Реферати українською » Строительство » Зведення будівлі з внутрішнім монолітнім залізобетоннім каркасом та зовнішнімі Цегляний стінамі


Реферат Зведення будівлі з внутрішнім монолітнім залізобетоннім каркасом та зовнішнімі Цегляний стінамі

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВОТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

>ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТЗАЛІЗНИЧНОГОТРАНСПОРТУІМ.АКАДЕМІКА У.ЛАЗАРЯНА

Кафедра «>Будівельневиробництво тагеодезія»

>КОНТРОЛЬНАРОБОТА

Подисципліні:Технологія тамеханізаціязалізничногобудівництва

На тему: «>Зведення приміщення ізвнутрішніммонолітнимзалізобетонним каркасом тазовнішнімицеглянимистінами»

>Виконав: Студент 4 курсу

>Групи3БЗтв-1

>ЗеленовД.О.

>Перевірив:доц.НагорнийІ.В.

>Дніпропетровськ 2010


>Зміст

1.Вихідніданіконтрольної роботи

2.Розрахунокобсягівробіт

3.Розрахуноктрудомісткостіосновнихвидівробіт

4.Розрахунокматеріальнихресурсів

5.Вибірзасобівстропування йтари

6.Вибіркранів

7.Календарнийграфіквиконанняробіт

8.Технологія й організаціявиробництваробіт ізцегляної кладкистін

9.Побудова та областьзастосуваннябудівельнихвібраторів

Списоквикористаноїлітератури


1.ВИХІДНІДАНІКОНТРОЛЬНОЇРОБОТИ

СХЕМАБУДІВЛІ

>Рис. 1. – Схема приміщення

>Розмір приміщення:довжина: 11 x 5= 55 м;

ширина: 3 x 6 = 18 м;

>Площапрорізів, % – 26;

>Переліз колон, див:40х40;

>Товщинаперекриття, див: 20;

>Висота зверху, м: 3,1;

>Кількістьповерхів: 4;

Вигляд кладкизовнішніхстін:керамічнікаміння (>250х120х135) ізоблицюваннямлицьовоюцеглою;

>Товщиназовнішніхстін, м: 0,51;

>Товщинавнутрішніхстін,м: 0,38;

>Армування кладки,кг/м3: 15;

>Побудова та областьзастосування машин тамеханізмів:вібратори.

2.РОЗРАХУНОКОБСЯГІВРОБІТ

>Об'ємиробітпідраховуються заформоютаблиці №1.Одиницівимірюванняоб'ємівробітприймаютьсявідповідно доодиницьвимірюванняприйнятих увідповіднихзбірникахРесурснихЕлементнихКошториснихНорм (>РЕКН).

Складробіт, щовключається втаблицю №1,наступний:

1.Цегляна кладказовнішніхстін (>відповідного виду)

2.Цегляна кладкавнутрішніхстін (>стінсходовихкліток).

4.Армування кладкизовнішніхстін.

5.Установленнязбірнихзалізобетоннихсходовихмаршів.

6.Установленнязбірнихзалізобетоннихсходових майданчиків..

7.Пристріймонолітнихзалізобетонних колон.

8.Пристріймонолітногозалізобетонногоперекриття йпокриття.


>Таблиця 1. –Відомістьпідрахункуоб'ємівробіт

>Найменуванняробіт >Од.виміру >Ескіз та формулапідрахунку >Обсягробіт
на поверх >Всього
1 >Муруваннязовнішніхстін

м3

>Площастін на 1 поверх: (>55х2+18х2)х3,1х0,8=339,60м2

3,1 -висота зверху; 0,8коефіцієнт напрорізі

>Об’єм кладки на 1 поверх:339,60х0,51=173,19 м3

>Всього:173,19х4=692,76 м3

173,19 692,76
2 >Муруваннявнутрішніхстін

м3

>Площастінсходовихклітин на 1 поверх:

(>3,31+5,18)х2х3,1х0,9=47,37 м2

2 -кількістьсходовихклітин; 3,1 -висота зверху

0,9 -коефіцієнт напрорізі

>Об’єм кладки на 1 поверх:47,37х0,38=18 м3

>Всього:18х4=72 м3

18 72
3 >Армуваннямуруваннястін т

На 1 поверх: (>173,19+18)х0,015=2,86

>Всього:2,86х4=11,44

2,86 11,44
4 >Установленнясходових майданчиків 100 прим.

На 1 поверх: (2+2)=4

>Всього:4х3=12

0,04 0,12
5 >Установленнясходовихмаршів 100 прим.

На 1 поверх: (2+2)=4

>Всього:4х3=12

0,04 0,12
6 >Улаштуваннязалізобетонних колон 100 м3

На 1 поверх: (>0,40х0,40)х3,4х20=9,92 м3

20 -кількість колон на 1 поверх

>Всього:9,92 x 4=39,68 м3

0.099 0,396
7 >Улаштуваннязалізобетоннихперекриттів 100 м3

>Площа на 1 поверх: (>18+0,24)х(55+0,24)-(5,44х3,19)х2=972,87 м2

>Об’єм на 1 поверх:972,87х0,2=194,57 м3

>Всього:(194,57х3)+ +(>18+0,24)х(55+0,24)х0,20=785,22 м3

1,94 7,85

3.РОЗРАХУНОКТРУДОМІСТКОСТІОСНОВНИХВИДІВРОБІТ

Пооб'ємахробіт (>таблиця 1) заформоютаблиці 2підраховуютьсятрудомісткостіробіт (улюдино-змінах та ймашино-змінах)відповідно до норм годинивідповіднихзбірокРЕСНДБНД2.2-8-99.Трудовитрати вмашино-годинах дляосновних машин ймеханізмів.

>Таблиця 2. –Калькуляціятрудовихвитрат

>Шифр

>норми

>Найменуванняробіт,одиницявиміру >Об'ємробіт Норма години наодиницюробіт

>Загальнітрудовитрати,

>Люд.Змін; маш.змін

На поверх >Всього >Чел.час >Маш.час На поверх >Всього
1 2  3  4  5  6  7  8  9
1 >Е8-15-3

>Муруваннязовнішніхстінтовщиною 510 мм зцегли (>керамічної,силікатної) ізоблицюваннямлицьовоюцеглою привисоті зверху до запланованих 4 м., м3

173,19 692,76 8,74 0,41

189,21

8,87

756,84

35,48

2 >Е8-6-7

>Муруваннявнутрішніхстін ізцегликерамічної (>силікатної) привисоті зверху до 4-му., м3

18 72 6,92 0,49

15,57

1,10

62,28

4,41

3 >Е8-12-1 >Армуваннямуруваннястін, т 2,86 11,44 89,11 0,46

31,85

0,16

127,42

0,65

4 >Е7-21-1 >Установленнясходових майданчиківпримиасі до 5 т, 100 прим. 0,04 0,12 253,75 55,83

1,26

0,27

3,80

0,83

5 >Е7-21-3 >Установленнясходовихмаршів примасі до 5 т, 100 прим. 0,04 0,12 423,4 87,73

2,11

0,43

6,35

1,30

>Всього по роботам 1-5

240,00

10,83

956,69

42,67

6 >Е6-14-1

>Улаштуваннязалізобетонних колон удерев’янійопалубцівисотою до 4-х м, периметром до 2 м, 100 м3

0,99 0,368 1508 129,11

18,66

1,59

69,36

5,93

7 >Е6-22-1

>Улаштуваннязалізобетоннихперекриттівбезбалковихтовщиною до 200 мм, 100 м3

1,76 8,90 1168,7 28,7

283,40

6,95

1146,78

28,16

>Всього по роботам 6-7

302,06

8,54

1216,14

34,09


4.Розрахунокматеріальнихресурсів

>будівляцегляний кладкастіна

Увідповідності нормвитратиматеріалів поРЕКНДБНД.2.2-8-99 заформоютаблиці 4визначаєтьсянормативна потреба вматеріалах назаданіоб'ємиробіт.

>Таблиця 3. –Розрахунокпотрібнихосновнихматеріалів,виробів та

>напівфабрикатів

НормаДБНД.2.2 >Од.виміру >Обсягробіт >ЦеглаЛицьова - 1000 прим. >Цеглакерамічна 1000 прим.

>Розчинцем.вапняний, м3

>Арматура, т >Дрітарматурний, т

БетонВр-1, м3

>Сходовімарші та майданчики, прим.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 >Е8-15-3

м3

692,76 90,05 173,19 159,33
2 >Е8-6-7

м3

72 27,36 17,28
3 >Е8-12-1 т 11,44 11,44
4 >Е7-21-1 100 прим. 0,12 0,1 12
5 >Е7-21-3 100 прим. 0,12 0,07 0,06 12
6 Є 6-14-1

100 м3

0,368 2,94 37,35
7 >Е6-122-

100 м3

8,90 68,17 907,8
>Всього: 90,05 200,55 175,78 71,11 11,44 945,21 24

5.ВИБІРЗАСОБІВСТРОПУВАННЯ ІТАРИ

>Вантажозахватніпристрої й тарутребавибрати для шкірного типувантажів, котрітребапереміщувати краном:піддони ізцеглою,цебра длярозчину,стропи йтраверси для опалубки тасходових майданчиків ймаршів,арматурнихвиробів таін.Ціпристрої й тараповиннівідповідати ДСТУ тавідповіднимДБН.Підібрані подовідковоїлітературизасобистропуваннянаведені втаблиці 4.


>Таблиця 4. –Засобистропування

>Найменування >Ескіз Характеристики Областьвикористання
>Вантажопідйомність, т >Маса, кг >Висота,м
1 >4-гілковий строп типу 4 СК

20 147,8 4,5 Зачекайте типу4СКпризначений дляпідйому йпереміщеннярізнихвантажів, деталей йконструкцій.

 

 


6.ВИБІРКРАНІВ

Для монтажуконструкційбудівель та вертикального транспортубудівельнихматеріалів тавантажіввикористовуютьсябаштовікрані тасаморушністріловікрані на гусеничному тапневмоколісномуході.Вибір типу та марки краназдійснюється шляхомпорівнянняоб’ємно-планувальних таконструктивних характеристик приміщення ізтехнічними параметрами крана. Цепорівнянняздійснюється згідновантажопідйомності крана (>Q),висотіпідйомугаку крана (>Нп) тавилітустріли крана (L).

>Вантажопідйомність крана (>Q), >необхідна для монтажуелементів,визначаєтьсяспіввідношенням:

>Q > G + g = М/ L, (1)

де: G –масанайважчогоелемента (>наприклад,баддя із бетоном), т;

g –масастроповочноїоснастки,т,встановленого наконструкціях до їхньогопідйому тамасастроповочнихпристроїв,т;

>Висотапідйомугака крана (>Нп)визначається заформулою:

>Нп = h1 + h2 + h3 + h4,                                                                                 (2)

де: h1 >перевищення опориелемента,якиймонтується надрівнем стоянкикрана,м (3,1*4=12,4 м)

h2 – запас повисоті (неменш 0,5 м);

h3 –висотаелемента в монтажногоположенні, 2,2 м;

h4 –висотастроповки вробочомуположенні від верхиелемента,якиймонтується, до низугака крана, 4,5 м.

>Нп = 12,4 + 0,5 +2,2 + 4,5 = 19,6 (м)

>Вилітстріли крана>це горизонтальнавідстань відосіповоротноїплатформі крана до центругака крана.

>Вилітстріли призведенніназемноїчастини

L = e + І +m, (3)

де: e –відстань відосіобертання крана дозовнішньоїграністінибудівлі,м;

(>ця величиназалежіть відшириніколіїкрана,радіусучастиниплатформі, щовиступає та зазоруміжповоротноюплатформою йбудівлею, щодорівнюється 0,7 -1 м.Значення e длядеякихбаштовихкранів приведено втаблиці 6)

І – ширинаназемноїчастини приміщення ізврахуваннямтовщиністін, м;

>m – половинашириниелемента, щовиступає (балкон таін.), м.

L = 5 +19,02 = 24,02 (м)

7.Календарнийграфіквиконанняробіт

>Календарний планвиробництваробіт помуруваннюстін йзведеннюзалізобетонного каркаса приміщенняскладається заформоютаблиці 5 напідставікалькуляціїтрудовихвитрат, формаякої приведено втаблиці 3.


>Таблиця 5. –Календарний планвиробництвамонтажнихробіт

>Найменуванняробіт,спеціалізованихпотоків >Обсягробіт

>Трудомісткість, люд. рік. на поверх, >всього

>Машини ймеханізми. >Тривалістьробіт,дні >Кількістьзмін >Кількістьробітників
>Од.вим.

>Обсяг на поверх, >всього

Тип, марка

>Кількістьмаш.змін на поверх, >всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 >Мурування таармуваннястін,установленнясходових майданчиків тамаршів й т.д.

м3

194,13

776,44

240

956,69

10,83

42,67

12

48

1 20
2 >Улаштуваннязалізобетоних колон та плитперекриття

100 м3

2,75

9,26

302,06

1216,14

8,54

34,09

12

48

1 26

Привизначеннітривалості окремихбудівельнихпроцесів (графа 7таблиці 7)розрізняютьмеханізовані йнемеханізованіпроцеси. Уконтрольноїроботімеханізованіпроцеси –це установка (монтаж)збірнихзалізобетоннихелементів,немеханізованіпроцеси –цегляна кладкастін,пристріймонолітнихзалізобетоннихконструкцій.Тривалістьмеханізованихробіт(процесів)визначається поформулі:

,                                                                                                      (4)

де:Мр>машиноємкістьробіт (графа 7,маш-змін);

n –кількістьвикористовуваних машин;

b –змінність роботи (грн. 9).

 (>днів)

>Кількістьробітників (>Nм)механізованогопроцесу (грн. 14)визначається поформулі:

 

,                                                                                                      (5)

де:Тр – >трудомісткістьробіт (грн. 4),ч-дн.

 (роб)

>Тривалістьнемеханізованихробіт (>процесів)визначається поформулі:

,                                                                                                     (6)

де: >Nр >прийнятакількістьробітників взміну, щозадається вмежах,щобтривалість роботиt був не менше нормативного числаробочихднів (>змін)провідногомеханізму (>наприклад,баштового крана).

 (>днів)

>Календарний планвиробництваробіт позведеннюстін й каркаса приміщення виненпередбачатипотоковіметодиорганізаціїбудівництва. Дляцієї метиорганізовується дваспеціалізовані потоки (>двіробочібригади):

- 1-їпотік (бригада №1)виконує роботи помуруваннюстін,армуваннюстін,укладаннюсходовихмаршів та майданчиків;

- 2-їпотік (бригада №2)виконує роботи поулаштуваннюмонолітногозалізобетонного каркаса приміщення.

>Будівля вмежахповерхіврозбивається надекількарівновеликихзахваток (2 чи 3залежно відгабаритнихрозмірів приміщення).Далівизначається ритм роботи бригад,тобтотривалістьробіт бригад наоднійзахватці. Приорганізаціїрівноритмічного потоку ритм роботи бригад дляобохспеціалізованихпотоків (бригад)приймаєтьсяоднаковим,використовуючи формулу 6, вякійТрвизначається на поверх.

>Таблиця 6. –Календарний планвиробництвамонтажнихробіт

>Найменуванняробіт,спеціалізованихпотоків >Робочідні
6 12 18 24 30 36 42 48 54
>Мурування таармуваннястін,установленнясходових майданчиків тамаршів
1- і поверх
2- і поверх
3- і поверх
4- і поверх
>Улаштуваннязалізобетонних колон та плитперекриття
1- і поверх
2- і поверх
3- і поверх
4- і поверх

8.ТЕХНОЛОГІЯ ІОРГАНІЗАЦІЯВИРОБНИЦТВАРОБІТ З

>ЦЕГЛЯНОЇКЛАДКИСТІН

>Цегла чикаміньпрямокутноїформимаєшість граней (малий.).Двіпротилежнінайбільшіграні,якимицеглу (>камінь)кладуть нарозчин,називаютьпостілями (>нижньою йверхньою);довгібічніграніцегли (>каменю) – ложками;короткі –тичками.

>Рис. 2. –Розмірицегли такаменю та кладка зцегли

>Кладку зцегли чикаменіввиконують, як правило,горизонтальними рядами.

Рядцеглин,повернутих доповерхністінидовгоюбоковоюгранню,називаютьложковим поруч, аповернених доповерхністіникороткоюгранню –тичковим поруч (рис. б).

>Цеглини чикаміння у низці кладки, щоутворюютьповерхніконструкцій,називають верстами.Верстирозрізняютьзовнішні,розташовані із боці фасадубудинку, йвнутрішні,розташовані звнутрішньоїсторониприміщення.Залежно від того, якукладаєтьсяцегла такамінь,верстибуваютьтичковими йложковими.

>Цегла йкамені,покладеніміжзовнішньою йвнутрішньою верстами,називаютьзабутовочнимі, чизабуткою.

Прикам'янійкладцівикористовують не лишеціліцегли (>камені), але й йїхнічастини,довжина які кратначвертідовжиницілого.Такіцегли чикаменіназиваютьнеповномірними.

>Будівельнимирозчинаминазиваютьсясуміші, щоскладаються знеорганічногов'язкого,дрібногозаповнювача і води, а необходимихвипадкахспеціальнихнеорганічних чиорганічних добавок щотвердіють послеїхньогоукладання.Приготовленийрозчин винен матірзаданурухливість йзабезпечуватинеобхідну марку.

>Перев'язкушвівцегляної кладкиведуть попевним системам.Найпоширенішимиєдвісистемиперев'язки:однорядна (чи, якїїназивають,ланцюгова) йбагаторядна.

Приодноряднійсистемітичкові виряджайчергуютьсяложковими.Вертикальнішви шкірного рядуповністюперекриваютьсяцеглоювищерозміщеного ряду на 1/4цегли. Дляутворюваннявертикальних гранейпростінків,кутів,стовпів й томуподібногозастосовуютьнеполномірнуцеглу – 3/4, 1/2 й 1/4цеглини.Цегельна кладка приодноряднійсистеміперев'язкиволодієвисокоюміцністю,протемаєнаступнінедоліки:перев'язкалише в 1/4цеглини;потрібна великакількістьнеполномірноїцегли; кладку можна вестилише рядами протягом усьоготовщинустіни, щоутрудняєвикладеннязовнішньоїверсти умірузростання кладки.

Прибагаторяднійсистемі кладкидекількаложковихрядівперекриваються однимтичковим поруч. Длястінзастосовуютьшестирядну кладку, приякійп'ятьложковихрядівперекривають однимтичковим Дляперев'язкипоперечнихвертикальнихшвівкоженподальшийложковий ряд кладкизрушують на 1/2цеглини.Подовжнівертикальнішви вп'ятиложкових лавахзбігаються йперекриваються однимтичковим поруч.Міцність кладки,виконаної побагаторяднійсистеміперев'язки, на 2–5% меншеміцності кладки подворяднійсистеміперев'язки.Проте така кладкамаєцілий рядпереваг.Кладкастін йіншихконструкцій ізцеглини стандартногорозмірувиробляєтьсядвомаосновними способами:впритиск йвприжим.

>Впритиск кладкуведутьнаступнимиприйомами.Спочаткумуляррозстеляєрозчин подложковий рядгрядкоюшириною 7-8 див йтовщиною 2-3 див, недоводячирозчин до краюстіни на 2-2,5 див.Підтичковий ряд грядкуроблятьшириною 20-21 див.Даліграннюцегли впохилімположеннімулярзагрібаєчастинурозстеленогорозчину длязаповнення вертикального шва іпоступововипрямляєцеглу,притискаючи його допостілі іприсуваючи доранішепокладеноїцегли.Досвідченімуляри кладкувпритискведутьдвома руками,укладаючи подвіцегли.

>Вприжим кладкуцегливедуть утакийспосіб.Розстелений постінітвердийрозчинмуляркельмоючастковозагрібає ізпостелі іпритискає його доранішепокладеноїцегли,щобутворювативертикальний шов. При цьомулівою рукоюмуляр скарбцеглу напідготовленупостіль й,віднімаючикельму,притискає його доранішепокладеноїцегли.Покладенуцеглумуляросаджує легкимпостукуваннямрукояткоюкельми, анадлишок, щовиступив назовнішнюповерхню,розчинупідрізаєкельмою.

>Основнимиінструментамимуляраєкельма,молоток-кірочка,ківш-лопата ірозшивка (рис).

>Кельма длярозрівнюваннярозчину,заповненнярозчиномвертикальнихшвів й дляпідрізуваннязайвогорозчину ізлицьовихсторін |кладки. Длярозколювання ітесанняцеглизастосовуютьмолоток-кірочкувагою 500 р.

>Ковшем-Лопатоюкористуються дляподачірозчину із ящика настіну ірозстеляння його настіні.

>Розшивкувикористовують дляобробленняшвів кладкибудинків йспоруджень пофасаднійстороні.

>Крімінструмента длякам'янихробіт,застосовуєтьсяінвентар, щоскладається ізпорядовок,причалки, правила,косинця,рівня,схилу йящиків длярозчину.


>Рис. 3. –Інструмент длякам’янихробіт:

>Кельми: а)муляра; б)вогнеупорника; в)трубоклада; р)розшивка;

буд)ківш-лопата Мальцева; е)збавочнийрівень;є)молоток-кірочка;

ж) киянка; із) щуп; й)схил для кладки труб (ваги 12 кг):

1)колбочкарівня; 2)сталевекільце; 3)дерев'яна бобика.

>Зручністьвиконаннякам'янихробіт узначніймірівпливає напродуктивність роботимулярів й наякість кладки.Ширина майданчика, ізякого проводитися кладкастін, виннаскладатися зтрьох зон (малий.):робочої,зониматеріалів йтранспортної.Робочу зону,тобтомісце роботимулярів,роблятьшириною 60-70 див. Узоніматеріаліврозміщаютьпакетицегли й ящики ізрозчином.Цеглузвичайнорозташовуютьпротипростінків, а ящики ізрозчином –протипрорізів. Ширінуцієїзонироблятьзвичайно 65 див.Транспортна зона дляподачіматеріалів (>наприклад,підвозу на тачкахрозчину) й проходуробітників. Ширінуцієїзонироблять 115-125 див.Якщо подачуцегли ірозчинуроблять краномбезпосередньо наробочемісцемуляра, то ширинутранспортноїзонискорочують до 60-75 див. Знаведеного видно, що ширинапідмістяможе бути 1,9-2,9 м.

>Продуктивність роботи йякість кладкизалежать відорганізації роботимулярів.Краща організація роботидосягаєтьсярозчленовуваннямпроцесу кладки на цілий ряд окремихоперацій,кожна із якізалежно відїїскладностіпоручаєтьсямуляровівідповідноїкваліфікації.

>Основні інайбільшвідповідальніоперації,такі, як кладкаверстовихрядів,сполученнястін, кладкакутів йстовпів,перевіркаправильності кладки,виконуютькваліфікованімуляри 5-го і 4-горозрядів.Іншіоперації –перелопачуваннярозчину в ящика, подачурозчину іцегли,розстеляннярозчину, кладкузабутки –виконуютьмуляри-підручні 3-го і 2-горозрядів.Відповідно до цогоцегельну кладкувиконуютьланками вскладі від двох людям: одного чи двохкваліфікованімулярів й одного –трьохпідручні.

>Вибір складу ланкироблятьзалежно відконструкції ітовщинистін, щовикладаються, характеруобробки фасаду, числапрорізів устінах йзагальногообсягуробіт.

Привиробництвікам'янихробітбільшихобсягівокремі ланкимулярівпоєднуються вбригади ззагальноюкількістю в 15-20 людей й понад.

>Рис. 4. – Схемаорганізаціїробочогомісцямуляра:

1)робоча зона; 2) зонаматеріалів; 3)транспортна зона.

>Процес кладки, щополягає ізбагатьохробочихоперацій,виконує чималомуляр, аціле ланка вскладі від двох доп'ятимулярів.Ланкимулярівзалежно відкількісного складуназивають ">двійкою", ">трійкою", ">четвіркою" й ">п'ятіркою".

>Цегельну кладкустінслід вестиопераційно-розчленованим методом, при якимкожнийробітник біля деньвиконує тих самоперації. Цесприяєпідвищеннюпродуктивності роботи іполіпшеннюякості роботи.

>Чисельний складробочої ланки, приякомумуляриможутьдосягатисянайбільшоїпродуктивності роботи,залежить відконструктивнихособливостейбудинку:товщинистін,кількості ірозмірівпрорізів,складностіархітектурних форм.

>Зводитижитловібудинкидоцільноланками ">четвірка" й ">п'ятірка".Залежно відскладності,призначення і видустінці ланкиможутьрозпадатися надві ">двійки" (>якщоосновна ланка ">четвірка") чи на ">двійку" й ">трійку" (>якщоосновна ланка ">п'ятірка").Якщонеобхідно, ">двійки" й ">трійки"зновуз'єднуються вробочу ланку основного складу, й роботатриває ">четвіркою" чи ">п'ятіркою".

>Цегельну кладкустін ланка ">п'ятірка" (малий.)виконує в,такоїтехнологічноїпослідовності. Муляр4-5-горозряду разом ізпершиммуляром 2-горозрядувстановлюєпричалку длязовнішньоїверсти,перевіряєправильністьранішевикладеної кладки, апотім разомвиконують кладкузовнішньоїверсти.Задніми навідстані 2-3 мпрацюютьдругиймуляр 2-горозряду імуляр 3-горозряду, смердотівикладаютьвнутрішню версту.Слідом по них навідстані 2-3 м працюєтретіймуляр 2-горозряду,якийвиконує кладкузабутки.

>Рис. 5. –Приблизний порядок роботи ланки ">п'ятірка" прикладцістіни

у двацеглини

перший йдругиймуляри 2-горозряду завказівкоюмулярів,яким смердотідопомагають,роблятьтакожсколкуцегли у процесі кладки. Принеобхідностітретіймуляр 2-горозрядудопомагаєпершимдвомпідготовлятиматеріали.

Приорганізації роботимулярівланками ">п'ятірка"потрібноменшукількістьвисококваліфікованихмулярів,чому приланках ">двійка".Крім того,практикоюбагатьохбудівельнихорганізацій встановлено, що прироботіланками ">п'ятірка"приблизно на 15-20%підвищуєтьсяпродуктивність роботи івідповіднозменшується потреба вробітників упорівнянні ізланками

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація