Реферати українською » Социология » Аналіз чисельності населення


Реферат Аналіз чисельності населення

1. Чисельність і статево-віковою склад населення

 

Соціальна статистика як область практичної діяльності спрямовано виконання органами державної статисти та іншими організаціями збору і узагальнення числових матеріалів, характеризуючих ті чи інші соціальні процеси.

Вивчення соціального процесу вимагає обліку чисельності та структури тих груп населення, що у ньому беруть участь. Тільки певних категорій осіб призначені послуги певних державних організацій (шкіл, спеціалізованих медичних закладів та інших.). Але й ті потреби, у яких потребує кожна людина (їжа, одяг, житлі і ін.), теж може бути адресовані абстрактному людині чи сумарною чисельності жителів. Обсяг і структура потреб в різних груп населення істотно різняться. Свідченням цього служать, наприклад, розроблювані типові моделі споживання продуктів для таких людей різних статі, віку, стану здоров'я. Істотно диференційовані спосіб життя структура потреб жінок і чоловіків, молоді та людей старшого віку.

До основних характеристик складу населення, значимих з погляду соціальних процесів, ставляться, разом з іншими, такі: підлогу та вік.Группировки населення за даними характеристикам необхідні рішення багатьох соціальних завдань [3, із 23-ї].

Ці характеристики використовуються в описах складу населення як самостійні параметри й у певної комбінації коїться з іншими ознаками. Останнє дозволяє досягти глибшого і різнобічного пізнання особливостей складу населення.

Найважливішою демографічної характеристикою є віково-статева угруповання населення. Вікові інтервали зазвичай представлені у наступних варіантах: однорічні, п'ятирічні, десятирічні. З іншого боку, виділяються групи осіб молодший у віці, працездатного і більше у віці. На додачу до таких групам будуються спеціальні графіки –возрастно-половие піраміди. Їх пізнавальна цінність залежить від того, що вони здатні наочно відтворити тип вікової структури, виявити зони її деформації. Інтересивозрастно-половие піраміди, у яких штрихуванням вказано будь-якої третій ознака, наприклад частка працюючого населення чи частка одружених у кожномувозрастно-половой групі.

Крім абсолютних даних в статистиці обчислюються показники частки чи відсотка різних статевовікових груп у складі населення. Співвідношення чисельності чоловіків і жінок може бути показане двома шляхами:

1) відсоток чоловіків, і відсоток жінок на складі населення;

2) число жінок, що припадають на 1000 чоловіків.

Перепис населення 1959 року у Росії підтвердила значну деформацію складу населення за підлозі: 45% чоловіків, і 55% жінок, чи 1242 жінки на 1000 чоловіків. У наступні роки спостерігалося плавне і безупинне збільшеннядли чоловічого населення. До 1994 року на 1000 чоловіків припадало лише 1130 жінок [3, з. 45]. Однак за тих цими об'єднаними показниками прихована значна диференціація даних із окремим за віковими групами.

Склад населення за підлозі обумовленийестественно-биологическими і соціально-економічними причинами. Перша група причин формує стійкі співвідношення, а друга – визначає нерідко деформацію складу населення за підлозі у різних вікових групах в територіальному аспекті (під впливом міграції переважно) і у вигляді разових великих зрушень (військові втрати переважно чоловічого населення).

>Естественно-биологические чинники надають найбільше впливу співвідношення хлопчиків і вісім дівчат серед новонароджених й у роки життя, потім у похилому віці життєздатність чоловіків і жінок значною мірою визначається біологічної природою організму, хоч і соціальні чинники грають важливу роль.

Віковий склад населення характеризується також із допомогою таких узагальнюючих показників, як, модальний імедианний віку або від населення, або окремих його категорій. Наприклад, обчислюється середній вік: осіб, що у працездатному віці; фертильного контингенту (жінок на дітороднихвозрастах) тощо.

У статистиці використовують і складніші узагальнюючі показники складу населення. До найважливіших ставляться показники демографічної навантаження населення у віці [5,с115].

Розрахунок показників проводиться у разі наступним формулам:

де – загальна демографічна навантаження населення у віці;

 – чисельність населення у відповідних вікових групах; – демографічна навантаження дітьми; – демографічна навантаження літніми.

Зв'язок між показниками має так: чи [5, з. 116].

Першоджерелом отриманих даних про населенні є переписом населення. Остання Всеросійська перепис населення проведена 2002 року за станом 0 годин 9 жовтня. Дані про спільну чисельності населення його віковому складі наведено по готівкового населенню, до яких належать особи, котрі живуть на цій території, включаючи тимчасово відсутніх на даний момент перепису.

У цих про віковому складі населення до населення молодший у віці віднесено дітей і підлітків до 16 років; у віці чоловіки 16–59 років і вони 16–54 року; старший працездатного віку – чоловіки 60 років і більше, жінки 55 років і більше [2,145].

 

2. Аналіз чисельності таполовозрастного складу населення Новосибірській області

Аналіз чисельності таполовозрастного складу населення Новосибірській області проводиться із 1990 по 2003 рр. Аналізується динаміка чисельності таполовозрастного складу по Новосибірській області й порівнянні з динамікою чисельності таполовозрастного складу загалом Росії.

Динаміка чисельності населення Новосибірській області (НСЗ) та населення Росії представленій у таблиці 1 [3, із 42-го].

Таблиця 1 – Чисельність (оцінка наприкінці року; тис. чол.)

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Росія

148164 147609 147137 146739 146328 145559 144819 143954 144964 144168

НСЗ

2748 2745 2743 2746 2748 2740 2731 2717 2688 2673

Проведемо аналіз динаміки чисельності населення, розрахувавши зміна чисельності населення (приріст протягом року) Росією і Новосибірській області. Дані зведемо в таблицю 2.


Таблиця 2 – Зміна чисельності населення (приріст протягом року; в %)

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Росія

0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,5

НСЗ

0,2 0,004 -0,1 0,1 0,1 -0,3 -0,4 -0,5 -0,5 -0,6

Проведемо аналіз зміни чисельності. Загалом в Новосибірській області простежується той самий несприятлива демографічна ситуація постійного зниження чисельності населення, як і з Росії. Починаючи з 1995 року простежується стале стабільне зниження чисельності населення – негативний приріст (тобто зниження) чисельності населення, виражений у відсотках збільшує загалом протягом року 0.1 відсотка, тобто чисельність населення кожен рік на 0,1% нижче, аніж у попередньому. Причому, коли з Росії дане зниження спостерігається, починаючи з 1995 року, то Новосибірській області, починаючи з 1999 року.

Проаналізуємо співвідношення чоловіків і жінок в Новосибірській області у порівнянні який з показником співвідношення чоловіків і жінок у середньому Росії (таблиця 3) [3, з. 43].

Таблиця 3 – Співвідношення чоловіків і жінок (оцінка наприкінці року; на 1000 чоловіків жінок)

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Росія

1134 1130 1132 1132 1133 1134 1137 1139 1148 1151

НСЗ

1137 1132 1133 1134 1134 1135 1137 1140 1156 1160

Таблиця 4 підтверджує незначну значну деформацію складу населення за підлозі, зумовлену біологічними, а чи не соціальними чинниками.


Таблиця 4 – Відсоткове співвідношення чоловіків і жінок (оцінка наприкінці року; %)

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Росія

53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,2 53,2 53,4 53,5

НСЗ

53,2 53,1 53,1 53,1 53,1 53,2 53,2 53,3 53,6 53,7

Показники по Новосибірській області відповідають показниками загалом Росії: 53% жінок Сінгапуру й відповідно, 47% чоловіків, тобто у середньому 1140 жінок на 1000 чоловіків.

Останніми роками за цим показником по Новосибірській області простежується плавне збільшення під час 2002–2003 рр. на десяті частки відсотка жіночої частки населення (з 53,3% до 53,7%), причому збільшення по Новосибірській області простежується у великих розмірах, ніж у в середньому у Росії.

Проаналізуємо вікової склад населення% від кількості населення за Новосибірській області у порівнянні із загальною чисельністю цілому в Росії (таблиця 4).

>Рассчитаем і проаналізуємо показники демографічної навантаження населення у віці Росією і Новосибірській області, використовуючи формули

де – загальна демографічна навантаження населення у віці;

 – чисельність населення у відповідних вікових групах;

 – демографічна навантаження дітьми;

 – демографічна навантаження літніми.

>Сведем отримані дані в таблицю 5.

Проведений розрахунок показує значну демографічну навантаження осіб у віці, причому у Новосибірську дані показники нижче, ніж у в середньому у Росії в усі аналізовані періоди. Причому за Новосибірській області у порівнянні з Росією спостерігається нижчий рівень культури й за такими показниками, як демографічна навантаження дітьми і демографічна навантаження людям похилого віку.

Таблиця 5 – Віковий склад населення (оцінка наприкінці року; в % від кількості населення)

Населення молодший у віці

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Росія

24,3 22,5 22,0 21,4 20,7 20,0 19,3 18,6 18,0 17,3

НСЗ

24,5 22,4 21,7 21,0 20,2 19,2 18,4 17,7 17,0 16,4

Населення у віці

 

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Росія

56,7 57, 57,3 57,8 58,5 59,3 60,1 60,7 61,6 62,4

НСЗ

56,9 54,7 57,9 58,5 59,4 60,4 61,2 61,8 60,6 63,3

Населення старший працездатного віку

 

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Росія

19,0 20,5 20,7 20,8 20,8 20,7 20,6 20,7 20,4 20,3

НСЗ

18,6 20,2 20,4 20,5 20,4 20,4 20,4 20,5 20,4 20,3

Таблиця 6 – Коефіцієнт демографічної навантаження (оцінка нак.г.)

на 1000 людина у віці доводиться осіб непрацездатного віку
всього молодший у віці старший працездатного віку

1990

1995

2002

2003

1990

1995

2002

2003

1990

1995

2002

2003

Росія

764 753 625 604 428 394 293 278 336 359 332 326

НСЗ

758 741 597 581 432 389 272 260 326 352 326 321

Значна демографічна навантаження осіб у віці, пояснюється:

· збільшенням середнього віку населення з 29,5 до 34.7 [1, з. 30];

· збільшенням частки осіб 60 років і більше з 9 до 15,3%. Наприкінці 90-х сучасності показник частки осіб за років досяг розміру 16,7%, причому у тому числі у містах – 15,6, у сільській місцевості – 19,8% [1, з. 31].

Зниження демографічної навантаження осіб молодший у віці пояснюється:

· невисокими показниками народжуваності на сучасний період;

· негативними приростами за темпами народжуваності протягом протягом останнього десятиліття сучасності (90-ті роки).

Темпи зниження демографічної навантаження осіб молодший працездатного перевищують темпи зростання демографічної навантаження особами старший працездатного віку, тому темп навантаження осіб всіх категорій непрацездатного віку цілому рахунок цього знижується.

Фахівці прогнозують протягом 5–7 років збереження сформованій недостатньо сприятливою демографічній ситуації у сфері чисельності таполовозрастного складу населення Новосибірській області.

У цьому за умови досить високої поліпшення на сучасний період (2000–2004 рр.) таких показників, як підвищення народжуваності в Новосибірській області, прогнозується збільшення після 2005 року демографічної навантаження осіб молодший у віці.


Список використаних джерел

>1.Елисеева І.І.,Юзбашев М.М. Загальна теорія статистики. – М., 2001. – 345 з.

>2.Региони Росії: соціально-економічні показники.Стат.сб. – М., 2004. – 966 з.

>3.Социальная статистика /Під ред. І.І. Єлісєєвої. – М., 2002. – 415 з.

>4.Статистическое моделювання та прогнозування /Під ред. О.Г.Гранберга. – М., 1990. – 345 з.

>5.Ядов В.А. Соціологічне дослідження: методологія, програма, методи. – М., 1987. – 409 з.


Схожі реферати:

Навігація