Реферати українською » Социология » Соцiологiя молодi в Україні


Реферат Соцiологiя молодi в Україні


>РЕФЕРАТ

на задану тему:

“>Соціологіямолоді”


1. >Місцесоціологіїмолоді усистемі >соціологічногознання

та удержавніймолодіжнійполітиці

 

>Соціологіямолодінинієодною ізважливішихскладовихсоціологічногознання.Процес переходу відтоталітарного довідкритого, демократичногосуспільствапередбачаєактивну доля вньомунасамперед молодогопокоління,босаме йогопредставникамналежить будуватиякіснонове сус-пільство й жити уньому.Наскількисучасна молодьздатнавиконатицюблагороднумісіюпобудови нового континенту вякіймірі вонпідготована (>фахово й морально) доучасті удержавотворчих процесів, котрірозгортаються тепер в Україні, щонеобхіднозробити вгалузі державноїмолодіжної політики,щоби забезпечитиналежніумови дляреалізаціївисокихпотенційнихможливостейпідростаючогопокоління, длягармонізаціївідносинміжсуспільством ймолоддю, — усіці запитання всучаснихумовахпостають ізособливою силою тагостротою.З'ясуванням їхні, атакожрозробкою основ державноїмолодіжної політики іпокликаназайматисясоціологіямолоді.

>Нині всеміцнішимстаєпереконання, щонеобхіднодокоріннопереосмислититрадиційніпідходи домолоді таїї проблем, котрісклалися под годинупануваннякомандно-адміністративноїсистеми в СРСР й котрізнайшливіддзеркалення врадянськійсоціології.Сьогодні настала потреба увиробленніновоїконцептуальноїсхемисоціологіїмолоді, вякій молодьвиступатиме не якпасивнийоб'єкт, а якактивнийдієвийсуб'єктсуспільнихперетворень, котрівідбуваються навсьомупострадянськомупросторі.

>Соціологіямолодіналежить до числаспеціальнихсоціологічнихтеорій, щодосліджуютьзакономірностірозвитку окремихсоціальнихспільнот, із якіутворюється сус-пільство.Соціологіямолоді в СРСРпочаларозвиватисяще у 20-хроках, але йінтерес доцихдослідженьшвидкозгасає,оскільки молодь, згідно ізмарксистськоюнаукою, не входила до числаосновнихелементівсоціальноїструктурирадянськогосуспільства, на якіпереважнозосереджуваласьуваганауковців.Вже в тихчаси молодьрозглядаласьпередусім якджерелопоповнення робочого класу,колгоспного селянства тарадянськоїінтелігенції.Новийетап усоціологічнихдослідженнях проблеммолодірозпочався учасихру-щовської «>відлиги» — в 60-хроках, але й і тодісоціологівцікавилиперш напроблемипідготовкиробочоїсили длясоціалістичного народногогосподарства,підвищенняпродуктивності роботисередмолоді,їївиховання вдусікомуністичнихідеалів.Тобтодослідниківцікавила не молодь у нассобі,їїінтереси,потреби йпрагнення, аможливістьвикористання молодогопокоління длявирішенняпрагматичнихзавданьсоціалістичногобудівництва.

Успадок відминулогосоціологіямолоді здобулапарадоксальнуситуацію:наявністьвеличезноїкількостіпубліка.цій промолодепокоління, із одного боці, йвідсутністьдостовірногонауковогознання процюспецифічнусоціальнуспільноту, прозакономірності йтенденціїсучасногорозвитку тавідтворенняцієїгруписуспільства, — із іншого. Це далопідставидеякимдослідникамтвердити, щосоціологіямолоді вУкраїнськійРСР якспеціальнанауковадисципліна практично буввідсутня.

Уминуломусклалисяпевнідиспропорції й утематицінауковихдослідженьмолоді:найбільшачастка належалапрацям проїїкомуністичневиховання. А сам процесвихованнятрадиційнорозглядався якодноскерований — наюнацтво й молодьвзагалі;однобічноорієнтований —згори донизу, безврахуваннямеханізмузворотньоговпливу йвзаємодії;одноманітний — законсервативністю форм,методів йзаходів;маючий одну мітку —підготовкуналежноїзмінибудівниківкомунізму.

>Спрощенотрактувався й процессоціалізаціїмолоді —переважно якоднобічнезасвоєннядосвіду,ідей,орієнтаційстаршогопокоління йсуспільства вцілому; молодь тутвиступалапасивним продуктомсоціалізації, а чи неактивноютворчою силоюсоціальногооновлення. УконцепціяхзахіднихнауковцівЖ.Піаже таР.Мертонасоціалізація йнавітьсоціальнаадаптаціярозуміються,навпаки, якдвобічніпроцеси й результатзустрічноїактивностісуб'єкта тасоціальногосередовища. Алітакі подивисясвідомо чипозасвідоманехтувалися врадянськічаси; вважалось, що молодьздатналише навідтворенняіснуючихсуспільнихвідносин, а чи не натворчість тановації. Босоціологи тихийчасів, аподекуди ісучасні,виступалипереважно уроліфіксаторіврізного родумолодіжних проблем йпроцесів,пояснюваниходнобічно;прогностична жфункція їхнідосліджень буврозвинутавкрайнедостатньо.

>Нині заподіянняполягає увиробленнівласнихтеоретичних засідоксоціологіїмолоді,необхідностівизначення центральногопоняття йпохіднихкатегорій,з'ясуванніосновнихбазовихположень йпринципівемпіричнихдосліджень.Йдеться . пропереосмисленняролімолоді вісторичномупроцесівзагалі й процесівнаціональноговідродження тадержавотворення в Україні,подоланняспоживацькогоставлення донеї із боцісуспільства та йогосоціальнихінститутів, атакож проможливість йнеобхідність розробки новихпідходів доаналізумолоді таїї проблем.Вониповинніпередбачативідмову відвіджилихстереотипів таідеологічнихштампівминулого,дослідженнявпливу новихсоціальнихреалійсьогодення на духовний світло таповедінкуюнаків йдівчат.

>Соціологіямолодівиступаєтакожважливоюскладовою державноїмолодіжної політики. >Водночасмолодіжна політикатої чиіншої держави сама винна бути компонентомзагальноїцілісноїконцепціїрозвитку цогосуспільства.Специфікасучаснихдержавотворчихпроцесів в Україніє такою, щоцяціліснаконцепціялишевиробляється.Натомістьсьогодніосновнізаконодавчіакти йдокументи державноїмолодіжної політики у вжеприйняті, йцестворюєпевнітруднощі вреалізаціїмолодіжної політики вумовах, колипріоритети державище невизначені чи, як тепер,чільнемісцесеред нихпосідаєрозвитокекономіки.

Отже,існуєпрямий йбезпосереднійзв'язокміж станомсуспільства та йогоставленням домолоді.Нехтуванняцим принципом,гіркийдосвідминулогомаютьпослужитипересторогою длясучаснихполітичнихдіячів таурядовців.Молодь —цемайбутнє країни, йщобналежним чином забезпечитицемайбутнє, держава виннавиробитиреалістичну,збалансовану,виваженуполітикустосовно молодогопокоління.

>Щодонаповненнямолодіжної політики — то "завизначеннямІ.Ільїнського,по-перше,системоюідей,теоретичнихположень промісце й роль молодогопокоління всуспільстві;по-друге,практичноюдіяльністю держави,громадськихорганізацій таіншихсоціальнихінститутів пореалізаціїцихположень,ідей тапринципів ізметоюформування ірозвиткумолоді.Іншими словами,державнамолодіжна політика як системапевнихзаходівщодосприяннясоціальномустановленню йрозвиткумолоді, виннабазуватись наглибокому,об'єктивномуаналізі реального станумолоді,здійснюваномурізними науками.Соціологіямолоді всистеміцих наукзаймаєпровіднемісце.Вонозумовлененасамперед тім, щосамесоціологіямолодідосліджуєпроцесисоціалізації молодогопокоління, йоговходження удоросле життя вумовах, котріблискавичнозмінюються,тобтомаєпріоритетнезначення всуспільному,практично-політичномуплані,даючивихіднідані длясоціальної політики, держави, котразабезпечуєвирішення проблеммолоді ізобов'язковимврахуваннямїїінтересів, потреб йздібностей.

>Раніше вважалось, що молодьвиступаєпереважно >об'єктом державноїмолодіжної політики,об'єктомсоціальноговпливу. На шкода, йнині мало щозмінилося;різницяхіба що до того, щопередбачаєтьсявпливати не так на саму молодь, але вумовиїїсоціалізації у сферіїїжиттєдіяльності, підгримуватиїїгарантіями,привілеями тапожертвами. Зцимважкопогодитись,бо,по-перше,цігарантії,привілеї тапільги Державоюлишепроголошуються нарівні державного закону, але й неіснуєвиробленогомеханізмуреалізаціїцихнамірів йположень,втілення їхнього у життя.По-друге; тіосновне, щооб'єднує молодь упевнусоціально-демографічнуспільноту тавирізняєїї ізпоміжіншихспільнот, —цеїїспецифічніінтереси. Томуреалізаціямолодіжної політики виннапередбачатипошукоптимальнихшляхівподоланняпротирічміжінтересами держави йпідростаючогопокоління.Ігноруванняінтересівмолоді чиманіпуляціяїїсвідомістюпризводили донизькоїефективностімолодіжної політики, Яка часто вже недосягаласвоєї мети йперетворювалась на фарс.

>Особливостісучасного станумолодіполягають у бо вонавиступаєперш на як >суб'єкт >суспільного життя,якийзнаходиться разом із тім упроцесі свогостановлення.Звідси удержавніймолодіжнійполітиці вякостірівноправнихсуб'єктівповиннівиступати як молодь, то й сус-пільство. Мова виннайти не пропатерналістську (від латів.paternus —батьківський,опікунчий)політику держави повідношенню домолоді, ашвидше просприянняїїсоціальнійадаптації вумовах переходу доринковеорієнтованоїекономіки, проствореннятакоїсоціальноїсистеми, Яка б могласамозабезпечити йвідтворити собі.Недарма,програма угалузімолодіжної політики українахЄвропейськоїСпільнотипередбачає дваосновних, увказанійпослідовності,принципи: 1)активну ібезпосередню долямолоді уїїрозробці тареалізації, 2)підтримкумолодіжнихініціативдержавними структурами.Процесдопомогимолоді узахіднихкраїнах,зазначаютьдослідники,дістаєенергію віндивідуалізації, а чи не вколективізації, врегіоналізації, а чи не вцентралізації, вплюралізмі, а чи не вцентралізмі, й вбезпосереднійучасті, а чи не вуправліннізверху.

Вочевидь,пошукреальнихшляхівзалученнямолоді доактивнихдій,скерованих насамозабезпечення тасамовідтворення, багато вчомуможе йздатназдійснюватисамесоціологіямолоді.Найпершеїї заподіянняполягає уз'ясуванніосновнихінтересів й потреб молодогопокоління,створенніїїдостовірногосоціального портрета,висуненні наційосновінауковообгрунтованихпропозицій длядержавнихорганів.Неабиякезначеннямаєтакожаналізможливихнаслідківприйняттязаконодавчихактівстосовномолоді длясуміжних таблизькихсоціально-демографічних груп таспільнот (>інакшекажучи, колипільги й,підтримкамолоді Державоюможуть негативновплинути на становищеіншихсоціальних груп),невизначеністьсенсуЇЇіснування всучасномусуспільстві, атакожпрорахування йпередбаченнядовготерміновихнаслідківцихрішень длясамоїмолоді, особливо приЇЇпереході віншийвіковий йсоціальний стан.

Отже,соціологіямолодієважливоюскладовою яксоціологічногознання, то йелементом державноїмолодіжної політики.Вона винназабезпечуватицюполітику таїїреалізацію черезвиробленнядиференційованихстратегійсоціалізації таадаптації молодогопокоління. Алі для цого вона сама виннавнутрішньооновитися,переглянути своївихідні засади йпринциповінастанови.

 

2. >Основніпоняття йкатегоріїсоціологіїмолоді

>Соціологіямолодієокремоюспеціальносоціологічноюгалуззюзнання й упроцесі свогоінституціональногооформленняопирається насучаснерозуміннясоціології таїї предмета. Увідповідності дозагальноїсоціально-філософськоїгуманістичноїорієнтаціївітчизняноїсоціології, потребсучасногосуспільногорозвитку йдосягнутогорівнясоціологічногознання, якцентральнепоняття,головнасоціологічнакатегоріянині наперший планвисуваєтьсягалузь >суб'єкта. >Соціологіясьогодні, на думкувідомогоросійськогосоціолога >В.Ядова, >розглядається,насамперед, як наука про.соціальні спільноти,механізми їхністановлення,функціонування йвзаємозв'язку.Однією із такихспільнотє молодь, >об'єктивнеположенняякої таїїсуспільна роль уже давно перерослимежіпопередньовживаного донеїпоняття «група», азростаючісуспільнівимоги домолодіпотребуютьїїрозгляду впершучергу яксоціального >суб'єкта, >якийзнаходиться впроцесістановлення йсоціальногодозрівання йякийдедалі понадстаєреальним чинникомсуспільногопоступу.

>Соціологія >молоді — >цесоціологічнадисципліна, Якафункціонує натрьохрівнях:загальнометодологічному (>базуючись навизнаннімолоді якокремої спільноти тасуб'єктасуспільногорозвитку),спеціальнотеоретичному таемпіричному, щодаєможливістьдотримуватисяєдностівихіднихтеоретичних зрозуміти,операційнихвизначеньконкретно-ісго-ричногозмісту йемпіричнихіндикаторів.Соціологіямолоді внауковійлітературівизначається якгалузьсоціології, щодосліджуєспецифічнусоціально-демографічну >спільноту, Якаперебуває впроцесі переходу віддитинства до світудорослих йпереживаєважливийетапсімейної тапозасімейноїсоціалізації таадаптації,інтеріоризації норм йцінностей,твореннясоціальних йпрофесійнихочікувань,соціальних ролей й статусу.Цей процесзнаходитьпрояв успецифічномолодіжних формахповедінки ісвідомості, упоняттяхмолодіжноїсубкультури,моди,музики,мови тощо.Активна рольмолоді у процесівсоціалізаціїзумовлюється тім, що вон нелишекопіюєусталенівзірціадаптивноїповедінки йвзаємодії, але й іздатнавносити у якихновийзміст взалежності від умів життя, щопостійнозмінюються.Основнимизавданнямисоціологіїмолодівважаються:

•дослідженняїїролі ймісця всоціальномурозвиткусуспільства;

•вивченнятенденційзміниїїсоціальногообличчя, норм,цінностей таінтересів;

•аналізпроцесів, щовідбуваються умолодіжномусередовищі;

•виявлення йпрогнозування наційосновінапрямківрозвиткумолодіжних проблем йрозробкасоціальної політикистосовнорізних групмолоді.

>Молодь — >цесуспільнадиференційованасоціально-демографічна спільнота,якійпритаманніспецифічніфізіологічні,психологічні,пізнавальні,культурно-освітні тощовластивості, щохарактеризуютьїїбіосоціальнедозрівання якздійсненнясамовиразуїївнутрішніхсутнісних сил йсоціальнихякостей.Молодь тому йєспецифічноюспільнотою, щоїїсуттєві характеристики йриси, навідміну відпредставників старшихпоколінь йвікових груп,знаходяться встаніформування йстановлення.Сутністюмолоді тапроявомїїголовноїсоціальноїякостіємірадосягнення неюсоціальноїсуб'єктності,ступіньзасвоєннясуспільнихвідносин таіно-ваційноїдіяльності.

>Розуміннямолоді яксубсоцієтальної спільноти,гетерогенної (>тобтоскладної табагатовимірної) за характером,дозволяєвиділити вїїскладі рядвнутрішніхгомогенних (>тобтодоситьоднорідних) груп, щооб'єктивнозаймають вструктурісуспільствавідміннеположення,відрізняютьсяширотою йзмістом сфердіяльності,специфікою духовного світу й,відповідно,відіграють упроцесірозвиткусуспільстванеоднакову роль.Такийпідхіддаєзмогу более адекватно йдиференційованопроаналізуватиокреміконтингентимолоді входіконкретно-соціологічнихдосліджень.

>Нині всоціологіїмолодівідбувається науковийпошук у напрямівиділенняїїсутнісних характеристик якособливоїсоціальної спільноти. >Вінможе бутиплідним у томувипадку,якщопіддатинауковомуаналізупровіднісферижиттєдіяльностімолоді й вкожній із нихвиділитинайбільшхарактерніриси.Такийпідхідзначновідрізняється відтенденції, котраіснувала в недалекомуминулому, дозначногозвуження рамоксоціальногообличчямолодіїїсоціально-статусними характеристиками, якувипливало ізвідповідногозвуження предметасоціології як науки просоціальну сферу вцілому допереважносоціально-структурної проблематики.Тепер наперший план,крімзазначених характеристикмолоді,

>висуваютьсяформиїїжиттєдіяльності,спосіб життя,змістспільнісної тагруповоїсвідомості, атакож діяльністьсоціальнихінститутів, щопокликані нелишездійснюватифункцію контролю йуправлінняпроцесами вмолодіжномусередовищі, але й,перш на,визначатизапити,потреби,інтересимолоді тасприятиствореннюналежних умів дляїїефективногосоціального старту.

>Одною ізпровідних усоціологіїмолодівиступає проблемадослідженнямолодіжноїсвідомості. Приїїз'ясуванніслідвиходити із того, щосвідомістьмолоді, якспільнісна, то йгрупова, —церізновидимасовоїсвідомості, котрівивчаютьсясоціологами шляхоманалізуїїосновних форм (>лолітико-правової,економічної,екологічної,моральної тощо), котріфункціонують накогнітивному (читеоретико-пізнавально-му),емоційно-чуттєвому таконативному (чиповедінково-му)рівнях.

>Окремоїувагизаслуговуєтакожз'ясування такоговажливогопоняттясоціологіїмолоді, як >молодіжніпроблеми. >Висловлюється думка, щосоціальніпроблемимолоді —це небудь-якіпротиріччяїїжиттєдіяльності, алишетакі, котріпоглиблюються йсвідчать пронедостатністьіснуючихспособів їхнівирішення, а означати,призводять допоявидезорганізу-ючихпроцесів усистемі «сус-пільство — молодь».Молодіжніпроблемиподіляються на дватипи: впершомуйдеться прозростаючівимогисуспільства домолоді, в іншому — проособистіснісподівання йпрагненнямолодих людей таскладності із їхньогореалізацією.Докладніше проце мовапіде утретьомупитанні тими..

 

3. Стандослідженнямолодіжних проблем танеобхідністьрозвиткусоціологіїмолоді в Україні

як ужезазначалось упопереднійчастині тими, в Українісоціологіямолоді як науковийнапрямок доостаннього годиниледвежевріла й не малавагомого практичногозначення. Однак заостаннічасиз'явилась низькаспеціальнихдослідницькихцентрів йосередківвивченнямолоді таїї проблем (як вмежахакадемічної науки, то й придержавних органах), щозрушило ізмісцясправунауковогоаналізутенденцій умолодіжномусередовищі.Перш наслідвідзначитипоявуспеціальноїнауковоїслужби приМіністерстві України усправахмолоді й спорту, асаме Українськогонауково-дослідногоінституту проблеммолоді, заходамиякогоодержаніцікавісоціологічнідані, щонаводяться уційтемі.Основні напрями йогодіяльностіполягають у:

•проведенніфундаментальних тапошуковихдосліджень проблем молодогопокоління,актуальнихпитаньмолодіжної політики,молодіжного тадитячого руху;

•вивченняпроцесусоціалізаціїмолоді вперіодзмінисуспільно-економічнихвідносин;

•дослідженнязапитів,інтересівмолоді,розвиткутенденцій вмолодіжномусередовищі;

•розробкаекономічних,соціальних,організаційно-правовихмеханізмівформування йпроведення державноїмолодіжної політики в Україні.

>Крімнауково-досліднихпідрозділів, уструктуріінститутустворенівідділенняпідвищеннякваліфікаціїпрацівниківкомітетів усправахмолоді,підготовкипрацівниківсоціальних служб длямолоді,вечірняжіночагімназія,економічна школа та школа молодого політика.Остання упродовж трьох рокта свогоіснуванняпідготувала 536молодихполітиків, котрірепрезентують 17молодіжних тагромадськихорганізацій, 12політичнихпартій в всіхрегіонах України.

Усправівиробленняефективноїмолодіжної політикивелику рольвідіграєз'ясуваннясуті йзміступроцесівжиттєвогосамовизначеннямолодоїлюдини.Ціпроцесиподіляються на:

•соціальне,

•політичне,

•професійне та

•економічнесамовизначення.Складний комплекс нижченаведених проблем,пов'язаний ізцимипроцесами, йдосліджуєсоціологіямолоді.Списоквикористаноїлітератури

 

1.Бебик В.М.,Головатий М. Ф.,Ребкало В.А. Політична культура Сучасноїмолоді. — До.: 1996.

2.Головатий М. Ф.,ЦибульникB.C.Проблемимолодіжної політики //Філософська йсоціологічна думка. — 1992, - №4.

3.Иконникова С. Соціологія молодь. — Л.: 1985.

4. Молодіжна політика: Досвід, проблеми, перспективи // Матеріали міжнародній науково-практичній конференції (у два год.), До.: 1992.

5.Молодь України: Стан,проблеми,шляхирозв'язання. — До.: 1995.

6.Проблемисоціальногозахистумолоді вумовахзмінисоціально-економічнихвідносин //Матеріалиміжнародноїнауково-практичноїконференції, До.: 1993.

7. Соціальний образ молоді. — До.: 1990.

8.ЧернишН.Й.Суспільнасвідомістьмолоді. — Львів, 1990.

9.ЧернишН.Й.Соціологіямолоді:Конспектлекції, До.: 1990.


Схожі реферати:

Навігація