Реферати українською » Социология » Соцiальная статистика


Реферат Соцiальная статистика

>ЗМІСТ

>ВСТУП

1. ПРЕДМЕТСОЦІАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

1.1.Джерела статистики

1.2.Складовічастини статистики

1.3.Основніпоняття встатистиці

2. Методсоціальної статистики

3.ЗАДАЧІСОЦІАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

>ВИСНОВОК

СПИСОКЛІТЕРАТУРИ


>ВСТУП

Статистика —багатогалузева наука, Якаскладається із окремихрозділів чигалузей, котрі, будучисамостійнимиїїчастинами,тіснопов'язаніміж собою. До цого годинивиділилисьчотирискладовічастини статистики:

1)загальнатеорія статистики, дерозглядаються категоріїстатистичної науки, атакожспільні длябудь-якихмасовихявищметоди йзасобианалізу;

2)економічна статистика, котравивчаєявища йпроце сі, щомаютьмісце векономіці,розробляє системуекономічнихпоказників йметодививчення народного господарства країни чирегіону якєдиногоцілого;

3)галузеві статистики (>промисловості,капітальногобудівництва,сільськогогосподарства, транспорту,соціальноїінфраструктури таiн.), котрірозробляютьзміст йметодиобчисленняпоказників, щовідображуютьособливостікожноїокремоїгалузі;

4)соціальна статистика, предметомякої звивченнясоціальних умів й характеру роботи,рівня життя,прибутків,споживанняматеріальних благ йпослугнаселенням.


1 ПРЕДМЕТСОЦІАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

1.1Джерела статистики

Слово «статистика»означає суму знань про державу. Усучасномурозумінні статистикаобіймає:

1)статистичнідані,отримані шляхоммасовихспостережень;

2)статистичну практику,тобто діяльністьстатистич нихустанов, котрізбирають йобробляютьінформацію просоціально-економічніявища йпроцеси;

3)статистичну науку.

Заобразнимвисловлюванням М. До.Дружиніна, статистикапостає якдволикий Янус: вона — наука й у тій годину один ззасобівуправління Державою.Протягомтривалого й складного шляхуформування статистикицідвіфункціїпостійновзаємодіяли, йпрактичніпотребинеминучевпливали нарозвитокстатистичної науки.

>Первинноюформою статистики бувгосподарськийоблік,появаякоговідноситься доглибокоїдавнини йпов'язана ізутворенням держав. Дляуправління Державоюпотрібна бувінформація прочисельність населення, склад земель,поголів'яхудоби, станторгівлі таін. ВжекраїнахСтародавнього світусклалисьрозвинутісисте ми державного таадміністративногообліку, щодісталовідображення всвященних книгахрізнихнародів. Так,Конфуцій укнизі «>Шу-Кінг»посилається наданіперепи су населення Китаю в 2238 р. до зв. е. УБіблії, у ЧетвергутійкнизіМойсея «>Числа»розповідається прооблікчоловічого населення,здатногоноситизброю.

>Античний світлозмінив характергосподарськогообліку.Окрім державногооблікуз'являєтьсяоблік ізініціативибанкірів,торговців,власниківмайстерень, депрацювали рабі, йлатифундій. Зрозширеннямзв'язків йуявлень про світловиникли опису держав.Арістотель описавши 157 міст й держав свого години.

УстародавньомуРимі бувутворенийперший статістичний орган — ценз дляпроведенняпереписіввільнихгромадян.Значнийімпульс дорозвиткудіставоблік приватнихгосподарств.

ЗСередньовіччя до відома нашихчасівзбереглосяунікальнезведенняданихзагального земельногопереписуАнглії «Книжка страшного суду».Розвиток містпривів допоявимуніципальногообліку.

>Точність йвірогідністьгосподарськогообліку булиневисокі. Уповсякденномужитті людикористувалисьпорівняльними схемами «понад — менше» йлише до краюньомувипадку—кількіснимивимірниками. Епоха Відродження дала світу ЛукуПачолі,який усвоїйфундаментальнійенциклопедичній роботи «Сума арифметики,геометрії,учення пропропорції й ставлення» (1494)заклавосновибухгалтерськогообліку.

>Розвитокбухгалтерськогообліку йпервинноїреєстраціїфактів,накопичуваннямасовихданих просуспільніявища йнеобхідність їхніузагальнення,підвищенняпопитущодокількісноговимірюванняявищ йзакономірностейсуспільного життя,розвиток такихфундаментальних наук, якфілософія й математика, котрідопомоглиусвідомитизначення статистики якзасобусоціальногопізнання, - вісьнеповнийперелік умів,завдякияким XVII ст. сталонеминучимформування статистики. На початку цогопроцесувиділилось дванапрями:державознавство йполітична арифметика.

>Державознавство частоназиваютьописовоюшколою статистики,їїпредставникиосновнимизавданнями статистикивважалисистематизованеописування тихийфактів, котрівизначаютьвелич тамогутність держави. Однак черезобмеженістьцифровихданихпереважалисловесні характеристики, аматематичніметодипізнаннянедооцінювались.Незважаючи попри всіце,безперечнимдосягненнямдержавознавстваслідвважатисукупністьрозробле нихпоказників йстворенняспеціальноїсистемизборустатистичнихданих промасовіявища.

Школаполітичнихарифметиків прививченнісоціаль нихявищперевагувіддавалакількіснимхарактеристикам. Основоположникїї У.Петтівикориставновийспосібдоведення.Замістьсловеснихпорівнянь, похвали йабстрактнихаргументіввінвиражав свої думи мовою чисел, ваги,мір.

>Політичні арифметики вціломувірновизначили суть статистики,її заподіяння йзначення як методусоціальногопізнання, їхньогоуспіхамсприявнерозривнийзв'язок ізпрактичною,політичною йекономічноюдіяльністю.

1.2Складовічастини статистики

 

>Розглядаючисуспільніявища якмасові йспираючись наоблікусієїсукупностіфактів, щовідносяться доцихявищ, статистика задопомогою чиселпоказуєступінь їхнірозвитку,напрям йшвидкістьзмін,тіснотувзаємозв'язків йвзаємозалежностей. Усіцедаєпідставутвердити, що статистика — один ззасобівпізнаннясуспільного життя.

Статистика —багатогалузева наука, котраскладається із окремихрозділів чигалузей, котрі, будучисамостійнимиїїчастинами,тіснопов'язаніміж собою. До цого годинивиділилисьчотирискладовічастини статистики:

1)загальнатеорія статистики, дерозглядаються категоріїстатистичної науки, атакожспільні длябудь-якихмасовихявищметоди йзасобианалізу;

2)економічна статистика, Якавивчаєявища йпроце сі, щомаютьмісце векономіці,розробляє системуекономічнихпоказників йметодививчення народного господарства країни чирегіону якєдиногоцілого;

3)галузеві статистики (>промисловості,капітальногобудівництва,сільськогогосподарства, транспорту,соціальноїінфраструктури таiн.), котрірозробляютьзміст йметодиобчисленняпоказників, щовідображуютьособливостікожноїокремоїгалузі;

4)соціальна статистика, предметомякої звивченнясоціальних умів й характеру роботи,рівня життя,прибутків,споживанняматеріальних благ йпослугнаселенням.


1.3Основніпоняття встатистиці

Зпоняттям про предмет статистикитіснопов'язаніпоняттястатистичноїзакономірності йстатистичноїсукупності.

>Статистичназакономірність —цеповторюваність, послідовність й лад уявищах.Закономірностімасовихсоціально-економічнихявишвластивілишесукупностям й засвоєюприродоюстатистичні.Об'єктивноюосновоюіснування їхньогоєскладнепереплетення причин, котрі формуютьмасовий процес:

-основних;

-загальних для всіхподіймасового пронесу;

-індивідуальних длякожної із нихокремо, але йвипадкових длямаси.

>Якщо числаподійвеликі,впливвипадкових причинвзаємноурівноважується.

>Статистичнізакономірностімасовихсоціально-економічнихявищвідображають характер діїоб'єктивних законіврозвиткусуспільства вконкретнихумовахпростору й години. При цьому смердотіпроявляютьсяпо-різному.

Цемо жах бутизакономірності:

1)розвитку (>динаміки)явищ (статистикасвідчить про збільшеннячисельності населення,зростаннятривалості життя,зменшеннясередньо говікуобранняшлюбу);

2)структурнихзрушень (>збільшеннячасткиміського населення взагальній йогочисельності, атакожчастки населенняпохилоговіку всільськіймісцевості);

3)розподілуелементівсукупності (>розподіл населення завіком,сімей за числомдітей,середньодушовим доходом);

4) зв'язкуміжявищами (залежність продуктивності роботи відфондоозброєності,собівартості продукції відпродуктивності роботи,врожайності відродючостіґрунту,плинностіробітників від умів роботи).

>Закономірностімасовогопроцесувластивілишесукупностям.Самесукупність, а чи неокремийелемент,єтією базою реального світу,відносноякоїстаєможливимвстановленняконкретних законів.

>Статистичнасукупність >цепевнамножинаелементів,поєднанихумовамиіснування йрозвитку. Так, прививченнікваліфікаційногорівняробітників підприємстваелементомсукупностівиступаєокремийробітник,межісукупностівизначені рамками підприємства.Елемент сукупності —робітник —єносіємкваліфікаційногорівня. У реальномужиттііснуєскладнепереплетеннярізнихсукупностей йелементів їхні.Наприклад,вивчаючи промисловість, статистикарозглядаєїї яксукупність подприємств, але йкожнепідприємство, на свійчергу,цесукупністьробітників,верстатів тощо.Специфічна рису статистики —узагальненняданих посукупності вцілому.Передумовою йпочатком такогоузагальненнямає бутивимірювання,тобтоприписуванняявищучисловихзначень.

>Статистичнимеквівалентомпритаманнихелементамсукупностівластивостейє >ознака. >Кожнийелемент сукупностіхарактеризуєтьсянизкоюознак,значення якізмінюються віделемента доелемента чи від одногоперіоду доіншого.Ознака, Якаприймає вмежахсукупностірізнізначення,називається >варіюючою, авідмінність,коливаннязначеньознаки — >варіацією. Складелементів йспосібоб'єднання їхньоговизначають структуру сукупності.

Отже,поняттястатистичноїсукупностівключає у собіспівіснуванняелементів чи їхньогоповторюваність учасі, доливаннязначеньознаки віделемента доелемента,наявністьпевноїякісноїспільностіміжелементами йознаками.

>Ознакиподіляють накількісні йатрибутивні (словес ані).Якщокількіснаознака представлена числом (стаж роботи,заробітна плата), тозастосовуютьзагально візнаніеталони йодиницівиміру. Дляатрибутивнихознаквимірюванняозначаєреєстраціюнаявності чивідсутностівластивості, щовивчається (>категорійніпідрахунки).

>Набірвластивостейявища йвідповіднихїм чисел називають >шкалоювимірювання. >Теоретичноіснує багатотипів шкал. Зарівнемвимірювання йдопустимимиарифметичнимидіямивиділяютьметричну,номінальну, порядкову (>рангову)шкали.

>Метрична —цезвичайначислова шкалаобчислення, якоївикористовують длявимірюванняфізичних вели чин (ваги,довжини, години) чирезультатівобчислення {>прибуток,середнязаробітна плата).Ознакиметричноїшкалиподіляють надискретні йнеперервні.Дискретнімаютьлишеокремі,ізольованізначення.Найчастішецерезультатилічби:кількістьтракторів, числовідпрацьованихднів.Неперервніознакимаютьбудь-якізначення впевнихмежах —вік,врожайність.Такавизначеністьнеперервноїознакидещоумовна,їїзавжди можна передставитидискретною (>вік — числовиповненихліт таін.).

>Номінальна — не шкаланайменувань. «>Оцифровка»ознакцієїшкали проводитися таким чином,щобподібнимелементамвідповідалоодне і тісаме число, анеподібним —різні числа.Найчастішевикористовуютьштучнівимірники, котріприймаютьзначення «1» чи «0»залежно віднаявності чивідсутностівластивості, що вівчається.

>Порядкова (>рангова) шкалавстановлює не лише ставленняподібностіелементів, а іпослідовності — порядку. Це ставлення типу «більше, ніж», «>краще, ніж» тощо.Кожному пунктушкалиприписується число — ранг, числобалів чибудь-яка монотоннозростаючафункція (—2, —1, 0, 1, 2), щовідбиваєпослідовністьзначень, але й невідстаньміж ними.

>Окремовзятіелементибудь-якоїсукупностіхарактеризуються практичнонеобмеженим числомрізнихознак,протевідносно метидослідження смердотімаютьзагальнівластивості, щодаєпідставурозглядати їхнього якякісно однорідні.

>Сукупність — немеханічнеоб'єднанняелементів, аупорядкована система,кожнийелементякоїявляє зі боюєдністьзагального йодиничного,необхідного й віпадкового.Необхідністьвиступає як атрибутзагального йпроявляєтьсясталимивластивостямиелементів.Цівластивостізумовленівпливомоб'єктивно необходимих умівіснування тарозвиткумасовогоявища, тоді якпоодинокі,неповторнівластивостієнаслідком діївипадкових причин.


2 Методсоціальної статистики

>Статистичнаметодологія —це комплексспеціальних,властивихлишестатистиціметодів йзасобівдослідження.Вонаґрунтується назагальнофілософських (>діалектичналогіка) йзагальнонаукових (>порівняння,аналіз, синтез) принципах.

>Особливостістатистичноїметодологіїпов'язані:

>по-перше, ізточнимвимірюванням йкількіснимописуванняммасовихсуспільнихявищ;

>по-друге, ізаналізомдиференціації їхнього;

по третє, ізвикористаннямузагальнюючихпоказників для характеристикиоб'єктивнихстатистичнихзакономірностей.

>Основніпринципистатистичногодослідженняґрунтуються за принципамиматеріалізму. Так, статистикавивчаєсуспільніявища неізольованоодне відодною, авиходячи із їхнівзаємозв'язку йвзаємозалежності;виділяєрізнітипи йформисуспільнихявищ,вивчаєособливості їхні таоцінюєвпливфакторів, котріформуютьваріацію та динамікуявиш.Суспільніявищарозглядаються в їхньогорозвитку,випиляютьсянапрями татенденціїрозвитку,перехід незначнихкількіснихзмін укорінніякісні.

Метод статистикиґрунтується напоєднанніаналізу й синтезу. З одного боці, статистикавиділяє йокремовивчаєдеякічастиниявища, котрівідрізняютьсяумовами йстадіямирозвитку, а ізіншого, задопомогоюпритаманнихлишеїйспособівузагальнюєдані по всіхчастинах,даєвідображенняявища вцілому, вусійсукупності йогосторін,тенденцій й формрозвитку.

>Передумовоювикористаннястатистичнихметодів у конкретномудослідженнімає бутивизначеннясуті яви зара, щовивчається, йоговластивостей йякісноїсвоєрідності.Теоретичнийаналіздаєвсебічнууявущодоприроди йлогіки предметапізнання, щоєоб'єктивногоослоноюметодологічнихрішень.

>Будь-якестатистичнедослідженняпослідовнопроходитьчотириетапи.

першийетан —збірпервинного статистичногоматеріалу шляхомреєстраціїфактів чиопитуванняреспондентів.

На іншомуетанізібранідані подлягаютьсистематизації йгрупуванню.

Натретьому —хід характеристики окремихелементівпереходять доузагальнюючихпоказників уформівідносних чисередніх величин.

>Четвертийпередбачаєаналізваріації,динаміки,взаємозалежностей.

За результатамианалізувисновкиможуть бутиописані втексті,подані уформітаблиць йграфіків.

>Етапиоб'єднуютьсяметоюдослідження. Накожному із нихвикористовують тихметоди, котріспроможнідатигли боці йвсебічну характеристикуявищ, щовивчаються. Уарсеналі статистикинаявніметодививченняваріації,диференціації йсталості,швидкості іінтенсивності троянд витку,узагальнюючііндекси,регресійнімоделі таiн.Статистичніметодипов'язані ізматематикою. Але вониспільніметодиобробки іоцінкиданих, але йрізніпредметипізнання.Математична статистикавивчаєзакономірностіявищ вабстрактнійформі, статистика як суспільна наукахарактеризуєрозміри йспіввідношення суспільнихявищ уконкретнихумовахіснування йрозвитку їхнього.


3.ЗАДАЧІСОЦІАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

яксуспільна наука статистика неможерозвиватись позарозвиткомтеоретичних наук про сус-пільство,зокре малоекономічноїтеорії йсоціології.

>Спираючись на суть,якісну природуявищ, шляхомузагальненнямасових так них статистикавивчає:

- характер;

-діюосновних законів у реальномужитті.

>Допускаючи, що комплекс умів й чинників, котріформуютьзакономірності, вмайбутньому зачишатьсянезмінними, статистика проводитипрогнознірозрахунки, котріконченеобхідні приобґрунтуваннянапрямівсоціально-економічної політики.


>ВИСНОВОК

Отже, можназробититакийвисновок:

1) Статистика —багатогалузева наука, Якаскладається із окремихрозділів чигалузей, котрі, будучисамостійнимиїїчастинами,тіснопов'язаніміж собою.

2) Слово «статистика»означає суму знань про державу. Усучасномурозумінні статистикаобіймає:

-статистичнідані,отримані шляхоммасовихспостережень;

-статистичну практику,тобто діяльністьстатистич нихустанов, котрізбирають йобробляютьінформацію просоціально-економічніявища йпроцеси;

-статистичну науку.

3)Специфічна рису статистики —узагальненняданих посукупності вцілому.

4)Статистичнаметодологія —це комплексспеціальних,властивихлишестатистиціметодів йзасобівдослідження.Вонаґрунтується назагальнофілософських (>діалектичналогіка) йзагальнонаукових (>порівняння,аналіз, синтез) принципах.

>Особливостістатистичноїметодологіїпов'язані:

>по-перше, ізточнимвимірюванням йкількіснимописуванняммасовихсуспільнихявищ;

>по-друге, ізаналізомдиференціації їхні;

по третє, ізвикористаннямузагальнюючихпоказників для характеристикиоб'єктивнихстатистичнихзакономірностей.


СПИСОКЛІТЕРАТУРИ

1.Соціально-економічна статистика:Підручник / А.В. Головач.- До. :Вища школа..., 1991 р.

2. Кінг. У.,Клиланд Д.Стратегичесое планування і господарська політика .- М.: Прогрес, 1982 р.


Схожі реферати:

Навігація