Реферат Лідерство

Страница 1 из 11 | Следующая страница

МО З КОВ СКИЙ ДО СУ ДАР СП ВЕН НЫЙ ЗІ ЦИ АЛЬ НЫЙ УНИ ВЕР СІ ТЕТ


ІН СТІ ТУТ ЗІ ЦИО ЛО ГИИ


РЄ ФЕ РАТ

тих му:

ЛІ ДЕР СП ВО


Сту дент кі 1- го курей са, груп пы № 2,

зі ці аль но-эко але ми чого ско го фа лантух ті та,

Чеч не виття Їли за ве ти


Пре по так ва тель

Зен ков У. М.


МО СК ВА - 1997


ПЛАН


1. Що та де чи дер і чи дер ст у.


2. Ка чого ст ва при су щие чи де ру.


3. Ок ру ж ние чи де ра.


4. Карь е ра чи де ра


5. Лі дер ст у і з вре мін ность.


6. Лі дер чи вождь.


7. Лі дер чи ру до у ді тель.


8. Про щие тео вдз чи дер ст ва.


9. Тео вдз чи дер ст ва в аме ри кан ской псі хо ло гии.


10. При рід ные свій ст ва і се лек ция чи де рів.


ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ


СПИ СОК ЛІ ТІ РА ТУ РЫ


1. Що та де чи дер і чи дер ст у.


Лі дер. Саме це у прос мож але б ло від ве тить у про сом: раз ве глав ные - не промінь шие? Або на про рот? Ві ді мо, по чи ти ка під ра зу ме ва ет імен але та дідька лисого рас скарб. У са мом де ле, ме ж ду на ро будинок, про ще ст вом і го су дар ст вом, вла стью все гда су ще ст у ва ло сво його ро так зі гла ше ние ду мати так. Влада ні з мін але объ яс ня лася, оп рав ды ва лася, віз ви ша лася у мене нии під чи нен ных й під дано ных як так ро ван ная свы ше, про ла даю щая не толь до пра вом управ лять, рас по ря жати ся, до ман до вать, а й умі ні їм пра вити, зна ния ми і всі ми про чи ми не про хо ді ми ми для ру до у дства ка чого ст ва ми. Ле гі ти мало ция по чи ти кі і вла сти (при зна ние всіх промінь ших ка честв) пра ві ті лей все гда б ла їх глав іншої за так чий. О 20-й в., до гда від вет ст вен ность вла сти і тре бо ва ния про ще ст ва до неї рез до віз ріс чи, співаючи ві лася спе ці аль ная тео рий по чи ти чого ской елі ти - промінь ши, з бран іншої груп пы про фес сио вилов, вір хуш кі пра вя щих сил, за ні травня щих ся по чи ти дідька лисого і з то му за ні травня щих ру до у дя щие по сты на раз ных уров нях управ ле ния стра іншої.

По чи ти ку працю але про у дить, ес об ще ст у не дуже до ве ря ет вла сти, а, по слід няя не уве ре на в сво їм прибл ру ж нии і всіх тих лю дях - клас сах, груп пах, про ще ст ве, до то ры ми вона долж на ру до у дить. Ме ж ду про ще ст вом і го су дар ст вом, на ро дім" і вла стью, ру до у ді ті ля ми й під чи нен ны ми від нюдь в усіх гда ца рит гар мо ния. По чи ти чого ские від але ше ния зыб кі і не сто янь ны. Вза їм ное чи од але сто рон неї вле чого ние сме ня ет ся раз оча ро ва ні їм, а неред до і кін флік та ми. Ко гда на рід ог ля ды ва ет ся в про шлое, то про на ру жива ет там весь мало не мно го дей ст ві тель але ода рен ных по чи ти ков, ще мень ше ви даю щих ся ру до у ді ті лей, до ка ж до му з до то рых мо гут бути предъ яв ле ны ті чи дру гие пре тен зии. Про те в ис то вдз ве чи де мно ж ст у не удач чи вых го су так розвівайся і ми ні ст рів, ні перед чим не при ме ча тель ных ру до у ді ті лей, прав ле ние до то рых від ме чого але не всі віз мож ны ми про сче та ми, ошиб ка ми, про иг ран ны ми виття на ми, упу щен ны ми' віз мож але стя ми. Ко неч але, по чи ти ка мало ло від чи ча ет ся від дру гих ві дов дея тель але сти, та її про сче ти бо лее все го ска зы ва ют ся на судь бах лю дей і ро дов. До то му ж ис то рия бо га так і име на ми ви дають ся в сво їм ро де по чи ти чого ских зло де ївши, і зло дея ния ми не репетування ді нар ных осіб.

У Ріс ці по доб ных яв ле ний б ло не біль ше, ніж у дру гих стра нах, але у це брухт го су дар ст вен ное прав ле ние не ред до ока зы ва лось весь мало сла бим ме стом оте чого ст вен іншої по чи ти кі, та її дос ти ж ния дос та ва лисій, про ще ст ву до ро гой це іншої, чи це рас ши ре ние пре де вилов го су дар ст ва, раз ві тие стра ны, вус та новий ле ние у ній по ряд ка. Про ще ст у мед льон але й до кін ца з жи ва ло са мые бо ліз нен ные і ар ха ич ные шпп зі б управ ле ния стра іншої і дви ж ния ми на ро так. Не слу чай але та кі ми за позначок ны ми в ис то вдз Оте чого ст ва фі гу ра ми б чи са мо кликаний цы, вре мін щі кі, ата мало ны, бать кі, чи хо їм цы, сто лич ные і про вин ці аль ные все вла ст ные по ве чи чи ті. Стій кі ми ока за лисій. фео далеч ные фор ми вла сти.

На ка ж будинок але вом ця пе по чи ти чого ская життя про ще ст ва так-так лася в ру до у дстве а й у го ти па. Інший тип по чи ти чого ских від але ше ний тре бо вал дру гой фор ми вла сти, а й у го ру до у ді ті ля.

У прос про чи дер ст ве не слу чай але віз нік толь до в на ше вре мя. Лі дер ст у - це але вый стиль ру до у дства, а шпп соб репетування га нізащо ции вла сти в, гра ж дано ском про ще ст ве з раз ві тым по чи ти чого ским соз на ні їм всіх, чи біль шин ст ва його з ці аль ных сло ївши. Та де про ще ст у віз нік ло срав ні тель але з давши але чи бо ще толь до скла ды ва ет ся, і те по ка не віз де. Але це перекл спек ти ва і про хо ді мость ис то вдз і з чи ти кі. Чле ны гра ж дано ско го про ще ст ва - мис ля щие навчаючи ст ні кі по чи ти чого ской жиз ні, по це му вони име ют віз мож ность соз на тель але бі рать се бе чи де ра. По ве де ние ж чи де ра долж але убе ж дати їх т тому, що його дей ст вия пра виль ны і це рік ны, а чи не про дикий то ва ны свою ры сти їм чи вла сто лю бі їм. Про ще ст у зі сво їй сто ро ны не мо жет мало ні пу чи ро вать чи де ром. З ці аль ное і з чи ти чого ское парт нер ст у, взаи мо по ні мало ние чи де ра та її при вір дружин цев - ос але ва але виття зі вре мін іншої по чи ти кі.

Отже, чи дер ст у - од але з про яв ле ний.вла сти, від чи чи тель ное свій ст у по чи ти чого ской дея тель але сти, пра у ви дви гатку ру до у ді ті ля, до то рый її осу ще ст в ля ет. Це яв ле ние при су ще і дру гим ві дам дея тель але сти - про з вод ст ву ве щей й ідей, нау ке, суперечка які цю та т. буд.

Обя за тель ное вус ло вие чи дер ст ва - про ла так ние вла стью в кін крет ных фор маль ных або фор маль ных репетування га нізащо ці ях са мых раз ных уров з нею й мас шта ба - від го су дар ст ва і так ж груп пы го су дарств до.пра ві тель ст вен ных уч ре ж де ний, ме ст але го са мо управ ле ния чи рід ных про ще ст вен ных груп, і дви ж ний. Фор мало чи зо ван ная влада чи де ра за кре п ля ет ся за до ном. Однак у всіх слу ча ях чи дер име ет зі ці аль ную і псі хо ло гі чого скую, эмо цио наль ную опо ру в про ще ст ве чи кіл лек ти вах лю дей, до то рые його сле ду ют.

Лі дер ст у - це ти від але ше ния навчай ті ля і уче ні ка. Лі дер пе ре так ет сво йому прибл ру ж нию зна ния, мо раль ные цін але сти. Ліч ные дос то ін ст ва чи де ра - про ра зец для під ра жа ния, перед позначок ува ж ния. По це му норов ст вен ный про образ чи де ра при вле ка ет вни мало ние і иг ра ет не мало лую роль його вус пе хе або уда марнів. У ін фор мало ці він ном про ще ст ве все працю неї приховати де фек ти лич але сти чи де ра і про рот, ліг чого по ка зать його дос то ін ст ва.


2. Ка чого ст ва при су щие чи де ру.


Ні ка киє норов ст вен ные, ін тіл лек ту аль ные, ду хов ные доб ро де чи ті са ми по се бе не пре вра зара ют по чи ти чого ско го дея ті ля в чи де ра, їх дос та точ але якщо ве що з свя то го. Але свя тость для по чи ти ка не обя за тель на і слиш кому не обыч

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація