Реферати українською » Строительство » Житомир: Архітектурне різноманіття


Реферат Житомир: Архітектурне різноманіття

>Зміст

 

>Вступ

>Перелікісторичнихоб’єктів

>Сучаснаархітектураміста

>Архітектурнітерміни

>Висновок

>Використаналітература

 


>Вступ

>Житомир…Уназві цогодревньгоукраїнськогомістасимволічнопереплилися слова «жито» й «світ», слова, котрівтілюютьодвічнепрагненнялюдини до мирного життя.Мирним був й гербстаровинного Житомира:гостиннорозчиненаміська брама. Та неодноразоводоводилося житомирянамміцнозачинятиїї,відбиваючіворожі навали. Неодноразово ворогируйнували й палили місто,вогнем й мечемнамагалисяпідкорити його.

Зісторієюмістаневіддільнопов’язанііменагероївгромадянськоївійни СеменаБудьонного й Климента Ворошилова,ЙониЯкіра йГригоріяКотовського. У боях под Житомиромгероїчнозагинули Микола Щорс та Василь Боженко. як символнепереможностірадянського народувисочить надмістом монументВічноїСлави.Віннагадує прожорстокібої, що точилися врайоні Житомира, прогероїзм ймужністьвоїнівРадянськоїАрмії,партизанів йпідпільників, котрівіддалисвоє життя за Визволеннярідного краю.

Частка Житомира, йогоісторіятіснопереплилися із часткамибагатьохвизначнихдіячів, двохбратніхкультур-російської таукраїнської.Тут жили й творили МихайлоКоцюбинський,Володимир Короленка, ОлександрКупрін, Олександр Довженка,ІванКочерга.Умістібували Антарктика й МаксимГорький,ФедірШаляпін йВолодимирМаяковський. УЖитомирінародивсявидатнийдіячміжнародногореволюційного руху ЯрославДомбровський.

>Житомир-батьківщиналюдини,чиєім’я сталогордістюрадянської космонавтики. Землякидбайливозберігаютьдорогоційніреліквії,пов’язані ізжиттям йдіяльністю Головного конструкторакосмічнихкораблівСергія ПавловичаКорольова. У скромномубудиночку, девін живий ізбатьками,нинімеморіальний музей. Наодній ізнайкрасивішихплощміставстановленопам’ятниквидатномурадянськомувченому.

>Більше 11столітьзвучитьцеім’я гордо йнеповторно, як йнеповторнесаме місто,започатковане, яксвідчить легенда, у 884році невеликимукріпленням нависокихгранітнихскелях притокиТетерева-Кам’янки.Щодосамоїназвиміста-до насдійшлокілька легенд,переказів,припущень. У одних з нихстверджується, що своюназву місто прибрало відімені дружинникакиївськихкнязівДіра йАскольда-Житомира,якийнібито незахотівслужити ворогамкнязів,утік уліси іоселився наскелі призлиттірічокКам’янки і Тетерева. Уінших легендахрозповідається, щостародавнімешканці, котріоселилися тут, продавалихліб,міряли жито, жили мирно.Дослідники таісторики доводили, що городище Житомирвиникло як центрплеменіжитичів, яку входило доплемінного союзу деревлян.Назваміста-миржитичів, -як й самогоплемені, скидатися, яквважають, відважливої в цьомукраїкультури-жита, щокультивувалося тут іздавніхчасів.Єсвідчення, що вдавнинунавіть уцентрімістасіяли жито,ячмінь, стояливітряки. Люди були із житом, жили умирі йзлагоді.Можливотакож, щоЖитомир-скорочена форма слова «>животомир»,тобто символ мирногоспокійного життя.

Направду жісторична частка Житомира ажніяк не бувспокійною.Хліборобам йремісникам неодноразоводоводилосязалишатиоселі,братися дозброї,відстоювати своюнезалежність. Надревлянськійземлі 945 рокуспалахнуло перше уКиївськійРусіантифеодальнеповстання.Древлянивиступилипротисваволікиївського князяІгоря йвідмовилисяплатитийомуданину.Під годину одного ізнабігів князь бувубитий, а йоговійськознищене. У 1240році Житомирзазнав нападузолотоординськихханів.

У XIVстоліттіжитомирськуфортецюзахопилилитовськікнязі.Городянимужньозахищалися відворогів.Жорстокі йспустошливінабіги, як правило,супроводжувалисяпожежами йруйнуваннями. У 1399роцізолотоординський ханЄдигейзавдавпоразкивійськулитовського князяВітовта, напавши на Житомир йпограбував його.Ще неодноразово упродовж свогоісторію Житомир лежавши уруїнах йзновупоставав зпопелу.

У 1444році Житомиру було бнаданомагдебурзьке право,створеніоргани самоврядування.Містопоступовозростало,розбудовувалося. Центром його йнайбільшоюспорудою бувжитомирськийзамок-фортеця. У 40-хроках XVIстоліттявінзначнозмінивсвійвигляд.Багатозусильдоклав до йогоперебудовимісцевий зодчий СеменБабинський. Замок був доброукріплений.Йоготовсті,міцністінизакінчувалисязахисним валом із колод,каміння йкілків.

У 1804році за указом царського уряду Житомир бувофіційнозатвердженийадміністративним центромВолинськоїгубернії.


>Перелікісторичнихоб’єктів

>Магістрат

>Відноситься до XIVстоліття.Побудований встилінеокласицизму.Цяспоруда замкнута вплані, тутприсутній стиль античного ордера.Круглийоб’єм вплані.Вікна ізнапівциркульнимизавершеннями.Цюспорудуприкрашаєпілястровий ордер. Напершомурівнівінзавершуєтьсянапівциркульнимзавершенням, але вдругому-трикутним фронтом.Такожбудинокприкрашаєімітаціяантаблементу.


>Хресто-Воздвиженськацерква

>Побудована у ХІХстоліття. Храмчотирьохстовповий. Недивлячись на невеликірозміри храмускладаєтьсявраженнямонументальності. Удекорівикористовуєтьсяордерна система.Хрестовезавершення.П’ятькутів:чотири маленьких та один великий.Формиросійського зодчества.


>Каплиця

>Будівляпобудована наоснові XVIIстоліття, йперебудована у ХІХстолітті.Створена встилі-історизм із мотиваминеобароко.Строгасиметрія вплані. Тут фронтон завершеньзверхутрикутником.Напіварочнезавершеннявіконнихпройомів.Такожвіконніпройомиокругленіімітацієюантаблементу.Першалінія,архітрав, фриз такарніз.


>Костьол Св.Софії

>Збудований 1746 рокуархітекторомВінйо. Цебазилікальна впланіспоруда.Стиль-бароко.Виконана вдоричномуордері. першийрівеньфасаду-вертикальний.Споруда суворосиметрична вплані йфасаді. Тутвиділенийголовний портал входу задопомогою двох колон по боках. Надголовним входомєімітаціямедальйону. Удекорівикористанаімітаціяростовки.


>Краєзнавчий музей

>Цяспорудапобудована 70-хроках XVIIIстоліття.Стиль-необароко.Складається ізтрьохрезолітів.Цяспоруда добровписується вісторичнебудівництво.Використанікриволінійніфронтончики,пілястровий ордер.Вхідприкрашений фронтоном. Нарівні іншого зверхуспаренівіконніпройоми, котріприкрашеніпілястрами.


>Кафедральний собор

>Побудований у ХІХстоліття.Стиль-російсько-візантійський. Храмп’ятикупальний.Об’ємдзвіниці йбарабанчиківприкрашенийвікнами ізнапівциркульнимзавершенням.Шатровезавершення ізросійськоїтрадиції-цевикористаннятрикутнихфронтончиків,пілястрового і колонного ордеру.


>Успенськацерква

>Булапобудована у ХІХ на початку XXстоліття. Стиль церкви невизначений,приблизно встилірусько-православної церкви ізелементамиісторизма.Центральний порталмаєнапіварочнезавершення.Церкватакожмає карниз йфронтончики надцентральним порталом.


>Католицький храм

>Спорудапрямокутна вплані.Має трирезоліти.Головнийвищий йширший, двабоковихвужчі йнижчі.


>Михайлівський собор


>ВулицяМихайлівська бувоколицеюміста й тут бувокружна дорога, котрайшла ізпівночі напівдень. А уженабагатопізніше,місцевийкупець МихайлоХоботінвиділивкошти набудівництво собору. Так после цого йогоім’ям сталиназиватиМихайлівськувулицю. І лише у ХІХстоліттявулицяМихайлівська сталазабудовуватися яквулицяЄвропейського типу.Будуваликам’янібагатоповерхові приміщення.

>Побудована устиліруського православного храму.Спорудап’ятикупальна,маєбашеньки,купальнібарабанчики,карнізи.

Банк навул.Лятошинського

 

>Стиль-класицизм XVII вухо XIXстоліття.Притаманніриси:чіткість йгеометричність форм,стриманий декор,стінипоєднуються із ордером.Має портал.Вікнанапівциркульні,має фриз, карниз.        


 “Майдан Радий”

 

>Коринфський ордер .Цяпобудовасталінськогоперіоду-50-ті рокта.Чотирикутна вплані, азавершеннякоринфське.Має каркас,фронтончик,пілястри.Вікнанапівциркульні йпрямокутні.Заразцебудинокміської влади.


>ЖитомирськаФілармонія

 

>Стиль-необарокко. Ценайстаріший на Україні театр, 1858 рокузабудови. Тутвиступало багато знаменитостей,величезнакількість ансамблів.Цей театрнавітьвідвідавШаляпін.Спочатку театр бувдерев’яний, але йпожежа йогознищила йпізніше йоговідбудували ізкаменю.Будівлямаєпілястри,сандрик,вікнанапівциркульні йпрямокутні,колониіонічні.

>Воназабудована напохилійплощині-це служило у тому,щоб принесприятливійпогоді,знаменитість моглапід’їжати накареті впритул до входу,який бувоздобленийнавісом.

>Філармоніядуже гарно йчітковписується внавколишнєсередовище.


>Водонапірна вежа

>Побудована 1898-гороці. Уминулому вонпроектувалася якводонапірна вежа. З горі було бвстановлено двавеличезні баки, котрі подавали води місто.Загальнависота 31 метр.

>Стиль-еклептика(історизм ізелементами готики).Контрфорс-знизу по кутахпотовщення.Піноклі-цеімітація контрфорсу,завершення аби переверненого конусу.

>Дужевдалопродуманіпропорції,спорудадужевисока.Вперше було бвикористаноопаленуцеглу.


>Сільськогосподарськийінститут

 

У 1922роціпочавпрацюватиЖитомирськийсільськогосподарськийінститут.Стиль-бароко.Маєрозірванийфронтончик, декор,сандрик.Іонічніколони,імітація із русич.Двері ізімітацією “>замковийкамінь варочці”.Характернекольоровевирішення.Поєднання архітектури йскульптури.


Служба безпеки України (>колишнє КДБ)

 

>Побудована у ХІХстоліття на початку 10-х років XXстоліття.Стиль-історизм.Центральнийрезоліт. Увиконанніросійського стилю.Гарна, ошатнабудівля,романсько-візантійського стилю. З арками йбашеньками.


>Будинокурочистихподій

 

 

Це палацурочистихподій. Тутреєструютьсяшлюби,народженнядітей,встановлюєтьсябатьківство.Вінрозташований вобласномуцентрі нарозівулиціВ.Бердичівської таШевченка.

>БудинокЗАГСупобудованийнаприкінці XIXстоліттяжитомирськимнотаріусомІваном МихайловичемФіліпповим.

>Післяреволюції тутрозміщуваласяпартійна школа й штабБудьоннівськоїкінноїдивізії.

>Будинокмаєнапівциркульні тапрямокутнівікна, фриз, карниз.Стиль-бароко.


>Лютеранськацерква

 

>Стиль-історизм ізнеоготичнимиелементами.Архітектор АрнольдЕйнш.Спаренівіконніпройоми, над порталомвходу-імітаціянапівтроянди.Контрфорси якізавершуютьсяпіноклями, тутвикористані мотивами готики.


>Лютеранськацерква


>Вищачоловічагімназія

(теперпедагогічнийінститут ім.І.Франка)

>Спорудадужегарнийзразокнеокласицизму. Тутприсутня невеликакількістьелементівбароко.Пілястровий ордер, Перші дварівняповерхоньмаютьпрямийфронтончик.Вікнатретього зверхудодаютьспорудівисоти.


>Сучаснаархітектураміста

 


>Висновок

>Багатаісторіяміста Житомираяскравовідобразилася на йогоархітектурі. Умістізалишилосядуже багатоархітектурнихпам’яток, котрієсвідкамибагатьохісторичнихподій, котрівідбулисятут-в цьомумальовничомукуточку.Найстаріші приміщенняміста,збудованіще в 17столітті, Незважаючи насвійвікчудовозбереглися, йєгордістюнашогоміста. Умістізбереглосячимало старихцеркв такостьолів, котрівражаютьсвоїмивеличнимирозмірами.Містопостійнорозбудовується,будуютьсяновібудинки,проводятьсяреконструкції.


>Стиль-еклептика


>Використаналітература

>1.О.Є.Опанасюк,Ю.Л.Каповський- “ЖитомирЩо?Де?Як?”(фотопутівник).

>2.Г.Мокрицікий- “>Житомир”(архітектурно-краєзнавчийнарис).

>3.М.Костриця- “>Рідний Край”.

>4.П.Г.БугаСхожі реферати:

Навігація