Реферати українською » Строительство » Організація БУДІВНИЦТВА Нової залізніці


Реферат Організація БУДІВНИЦТВА Нової залізніці

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВОТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

>ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙДЕРЖАВНИЙТЕХНІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТЗАЛІЗНИЧНОГОТРАНСПОРТУ

Кафедра ">Проектування йбудівництводоріг"

>КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

Подисципліні:Планування та організаціявиробництва

На тему: ">Організаціябудівництвановоїзалізниці"

>Виконав:

Студент 5 курсу

>Групи5БЗтв-1ЗеленовД.О.

>Науковийкерівник: ПотаповА.І.

>Дніпропетровськ 2011


>Зміст

>Вступ

1.Формуванняосновноїзадачі

2.Визначенняоб'ємівосновнихробіт

3.Принциповіорганізаційнісхемибудівництва

3.1 Методика розробки схем

3.2Варіантиорганізаційних схембудівництва

3.3Порівняння схем тавибіркращої

4. Проекторганізаціїбудівництва

4.1Плануваннябудівельноговиробництва

4.2Основнівидиробітпідготовчогоперіоду

4.3Основнийперіод

4.3.1Будівництвоштучнихспоруд

4.3.2Організаціяробіт поспорудженнюверхньоїбудовиколії

4.3.3Організаціяробіт поспорудженню земляного полотна

4.3.3.1Розрахунокнеобхідноївиробностіланко-збиральноїбази

4.3.3.2Технологіяукладаннярейко-шпальноїрешітки

4.3.3.3Організаціяробіт побаластуваннюколії

4.3.4Організаціябудівництвабудівель

4.3.5Організаціяробіт поспорудженню зв'язку таСЦБ

4.3.6Електрифікаціязалізниць

5.Роботизаключногоперіоду

6.Побудоваграфіку рухуробочоїсили

7.Охоронанавколишньогосередовища

8.Техніка безпеки прибудівництвіновоїзалізничноїлінії

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Залізничному транспортуналежитьпровідна роль уперевізних процесівздійснюванихтранспортноюсистемою України.Йогопитома ваги взагальномувантажообігу всіхвидів транспорту Українистановить 89,1 %.Вантажообіг 2002-го р.досяг 193,1 млрдт-км, що на 8,8 % понад впорівнянні із 2001 р. Засіммісяців 2003 р,обсягиперевезеньзалізницямизбільшилися на 13,4 %,відправленнявантажів - на 9,4 %,перевезенняпасажирів - на 1,4 %,заробітна плата персоналу заосновноюдіяльністю - на 23 %,продуктивність роботи - на 11,4 %.

>Залізниця -це комплексрізних попризначенню, але йвзаємозалежнихспоруд, необходимих длянормальноїексплуатації.Будівництвозалізниці -складний процес, приякомустворюютьсязалізничнілінії для забезпеченняперевезеньвантажів йпасажирів,спорудження длятехнічногообслуговуваннядоріг йкультурно-побутовіоб'єкти дляпрацівниківзалізничного транспорту.

Уосновіорганізації ікеруваннязалізничнимбудівництвом лежатизагальні длябудівництвапринципи:плановість,індустріалізація, комплекснамеханізація,потоковість;здійснюється воно тацілийрік подвідкритим небом,причому фронтробітмаєзначнулінійнудовжину. Томуважливимєскладання проектуорганізаціїбудівництва.

>Основнепризначенняскладання проектуорганізаціїбудівництва:визначеннядоцільноїпослідовностівиконанняробіт,встановленняоптимальноїтривалостібудівництва вцілому,тривалостіпідготовчогоперіоду івидівосновнихбудівельно-монтажнихробіт,строківпостачаннябудівельнихматеріалів,конструкцій,технологічногоустаткування.Крім того, упроектівстановлюють порядокрозгортаннябудівництва,місцярозміщенняматеріальних йланко-збиральних баз,послідовністьздачізалізниці впостійнуексплуатацію.

>будівництвозалізничналінія

Проекторганізаціїбудівництва служитиосновою дляплануваннякапітальнихвкладень,фінансуваннябудівництва і забезпечення його кадрами,матеріально-технічними ресурсами, аорганізаціїдовгостроковихпотоків (>комплексних йоб'єктних по видахосновнихробіт).Ухваленірішеннястановлять основу для розробкигенеральнимпідрядникомвиробничихпроектіворганізаціїбудівництва іробітздачізалізниці,пусковим комплексам йпроектівпровадженняробіт по окремихспорудженнях, видамосновнихробіт.Дані поорганізаціїбудівництвавикористовують длявизначеннябудівельноївартості іскладанняоб'єктнихкошторисів.


1.Формуванняосновноїзадачі

>Курсовий проектпредставляє собоюорганізаціюбудівництвановоїзалізничноїлінії.Довжинаїїприблизно 80 км.Вонаскладається ізтрьохперегонів, двохстанцій А та Б, та двохроз'їздів.

У курсовомупроектінеобхіднорозробитикалендарнийграфікбудівництва завказівкою наньому всіх необходимихробіт.Необхіднорозробитиорганізаційнісхеми тавизначититермінбудівництвазалізничноїлінії.Організувати роботи поспорудженню земляного полотна,верхньоїбудовиколії.Післярозробитикалендарнийграфікбудівництвалінії таграфік рухуробочоїсили.

>Такожнеобхідноосвітити запитання поохоронінавколишньогосередовища й потехніці безпеки прибудівництві.


2.Визначенняоб'ємівосновнихробіт

Данаділянкабересвій вухо настанції А тапродовжується протягомтрьохперегонів достанції Б.Перегонирозділеніміж собоюроз'їздамидовжиною 2,5 км.Станційні майданчикимаютьдовжину 2,9 км.Довжина Першого перегону l1 = 24 км, іншого l2 = 26 км,третього l3 = 25 км.

>Кількістьколій настанціях-3, нароз'їздах-2.Визначимодовжинуголовноїколії

Lгол = 1ек + 1ст (2.1)

Lек = l1 + l2 + l3 (2.2)

Lек = 24 + 26 + 25 = 75 км

Lгол = 75 + 2,9 = 77,9 км

Увихіднихданих завданьоб'ємземлянихробіт,чисельнорівнийробочійкубатурі на 1 кмлінії.

V>зр = 30,3 тис. м. куб. на км;

V>зр =30,3 77,9 = 2360,37 тис. м. куб.

>Категоріяскладностібудівництва - 3.Вважаємо, щоземліпридатні длявідсипки ізвиїмки внасип.


3.Принциповіорганізаційнісхемибудівництва 3.1 Методика розробки схем

>Основнепризначенняорганізаційноїсхеми-обумовитизагальнийтермінбудівництва,виявити усіфактори, котрівпливають натермін. При цьомувраховуютьнаявністьопорнихпунктів,кількістьбудівельнихпідрозділів,директивнийтермінбудівництва таінші.

>Необхіднорозробититакіорганізаційнісхеми,щобдирективнийтермінбудівництва бувбільшим чирівнимрозрахунковому.

>Розрахунковийтермінвключає триперіоди:

Тр = Тп + Т>осн + Тіз (3.1)

де: Тп - >підготовчийперіод;

Т>осн - >основнийперіод;

Тіз - >заключнийперіод

>Термінпідготовчогоперіодузалежить відскладностіпідготовкибудівництва. Уцейперіодобов'язковоорганізовуєтьсямережа зв'язкуміжбудівельнимипідрозділами.

Наосновнийперіодпотрібноплануватиякомога понад години. Уорганізаційних схемахдостатньорозглянутидвіосновні роботи,термінвиконання які упослідовностітриваємайже завісьсяперіод:

>спорудження земляного полотна;

>укладанняверхньоїбудовиколії.

>Такожнеобхідновиділитирезерви години:

1 - наприйняття-передачу готового земляного полотна под вкладання;

2 -технологічний резервміж комплектами машин ізукладаннярешітки табаластуванняколії;

3 - длязакінченнябудівельнихробіт, котрізалежать відповноїготовностіверхньоїбудовиколії.

Узаключномуперіодівиконуються роботизавершального циклу:

>будівництвопостійнихпереїздів;

>встановленняпостійнихколійнихзнаків;

>формування покілометровихзапасівматеріалівВБК;

>перевіркаробочоюкомісієюготовностіоб'єктів;

>ліквідаціянедоліків;

>підготовкавиконавчоїдокументації на усіоб'єкти комплексу.

 

3.2Варіантиорганізаційних схембудівництва

>Перевіримоможливістьвиконанняробіт силами МК та БМП увідведенийтермін:

Т>ВБК -тривалістьвиконанняробіт поверхнійбудовіколії.

 (3.2)

де: М>ВБК - нормавитрат роботи однієїкілометраверхньоїбудовиколії,залежить від видубаласту, М>ВБК = 880чол.дні / км;

L -довжина ділянки вкілометрах, L = 77,9 км;

N -кількістьробітників, N = 320чол.

Т>вбк = (880 77,9) / 320 = 214 роб.дні =9,75міс

>Визначаємо темпробіт:

>tу = (Т>вбк - 22) / 3 (3.3)

де: 3 -кількістьшарівбаластування.

>tу = (214 - 22) / 3 = 64 роб.дні = 2,9міс.

>Визначаємотривалістьспорудження земляного полотна:

Т>зр = (М>зр L) / N (3.4)

Т>зр = (2640 77,9) / 240 = 857 роб.дні = 38.95міс

Темп монтажуколії Пу = Lгол /tу = 77,9/64 = 1,2км/зм

>Приймаємо Тп = 2міс, Тіз = 2міс, 1 = 2 = 1міс, 3 = 2міс.

Тр = 9,75 + 38,95 + 2 + 2 + 1 + 1 + 2 = 56,7міс > Тбуд = 30міс

Схема 1.Організаційна схемаоднопроменева.

>Приймаємо

Тр = Тбуд =30міс;

Пу = 0,7км/зм;

>tу = 111 роб.дні =5міс;

Т>вбк = 5 3 + 22 = 352 роб.дні = 16міс;

Тп = Тіз = 2міс;

1 = 2 = 1міс, 3 = 2міс;

Т>зр = 12міс.

Схема 2. Схемадвопроменева.

>Приймаємо: Тп = Тіз = 2міс;

Т>зр1 = (2640 52,7) / 2 240 = 290 роб.дні =13,2міс;

Т>зр2 = (2640 25,2) / 240 = 277 роб.дні = 12,6міс;

Пу = 0,7км/зм;

>t>у1 = 52,7/0,7 = 75 роб.дні = 3,4міс;

П>у2 = 0,5км/зм;

>t>у2 = 25,2/0,5 = 50 роб.дні = 2, Зміс;

1 = 2 = 1міс, 3 = 2міс;

Тр = 28міс.

Схема 3. Схемаоднопроменевапоетапна.

>Приймаємо:

Т>зр = 19,7міс;

Т>вбк = 16,15міс;

Пу = 0,7км/зм;

1 = 2 = 3 = 1міс;

Тіз = Тп = 2міс;

Тр = 30міс.

 

3.3Порівняння схем тавибіркращої

>Булискладенні 3схеми.Необхідно із нихвибратинайкращу.Порівнянняпроводимо втабличнійформі.

>Таблиця 3.1.Порівняння схем

>Параметрипорівняння Схема 1 Схема 2 Схема 3
>Директивнийтермін,міс. 30 30 30
>Кількістьпроменів 1 2 1
>Розрахунковийтермін,міс 30 28 30
>Скороченнятерміну,міс 2; 4,8 4,8; 9,9
>Термінземлянихробіт,міс 12 13,2; 12,6 19,7
Класмеханізованих колон 2 2 2
>ТермінВБК,міс 16 11,2; 7,9 16,15
Темп монтажуколії,км/зм 0,7 0,7; 0,5 0,7
>КількістьБМорганізацій 2 3 2

>Висновок:організаційнісхеми 1 та 3конкурентоспроможні. У 1схеміукладаннявідбувається в теплу пору року. У трисхемі череззначнийтермін на роботи поВБКнеминуче роботи будутьпроводитися в зимовищперіод, що неприпустимо.

>Приймаємо дорозгляду схему 1 дляякоївиконуємоусінаступнірозрахунки.


4. Проекторганізаціїбудівництва 4.1Плануваннябудівельноговиробництва

>Будівництвозалізниці -складнийбагатоступеневий процес,якийвключає у собі практично усівидибудівельних тамонтажно-будівельнихробіт. Тому весь процесбудівництвавиконують у триперіоди:підготовчий,основний тазаключний. Привиконанні шкірного видуробіт,також як й приспорудженні шкірногооб'єкту (у чи -якому ізперіодів), у своючергуведутьпідготовчі,основні,заключні (>опоряджувальні) тадопоміжні роботи.

Упідготовчийперіодвиконують роботинеобхідні длярозгортаннябудівництваосновнихоб'єктів таконструктивнихелементівзалізниці.Ці роботидоволітрудомісткі тапотребують багатокоштів -приблизно 5-8%вартостілінії.

>Основнийперіод,виконуємий послезакінченняробітпідготовчогоперіоду,починають ізбудівництваштучнихспоруд (4-16%вартостілінії), даліведутьспорудження земляного полотна (15-30%),якийскладається ізнасипів,виїмок,водовідвідних тарегуляційнихспоруд. При цьомувиконують великийоб'ємукріпнихробіт. Насформованузливну призмуукладаютьверхнюбудовуколії:рейко-шпальнурешітку та два шарибаласту (25-30%вартості комплексуробіт) таін.

Узаключнийперіодвиконуютьпідготовку доздачі упостійнуексплуатацію:здійснюють послеосадочний ремонт,влаштовуютьпереїзди,монтуютьшлагбауми,добавляютьпротиугони,проводятьопробовування всіхспоруд. Уцей жперіодзакінчуютьбудівництво тапереводятьпідрозділи наіншілінії.

 


4.2Основнівидиробітпідготовчогоперіоду

Увідповідності доіснуючихбудівельних норм та правилбудівництво новихоб'єктів, атакожрозширення тареконструкція їхнідозволяється лише послестаранноїпідготовки.Своєчаснапідготовка добудівництвановоїлініїмаєвеликезначення дляпланомірноговеденняробіт, атакожвведенняоб'єктів упостійнуексплуатацію узазначений рядків тадостроково.

Упідготовчийперіодвиконуєтьсяорганізаційно -технологічнапідготовка заосновними видамибудівельнихробіт.Роботи цогоперіодуподіляються на дваосновних виду:технічнапідготовка довиробничогопроцесу тагосподарсько-виробничапідготовка.

Упроцесітехнічноїпідготовкибудівельніорганізаціївивчаютьпроектнудокументацію, Якаотримана до 1 июля поточного року,якийпередує початкубудівництва.Досліджуютьсякліматичні,геологічні,гідрогеологічні,гідрометричні,демографічні,транспортні таіншіумовиробітбудівництва.Матеріалидослідженнязіставляють ізпроектноюдокументацією. Принеобхідностівиконуєтьсякоректуваннятехнічноїдокументації приобов'язковомуузгодженні іззамовником тапроектноюорганізацією.Виконуєтьсявідновлення тазакріпленнятраси,відведенняземлі,складаютьсяпроективиконанняробіт,уточнюєтьсяпотужність тарозташуваннякар'єрів,виконуєтьсяпідбіртиповихпроектівбудівельнихпідприємств таприв'язка їхні намісцевості,перевіряєтьсяпотужність танадійністьджерел водо - таенергозабезпечення,виконуєтьсяможливістьвикористаннямісцевихзасобів зв'язку таіншихкомунально-побутовихпослуг.

>Юридичневідведенняземлі,необхідної длябудівництвазалізниці,виконуєзамовник повстановленійпроектноюорганізацієюполосівідводу ізврахуванням всіхоблаштуваньвиробничого,соціально - культурного тапобутовогопризначення.Розміриполосивідводувизначаються згідно із ">Нормамвідводу земель длязалізниць " (СП - 468-74). При цьомуповинні сувородотримуватисьзакони ізохорониприроди.

Упроцесігосподарсько-виробничоїпідготовкивиконуютьсянаступнібудівельні роботи:

>опанування територїбудівництва,тобтопідготовкаполосивідводу длярозгортанняосновнихвидівбудівельнихробіт (>знос таперенесенняпобудов,перевлаштуваннякомунікацій, рубаннялісу такорчуванняпнів,зрізкачагарника,осушення територї таін.);

>зняття таскладуванняродючого куліґрунту ізтериторій, котрізаймаютьнасипи,виїмки,резерви,кар'єри,кавальєри таканави ізціллювикористання його прирекультиваціїтимчасовозайманих земель таукріпленняукосів земляного полотна методомтравосіяння. Припроектуваннітовщина куліґрунтуприймається залітературнимиданими чи заузгодженням ізкерівником проекту;

>побудоватимчасовихпритрасовихавтомобільнихдоріг тапід'їзнихприоб'єктнихдоріг (домостів,тунелів,підприємствбудівельноїіндустрії,складів таін.);

>планування територї для забезпеченнятимчасових чипостійнихстоківповерхневих вод відбудуємихспоруд;

>побудовабазових та приоб'єктнихтимчасових чипостійнихпоселень, котрівикористовуються для потреббудівництва;

>побудова таобладнанняпідприємствбудівельноїіндустрії,тимчасових чипостійнихмереж водо-, газо-, тепло- таенергозабезпечення;

>влаштуваннядиспетчерськогобудівельного зв'язку таін.

 

4.3Основнийперіод

>Одною ізосновних завдань проекту ізорганізаціїбудівництваєвстановленнядоцільноїпослідовності таув'язкивиконанняосновнихбудівельно-монтажнихробіт, що ввеликіймірівпливає на їхньоготривалість тавартість, рядкипостачаннябудівельнихматеріалів,конструкцій,технологічногообладнання таін.

Уосновнийперіодвиконуютьсянаступнівидиробіт:будівництвомалихштучнихспоруд,спорудження земляного полотна,верхньоїбудовиколії (>укладання табаластування),побудоваслужбово-технічних тажитловихбудівель, водо забезпечення таканалізації, зв'язку,СЦБ,енергозабезпечення,електрифікаціязалізниці,перевлаштуваннявузлів тастанційпримиканняновоїзалізничноїлінії.

Покожному видуцихробіт, заукрупненими нормативамивизначаютьсяоб'єми та рядки їхньоговиконання,встановлюють потребу восновнихбудівельних тадорожніх машинах,транспортнихзасобах танавантажувально-розвантажувальнихмеханізмах.

>Будівельні роботивиконуютьсяпереважно комплексно -поточним методом. Доведучихробітвідносятьпобудовуштучнихспоруд,спорудження земляного полотна,укладання табаластуванняколії. Зметоюстворенняритмічності у потокахприймаємоприблизнооднаковий темпвиконанняведучихробіт.

 

4.3.1Будівництвоштучнихспоруд

Доштучнихспорудвідносять мости,водопропускні сурми,шляхопроводи,віадуки,тунелі,підпірністінки.

>Сучаснімалі мости (>отвором до25м)представляють собоюповнозбірніспорудипальово-естакадного типу.Витрат роботи на їхніпобудовупотрібновдвоє менше, ніж наспорудженнямонолітнихмостів.Водопропускні сурмимонтують із окремихблоків.

Начасткуштучнихспорудприпадає 10-12%кошторисноївартості всіхробіт.

>Побудоваштучнихспорудєпершоюосновноюроботою, Якавиконується припоточномубудівництвізалізниці й, як правило,передуєвиконаннюземлянихробіт,укладанню табаластуваннюколії. На окремихділянкахбудуємоїзалізницідопускаютьвиконанняземлянихробітодночасно ізбудівництвомштучнихспоруд,однакостанні ані неповиннізатримуватиземляні роботи, котріведуться широким фронтом.

>Малі мости (>довжиною до 25 м) йводопропускні сурмиспоруджуютьвідповідно довказівокСнип "Мости і труби. Правила виробництва та приймання робіт". Набудівництвізалізницьбудуютьзбірнізалізобетонні мости іводопропускні сурми,основніконструктивніелементи яківиготовляютьіндустріальними методами, настанціїпарнихспеціалізованихпідприємствах (заводах), навиробничихпідприємствахбудівельнихтрестів (>управліньбудівництва) чи натимчасовихпритрасовихполігонах.Готовіконструкції ідеталізаводськоїготовностідоставляються до місцьбудівництвамостів й трубзалізничним йавтомобільним транспортом.

>Роботи поспорудженню трубподіляються на 3стадії:підготовчі,монтажні тазаключні роботи.

Комплексробіт,виконуваних набудівельнихмайданчиках побудівництвумалихштучнихспоруд,містить усобінаступніпідготовчіоперації:влаштуваннякотлованів,підготовку основ подфундаменти, монтажфундаментів, опормостів,оголовків йланок труб, установкупрогоннихбудовмостів,ізоляціюконструкцій,влаштування дренажу,засипанняустоївмостівдренувальнимґрунтом,відсипкуконусів,засипання трубґрунтом,укріплення русел йконусів.

Комплекспідготовчихробітмістить усобівлаштуванняпід'їзної дороги доспорудження відпритрасовоїавтомобільної дороги;розчищення іплануваннябудівельного майданчика;геодезичні ірозбивні роботи;підвіз необходимихконструкцій;матеріалів,засобівмеханізаціїробіт.

Приспорудженнямостів й труб подїхніфундаментивідповідно доробочихкресленьвириваютькотловани.

До монтажу трубприступають лише послеінструментальноїперевіркивідміток йположення впланіоснови подфундаменти іправильностізакріпленнянатурнихліній наобноску.Всіблоковіелементи сурми доукладання їхнього упроектнеположенняретельнооглядають зметоюперевіркиїхніх марок йфактичнихрозмірів;очищають відбруду, аповерхні, що будутьсполучатися на цементномурозчині,ретельнопромивають. Доспорудження фундаментуприступають послеприйманнякомісією котловану; дно котловануповинне бутизачищене допроектноївідмітки, трубузводять наприроднійоснові, тому надні котлованувідсипається іутрамбовуєтьсящебеневапідготовкатовщиною неменш 10 див.

>Трубимонтують краном наавтомобільному ходувантажопідйомністю5-10т.Фундаментні блокиукладають на дно котловану нащебеневупідготовку.Спочаткуукладаютьфундаментні блоки подвихідний йвхідний оголовки сурмидоти,поки не якщодосягнутийрівеньпідошви фундаменту под ланки сурми.Інші виряджайблоківукладають утакійпослідовності:спочатку рядблоків под одиноголовок,потім блоки под ланки, й,нарешті, рядблоків подіншийоголовок.Всі виряджайблоківповинні бутигоризонтальними.

Нафундаментні блокиукладають нашарірозчинулекальні блоки под ланки сурми,потіммонтують оголовки труб втакійпослідовності:установлюютьпортальністінки іукіснікрилаоголовків йрозкріплюють їхнього;укладаютьдругі виряджайфундаментнихблоків подоголовочні ланки ілекальні блоки;установлюютьконічні ікрайні ланки сурми.Міжланками сурмизалишаютьшви не понад 10 мм.Секції труброзділяютьдеформаційними швами не понад 30 мм.Швиконопатять ізвнутрішньої ізовнішньоїсторонипаклею,просоченоюбітумом.

>Водопропускні сурмиспоруджуютьпідрозділигенпідрядника (СУ,СМП), а мостибудуютьспеціалізованіпідрозділимостобудівнихорганізацій -мостобудівні зажени тамостопоїзди.

>Будівельний процес якщо вестися у 3етапипоточним методом.Спеціалізованібудівельнібригади, котрімаютьнеобхіднувисоковиробничутехніку, будутьпереходити із одногооб'єкту наінший,виконуючи самі й тих ж роботи.Такапоточна організація дозволитипокращитивикористанняробочого години табудівельних машин,покращитьякістьбудівництва,зменшитьсобівартістьробіт.

 

4.3.2Організаціяробіт поспорудженнюверхньоїбудовиколії

>Спорудженняверхньоїбудовиколіїєведучимпроцесом прибудівництвізалізниць. У комплексробіт поспорудженнюверхньоїбудовиколіївходять:збираннярейко-шпальноїрешітки наланко-збиральнійбазі,укладаннярейко-шпальноїрешітки,стрілочнихпереводів й глухихперетинів;баластуванняколії,стрілочнихпереводів й глухихперетинів;влаштуванняпереводів;влаштуванняколійних йсигнальнихзнаків;створенняпо-кілометрового запасуукладальнихматеріалів.

До складуколієукладальнихробітвходятьукладаннярейко-шпальноїрешітки (рейки,шпали,кріплення іпротиугони)головної істанційноїколій, атакожукладаннястрілочнихпереводів із комплектамиперевіднихбрусів.

>Підрахунокобсягівробіт поукладаннюколіїзробимо уформітаблиці. При цьому, ізврахуваннямприйнятого впроектізалізничноїлінії типуверхньоїбудовиколії,встановимо:

типрейок наперегоні і нароздільних пунктах;

тип йепюру шпал упрямих йкривихділянкахколії;

типскріплення;

тип й маркустрілочнихпереводів, щоукладають наголовній істанційнихколіях.

Дляпідвищеннярівнямеханізації ііндустріалізаціїбудівництва впроектіпередбачаємозбиранняланокколіїстрілочнихпереводів намеханізованихланко-збиральних базах.Роботи поукладаннюрейко-шпальноїрешітки.

 

4.3.3Організаціяробіт поспорудженню земляного полотна

>Організаціяспорудження земляного полотнаполягає врозв'язанні комплексу завдань ізрозподілуземляних мас, ресурсномузабезпеченнюкомплексноїмеханізації йраціональному календарномуплануванніземлянихробіт із тим, щоб забезпечити їхньогонайефективнішевиконання йздачу земляного полотна подукладанняколії.Різноманітністьземлянихспоруджень,їхнялінійнадовжина,впливдинамічнихнавантажень йприроднихфакторівускладнюютьрішенняорганізаційнихзавдань особливо околицяхзіскладнимиприроднимиумовами.

>Спорудження земляного полотнає одним ізнайважливішихвидівробіт завартістю,трудомісткістю ісвоємумісцю взагальномукомплексізалізничногобудівництва.Економічніпоказники йогозалежать відконструкції земляного полотна,робочихвідміток йбудівельнихвластивостейґрунтів.Вартість йтрудомісткістьспорудження земляного полотназалежно відмісцевих умівстановлять 20-30% відзагальноївартостібудівництвалінії.

>Організаціювсього комплексуробітзізведення земляного полотнапроектуютьпослідовно у дваетапи.

Дозавдань Першогоетапуорганізаціїспорудження земляного полотнавідносятьсявизначення складу істроківвиконанняпідготовчих,основних йопоряджувальнихробіт,розподілземляних мас йвибіросновнихспособівмеханізаціїземлянихробіт;визначенняпотреби взасобахмеханізації,транспорті ітрудових ресурсах;розрахунокобсягівтимчасовихспоруджень (>землевознихдоріг,енергопостачання іін.);визначеннязаходівщодоствореннябезпечних умів роботи.Рішенняцихзавданьпризначене для забезпеченнянайбільшефективного йякісногоспорудження земляного полотна в завданьтермін й увзаємозв'язку ізіншими видамиробіт ізбудівництвазалізниці.

Іншийетаппроектуванняорганізаціїробітзіспорудження земляного полотнавиконують напідставіробочихкреслень йполягаєвін ускладанніпроектівпровадженняробіт наділянкахмеханізованих колон йплануванні роботипарків машин.

Паркмеханізованих колон длявиконанняпідготовчихробітмістить усобікущорізи ікорчувачі-збирачі увиглядізмінногоустаткування дотракторів ізтяговимзусиллям 100-150кН,моторні пилки,траншейніекскаваторизіспеціальнимробочим органом для розробкинагірнихводовідвідних канав,важкі ісередніавтогрейдери ізукісниками,універсальніпланувальнімашини,канавокопачі ізбічнимишнеками.Виробничапрограмапередбачаєрозчищеннявиробничихділянок;влаштуванняводовідводів йосушеннязаболочених йперезволоженихділянок;підготовку основнасипів;влаштуванняземлевознихдоріг.

>Безпосередньослідом завирубкою ізбираннямлісу, щовиконуються упідготовчийперіодбудівництва,механізованіколонирозчищають майданчики дляділянокробіт відлісорубнихзалишків йпідготовлюютьосновимайбутніхземлянихспоруджень йводовідводи,щобуникнути чизменшитиобсягиробіт намокрійоснові,поліпшитибудівельнівластивостіґрунтів.

>Підлягаючийвидаленнюрослинний кулю до початкуосновнихземлянихробіт донастанняморозів винен бутизнятий увстановлених проектомрозмірах йзбережений утимчасовихвідвалах длявикористання йогонадалі приукріпленніукосів йвідновленні (>рекультивації)порушених чималопродуктивнихсільськогосподарських земель.

>Основні роботискладаються із:зведеннянасипів, розробкивиїмок йкар'єрів, прилаштуюстанційних майданчиків йіншихспоруджень земляного полотна. Виглядколони (>скреперна чиекскаваторна), атакожкількість машин шкірного типу внійзалежать відтехнічних характеристикоб'єктів, щоспоруджуються.

Дляодержаннякінцевоїпродукції готового земляного полотна,машинний паркколониорганізують увиглядісукупностіекскаваторних чискрепернихкомплектів йкомплексних бригадмеханізаторів.Екскаваторнікомплектимістять усобі,крімведучих машин,автомобілі-самоскиди іземлевози, котріпідбирають так,щобмісткість кузова був вшестеро-всемероразів понадмісткості ковшаекскаватора. Укомплективключаютьтакожбульдозери,машини дляущільненняґрунту івиконанняпланувальних йукріпнихробіт.


4.3.3.1Розрахунокнеобхідноївиробностіланко-збиральноїбази

>Ланко-збиральна база поїївиробності винназабезпечуватибезперервністьведучогопроцесу поспорудженнюверхньоїбудовиколії -укладанняколії,

>Графікоморганізаціїбудівництвазалізничноїлінії буливстановлені рядки початку ізакінченняукладанняверхньоїбудовиколії.Необхіднапродуктивністьланко-збиральноїбази, ізурахуваннямцихобставин можнавизначити поформулі:

 (4.1)

де: Lр -розгорнутадовжинаділянокукладанняколії, Lр =77,9 км;

Доз - >коефіцієнтнерівномірностіпопитупродукціїбази, Доз = 1,05;

>t>укл - годинуукладаннярейко-шпальноїрешітки в днях (>приймаємо зграфікаорганізаціїбудівництва),t>укл = 111днів.

>t1 - годину від початкузбираннярейко-шпальноїрешітки наланко-збиральнійбазі до початкуукладанняколіїt1 = 22дні.

>Необхіднапродуктивністьланко-збиральноїбазидорівнює:

>Обираємоланко-збиральну базуПЗЛ, котрамаєвиробність 650м/зміну.Ланко-збиральна базаПЗЛ якщорозміщена настанції А. Часпопередньоїзбіркиланокрівний:

>t1 = (77,9 1,05 1000) / 650 - (111 - 1) = 16діб

4.3.3.2Технологіяукладаннярейко-шпальноїрешітки

>Ланки нарухомий складзавантажуютьвідповідно доукладальноївідомості так,щоб приукладанніколії було бзабезпеченонеобхіднучерговістьланок ізукороченими інормальнимиланками.Накладки іболти із гайками і шайбамизавантажують на Першіголовніплатформиукладальногопоїзда.Завантажені наплатформи ланкиповинні бутизакріплені відпоздовжніх йпоперечнихзсувів.

>Дозволяєтьсяперевезенняпакетівланок на платформах побудуємійколії вмежах одного перегону.

>Ланкиколії ззалізобетонними шпаламиукладають напідготовлене земляни полотно. Длязапобіганняпошкодження шпал при пропускурухомогонавантаження і забезпеченняцілісностіосновної майданчики земляного полотна ланкикладуть надвіпопередньовідсипаніпіщанісмуги.Піщанісмугивлаштовують збаласту,передбаченого проектом длявідсипки Першого кулібаластовоїпризми, вобсязі 150 м3 на 1 кмколії.Вивантажений ізавтомобілів-самоскидів чискреперівпісокплануютьавтогрейдером, ніжякого всереднійчастиніобладнаютьпрямокутнимвиступом, щоутворитьпоглибленняміжсмугамирозміром 0,05 0,7 м.

>Пристрійпіщанихсмуг можнатакожорганізувати ззастосуванням бункера, щомає днище здвомавипускнимиотворамишириною 1 м,розташованими навідстані 0,7одне відіншого. У цьомувипадкупісок ізавтомобілів-самоскидіввивантажують у бункер.

>Піщанісмугидозволяють правильнообпертизалізобетоннішпали под рейками.Якщозалізобетоннішпалиопиралися б напіщану подушку ісереднючастинупостелі, то ми могли бутворитисятріщини у яких.Поверхнюпіщаноїбаластовоїпризми,відсипаної на земляни полотно,плануютьавтогрейдером;ножем автогрейдериутворять канавкуміжпіщанимисмугами.Основна майданчик земляного полотна довідсипкипіщанихсмуг винна бутиущільнена донормованих між,ретельноспланована інівельована.

>Рейковуколіюукладаютьмеханізованим способом ззастосуваннямукладальнихкранів.Ланкиколії ззалізобетонними шпаламиукладаютьколієукладальними кранами так,щобкінці шпал лежали напіщанихсмугах.

>КолієукладачУК-25 упроцесіукладанняколіїнаступніоперації: ланка, щоперебуває впакеті,перетягненому зближньоїплатформи на кран,піднімаєтьсявантажопідйомнимпристроєм;крановимивізкамивиноситься вкінецьконсольноїферми іукладається на земляни полотно поосіколії.Кінцірейокопущеної ланкимонтериколіїтимчасовоскріплюють зпопередньоюланкою,покладеною вколію,інвентарнимирозпірками чиавтоматичними скобами, котрі послепересування впередколієукладальногопоїздазаміняютьпостійними накладками.Пакетиланокперетягаютьукладальним краном, неперериваючи його роботу: кран ізпіднятоюостанньоюланкою пакетапереміщається попокладеній на земляни полотноланці іодночасноперетягує наполовинусвоєїплатформинаступний пакет.Уклавшипідняту ланку па полотно, кран, припереміщенні вперед поколії,перетягаєнаступний пакет протягом усьогодовжинусвоєїплатформи.Цюопераціюназивають ">ближнімперетяганням".Післязвільнення відпакетів всіх платформ, котрізнаходяться вкрані,виконують "минуломуперетягання"пакетів:платформи, щозвільнилися,відводятьмоторноюплатформою до складу ізланками імоторноюплатформою чи локомотивомперетягають нимипакетиланок.

>Роботи ізукладанняколіїколієукладальними кранамиУК-25виконує бригадамонтерівколії вскладі 20чол.Післяукладаннярейковихланоквиправляють, (>рихтують,виправляютьперекоси іосіданнярейко-шпальноїрешітки,підштопуютьшпали) попопередньовідновленійосіколії. Цедозволяєвідкрити рухматеріальнихпоїздівзішвидкістю не понад 10 км/год.Ґрунт дляпідштопування шпал винен бутиоднорідним зґрунтом земляного полотна, але йбрати його із полотна недозволяється.

4.3.3.3Організаціяробіт побаластуваннюколії

>Баластуванняколіїявляє собою один з самихважких йтрудомісткихпроцесів приспорудженніверхньоїбудовиколії.

До складуробіт побаластуваннюколіївходятьнаступніосновніпроцеси:розробку,переробку інавантаженнябаласту вкар'єрі;підвезення,вивантаження ідозуванняпіщаногобаласту;підготовкуколійноїрешітки доукладаннябаласту;утворенняпіщаноїбаластової подушки іпіднімання нанеїрейко-шпальноїрешітки;обкатуванняколії;підвезення,вивантаження ідозуваннящебеневогобаласту;пошаровепідніманняколії набаласт йущільнення його;підйомка йвиправкаколії;опоряджуваннябаластноїпризми;обкатуванняколіїпоїзнимнавантаженням йостаточневиправленняколії.

>Напрямкибаластувальнихробіт на окремихділянках чи перегонахвизначаємозалежно відрозташуваннябаластовихкар'єрів, умів доставкибаласту до місцьвивантаження,заданихтемпівбаластувальнихробіт, сезону, уміворганізації рухубаластовихпоїздів.

Так якмісцерозташуваннябаластовогокар'єрувпливає навартістьбаласта,вважаємо, щоякістьматеріалівмісцевихкар'єрівзадовольняєвимогам добаластнихматеріалів. Томуобираємокар'єрпіску навідстані 15 км відстанції А такар'єрщебеню навідстані 20 км відстанції А.

>Баласт будемоперевозитизалізничним транспортом, так якцей видперевезеньдешевший ніжавтомобільний.Баласт зкар'єрівперевозимодумпкарами чихопер-дозаторами,пристосованими домеханізованогорозвантаження ідозуваннябаласту в необходимихобсягах на земляномуполотні.Найбільшдосконалими вагонами такогопризначенняєхопер-дозаториЦНИИ-ДВЗмісткістю 40 м.Ціхопердозоториможутьрозвантажувати йдозуватибаласт зоднієї чиобохсторінколії, усередині і заїї межами.Розробкубаласта вкар'єрівиконуєекскаватор,який йнавантажує його дохопер-дозаторів. При цьомуокремостворюються вертушки ізхопер-дозаторів дляпіску й длящебеню.Такі вертушкиможутьвключати у собі до 40вагонівхопер-дозаторів.

>Визначенняоб'ємівробіт побаластуваннюколії.

Наданійділянцівкладаєтьсящебеневийбаласт напіщанійподушці. Так яклінія іззалізобетонними шпалами та 3категорії, то, при такихданихтовщинащебеневого кулібаласту 30 див, апіщаного - 20 див приширинібаластноїпризми3,6м, а при3,2м -щебеню -25см,піску -20см.Підвищеннязовнішньої рейки вкривихприймаємо50мм.

>Об'ємиробіт побаластуваннюколіївизначимо втабличнійформі.

>Таблиця 4.1.Об'ємиробіт побаластуваннюколії

>Місцеукладання >РШР >Баласт, м. куб
>вимірник >кількість >пісок >щебінь
на 1км >всього на 1км >всього
1 >Станція А, Б
>головнаколія км 2,9 1103 3198,7 2053 5953,7
>станційніколії км 2,2 958 2107,6 1644 3616,8
>стрілочні переводь >компл 4 100 400
>міжколійя км 2,1 500 1050
>Всього 5306,3 11020,5
2 >Перегін СП.А-Р№1
>головнаколія км 21,3
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація