Реферати українською » Строительство » Споруди и обладнання водопостачання


Реферат Споруди и обладнання водопостачання

Страница 1 из 7 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

Київськийнаціональнийуніверситетбудівництва й архітектури

Кафедраводопостачання

>Розрахунково-пояснювальна записка до курсовогопоекту

«>ПРОЕКТУВАННЯВОДОПРОВІДНОЇМЕРЕЖІ»

іздисципліни

«>Споруди йобладнанняводопостачання»


>Виконав: студент ІІІ курсуСТФ

>Гр.ВВ-32

Щербаков З.

>Перевірила:Хомутецька Т.П.

>Київ-2010


>Реферат

>Розрахунково-пояснювальна записка: 35 ст., 17 табл., 6літературнихджерел.

Урозрахунково-пояснювальнійзаписці наведенокомплекснийрозрахунокводопровідноїмережі йспоруд наній унаселеномупункті:визначенорозрахунковідобові тапогодиннівитрати водирізнимиспоживачами,режимиподачі води вмережу насосами,місткість йрозмірирегулюючихспоруд,здійсненотрасуваннямагістральноїводопровідноїмережі,визначеноматеріал йдіаметриділянокмережі таводоводів.Виконаногідравлічнийрозрахунок длярозрахунковихрежимів роботимережі,визначенопотрібні тавільнінапори увузлах.


>ЗМІСТ

>Вихіднідані дляпроектування

1.Визначеннярозрахунковихдобовихвитрат води

2.Визначенняпогодиннихвитрат води

3.Трасуванняводопровідноїмережі

4.Визначеннямісткостірегулюючихспоруд

5.визначеннярозрахунковихрежимів роботиводопровіднихмереж тасекунднихвитрат води

6.Визначеннядорожніхвитрат тавузловихвідьорів

7.Попереднійрозподілвитрат води поділянкаммережі

8.Вибірматеріалу йдіаметрів трубділянокмережі

9.Визначеннявтрат натиску в трубах йув’язкакілець

10.Визначеннявільнихнапорів тап’єзометричнихвідміток увузлахводопровідноїмережі

>Література


1.Визначеннярозрахунковихдобовихвитрат води

 

>Розрахунковудобовувитрату води нагосподарсько-питніпотреби населенняобчислюємо заформулою:

>Q>доб.ср = N . >qж/1000,

деqж –питомегосподарсько-питневодоспоживання населення, якуприймаємо взалежності відступіняблагоустроюжитловоїзабудови (>СНиП2.04.02-84,табл.1)

>Розрахунковівитрати води нагосподарсько-питніпотреби населення задобунайбільшого йнайменьшоговодоспоживаннявизначаються:

>Q>доб.мах = K>доб.мах .Q>доб.ср;

>Q>доб.міп = K>доб.міп . >Q>доб.ср,

де K>доб.мах = 1,1-1,3 й K>доб.міп = 0,7-0,9 –коефіцієтнидобовоїнерівномірностіводоспоживання.

>Таблиця 1

>Водоспоживаннянаселеннямміста

>Райони

>міста

N1,ос.

>qж,л/ос.добу

>Q>доб.ср. м3/>добу

K>доб.мах

>Q>доб.мах

м3/>добу

 K>доб.міп

 >Q>доб.міп

м3/>добу

І 42000 290 12180 1,15 14007 0,8 9744
ІІ 28000 140 3920 1,25 4900 0,75 2940
Разом 70000 16100 18907 12684

>Розраховуємоводоспоживання навиробничі (>таблиця 2) тагосподарсько-питні (>таблиця 3)потребипромисловихпідприємств.

>Витрати води навиробничіпотребипідприємствизначаємо,виходячи ізкількостіпродукції, щовипускається накожнузміну роботи тапитомоївитрати води натехнологічніпотреби (згідно заподіяння).Максимальноювважаємопершузміну роботи підприємства.

>Таблиця 2

>Водоспоживання навиробничіпотребипідприємств

>Назва

підприємства

№зміни >Одиницяпродукції

>qв, м3/од

N>прод,од./зміну

>Qв, м3/>зміну

>М‘ясокомбінат 1 Т 30 150 4500

>Всього 150 4500

>Волоконлавсану 1 Т 70 18 1260
2 16.5 1155
3 16.5 1155

>Всього 50 3570

>Скловолокна 1 Т 700 1.8 1260
2 1.6 1120
3 1.6 1120

>Всього 5 3500

разом

11570

>Втрати водигосподарсько-питніпотребиробітників напідприємствах узмінупередбачаємо:

длягарячихцехівqр – 45л/особу;

дляхолоднихцехівqx – 25л/особу.

Длявикористаннядушів нормавитрати водискладає 375 л однієюдушовусіткупротягом 45хв.Післязакінченнязміни.

>Витрата води на полив ймиття вперерахунку однією особуприймаємозалежно відмісцевих умів вмежах 50-90л/добу (впершомурайоні - 80л/добу, в іншому - 70л/добу).


>Таблиця 4

Поливвулиць тазеленихнасаждень

>Райониміста

N>жит

 

>qпідлогу

>л/доб.ос

>Qпідлогумах

м3/>доб

>Qпідлогупорівн

м3/>доб

>Qпідлогу>міп м3/>доб

I 42000 80 3360 1680 -
II 28000 70 1960 980 -
разом 70000 5320 2660 -

Заданимитаблиць 1-4складаємотаблицю 5 балансу удобусереднього, максимального ймінімальноговодоспоживанняміста.

>Таблиця 5

Балансдобовоговодоспоживанняміста

>Споживачі >Витрата води,
>середньо-добова >доба максимальноговодоспоживання >добамінімальноговодоспоживання
1 >Населення І району 12180 14007 9744
>Неврахованівитрати 1218 1400 974

Разом

13398

15407

10718

2 >Населення ІІ району 3920 4900 2940
>Неврахованівитрати 392 490 294

разом

4312

5390

3234

3 >Підприємство 1
>Виробничіпотреби 4500 4500 4500
>Господарсько-питні 21.7 21.7 21.7
>Душові 14,98 14,98 14,98

разом

4536,68

4536,68

4536,68

4 >Підприємство 2
>Виробничіпотреби 3570 3570 3570
>Господарсько-питні 44.55 44.55 44.55
>Душові 28.89 28.89 28.89

разом

3643.44

3643.44

3643.44

5 >Підприємство 3
>Виробничіпотреби 3500 3500 3500
>Господарсько-питні 1.33 1.33 1.33
>Душові 3.25 3.25 3.25

разом

3504.58

3504.58

3504.58

6 Поливзеленихнасаджень
І район 1680 3360 0
ІІ район 980 1960 0

разом

2660

5320

0

>Всього помісту

32054.7

37801.7

 25636.7

УвідповідностізіСНиП 2.04.02-84 води для потребмісцевоїпромисловості таневрахованівитратиприймаємо урозмірі 10% відвитрат води нагосподарсько-питніпотребинаселеного пункту.

>Середньодобовувитрату води на поливзеленихнасадженьприймаємо урозмірі 50% відвитрат води націпотреби удобу максимальноговодоспоживання. Удобумінімальноговодоспоживання полив невиконують.

 

>2.Визначенняпогодиннихвитрат води

Для шкірного зрайонівмістаобчислюютькоефіцієнтипогодинноїнерівномірностіводоспоживаннянаселенням:

Дор.>max = a>max b>max ;

Дор.>min = a>min b>min ;

де a>max; a>min–коефіцієнти, котрівраховуютьступіньблагоустроюбудинків, режим роботипідприємств таіншімісцевіумови; b –коефіцієнт,якийвраховуєчисельністьмешканців унаселеномупункті.Значенняприймаємо увідповідності ізвимогою [1] п.2.2 йтаблиці 2.

1 район a>max = 1,2; b>max = 1.14

Дор.>max = 1,2 x 1.14 = 1.728

a>min = 0,6; b>min = 0.62

Дор.>min = 0,6 x 0,62 = 0.372

2 район a>max = 1,4; b>max = 1.652

Дор.>max = 1,4 x 1,652 = 2,3

a>min = 0,4; b>min = 0.52

Дор.>min = 0,4 x 0,52 = 0.21

>Граничні (>максимальні ймінімальні)годиннівитративизначаємо за формулами:

>q>год.мах = (Дор.>max .Q>доб.мах) : 24,

>q>год.міп = (Дор.>min . >Q>доб.міп) : 24,

1 районq>год.мах = 1.728 x 14007/24 = 1008.5 м3/рік

2 районqрік. мах = 2,3 x 4900/24 = 469.58 м3/рік

>Розподілсумарнихвитрат води загодинамиздійснюємо для доби максимальноговодоспоживання (>таблиця 6)

>Погодиннівитрати водинаселенням шкірного ізрайонівмістаобчислюємо,виходячи ізграфіківводоспоживанняаналогічнихводопроводів,приймаючи для Першого районуміста До>г.мах = 1,35, а іншого - До>г.мах = 1,7.

>Витрати води навиробничіпотребипідприємствприймаютьрівномірнимипротягомзміни. Для всіхпідприємствприймаємо8-годиннузміну ізпочаткомпершоїзміни про 8годині.


>Таблиця 6

>Визначенняпогодиннихвитрат умісті

>години доби >Населення І району >Населення ІІ району разом >Підприємство 1 >Підприємство 2

% відQ>доб.max

>витрата, м3/рік

% відQ>доб.max

>витрата, м3/рік

>виробничі >госп-питні >душові разом >виробничі >госп-питні >душові разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0-1 3,0 462.21 1,0 53.9 516.11  144.375 1.753125 9.095 154.223125
1-2 3,2 493.024 1,0 53.9 546.924  144.375 1.753125 145.128125
2-3 2,5 385.175 1,0 53.9 439.075  144.375 1.753125 145.128125
3-4 2,6 400.582 1,0 53.9 454.482  144.375 1.753125 145.128125
4-5 3,5 539.245 2,0 107.8 647.045  144.375 1.753125 145.128125
5-6 4,1 631.687 3,0 161.7 793.387  144.375 1.753125 145.128125
6-7 4,5 693.315 5,0  269.5 962.815  144.375 1.753125 145.128125
7-8 4,9 754.943 6,5 350.35 1105.293  144.375 1.753125 145.128125
8-9 4,9 754.943 6,5 350.35 1105.293 562,5 2,713 565,213 157.5 2.0625  9.095 168.6575

9-10

5,6

862.792

5,5

296.45

1159.242

562,5

2,713

 

565,213

157.5

2.0625

 

159.5625

10-11 4,9 754.943 4,5 242.55 997.493 562,5 2,713 565,213 157.5 2.0625 159.5625
11-12 4,7 724.129 5,5 296.45 1020.579 562,5 2,713 565,213 157.5 2.0625 159.5625
12-13 4,4 677.908 7,0 377.3 1055.208 562,5 2,713 565,213 157.5 2.0625 159.5625
13-14 4,1 631.687 7,0 377.3 1008.987 562,5 2,713 565,213 157.5 2.0625 159.5625
14-15 4,1 631.687 5,5 296.45  928.137 562,5 2,713 565,213 157.5 2.0625 159.5625
15-16 4,4 677.908 4,5 242.55  920.458 562,5 2,713 565,213 157.5 2.0625 159.5625
16-17 4,3 662.501 5,0  269.5  932.001 14,98
Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація