Реферати українською » Строительство » Ліцювання стін полістірольнімі плитками, догляд за обліцьованімі поверхні


Реферат Ліцювання стін полістірольнімі плитками, догляд за обліцьованімі поверхні

>Управлінняосвіти й науки

>Херсонськоїобласної державноїадміністрації

>Дипломна робота

тема: «>Лицюваннястінполістирольними плитками,догляд заоблицьованимиповерхнями»

>Нововоронцовка

2007–2008н.р.


>Вступ

>Капітальнебудівництво –ценайважливішагалузь народногогосподарства країни.

>Основноюзадачеюкапітальногобудівництваєстворення таоновленняосновнихфондів народногогосподарства,призначених длярозвиткусуспільноговиробництва йрозв'язаннясоціальних проблем,кардинальнепідвищеннябудівельноговиробництва.

Узагальномуобсязібудівельно-монтажнихробітважлива рольналежитьопорядженнюбудинків –завершальномуетапубудівництва.Викінчувальні роботи (>штукатурні,облицювальні,малярні)надаютьбудівлям йспорудамзакінченоговигляду, аконструктивнимелементамбудівель –захисних,санітарно-гігієнічних тадекоративнихякостей.

>Промисловістьбудівельнихматеріаліввипускаєшироку номенклатуруопоряджувальнихматеріалів. Цетрадиційні –керамічні,мозаїчні таскляні плитки, йсучаснівироби наосновіполімерів –рулонні,листові,плиткові таін. Великийасортименткерамічнихсинтетичнихматеріалів, котрівідрізняютьсяформою,розмірами,кольором,фактурою, малюнком й т.д.,даєзмогупідвищуватиякість йдекоративністьопорядженнявнутрішніхприміщень.

>Облицьовувальні тамозаїчні роботивиконуютьпоки що ззастосуваннямручної роботи.Протестворюванітехнологічнінормокомплектидаютьзмогумеханізувати ряддопоміжних йзавершальнихоперацій. Урозпорядженнілицювальникаплиточника-мозаїста.Єрізнітипизмішувачів дляприготуваннярозчинів із мастик,ручнімашини дляпідготовкиповерхонь подоблицювання,шліфувальнімашини дляобробкилицьовоїповерхніпідлог.

>Облицьовувальні тамозаїчні роботивиконуютьробітники,об'єднані вбригади, котріскладаються ізкількохланок.Ланкивиконують комплексрізнихоперацій, врезультаті чогостворюєтьсязакінченапродукція:укладеніпідлоги,Облицьованістіни,підвісністелі в залах,розраховані длябагаторічноїексплуатації тапризначені десятки роківрадувати людей. Бригадалицювальників-мозаїстіввідповідає не було закомплексне йякісневиконанняробіт, а й заощадливевитрачаннябудівельнихматеріалів.

Присучасномурівнібудівництва не можна статідосвідченимоздоблювачем безсистематичногопідвищеннякваліфікації, безвивченняпередовоїтехнології таорганізації роботи.Коженробітник виненглибокозасвоїтиосновипрофесійних знань, набутипрактичнийдосвід йтворчовикористовуватипрогресивніметоди роботи, атакождосвідноваторівбудівельноговиробництва. Наповерхні неприпускаютьсясколи плитки,тріщинплями,патьокирозчину.Швиповинні бутипрямолінійні,однаковоїширини йзаповненірозчином чимастикою. Малюнокоблицювання виненвідповідати проекту.


1.Технологія

>Облицьовуваннястінскляними йполістирольними плитками

>Скляні плиткизастосовують дляоблицьовуваннястін й перегородок убудівляхрізногопризначення.Скляні плиткирозмірі ми150х150 й150х75 мм,покритібілоюемаллю,призначені дляоблицьовуваннясанітарнихвузлів,душових, ванн.Плитки,покритікольоровоюемаллю,використовують под годинудекоративноїобробкиприміщеньгромадськихбудівель.

До початкуоблицьовуваннятильний бікскляних плитокобробляють,створюючишершавуповерхню.Цимзабезпечуютьміцнезчеплення плитки ізосновою.Тильний біксклянихоблицьовувальних плитокобмазуютьгарячимбітумоммарки"БН-70/30товщиною 1,5–2 мм йприсипаютьгарячимвеликозернистимпіском.Післяостиганняутворюєтьсяшершавийпрошарок,запобігаючийвідшаровуваннюоблицювання йрозтріскуванню плиткивнаслідоктемпературнихперепадів йрізнихтемпературнихдеформаційскла й бетону.Крім того, плитки ізпрозорогосклапокриваютьбітумом,якщо потрібенчорнийколіроблицювання.

>Шершавість натильномубоціскляних плитокдістаютьтакожобмазуваннямрідкогосклагустиною 1550кг/м3. Урідкесклододаютькремнійфтористийнатрій (15% відмасирідкогоскла),якийприскорюєтужавлення.Розчиннаносятьпензлем на.кожну плитку йприсипають сухимпіском.Частинкипіску,закріпленірідкимсклом,забезпечуютьміцнезчеплення плитки ізрозчиновимпрошарком.

>Якщочільнуповерхнюскляних плитокпокритоемаллю, торозчиновийпрошарок через,неї непросвічується. Приобробці плиток ізпрозорогоскла врозчинрідкогосклавносятьвапняковеборошно, якунадаєоблицюваннюсвітлий тон, а добавкилугостійкихбарвниківфарбують його в завданьколір.

>Поверхню подоблицьовуванняскляноюплиткоюготують так саме, як приобрамленніїїкерамічноюплиткою.

>Склеєні плиткиукладають нацементних, такислотостійкихрозчинах,замішаних нарідкомусклі, але вглинобітумних мастиках складу 1: 1. Длязапобіганнярозтріскуванняукладеної плитки йвідшаровуванняїї відоснови,викликаноготемпературнимидеформаціямискла й бетону,застосовують пісняцементнірозчини (складу 1: 4 чи 1: 5), аклеючі мастикивносятьмелені добавкивапняку чипіску.

>Технологіяробіт йметодівукладанняскляних плитоктакі сам, як й приоблицьовуванніповерхніглазурованимикерамічними плитками. Увиробничихбудівляхоблицювання зскляної плитки з швами,заповненимикислотостійкоюмастикою,єхімічностійкимзахистомбудівельнихконструкцій відагресивнихсередовища.

>Плитки ізвідходіввітринногоскла: –смугишириною 70–100 ммрізноїдовжини.Гранінарізанихсмугзаздалегідьобточують нашліфувальномукрузі. Зтильного боці їхньогофарбують протягом двох разиолійноюфарбою.Післявисихання Першого куліфарбунаносятьвдруге йприсипаютьвеликозернистимпіском,утворюючимшершавуповерхню.Підготовлені таким чиномсмуги ізвітринногосклавстановлюють на цементномурозчині іздобавкоюдисперсії ПВА чиуклеюють намастиці ПЦ.

>Плиткою,виготовленою ізвітринногоскла,облицьовуютьнижнючастинустін уприміщенняхсходовихкліток,санітарнихвузлів,вестибулів, атакож приспряженніпідлог ізкерамічної плитки ізобштукатуренимистінами.

>Полістирольні плиткивикористовують дляоблицьовуваннявнутрішніхстін й перегородок уприміщенняхжилих,громадських йвиробничихбудівель.

До початку роботиповерхні,підлегліоблицюванню,очищають відбруду й пилку,видаляютьплями,перевіряютьрівністьоснови.Сортують плитку закольоромївідтінками,заготовляютьнеповномірні плитки,розрізаючи їхньогоножівкою чизачищаючи крайкирозпилушліфувальноюшкуркою.

>Полістирольні плиткиприклеюютьканіфольною,перхлорвініловою,інденкумароновою,карбинольною,цементно-полістирольноюмастиками.Мастикипросвічуються черезневеликітовщини плитки, томуфарбуваннязв'язуючого йнаповнювача,визначаючихколір мастики,підбирають подколірукладуваної плитки. Принаклеюваннітемних плитокколір мастики не так назовнішнійвиглядоблицювання й томутребавикористовуватибітумно-силікатну чивапняно-бітумну мастику. Передприклеюванням плиткипідготовленуповерхнюґрунтують кулеютовщиною до 1 мм. Дляобґрунтовуваннявикористовують мастику,призначену длянаклеювання плитки.Залежно відконсистенціїґрунтовкунаносятьзубчастим шпателем чипензлем.Одночасноґрунтують всютильнуповерхнюукладуваних плиток.Підсушивши кулю мастикипротягом 5хв., плиткуукладають йщільнопритискують,щобїї бортикповністюприлягав доґрунтувального куліоснови.

Прироботі ізмастиками,приготовленими наланках йемалях,поверхні,підлегліоблицьовуванню,ґрунтуютьдвічі.Післяпідсихання Першого кулі через 3–6 рікнаносятьдругий кулю.Одночаснотильний бікукладуваних плитоктакожґрунтують йвитримують,щоб мастиказагусла йпідсохла.Після цого плиткиприклеюють дооснови;

>Полістирольні плиткинаклеюютьгоризонтальними рядами (>знизу вгору йзверху вниз) чивертикальними рядами (справа ліворуч йнавпаки).Кожну плиткувстановлюютьвпритул одну доодної.Звичайно плиткипочинаютьнаклеювати уприміщенні відвиступнихкутівстін,щобнеповномірні плиткивстановлювалися увнутрішніх,меншпомітнихкутах.

>Роботивиконує ланка із двох Чоловік. Одинробітникґрунтуєтильний бік плиток,другий їхнінаклеює. Упроцесіукладанняперевіряютьякістьоблицюваннядвометровоюрейкою,рівнем й скронею.Лишки мастики,виступні зшвів,поки вона не засохла,знімаютьлезом ножа.Засохліпатьоки мастикизнімають скипидаром, ацетоном чигасом.

>Поверхні,облицьованіполістирольноюплиткою, после 2 рік.промиваютьтеплою водою йвитираютьганчіркою.

>Обробкаоблицьованоїповерхні

>Облицюванняочищають відпатьоківрозчину й мастики.Слідирозчинувидаляють,протираючичільний бікспочаткувологою, апотімсухоюганчіркою.Забрудненнямастикоюочищаютьганчіркою,змоченою вгасі,скипидарі чиіншомурозчиннику.Патьокизатверділогороздану чи мастики не можназскрібатиножем чиіншимитвердими предметами,щоб неподряпатичільнуповерхню.

>Швизаповнюютьцементнимрозчином складу 1: 1 чи 1: 2незалежно від тогомастиці чи нарозчинівстановлено плитки.Порціюрозчинунакладають надерев'яну терткуробочоюповерхнею ізгубчастої,гуми чи на шпатель,обтягнутийгумою.Потім,рухаючи тертку чи шпательвздовж чи впоперек шва,розчинвмазують узаглибленняміж плитками.

>Розчини длязаповненняшвів,приготовлені набіломупортландцементі чи іздодаваннямвапняковогоборошна,майженепомітні наповерхні ізбілоїглазурованої плитки. Для контрастушви начільнійповерхнізаповнюютькольоровимирозчинами. Збілимкольоромоблицьовувальної плиткигармонуютьрозширенішви зеленогокольору, ізголубоюглазурованоюплиткою –швибілогокольору.

>Післязаповненняшвівоблицюваннязахищають відзабруднення привиконаннінаступнихвикінчувальнихробіт. Для цого йогозаклеюютьпапером чипокривають тонкимШаромгіпсового чикрейдовоготіста, якупотімвидаляють при залишковомуочищенніповерхніоблицювання.

>Усуненнявиявленихдефектів.Обробкаоблицьованоїповерхні

Приоблицьовуванністін й перегородокможливітакідефекти:

-Відшаровування плиток відрозчинногопрошарку в:результаті усадки притвердненніпотовщеного кулірозчину чизастосуванняжирнихрозчинів (із великимвмістомв'яжучого).Такі сампошкодженнявідбуваються прирізкомунагріванніоблицьованоїповерхні, котразнаходиться вмісцяхрозміщенняопалювальнихприладів, атакожвнаслідокбрудного, злеочищеного від пилку боці плиток.

-Відшаровуванняоблицювання разом ізрозчиновимпрошаркомвідбувається принерівномірномуосіданні приміщення,вібраційнихколиванняхконструкції,хиткостіоснови.

-Наскрізнітріщини воблицьованійповерхніможутьз'явитисявздовжшвів чи черезлицювальну плитку врезультатіосадовихдеформацій приміщення.

-Викривленнярисунківвиникає врезультатінеякісноговиконанняоблицювання,укладаннядефектних плиток.

>Виявленідефектиоблицюванняусувають.Ділянкиоблицюваннябілядефектних місцьперевіряютьпростукуванням.Виявлені при цьомувідшаровані плиткиобережнознімають,щоб непошкодити йвикористативдруге.Дефектні плитки (ізтріщинами,відбитими гранями таін.)видаляютьчастинами задопомогоюскарпеля чи зубила.Видалювану плиткувибиваютьневеликими шматками відсередини докраїв,щоб непошкодитигранісуміжних плиток.Якщо намісцівідсталих чипошкоджених плитокзберігсяміцнийрозчиновийпрошарок, то ми невидаляють,щоб неприпуститивідшаровуваннясусідніхділянокоблицювання.

Принаклеюванні плитки на кулю мастикислідкують,щоб їхнічільнаповерхня невиступала ізплощиниоблицювання.

>Відшаровувані плиткивстановлюють нагустотертихбілилах,світлихемальованихфарбах чи насинтетичних мастиках ПЦ йКЦП;Порожнини врозчиновомупрошаркузаздалегідьзаповнюютьрозчином,щобнаклеювані плиткиприлягаливсієютильноюповерхнею.

>Пошкодженімісцяоблицювання,укладеного наглино-бітумніймастиці,виправляють. Для цогополум'ямпаяльноїлампи плиткупрогріваютьпротягом 0,5хв.Потімкінцем шпателя чи стамески плиткувідокремлюють відпрошарку. Для повторноговикористаннязнятих плитоклишки мастикизістінвидаляютьганчіркою,змоченою вгасі чи водногорозчиніоцту (100–125 р.оцту на 0,5 л води).

>Вивішуваннявертикальнихповерхонь

>Визначення йтимчасовезакріпленняточоклицьовоїплощини йоблицюванняназиваютьвивішуванням.

>Вивішуваннястінвиконують упевнійпослідовності. Навідстані 140–150 мм відстелі, а відкутівприлеглихстін навідстані 50–60 мм,забиваютьцвяхи 1 й 2 (рис. 1, а), їхнього голівкиповиннівиступати ізповерхністіни на 10–15 мм,тобто натовщинумайбутньогооблицювання. Порівню головокзабитихцвяхівнатягують шнур.Цвях 3забивають у середину цого шнура так,щоб голівкацвяха лишедотикалася до шнура. Одинробітник від голівкицвяха 1 (рис. 1, б)опускає скроню 10, адругийробітникунизустінизабиваєцвях 4 так,щоб його голівкадотикалася до шнура скроні.Цвях 4розміщують нависотінижнього рядумайбутньогооблицювання.Наступнийцвях 5poзміщуютьпосерединівисотистіни; його голівкатакож виннадотикатися до шнура скроні.

>Рис. 1.Вивішуваннястін:

а –вивішуванняповерхні, б –встановлення марки 4 задопомогою скроні,в-дисковий маяк, 1–9 –цвяхи, 10 – скроню, 11 –гіпсовийрозчин, 12 – диск, 13 –маячна струна, 14 – втулка із стрижнем, 15 –стопорнийгвинт

>Таку самуопераціюповторюють у іншомукутістіни,забиваючипослідовноцвяхи 6, 7 й 8.Контролюючиточністьвивішування,натягують шнурвздовждіагоналейстіни йзабиваютьцвях 9.Післявивішуваннястіни голівкицвяхівзнаходитимуться воднійплощині.

>Цвяхи, котрівиступають ізплощинистіни натовщинуоблицювання,є марками – знаками, котріфіксуютьокремі точкилицьовоїповерхніоблицювання.

>Замістьцвяхів прививішуванністінзастосовуютьінвентарнідискові маяки 12 (рис. 1, в)закріпляютьгіпсовимрозчином добудь-якоїповерхні. Призануренні диска урозчинвінвичавлюється через відчини й,затверднувши,закріплюєвстанолений маяк.Вивішуванняплощинистіни длявстановленнямаяків йвизначеннянеобхідноїтовщиниоблицюваннявиконують методомописанимвище;Маячнуструну (>капронову жилкутовщиною 1–1,5 мм) дискового маяказалежно відтовщиниоблицюваннянавішують однією із канавок чопи 14 диска йзакріплюютьстопорнимгвинтом 15.

Прививішуванніповерхоньстін у невеликихприміщенняхвстановлюютьчотири марки поодній укожномукуті.

>Закінчившививішуваннястін йвстановлення марок,починаютьрозмітку.Складним метром чирулеткоюрозмічають виряджаймайбутньогооблицювання,визначаютькількість плиток, котрітребаукласти до кількох.Характерні точкиоблицьовуванихповерхонь,наприклад гуляй,закріплюютьопорними маяками 2 (рис. 2),тобтооблицьовувальними плитками,встановленими нагіпсовомурозчині. Напротяжнихділянкахоблицюванняскладаютьмаячні виряджай 3.Вертикальністьустановленихмаяків ймаячнихрядівперевіряють правилом із скронею.

>Рис. 2.Встановленняопорнихмаяків ймаячнихрядів: 1 – скроню, 2 – плитки (>опорні маяки), 3 –маячні виряджай, 4 – правило, 5 –причальний шнур.

>Рис. 3.Контрольно-вимірювальніінструменти йпристрої длявивішування

а – скроню, б –складний метр, в –розмічальний шнур укорпусі, р – правило із скронею; 1 – корпус, 2 – шнур, 3 – барабан, 4 – ручка, 5 – скоба, 6 – скроню


2.Матеріали

>Приготування мастик

>Облицьовуванняповерхонь ізрівноюосновою,наприкладвеликопанельнихстін,виконують ззастосуванням мастик.Пластичнусуміш ізв’яжучого,тонкомеленогонаповнювача йрізних добавокназиваютьмастикою.Найменуваннямастицідають згідно із виглядомв’яжучого («>зв'язуючого»)матеріалу (>полівінілова,ацетатна,каніфольна,перхлорвінілова,бітумна й т.д.).Мастика насинтетичнихзв'язуючихзабезпечуєміцне йнадійнезчеплення ізосновою,достатню водо- йморозостійкість, а чи неміститьтоксичнихречовин.

Складполівінілацетатної мастики (ПЦ) (мас. год.):полівінілацетатнадисперсія – 1; вода – 2;цементно-піщанасуміш марки 100 – допотрібноїконсистенції.

>Приготовляють мастику набудівельномуоб'єкті врозчинозмішувачахневеликоїмісткості (>СО-46Б,СО-23В).

З сухихцементно-піщанихсумішей мастикуприготовляють утакійпослідовності:завантажують узмішувачнеобхіднукількістьдисперсії ПВА й,перемішуючи,розбавляють водою,продовжуючи;перемішування,засипаютьсухуцементно-піщану.суміш доутвореннямасисметаноподібноїконсистенції; складперемішують 5–6хв., после чого мастика готова довикористання. Привідсутності, сухихсумішей мастику ПЦприготовляють із окремихкомпонентів утакійпослідовності:просіюютьпісок через гуркіт чипіскосівалкуперемішують урозчинозмішувачі,портланд-цемент марки 400 ізпіском увідношенні 1:5;розбавляютьполівінілацетатнудисперсію водою увідношенні 1: 2 йзаливаютьїї узмішувач; весь складперемішують 5–6хв. доутворенняоднорідноїмасисірогокольору.

>Полівінілацетатна мастика длякріпленнякерамічнихвиробів винна матіррухомість7–8 див (заеталонним конусом).Мастикугустоїконсистенціїрозбавляють7–8%-нимрозчиномполівінілацетатноїдисперсії.Розбавляти мастику водою недозволяється.Строкпридатності мастики 4 рік.Мастика легкоукладальна,якщо кулютовщиною 2–3 мм, нанесень натильний біккерамічної плитки, нестікає, авироби,притерті достіни, несповзають.

Складкарбоксицементно-піщаної мастики (>КЦП) (мас. год.):8%-нийводянийрозчин клеюКМЦ-1;портланд-цемент марки 400 – 1;пісок – 3.

>Приготовляють мастикуКЦП набудівельномуоб’єкті урозчинозмішувачахневеликоїмісткості (>СО-46Б,СО-23В).Спочаткурозчиняють клей КМЦ утеплійводі (18–250З) увідношенні замасою 1:33 (клей КМЦ: вода).Розмішаний уводі клейвитримують 12 рік.,щобвінповністюрозчинився.Приготовлений3%-нийрозчин клею КМЦзаливають у барабанзмішувача йдодають принеперервномуперемішуванніневеликі партіїсухоїцементно-піщаноїсуміші (1: 3).Перемішуванняпродовжуютьпротягом 5хв. доутворенняоднорідноїпластичноїмаси.Рухомістьприготовленої мастики 6–7 див; рядківпридатності до 7 рік.МастикаКЦПдешевше мастики ПЦ,протеміцністьїїзчеплення ізосновоютрохинижче.

Складсинтетичної мастики «>Синтлакс» (% замасою):бутадієнстирольний латекс – 51;крейда – 41,5;10%-нийводянийрозчинкарбоксиметилцелюлози – 7,5.

>Мастику «>Синтлакс»приготовляютьцентралізовано узаготівельнихмайстернях.Спочатку в барабанрозчинозмішувачазаливаютьбутадієнстирольний латекс й приготувань10%-нийрозчинкарбоксиметилцелюлози.Сумішперемішують 15–20хв., после чого,продовжуючиперемішування,засипаютькрейду,подрібнену на порох.Усікомпонентиперемішуютьпротягом 20хв.Одержанусумішпропускають черезфарботерку чимішалку.Приготовлений клейзатарюють уполіетиленовімішки йдоставляють наоб’єкт.Строкзберігання мастики «>Синтлакс» не понад 1міс.

Приукладаннікерамічної плитки мастикунаносять кулеютовщиною 2–3 мм,тобто у два рази менше, ніж привикористанні мастики ПЦ йКЦП.

Складканіфольної мастики (% відмаси):каніфоль – 17;денатурований спирт чи скипидар – 11;оліфаоксоль – 7;вапняковеборошно чибілийпортланд-цемент – 65.

Дляприготування мастики вметалевуємкістьзаливаютьрозчинник (>денатурований спирт, скипидар читехнічнийетиловий спирт,розведений доміцностіденатурованого спирту).Потім вємкістьзасипаютьподрібненуканіфоль й,періодичноперемішуючи,витримуютьрозчин 1–2 рік до їїповноготвердненняканіфолі. Принагріванніємкості ізрозчином до 50–600Зприскорюєтьсярозчиненняканіфолі.Розчинившиканіфоль,додаютьпластифікатор (>оліфу,оксоль) йсумішперемішують допояви однотонногокольору.Потімсумішзаливають у барабанрозчинозмішувача,засипають,перемішуючи,дозованукількість сухогонаповнювача (>вапняковеборошно чибілийпортланд-цемент), йперемішують доутворенняоднорідноїсуміші.Мастику,приготовлену налетючомурозчиннику,фасують в герметичнозакриту тару.Строкзберігання увідкритійтарі 1–2дн., взакритій – до 30дн.

>Мастикузастосовують дляоблицьовуванняповерхоньполістирольними плитками.Порівняноповільнетверднення й невеликаміцністьприклеюванняобмежує областьзастосуванняканіфольної мастики.

>Перхлорвінілову мастикувикористовують дляоблицюваннястінполістирольними плитками, аукладанняскляної плитки.Мастикуприготовляють ужорновійфарботерці чидвоваловіймішалці,перемішуючиперхлорвініловий лак чиемаль ізбілимпортланд-цементом чивапняковимборошном воднаковихчастинах замасою,дотримуючисьміробережностівнаслідоквогненебезпечності лаку таемалі.Зберігають мастику в герметичнозакритійтарі.Міцністьзчепленняперхлорвінілової мастикитрохи вищий, ніжканіфольної.

>Глинобітумна мастикаскладається ізбітумуБН-90/10,жирноїглини й води воднаковихчастинах замасою.Мастикувикористовують приукладанніскляної плитки. Дляприготування мастикиподрібнену глинузамочують уводі йодержанетістонагрівають до 80–900З. Уіншихємкостяхрозігріваютьбітум до 100–2000З йокремокип’ятять воду.Потім унагрітеглинянетістододаютьневеликіпорціїпочерговобітум й воду принеперервномуперемішуванні доутворенняоднорідноїмаси.Мастикувикористовують у холодногостані.

Складкарбінольної мастики (мас. год.):карбінольний сироп – 1; пероксидбензолу – 0,02;портланд-цемент марки 400–10.приготовляютькарбінольну мастику притемпературі 10–250З.Висушений пероксидрозчиняють уступі допиловидного стану.Потім порошокперемішують ізкарбінольним сиропомпротягом 20–25хв. дооднорідноїмаси.Одержанусуміш после 1–2 рік.відстоюваннязмішують із цементом доутворенняоднорідноїпластичноїсуміші.Приготовлена мастикалегкоукладальна,якщо кулютовщиною 1–1,5 мм, нанесень натильний бікскляної плитки нестікає, авироби,притерті достіни, несповзають.Строкпридатності мастики 6–8 рік.

Складбітумної мастики (мас. год.):бітумБН-70/30–1;кислототривкий цемент – 11;азбест6-ої чи7-оїгрупи – 0,1. мастикувикористовують як прошарки приулаштуваннікислототривкихпідлог.

Дляприготування мастики до котла,заповнений нарозплавленимбітумом,засипають,помішуючи,заздалегідьвисушенусуміш цементу йазбесту.Сумішрозігрівають до 2000З,перемішуючипротягом 4–5 рік. Температурарозплавленої мастики не виннаперевищувати 2200З,оскільки олії, щомістяться вбітумі, будутьзвітрюватися йзнизитьсяїїсклеювальназдатність.Ознакаперегріву мастики –поява дмитрика над казаном.Бітумна мастикавважаєтьсяготовою,якщо проба, узята із казана, послеостиганнямає взломічорнийколір.

При великихобсягахробіт мастику набудівельнийоб’єктдоставляютьавтогудронаторами йзливають утермокотел,звідкиїїберуть для роботи й принеобхідностіпідігрівають.

>Бітумно-скипидарна мастика «>Биски» –розчинбітумі вскипидарі ізнаповнювачем й добавками.Мастику «>Биски»застосовують длянаклеюванняполівінілхлоридних плиток,лінолеуму натканевійпідоснові.Мастикудоставляють наоб’єкт у готовомувигляді вщільнозакритихметалевихбідонах. Передвикористаннямїїретельноперемішують.Загуслу мастику разом ізтароюпідігрівають уванні ізгарячою водою дотемператури 30–400З.Строкпридатності мастики до 6міс.

3.ВимогиСНиП

>Підякістюоблицюваннярозуміють йоговідповідністьробочимкресленням йвимогамСНиП 3,04.01–87 («>Изоляционние і оздоблювальні покриття»).

Приконтроліякостіоблицьованоїповерхніперевіряютьвідповідністьматеріалу й малюнкаоблицювання проекту.Швиповинні бутизаповненими,прямолінійними,взаємноперпендикулярними й матіроднакову ширину.Поверхні,облицьованіодноколірнимивиробами,повинні бутиоднотипними, аопоряджені плитами із природногокаменю – матірплавнийперехідвідтінків.

>Облицьованаповерхня винна бутитвердою, безтріщин,плям,патьоківрозчину й мастики.Відколкикутів понад 0,5 мм неприпускаються.

>Відхиленнярозмірівоблицьованихповерхонь віддопустимих неповинніперевищувати величин,установленихСНиП 3.04.01–87 (рис. 4).Простірміжстіною йукладеноюплиткою не винен бутиповністюзаповненимрозчином, а плитки,укладені на мастиках чи клеях,прилягати доосновивсієюповерхнею.


>Рис. 4.Сполученняоблицювання із трубопроводами (а) й ізканалізаційними припущеннями (б):

1 –пропускання сурми черезшвиміж плитками, 2 – тісаме,між крайками плиток, 3 – тісаме, черезотвір уплитці, 4 –каналізаційнийвипуск, 5 –опорнийкуточок,закріплений достіни, 6, 9 – плитки,укладеніпохило та вертикально, 7 –каналізаційний стояк, 8 –неповномірні плитки.

Наякістьоблицюваннявпливаєакуратністьзакладаннянеповномірних плиток йукладання плиток умісцях пропуску труб (рис. 4, а).Кромкинеповномірних плиток 8повинні бутирівними, ізоднаковоютовщиноюшвів.Каналізаційнівипуски (рис. 4, б)облицьовують,встановлюють плитки вертикально 9 йпохило 6.

>Якістьоблицюванняоцінюють на «>відмінно», «добро» й «>задовільно».Якістьвиконанняоблицюванняфіксують ужурналіробіт наоб'єкті й внарядібригадиплиточників.

4.Інструменти ймеханізми

>Усіосновніпідготовчі роботивиконують задопомогоюрізних машин (>механізованогоінструменту),інструментів,пристосувань таінвентарю.

Зкам'яних йбетоннихповерхоньпатьокирозчину йбрудуочищаютьсталевим шкребком (рис. 5, а),опуклості й горбсколюютьскарпелем й молотком (рис. 5, б, в);виступнінерівностіповерхнігіпсобетонних перегородокприбираютьциклею (рис. 5, р).

>Рис. 5.Інструменти дляочищення тавирівнюванняповерхні:

а – шкребок,

б –скарпель,

>в-молоток,

р –цикля.

>Глибоківпадини наповерхніосновизарівнюютьцементнимрозчином,застосовуючикельму (рис. 6, а),дрібнінерівностізарівнюютьполімерцементноюречовиною задопомогою шпателя (рис. 6, б, в).Насічку наповерхні бетонуроблятьбучардою чи молотком (рис. 6, р, буд).Незатверділіповерхніцементнихстяжокобробляютьподряпкою (рис. 6, e).


>Рис. 6.Інструменти длязарівнюваннянерівностей йнасічкиповерхніоснови:

а –кельма, б – шпатель ззмінним полотном,в-тесаме, ізподовженоюручкою, р –бучарда, буд –насічний молоток, е –подряпка.

>Великіплощіобробляють задопомогоюручнихмеханізованихінструментів (рис. 7).Бетонніоснови подпідлогинасікають задопомогоюуніверсальноїмашини (рис. 7,а–в).Зміннийробочий валмашиниявляє собою фрезу ізрізцем ізтвердихсплавів чидротянущітку.Вертикальніповерхнінасікаютьпневматичними чиелектричними молотками (рис. 7, а). Длясушінняцементно-піщанихстяжокзастосовують машину,оснащену вентилятором (рис. 7, буд).Сміття й пив із основ,підготовлених подпідлоги,прибираютьпідмітально-пилососноюмашиною (рис. 7,є).

>Очищають від пилку,промивають йнаносятьґрунтувальнісуміші наоснови задопомогоюволосяноїщітки (рис. 8, а).Масляні тажировіплямизнімаютьрозчинами кислот,використовуючипензлі (рис. 8, б).Рівністьповерхні основперевіряютьконтрольноюрейкою (рис. 8, в).Приготовляютьґрунтувальнісуміші йзберігають воду уметалевихємкостях (рис. 8, р).


>Рис. 7.Ручнімеханізованіінструменти:

а – дляочищенняцементноїплівки, б –змінний вал ізрізцями ізтвердихсплавів,в-тесаме, іздротяноюсіткою, р –електромолоток, буд – машина длясушіннястяжок, е –підмітально-пилососна машина, 1 – рама; 2 –робочий вал, 3 –електродвигун, 4 – пульткерування. 5, 9 – рукоятки, 6 –пасова передача, 7 –змінні насадки (зубило, брухт), 5 – стовбур із поршнем й велелюдному, 10 –електродвигун із редуктором, 11 – ручка із курком, 12 –живильнийпровід, 13 – кожух, 14 –паливний бак, 15 – вентилятор іздвигуном, 16 – захоплення, 17 –моторно-вентиляційний блок, 18 –сміттєзбірник, 19 –фільтр.

>Рис. 8.Інструменти таінвентар:

а –волосянащітка, б –пензель,в-контрольна рейка, р –інвентарнаметалеваємкість


>Підготовчі таоблицьовувальні роботи вприміщенняхвисотою до 2,7 мвиконують зскладаного чиуніверсальногостолів,якщовисотаприміщень до запланованих 4 м, – то ззбірно-розбірнихпересувнихпідмостків.Необхіднийнабірмеханізмів,інструментів,пристосувань таінвентаря,розрахований на бригаду йпризначений для.виконанняосновних йдопоміжнихробіт,називаютьтехнологічнимнормокомплектом.Кількістьмеханізмів,інструментів йпристосувань, щовходять унормокомплект,приймають ізурахуванням видуробіт,чисельного йкваліфікованого складубригади.

>Оснащення бригадробочихнормокомплектомсприяєпідвищеннюякості тапродуктивності роботи под годинуоблицьовувальних ймозаїчнихробіт.

5.Техніка безпеки

>Приміщення, деготуютьрозчини чи мастики,оснащуютьприпливно-витяжноювентиляцією.

Доприготування мастик йобслуговуваннярозчинозмішувачадопускаються особини немолодше 18 років, котріпройшлинавчання таінструктаж наробочомумісці про правилатехніки безпеки, проособливості роботи йспособизберіганняматеріалів,застосованих длярозчинів й мастик.

>Електроустаткуваннярозчинозмішувачів винне бутизаземлено.Живильні дротиукладають у сурми чигумово-тканеві рукави йпідшиваютьвищерівняробочої майданчики на 2,5–3 м.Очищають,оглядають йремонтуютьрозчинозмішувачі лише послезупинки йвимикання їхні ізелектромережі.Очищати йрозвантажувати барабанзмішувача под годинуобертаннязабороняється.Під годинуперемішуваннясуміші чи ремонтузмішувача йогозавантажувальнийківшопускають унижнєположення.Усіобертові чирухомічастинизмішувачівповинні матірогорожі.Інструменти,мастильні таобтиральніматеріализберігають уметалевих ящиках.

Призагорянніелектроустаткування чи кабелюнегайновимкнутиелектромережу йвогнищеліквідуютьпіском чи задопомогоювогнегасника;використовувати воду не можна – вонапровідникструму.

>Робітники,зайнятіприготуванням сухихсумішей,розчинів мастикповинні бути успецодязі й вбрезентовихрукавицях.Під годинуприготуваннякислототривкихрозчинів роботувиконують в окулярах йреспіраторах.Якщо нашкірупотрапляєрідкескло,кремнефтористийнатрій йфуриловий спирт,цімісцятребаретельнопромити водою.

>Варильнікотли дляприготуваннябітумних мастик набудівельномумайданчикурозміщують ізурахуваннямпротипожежнихвимог – не понад 50 м віддерев’янихбудівель йскладів. Майданчик, девстановлюютькотли,огороджують.Біля шкірного казана винен бути комплектзасобів у тому,щобгаситипожежу (>вогнегасники,сухийпісок,лопати). Над казанамивлаштовуютьвогнетривкийпіддашок.

>Кришкикотлів дляприготуваннябітумних мастикповинніщільнозакриватися. Недозволяєтьсязаповнювати казан более, ніж 3/4об'єму.Наповнювач (цемент,азбест) винен бути сухим,інакше мастикаможеперелитися вінця казана йзагорітися.Мастику вкотліперемішуютькописткою, апереливають у бачки лише черпаком іздовгоюручкою. Недопускаєтьсяпідвищувати температуру прирозігріванні мастикивище 2200З. Приперегрівітребазменшитивогонь утопці казана йрівномірноперемішуватирозплавлену мастику.

>Приготовлену мастикудоставляють наробочемісцелицювальника успеціальних бачках,закритихщільнокришкою йзаповнених на 3/4об'єму.Загущену мастикупідігрівають лише велектричних бачках.Застосовуватинагрівальніприлади ізвідкритимвогнемзаборонено.

>Якщогаряча мастикапопаде нашкіру, тоїїтребазмититеплою водою із милому чиланоліновоюпастою. Наопеченемісцеприкладають примочку із водяногорозчинумарганцевокислогокалію,потімзмазуютьвазеліном чиспеціальноюмаззю відопіків.


Списоклітератури

>В.І.Горячов, В.О.Нейолов. «>Облицюваннякерамічними йсинтетичнимиматеріалами».Київ. «>Вища школа». 1991 р.


Схожі реферати:

Навігація