Реферати українською » Строительство » Розрахунок и конструювання сталевої стропільної фермі покриття промислового Будинку


Реферат Розрахунок и конструювання сталевої стропільної фермі покриття промислового Будинку

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Міністерствоаграрної політики України

>ХерсонськийДержавнийАграрнийУніверситет

КафедраБудівництва

>Методичнірекомендації до курсового проекту

іздисципліни “>Сталевіконструкції”

длястудентівзаочноїформинавчаннязіспеціальності

7.092.101 “>Промислове тацивільнебудівництво”

>Розрахунок йконструюваннясталевоїстропильноїфермипокриттяпромисловогобудинку

>ЯнінО.Є.

Херсон 2005


>УДК 626.422.24

>Методичнірекомендації до курсового проекту рекомендовано довиданнярішеннямнауково-методичної зарадибудівельно-гідромеліоративного факультету (протокол № 5 від 12 января2005р.)

Рецензент:

Доцент,к.т.н. Кириченко В.Л.

>ЯнінО.Є.

>Розрахунок йконструюваннясталевоїстропильноїфермипокриттяпромисловогобудинку– Херсон:РВВ “Колос”ХДАУ, 2005.-28с.


>Вступ

>Методичнірекомендаціїпризначені длявикористання студентамибудівельно-гідромеліоративного факультету привиконаннікурсових тадипломнихробіт.


>Загальнівідомості

У рамках курсового проектутребарозрахувати йсконструюватисталевустропильну ферму ізпаралельними поясами дляпокриттяпромисловогобудинку.

>Метоюрозрахунку йконструюванняфермиє:

1)підбіррозмірів поперечногоперерізустержніввиходячи з забезпеченнянормативнихвимог поміцності,стійкості,граничнійгнучкості;

2)розробкаконструкцій йрозрахуноквузлівфермивиходячи з забезпеченнянадійноїпередачізусиль від одного стрижня до іншого.

>Розрахунок йконструюванняфермиповиннівиконуватись наосновінормативнихдокументів [1], [2]. Вонивикладеніосновнівимоги,виконання якітреба забезпечити припроектуванні.

>Курсовий проектскладається із:

1)пояснювальної записки на аркушах стандартного формату А-4;

2)графічноїчастини, Якавиконується на одномулисті стандартного формату А-1 чи на двох аркушах стандартного форматуА-2.

>Графічначастинавключає всебе[3]:

1)геометричну схему й схемузусильферми;

2)детальнекресленняферми;

3)схемирозташуванняосновнихелементів (ферм,прогонів чи панелейпокриття,горизонтальнихв’язей поверхнім йнижнім поясам ферм);

4)таблиці,специфікації.


1.Вибіргеометричноїсхемиферми

>Проектуванняфермитребапочинати із розробкигеометричноїсхеми.Їїутворюютьосьовілінії, котріпроходять черезцентри вагистержнів.Осьовілінії всіхстержнів, щосходяться увузлі,повинніпересікатись воднієїточці –центрівузла.

>Геометричну схемуфермитребаприймати увідповідності ізвимогамиуніфікації. Призастосуваннірулонноїпокрівлі основоюуніфікаціїпокладені

1) модульпрольотупромисловогобудинку, щократний6м

2)довжинапанеліверхнього поясуd=3м

3)уклінпокрівлі йверхнього поясуі=1,5% (привиконаннірозрахунківцейуклін можна невраховувати)

4)трикутнарешітказістійками

5)висотаферми:

>3150мм –якщостержнівиконані ізпарнихкутиків (позовнішнім гранямпоясів)

>2900мм;3500мм;3600мм -якщостержнівиконані ізкруглих труб йГЗП (>гнуто-зварнихпрофілів).

>Уніфікованігеометричнісхеми ферм длярізнихпрольотів й формпоперечнихперерізівстержнівнаведені нарис.1.1.

