Реферати українською » Строительство » Семіотіка багатоквартірного житла


Реферат Семіотіка багатоквартірного житла

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Реферат на задану тему :

">Семіотикабагатоквартирногожитла"


>Зміст

1.Еволюціябагатоквартирногожитла

2.Семіотика. Знак вархітектурі

3.Аналіз синтаксису фасадужитловогобудинку

>Підсумок

Списоклітератури


1.Еволюціябагатоквартирногожитла

Історіябагатоквартирногожитланалічує понад двохтисяч років.Першібагатоквартирнібудинки (>МКД), взвичному намрозумінні,появилися зачасівРимськоїімперії, коли сенатприйняв закон, що дозволяливільнимгромадянам Римуволодітиокремимижитловимиприміщеннями вміських ">багатосімейних"будинках-інсулах.Тоді йз'явивсятермін,щовживаєтьсясьогодні вбагатьохкраїнах ">кондомініум"тобтоспівволодіння. УСереднівікибудинки ізбагатьмаприміщеннями -окремо длякожної родини,якимисумісноволоділивласникицихприміщень, -будувалися вогородженихстінамимістах-фортецях, що служилипритулком віднападівсупротивниківпідчасміжусобнихвійн.ПісляСередньовіччя аж до початку ХХ ст.ідеяспільноївласності наМКД невиникала,хочасаме зарахунокшвидкого та чисельногобудівництватакібудинкирозросталися вміста вепохуіндустріалізації - вдома, як правило,повністю належалибагатимвласникам й булиприбутковими.

>Тільки впершійполовині ХХ ст. вЗахіднійЄвропі (>Німеччина,Австрія,Франція)квартири в окремихбудинкахпочалипередаватися увласністьгромадян.Колишнівласникирозпродавали свої приміщення, квартиру заквартирою,орендарям таіншимбажаючимотримативласнежитло - так доЄвропиповернулисякондомініуми.Цейпідхідпоширився на країниЛатинської Америки йПуерто-Ріко, де 1951-го р. булиприйнятізакони, котрістворилиправові рамки длякондомініумів якчастини корпоративного тажитлового права. ЗПуерто-Рікоідеяспільноївласності наМКДпоширилася на США, азвідти - на Канаду.

>Після цогокондомініуми як типжитловихкомплексів, в якіодночасноприсутняприватнавласність наквартири танежитловіприміщення таспільначастковавласність намісцязагальногокористування,отрималиширокепоширення вбагатьохкраїнахсвіту.Крім того,кондомініуми сталивиникати прибудівництвіМКД,приміщення в якіще наетапібудівництва чивідразу по йогозавершенніпродаютьсяособистимвласникам, абудинокстаєїхнімспільним майном.Такебудівництвоперетворилося нанадзвичайновигіднийбізнес:житло вцихбудинкахмає100-відсотковоїліквідністю й приноситидобріприбуткикомпаніям-забудовникам.

>Економічною базоюдемократичноїправової державиявляєтьсяприватнавласність йвільнийринок. Урезультаті прогалин узаконодавстві вРосії, України,Білорусі,Вірменії,Азербайджані,Молдові,Таджикистані доостаннього годинизбереглисяпострадянськіадміністративнісхемиуправлінняМКД (невипадковосамежитлово-комунальний сектор частоназивають ">останнім оплотомсоціалізму"). Практика довела, щодержавні (>муніципальні)житловіорганізаціїхарактеризуютьсянизькоюефективністювикористанняфінансовихкоштів, у т. год.внаслідок по однійствореноївисокоїзайнятості

УРосії, України таіншихреспублікахколишнього СРСР в даний годинузастосовуєтьсяпоняття ">багатоквартирнийбудинок", подякимрозумієтсябудинок, щовключаєдві й понадквартири, котрімаютьсамостійнівиходи вприміщеннязагальногокористування. До складуМКДкрім квартирможутьтакожвходитиодне чидекільканежитловихприміщень, що належати направівласностірізним особам й невходять у складзагальногомайна

>Інсули (латів.Insula - буквальноперекладається якострів)З'явилися нераніше IIIстоліття до зв. е..- вДавньоримськійархітектурі -багатоповерховийжитловийбудинок ізкімнатами й квартирами,призначеними дляздачівнайми. Маліповерховість відчотирьох сьомоїповерхів,єзгадки провосьмиповерховіінсули.Вонискладалимасовузабудовудавньоримських міст. Уінсулах мешкали якбідні, то йзаможніверствиримського населення.Інсулибудувалисязвичайним дляСтародавнього Риму способомбутової кладки. ЗачасівРеспубліки вякостібудівельногоматеріалувикористовувалисяневеликітуфові блокинеправильноїформи,скріплені цементом.Пізнішеінсулипочали будувати ізцегли.Дахиробилися ізчерепиці. перший поверхінсулзазвичайзаймалигалереї ізневеликимикрамницями.Звідти буввхід всвітловий дворик,навколоякогоустановлювалисяприміщення.Зазвичай докожноїквартири чикімнаті велаокрема сходи:розібравшиїї, господармігблокуватимешканця в йогокімнаті,поки тієї невиплатитьквартирнийборг.Першіповерхиінсулзазвичайзнімализаможнігородяни: таким квартирах буливисокістелі (до 3,5 м.) йшироківікна,захищеніщільнимивіконницями: слюда йскловикористовувалисярідко через їхньогодорожнечу.Квартири,починаючи ізтретього зверху,зазвичайпризначалися длябіднішихнаймачів:вікна у яких булималенькі, астелітакінизькі, щомешканцям вонидоводилосяходитизігнувшись. Частопристроювалисядерев'яніантресолі.Центральнеопаленнявідсутнє: тепло вкімнатах давалиіндивідуальніводянікотли. Уінсуликаналізаціязазвичай непроводилася: вРимінечистотивиносилися вгнойові купи чи простовикидалися ізвікон; воду брали ізнайближчихджерел чифонтанів. Уіншихмістах напершомуповерсі буввбиральня, як,наприклад, показалирозкопки вОстії.

УМесаВерде, США , штат Колорадознаходяться Перші вАмериці ">багатоквартирнібудинки". І годину їхньогоспорудженнявідносять доVI-XIIIстоліття. Коли жявляло собоюпоселеннястародавніхіндіанців? Безінструментів йбудівельноїтехнікиїмвдалосяпобудувати абсолютнодивовижнібагатоповерхові приміщення.Вонирозташувалися безпосередньо встініущелини, смердотісхожіодночасно й нанеприступніфортеці, й насередньовічні замки, котріпливуть уповітрі.Найбільш великимбудинкомє так званьСкельний палац.Населення такогоміста-замкускладалаблизько 400 Чоловік.Цей ">житловий комплекс"включав понад 200житловихкімнат,комори, 75двориків йтерас.Були там й 23ківи (>кругліприміщення іздерев'янимдахом,призначені дляритуальнихобрядів).Стіни предкиіндіанцівзводили ізжовтогопісковика. Блокирозміром ізбуханецьхлібаз'єднували іздопомогоюглини,розмоченої уводі. Адеякістінинавітьприкрашенірозписами йгеометричними орнаментами. При цьому дляспорудибудинківстародавнібудівельникивибиралиприроднініші вскельнихобривах.

У 1,6 км напівніч відсучасногомістаТаос вамериканськомуштаті Нью-МексикорозташованопоселенняТаос-Пуебло чиПуебла-де-Таос . Черезпоселенняпротікає невеликарічка,Ред-Віллоу-Крік.

>НайбільшпримітноюособливістюТаос-Пуеблаєкоричнево-червонийглинобитнийбагатоповерховийжитловий комплекс,розділений надвічастинирічкоюРіо-Пуебла.Згідно сайтуТаос-Пуебла, комплекс бувпобудований вперіодміж 1000 й 1450 рр.. зв. е.. Статусоб'єктуВсесвітньої спадщини ЮНЕСКОприсвоєно у 1992 р.Станом на 2006 р.близько 150 Чоловікживуть у глинобитномукомплексіпостійно.Пуебло напівнічномуберезірічкивважається одним ізнайбільшвизначних й частофотографованихспоруд уЗахіднійпівкулі. Ценайбільше із доцихпірвикористовуванихспоруд стародавніхпуебло (>відомітакож болеекрупні, але й ужезанедбані ">палаци" вМеса-Верде таін.)Стінивиготовлені ізглинобитнихелементів й потовщиніможутьсягати метри й понад.Спочаткубудинки служилиобороннимиспорудами. Аж до початку XXстоліття наверхніповерхипіднімалися задопомогоюприставнихсходів,нерідко увнутрішнєприміщення можна було бпотрапити лише черездах задопомогоюприставнихсходів. Уразі нападузовнішні сходивтягувалися вбудівлю. Будинкузазвичайскладаються із двохкімнат, одна із якієвласнежитловий, а друга бувкухнею-їдальні-складом.Коженбудинокєзамкнутим, коли б ізбудинку вбудинок не булипередбачені.РанішеіндіанціплеменіТаосрідковикористовувалимеблі, але й тепер смердотівикористовуютьстоли,стільці йліжка. УТаос-Пуебловсерединіжителзабороненовикористовуватиелектрику,проточну воду,прокладатитрубопроводи.Пуеблоогородженосуцільноюстіною, котрасимволізуєїїсуверенітет.Ранішестіна бувістотнодовшою йзахищала селище віднабігівсусідніх племен.

УСереднівікибудинки ізбагатьмаприміщеннями -окремо длякожної родини,якимисумісноволоділивласникицихприміщень, -будувалися вогородженихстінамимістах-фортецях, що служилипритулком віднападівсупротивниківпідчасміжусобнихвійн.

>ПісляСередньовіччя аж до початку ХХ ст.ідеяспільноївласності наМКД невиникала,хочасаме зарахунокшвидкого та чисельногобудівництватакібудинкирозросталися вміста вепохуіндустріалізації - вдома, як правило,повністю належалибагатимвласникам й булиприбутковими.

Укінці XIX – на початку XX ст. ізпоявою великого приватногокапіталустрогіформикласицизмувтрачають своюпопулярність,архітектурастає родом товару.З'являється мода на ">ретроспективні"стилі,комбінаціїархітектурнихелементів,запозичених ізрізнихнаціональнихстилів.Складаютьсяальбоми-каталогиісторичнихархітектурних форм,використовуючи котрі,архітектори могли ">цитувати" тих чиіншімотиви чикомпозиційніприйомивізантійського,романськогостилів,ренесансу,класицизму.Паралельно ізеклектикою у ХІХ ст.виникаєспробастворення ">єдиного великого стилю" новогосуспільства,покликаногостворитинавкололюдиницільнуестетичнонасиченупредметно-просторовесередовище,висловити духовнийзмістепохи задопомогою синтезумистецтва, нових форм йкомпозиційнихприйомів,матеріалів йконструкцій.Цей стильотримав врізнихкраїнахрізніназви: "модерн",jugendstil ","secessionstil "," artnouveau ","liberty ". Модернпротиставивеклектицієдність,органічність й свободу форм, духстильовоїєдності йвзаємодії всіхвидів мистецтв. Уархітектуріз'явиласявільнепланування наосновівикористаннязалізобетонного каркасу, активновпроваджувалисяновіматеріали:скло,кований метав,кахлі йкераміка, вінтер'єрі - фанера, полотно,різьблення з дерева,необробленийкамінь,вітраж. Для модерну характерначасткова чиповнавідсутністьсиметрії,створенняяскравих ,індивідуальнихобразів,багатствокольору й пластичного декору,динаміка, ">плинність" форм,використанняприроднихмотивів (>ліан,хвиль,фігуртварин йфантастичнихістот). Уцей годинупочинаютьзводитисядохіднібудинки.Прибутковийбудинок -багатоквартирнийжитловийбудинок,побудований дляздачі квартир воренду. як типсклався вєвропейськійархітектурі1830-40-хгг. й до XX ст. і стала однією ізосновнихтипівміськогожитла. Укін. XIX -поч. XX ст.дохіднийбудинокзвичайнозаймав всюділянку, що належаладомовласникуділянку ізнезабудованимвнутрішнімдвором-колодязем.Прибутковібудинкимаютьсотообразнуюпросторову структуру:однорідні поплануваннюквартиригрупуютьсянавколосходовихкліток,коридорів й галерей.Різноманітнуархітектурну тадекоративнуобробкумав, як правило,лишепарадний,вуличний фасад.

У 1920-хроках урадянськійархітектуріпочинаєтьсяперіод, колиархітекторинамагалисястворитимову архітектури нового світу,порвавши ізминулим-конструктивізм.Головне заподіянняпроектування -конструюванняматеріальногосередовища, щооточуєлюдину,використанняновоїтехніки длястворенняпростихраціональних форм,доцільнихконструкцій наосновіфункціонального методу.Конструктивізмвисловлювавнадії новогоспоживача архітектури -пролетаря, широких народних мас,міцьіндустріальногосуспільства,вирішальноговеликісоціальні заподіяння.Принциповеневизнання формминулогопризводило допошуку новогоархітектурногомови неприкрашений, культуінженерних йархітектурнихконструкцій призведення квартирногожитла. Уісторіїросійськогоконструктивізмупрофесійніархітекторипроектуваливсілякімодульніконструкціїжитловиходиниць, щоз'єднуютьсяміж собою увеликікомплекси,рухомі позовнішніхстінахліфти й т. буд.

Уцей година заархітектурі XXстоліттяз’являється новатечія -функціоналізм, щовимагаєсувороговідповідностібудівель йспорудвиробничим йпобутовимпроцесам (>функціям) щопротікають у яких.Виниквін вНімеччині (школа ">Баугауз") йНідерландах (Я.Й. П.Оуд).Використовуючидосягненнябудівельноїтехніки,функціоналізм давшиобґрунтованіприйоми йнормиплануванняжитловихкомплексів (>стандартнісекції йквартири, ">рядкова"забудовакварталівторцямибудівель довулиці). Філософія стилю - "формавизначаєтьсяфункцією".

Уобластіжитлової архітектуриукладена в знаменитомупостулаті Ле Корбюзьє: ">Будинок - машина дляжитла". Критикиконцепціїфункціоналізмухарактеризуютьїїнегативнускладовунаступним наборомепітетів: ">Безликість"серійності ",бездуховність,сірість йштучність бетону,незграбністьпаралелепіпеда,грубість ймінімалізмзовнішньоїобробки,стерильність йкольчужніворожістькахельноїплитковий. Контрастміжціклопізмомзовнішніхрозмірів ймікроскопічнимивнутрішнімиприміщеннями тавікнами, щоробитьудома цого стилю схожими навулики. Навідміну відконструктивізмуфункціоналізмпозбавлениймонолітності. При детальномурозглядібудинокрозпадається наокремі блоки. Навідміну відсталінськогоампіруфункціоналізмпозбавленийпомпезності йпретензійності.Будинкинагадують непалаци, авулика ізквартирами-стільниками. Навідміну від неоготики -дешевийштучнийматеріал йвидимувідсутністьдаху. Навідміну відХай-тека -закритість маленькихвікон,ваговитість йнеміцність.

>Раціоналізм 1920-1930-х роківромантизував вархітектуріпростігеометричніформи - нова пластична мовапромисловоїери.Раціоналізмвисунуввимогуєдностіархітектурноїформи,конструкції іфункціональнообумовленоїпросторовоїструктуриспоруди. Теоретик напрямі - Ле Корбюзьє -бачивсправжню красу вчіткоїясностігеометричнихобсягів, впростоті йлогікисучаснихзалізобетоннихконструкцій.Вінвизнає приматфункції,однаквважаєєдинимджереломархітектурно-естетичноївиразностіархітектурнуконструкцію.Оспівуючиестетичнідостоїнствазалізобетонного каркасу,висунув ">п'ятьпринципів" Сучасної архітектури: 1)будівля настовпах, 2) пласкийдах, 3)вільнепланування зверху; 4)горизонтальнівікна; 5)вільнеоформлення фасаду (>наприклад,вілли вПуассі йГарше). Ужитловійархітектуріраціоналізмохоплював якекономічнежитло -багатоквартирнібудинки такотеджі, то й дорозівисокоякіснежитло -заміськібудинки йвілли. Уархітектуружитлапривніспіднятий наколониперший поверх,плоскіексплуатованідахи,вікна нависоту зверху відпідлоги допідлоги,промисловий дизайн деталей.

Постмодернз'явився 1960-хроках США йЗахіднійЄвропі увідповідь наповсюднепоширенняІнтернаціонального стилю із йогораціоналізмом йфункціональним методом,якийзаперечуєскладності йпротиріччя вархітектурі.Передумовамипояви постмодерну сталивичерпаністьноваторського духумодернізму таІнтернаціонального стилю,руйнуванняміськогосередовищафункціональноїзабудовою, що приноситивідчуттязневіри,монотонності йодноманітності. Постмодернвпроваджував упроектуванняпринципидемократичної архітектури,повагиіндивідуальностіспоживача, партнерства таспівтворчості ізмешканцемжитла. Постмодернхарактерний вунікальнихжитловихбудівлях -позаміських таміських особнякахелітиспоживчого товариства.

>Пізнішез'являєтьсяновийнапрямок -бруталізм чинеобруталізм (від анг.Brutal -грубий) -течія всучаснійархітектурі,заснована наоголенніконструктивноїсхемиспоруд,виявленніархітектоніки масбудівель ізяскравим акцентом на структуру конструктивногобудівельногоматеріалу.Програмним длянаправленняєвідмова віддекоративнихприйомів, щоприховуютьприродну фактуруконструктивнихматеріалів:сталі,залізобетону,цегли,скла.Формиподібної архітектурипідкресленогрубі, але й разом із тімдосконалі усвоїйвідвертості. Для стилюхарактерніпрямолінійніформи йвідверті (>грубі)конструктивнірішення.Виключаючидекорування таоздоблення, даний методдозволяєвиявитисправжнівластивостіматеріалів в самому їхні природногостані. При цьомуархітектонікаспорудибезпосередньозалежить відвикористовуваногоматеріалу.Можнасказати, що при такомупідходіматеріал Веде за собоюархітектора йпоказуєйому своїможливості.Усвідомленобруталізмзнайшоврозвиток українахЗахідноїЄвропи, США таЯпонії.Бруталізм немаєчіткосформульованоїтеорії (тихвін йбруталізм).Бруталізм -цедіясуті,діюматеріалу.Матеріал непотребує ідеї длявтілення собі успорудженні.Він самє йідея йспоруду.Головне заподіянняархітектора -відчутиматеріал йвідтворитиприродну дляньогосередовищепроживання.Середприкладівбрутальної архітектуринайбільшвідомі школа вХанстентоне, 1949-54, йбудівляредакції журналу ">Економіст" вЛондоні, 1964, -архітекториЕлісон йПітерСмітсон (>Alison andPeterSmithson);інститутМарчіонді вМілані (>IstitutoMarchiondi), 1959,архітекторВітторіаноВіган (>VittorianoVigan); селище Халле,поблизу Берна, 1961.

>Наступнатечія-структуралізм.Структуралізм -художнєявище, щопроявилосяпереважно вархітектурі,меншсувородетерміноване, ніжфункціоналізм чиекспресіонізм.Йогосутністьполягає вкомпонуванні образуспоруди набазіестетизації конструктивно чифункціональнообумовленоїформи Уобластіестетизаціїфункціональнообумовленоїформиструктуралізмпротистоїтьфункціоналізму 1920-х рр..,Який несповідувавпідпорядкуванняоб'ємноїформи сутокомпозиційнимвимогам.Класичнийфункціоналізм виходив із приматуфункції, яксамодостатньогочинника вархітектурнійкомпозиції.Доситьзгадатирадикальневисловлювання Б.Таута: "Коли доброфункціонує, то добро йвиглядає. Ми просто більше невіримо,щобщо-небудь могло злевиглядати й у тій годину доброфункціонувати". Уконструктивізмі 20-х рр.. культконструкції, якосновиархітектурноїформи й образу,базувався навідомійідеалізації злевивченоюновоїіндустріальноїбудівельноїформи /переважно іззалізобетону йскла / йсупроводжувавсязневажливимставленням доестетичнихможливостейтрадиційнихматеріалів -каменю, дерева,цегли.Структуралізм, щосформувався в1950-1960-і рр.. йбазується наестетизаціїконструктивноїформи,займає вархітектурі ХХ ст.проміжнеположенняміжконструктивізмом 20-х й хай-теком 80 - 90-х рр..Структуралізмтворчовикористовуєвиражальніможливості нових, але й уже добровивченихрізноманітнихконструкцій, йбазується припроектуванні навиборіваріантівконструкцій не було затехнічнимипоказниками, але й й за їхніформотворчимпотенціалу.Одночасноструктуралізм активно працює ізтрадиційнимиматеріалами,застосовуючи їхні як вісторичних, то й в новихконструктивних формах /наприклад, уплощинних йпросторовихгнутоклеєнихконструкціях іздеревини /. Таким чином,структуралізм ставши шляхомсправдітектонічногоосвоєннятехніки навідміну відромантизованоготехніцизму вранньомуфункціоналізмі.Технічнообгрунтованоїпередумовою до конструктивногоструктуруванняформибагатоповерховихжитловихбудинків йофісів послужиловпровадження новихконструкцій йконструктивних систем -об'ємно-блоковогодомобудівництва йстовбурних систем.Конструкціїоб'ємно-просторовихблоків-кімнат буливинайдені йдосліджені на початку 1950-х рр.. в СРСР, а 1958 р.розпочатобудівництвооб'ємно-блочнихбудинків.Цябудівельна системамаєявнийхудожнійпотенціал дляформуваннябрутальнихструктуралістіческіхкомпозицій шляхомвзаємногорозворотублоків упросторі, їхніконсолірованія таінших,органічних длясистемиприйомів. Однак, у зв'язку із тім, щооб'ємні блокивпроваджувалисяпереважно умасовежитловебудівництво,такікомпозиційніприйомивикористовувалисявкрайрідко /наприклад, в12-поверховомубудинку вКраснодарі,побудованому за проектомарх. П.Броннікова /з-за їхнівідносноїнеекономічністьПроектування великихгромадськихбудівельНайбільшяскравоархітектурнийпотенціалоб'ємно-блочноїсистеми бувпродемонстрований увиставковомужитловомубудинку ">Habitat - 67" наміжнароднійвиставціЕкспо - 67 уКанаді /арх. М.Сафді / йствольно-об'ємно-блоковомубагатоповерховомубудинку ">Накагін" вТокіо / 1972 р. /арх. До.Куракава.Конструктивнийструктуралізмрішеньбагатоповерхових приміщенняконсольно-ствольноїсистеми / ізпотужноюпросторовоюконструкцієюконсолі внижнійзоністовбура /знайшоворганічневтілення в проектахмолодіжного комплексу под Туапсе йадміністративної приміщення вТольяттіарх. А.Білоконя,офісуфірмиОліветті уФранкфурті-на-Майні /арх. Є.Айерман /,офісуфірми BMW вМюнхені / зтектонічнийнесучоюсистемою ізчотирьохмонолітнихстовбурів /

Укінці 1950-х рр. ХХ стз'являєтьсяновийнапрямок уархітектурі-метаболізм- (>Фр.mtabolisme відгрец .- ">перетворення, зміну") -течія вархітектурі тамістобудуваннісередини XX ст., Коли представляла альтернативупануючій у тому година заархітектуріідеологіїфункціоналізму.Цятечіязародилося вЯпонії вкінці 50-х років XXстоліття. У основутеоріїметаболізмуліг принципіндивідуальногорозвитку живогоорганізму (онтогенезу) йкоеволюції.Метаболізм не варто,проте,плутати ізорганічноюархітектурою таекотеком, в якінаслідуванняживійприроді нерозгорнуто вчасі йзачіпає,головним чином,принципиформоутворення. У 1960-хрокахКісіКурокава і стала однією ззасновників рухуархітектурногометаболізму. Ценапрямвідразузавоювалопопулярність. Навідміну віддомінуючої у тому годинутеорії Ле Корбюзьє (приміщення як ">машини дляжитла"),метаболістисприймали місто якживийорганізм ізусімавластивимийомупроцесами.Вониділили його напостійні татимчасовіелементи -кістки,кровоноснісудини йживіклітини, котрізмінюються ізплином години. БаштаНакагін -живевтіленняцієїтеорії. Унійокремічастини квартир (ізвбудованимимеблями,санвузлом й т. буд.)площею 4 на 2,5 мзакріплені набетоннійкаркасі задопомогоювсьогочотирьохболтів.Аджетрадиційнийяпонськийбудинокніколи неіснував увідриві відживоїприроди -він був як біїїпродовженням. І тодіяпонськіархітектурнігенії (>Курокава,Танге,Ісодзакі,Кікутаке таін) придумаликонцепціюбудинку-організму - йнавітьміста-організму,який незбудований раз йназавжди, а,подібноживоїструктурі,можезмінюватися:рости,розвиватися,замінювати"відмерліклітини" нанові й т. буд.Хрестоматійними прикладамитакоїспорудивважаються ">Будинок неба" (Sky House)архітектораКікутаке, щонагадуєтрадиційнеяпонськежитло ">мінка" із йогокомірчастоїплануванням, атакож знаменитабаштаНагакін (>Курокава), вякій ">квартири", щоскладаються із невеликихкімнат-капсул ізвбудованимимеблями, умірузносу можнаоновитисвіжимиосередками (>справедливості зазаради вартопомітити, щопокиніхто непоспішаєцеробити, агосподарібудинкунавітьпропонуютьпобудувати намісцібашти абсолютноновийбудинок). Тім не меншецей так званьметапринцип вархітектурі (>поєднаннякапітальних структур ізтимчасовимизаміннимиелементами)залишаєтьсяактуальним доцихпір - якуніверсальна системарозвиткуміста, щовраховує йогопрагнення довільного поширення.Требазауважити, що вдалекі60-і й70-і роктафутуристичнівинаходияпонських зодчих справилиефект бомби, щорозірвалася.

СтильХай-текзародився внадрахпостмодерністської архітектури на початку 70-х йзнайшовсвоєзастосування в 80-хроках XXстоліття. Доосновних характеристик архітектури встилі хай-тек можнавіднестивикористанняпростихліній йфігур,широкевикористанняскла, пластику таметалу,трубчастіметалевіконструкції, сходи,виведені замежібудинку,децентрованогоосвітлення (>створюєефектпросторогоосвітленого залі),високий прагматизм уплануванніконструкцій,сріблястий,білий йметалевікольору,інодінавітьжертвуванняфункціональністю надогоду дизайну. Направду, стиль хай-тек вархітектурі можнаназвативідображеннямстоліття ">високихтехнологій",комп'ютерних новинок,технічнихдосягнень, але йзлегкатеатралізованим, іздеякими ">перегинами". Так,деякі приміщення,виконані вархітектурномустилі хай-теквражаютьнадмірнимкількістюсклянихповерхонь,різкими чиобтічними формами. Одним ізнайсучаснішихнапрямів можнаназватиБіоніческій хай-тек чибіо-хай-тек,якийнаслідує формамживоїприроди,створюючицілісну ">органічнуархітектуру".Такаархітектурагармонізує весьзовнішнійвигляджитла,створюваного шляхомплавнихліній,властивихприроді. Самимнезвичайним фактом убіонічноїархітектурі хай-тек можнавважативикористанняприроднихчастин якчастини приміщення.Наприклад, однастінабудинкуможе бутиприродноюнеобробленоїскелею, чи щозростає ізпідлоги деревоможе бутичастиною самогобудинку, а йогостовбурвикористовуватися якнесучаконструкція.

>Деконструктивізм -одне ізостанніхтечій всучаснійзарубіжнійархітектурі;це - не. Стиль, а метод,якийсвідомостворюєконфліктміж тім, як людиназвикласприйматимову йсенс архітектури, й тім, щовінбачить. Тому входіпроектуваннясвідоморуйнуютьсяпринципицілісності,органічності архітектури, асаме:тектоніки,рівноваги,вертикалі йгоризонталі.Деконструктивізм -звільнення архітектури відестетики,краси,користі й порядку,тобто відосновоположнихцінностей, на якіархітектурабудуваласяпротягомтисячоліть.Напрямоквідображаєкрайнійірраціоналізм Сучасноїєвропейськоїсвідомості, хаос йбезвихідьзахідної ">цивілізації.Деконструктивізм -комерційнаархітектура, де реклама йприбутокважливіше таких зрозуміти, якзатишок йспокій.Жити вбудинку ізгостримикутами йзавалюютьстінами,повнимнезрозумілихпросторовихфокусів, недужеприємно йкорисно дляздоров'я.

2.Семіотика. Знак вархітектурі

>Семіотика —це наука, котравивчає знаки йзнаковіпроцеси.

>Семіотика — молоданауковадисципліна.Вонасформуваласялише у XX ст.,хочазнаковіпідходи довивченняпевнихявищ йпроцесів можназустріти уже втворахантичних тасередньовічнихвчених.Засновникамицієї наукиєшвейцарськийлінгвіст Фердинанд деСоссюр (1857—1913) таамериканськіфілософи ЧарльзПірс (1839—1914) й ЧарльзМорріс (1901—1978).Фердинад деСоссюрспробуваврозглянутиприроднімови якзнаковісистеми у рамкахновоїнауковоїдисципліни, якої назвавши ">семіологією". ЧарльзПірсвніс донауковогоспівтовариствавласнетермін ">семіотика". ЧарльзМорріс у 1938 р.видавпрацю "Основитеоріїзнаків", що сталапершимсистематичнимвикладомсеміотики як науки.

>Семіотика насучасномуетапіїїрозвитку —цеміждисциплінарна наука.Вона немаєчіткоокресленого предметадослідження.Будь-якеявище чи процес, щорозглядаються із точкизору їхні знаковоговтілення,можуть статі предметоманалізуцієїнауковоїдисципліни.

У зв'язку ізцим у наш годинупроводятьсядослідження у межахправовоїсеміотики,семіотикимедицини,семіотикикіно,семіотикимузики,психоаналітичноїсеміотики тощо.Усіцірозділивідносять до такзваноїдескриптивноїсеміотики.

>Теоретичнусеміотикуцікавлятьнасампередзагальніпринципипобудовибудь-якихзнакових систем, атакожзагальніпринципищодо їхньоговиникнення йфункціонування.

До складутеоретичноїсеміотикивідносятьлогічнусеміотику, котрамаєсправу ізаналізомприродних йштучнихмов урізних аспектахїхньогофункціонування.

>Поняття про знак

>Основнимтерміном усеміотиціє "знак".Будь-якеміркування можнапредставити якланцюжокзнаків. Коли жтаке знак?

Знак —цепевнийемпіричнийматеріальнийоб'єкт,якийсприймається начуттєвомурівні йвиступає упроцесіспілкування ймислення людейпредставникомякогосьіншогооб'єкта.

Знакпредставляє не лишеоб'єкт (предмет,явище, процес,дію,подію), але й іокремівластивостіоб'єктів й ставленняміж ними.

Усеміотиці усі знакиподіляють намовні тапозамовні.

Знак вархітектурі

>Встановлено, щоархітектуру можнарозглядати як системузнаків, впершучергуслідохарактеризуватиці знаки.Сказане впопередніхрозділахрозташовує доти,щобпродовжувативикористовувати тихсеміологічнісхеми, які ми доцихпірдотримувалися,проте мало бсенсперевірити,наскільки до феномену архітектуризастосовнііншітиписеміологічних схем.Наприклад,побажавшивикористовуватистосовно до архітектурикатегорії семантикиРічардса, мизіткнемося ізнездоланнимиперешкодами.Якщонаприкладрозглядатидвері вякості символу,яким увершинівідомоготрикутника якщовідповідатиреференція ">можливістьувійти", миопинимося в тупику ізвизначенням референта,тієїпередбачуваноїфізичноїреальності, ізякою виненспіввідноситися символ.Хіба щодоведетьсясказати, щодверіспіввідносяться сам із собою,позначаючиреальністьдвері, чи жспіввідноситься ізвласноюфункцією, й в такомуразітрикутникперестає бутитрикутником,позбувшисьоднієїзісторін череззбігреференції й референта. У цьомуплані було б бважковизначити, до чоговідсилає символ ">тріумфальна арка",безсумнівноозначаєможливість проходу, але й у тійсамий годину явносоозначающій ">перемогу", ">тріумф", "торжество".Адже тоді миотримаємонашаруванняреференцій на референт, доти жзбігається чи тозі знаком, чи то ізреференцій.Іншаспроба, котра принесладоситьцікавірезультати,належитьДжованні КлаусуКеніг,якийпрагнувописати ">мову архітектури",спираючись насеміотикуМорріса.Кенігповернувся довизначення знака, згідно ізяким ">якщо Ає стимулом,який (завідсутностііншихоб'єктів,здатнихстимулювативідповіднуреакцію) запевних умівспричинює впевномуорганізміспонуканнявідповістинизкоюпослідовнихдій, що належати одному й типуповедінки, тоді Аце знак.

УіншомумісціМоррісповторює: ">Якщоякесь Аорієнтуєповедінку надосягненняякої-небудь метиподібним чином, але йнеобов'язково точно так, якякесь Б, будучипіднаглядним, могло бнаправитиповедінку надосягненнятієї жсамої мети, тоді Ає знаком".Виходячи ззапропонованихМорісомвизначень,Кенігзауважує: ">Якщо язаселяютьспроектований мною кварталдесятьматисячамижителів, немаєніякогосумніву, що я надаю болеетривалий йзначнийвплив до 10тисяч людей, ніж коли даюсловеснівказівки типу"сідайте! ", Іпідводитьпідсумок: ">Архітектураскладається ізцілихсукупностейзнаків, щоспонукають допевноїповедінки".Кенігзауважує, щоденотатиархітектурного знакаєекзістенціалами (>цеквантилюдськогоіснування),кажучи, ">якщобудується школа, то денотатом цого знакового комплексуєдіти, котрі будуть унійвчитися, йсигніфікат - фактходіннядітей до школи", що " денотатомжитловогобудинку будуть членипроживає вньому родини, асигніфікат - тієї факт, що людимаютьзвичайоб'єднуватися в сім'ї дляпроживання под однимдахом ",цейлінгвістичний ключвиявляєтьсянепридатний доспорудминулого, котрівтратилисвоєфункціональнепризначення (>храми таарени, котрівтратили свого денотата -публіки, Яка їхні понад невідвідує,між тім денотат винен бутиреальним), намтакож невдаєтьсязастосувати його повідношенню до тихийспорудминулого,первіснепризначення які нам неясно (>мегалітичніспоруди,чийсигніфікат намтемний,адже неможемо ж миприймати за такоюобставина, що тутхтосьробивневідомо що).Зрозуміло, щобихевиористскийпідхідпередбачаєхарактеризувати знак черезвідповіднуповедінку, яку можнаспостерігати, але й при такомупідходівтрачається вісь що: чи можнавизначити як знак ті, чого понад немаєвідповідності в щоспостерігаєтьсяповедінці й про що не можнасказати, котраповедінкайомувідповідало. У такомуразідовелося б невважати знакамиетруськінаписи,статуї із острова Великодня чиграфітіякий-небудьтаємничоїцивілізації, йце притому що: 1)цізнаковіелементиіснуютьпринаймні вякостіспостережуванихфізичнихфактів, 2)історія лише йробить , щотлумачить то так то сякціочевидніфізичніфакти,послідовноприписуючиїмякісьновісмисли,продовжуючивважати їхнього знаками як раз бо смердотідвозначні йтаємничі.

З цого можназробитивисновок, щозначущіформи,коди, щоформуються подвпливом узусу йвисуваються вякостіструктурноїмоделікомунікації,денотатівние йконнотатівниезначення -такийсеміологіческойуніверсум, вякомуінтерпретація архітектури яккомунікаціїможездійснюватися назаконних правах йпідставах. У цьомууніверсумі непередбачаєтьсявідсилань дореальнихоб'єктів, чи цеденотати чиреференти, атакож й доспостережуваних актамповедінки.Єдиніконкретніоб'єкти, які уньому можнаоперувати,цеархітектурніоб'єкти вякостізначущих форм. Уцихмежах йслід вестимову прокомунікативніможливості архітектури.

Аліповернемося до запитання проденотаціїпервинноїутилітарноїфункції. Ми уже говорили про ті, щооб'єкткористуванняозначає своюфункціюконвенціональної,відповідно до коду.Згіднонараховуєтисячоліттяархітектурним кодами, сходи чипохилаплощинаозначаютьможливістьпідйому: що б ми не взяли, сходи із тумбами,парадні сходиВанвітеллі,кручені сходиЕйфелевоївежі чипохилуспіралевиднуплощинуРайта вмузеїГуггенгейм, маємонезмінноформи, щопредставляють собоюпевні,зумовлені кодомвирішення практичного заподіяння. Алі можнапідніматисятакож й вліфті,протефункціональні характеристикиліфта неприпускаютьстимуляціїмоторнихактів: у томущобкористуватисяліфтом, непотрібнопересувати ногиособливим чином, смердотімають наувазідоступність,володінняпевниминавичкамиповодження ізмеханізмами, щоприводяться вдію задопомогою команд, котрі легко ">прочитуються",завдякизрозумілимпозначенням тавідповідному дизайну. І саме собоюзрозуміло, щопредставникцивілізації,якійвідомі лише сходи йпохиліплощини,зупиниться вздивуванні передліфтом,йому недопоможутьвпоратися із ним найкращінамірипроектувальника.Проектувальникможепередбачитиспеціальні кнопки,покажчикипідйому й спуску,складнуповерхову системупозначок, але йдикунуневідомо, щопевніформиозначаютьпевніфункції.Він неволодіє кодомліфта.

Упоняттяхтеоріїкомунікації принципфункціональноїформиозначає, що форма не лише виннаробитиможливимздійсненнявідповідноїфункції, але й виннаозначатиїї так очевидно,щобїїздійснення було бсправою не лишевиконуваним, але й ібажаним,орієнтуючи впланінайбільш адекватногоповодження із предметом.

Алініякоїнайобдарованішийархітектор чи дизайнер незможезробитифункціональноїнову форму (а так саменадати формуновоїфункції),якщо не якщоспиратися нареальніпроцесикодифікації.

>Можестатися,який-небудьархітекторвізьме йпобудуєбудинок, що невкладається ані до одного ізіснуючихархітектурнихкодів, йможестатися, життя в цьомубудинкувиявитьсяприємною й ">функціональної", але йцілкомзрозуміло, що вцейбудинок не можна якщо йв'їхати,якщо перше нерозібратися, що вньому й для чого

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація