Реферати українською » Строительство » Споруди и обладнання водопостачання


Реферат Споруди и обладнання водопостачання

nowrap valign=bottom>14,98 157.5 2.0625

 10.7

170.2625 17-18 4,1 631.687 6,5 350.35  982.037 144.375 1.753125 145.128125 18-19 4,5 693.315 6,5 350.35 1043.665 144.375 1.753125 145.128125 19-20 4,5 693.315 5,0 269.5 962.815 144.375 1.753125 145.128125 20-21 4,5 693.315 4,5 242.55 935.865 144.375 1.753125 145.128125 21-22 4,8 739.536 3,0 161.7 901.236 144.375 1.753125 145.128125 22-23 4,6 708.722 2,0 107.8 816.522 144.375 1.753125 145.128125 23-24 3,3 508.431 1,0 53.9 562.331 144.375 1.753125 145.128125

разом

100,0 15407,000 100,0 5390,000 20797.000 4500,0 21,7 14,98 4536,684 3570 44.55 28.89 3643.44

 


>години доби  >Підприємство 3  

>Q, м3/рік

Поливвулиць

>Q>міста3/рік

>Виробничі >госп-питні >Душові Разом І район ІІ район
1 15 16 17 18 19 20 21 22
0-1 140 0.0525 1 141.0525 811.385625 811.385625
1-2 140 0.0525 140.0525 832.104625 832.104625
2-3 140 0.0525 140.0525 724.255625 724.255625
3-4 140 0.0525 140.0525 739.662625 1159.662625
4-5 140 0.0525 140.0525 932.225625 420 326.67 1678.895625
5-6 140 0.0525 140.0525 1078.567625 420 326.67 1825.237625
6-7 140 0.0525 140.0525 1247.995625 420 326.67 1994.665625
7-8 140 0.0525 140.0525 1390.473625 420 1810.473625
8-9 157.5 0,06125 1 158.56125 1997.72475 1997.72475

9-10

157.5

0,06125

 

157.56125

2041.57875

 

 

2041.57875

10-11 157.5 0,06125 157.56125 1879.82975 1879.82975
11-12 157.5 0,06125 157.56125 1902.91575 1902.91575
12-13 157.5 0,06125 157.56125 1937.54475 1937.54475
13-14 157.5 0,06125 157.56125 1891.32375 1891.32375
14-15 157.5 0,06125 157.56125 1810.47375 1810.47375
15-16 157.5 0,06125 157.56125 1802.79475 1802.79475
16-17 140 0.0525 1.25 141.3025 1258.546 326.67 1585.216
17-18 140 0.0525 140.0525 1267.217625 326.67 1593.887625
18-19 140 0.0525 140.0525 1328.8456625 326.67 1655.515662
19-20 140 0.0525 140.0525 1247.995625 420 1667.995625
20-21 140 0.0525 140.0525 1221.045625 420 1641.045625
21-22 140 0.0525 140.0525 1186.416625 420 1606.416625
22-23 140 0.0525 140.0525 1101.702625 420 1521.702625
23-24 140 0.0525 140.0525 847.511625 847.511625

Разом

3500 1.33 3.25 3504.58 32481.704 3360 1960 37801.704

  


>Графік роботинасосів, щоживлятьводопровіднумережу,приймаємотрьохступінчастим (мал.1).Подачу води насосами йтривалість роботикожноїступеніпризначаємо так:

>Таблиця 7

>Визначенняподачінасосів нанасоснихстанціях

  >Тривалість роботинасосів, рік.

>Витрата, м3/рік

Подача, м3/>добу

1ступінь 5 789.6 3948
2ступінь 16 1738.734 27819.744
3ступінь 3 2011.32  6033.96
СР Іпідйому 24 1575.071 37801.704

 

3.Трасуванняводопровідноїмережі

 

Напланімістанамічаємомісцяпідведенняводоводів відНС-ІІ,влаштуванняводонапірноїбашти тавиконуємотрасуваннямагістральноїводопровідноїмережі.

>Діаметрирозподільнихлінійпризначаємо конструктивно – 150 мм.

>Намічаємо йнумеруємовузлимагістральноїмережі у точкахпересіканнямагістралей,місцяхпідключеенякрупнихспоживачів (>підприємств),водонапірноїбашти йводоводів домагістральноїмережі тазаписуємодовжиниділянокмережіміжвузлами.

>Водоводи відНС-ІІ домагістральноїводопровідноїмережіпроєктуємо удві нитки йпідключаємо дорізнихвузлів.

4.Визначеннямісткостірегулюючихспоруд

>Регулюючийоб’ємводонапірноїбаштивизначаємо шляхомсуміщенняграфіківводоспоживання йводоподачі насосами 2-гопідняття (табл. 8).


>Таблиця 8

>Визначеннярегулюючогооб’єму бакаводонапірноїбашти

>Години доби

 >Q>міста, м3/рік

 >Q>НС-ІІ, м3/рік

>q у бак, м3/рік

>q з бака, м3/рік

W у баку, м3

 0-1 811.385625 789.6 21.785625 -21.785625
 1-2 832.104625 789.6 42.504625 -64.29025
 2-3 724.255625 789.6 65.344375 1.054125
 3-4 739.662625 789.6 49.937375 50.9915
 4-5 1478.895625 1738.734 378.069375

429.060875

 5-6 1825.237625 1738.734   94.942625 334.11825
 6-7 1994.665625 2011.32 264.370625 69.747625
 7-8 1810.473625 1738.734 80.843625 -11.096
 8-9 1997.72475 2011.32 58.57525 47.47925
 9-10

2041.57875

2011.32  14.72125 62.2005
 10-11 1879.82975 1738.734 149.53475 -87.33425
 11-12 1902.91575 1738.734 172.62075 -259.955
 12-13 1937.54475 1738.734 207.24975 -467.20475
 13-14 1891.32375 1738.734 161.02875 -628.2335
 14-15 1810.47375 1738.734   80.17875 -708.41225
 15-16 1802.79475 1738.734   72.49975

-780.912

 16-17 1585.216 1738.734 145.079 -635.833
 17-18 1593.887625 1738.734 136.407375 -499.425625
 18-19 1655.515662 1738.734 74.779338 -424.646287
 19-20 1667.995625 1738.734  62.299375 -361.396912
 20-21 1641.045625 1738.734  89.249375 -272.147537
 21-22 1606.416625 1738.734  123.878375 -148.269162
 22-23 1521.702625 1738.734 208.592375 57.911625
 23-24 847.511625 789.6 57.911625 0,000000

 >Всього

37801.704 37801.704

>Регулюючийоб’єм бакабаштидорівнюєарифметичнійсуммінайбільшогододатнього (429.060875) йвід’ємного (-780.912)значеньзалишку води в баку. Отже

Wр = 1209.97 м3.

>Отриманийрегулюючийоб’ємводонапірноїбаштизменьшуємо на 40%,оскількирозраховуємоводопровіднумережу ізконтррезервуаром.

>Тобто Wр = 725.982 м3.

>Протипожежний запас води вбаштах,визначаємо ізрозрахунку на10-хвилиннутривалістьгасінняоднієїзовнішньої йоднієївнутрішньоїпожеж приодночаснихнайбільшихвитратах наіншіцілі [1, п. 9]:

 ,   

деq>р.м –розрахунковівитрати води уводопровідніймережінаселеного пункту всімакатегоріямиводоспоживачів (>q>р.м. = 2137.14/3,6 = 593.65л/с);q>п.з йq>п.в –розрахунковівитрати водивідповідно нагасінняоднієїзовнішньої (>q>п.з = 35л/с) йоднієївнутрішньої(q>п.в = 5л/с)пожеж; 10 –нормативні десятьхвилингасінняпожежі; 60 –коефіцієнт перекладухвилин усекунди; 1000 – тісаме,кубічнихметрів улітри.

Отже W>пож = 380.19 м3.

>Повнийоб’єм бакаводонапірноїбаштиобчислюємо заформулою

Wб = Wр + W>пож = 1209.97 + 380.19 = 1590.16 м3 .

Ос-кількирозрахунковийоб’єм бака Wбвиявивсябільшим 800 м3 , топроектуємобезбаштову схемуводопостачання, коли намережівідсутнірегулюючіємності, акількість води, Якаподіється умережу насосами в останній момент години,дорівнюєспоживаннюміста.

>Регулюючийоб’ємРЧВвизначаємо шляхомсуміщенняграфіківподачі насосами 1-го й 2-гопідйомів (>табл.9)

>Таблиця 9

>Визначеннярегулюючогооб’ємуРЧВ

>Години доби

>Q>НС-І, м3/рік

>Q>НС-ІІ, м3/рік

>q доРЧВ, м3/рік

>q зРЧВ, м3/рік

W уРЧВ, м3

 0-1  1575 811.385625 763.614375 763.614375
 1-2  1575 832.104625 742.895375 1506.50975
 2-3  1575 724.255625 850.744375 2357.254125
 3-4  1575 739.662625 835.337375 3192.5915
 4-5  1575 1478.895625 222.764375

3415.355875

 5-6  1575 1825.237625 250.237625 3165.11825
 6-7  1575 1994.665625 419.665625 2745.452625
 7-8  1575 1810.473625 562.143625 2183.309
 8-9  1575 1997.72475 422.72475 1760.58425
 9-10  1575 2041.57875 466.57875 1294.0055
 10-11  1575 1879.82975 304.82975 989.17575
 11-12  1575 1902.91575 327.91575 661.262
 12-13  1575 1937.54475 362.54475 298.71525
 13-14  1575 1891.32375 316.32375 -17.6085
 14-15  1575 1810.47375 235.47375 -253.08225
 15-16  1575 1802.79475 227.79475 -480.877
 16-17  1575 1585.216  10.216 -491.093
 17-18  1575 1593.887625 18.887625 -509.980625
 18-19  1575 1655.515662 80.515662 -590.496287
 19-20  1575 1667.995625 92.995625 -683.491912
 20-21  1575 1641.045625 66.045625 -749.537537
 21-22  1575 1606.416625 31.416625

-780.954162

 22-23  1575 1521.702625 54.702625

-728.511625

 23-24  1575 847.511625 728.511625 0,00

 >Всього

37801.704 37801.704

Wр = 3415.355875 + 780.954162 =4196.3м3.

>Повнийоб’ємРЧВ:

W>РЧВ = Wр + W>пож + W>в.п.,

де Wр –регулюючийоб’єм води, м3; W>в.п – запас води навласніпотребистанційпідготовки води (приймаємо W>в.п =0,06Q>доб.мах = 0,06*37801.704 =2268.1м3);

W>пож –пожежний запасводи6

W>пож = Тп (3,6qп –Q1) + W>госп ,


де Тп = 3 – годинугасінняпожежі в системахводопостачання Ікатегорії;qп –витрати води нагасіннярозрахунковоїкількостіпожеж внаселеномупункті, (>qп = 70л/с);

>Q1 = 1575 м3/рік –подавання води вРЧВНС-І; 3,6 –коефіцієнтпереведеннял/с у м3/рік; W>госп = 2137.143625 + 1997.72475 + 2041.57875 =6176.447125м3 –об’єм води, щоспоживається упродовж трьохсуміжнігодининайбільшоговодоспоживання нагосподарські йвиробничіцілі.

W>пож = 2207.447 м3.

W>РЧВ = 4196.3 + 2207.447 + 2268.1 =8671.847м3.

>Приймаємо двапрямокутніРЧВмісткістю 5000 м3кожний йрозмірами:

>довжина – 30 м; ширина – 36 м;глибина води – h>РЧВ = 4,84 м.

>Глибиниоб’ємів води:

-регулюючого h>рег = Wр />nF>РЧВ = 4196.3/2.36.30 =1.94 м

-пожежного h>пож= W>пож/>nF>РЧВ =1.02м;

- навласніпотреби h>в.п. =1.05м.

>Відмітка максимальногорівня води врезервуарі

Z>m>ах.рчв = Z>з.рчв +Dh>рчв = 122 + 1,0 = 123 м,

де Z>з.рчв –відміткаповерхніземлі вмісцізнаходженняРЧВ, м;Dh>рчв –перевищення максимальногорівня води надповерхнеюземлі, м.

>Відмітка днаРЧВ

Z>д.рчв = Z>max.>рчв – h>рчв = 123 – 4,84 = 118.16 м,

>Відміткамінімальногорівня води вРЧВ

Z>min = Z>m>ах.рчв – h>рег – h>в.п. = 123 – 1, 94 – 1.05=

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація