Реферати українською » Строительство » Технологія мурування


Реферат Технологія мурування

План

>Вступ

>1.Тема

>1.1.Призначення

>1.2.Матеріали

>1.3.Інструменти тапристосування

1.4.Технологіяробіт

>1.5.Організація роботи

>1.6.Технічніумови

>1.7.Техніка безпеки

>Література


>Вступ

Історіябудівельногомистецтвабересвій вухо ізнайдавнішихчасів йпов'язана ізісторієюрозвиткулюдськогосуспільства.

>Першівизначніархітектурніспорудистворилися зачасіврабовласницькоїепохи уСтародавньомуЄгипті,античнійГреції таРимі ( IV - Iтисячолітті дон.е.)

У XVIII ст. умистецтві іархітектуріпоширюєтьсякласичний стиль.Виникненнюкласичного стилюзначноюміроюсприяврозвиток науки, особливофілософії ілітератури.

Алі XIX ст.,відкрилоерутехнічногопрогресу вбудівництві.Вже на початкустоліття вбудівництвіпочали активновикористовувати метали:чавун,кованезалізо,згодом стати.Першезастосування як основногобудівельногоматеріалу малоскло ("Кришталевий палац" навсесвітнійвиставці вЛондоні у 1851 р. бувзбудований ззасклених панелей).

Укінцістоліття ізметалуспоруджувалискладніпросторовіконструкції. У 1889 р, за проектом А.- Р.Ейфеля вцентрі Парижа у зв'язку ізВсесвітньоювиставкою бувзмонтовано зсталевихелементів вежазаввишки 300 м. із годиноюцяспоруда стала символом Парижу.

>Крімметалу удругійполовині XIX ст.починаютьзастосовуватиіншіпрогресивніматеріали - бетон йзалізобетон.Ціматеріали,яким дали життявеликімасштабибудівництва,вплинули наподальшійрозвитоксвітової архітектури.

>Будівництвомназивається процесспорудженнябудівель йспорудрізногопризначення.

>Будівництвотіснопов'язано ізпромисловістю, транспортом,сільськимгосподарством,наукою,обороною йневиробничими сферами.

>Значнийвнесок внеслобудівництва уневиробничу сферу.Житловібудинки,новімікрорайонизісвоїми школами ідитячимизакладами,підприємствами,торгівлі,культурно-побутовими центрами - всецеспорудженобудівельниками.

Таким чином,будівництвовідігралозначну роль ужиттісуспільства.Воноєматеріальноюосновоюбезперервногорозвитку народногогосподарства,вирішенняжитлових проблем,підвищенняматеріального й культурногорівнянашого народу.

>Термінслужбибудівель таспорудколивається від 50 до 150 років.Ще надовшийтермінрозраховані мости,тунелі,греблі.

Результатомпращбудівельниківєзакінчені приміщення чиспорудирізногопризначення:житловийбудинок, школа,лікарні,промислові підприємства, домна,електростанція,залізниці, мости,тунелі,греблі тощо.Ціоб'єктибудують ізрізнихприродних чиштучнихматеріалів (окремихдошок, колод,цеглин, природного тесаногокаменю, бетону йзалізобетону,готовихзаводськихконструкцій,металу,пластмаси).

Упроцесіспорудженнябудівель йспорудвиконуютьзагальнобудівельні таспеціальні роботи.

>Загальнобудівельні роботиподіляють наокремівиди, котрівиконуютьробітникивідповіднихпрофесій йзастосовують при цьомурізнібудівельнімашини таінструменти.

>Перш ніжзвестибудинок чиіншіприміщення,роблятьспочаткувідповіднурозмітку навідведеній длябудівельнихробітділянці,риють котлован длязакладення фундаменту.Такіпідготовчі роботиназиваютьземляними.

>Вибухові роботизастосовують пририхленніскельних ймерзлихґрунтах.Також дляруйнуванняпризначених длязнесенняспоруд. Докам'янихспорудвідносятьсязведенняфундаментів,стін,стовпів таіншихчастин приміщення із природного й штучногокаменю.

Дляспорудженнямонолітнихбетонних йзалізобетоннихконструкційвиконуютьопалубні,арматурні табетонні роботи.

>Монтажними роботаминазиваєтьсяякщобудинокзводять задопомогоюкранів ззбірнихелементівзаводськоговиробництва.Монтажні роботицеосновний видробіт усучасномубудівництві.

>Теслярські йстолярні роботи -виконують приобладнаннідощатихпідлог, дверей,вікон,вбудованихмеблів.

>Завершуєтьсяспорудженнябудинківобладнаннямдахувиконуючипокрівельні роботи.

>Щоб узведеній приміщення можна було б жити,потрібно яквсередині то йзовнівиконатиштукатурні,малярні,облицювальні,шпалерні,скляні роботи.

>Під годинуексплуатації приміщення чиспорудипіддаютьсявпливузовнішньогосередовища, томуконструктивніелементи приміщенняпокриваютьзахиснимиізоляційними,гідроізоляційними,теплоізоляційними,антикорозійнимиматеріалами.

>Щепотрібнопідвести тепло,електроенергію, воду, радіо, телефон.

>Всі приміщення запризначеннямподіляються на:

>житлові (>квартири,гуртожитки);

-суспільніпризначені длясоціальногообслуговування населення,адміністративнихустанов йсуспільнихорганізацій;

-виробничі приміщенняпотрібні длярозміщення у якихпромислових тасільськогосподарськихвиробництв.


1.Кладкаперехрещення двохстінперерізом2х2,5цеглини забагаторядноюсистемою перши`>язуваннястін

 

1.1.Призначення

>Кам'янемурування -цеконструкція, щоскладається ізкаменів,покладених набудівельномурозчині увизначеному порядку.Муруваннясприймаєнавантаження відвласної ваги й відіншихконструктивнихелементів, щоспираються нанеї таприкладених перед тимнавантажень.

Системаперев'язування -це порядокукладенняцеглин (>каменів)відповідно до правилрозрізкимурування.

>Трирядна системаперев'язуванняутворюється задопомогоючергуваннятрьохложковихрядів й одноготичкового.

При цьомувертикальніпоперечнішви утрьохсуміжних лавах неперев'язані.Таку системуперев'язуваннязастосовують призведенністовпів йвузьких (доїм)простінків.

>Муруваннябудь-якихконструкцій таїхніхелементів (>стін,стовпів,обрізів,напусків), атакожукладанняцеглин подопорнимичастинамиконструкціїнезалежно відсистемиперев'язуванняпочинають йзакінчуютьтичковим поруч.

>Кладка ізкерамічноїцегли пластичногопресуваннязавдякидобрійопірностіпротидіяннявологивисокоїміцності,морозостійкостізастосовується призведенністін йстовпівбудівель йспоруд,підпірнихстінок таіншихконструкцій.

1.2.Матеріали

>Коженматеріал, щозастосовується убудівництві,має комплексрізноманітнихвластивостей, котрівизначаютьгалузь йогораціональноговикористання -довговічність,можливістьпоєднання ізіншимиматеріалами.

>Властивостібудівельнихматеріалів (>фізичні,механічні тахімічні)залежать від їхні складу тавнутрішньоїпобудови. За складомрозрізняютьматеріали:

-органічні -деревина,бітум,пластмаси;

-мінеральні -цегла, цемент, бетон;

-матеріали й метали - сталь,чавун,алюмінієвісплави.Мінеральніматеріаливогнестійкі.

>Виробляютьцеглу злегкоплавких глинсередньоїпластичності, щомістять 40...50%піску.Є дваспособивиготовленняцегли:

1)пластичний;

2)напівсухий.

>Згідно ізпластичним способомцеглу-сирецьформують настрічковихпресах ізпластичноїглиняноїмасивологістю 18-20%. Задопомогоюстрічковогопреса глинаущільнюється.Нарізаєтьсяспеціальнимавтоматичнимпристроєм нацеглини-сирець.Післяформуванняцегла сушитися й подосягненню 6-8%вологості - навипалювання

Черезнадтошвидкесушіння йнагрівання под годинувипалювання наповерхніцеглиз'являютьсятріщини йцегладеформується. Увипадкунедостатньоїтемпературивипалюванняодержуютьнедопаленуцеглу (>недовипал)ясно-червоногокольору.Такацегла неміцна, не водо- таморозостійка й длявикористання недопускається. Призанадтовисокійтемпературіотримуютьперепаленуцеглу (>перепал-залізняк), котрамаєпідвищенунасипнущільність,оплавленупорохню йвикривлену форму,колірїїфіолетово-бурий.

>Цеглуглинянузвичайнувиготовляють злегкоплавких глин, щомаютьдомішкиоксидівзаліза, котрінадаютьцеглі червоноговідтінку.Цеглувипускаютьодинарнимрозміром 228*120*65 мм ймодульнимрозміром 228*138*63 мм,масаоднієїцеглини не виннаперевищувати4кг.Щільністьзвичайноїцеглинистановить 1700...1900кг/м3. замежеющільності пристисненніцеглурозрізняють насім марок: 300,250,200,150,125,100,75.

>Водопоглинаннязвичайноїцегли винне бути для мароквище 150 не менше 6%, арешти марок не менше 8%. Заморозостійкістюцеглаподілена начотири марки:Мр315,25,35 й 50.

Черезнеминучу усадку присушінні тавипалюваннідопускаютьсявідхилення урозмірах йформі, котрі незмінюютьпоказників йфізико-механічнихвластивостей: дляцегли

пластичногоформування удовжині +/-4мм, уширині +/- 3 й2мм.

>Викривлення граней та ребер не виннеперевищувати З мм.Наскрізнихтріщин наложковійграні винне бути не понадоднієї,якщопротяжністьпостелі не понад 30 мм.

>Відбитостей тапритупленостей ребер такутів не понад двох нацеглині,кожнадовжиною не понад 15 мм.

>Завдякивисокимпоказникамфізико-механічнихвластивостей тадовговічностізвичайнуглинянуцеглу широковикористовують всучасномубудівництві для кладкизовнішніх тавнутрішніхстінбудівель,фундаментів,стовпів йіншихконструкціях.

>Зберігають на яких складахцеглу у штабеляхвисотою до 1,6 мукладеною на ребро (>ложкову грань).

Притранспортуванні,розвантаженні,механізованомунавантаженнівикористовуютьдерево-механічніпіддони, на котріцеглуукладають на ребро ізперев'язкою.

Безпіддонівцеглуперевозять в штабель ізперев'язкою.Наваломперевозитицеглузаборонено, бо при цьому великакількістьцеглиб'ється.

>Будівельнимрозчиномназиваютьматеріал,якийотримують урезультатізатвердіннясуміші, котраскладається із :

-неорганічноїв'язучоїречовини;

-дрібногозаповнювача (>піску);

- води,спеціальнихдомішок (>неорганічних йорганічних).

>Такусуміш до початкутвердінняназиваютьрозчинноюсумішшю.

>В'яжучимиречовинамиє цемент, глина,гіпс,вапно таїхнісуміші.Пісок,якийвикористовують урозчинах якзаповнювач,може бутиприродним (>гірський,пісковий) чиштучний (ізгірськихпорід).

За виглядомзастосованогов'яжучогоматеріалубудівельнірозчинибувають :

-цементні;

-глиняні;вапняні;

-гіпсові;

-змішані (>цементно-вапняні,вапняно-гіпсові,гіпсово-цементні).

>Залежно відвластивостейрозрізняють:

1.Повітрянірозчини, що стверджувати уповітряно-сухихумовах (>гіпсові);

2.гідравлічні, щопочинаютьтвердіти наповітрі чи увологихумовах (>цементні);Залежно відматеріалубувають:

-прості -розчини, у склад які входити одинв'яжучийелемент (>вапняні,цементні,глинясті);

-змішанірозчини, котріскладаються ізкількохв'яжучихелементів;

Складпростихрозчинівпозначаютьдвома цифрами:перша цифравказує стількичастинв'яжучогоматеріалузнаходиться врозчині,остання цифравказує стількичастинзаповнювачаприпадає однієючастинув'язучогоматеріалу.

>Наприклад, 1:3 -це однієючастину цементуприпадає тричастининаповнювача.

>Розрізняютьрозчини пісня,жирні,нормальні, взалежності відспіввідношенняміжкількістюв'яжучогоматеріалу йзаповнювача.Жирністьрозчинувизначають конусом чиручкоюштукатурної лопатки.

Загустотоюбудівельнірозчинібуваютьважкі талегкі.

>Важкірозчинімаютьсередньоюгустину в сухомустані до 1500кг/м3.>готують їхні напіску.

>Легкірозчинимаютьсередню густоту , в сухомустані до 1500кг/м3,готують напористомупіску ізпемзи.

Запризначеннямрозчинибувають:

-Мурувальні -призначені длязвичайного йвогнетривкогокам'яногомурування.

-Оздоблювальні

-Спеціальні

>Якістьрозчиннихсумішейхарактеризуєтьсяїхньоюлегкоукладністю,тобтоздатністюукладатися на основу тонким кулею ззаповненням всіх йогонерівностей.

>Рухливістюрозчинноїсумішіназиваєтьсяїїздатністьрозтікатися поддієювласної ваги.Рухливістьрозчинувизначаєтьсяглибиноюзанурення вньогоеталонного конуса.

>Водостримувальназдатністьрозчину -цездатністьутримувати усвоємускладідостатнього длятвердіннягідравлічногов'яжучогоматеріалукількість води вумовахпідсосуїї ізрозчинуматеріалом. Дляпідвищенняводостримувальноїздатностідодаютьнеорганічнідисперснідомішки,органічнідомішки.

>Межуміцностізатверділихрозчинів пристискуваннівизначають,випробовуючизразки -кубирозмірів 7,07*7,07*7,07 мм.

>Залежно відмежіміцності пристискуваннівизначають маркурозчину.Застосовуютьрозчиникількох марок : 4; 10; 25; 50; 75; 100; 150; 200; 300.

>Морозостійкістьзатверділогорозчинухарактеризуєтьсяздатністьзразківвитримувати унасиченому водоюстанівизначенукількістьциклівпопереміннозаморожування йвідтавання, неруйнуючись. При цьомуміцністьзразків неповиннізнижуватись більше, ніж на 25% привтраті їхнімаси не так на 5%.Залежно відкількостівитриманихциклівпопереміннозаморожування йвідтаваннявизначають маркурозчину:Мрз - 10; 15; 25; 35; 50; 150; 200; 300.

Вода длязамішуваннярозчинів не виннавміщуватишкідливихдомішок.Придатною дляприготуваннярозчинів водоювважаютьпровідну воду.

Дляважкихбудівельнихрозчинівдрібнимзаповнювачемєкварцова тапольовошпатніприродніпіски.

Дляполіпшеннялегкоукладності у складрозчиннихсумішейзводятьпластифікуючимінеральнідомішки: доцементних йвапнянихрозчиніввводять глину увигляді глиняного молока читонкомолотого порошку.

Складбудівельнихрозчинівдобирають улабораторіїзалежно від маркирозчину,активності цементу,ступенярухливостірозчинноїсуміші.

>Вимоги дорозчинів (марка,водоморозостійкість)встановлюєтьсязалежно від видуконструкції, умів у якіцяконструкціяпрацюватиме згідновимогамБНіП.

>Під годину роботи узимовихумовах маркирозчинівповинні бути однією порядоквищими зарозчин, котрівикористовуютьулітку.Розчин длязимовихробітможутьвипускатисяпідігрітими.

>Будівельнірозчиниготуютьцентралізовано набетонорозчинних заводах чирозчиннозмішувальнихвузлах.

>Будівельнірозчинитранспортують домісцявикористання вспеціальнообладнаних автоцистернах чиавтосамоскидах.

Кожнапартіярозчину винна матір паспорт девказуютьназву, номер партії,їїоб'єм, датувиготовлення, марку, склад,рухливість йздатністьрозчину доводоутримання.

>Ручнеприготуваннярозчинудопускається при невеликихоб'ємах йнеможливостімеханізованогоприготування.Спочаткупотрібнозмішати сухимипісок й цемент,додативапнянетісто й воду,зновуретельноперемішатилопаткою дооднорядноїмасисметаноподібного стану.

1.3Інструменти тапристосування

>Продуктивність роботи виробникакам'янихконструкцій багато вчомузалежить відякостівикористаного ручногоінструменту.

>Кельма - типу КБ (>ГоСТ 9533-81). Це лопатказісталевоютонколистого полотна іззігнутоюручною. Держаквироблена іздеревинитвердихпорід.Кельмузастосовують длярозрівнюваннярозчину,заповненнявертикальнихшвів йпідрізаннянадлишківрозчину.

>Молоток-кирочка МК (>ГоСТ 11042-83),маса - 0,55 кг, іздерев'яноюручноюзавдовжки до 300 мм.використовують молоток длярубання/тесанняцегли,керамічногокаменю, при цьомулезо молоткамає бути подпрямимкутом доповерхності ребрацеглини.

>Розчинова лопатка типу ЛР (>ГоСТ 19586-87),має полотно ізлистовоїсталізавтовшки 1,6 мм.круглийметалевий стриженьдовжиною 320 ммзберігає відзношуваннядерев'янийдержак.Лопаткапризначена дляподачі ірозрівнюваннярозчину,також дляперемішування його в ящика.

>Розшивка (>ГоСТ 12803-76)маєробочучастину увиглядірозрізаної увздовжсталевої трубки, ручка - іздеревинихвойнихпорід.Оброблення іущільненняшвівмуруваннявиконуютьсталевимирозшивками, щомаютьувігнути іопуклуповерхню.

>Висок (>ГоСТ 7946-80) -маса 0,2-1 кг,складається ізконусоподібного конуса, крученої шнура іалюмінієвої планки.Призначений дляперевіркивертикальностікутів йповерхнімурування.

>Рівень -лінійка, котразнаходиться уметалевомукорпусізавдовжки 750 мм.всерединілінійкизнаходятьсяампули, котріфіксуютьгоризонтальний йвертикальнийрівні. Нимперевіряютьмурування

Правило -пристрійзроблений із відфугованогодерев'яного бруски чидюралюмінієвогопрофілюзавдовжки 1,2-2 м. правилопризначене для контролюповерхностівикладенихстін.

>Складний метр й рулетки.Буваютьзавдовжки 2-20 м.використовують длялінійнихвимірів под годинумурування.

>Кам’яну кладкурозбирають,якщобудівлю чиспорудузносять,реконструюють чиремонтуютькам’яніконструкції.Розбирання кладки,пробивання вкладцінаскрізних йненаскрізнихотворів,гнізд чиборозенвиконують задопомогоюпневматичнихвідбійнихмолотків таелектромолотків,скарпелів,шлямбурів,стальнихломів, кирок,клинів, кувалд,молотків,електричнихсвердлильних машин.

>Відбійніпневматичні молотки таелектромолоткивикористовують як прирозбиранні кладки, то й дляпробиваннягнізд,борозен.Борозни йпази уцеглянійкладцівиконуютьтакожелектричнимборозноробом.

>Шлямбурипризначені дляпробиваннякруглихотворівневеликогодіаметра.Шлямбурироблять зстальної трубки. Одинкінець йогомаєпилкоподібнізуб’я,другийкінець –конусоподібний.

>Отвори встінахвибиваютьелектричнимисвердлильними машинами із наконечниками звисокоміцноїсталі читвердихсплавів.

>Скарпельзастосовують дляпробиваннягнізд йборозен под годинурозбирання кладки.

>Ломом,киркою, клиномкористуються в основному прирозбиранністін йфундаментів.

>Кладкувідновлюють под годину ремонтуконструкцій (>закладаютьгнізда,зарівнюютьборозни)звичайнимиінструментами,якимикаменярікористуютьсяприкладцістін зкаменів чицегли.

1.4.Технологіяробіт

Упроцесі кладкистіни йпростінкивиконують заєдиноюсистемоюперев’язуванняшвів – багато- таоднорядною (>ланцюговою). Длявикладаннястовпів, атакожвузькихпростінків (>шириною до 1 м) усередині приміщення чиприхованихопорядженнямзастосовуютьтрирядну системуперев’язуванняшвів.

Приоднорядному (>ланцюговому)перев’язуванніпрямихстін, у які потовщині непарнакількість півцеглин,наприкладпівтори,першузовнішню версту Першого рядуукладаютьпоперечиковимицеглинами, а другу –ложковими. Прикладцістін, в які потовщиніпарнакількість півцеглин,наприкладдві, топерший рядпочинають ізукладанняпоперечиків повсійшириністіни, у іншому рядуверстовіцеглиникладуть ложками,забутку –поперечиками. Прикладцістінбільшоїтовщини уверстових лавах у іншому ряду надпоперечикамикладуть ложки, а над ложкамипоперечики.Забутку середвиконуютьпоперечиками.

>Вертикальнеобмеження (>рівнийобрізстіни повертикальнійплощині) прикладціоднорядноюсистемоюперев’язуваннядістають,укладаючи на початкустінитричвертки. Приспорудженністіни уцеглини наїї початкуставлять через один ряд половинки.

Длязакладання вертикальногообмеженнястіни до однієїцеглину вложковому ряду наїї початкурозміщують уповздовжньому напрямкудвітричвертки, апоперечиковому, якзвичайно, -ціліцеглини.

У вертикальномуобмеженністіни впівторицеглини упоперечиковому ряду на початкустіни укуткахукладаютьтричвертки в поперечному напрямку, уложковому –тричвертки уповздовжньому напрямкустіни.

>Кладкастінсполучених подкутом, -найвідповідальніша робота йїївиконуютькваліфікованікаменярі.

>Прямі гуляй приодноряднійсистемівикладають втакійпослідовності. першийпоперечиковий рядкожної зстін, щосполучаються подпрямимкутом,починають відзовнішньоїповерхнідвоматричвертками. Інший рядзовнішньоїверстиукладають ложками. Длядодержанняперев'язуванняшвів увнутрішнійверсті взабуткуукладаютьчверткицегли.

>Примиканнястін приодноряднійсистеміперев'язуванняпоказане на рис. 1. Упершому ряду кладкупримикаючоїстінипропускають черезосновнустіну доїїлицьовоїповерхні йзакінчуютьпоперечиками йтричвертками, апропущену кладкузакінчують самими лишетричвертками (мал.1).
>Рис. 1 –Ланцюгова системаперев’язування

У іншому ряду доложківосновноїстінипримикає рядпримикаючоїстіни.

>Перехрещеннястін приланцюговійсистеміперев'язуваннявиконують,попереміннопропускаючи виряджай кладкиоднієїстіни черезіншу.

Прикладцістінбагаторяднимперев'язуваннямперший рядвиконують то й приоднорядномуперев'язуванніпоперечиками. Притовщиністіни, що кратнацілійцеглині у іншому рядузовнішню йвнутрішнюверстивикладають ложками, азабутку —поперечиками. Притовщиністіни, що кратнанепарнійкількостіцеглинперший рядвикладають поперечками на фасад, а ложкамидосерединиприміщення;другий ряд,навпаки, — ложками на фасад, апоперечикамидосередини.Наступні3...6-й виряджайзводять лише ложками ізперев'язуваннямвертикальнихпоперечнихшвів наполовину чичвертьцеглини.

Прикладцімалонавантаженихділянок подвікнами призаповненнікаркаснихстіндопускаєтьсявикористовувати взабутціполовняк йцеглянийбій.

>Вертикальнеобмеженнястінидістають,викладаючи Перші два виряджай ізтричвертками на початку. Уіншихложкових лавахнеповномірніцеглини вобмеженняхчергують ізцілими.Цеглурозташовують так,щоб ложкиперекривали одногопівцеглини.

>Прямі гуляйвикладають ззастосуваннямтричверток чичверток.Починають кладку із двохтричверток, із якікожнувміщуютьложком узовнішню верстувідповідноїсполучуваноїстіни.Проміжок, щоутворюєтьсяміжтричвертками іпоперечиковимицеглинами,заповнюютьчвертками (див.перший ряд кладки). У іншому рядуверстивиконують ложками, азабутку —поперечиками.Кладкунаступнихложковихрядівведуть ізперев'язуваннямвертикальнихшвів.

Приперехрещенністінпоперечикові виряджайоднієїстінивідсунуті начвертьцеглини відлицяіншоїстіни й в цьомупроміжкуукладенічвертки.Наступнимиложковими рядамипоперечикові виряджайобохстін, щоперехрещуються,перев'язують на чицеглини. У цьомуразі привзаємномуперев'язуванніложковихрядівстіни, щоперехрещуються,наче непроходять черезосновнустіну, а лишезаглиблюються внеї нацеглини.

>Примиканнястінвиконують так саме, як прикладціперехрещеннястін.Примиканнястін принеодночасномузведенні їхні можнавиконувати увиглядівертикальноїбагаторядної чиоднорядноїштраби. Уцихвипадках узовнішністінизакладають тристальнихстержнідіаметром 8 мм, котрі по тристержні до кількохрозташовують нерідше ніж через 2 м повисоті кладки, а й урівні шкірногоперекриття.Стержніповинні матірдовжину не .менше 1 м відкуткапримикання ізакінчуватисьанкером.

Часто кладкузовнішніхстінвиконують зкерамічноїцеглитовщиною 65 мм чицегли (>каменів)товщиною 138 мм, а кладкувнутрішніхстін — зстовщеноїцеглитовщиною 88 мм. При цьомупримиканнявнутрішніхстін дозовнішніхперев'язують черезкожні три виряджайцеглитовщиною88мм.

>Тонкі, уцеглини чи до однієїцеглину,стінивсерединібудівельзводять послезовнішніх. Для цого узовнішнійстініроблять пазглибиноюцеглини й вньогозаводятьтонкустіну.

 

1.5.Організація роботи

>Ділянкабезпосередньогомурування разом звстановленимипоручпіддонами із

>цеглою, ящиками ізрозчином йриштуваннямиутворюютьробочемісце виробникакам'янихконструкцій,будинків таспоруд. Правильна організаціяробочогомісцязабезпечуєвисокупродуктивність роботи.

Примуруванністовпів -робоча зонамає бутизавширшки 70 див йрозташовуватисяміжматеріаламимурування по один бікстовпа,якийвикладають.

>Цеглурозміщуютьліворуч, арозчинправоруч відмуляра.Запасуцегли наробочомумісці винневистачити на 2-4години роботи.Розчин у ящикизавантажують передпочаткоммурування ізрозрахунком на 40-45хвилин роботи.

Упроцесімурування запасцегли тарозчинупоповнюються. Заумовираціональноїорганізаціїробочогомісця,достатньомузапасібудівельнихматеріалівпідвищуєтьсяпродуктивність роботи.

1.6Технічніумови

>Якістьмурування -цевідповідністьїїробочимкресленням йвимогам, котрівикладені вБНШ із 03.01-87.

>Кладкустін таіншихконструкційвиконуютьвідповідно до Правилвиконання йприйманняробіт,додержання якізабезпечуєпотрібнуміцністьспоруджуваноїконструкцій йвисокуякість роботи.

Упроцесі роботикаменяр виненстежити за тим, щобзастосовувалисьцегла йрозчин,зазначені вробочихкресленнях,перевірятиправильністьперев'язування йякістьшвів кладки,вертикальність,горизонтальність Іпрямолінійністьповерхонь такутів,правильністьустановленнязакладених деталей йзв'язків,якістьповерхонь кладки (малюнок йрозшиванняшвів,добірцегли длязовнішньої верстки неоштукатуреної кладки ізрівними крайками йріжками), атакожякістьзастосовуванихматеріалів.

Усуху,жарку йвітряну погодуцеглу передукладаннямпотрібнозмочувати водою,щобкращерозчинзчіплювався ізцеглою й гарнотверднув.Під годинуперерв уроботіверхній ряд кладкизалишають неприкритимрозчином.

>Кладку послеперервипотрібнопочинати ізполивання водоюповерхніранішевикладеної кладки,цемає особливоважливезначення для кладок усейсмічних районах, й тихий, щовиконуються нарозчинах ізцементнимив'яжучимиречовинами.Такавимога продиктована тім, що сухацегла послеукладання нарозчиншвидковідсмоктує ізнього воду,зменшуєтьсявміст води уньому , йміцністьрозчинузнижується.Необхідність йступіньзволоженняцегли передукладанням уконструкціювизначаєбудівельналабораторія.

Правиламивиконання йприйманняробітвизначенідопустимівідхилення врозмірах йположеннікам'янихконструкційвідноснорозвиваючих осей йпроектнихрозмірів.

У тихийвипадках, коливідхиленняперевищуютьдопустимі, запитання пропродовженняробітмає бутивирішенеспільно ізпроектноюорганізацією.Якщо при цьому кладку непереробляють, томають бутиданіконкретнірішеннящодоспособіввиправленнядефектів. Дляперевіркиякості кладкикаменяркористуєтьсярізнимиінструментами йпристроями.

>Правильністьзакладенихвузлів приміщення.Перевіряютьдерев'янимикосинками.

>Горизонтальністьрядівконтролюють правилом йрівнем нерідше двохразів накожномуярусі кладки. Для цого правилокладуть на кладку,ставлять наньогорівень й,вирівнявши його по обрію,визначають величинувідхилення кладки відгоризонталі.Якщо вон неперевищуєвизначеного допуску,відхиленняусувають впроцесінаступної кладки.

>Вертикальністьповерхонь йкутів закладанняперевіряютьрівнем й скронею нерідше двохразів накожномуярусі кладки.Відхилення котрі неперевищуютьдопустимих,виправляють принаступнійкладці ярусу чи зверху.

>Виявленівідхилення осейконструкцій,якщо смердоті неперевищуютьустановленихдопусків,усувають йрівняхміжповерховихперекриттів.

>Товщинушвівперіодичноперевіряють так:вимірюютьп'ять-шістьрідів кладки йвизначаютьсереднютовщину шва.Наприклад:якщо призамирюванніп'ятирядів кладкивисота одного ряду кладки якщо 400 : 5 = 80 мм, асереднятовщина шва послевідніманнятовщиницеглинистановитиме: 80 - 65 - 15 мм.середнятовщинагоризонтальнихшвівцегляної кладки вмежахвисоти зверху виннастановити 12 мм, авертикальних - 10 мм. при цьомутовщина окремихвертикальнихшвів винна бути не менше 8 й не понад 15 мм, агоризонтальних - не менше 10 мм й не понад 15 мм.потовщенняшвівпротивизначених правилами можнадопускатилише увипадках,передбачених проектом, при цьомурозмірипотовщенняповиннізазначатись уробочихкресленнях.

>Правильністьзаповненняшвіврозчиномперевіряють,виймаючи ізрізних місцьокреміцеглинивикладеного рядуперевіряються (нерідшедвох-трьохразів нависоту ярусу).

>Допустимівідхилення врозмірах йположенніконструкцій йрізнихкам’янихматеріалів, мм.

>Таблиця 1 –Вимоги доякості

>Найменуваннявідхилення >Цегла,керамічні таіншікаменіправильноїформи,великі блоки

>Відхилення від проектурозмірів:

·Товщина

·Позначкаопорнихповерхонь

·Ширинаконструкції

10

-10

10

>Відхиленняповерхонь йкутів кладки відвертикалів:

· На один поверх

· На всюбудівлю

10

30

>Відхиленнярядів кладки відгоризонталі на 10 мдовжинистіни:

·Нерівності навертикальнійповерхні кладки,виявлені принакладанні рейкидовжиною 2 м

5

 

1.7.Техніка безпеки

>Інструменти йпристроїпотрібновикористовувативідповідно до їхньогопризначення йстежити,щоб смердоті були усправномустані.Інструментитреба правильно йміцнонасаджувати на ручки.Робочіповерхніінструментівмають бутирівними, беззадирок.Пошкоджені чидеформованіінструментивикористовувати не можна.

>Працюватикаменяр винен урукавицях чинапальниках , котрізахищаютьшкіру від потертостей.

>Цегляну кладкукаменярвиконує ізперекриттів, йінвентарнихпомостів чи вимосткахриштовання.Риштовання йпомостивстановлюють наочищенівирівняніповерхні.Особливуувагуприділяють на грунт,який винен бутищільноутрамбований.Забороняєтьсявстановлювати стояк наґрунт не очищень відснігу йкриги. Длярівномірногорозподілутиску под стояки перпендикулярно доспоруджуваноїстіниукладаютьдерев'яніпідкладки (однапідкладка под два стояки).

>Риштовання йпомости не можнаперевантажуватиматеріалами понадвизначенерозрахунковенавантаження,слідуникатискупченняматеріалів в одномумісці.Матеріалирозмішують так,щоб смердоті незаважати проходу7робітників йтранспортуваннювантажів.

>Між штабелямиматеріалів йстіноюзалишаютьсяробочийпрохідшириною не менше 60 див.

>Настили нариштованні й помостахповинні бутирівними й безтріщин, їхніроблять ізІнвентарнихщитів,зшитих планками.Зазорміжстіноюспоруджуваної приміщення йробочим настиломпомостів не виненперевищувати 5 див.Цей зазор потрібен у тому,щобНастилириштовання йпомостіввисотою понад 1,1 м, завиняткомпомостівсуцільногозамощенняогороджують поручнями не менше 1 м. дляпідніманняробітників напомостивстановлюютьсходні ззахиснимизагородами (поручнями).

За станом всіхконструкційриштування йпомостів, у томучислі за станомз'єднань,кріплень, вимостках йзахисних загородзабезпечуютьсистематичнийнагляд.Щодня послезакінчення роботипомостиочищають відсміття. Станриштування йпомостівщодня передпочаткомзміниперевіряємайстер,якийкеруєдільницеюробіт наоб'єкті й бригадир.

>Підніматицеглу наповерхи (>помости йриштовання) як правилотреба пакетами напіддонах задопомогоюфутлярів, щовиключаєвипаданняцегли.Підніматицеглу до контейнерах й пакетах безпіддонівдопускаєтьсялише задопомогоюспеціальнихзахватів, котрігарантують безпечу (приумовізастосуванняпристроїв, щозахищають пакет).Засоби для

>підніманняцегли (>футляри, захопи) не можназастосовувати безпристроїв, котрізапобігають самочинномурозкриваннюцихпристроїв под годинупіднімання.

>Забороняєтьсяскидати ізповерхівфутляри, захопи,піддони, їхньоготребаопускати краном.

>Кладкубудь-якого ярусустінвиконують так,щобрівеньїї после шкірногоперемощуванняпомостів був на 70 диввищим відрівняробочого вимостках чиперекриття.Якщовиникає потреба вести кладкунижче цогорівня,застосовуютьзахисніпояси чисітчастізахиснізагороди.

>Требастежити ,щобстіновіматеріали,інструменти чибудівельнесміття незалишилось настінах под годинуперерв уроботі,бо смердотіможутьупасти в низ.

>Водночас зкладкоюстін увіконніпрорізивстановлюютьготовівіконні блоки.Якщо впроцесі кладкидверні йвіконніпрорізи незаповнюютьготовими блоками,прорізизакриваютьінвентарнимизахиснимизагородами.

Прикладцістінвисотою понад 7 м за периметром приміщеннявлаштовуютьзовнішніінвентарнізахиснікозирки увигляді вимостках на кронштейнах, котрінавішують настальні гаки,укріплені укладці вміруїїзведення. Привлаштуваннікозирківдодержуються такихвимог:перший рядкозирківвстановлюють нависоті не понад як 6 м відземлі йзалишають його дозведення кладкистін протягом усьоговисоту. Інший ряд,виготовленийсуцільним чи ізсітчанихматеріалів ізвічками не понад 50*50 мм - нависоті 6-7 м вище надпершим, а й за ходом кладкипереставляють черезкожні 6-7 м.Захиснікозиркиповинні матір ширину не менше 1,5 м йзовнішній кутпідйому 20° до обрію.

>Робітники, котрівстановлюють йзнімаютьзахиснікозирки,повиннікористуватисязапобіжними поясами йприв'язуватись достійкихконструкцій.Ходити покозирках, атакожвикористовувати їхньогопомости дляскладанняматеріалівзабороняється. Беззахиснихкозирків можна вести кладкустінбудівельвисотою до 7 м, але й при цьому наземлі за периметромбудівельвлаштовуютьогорожу навідстані не менше 1,5 м відстіни.

Прикладцістін звнутрішніхпомостів над входом усходовікліткиспоруджуютьпостійніповісирозміром не менше 2*2 м.

>Кладкастінбудівельвисотою понад дваповерхи безвлаштуванняміжповерхових загородзабороняється.

>Швирозшивають зперекриттів чи ізпомостів послеукладення 2-3рядів. Привиконанніцієїопераціїперебувати настінізабороняється.


>Література

 

1.ІщенкоІ.І.Технологіякам’яних ймонтажнихробіт:Підручник (Пер. із ріс. В.В.Клинченко). – До:Вища школа, 1991.-302с.:іл..

2.Каменярні роботи (>Інтегрований курс модульногонавчання):Підручник дляпроф..-тех.навч.закладівВзЧП/А.С.Нікуліна,С.І.Засмовська, Г.П.Матвєєв таін.Підредакцією О.С.Нікуліної. До:Вікторія, 2001.-370 з.

3. ПоповК.М.Матеріалознавство длямулярів,монтажниківконструкцій:Навч.Посібник дляучнівпроф..-навч.-вихов.Закладів: Пер. із ріс. – До: Будівельника, 1994 – 147 з:іл..

4.Матеріалознавство длябудівельників:Підручник дляучнівпроф..-тех.навч.закладів/П.В. Кривенко, В.Б.Барановський,Б.Я.Константинівський. – До:Техніка, 1996 – 352 з.


Схожі реферати:

Навігація