а)


б)

а ферм ізпарнихкутиків

б) для ферм ізкруглих труб йГЗП

>Рис.1.1Уніфікованігеометричнісхемистропильних ферм

Увідповідності ізвказаними узавданні напроектуванняпрольотомферми L й типом поперечногоперерізустержнів,необхідно звернивідповіднугеометричну схему зарис.1.1 й навестиїї упояснювальнійзаписці до курсового проекту.


2.Вибіррозрахунковоїсхемиферми йзбірнавантажень

Урозрахунковійсхемірозкісноїстропильноїфермитребаприйнятишарнірнесполучення всіхстержнів увузлах. Фермаспирається наколони у двохкрайніхвузлахнижнього поясу.

>Покриття постропильних фермахбуває двохтипів:

1)прогонне

2)безпрогонне.

Припрогонномутипі, наверхніпоясистропильних ферм увузлахвстановлюють прожени увигляді балок чи легкихнаскрізнихконструкцій.Вонирозташовані в напрямі, перпендикулярномуплощиніферми. На проженизверхуукладають:

-дрібнорозмірніелементи (як правило, увиглядісталевогопрофільованого вимостках)

-ізоляційні шариконструкційпокрівлі та шари, щовирівнюють.

Прибезпрогонномутипіпокриття, наверхніпоясистропильних фермукладаютькрупнорозмірнізалізобетонніребристіпанеліпокриття,довжиною,рівнийкроку ферм (6 чи12м) йшириною3м.Поздовжні ребра панелейрозташовані у напрямі, перпендикулярномуплощиніферми.Відстаньміж нимивідповідаєшириніпанелі йскладає3м. Ос-кількивідстаньміжвузламиверхнього поясутакождорівнює3м, топоздовжні ребразалізобетонних панелейспираються наверхніпоясистропильних ферм увузлах. Напанеліпокриттязверхуукладаютьізоляційні шариконструкційпокрівлі та шари, щовирівнюють.

Типпокриття привиконанні курсового проектутребаприйняти увідповідності ззавданням.

На фермудіютьтакінавантаження:

1)постійне відвласної вагиконструкційпокриття (>покрівлі,ферми,в’язей)

2)тимчасовеснігове.

Приобох типахпокриття,несучіелементиспираються наверхній поясферми увузлах. Тому,навантаження до ферми віделементівпокриття таснігу можнапредставити увиглядівертикальнихзосереджених сил,прикладених довузлівверхнього поясу (див.рис.2.1). Для їхньоговизначеннявводятьсяпоняттявантажноїплощіферми йвантажноїплощівузла.

>Вантажнаплощаферми –частинаплощіпокриття,навантаження ізякоїпередається до ферми.

>Вантажнаплощавузла –частинавантажноїплощіферми,навантаження ізякоїпередається на данийвузол (>рис.2.1).

>Рис.2.1 Довизначеннявантажнихплощ ферм йвузлів


>Вертикальнізосередженісили,прикладені довузлів (>вузловісили)требаобчислювати якдобутокпостійного йтимчасовогорозрахунковихнавантажень, щодіють на 1 м2 >покриття (>поверхневихнавантажень), навантажнуплощувідповідноговузла.

>Збірпостійнихнавантажень >виконується напідставірозділу №2 [1].Поверхневіпостійнінавантаження на 1 м2покриттязручнопідраховувати утабличнійформі (>таблиці 2.1 й 2.2).Таблицю 2.1требазаповнювати припрогонномутипіпокриття, атаблицю 2.2 – прибезпрогонному.

Уобохтаблицяхпослідовнопереліковуютьсяусіелементипокриттязверхууниз,включаючи ферму. При цьомуумовноприйнято, щовласна ваги ферм,прогонів, панелейпокриттярівномірнорозподілена поплощі уплані.

>Власна вагирізнихслоївпокрівліобчислюється заформулою

, (2.1)

де,кН/м3 –питома вагиматеріалу

>t, м –товщина кулі.

Привиконанні курсового проектупокрівлюприйнятиутепленою. Вигляд,питому ваги (>>утепл) йтовщину (>t>утепл)утеплювачатребаприйняти увідповідності ззавданням напроектування. Призаповненні рядки №4таблиць 2.1 й 2.2требазнайти g>н(утепл)=>>утепл·>t>утепл йзаписатиотриманезначення устовпчик №3.

>Власна вагиелементівпокриття йпокрівліприйняті наосновіданих, щонаведені улітературі (>стор.149 [4]), (>стор.320 [5]).

>Коефіцієнтинадійності занавантаженням>f длястовпчика №4прийняті затаблицею 1 [1].Значення>f(утепл) дляутеплювачатребаприйнятирівним:

1,2 –якщоутеплювачвиконується узаводськихумовах (>мінераловатні,фібролітовіплити)

1,3 -якщоутеплювачвиконується набудівельномумайданчику (>пінобетон).

>Розрахунковенавантаження длястовпчика №5треба длякожної рядкиобчислювати заформулою

>g=gзв·>>f . (2.2)

>Поверхневіпостійнінавантаження відвласної ваги 1 м2покриттяпрогонного типу

>Таблиця 2.1

Номернаван-тажен-ня Складнавантажень йрозрахунок їхньогонормативнихзначень

>Норма-тивненаванта-ження gзв,>кПа (>кН/м2)

>Коефіці-єнтинадійно-сті зана-ванта-женням>f

>Розра-хунковенаванта-женняg,кПа (>кН/м2)

1 2 3 4 5
1.

>Захисний кулю збітумної мастики ізутопленимгравієм,=21кН/м3;t=0,02м; gзв=>·t=21·0,02=0,42кН/м2

0,42 1,3 0,546
2. >Гідроізоляція із 4-хшарівруберойду 0,16 1,3 0,208
3.

>Цементна (чиасфальтова) стяжка,=18кН/м3;t=0,02м; gзв=>·t=18·0,02= =>0,36кН/м2

0,36 1,3 0,468
4.

>Утеплювач із (>вказати вид чиматеріалутеплювача згідно ззавданням), g>н(утепл)=>>утепл·>t>утепл

g>н(утепл)

>>f(утепл)

g>н(утепл)· ·>>f(утепл)

5. >Пароізоляція в однієї куліпергаміну чируберойду 0,04 1,3 0,052
6. >Сталевийпрофільований настил 0,12 1,05 0,126
7. >Прогони 0,08 1,05 0,084
8. >Стропильніферми ізв’язями 0,24 1,05 0,252
разом

gзв=

g=

>Поверхневіпостійнінавантаження відвласної ваги1м2покриттябезпрогонного типу

>Таблиця 2.2

Номернаван-тажен-ня Складнавантажень йрозрахунок їхнінормативнихзначень

>Норма-тивненаванта-ження gзв,>кПа (>кН/м2)

>Коефіці-єнтинадійно-сті зана-ванта-женням>f

>Розра-хунковенаванта-женняg,кПа (>кН/м2)

1 2 3 4 5
1.

>Захисний кулю збітумної мастики ізутопленимгравієм,=21кН/м3;t=0,02м; gзв=>·t=21·0,02=0,42кН/м2

0,42 1,3 0,546
2. >Гідроізоляція із 4-хшарівруберойду 0,16 1,3 0,208
3.

>Цементна (чиасфальтова) стяжка,=18кН/м3;t=0,02м; gзв=>·t=18·0,02= =>0,36кН/м2

0,36 1,3 0,468
4.

>Утеплювач із (>вказати вид чиматеріалутеплювача згідно ззавданням), g>н(утепл)=>>утепл·>t>утепл

g>н(утепл)

>>f(утепл)

g>н(утепл)· ·>>f(утепл)

5. >Пароізоляція в однієї куліпергаміну чируберойду 0,04 1,3 0,052
6. >крупнорозмірнізалізобетонніребристіпанеліпокриття

1,4 (прикроці ферм6м)

1,9 (прикроці ферм12м)

1,1

1,54 (прикроці ферм6м)

2,09 (прикроці ферм12м)

7. >Стропильніферми ізв’язями 0,4 1,05 0,42
Разом

gзв=

g=

>Примітка: Крок ферм (6 чи12м)вказаний узавданні напроектування.

>Післязаповненнятаблицінеобхіднознайтисуми всіхзначень постовпчикам №3 й №5 тазаписати їхнього у рядок “разом”.Цісумипозначенівідповідно gзв й g. >Збірсніговогонавантаженнявиконується напідставірозділу №5 [1].Розрахунковеповерхневесніговенавантаження на 1 м2горизонтальноїпроекціїпокриття


>p=s>o·>·>f(cн), (2.3)

деs>o -нормативнеповерхневесніговенавантаження на 1 м2горизонтальноїповерхніземлі

> –коефіцієнт переходу відсніговогонавантаження наземлі досніговогонавантаження напокриття

>>f(cн) -коефіцієнтнадійності засніговимнавантаженням

Розмірs>o >залежить відгеографічного районубудівництва. Дляїївизначеннянеобхідно накарті (>рис.2.2)знайтивказаний узавданні напроектуваннягеографічний пункт, уякомузводитьсябудинок.

>Потімтребавизначити номерснігового району для цого пункту.Границірайонів накартіпоказанісуцільнимилініями.Номерисніговихрайонівпозначеніримськими цифрами (>І,ІІ,ІІІ,ІV …). Длязнайденого району затаблицею 2.3требавизначитивідповіднезначенняs>o.

>Нормативнісніговінавантаження на 1 м2горизонтальноїповерхніземліs>o

>Таблиця 2.3

Номерснігового району покарті (>рис.2.2) I II III IV V VI

>Значенняs>o,кПа (>кН/м2)

0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5

>Наприклад: для м. Херсона маємосніговий район – І. Затаблицею2.3 для цого районуs>o=>0,5кПа.Коефіцієнт дляпокриття по фермахпаралельними поясамитребаприйнятирівнимодиниці (див.додаток 3, схему №1,стор.17 [1] ).Коефіцієнт>f(cн) увідповідності ізп.5.7 [1]требаприйнятирівним:


1,4 – при

1,6 - при .

>Розрахунковівертикальнізосередженісили відповногонавантаження (>постійного йтимчасового),прикладені досередніхвузлів (див.рис.2.1)

>P=(g+p)·b·d, (2.4)

деb,м –крок ферм згідно ззавданням

>d=3м –довжинапанеліверхнього поясуферми.

>Розрахунковівертикальнізосередженісили відповногонавантаження (>постійного йтимчасового),прикладені докрайніхвузлів

>P>кр=(>g+p)·b·0,5·d=0,5·Р. (2.5)

Урозрахунковійсхемірозкісноїфермитребаприйняти, щостержні увузлахз’єднанішарнірно (>див.рис.3.1).Тоді привузловомунавантаженні у всіх стрижняхвиникають лишепоздовжнісили (N).


3.Визначенняпоздовжніх сил у стрижняхферми (>статичнийрозрахунок)

>Поздовжню силу укожномустержніферми відповногорозрахунковогонавантаженнятребаобчислювати заформулою

>N=N1·>P, (3.1)

де N1 –поздовжня сила устержні призавантаженніфермиодиничнимивузловими силами (>рис.3.1).


>Рис.3.1Розрахунковісхеми ферм,завантажениходиничнимивузловими силами

>Стержніверхнього поясу,нижнього поясу,розкосів йстійокпозначенівідповідно літерами: У, М, Р, З.Пронумеровані смердотізліва направо доосісиметріїпорядковими номерами.Наприклад,третійзліварозкіспозначенийР3. першийрозкісР1, щойде від опори будемоназиватиопорним. Вісьсиметріїфермизнаходитьсяпосерединіпрольоту L й нарис.3.1позначенаштрих-пунктирноюлінією.

>Значення N1 >требавизначати затаблицею 3.1 узалежності відпрольотуферми L йформипоперечнихперерізівстержнів (>парнікутики,круглі сурми,ГЗП) привідповідномуномерісхеми за рис 3.1.Цей номер виненвідповідатиуніфікованійгеометричнійсхеміферми,обраній урозділі 1.1.

>Поздовжнісили у стрижнях N1 призавантаженніфермиодиничнимивузловими силами згідно із (>рис.3.1).

>Таблиця 3.1

>Елемент >Позначення стрижня зарис.3.1 Ферма ізпарнихкутиків,прольотомL,м Ферма ізкруглих труб йГЗП,прольотомL,м
18 24 30 36 18 24 30 36
Номерсхеми нарис.1.1 й рис 3.1
1 2 3 4 5 6 7 8
>Верхній пояс В1

0

0

0

0

0

0

0

0

В2

-3,81

-5,714

-7,619

-9,524

-4,138

-6,207

-6,857

-8,333

>В3

-3,81

-5,714

-7,619

-9,524

-4,138

-6,207

-6,857

-8,333

>В4

-

-7,619

-11,43

-15,24

-

-7,759

-10,29

-13,33

>В5

-

-

-11,43

-15,24

-

-

-10,29

-13,33

В6

-

-

-

-17,14

-

-

-

-14,58

>Нижній пояс >Н1

2,381

3,333

4,286

5,238

2,586

3,621

3,857

4,583

>Н2

4,286

7,143

10,0

12,86

4,655

7,759

9,0

11,25

>Н3

-

-

11,91

16,67

-

8,276

10,714

14,583

>Н4

-

-

-

-

-

-

-

15

>Розкоси >Р1

-3,452

-4,833

-6,214

-7,595

-3,597

-5,036

-5,927

-7,159

>Р2

2,071

3,452

4,833

6,214

2,158

3,597

4,61

5,858

>Р3

-0691

-2,071

-3,452

-4,833

-0,719

-2,158

-3,293

-4,556

Р4

-

0,691

2,071

3,452

-

-0,719

1,976

3,254

>Р5

-

-

-0,691

-2,071

-

-

-0,659

-1,953

>Р6

-

-

-

0,691

-

-

-

-0,651

>Стійки С1

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

>С2

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

С3

-

-1,0

-1,0

-1,0

-

0,5

-1,0

-1,0

С4

-

-

-

-1,0

-

-

 

0,5


>Обчисленняпоздовжніх сил у стрижняхферми відповногорозрахунковогонавантаження N заформулою 3.1зручновиконувати утабличнійформі (>табл.3.2).

>Визначенняпоздовжніх сил у стрижняхферми відповногорозрахунковогонавантаження

>Таблиця 3.2

>Елемент >Позначення стрижня зарис.3.1

>Поздовжнісили у стрижнях N1 призавантаженніфермиодиничнимивузловими силами (ізтабл.3.1)

>Поздовжнісили у стрижнях N відповногорозрахунковогонавантаження

>Верхній пояс В1

 

 

В2

 

 

>В3

 

 

>В4

 

 

>В5

 

 

В6

 

 

>Нижній пояс >Н1

 

 

>Н2

 

 

>Н3

 

 

>Н4

 

 

>Розкоси >Р1

 

 

>Р2

 

 

>Р3

 

 

Р4

 

 

>Р5

 

 

>Р6

 

 

>Стійки С1

 

 

>С2

 

 

С3

 

 

С4

 

 

Упояснювальнійзаписці до курсового проектутреба навестиобранурозрахункову схемуферми увідповідності ізрис.3.1.


4.Підбірпоперечнихперерізівстержнівферми

>Підбіртребавиконувативиходячи з забезпеченнянормативнихвимог [2].Загальнийвиглядпоперечнихперерізіврізнихтипівстержнів наведень нарис.4.1.

>Рис.4.1Типи (>види)поперечнихперерізівстержнівферми.

Черезцентри вагиперерізівпроведеніголовніосіінерціїХ-Х йУ-У. Типперерізутребаобирати увідповідності ззавданням накурсовий проект.

>Переріз із двохрівнополичнихкутиків (>рис.4.1а)позначають:2L bt,

деb,мм – ширинаполиці

>t,мм –товщинаполиці.

>Наприклад:2L 100 8.

>Переріз ізкруглих труб (>рис.4.1б)позначають:Тр. Dt,

деD,мм –зовнішнійдіаметр

>t,мм –товщинастінки.

>Наприклад:Тр. 83 3.

>Переріз ізквадратнихГЗП (>рис.4.1в)позначають: ht,

деh,мм –висота (ширина)профілю

>t,мм –товщинастінки.

>Наприклад: 80 5.

У фермах,прольотом 18 й24мпояси можнаприйнятипостійногоперерізу завсієюдовжиною.

Припрольоті L=>18м за схемами №1 й №5 (>див.рис.3.1)перерізверхнього поясупідбирається попоздовжнійсилі N устержніВ3, анижнього поясу попоздовжнійсилі N устержніН2.

Припрольоті L=>24м засхемою №2 >перерізверхнього йнижньогопоясівпідбирається попоздовжнім силам N >відповідно у стрижняхВ4 йН2.

Припрольоті L=>24м засхемою №6 >перерізверхнього йнижньогопоясівпідбирається попоздовжнім силам N >відповідно у стрижняхВ4 йН3.

У фермах,прольотом 30 й36мперерізпоясів задовжиноюдоцільнозмінювати.

Припрольоті L=>30м за схемами №3 й №7

-перерізстержнівверхнього поясуВ4 йВ5 можнапідбирати попоздовжнійсилі N устержніВ5

-перерізстержнівверхнього поясуВ1,В2 йВ3 можнапідбирати попоздовжнійсилі N устержніВ3

-перерізстержнівнижнього поясуН2 йН3 можнапідбирати попоздовжнійсилі N устержніН3

-переріз стрижнянижнього поясуН1требапідбирати позусиллю, що уньомудіє.

Припрольоті L=>36м засхемою №4:

-перерізстержнівверхнього поясуВ4,В5 й В6 можнапідбирати попоздовжнійсилі N устержні В6

-перерізстержнівверхнього поясуВ1,В2 йВ3 можнапідбирати попоздовжнійсилі N устержніВ3

-перерізстержнівнижнього поясуН1 йН2 можнапідбирати попоздовжнійсилі N устержніН2

-переріз стрижнянижнього поясуН3требапідбирати позусиллю, що уньомудіє.

Припрольоті L=>36м засхемою №8:

-перерізстержнівверхнього поясуВ4,В5 й В6 можнапідбирати попоздовжнійсилі N устержні В6

-перерізстержнівверхнього поясуВ1,В2 йВ3 можнапідбирати попоздовжнійсилі N устержніВ3

-перерізстержнівнижнього поясуН2 йН3 можнапідбирати попоздовжнійсилі N устержніН3

-перерізстержнівнижнього поясуН1 йН4требапідбирати позусиллям, щодіють вони.

Для всіх схемпоперечнийпереріз опорногорозкосуР1 можнаприйняти таким, як й у стрижняверхнього поясу В2 (>якщо якщозабезпеченастійкістьрозкосу).Стійки (>С1,С2...) можнаприйняти одного поперечногоперерізу.Підбирати йоготреба попоздовжнійсилі N устержніС2.

>Усірозкоси, щопрацюють нарозтяг,доцільновиконатиоднаковими. Дляпідбору їхні поперечногоперерізунеобхідно утаблиці 3.2знайтирозкос, уякомудіє максимальнапоздовжня сила ізпозначкою “+”. Поційпоздовжнійсилітребавиконуватипідбірперерізу.

>Стиснуті неопорнірозкоситакож можнаприйняти одного поперечногоперерізу. Для їхніпідборунеобхідно утаблиці 3.2знайтирозкос, уякомудіє максимальнапоздовжня сила ізпозначкою “-”. Поційпоздовжнійсилітребавиконуватипідбірперерізу.

>Щобстержні нескривлялися відвипадковихвпливів та на провисали відвласної ваги, їхньогогнучкістьобмежується. Увідповідності ізп.6.15 й 6.16 [2]граничні (максимальноприпустимі)гнучкостіскладають:

- длястиснутого поясу й опорногорозкосу – >>lim=120

- длярештистиснутихстержнів - >>lim=150

- длярозтягнутихстержнів - >>lim=400.

Ос-кільки фермаєсиметричноювідносносерединипрольоту, то, припроектуваннідостатньопідібратиперерізистержнівлівоїполовинипрольоту.

4.1Підбірпоперечнихперерізівстиснутихстержнівферми

Увідповідності ізданими статичногорозрахунку (див.розділ №3) настискпрацюють:

1)верхній пояс

2)стійки (завиняткомстержнів С3 засхемою №6 й С4 засхемою №8)

3)висхіднірозкоси (>якщорозглядатиліву половинупрольотуферми доосісиметрії).

>Розкосназиваютьвисхідним,якщо йоголівийкінецьнижче правого.

Придосягненніпоздовжньою силоюдеякого критичногозначення,стиснутий стриженьвтрачаєстійкість. Цеозначає, щопрямолінійна формарівновагиперестає бутистійкою, астійкою якщокриволінійна форма.Спостерігаєтьсявипинання (>витріщання) стрижня.Вономожевідбуватись

1) увертикальнійплощині, котраспівпадає ізплощиноюферми (уплощиніферми)

2) угоризонтальнійплощині, котра перпендикулярна доплощиниферми (ізплощиниферми).

Упершомувипадкузгин стрижнявідбуваєтьсявідносноосіХ-Х (див.рис.4.1) йвінвтрачаєстійкість уплощиніферми. У іншомувипадкузгин стрижнявідбуваєтьсявідносноосіУ-У (див.рис.4.1) йвінвтрачаєстійкість ізплощиниферми.

Зурахуванням цого увідповідності із нормами [2]підбіррозмірів поперечногоперерізустиснутого стрижнятребавиконувативиходячи з забезпечення:

1) йогостійкості уплощині та ізплощиниферми (>відносноголовних осейінерціїХ-Х йУ-У) якцентрально-стиснутогоелементу

2)виконаннявимоги пообмеженнюгнучкості, якурозглянутевище.

>Умовистійкостіцентрально-стиснутого стрижня уплощині та ізплощинифермивідповідномаютьвигляд:

; , (4.1)

де N –розрахунковапоздовжнястискаюча сила (заабсолютноювеличиною) ізтаблиці 3.2

А–площа поперечногоперерізу стрижня

Ry -розрахунковийопірсталістиску,розтягузгину помежітекучості

>з –коефіцієнт умів роботи.

>x й >у –коефіцієнти >поздовжнього >згинувідповідно уплощині та ізплощиниферми

>n –коефіцієнтнадійності запризначенням (див. заподіяння).

>Якщоумови (4.1) невиконуються, товипинання стрижня невідбувається, йвінєстійким.

Длявизначення Ry >необхідно зверни маркусталі дляферми затабл.50* [2].Можнаприйняти, що ферма працює пристатичномунавантаженні йвідноситься додругоїгрупи зацієютаблицею.Тодіїї можнавиготовитизісталі маркиВСт3пс6-1 за ТУ 14-1-3023-80. Затабл.51* [2] дляфасонного прокату,виконаного ізцієї марки, притовщиніt=4-20мм - Ry=>240МПа=24кН/см2.

У фермах ізкутиківкоефіцієнт >зтребаприйнятирівним:

0,95 – дляверхнього йнижньогопоясів, опорногорозкосу (>Р1 –див.рис.3.1)розтягнутихспадних (налівійполовинідовжиниферми)розкосів

0,8 – длястиснутихстійок танеопорнихрозкосів.

>Розкосназиваютьспадним,якщо йоголівийкінецьвище правого.

У фермах ізкруглих труб йГЗПкоефіцієнт >зтребаприйнятирівним:

0,95 – длянижньогорозтягнутого поясу,розтягнутихрозкосів

1,0 – длярештистержнів.

>Коефіцієнт >поздовжнього >згину >x(>у) >визначається затабл.72* [2] поінтерполяції узалежності від:

1)гнучкості стрижня >x(>у)

2)розрахункового

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація