Реферати українською » Строительство » Сфера діяльності та структура ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна "(ДерждорНДІ)


Реферат Сфера діяльності та структура ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна "(ДерждорНДІ)

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>НАЦІОНАЛЬНИЙТРАНСПОРТНИЙУНІВЕРСИТЕТ

Кафедраорганізаціївиробництва

>Звіт

ізпроходженняпершоїтехнологічної практики

у державномупідприємствіДержавнийдорожнійнауково-досліднийінститут ім. М.П.Шульгіна (>ДерждорНДІ)

>Склала

Студенткагрупи МТБІІІ-2

ГончарІ.І.

>Керівник практики:

Соколова М.М.

>Керівник практики відвиробництва:

>Кушнір О.В. _____________

>Київ - 2010


>Зміст

>Вступ

>Розділ І. Історіярозвитку ДП ">ДерждорНДІ"

1.1Впровадження й розробки новихтехнологій ДП ">ДерждорНДІ"

1.2Провідні напряминауково-технічноїдіяльностіінституту

>Розділ ІІ. Сферадіяльності та структура ДП ">Державнийдорожнійнауково -досліднийінститут ім М.П.Шульгіна" (>ДерждорНДІ)

>РозділІІI. Структура та заподіяння відділенняасфальтобетонів

>Висновок

Характеристика

Списоквикористанихджерел


>Вступ

>Головне заподіянняпершоїтехнологічної практики -полягає вознайомленізіструктурою таукомплектованістюштатів,схемоюуправлінняорганізацією, йогоісторією,обов’язкамивідділів,ознайомлення ізохороною роботи напідприємстві.Працюючи на реальномупідприємствіперевірити напрактицівміння танавички,здобутиновийдосвід.

>Виробничу практику відбувалася державномупідприємстві ">Державнийдорожнійнауково-досліднийінститут ім. М.П.Шульгіна" (>ДерждорНДІ).Термін практики із 29.06.10 по16.07.10р.Керівник практики Соколова В.М.ВідДерждорНДІкерівником практики бувпризначений начальник відділенняасфальтобетонівКушнір Про. У.

Уперший деньприбуттястудентів напідприємство дляпроходження практики, їхньогоознайомлюють ізінститутом йогоструктурою тасфероюдіяльності,показують музейдорожньої наукиДерждорНДІ,проводятьінструктаж ізтехніки безпеки.Призначаютькерівника практики відінституту відділення,якийознайомлює студента ізструктурою тазавданнями відділення.

Студент напрактицівиконує заподіяннявідповідного структурногопідрозділу вякий був напрямів.

Позавершенні практикиоформлюєтьсязвіт,якийявляє собоюсистематизований йпослідовнийописвиробничихпроцесів йосвітлює запитанняпередбаченіпрограмою практики.Йогоскладають уіндивідуальному порядкубезпосередньо навиробництві. Узвітідокладнорозкриваєтьсяперелік такихпитань:історіястворення йрозвиткуінституту, структуруорганізації, структура й робота відділенняасфальтобетонів вякому проходила практику, роботи котрівиконувала йнавички, якінабула под годинупроходження практики.

Впродовж годинипроходження практики, увідділіасфальтобетонів, япознайомилась ізколективом відділення їхніроботою танавичками.Здобуладосвідділоводства (>написаннялистів таскладаннядоговорів) тапрацювала влабораторії (>підбиралаоптимальний складасфальтобетонноїсуміші).


>Розділ І. Історіярозвитку ДП ">ДерждорНДІ"

>Державнийдорожнійнауково-досліднийінститутімені М.П.Шульгіна (>ДерждорНДІ)розпочав свою діяльність у 1926році, якнауково-досліднашляховастанція й ставшиголовноюнауково-дослідноюустановою України ізбудівництва, ремонту таутриманняавтомобільнихдоріг йтранспортнихспоруд ними,базовоюорганізацією ізнауковотехнічноїдіяльності у сферахбудівництва,промисловостібудівельнихматеріалів, архітектури тамістобудуванняМіністерстварегіональногорозвитку йбудівництва України,провідноюустановою устворенні національноїбази нормативно -технічних,інструктивних йправовихдокументів державного йгалузевогорівня.Сьогодніценауково-дослідний комплекс, доякоговходять:профільнівідділи ізвипробувальнимилабораторіями,головнийвипробувальний центр,атестований Укрметртестстандартом, органсертифікаціїдорожньо-будівельнихматеріалів йдорожньоїтехніки,регіональнийнауково-технічний центр уЛьвові,регіональнікомплекснівідділи вПолтавській йДніпропетровській областях.

 

1.1Впровадження й розробки новихтехнологій ДП ">ДерждорНДІ"

>ДерждорНДІрозробив йвпровадивпринциповоновутехнологіюотриманнябітумнихемульсій методомхімічногоемульгування (>М.І. Кучма).Практично у всіх областях Українидіяли установки ізвипускубітумнихемульсій, котрівикористовувалися длявиконаннярізнихвидівробіт прибудівництві йремонтідорожніхпокривів. Заобсягом їхньоговикористання укра-їнські шляховикитакожзаймалипередовіпозиції вколишньомуСоюзі.

>Дужеважливоюнауковоюрозробкоюспівробітниківінституту стала у 60-хрокахтехнологіяотриманняповерхнево-активноїречовиникатіонного типу, котра свого годинисуттєвовплинула натехнічнийпрогрес удорожнійсправі, асьогодніотрималановийімпульс врозробці тавипускувітчизняногоемульгатораДесетам таадгезивних добавокУДОМ-1 йУДОМ-2,випуск якідозволяєвідмовитись відзначнодорожчихімпортних.

>Гострийдефіцитдорожньогобітуму в Україніспонукавінститут до розробки йвпровадження новихв'яжучих знетрадиційнихматеріалівсирихкам'яновугільних смол,поліпшенихполімернимиматеріалами,дорожніх смол йвідходівкоксохімічноговиробництва (В.П.Володько). Результатомпроведенихінститутомдосліджень сталиметодипереробкивідходівкоксохімії ув'яжучі (>СТУ,СТК, СТД,дьогтеполімернів'яжучі), котрі широковикористовуються вдорожньомубудівництві.100-200 тис. тдьогтьополімернихв'яжучихщорічнопротягомдесятиріч скільки ж смол звідходівкоксохімічноговиробництвазначноюміроюсприялизростаннюобсягівбудівництвадоріг.

За результатамибагатоплановихрозробокінститутуМіншляхбуд УРСРприйнявбезпрецедентнерішеннящодобудівництва базокисленнягудрону вбітум в установкахкомпресорного йбезкомпресорного типу: укожнійобласті було бпобудовано подекілька установок, багато із нихдіють йсьогодні.

>Безперечна заслугаінституту врозробці йвпроваджені новихконструкцій таметодівбудівництва й ремонтумостів (Ю.І.Штільман), атакожтехнологіїзахистуцементобетоннихконструкцій методомнанесенняполімерторкретбетону тавикористанняполімернихматеріалів длягідроізоляції й ремонтумостів ташляхопроводів (>Л.С.Мартиненко). Дляштучнихспоруд вінститутірозробленаконструкціяП-подібних балокпрогоновихбудов, щовідрізняласьсвоєюекономічністю,міцністю тадовговічністю.

Новимнапрямкомдіяльностіінституту, що показавши своюперспективність, сталиекологічнідослідження (>І.С.Чоборовська, Н.А.Бородіна). В частности,церозробканормативно-технічноїдокументаціїщодо забезпеченняекологічної безпекидорожніхробіт,інструментальнеобстеженнярівнязабрудненнянавколишньогосередовища вмежахсмугивідводуавтомобільнихдоріг;оцінка тапрогнозуванняекологічнихнаслідків новихпроектних татехнологічнихрішень;визначення граничнодопустимихконцентраційвикидів;розробкаекологічнихпаспортів йекологічнапаспортизаціядоріг.Екологічниймоніторингсприятиме боавтомобільні дороги Українивідповідатимутьвимогамстандартівщодо забезпеченняохоронидовкілля.

У сфері безпеки рухуслідвідзначитирозроблені вінститутіметодиорганізаціїдорожнього руху, системузаходів ізліквідаціїаварійнонебезпечнихділянок, атакожвиробництвоімпортозамінюючихматеріалів,зокрема,світлоповертальнихелементів типу ">котяче око", вставокдорожніх, таінш.

У 1987році бувстворенийгалузевийнауково-технічний комплекс (>ГНТК)"УкршляхНДІ", що ставшиоб'єднанняморганізацій, котрізаймалисьпитанняминайбільшактуальних йефективнихнапрямківнауково-технічногопрогресу вбудівництві,ремонті таутриманіавтомобільнихшляхів йшляховихспоруд, атакож широкимвпровадженням в практикудосягнень уційгалузі.

До складуГНТКввійшлиДержавнийшляховийнауково-досліднийінститут (>ДержшляхНДІ) -головна організація,проектно-технологічний трест ">Оргшляхбуд",Головнийінформаційно-обчислювальний центр (>ГІОЦ), Київськийдослідно-механічний завод (>КДМЗ) ізгоспрозрахунковимконструкторським бюро,Львівськийрегіональнийнауково-технічний центр (>ЛРНТЦ).

>Така структура дозволялавиконувати завершень циклробіт віддосліджень достворення нових машин,приладів таустаткування длятехнологічнихпроцесівбудівництва й ремонтуавтомобільнихдоріг тамостів, щорозробляються, й їхнього широкоговпровадження вшляховихгосподарствах.

Навипускуновоїтехніки,експериментальнихзразків машин,устаткування длямеханізаціїручних йтрудомісткихробіт прибудівництві йремонтіавтомобільнихдоріг, атакож лабораторногоустаткуванняспеціалізувався Київськийдослідно-механічний завод (>М.О.Курченко).Конструкторське бюро заводу (А.М. Безручка)розроблялоконструкціїекспериментальних йдосліднихзразків машин,механізмів,устаткування,інструменту йприладів длявиконанняшляховихробіт нарівнісучаснихдосягненьвітчизняної йзарубіжної науки йтехніки;здійснювалоавторськийнагляд завиготовленнямекспериментальних йдосліднихзразків,виробіводиничного йіндивідуальноговиробництва,установочнихсерій, атакож припроведенні їхнього іспитів,налагодженні йдосліднійексплуатації.

Зарозробкамиконструкторського бюродослідно-механічним заводомвиготовленадорожнятехнікадесятківнайменувань, щопризначена для ремонту йутриманняавтомобільнихдоріг:щебенерозподільник,термопрофілювальник,машини длярозмічаннядорігфарфоровоюкрихтою йтермопластиком,причіпнийсекційнийгазовийрозігрівачінфрачервоноговипромінювання, машина для поточного ремонтучорнихпокрить,устаткування длямиттяоблаштуванняшляхів, комплектснігоочисногоустаткування натракторі К-700, комплектзмінногоустаткування длявиконанняроззосередженихробіт,термогрейдер-фреза,щільномір-вологомірсистемиінженера М.П.Ковальова,прилад длявизначенняпенетраціїнафтовихбітумів,прилад длявимірюваннятемпературирозм'якшеннябітуму таін.

Одним ізпоширених у тому годинунапрямків було бширокевикористанняпальниківінфрачервоноговипромінювання.Цятехнологіязнижуєтрудомісткістьробіт,дозволяєпроводити їхні увесняно-зимовийперіод,забезпечуєекономіюдефіцитнихремонтнихматеріалів тавикористанняматеріалівзношенихпокриттів.

Дляцієї мети було бствореноцілесімейство машин.

>Пізніше набазіінституту було брозроблено йстворенеекспериментальневиробництво,сучаснихматеріалів.Вперше в Україні буливироблені Перші 400 тоннзносостійкихфарб длявертикальної тагоризонтальноїрозміткидоріг ізкомпонентів, щовиробляються в стране,отрималивітчизнянімікрокульки. Це дозволило шляховикамгалузізекономити понадпівторамільйона гривень.Підкерівництвом В.П.Іванова вінституті буврозробленаконструкція йвироблено десяткитисячбіметалевихтермометрів, котрі широковикористовуються над Україні, але й і далеко заїї межами.Термометр буватестованийДержстандартом СРСР.

>ВинахідникиДерждорНДІ лише запошук тавпровадження увиробництво новихматеріалів йтехнологій здобулибіля 300авторськихсвідоцтв. Занауково-виробничідосягненняГоловиставкомиВДНГ СРСР й УСРР нагородиликолективінституту 150 медалями та 34 дипломами.

>Значнийвнесокнауковцівінституту урозвитокдорожньогогосподарствависокооцінив уряд України: у 1976роціколектив бувнагородженийПочесноюграмотоюПрезидіїВерховної Заради, а й у 2001роціПочесноюГрамотоюКабінету міністрів України. У 2003роціДерждорНДІ і стала однією зпереможцівзагальноукраїнського проекту "Українатранспортна" йнагороджений дипломом тапам'ятним знаком уномінації ">Лідертранспортноїгалузі України".

1.2Провідні напряминауково-технічноїдіяльностіінституту

>Провіднимисереднапрямківнауково-технічноїдіяльностіінститутує розробки:

нових тавдосконаленихіснуючихтехнологічнихпроцесів,видівтехніки,конструкцій таматеріалів,зокремаенергозберігаючих;

>прогресивнихметодівбудівництва, ремонту таутриманняавтомобільнихдоріг,мостів таіншихштучнихспоруд ними;

>рекомендації звпровадженнянайновішихдосягненьвітчизняної йзарубіжної науки татехніки,науково-технологічнийсупровідрозробок;

>заходівщодопідвищення безпекидорожнього руху,охоронидовкілля,енергозбереження,раціональноговикористанняприроднихресурсів упроцесівиробничо-господарськоїдіяльностідорожніхорганізацій;

>заходівщодополіпшенняякостівиконаннядорожньо-будівельнихробіт;

>технічнадіагностика,обстеження,випробуванняавтомобільнихдоріг йспоруд;

>комплекснихнауково-технічних,економічних йсоціальнихпрограмдіяльностіорганізацій йпідприємствдорожнього комплексу.

>Результатидослідженьінститутувпроваджені прирозробцінайважливішихнормативнихдокументів:ДБНВ.2.3-4-2000 ">Автомобільні дороги", ">Інструкції ізпроектуваннядорожніходягівнежорсткого типу",ВБНВ.2.3-218-008-97 ">Проектування йбудівництвожорстких та ізжорсткимпрошаркамидорожніходягів" таінших.

Заучастюспеціалістівінституту, котріздійснюютьнауково-технологічнийсупровідвпровадження в практикудорожньогобудівництва новихсучаснихматеріалів йпрогресивнихвітчизняних тазарубіжнихтехнологій (таких як:облаштуванняверхніхшарівпокриттівавтомобільнихдоріг зщебенево-мастиковогоасфальтобетону,виготовленого ізвикористанняммодифікованихбітумів;шарівзносу типу ">СларріСіл" наосновібітумнихемульсій набітумполімерномув'яжучому;підвищеннянесучоїздатностідорожніхконструкцій затехнологією холодногоресайклінгу;застосуваннягеотекстильних тагеосинтетичнихматеріалів; ремонтумостів ташляхопроводів методомторкретування тазастосуваннягідроізоляційнихкомпозицій для їхнізахисту),збудовано тавідремонтовано ділянкидорігКиївБориспіль,КиївОдеса,Київ Чоп,Сімферополь Севастополь,Цюрупинськ Нова Каховка та багатоінших.Інститутпідтримуєтехнічні напрями вгалузідорожнього й мостовогопроектування в стране,надаєтехнічну йметодичнудопомогудорожньо-будівельниморганізаціям,вивчає йвпроваджуєпередовийвітчизняний йзарубіжнийдосвідпроектуванняавтомобільнихдоріг,мостів,промисловихпідприємств. Уінститутіпрацюютьвисококваліфікованіфахівці, котріроблятьвагомийвнесок установлення тарозвитокдорожньої науки на всіхстадіях: відпроектування довведення вдіюоб'єктівавтодорожнього комплексу України.

>Інститутпідтримує йрозвиваєзв'язки ізколегамибагатьохкраїн:Польщі,Чехії,Німеччини,Франції,Швеції, Китаю, США.Щорічно вДерждорНДІ проводитисядекількаміжнароднихнауково-технічнихконференцій тасемінарів,розробляютьсяплани ізпроведенняспільнихнауковихдосліджень, працівникиінститутупроходятьстажування за кордоном.

>ДерждорНДІздійснюєекспертнуоцінку ізвидачею з висновками тарозробкоюрекомендацій ізвикористання вдорожнійгалузіцілої низькідорожньо-будівельнихматеріаліввітчизняного й закордонноговиробництва:бітумів,кам'янихматеріалів,гідроізоляційнихкомпозицій,фарб длярозміткидоріг,світловідбивальнихматеріалів длявиготовленнядорожніхзнаків тощо.

>Інститутомвипускаєтьсяфаховевидання ВАКу України -науково-технічнийзбірник "Дороги й мости".

>Багатий науковий йпрактичнийдосвідспівробітниківінституту,оснащеннясучаснимвипробувальним йдіагностичнимобладнанням,налагодженийвипускадгезійних,когезійних тамодифікуючих добавок добітуміввиробництво якіздійснюється успівдружності ізкомпанієюІСР (ген. директорМакарчевичО.О.),приладів для контролюякості,наявністьліцензій на правоздійсненняобстежень,проектно-вишукувальних йбудівельно-монтажнихробітдозволяютьДерждорНДІ оперативновирішуватиактуальніпроблемидорожньо-будівельноїгалузі нависокомунауково-технічномурівні.

>асфальтобетоннасумішдорожнійдослідний


>Розділ ІІ. Сферадіяльності та структура ДП ">Державнийдорожнійнауково -досліднийінститут ім М.П.Шульгіна" (>ДерждорНДІ)

>Державнепідприємство ">Державнийдорожнійнауково-досліднийінститутімені М.П.Шульгіна (>ДерждорНДІ)заснований назагальнодержавнійвласності йналежить досфериуправлінняДержавноїслужбиавтомобільнихдоріг України (далі - Органуправління майном)відповідно допостановиКабінету міністрів України від 28.12.01 № 1809.

УсвоїйдіяльностіІнституткерується:

>Конституцією України

>Цивільним кодексом

>Господарським кодексом України

Закон України "Пронаукову йнауково-технічну діяльність"

>Такожіншими законами України, указами Президента України,постановами йрозпорядженнямиКабінету міністрів України,наказами Органууправління майном тацимСтатутом.

>МетоюдіяльностіІнститутує:

>прискореннянауково-технічногопрогресу

доля врозробці таупорядкуваннізаконодавчої йнормативноїбазидорожньоїгалузі

>розробка тавпровадження новихенерго- таресурсозберігаючихтехнологій,матеріалів,конструкцій,видівтехніки, до тогочисліімпортозамінюючих,прогресивнихметодівбудівництва, ремонту таутриманняавтомобільнихдоріг,мостових таіншихштучнихспоруд нимидослідження тарозробкарекомендаційщодовпровадженняновітніхдосягненьвітчизняної тазарубіжної науки татехніки,розробказаходів ізпідвищення безпекидорожнього руху,охоронанавколишньогосередовища йраціональноговикористанняприроднихресурсів приздійсненнідорожньоївиробничо-господарськоїдіяльності,співробітництво ізміжнароднимиорганізаціями тазарубіжнимизакладамиспорідненогопрофілю.

>НапрямкидіяльностіІнститутує:

-Проведенняфундаментальнихнауковихдосліджень удорожнійгалузі

-Розробка новихметодів,технологій,конструкцій длябудівництва таутриманняа/д,мостів ташляхопроводів

- Доля урозробцізаконопроектів,іншихнормативно-правовихактів шляхомнаданняпропозицій Органууправління майном,розробкавідомчихдержавних тагалузевихстандартів та норм,іншихрозпорядчихдокументів: правил,положеньінструкцій.

-Розробкаприладів,обладнання, атакожпроведеннязаходів, щовпливають напідвищенняякостідорожніхробіт.

-Випробування,виконаннянезалежнихекспертиз,сертифікаціяорганічнихв’яжучих,кам’янихматеріалів,ґрунтів,асфальто- тацементобетонну,розмічальнихфарб,геосинтетики,іншоїдорожньоїпродукції (>крімтієї, Якарозроблена заучастіфахівцівІнституту татехнічнадіагностикаспорудщодо їхнівідповідностівимогамнормативнихдокументів.

-Сертифікаціядорожньоїтехніки,розробкаметодівоцінки стану,критеріїдоцільностівикористання,аналіз тарекомендації ізрізнихпитаньдорожньоїтехніки

-Міжнародненаукове танауково -технічнеспівробітництво шляхом:

>Участі уроботіміжнародних йнаціональнихнауковихорганізацій,комітетів,асоціацій,академій,проведенняспільнихнауковихдосліджень,технічних йтехнологічнихрозробок наосновікооперацій,науковотехнічнихпрограм,проведенняспільнихдосліджень уміжнароднихколективахспеціалістів,міжнароднихінститутах,взаємногообмінунауково -технічноюінформацією,використанняоб’єднаюміжнароднихінформаційнихфондів,банківданих;

-Проведеннягромадськихобговорень йвисуваннянауковихробіт наздобуттядержавних таіншихпремій.

-Співпраця ізНаціональноюакадемією наук України,галузевимиакадеміями,університетами.

-Розгляднайважливішихнауково -технічних негараздів удорожнійгалузі,результатівконкурсів накращу роботу.

>Інститутздійснює свою діяльність наоснові тавідповідно в Україну танормативно-правовихактів, щорегулюютьвідносини впроцесіздійсненнянауково-технічноїдіяльності. ДоляІнституту васоціаціях таіншихоб’єднаннях,крімоб’єднань,створенихОрганомуправління майном,здійснюється надобровільних засідках,якщоце несуперечитьчинномузаконодавству. ">ДерждорНДІ"маєсамостійний баланс,поточний таіншірахунки вустановахбанків, печатку з своїмнайменуванням таіндифікаційним кодом,маєтоварний знак,якийзареєстрованийвідповідно дочинногозаконодавства.Інститутнесе відповідальність за своїобов’язки вмежахналежногойомумайна згідно іззаконодавством,він ненесе відповідальність зазобов’язаннями держави та Органууправління майном.

>Інститутмає правоукладати догоди,набуватимайнові таособистінемайнові права, нестиобов’язки бутипозивачем йвідповідачем у судах.

>МайноІнститутуєдержавноювласністю йзакріплюється його направігосподарськоговідання.Здійснюючи правогосподарськоговідання,Інститутволодіє,користується тарозпоряджаєтьсязазначеним майном насвійрозсуд,вчиняючищодоньогобудь-які дії, що несуперечатьчинномузаконодавству.Майно ">ДерждорНДІ"складаютьосновніфонди таобіговікошти, атакож ціності,вартість яківідображається усамостійномубалансіІнституту.

>ДжерелаформуваннямайнаІнституту:

-Кошти чимайно,переданійомуОрганомуправління майном;

-Пасивнідоходи -доходи,отримані увиглядіпроцентів,страховихвиплат йвідшкодувань;

-Дотації чисубсидії,отримані із державного чи місцевогобюджетів

-Доходиодержані віднаданняпослуг,виконанняробіт та відреалізаціїпродукції, атакожіншихвидівгосподарськоїдіяльності

>Підприємствомає правоздавати ворендувідповідно дочинногозаконодавства (>крімціліснихмайновихкомплексів, йогоструктурнихпідрозділів,філіалів)підприємствам, атакожгромадянам,нерухомемайно,устаткування,транспортізасоби, котрійому належати.

Праваінституту:

>Інститутсамостійнопланує свою діяльність,визначаєстратегію таосновні напрями свогорозвиткувідповідно достратегіїрозвиткугалузі,програм тапріоритетів,кон’юнктуриринкупродукції,товарів,робіт,послуг таекономічноїситуації.

>Інститутзобов’язаний:

-Забезпечуватисвоєчаснусплатуподатків таіншихвідрахувань згідно ізчиннимзаконодавством;

-Здійснюватибудівництво,реконструкцію, атакожкапітальний ремонт тапоточний ремонтосновнихфондів,забезпечуватисвоєчаснеосвоєння новихтехнологійякнайшвидшевведення вдіюпридбаногообладнання;

-Створюватиналежніумови длявисокопродуктивної роботи,забезпечуватидодержаннязаконодавства пропрацю, правил та нормохорони роботи,техніки безпеки,соціальногострахування;

-Здійснювати заходь ізудосконаленняорганізації оплати роботипрацівників ізметоюпосиленняїїматеріальноїзацікавленості,забезпечуватисвоєчаснірозрахунки ізпрацівниками.

>Державнепідприємство ">ДерждорНДІ" Ведебухгалтерськийоблік тастатистичнузвітність.Подаєщокварталу танаприкінці рокубалансову йщомісяцястатистичнузвітність.

>Управління ДП ">ДерждорНДІ"здійснює директор,якийпризначається на посаду йзвільняється із посади директорарішенням державноїслужбиавтомобільнихдоріг України Укравтошляхом. Уобов’язки директора входити:

. Директорвиконує своїобов’язкисеред які:

-Самостійновирішувати запитання йогодіяльності

- Нестиповну відповідальність за стан та діяльність ДП ">ДерждорНДІ";

-Відімені ДП ">ДерждорНДІ"представляти йогоінтереси органів державної влади й місцевого самоврядування,іншихорганізаціях, увідносинах ізюридичними особами тагромадянами;

-Розпоряджатисякоштами та майномвідповідно дочинногозаконодавства;

-Укладати домов,видаватидовіреність,відкривати вустановахбанківрозрахунковийрахунок;

- Умежахсвоєїкомпетенціївидаватирозпорядження танакази;

-Визначатифункціональніобов’язкипрацівників;

-Призначати на посаду тазвільняти із посадикерівниківструктурнихпідрозділів,професіоналів,фахівців,працівників

>ОзнайомиласязіструктуроюДерждорНДІ (мал.1):

>Організаціяохорони роботи в ДП ">ДерждорНДІ".

Службаохорони роботи вДерждорНДІфункціонує вособіінженера ізохорони роботи.Інженер ізохорони роботипідпорядковуєтьсябезпосередньо головномуінженеру. Усвоїйдіяльностіінженер ізохорони роботикеруєтьсязаконодавством України,нормативно-правовими актами ізохорони роботи,колективним договоромДерждорНДІ та актами ізохорони роботи, щодіють вмежахДерждорНДІ.Основнимизавданнямислужбиохорони роботиє організаціяпроведенняпрофілактичнихзаходів,спрямованих наусуненняшкідливих йнебезпечнихвиробничихфакторів,запобіганнянещаснимвипадкам,професійнимзахворюванням таіншимвипадкамзагрозижиттю чиздоров’юпрацівників, контролю наддотриманнямпрацівникамивимог законів таіншихнормативно-правовихактів ізохорони роботи,розділу ">Охорона роботи"колективного договору таактів ізохорони роботи, щодіють вмежахДерждорНДІ,інформування танаданняроз’яснень працівникамінституту ізпитаньохорони роботи. Службаохорони роботи напідприємствібере доля врозслідуваннянещаснихвипадків тааварій напідприємстві,здійснює контролю надвиконаннямзаходів,передбаченихпрограмамищодополіпшення стану безпеки,гігієни роботи тавиробничогосередовища,наявністю упідрозділахінструкцій ізохорони роботи згідно ізперелікомпрофесій, посад йвидівробіт,своєчаснимвнесенням перед тимзмін,своєчаснимпроведеннямвідповідних іспитівустаткування,своєчаснимпроведеннямнавчанняпитань ізохорони роботи, всіхвидівінструктажу,забезпеченнямпрацівниківзасобамиіндивідуальногозахисту,мийнимизасобами,санітарно-гігієнічними тасанітарно-побутовимиумовами роботи згідно ізнормативно-правовими актами,своєчасним йправильнимнаданням працівникампільг заважкі ташкідливіумови роботи,дотриманням убезпечномустані територїлабораторно-транспортноїбазиінституту,проведеннямпопередніх йперіодичнихоглядівпрацівників,зайнятих на роботівзішкідливимиумовами роботи.


>РозділІІI. Структура та заподіяння відділенняасфальтобетонів

>Першутехнологічну практику я відбувалася ДП ">ДерждорНДІ" ввідділіасфальтобетонів. Депознайомилася ізколективомякийскладається із шести Чоловік,ознайомлювалася іздокументацієюінституту.

>Робота відділенняасфальтобетоніворганізовується увідповідності довнутрішньогорозпорядкуінституту таіншихположень,закріплених уколективномудоговоріміжадміністрацією татрудовимколективомінституту.

>Працівники відділеннявиконують своїобов’язки згідно ізвідповіднимипосадовимиінструкціями,наказами тарозпорядженнямикерівництваінституту, танесеперсональну відповідальність за їхньоговиконання.

>Працівники відділенняповинні матірдостатню длявиконаннясвоїхобов’язківфаховупідготовку тадосвід роботи,постійнопідвищуватирівеньсвоїх знань.

На даний годинувідділасфальтобетонів:

>здійснює науковийсупровід навлаштуванняшарівдорожньогоодягу та контрольякостівиконанняробіт, як впроцесіприготування йвлаштуванняасфальтобетонноїсуміші, то й после укладання повідібранимкернам тавирубкам, ізпокриття;

>виконуєпідборискладів тадослідженнявластивостейщебенево-мастикових таасфальтобетоннихсумішей ізмісцевихкам’янихматеріалів таорганічнихв’яжучих, чи тихий, щонадаєзамовник;

>здійснюєвипробуваннящебенево-мастикових таасфальтобетоннихсумішей,асфальтобетонів таполімерасфальтобетонів в широкомуоб’ємі (за методиками непередбаченими ДСТУ)

>розробляєрекомендації ізвідпрацюваннятехнологійвиготовленнящебенево-мастикових таасфальтобетоннихсумішей на заводах тавкладання надорозі;

>даєкваліфіковануекспертнуоцінкуімпортних й новихматеріалівдорожніхпокриттів.

проводитикомплекснеобстеженняіснуючиха/д, ізвиявленняділянок, котрізначнознижуютьнесучуздатність,призначає заходь ізпосиленнядорожньогоодягу ізврахуванням станугрунтів земляного полотна,шарівосновидорожньогоодягу,результатіввипробуваннягрунтів таматеріалівшарівдорожньогоодягу влабораторії

Проводитивимірюваннярівності такоефіцієнтузчепленняпокриття тапропонує заходь ізпроведенняліквідаціївиявленихдеформацій йруйнувань таприведеннятранспортно-експлуатаційнихпоказників донормативнихвимог.

>Розробляє заходь ізпосиленнядорожньогоодягу дорозрахунковихзначень задопомогоюсучаснихтехнологій таматеріалів.

>Займаєтьсярозробкою тавпровадженням новихтехнологій;

>Розробляєнормативнідокументи.

Ускладі відділення працює2-ілабораторії:

-лабораторіюдіагностикитранспортно -експлуатаційного станудорожніхпокриттів;

-лабораторіювипробуванняасфальтобетону.

>Відділ обладнаньсучаснимиприладами йвимірювальнимобладнанням:пересувнадорожнялабораторіяКП-514 ізкомп’ютерним комплексом йустановкоюдинамічногонавантаженняДИНА-3М, усімобладнанням, якупотрібне длявипробуванняасфальтобетонів задержавними таєвропейськими нормами.

>ПересувнадорожнялабораторіяКП-514 - >дозволяєвимірюватитранспортно-експлуатаційніпоказники йотримуватирезультати наелектроннихносіях:рівністьдорожніхпокриттів - задопомогоюпоштовхоміра тарівністьдорожніхпокриттів - задопомогоюпричепногоПКРС;відстані додорожніхоб’єктів ізвисокоюточністю задопомогоюмірного колеса;коефіцієнтзчепленнядорожніхпокриттів задопомогоюПКРС;геометричніпараметриавтомобільнихдоріг, модульпружностідорожньогоодягу.

Улабораторіївипробуванняасфальтобетону - >виконуються роботи попідборускладів тадослідженнявластивостейщебенево-мастикових (>ЩМА) таасфальтобетоннихсумішейвизначають їхньогофізико -механічнівластивості.

>Організаціяохорони роботи влабораторії:

Улабораторіїінститутудотримуються правилпротивопожежної безпеки, прирозігріванніматеріаліввикористовуютьобладнанняцентралізованогопостачання, невикористовуютьвідкритий вогонь длярозігрівання дляорганічно -вяжучих, мастик,полімернихматеріалів,виконаннязварювальнихробіт привиготовленніконструктивнихелементівздійснюють вспеціальнихвідведенихмісцях,обладнанихмастилом таіншимизасобами, котрівиключаютьзаймання горючихречовин йматеріалів,лабораторіїінститутуобладнанізасобамипожежегасіння.

>Пріоритетні напрями відділенняасфальтобетонів

У годинуосновнийоб’ємробіт відділенняпов'язаний ізвиконаннямдіагностикидорожньогоодягу й земляного полотна,проведеннямнауковогосуповодупроектів припроектуванні табудівництві,впровадженнямзакордоннихтехнологій. На тому годину можнавиділититакіпріоритетні (>перспективні) напрями роботи відділення на 2010-2014 рр.

1.Покращенняякості тадовговічностіасфальтобетонів.

2.Аналізвітчизняних тазакордоннихметодіввипробування тазастосуванняасфальтобетонів.

3.Розробкаасфальтобетонів таконструкційдорожньогоодягу ізпідвищеноюдовговічністю (до 20-30 років).

4.Підвищеннядовговічностіпокриттівпроїзноїчастини на мости.

5.Розробка тавдосконаленнянормативноїбази у сферіасфальтобетонів.

6.Моніторинг новихтехнологій таматеріалів

>Під годинупроходженнявиробничої практики ввідділіасфальтобетону яознайомилася зісторієюстворенняДержавногодорожньонауково-дослідногоінституту ім. М.П.Шульгіна, йогоструктурою, брала доля воформленнідоговорів напроведеннянауково-технічнихробіт,діловомулистуванні,займаласяоформленнямзаяв напридбанняобладнання.

>Щоденникпроходження Практики:

>Прибула намісцепроходження практики 29.06.10

>Керівник відуніверситету Соколова М. М.

>Керівник відвиробництваКушнір Про. У.

>Вибула ізмісцяпроходження практики 16.07.10

>Керівник відуніверситету Соколова М. М.

>Керівник відвиробництваКушнір Про. У.

>Щоденникпроходження практики ст. грн. МТБІІІ-2

Гончар І. І.

29.06.10 -Прибуття напідприємство.Проходженнявхідногоінструктажу.Знайомство ізструктурою тасфероюдіяльності,щодо роботиінституту ДП ">ДерждорНДІ".

30.06.10 -Збірінформації,ознайомленняструктури,основнихнапрямківдіяльності підприємства.Ознайомлення ізосновнимиположеннями статутуінституту.Діловодствоінституту.

01.07.10 -допомагала вроботі начальнику відділеннякадрів. (>Складала списокінституту, тощо.)

05.07.10 -займаласяскладаннямдоговорів ізпідряднимиорганізаціями, навиконанняНДДКР.

06.07.10 -ознайомлення ізроботою відділенняасфальтобетонів.

07.07.10 - 08.07.10 -Виконанняробіт поприготуваннюасфальтобетонноїсуміші влабораторії.

09.07.10 -займаласянаписанням тарозсилкоюлистів порегіональнимпідрозділамУкравтодору - службавтомобільнихдоріг в західних областях.

12.07.10 - 14.07.10 -допомагалаписатизвіти поНауково-дослідним роботам.

15.07.10 -складання таоформленнязвіту.

16.07.10 -вибуття із підприємства.

>Лінійнийкалендарнийграфікпроходження практики

Виглядробіт Дата
1. >Прибуття напідприємство.Проходженнявхідногоінструктажу.Знайомство ізструктурою тасфероюдіяльності,щодо роботиінституту ДП ">ДерждорНДІ". 29.06.10
2. >Збірінформації,ознайомленняструктури,основнихнапрямківдіяльності підприємства.Ознайомлення ізосновнимиположеннями статутуінституту.Діловодствоінституту. 30.06.10
3. >Допомагала вроботі начальнику відділеннякадрів. (>Складала списокінституту, тощо.) 01.07.10
4. >Займаласяскладаннямдоговорів ізпідряднимиорганізаціями, навиконанняНДДКР. 05.07.10
5. >Ознайомлення ізроботою відділенняасфальтобетонів. 06.07.10
6. >Виконанняробіт поприготуваннюасфальтобетонноїсуміші влабораторії. 07.07.10-08.07.10
7. >Займаласянаписанням тарозсилкоюлистів порегіональнимпідрозділамУкравтодору - службавтомобільнихдоріг в західних областях. 09.07.10
8. >Допомагалаписатизвіти поНауково-дослідним роботам. 12.07.10 - 14.07.10
9. >Складання таоформленнязвіту 15.07.10
10. >Вибуття із підприємства. 16.07.10

>Керівник практики

відвиробництваКушнір Про. У.


>Висновок

>Під годинупроходженнянавчальної практики в ДП ">ДерждорНДІ" я:

>Ознайомилася ізорганізацієюінституту тафункціїїїпідрозділів;

>Виконуватиопераціїзаповнення,введення,обробкиданих,створених наосновіпервиннихобліково-звітнихдокументівінституту;

>Виконувалаосновніопераціїпрофесійноїдіяльності;

>Вивчаладокументообігу підприємства;

>Пройшовшипершутехнологічну практику вДержавномудорожньомунауково-дослідномуінституті ім. М.П.Шульгіна (>ДерждорНДІ).ДерждорНДІстворене ізметоюефективногоприскореннявиконаннянауково-технічногопрогресу,розробляє тавпроваджуєновіенерго - таресурсозберігаючітехнології,матеріали,конструкції,техніки, до тогочисліімпортнозамінюючі,прогресивніметодибудівництва, ремонту таутриманняавтомобільнихдоріг,мостових таіншихштучнихспоруд ними,приймає доля врозробці таупорядкуваннізаконодавчої йнормативноїбазидорожньоїгалузі,досліджує тарозробляєрекомендації,щодовпровадженняновітніхдосягненьвітчизняної тазарубіжної науки татехніки,розробляє заходь ізпідвищення безпекидорожнього руху,дотримуєтьсяохоронинавколишньогосередовища йраціональновикористовуєприродніресурси приздійсненнідорожньоївиробничо-господарськоїдіяльності.Співпрацює ізміжнароднимиорганізаціями тазарубіжнимизакладамиспорідненогопрофілю.

>Під годинупроходженняпершоїтехнологічної практики яознайомлювалася зроботою такихвідділівДерждорНДІ:відділкадрів,бухгалтерія,юридичнийвідділ,відділасфальтобетонів ізкерівникамизгаданихвідділів, котрі проводиликонсультування ізпитань, щорозкривали суть їхні роботи, та котрі сталиосновою длянаписаннязвіту.

Увідділіасфальтобетонів брала доля воформленнідоговорів напроведеннянауково-технічнихробіт,діловомулистуванні,займаласяоформленнямзаяв напридбанняобладнання.Працювала влабораторії відділення.


Характеристика

ГончарІринаІгорівна, студенткаНаціональногоТранспортногоуніверситету, проходилапершутехнологічну практику вДержавномупідприємстві ">Державнийдорожнійнауково-досліднийінститутімені М.П.Шульгіна" із 29.06.10 по 16.07.10.

Заперіод практикиознайомлена іздіяльністюінституту йогоісторієюрозвитку,структурою,вивчала тавиконувала роботи відділенняасфальтобетонів, йогоробочоюдокументацією,програмнимзабезпеченням, щовикористовується,такожрозбиралася якведетьсядокументація віншихвідділах.

>Під годинупроходження практики ГончарІ.І.намагалася понаддізнатись про роботу підприємства,сумлінновиконувалапоставлені перед нею заподіяння, ізповагоюставилася допрацівниківінституту,відповідаладисциплінарнимвимогам та непорушувала правилвнутрішньогорозпорядку.

15.07.10 р.Кушнір Про. У.


Списоквикористанихджерел

1. Статут йдокументація ДП ">ДерждорНДІ".

2. 2. Герасимчук У. Про.;П.М. Коваль; А.А.Рибальченко.Автомобільні дороги йдорожнєбудівництво в Україні.


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація