Реферати українською » Строительство » Проектування системи водопостачання та водовідведення житлового Будинку квартирного типу


Реферат Проектування системи водопостачання та водовідведення житлового Будинку квартирного типу

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>Зміст

 

>Вступ

1. Характеристикаклімату тагеології м.Дніпропетровська

2.Санітарно-технічнеобладнання десятьохповерховогобудинку

2.1Технічна характеристикажитловогобудинку

2.2Вибірсистеми тасхемивнутрішнього водопроводу

2.3Трасуваннямережі

2.4Гідравлічнийрозрахунокмережі

2.5Розрахуноквнутрішнього водопроводу

2.6Підбірлічильника води тавизначеннявтрати натиску вньому

2.7Визначенняпотрібного натиску навводі приміщення

2.8Розрахуноксистемигарячоговодопостачання

2.9Каналізація

2.10Внутрішні водостоки

2.11Розрахунокавтоматичноїсистемипожежогасіння

3.Фільтри

3.1Фільтримеханічної очищення

3.2Фільтри тонкогоочищення HoneywellBraukmann

3.3Осадовіфільтри

4. Програмурозрахунку перепаду (>комплексний,реальний)

4.1Гідравлічнийрозрахунок перепадуколодязного типу

4.2 ПрограмуPER.BAS

5.Економічнийрозрахунок

6.Охорона роботи та безпекажиттєдіяльності внадзвичайнихситуаціях

6.1Вимоги безпеки привикористанні таексплуатації системводопостачання

6.1.1Аналізнебезпечних йшкідливихфакторів приексплуатації системводопостачання

6.1.2Водозабірніспоруди йнасосністанції

6.1.3Реагентнегосподарство,змішувачі,камерихлоп’єутворення

6.1.4Відстійники

6.1.5Фільтри

6.1.6Вториннереагентнегосподарство,контактнікамери таРПВ

6.1.7 Монтажтрубопроводів

6.1.8 Монтажвнутрішніхсанітарно-технічнихпристроїв

6.2Вимоги безпеки приаварійнихситуаціях

6.3Відповідальність заліквідаціюаварійнихситуацій

Списоклітератури

>водопостачаннягідравлічнийканалізаціяфільтр


 

>Вступ

 

>Водопостачання -цесукупністьзаходівщодо забезпечення водоюрізнихїїспоживачів - населення,промисловихпідприємств, транспорту таін. Комплексінженернихспоруд, котріздійснюють заподіянняводопостачання,називаєтьсясистемоюводопостачання чи водогоном.Всісучаснісистемиводопостачаннянаселених місцьєцентралізованими:кожна із нихзабезпечує водоювеликугрупуспоживачів.

Узалежності відпризначенняобслуговуванихоб'єктівсучасніводопроводиподіляються накомунальні тавиробничі (>промислові чисільськогосподарські).Найбільшвеликіспоживачі води - підприємстваметалургійної,хімічної,нафтопереробноїпромисловості, атакож ТЕС.Деякі заходь,пов'язані ізвикористанням води, посвоїйкласифікації невідносяться доводопостачання.Наприклад, подача води для поливус.-г.полівявляє собою спе-ціальнугалузь водногогосподарства -зрошення, подача води ізтурбінГЕСвідноситься догідроенергетиці та т.п.

Дляцілейводопостачаннявикористовуютьсяприродніджерела води:поверхневі -відкритіводойми (>ріки,водосховища, озера, моря) йпідземні (>грантові таартезіанські води таджерела). Для потреб населеннянайбільшпридатніпідземні води. Однак дляпостачання водою великихнаселених місцьпідземнихджерел частовиявляєтьсянедостатньо, аодержання із нихзначногокількостей водиекономічноневигідно. Тому дляводопостачання великих міст йпромисловихоб'єктіввикористовуютьпереважноповерхневіджерелапрісної води. Дляотримання води ізприроднихджерел,їїочищеннявідповідно до потребспоживачів й дляподачі до місцьспоживанняслужатьтакіспоруди:водоприймальніспоруди;насосністанції Першогопідйому, щоподають воду до місцьїїочищення;очисніспоруди;збірнірезервуаричистої води;насосністанції іншого чинаступнихпідйомів, щоподаютьочищену води місто чи напромислові підприємства;водоводи йводопровіднімережі,служать дляподачі водиспоживачам.Загальна схемаводопостачанняможевидозмінюватисязалежно відконкретних умів.Якщо,наприклад, водаджерела непотребуєочищення,зісхемивипадаютьочисні тапов'язані із нимиспоруди. Прирозташуванніджерела на болеевисокихвідмітках, ніжзабезпечується водоюоб'єкт, водаможе бути поданосамопливом, й тому немаєнеобхідності впристроїнасоснихстанцій.Розташуванняводонапірнихбашт йрезервуарівзалежить відрельєфумісцевості. Удеяких системахвикористовуєтьсядекількаджерел, що Веде до збільшення числаосновнихспоруд. Привеликійрізницівідміток на територїоб'єктаінодівлаштовують такзванезонневодопостачання,тобтоокремімережі длярайонівміста,розташованих нарізнихвідмітках, ізокремиминасоснимистанціями.Інодіспоруджуютьпідвищувальнінасосністанції,забирають воду ізосновноїмережіміста йподаютьїї впіднесенірайони.

>Водоприймальніспорудимаютьрізнепристрій взалежності від видуджерел У. тамісцевих умів. Для прийомуповерхневих водвикористовуютьсярічкові,озерні,морськіводоприймачі. Для прийомупідземних вод взалежності відглибинизаляганняводоноснихпластівзастосовуютьсятрубчасті (>бурові)колодязі,горизонтальніводозбори, щопредставляють собоюдренажні сурми чигалереї, щоукладаються вмежах водоносного пласта.Джерельні водизбираються задопомогоюкаптажнихспоруд (>кам'янихрезервуарів,прийомних камер таін.), щорозташовані умісцінайбільшінтенсивноговиходуджерельної води.

Водапіднімається ізпідземнихджерел вбільшостівипадківвідцентровими насосами.Доситьефективнізаглибнінасоси, щоопускаються подрівень води вколодязь разом ізелектродвигуном,укладеним уводонепроникний кожух. Привикористанніартезіанських (>напірних) вод послеспорудженняколодязярівень води вньомувстановлюється надводоносним шаром.Інодітиск впластінастількивелике, що вода самевиливними ізколодязя наповерхнюземлі. Дляміськихводопроводів, щовикористовуютьпідземні води,зазвичайспоруджуютьгрупуколодязів. Вода із нихзбірний резервуар йзвідтиподаєтьсяспоживачамнасосноюстанцією.Шахтніколодязізастосовують привідноснонеглибокомузаляганніпідземних вод. Узалежності відглибинишахтнихколодязівпідйом води із нихможе бутиздійсненозвичайними чизануреними насосами. У системах У.населених місцьводоприймальніспорудження всіхтипіввключаються до зони санітарноїохорони.

>Насосністанціїсучасних системводопостачанняобладнуються, як правило,відцентровими насосами ізелектричним приводом, атакожрегулюючої,запобіжної йконтрольно-вимірювальноюапаратурою.Багатонасосністанціїмаютьтелеуправління йповністюавтоматизовані.

Забезпечення населеннячистою,доброякісної водоюмаєвеликегігієнічнезначення, боохороняє людей відрізнихепідеміологічногозахворювань, щопередаються з водою. Подачадостатньоїкількості води внаселений пунктдозволяєпіднятизагальнийрівень йогоблагоустрою. Длязадоволення потребсучасних великих міст уводі,потрібновеличезнеїїкількість, щовимірюється вмільйонукубічнихметрів надобу.Виконання цого заподіяння, атакож забезпеченнявисокихсанітарнихякостейпитної водивимагаєретельноговиборуприроднихджерел, їхнізахисту відзабруднення йналежногоочищення води наводопровіднихспорудах.Деякіпромислові підприємствапред'являють доякостіспоживаної водиспеціальнівимоги.

>Водопровіднімережі таводоводизаймаютьособливемісце в системахводопостачання.Водопровіднамережазапроектована ізурахуваннямнеобхідноїнадійності водо забезпеченняспоживачів.

>Подальшийрозвиток системводопостачанняпов'язанатакож ізудосконаленням йстворенням новихвидівмеханічного таелектричногообладнання,розробкою тавпровадженням новихреагентів дляобробки води,засобівавтоматичного контролю ірегулювання.

Широкевпровадженнязасобівобчислювальноїтехніки дозволитивирішуватизадачіпроектування таексплуатаціїспоруд системводопостачання наякісно новомурівні, щозабезпечуєвимогиекономічності йнадійності. До числа такихзавданьвідносятьсягідравлічнірозрахунки системподачі тарозподілу води,розрахунки позахистуводоводів відгідравлічнихударів,виборуоптимальнихрежимів,розрахунки окремихспоруд йвсієїсистемиводопостачання вцілому, атакож рядіншихскладнихзавдань.

>Метоюданого дипломного проектуєпроектуваннясистемиводопостачання таводовідведенняжитловогобудинку квартирного типу,обладнаногоумивальниками,мийками, ванними із душами йунітазами, а так самеводопостачанняжитлового району.

>Завдання дипломного проекту -запроектувати системувнутрішньоговодопостачання таводовідведення двохжитловихдесятиповерховихбудинків для забезпечення водою йвідведеннястоків відсанітарнихприладів. Однак самепідвести воду довсього селища.

>Водопостачанняжитловихбудинківздійснюється відміського водоканалу.Необхідніумови дляпроектуваннявказані втехнічнихумовах.

 


1. Характеристикаклімату тагеології м.Дніпропетровська

 

>МістоДніпропетровськрозташовано впівденно-східнійчастині України наобох берегахДніпра. Уціломукліматмістаєпомірноконтинентальний ізм'якою зимою йтеплим (>інколиспекотним)літом.

>Середньорічна температураповітрястановить 8,5 ° З,найнижча вона усічні (>мінус 5,5 ° З),найвища - влипні (21,3 ° З)

 

>Таблиця 1 –кліматДніпропетровська.

>Найнижчасередньомісячна температураповітря всічні (>мінус 14,5 ° З)зафіксована в 1950 р.,найвища (1,5 ° З) - 2007-го р.

>Найнижчасередньомісячна температура влипні (18,4 ° З)спостерігалась у 1976 р.,найвища (25,6 ° З) - в 1936 р.Абсолютниймінімумтемпературиповітря (>мінус 38,2 ° З)зафіксовано 11 января 1940 р.,Абсолютний максимум (40,1 ° З) - 10серпня 1930

Уостанні 100-120 років температураповітря вДніпропетровську, то й вцілому на землі,маєтенденцію допідвищення.Протягом цогоперіодусередньорічна температураповітряпідвищиласящонайменше на 1,0 ° З.Найтеплішим за весьперіодспостереженьвиявився 2007 р.Найбільшепідвищеннятемпературивідбулося удвічі менший від року.

Усередньому зарік уДніпропетровськувипадає 513 мматмосфернихопадів,найменше їхні уберезні тажовтні,найбільше - учервні талипні.

>Мінімальнарічнакількістьопадів (273 мм)спостерігалась у 1951 р., максимальна (881 мм) - в 1960 р.Максимальнудобовукількістьопадів (82 мм)зафіксовано 23серпня 1960 р. всередньому зарік умістіспостерігається 127днів ізопадами;найменше їхнього (по 7) усерпні тажовтні,найбільше (16) - угрудні.Щорічно уДніпропетровськуутворюєтьсясніговийпокрив (>грудень-лютий,іноділистопад-березень),проте йоговисотанезначна;нерідківідлиги.

>Відноснавологістьповітря всередньому зарікстановить 74%,найменша вона (61%) усерпні,найбільша (89%) - угрудні.Найменшахмарністьспостерігається всерпні,найбільша - угрудні.Найбільшуповторюваність умістімаютьвітри ізпівночі,найменшу - ізпівнічного заходженню йпівденного заходженню.Найбільшашвидкістьвітру - усічні-лютому,найменша -влітку. Усічні вона всередньомустановить 5,4 м / з, улипні - 3,7 м / з.

>Кількістьднів із грозами всередньому зарікдорівнює 22, градом - 5,снігом - 53.

>Сучаснаповерхню територї Українипокритамолодимивідкладеннями, щоутворилися вчетвертинний (>антропогенового)період.Їхнійвік - відкількохдесятків докількохсотеньтисяч років.Вонипоширенімайжесуцільнийтовщеюпотужністю всередньому 15 м (Максимум 100 м).Якщо жподумкизнятицютовщу, то под нею будутьпородирізноговіку.Їхпоширеннявідображаєтематичнагеологічна карта України. Дляствореннятакоїкарти непотрібнозніматитовщуантропогеновихвідкладів. Про породах под ними можнадізнатисярізними способами:Буріннямсвердловин,вивченнямстіноккар'єрів чивідслонень (>виходівпорід наповерхню) накрутих берегахрічок.

>Найдавнішимивідкладами вгеологічнубудову Україниєдокембрійські,Залягають навсійїїплатформноїчастини нарізнихглибинах, амежах Українського щита -виходять наповерхню.Найбільшогопоширеннясередпалеозойськихпорідмаютьвідкладеннякам'яновугільногоперіоду,ЯкіпотужноютовщеюнаповнюютьДніпровсько-Донецьказападина, аДонбасівиходять наповерхню великийсуцільнийплощею.Геологічна картазасвідчуєвідсутність на територї Українивиходів наповерхнюпорідкембрійського йордовицькогоперіодів,дужемалепоширеннясилурійських йдевонських (У долинахДністра й йоголівих приплив наПоділлі), атакожпермських (вДонбасі)відкладів.Мезозойськівідкладизалягають уДонбасі йКримських горах. В частностипородикрейдовогоперіодузаймаютьвеликіплощі назаході (>Волинь,Карпати) йпівнічно-сході України.

>Найбільшпоширеними на територї Україниєкайнозойськівідкладення.Палеогеновіпородиє наЛівобережжі,північно-сході країни, Карпат.НеогеновівідкладимайжесуцільнопокриваютьПричорномор'я,рівнинний Крім,Поділля, Прикарпаття й Закарпаття,займаютьзначніплощі вмежах Українського щита йДніпровсько-Донецькоїзападини.Четвертинні (>антропогенового)відкладенняутворилися в основному насуші.Тільки нашельфі,узбережжях й взатоках-лиманахЧорного йАзовськогоморів смердотіморськепоходження.


2. >Санітарно-технічнеобладнання десятьохповерховогобудинку

 

2.1Технічна характеристикажитловогобудинку

>Задана длярозрахункубудівля -житловий10-поверховийбудинок ізвисотою зверху 3,15 м тапідвалу 3,0 м йтовщиноюперекриття 0,3 м. числоспоживачів наквартирі - 3.Відміткаповерхніземлі 0,6 м.,глибинапромерзанняґрунту - 1,2 м.

>Гарантійний тискрозраховується водопроводу 20,66 м.Діаметр сурмиміського водопроводу 300 мм,міськоїканалізації - 300 мм.Відстань відчервоноїлінії до приміщення 9 м.

>Водопостачання таводовідведеннявиконується віджитлового10-поверховогобудинку квартирного типу. Кожна квартираобладнанасанітарно-побутовимиприладами:Унітаз, раковина,кухоннамийка, ваннадовжиною1500-1700мм іздушовоюсіткою. Уквартиріпроживають 3людини.Житловийбудиноксекційного типу.Кожен поверхсекціїналічуєп’ять квартир.Загальнакількістьсанітарнихприладів 225 прим.Загальне числожителів - 112людини.

>Введення водопроводу ізводомірнимвузлом одного усісекції приміщення.Водопостачання приміщеннязапроектовано відіснуючоїміськоїводопровідноїмережі.

Прокладкамагістрального водопроводуприйнята подстелеюпідвалу (на кронштейнах).Стоякимонтують всанвузлах заунітазом. Длязручності монтажу їхньогорозміщуютьпоруч ізканалізаційнимистояками.

>Підводки досанітарно-технічнихприладівпрокладають,відкрито нависоті 0,2 м відпідлоги йз'єднують ізводорозбірноїарматурою.

Наводопровідніймережіпередбачаєтьсявстановленнязапірноїарматури.

>Засувкивстановлюють навводі трубопроводу, нанапірному тавсмоктуючому патрубкунасосів, послеводоміра, наобвідноїлінії вводомірномувузлі.Вентилірозміщують навідгалуженнях відмагістралі до шкірного стояка, дополивальнимкранів, навводі вкожну квартиру передзмивним бочком.

>Відведеннястоків відсанітарнихприладівздійснюєтьсясамопливом посамостійномуканалізаційноговипуску відкожноїсекції приміщення вприймальнийканалізаційнийколодязьдворовоїмережі.

>Технічний поверх –теплий,тобто температураповітря вньому вхолоднийперіод рокузабезпеченасистемоюопалення ненижче +5 °З.

2.2Вибірсистеми тасхемивнутрішнього водопроводу

>Вибірсистемивнутрішнього водопроводу проводитисязалежно відтехніко-економічноїдоцільності,санітарно-гігієнічних тапротипожежнихвимог. Ужитловихбудинкахповерховістю до 12поверхівприймають системугосподарсько-питноговодопостачання.

Системавнутрішнього водопроводувключає вводь вбудинок,водомірнийвузол,розвіднихмережу, стояки,підведення досанітарнихприладів,водорозбірну,змішувальну,запірну йрегулюючу арматуру. Дляподачі водипитноїякості вмережахдіаметром до 150 ммберутьсталевіоцинковані сурми.З'єднання трубпередбачаєтьсязварюванням, нарізьбленні чи на клею.

Поконфігураціїрозрізняютьсхеми ізнижньої йверхньоїрозводкоюмагістральнихтрубопроводів, атакожкільцеві йтупикові. Дляжитловихбудинків із числом квартир до 400дозволяєтьсяприйматитупикову схему водопроводу із одним введенням,роздільнуперерву вподачі води навипадокаварії.Наявністьтехпідпілля под усімбудинком йвідносно невеликийповерховості приміщеннявизначаєвибірсхеми ізнижнімрозведенняммагістральнихтрубопроводів.

Дляданогорозрахункуприймаємо системугосподарсько-питноговодопостачання, атакожкільцеву схему водопроводу.

Дляпаркуваннязапроектованопротипожежневодопостачання (>пінне),такожрозміщуємо двіполивальних крана наоднійпарковці.

2.3Трасуваннямережі

Схемувнутрішнього водопроводуслідрозробляти,починаючи ізвведення вбудівлю.Введенняпроектують подпрямимкутом достіни приміщення ізнайменшоюдовжиною, досередини приміщення длязменшенняпротяжностіводопровідноїмережі.Діаметрвведеннявизначається входігідравлічногорозрахункумережі. Умісціприєднаннявведення домережізовнішнього водопроводупередбачаютьколодязьдіаметром не менше 700 мм, вякомурозміщуютьзапірну арматуру длявідключеннявведення на: ремонт.Глибинузакладеннявведенняприймають ізурахуваннямглибинизакладання трубміського водопроводу йглибинипромерзанняґрунту.Введенняпрокладають зухилом 0,002 в бікзовнішньоїмережі дляспорожненнявнутрішнього водопроводу.Перетин введеннязістінамипідвалувиконується в сухихґрунтах із зазором 0,2 мміж трубопроводом йбудівельнимиконструкціями.Введення водопроводу всвоємурозпорядженнівище трубканалізації,відстань не менше 1,5 м один від одного.

>Водомірнийвузолрозташовують, як правило,відразу ж послевведеннявсередині приміщення навідстані не понад 1 м відзовнішньоїстіни. Припроектуваннісистеми із одним введеннямвлаштовуєтьсяводомірнийвузол ізобвіднийлінією, наякійвстановлюєтьсяопломбованізасувки, щовключає вразінеобхідності пропускупротипожежного пропуску води чизняттяводоміра на: ремонт таперевірку.

>Необхідно забезпечитивільнийпідхід доводомірноговузла длязручностіексплуатації йзняттяпоказаньводоміра. Передводоміром й посленьоговстановлюютьзапірну арматуру,міжводоміром йдругої у процесі рухузасувкоюконтрольно-спускний кран.

>Водопровідні стоякислідрозміщувати разом ізканалізаційнимистояками тастоякамигарячої води вмісцяхнайбільшого водорозбору,звичайно вкуткубіляунітазу. Узалежності відоздобленнябудівельзастосовуєтьсявідкрита йприхована прокладкастояків.Магістральніводопроводипрокладаютьсявздовжкапітальноївнутрішньоїстіни чи колон на 40-50 дивнижчестеліпідвалу.

>Кріпленнятрубопроводівздійснюється на кронштейнах чипокрівлях. Намагістральних трубопроводахнеобхіднотакожпередбачити установкуполивальнихкранівдіаметром 25 мм, котрірозміщуються іззовнішньоїсторони приміщення внішах нависоту 0,25 м відвимощення через 60-70 м за периметром приміщення. Звнутрішньоїсторонивстановлюютьзапірний вентиль длявиключенняполивального крана взимку.Підвіднітрубопроводи відстояків досанітарнихприладівпрокладаються нависоті 20-30 див надпідлогою ізухилом 0,002-0,005 достояків йз'єднуються ізарматуроюприладувертикальнимиділянками.

2.4 >Гідравлічнийрозрахунокмережі

>Основнимпризначеннямгідравлічногорозрахункуєвизначеннянайбільшекономічнихдіаметрівтрубопроводів для пропускурозрахунковихвитрат води до всіхспоживачів унеобхіднійкількості й ізнайменшимивтратами натиску.

>Гідравлічнийрозрахуноквиконується втакійпослідовності:

1) Нааксонометричнійсхемоювибираютьдиктують точкуводорозбору;

2)Намічаютьрозрахунковенапрямок руху води відмісцяприєднаннявведення дозовнішньоїмережі додиктує точки йрозбивають на ділянки,нумеруючивузлові точки;

3)Визначаютьрозрахунковівитрати зарозрахунковимидільниць;

4)Визначаютьдіаметр сурми,Втрати натиску йшвидкість руху води накожнійділянці;

5)Підбираютьводомір йпідраховуютьвтрати натиску вньому;

6)Визначаютьнеобхідний тиск увнутрішнійводопровідніймережі.

 

2.5Розрахуноквнутрішнього водопроводу.

 

>Розрахунковавитрата наділянцівизначається заформулою:

=5*0,3*0,2=0,3, л/рік

-витрата води одним приладом максимальноговодоспоживання;

> - величинавизначається взалежності відзагального числаприладів N таймовірності їхнього діїP;додаток 4[1]

,

- максимальначасовавитрата одним водоспоживачем (холодна вода);

N -загальнакількістьприладів убудинку;

V -загальне числожителів в приміщення

>Гідравлічнийрозрахуноквнутрішньоїводопровідноїмережіпроводимо втабличнійформі (>Таблиця 1). Завитратами води накожнійділянцірозрахункового напрямі потаблицях длягідравлічногорозрахункуобираєтьсядіаметр труб,швидкість руху води в трубах йпитомівитрати натиску натертя . При цьому рекомендованашвидкість руху води в трубах — 0,9-1,5 м/с, максимальна – 2 м/с.Результатирозрахунку наведено втаблиці.


>Таблиця 2 -Гідравлічнийрозрахуноквнутрішньоїводопровідноїмережі

№ ділянки >N,шт >NР

>q0,>л/с

>d, мм >V,м/с >Питомі1000і

 h>,мм

hW,

>Довжина ділянки, м
1-2 1 0,00722 0,200 0,300 20 0,94 154,9 480,19 624,25 3,1
2-3 2 0,0144 0,200 0,300 20 0,94 154,9 185,88 241,64 1,2
3-4 3 0,0216 0,219 0,328 20 0,94 154,9 123,92 161,10 0,8
4-5 5 0,0361 0,249 0,3735 20 1,25 265,6 230,94 300,22 0,9
5-6 10 0,0722 0,307 0,4605 25 0,84 91,3 292,16 379,81 3,2
6-7 15 0,1083 0,355 0,5352 25 0,93 110,9 343,79 446,93 3,1
7-8 20 0,1444 0,394 0,591 25 1,12 155,8 514,14 668,38 3,3
8-9 25 0,1806 0,430 0,645 25 1,21 180,7 560,17 728,22 3,1
9-10 30 0,2166 0,467 0,7005 32 0,73 48,4 164,56 213,93 3,4
10-11 35 0,2527 0,493 0,7395 32 0,78 54,9 192,15 249,79 3,5
11-12 40 0,2888 0,526 0,789 32 0,84 61,9 389,97 506,96 6,3
12-13 45 0,3249 0,550 0,825 32 0,84 61,9 315,69 410,40 5,1
13-14 90 0,6498 0,779 1,168 40 0,95 66,1 429,65 558,54 6,5
14-15 135 0,9747 0,959 1,438 40 1,15 94,1 574,01 746,21 6,1
15-16 180 1,300 1,120 1,68 50 0,80 34,0 200,6 260,78 5,9
16-17 225 1,624 1,261 1,89 50 0,89 41,8 242,44 315,44 5,8
Введення 225 1,624 1,261 1,89 50 0,89 41,8 242,44 315,44 5,8

>6188,35


2.6Підбірлічильника води тавизначеннявтрати натиску вньому

>Діаметрумовного проходулічильника водислідвибирати ізсередньоївитрати водиqт заперіодспоживання (>добу),який не виненперевищуватиексплуатаційнийвитраталічильника,тобтоqт q>екс.сч.

>Середньогодиннавитрата водивизначається заформулою:

, м3/рік

>qu -загальна нормавитрати водиспоживачем задобунайбільшоговодоспоживання, л /добу

Т = 24години -розрахунковий годинуспоживання води.

>Приймаємо потаблиці 4 [1]лічильник води маркиСВК-40 (>q>екс.сч = 6,4 м3 / год>qт = 0,925; P.S = 0,5)

>Втрати натиску влічильнику неповинніперевищуватидопустимих величин: укрильчастихлічильниках (>калібром до 40 ммвключно) - 5 м, втурбінних (>калібром 50 мм й понад) - 2,5 м.

>Втрати натиску налічильнику водивизначається заформулою:

h>сч=>Sq2=0,5·1,892=1,79 м < 5 м

>S-гідравлічнийопірлічильника,прийняте затаблицею 4[1].

>q-розрахункова максимальнасекунднавитрата води навводі приміщення, л / з. (>Q = 1,89 л / з).

2.7Визначенняпотрібного натиску навводі приміщення

H>тр=H>геом+>hW+hвод+h>изл=25,7+6,188+1,79+2=35,678, м


H>геом -геометричнависота,розташуваннядиктуючогоприладу надповерхнеюземлі.

H>геом=(>z>п1->zіз)+H>ет(>n-1)+Hін=(0,00-0,6)+3,15(9-1)+1,1=25,7 м

>z>п1 -відноснавідміткапідлоги Першого зверху;

>zіз –відміткаповерхніземлі;

H>ет –висота зверху відпідлоги допідлоги;

n –кількістьповерхів;

Hін –висота установкидиктуючого приладу надпідлогою.

>hW –сумарнівтрати натиску уводопровідніймережі віддиктуючогоприладу дозовнішнього водопроводу.

hвод –втрати натиску вводомірі.

h>изл – потрібенвільнийнапір навилив іздиктуючогоприладу.

>Порівняємо H>тр ізгарантованим напором:

>Т.я. H>гар=20,66 > H>тр=35,68 м, тонеобхіднопідібратипідвищувальнунасосну установку, вонапідбирається по 2-му параметрами:

- поподачіQнас Qст;

- напором Hнас (H>тр - H>гар);

>Обираємонасоснустанцію марки " HydroMulti-E 3CRE 5-5 "фірмиGRUNDFOS із2-ма насосами,об’ємом мембранного баку 18 л, напоромH=20 м,подачеюQ=6л/с тапотужністюN=0,75 кВт.Обраний насосвідповідає усім параметрами.

Коротка характеристиканасосноїстанції:

>Grundfos HydroMulti-Eявляє собою установкупідвищеннятиску, у складякої входити дванасосимоделіCRE,встановлені через опори, щовіброізолюють назагальнійрамі -підставі.Рама -підставазабезпеченавсієюнеобхідноюарматурою,мембраннимгидробаком й манометром. Нарамі -підставізмонтований блоквимикачів іззапобіжниками йголовнимвимикачем.

>Бустернімодулі HydroMulti-Eдозволяютьрегулюватипродуктивність увідповідності ізрівнемспоживання й підгримувати постійнатиск шляхом:

-підключення чивідключеннянеобхідноїкількостінасосів;

- плавноговимірюваннячастотиобертанняпрацюючихнасосів.

Системауправлінняавтоматичновідключає чипідключаєвідповіднінасоси - узалежності відрівнянавантаження, годиниексплуатації й вівважаєте, того чиіншого насоса.

2.8Розрахуноксистемигарячоговодопостачання

 

1.  >Норми та режимспоживаннягарячої води

>Завданнямрозрахункуєвизначеннярозрахунковихвитрат води наділянкахмережі,діаметрівподаючих йциркуляційнихтрубопроводів, йвтраттиску у яких.Роботасистемигарячоговодопостачаннятіснопов'язана ізроботоюсистеми холодноговодопостачання томурозрахунковівитратигарячої водивизначаються затією жметодикою, що йвитратихолодної води ізвикористанням нормвитратигарячої води.

>Максимальнасекунднавитратагарячої води нарозрахунковійділянцімережі пригідравлічномурозрахункутеплопроводіввизначається заформулою:

 

,л/с

де -максимальнийсекунднийвитратагарячої води,віднесений до одногоприладу, л / з; відповідно до п. 3.2 [1] =>0.2л/с

> - величина, щовизначаєтьсязалежно відтворузагального числаприладів N нарозрахунковійділянці таймовірності їхнього діїРh (>визначається згідноприл.4 [1]); длявсієї приміщення:


U -кількістьжильців в приміщення;

N -кількістьприладів убудинку; N = 40*4=160 (ін.);

- нормавитратигарячої води, л,споживачем за годинунайбільшоговодоспоживання (>додаток 3 [1]);

Так як < 0.1отжевизначається задодатком 4таблиці 2 [1];

=0.0104160=1,66 = 1,283

>Максимальначасовавитратагарячої водидорівнює:

 >л/с

>Середнячасовавитратагарячої води задобу максимальноговодоспоживання:

м3/год

де - нормавитратигарячої води однимспоживачем надобу максимальноговодоспоживання; згіднодод.3 [1] = 120 л /добу

2.Гідравлічнийрозрахуноксистемигарячоговодопостачання.

>Гідравлічнийрозрахунокполягає увизначеннідіаметрівподаючихтеплопроводів йвтраттиску всистемігарячоговодопостачання таким чином,щоб забезпечити у всіхводорозбірнихприладівнеобхіднувитратугарячої води ізпевноютемпературою.

>Гідравлічнийрозрахунокгарячоговодопостачанняслідпроводити нарозрахунковийвитратагарячої води, щовраховуєциркуляційнийвитрата:

,л/с

де - максимальнасекунднарозрахунковавитратагарячої води, л / з

-коефіцієнт,якийприймається дляводонагрівачів йпочатковихділянокмережі до Першоговодорозбірного стояка ізобов'язковогододатку 5 [1], длярештиділянок = 0

Ос-кількизначенняциркуляційнихвитрат напочатковомуетапіпроектуванняневідомі,гідравлічнийрозрахунокподаютьтеплопроводіввиробляють,беручи:

,л/с

Порядокгідравлічногорозрахункуподаючихтеплопроводівгарячої водианалогічний порядкугідравлічногорозрахункумережі холодноговодопостачання.Відмінності:

- узакритих системахгарячоговодопостачанняшвидкості руху води йпитомівтратитискуслідприймати ізурахуваннямзаростання трубнакипом й,внаслідок цого,зменшеннядіаметрів. Длярозрахунківвикористовуємономограмудодаток 6 [1].Рекомендованашвидкість руху води ізурахуваннямзаростання -0.9-1.2м / з, уквартирнихпідводках 2.5м / з

- длярозподільнихтрубопроводів =0.2

- дляводорозбірнихстояків ізсушильникомрушників =0.5

- дляциркуляційнихстояків, дляводорозбірнихстояків безсушильниківрушників =0.1

>Втрати натискузнаходимо заформулою:

 м

>Розрахунок наведено втаблиці 3.


>Таблиця 3 -Гідравлічнийрозрахунокгарячого водопроводу.

N Р >NP >

>q=5q0>

l >d V Втрати напору Загальні втрати від напору
>Удельние і На ділянціh=il >H=il(1+Kl)
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація