Реферати українською » Таможенная система » Ідентіфікація автомобільніх прічепів та Митне оформлення


Реферат Ідентіфікація автомобільніх прічепів та Митне оформлення

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>Вступ

 

Насучасномуетапірозвитку України одним зстратегічнихзавданьєвикористаннявиробничого,науково-технічного таекспортногопотенціалутакоїпріоритетноїгалузі якавтомобілебудування.Адже усучаснійсистемісвітовихтоварнихринківавтомобільнийзаймаєособливемісце – один ізнайглобалізованіших,такий, щошвидкорозвивається йєприбутковим,характеризуєтьсяжорсткоюконкуренцією, Яказумовленарізними чинниками,серед які:зростаючінадлишкивиробничихпотужностейавтомобільноїпромисловості;зростаннякількостікраїн, щоорганізовуютьвласневиробництвоавтомобільноїпродукції;формуванняміжнароднихавтомобільнихальянсівперевізників. Тому передурядомпершочерговимипитаннями уцій сферієствореннясприятливих умів (>законодавчих,політичних,інвестиційних тощо) длязростанняобсягіввиробництва йреалізаціївітчизнянихавтомобільнихпричепів,недопущенняухилення відоподаткування приввезенні тареалізаціїзакордоннихпричепів, забезпеченняекономічнихінтересів українськихпідприємств й держави уцілому.

>Нині наринку Україниз'являється все понадімпортнихпричепіврізних марок й моделей як нових, то й тихий, котрі були увикористанні.Саме тому уряднамагаєтьсязахиститивітчизнянихвиробників,вводячивисокі ставкимита напричепи, але й, Незважаючи наце,конкуренція ізіноземнимивиробникамиєдоситьжорсткою.Попит навітчизняніавтомобільніпричепинижче ніж напричепиіноземноговиробництва,оскількиостанніпредставлені наринку у широкомуасортименті,характеризуютьсявисокимиексплуатаційнимивластивостями,якістю, щовідповідаєціні.

>Відкриттякордонівпризвело доутвореннямогутньогоринкунелегальнихтранспортнихзасобів.Цейринокінтенсивнонасичується зарахунокпричепів,якими незаконнозаволоділи українахЗахідноїЄвропи.

>Проблеми,пов’язані ізнедостатньоюзаконодавчою танормативною базоюекспертизи, у томучисліідентифікаційної,автомобільнихпричепів,призводять донепорозумінь примитномуоформленні, тавідкриваютьновішляхи передправопорушниками. Цеобумовлюєактуальність тимидипломноїмагістерської роботи.

Мета роботи – розробка методикиідентифікаційноїекспертизиавтомобільнихпричепів приздійсненнімитного контролю.

>Досягненняпоставленої метипередбачаєвирішення такихзавдань:

-проаналізувати станринку танапрямирозвиткуасортиментуавтомобільнихпричепів в Україні;

-вивчитизаконодавчо-правову базущодопереміщенняавтомобільнихпричепів черезмитний кордон України;

-розглянутикласифікаціюавтомобільнихпричепів та їхнітехнічніпараметри;

-проаналізувативимоги доякості тамаркуванняавтомобільнихпричепів;

-охарактеризувати тапроаналізувативидиекспертизиавтомобільнихпричепів;

-розробити алгоритмідентифікаційноїекспертизиавтомобільнихпричепів;

-обґрунтувативибірідентифікаційнихпоказниківавтомобільнихпричепів;

-проаналізуватирезультатиекспертизиавтомобільнихпричепів;

-описати порядокдекларуванняавтомобільнихпричепів;

-проаналізуватиособливостімитного контролю тамитногооформленняавтомобільнихпричепів.

>Об’єктомдослідженняєавтомобільніпричепи, котріпереміщуються черезмитний кордон України.

Предметдослідження –ідентифікаціяавтомобільнихпричепів,митний контроль тамитнеоформленнятранспортнихзасобів.

>Наукова новизнаотриманихрезультатівполягає у боупершерозроблено порядокекспертизиавтомобільнихпричепів длямитнихорганів України;запропонованоперелікідентифікаційнихпоказниківавтомобільнихпричепів.

>Практичнацінністьрезультатівдослідження:розроблений порядокекспертизиавтомобільнихпричепівможе бутивикористаниймитними органами дляпроведенняідентифікаційноїекспертизи примитномуконтролі.

>Методидослідження:загальнонауковіаналізу,порівняння,узагальнення, атакожорганолептичний тарозрахунковий.

>Апробаціярезультатівдослідження:опублікованостаттю «>Експертизаавтомобільнихпричепів» узбірнику статей (-До.:Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 2011) тазробленодоповідь настудентськійнауково-практичнійконференції (8 апреля 2011 р. м.Київ,КНТЕУ).


1. >Законодавчо-нормативна базаякості тамитногооформленняавтомобільнихпричепів

1.1 Станринку танапрямирозвиткуасортиментуавтомобільнихпричепів в Україні

Наступного дняавтомобільніперевезення єневід’ємним атрибутомекономіки держави. Великачасткаперевезеннявантажівприпадаєсаме на автотранспорт,зокрема навантажніавтомобілі ізпричепами чинапівпричепами.

>Активнийрозвитокдорожнього транспорту в Україніспонукає доти, що багатовантажоперевізнихоператорів Українизмушеніочікуватиновівантажівки понад року. Заданимимаркетологів, котрівивчаютьвиробництвопричепів йнапівпричепів, у 2008 р.попит напричепи уСхіднійЄвропізріс на 35%.Загальнакількість новихпричепів йнапівпричепів,проданих в 15східноєвропейськихкраїнах,включаючи Україну,Росію йТуреччину, в 2008 р.досягла 109 тис. од.,тобтовперше вісторіїщорічні продажівпричепів уСхіднійЄвропіперевищив 100 тис. прим. (у 2002 р. було бреалізованолише 30 тис.причепів танапівпричепів) [1].

УЄвропінайбільшуємністьмаєринокпричепів йнапівпричепів уНімеччині:обсяг продаж у 2010 р.становив 40 тис. од. новогорухомого складу. Три великихнімецьких виробникатрейлерівSchmitz,Cargobull,Krone&Kugel, атакожавстрійськакомпаніяSchwarzmullerєголовнимиодержувачамизамовлень йнадприбутків відсхідноєвропейськогоринку.Найменший ізтрьохнімецькихзаводів –фірмаKrone&Kugel –виготовила в 2010 р. 20 тис.напівпричепів (у 2008 р. – 12 тис. прим.).

>Виробництвокомпанії наскладальних заводах вмістахBurtenbach (>Німеччина) йChochen (>Чехія) якщомодернізовано. ЗаводбілямістаШтеттін (>Польща) теперзнаходиться устадіїбудівництва.Вінзможевиробляти до 5 тис.причепів нарік.Керівництвофірми ужебудуєпланищододоведеннявиробничихпотужностей дощорічноговипуску 60 тис.причепів до 2012 р.Деякіфахівці ізЄвропипророкують, щопопит напричепи танапівпричепи уСхіднійЄвропі, асаме Україні такраїнах СНРпродовжатьзростати,хоча йменшими темпами, щозумовленонаявністювласнихвиробників, атакожвисокимицінами на цей вид транспорту (>країнекспортерівЄС).

>Щодоємностіринківпричепів уПольщі,Росії на те укожній із які теперреалізовується понад 20 тис.причепів йнапівпричепівщорічно.

Нема заоб’єктивніскладнощі у сферіекономіки України,автомобільніпричепи в Украине ещевиробляють.Переважначасткаприпадає навиробництвопричепів длялегковихавтомобілів,менша – навиробництвовантажнихпричепів танапівпричепів.Післярізкогоскороченнявиробництва усередині 90-х років ізкінця 90-хобсягивипускузбільшуються. Так, лише заперіод із 2001 по 2007 рр.відбулосязростання у 2,5 рази.

>Зазначимо, що у 2010 р.загальнийобсягреалізаціїавтомобільнихпричепів в Українізнизився на 17,77%,однак за тієї жперіод на 15,38%вирісобсягреалізації новихавтопричепів, афінансовамісткістьринку новихпричепівдосягла 147,2 млн. дол. США.Вперше із початку 1990-х роківобсягреалізованих новихпричепівперевищиваналогічнийпоказникринкупричепів, що були вужитку [2].

>Обсягоперацій за 2010рік ізновимипричепами (>імпорт тавиробництво)становив 31,21 тис. прим., що на 15,38% більше, ніж у 2009році (23,72 тис. прим.),обсягоперацій ізпричепами, котрі були вужитку,становив у 2010році 27,12 тис. прим., що 64,61% менше, ніж у 2009році (45,3 тис. прим.),також у 2010роцівнутрішній перепродажівзріс на 6,78% йстановив 139,69 тис. прим.Найбільшучастку уструктуріринкузаймаєвнутрішній перепродажів – 65,13%,частка продаж новихпричепів у 2010 р.такожзросла йсклала 19,35%,проте,часткаавтомобільнихпричепів, що були вужитку,значноскоротилася – з 36,05% до 15,52% (табл. 1.1) [3].


>Таблиця 1.1.Показникиринкуавтомобільнихпричепів в Україні в 2009–2010р.р.

№ зарплатню >Показник Сегментринку >Усього
>новіпричепи (>імпорт +виробництво) >причепи, що були вужитку (>новіреєстрації) >внутрішній перепродажів
1. >Обсяг у 2010 р., тис. прим. 71,22 57,11 239,69 368,00
2. >Часткаринку у 2010 р., % 19,35 15,52 65,13 100
3. >Обсяг у 2009 р., тис. прим. 61,72 161,36 224,48 447,55
4. >Часткаринку у 2009 р., % 13,79 36,05 50,16 100
5. >Зміниобсягуринку порівняно із 2009 р., % 15,38 -64,61 6,78 -17,77
6. >Зміничасткиринку порівняно із 2009 р., % 40,32 -56,96 29,86 -79,55
7. >Зміниобсягу продаж порівняно із 2009 р., прим. 9,49 -104,25 15,209
8. >Зміничастки продаж порівняно із 2009 р., % 5,56 -20,53 14,98

>Аналізуючиреалізаціюавтомобільнихпричепів закласами,відмітимо, що вструктурі продажів у 2010роцінайбільшупитому вагистановивклас «>Причепи длявантажнихавтомобілів» (42,15%), одномумісцезаймавклас «>Причепи длялегковихавтомобілів» (34,58%),потім –клас «>Спеціальнихпричепів» (20,85%) (табл. 1.2).

>автомобільнийпричепмитнийідентифікаційний

>Таблиця 1.2. Структурареалізованихавтомобільнихпричепів в Україні у 2009–2010роках (закласами), %

Клас

>Роки

2009

2010

>Житловіфургони 0,18 -44
>Спеціальніпричепи 20,85 -3
>Причепи длявантажнихавтомобілів 42.15 9
>Причепи длялегковихавтомобілів 34,58 -23
>Рефрижератори 3,48 5
>Панельні 0,68 -2
>Цистерни 6,93 -11
>Евакуатори 1,03 50
>Самоскидні 0,13 -12

 

>Найбільшучастку наринку України у 2009–2010р.р.займалипричепинімецькоговиробництва:Schmitz (>Німеччина)близько 27%ринку,Schwarzmuller (>Німеччина)близько 24%,Cargobull (>Німеччина)близько 18%,Krone&Kugel (>Німеччина)близько 15%,Zorgi (>Польща)близько 11%,Trailor (>Нідерланди)близько 5% (рис. 1.1) [4].

>Рис. 1.1. Структуравітчизняногоринкупричепів закордонноговиробництва у 2009–2010 рр., %

Відродженняекономікивимагаєзначноїкількостівантажнихперевезень,здійснюванихавтомобілями ізпричепамирізногопризначення.Зрозуміло, щозарубіжнатехніка, не так наякість йасортимент, практично недоступнасередньому й маломубізнесу. Такихумовахзмоглизайняти своюнішу наринку порівняноневеликі, але йамбітнівітчизнянікомпанії, щороблять все,щобзадовольнитипопит,якийшвидко зростанні.

>Середвідносно невеликихкомпаній, щоупевненолідирують наринку України,популярністюкористуєтьсяТОВ МОЗ «>Тонар», що доброзарекомендувало собі увиробництвіторговихфургонів тамаловантажнихпричепів.Протекомпаніявіднедавнавийшла нариноквантажнихавтопричепіввеликоївантажопідйомності. Нема законкуренцію,тентованийнапівпричіпзагальногопризначенняТонар-97461 (рис.А.1)вантажопідйомністю 26,65 т. йоднооснийнапівпричіпТонар-97673вантажопідйомністю 5 т. дляперевезеннялегковаговихвантажівкористуютьсядостатньоюпопулярністю.

>Середпідприємств ізсуміснимкапіталомпозитивнийімідж наринкустворилафірма «>Новтрак» (у м.Луганськ).Фірма працює уже понад 15 років – вон бувсформованаще в 1993роцінімецькоюкомпанієюSOMMERFahrzeugbau. «>Новтрак»спеціалізується навиготовленністалевих йтентованихкузовів, атакожвеликовантажнихнапівпричепів типуSW240/SG-GF240 (рис.А.2).Продукціякомпаніїмаєстійкийпопитзавдякитрадиційнійякості.Основніпокупціпричепів –вітчизняніфірми, щоспеціалізуються наміжнароднихперевезеннях. Цеєвідносно природно:причепи «>Новтрак»відповідають усімєвропейським нормам безпеки, при цьомуістотнодешевшеімпортних, немаютьмитних проблем йсертифіковані в Україні,втім, 40%продукції «>Новтрак»йде наекспорт.

З невеликихпідприємств, щозаймаютьсявипускомпричепів, можнатакожвиділитикомпанію «>БудМаш» (м. Прилуки чернігівськоїобласті), Якавипускає «>кемпінгові»причепи долегкових авто, атакожневеликіавтовози, котріможетранспортуватилегковий чинапіввантажнийавтомобіль. На думкуекспертів,цейдвовіснийпричіп непоступаєтьсязарубіжним аналогам затехнічними характеристиками й при цьомумаєнижчуціну [2].

Добрезарекомендувала собі упокупцівпродукція ВАТ «>Верхньодніпровськийавторемонтний завод». Одна ізнайбільшпопулярних моделей –цетривіснийтентованнийпричіпСЗАП-8305,вантажопідйомністю 13,5 т. ізпередньоюстінкою йзаднімидодатковимивантажнимивідділами,призначений дляперевезеннярізнихвантажів.Йогоголовнаперевага –відносноневисокаціна йможливість роботи із тягачамирізних марок, яквітчизняних, то йзарубіжних. При цьомупричепицієїфірмимаютьдостатньооптимальнетехнічнеоснащення –барабаннігальма ізпневмоприводом,виконаним задвопровідноюсхемою,оснащеніпристроємавтоматичногорегулювання зазору й АБС. Уперспективі підприємстваплануєнарощувативипуск,оскількивласніпотужностідаютьможливістьвироблятищороку не менше 10 тис. од.техніки.

>ТОВ «>Еверласт»відомий,перш на,випускомунікальноїтехніки дляперевезеннянадважких йнадгабаритнихвантажів. У 1997році заводвипустивпричіпвеликоївантажопідйомностімодульноїконструкціївантажопідйомністю до 600 тонн. У 1998році бувспроектований йзібранийпричіпвантажопідйомністю уже 1300 тонн, черезрікствореноцілесімействопричепів особливовеликоївантажопідйомності намодульнійоснові.Сьогоднікомпаніяупевненозаймаєнішуунікальнихрозробок дляспецтехніки. Нема замалосерійневиробництво,підприємствоупевненолідирує на цьому непростогосегментіринку.

ЗАТ «>Бориспільський автозавод» (з.ПроліскиБориспільського району) у 1995роцівипустивпершапартія із 10ізотермічнихавтофургонів длям’ясопереробного заводу. З годиноюпідприємствоосвоїловиробництвоунікальноїтехніки. Назамовленнякомпанії «Хенкель» бувпобудований «ХенкельІнфомобіль». Задопомогоюспеціальнихавтоматичнихмодулів йгідравлічних системплоща фургоназдатнавсього за 20хвилинзбільшитися.Замовникупевнений, щозавдякивикористаннюпередовихтехнологічнихрозробок дозволитипроводити широкий комплексрекламно-інформаційнихзаходівнавіть упольовихумовах.

Таким чином,вітчизнянийринкуустаткування длявантажоперевезеньзростає.Цятенденціяспостерігається в центральних районах України, але й і й врегіонах. Цесвідчить про ті, щоукраїнськаекономіка усе ж таки такизумілаподолати кризові йзнаходиться напідйомі.Можнасподіватися, щоце, у своючергу,приведе дозростанняінвестицій вгалузь.

>Середвідомихвітчизнянихвиробниківпричепівособливемісцезаймає «>шостий»київськийавторемонтний завод «>КАРЗ» –найбільший в Українівиробникпричепів із10-річнимдосвідом роботи. Увиробничійпрограмі заводу –близько 10 моделейцієїпродукції:посилені, ізоцинкованоїсталі, ізподвійними бортами, ізвисоким тентом, длятранспортування невеликихкатерів,воднихмотоциклів йспортивних машин, дляперевезеннярідин, ізресорною читорсіонноюпідвісками й т.д.Гарантія цого заводу на усіпричепи – 18місяців безобмеженняпробігу.Умовно весьмодельний рядпричепівКиївського авторемонтного заводу можнарозділити втричікласи –малі,великі йспеціальні. Напідприємствізаймаютьсямасовимвиробництвомпричепів (600–900екземплярів вмісяць), а й заіндивідуальнимизамовленнями,наприклад, дляперевезеннянезвичнихвантажів тощо.

Уасортиментіпродукції заводуєпричепипідвищеноївантажопідйомності: модель 8304,розрахована наперевезення 850 кгвантажу, 8305 – на 1000 кг, 8309 – на 2000 – 3000 кгРозміри кузовапричепа 8304 –1,4х2,5 м,підвіска – «>волговська»ресори йамортизатори, атакожматочини под «ГАЗ» диски. Модель 8305відрізняєтьсянімецькоюторсіонноюпідвіскоюAL-KO іінерційниммеханічнимгальмом (>гідравліку незастосовують черезнизькунадійність).Причіп 8309 (рис.А.3) із кузовом1,5х3,3 м –двовісний ізторсіонноюпідвіскоюAL-KO іінерційнимгальмом, як й упопередньоїмоделі. Модель 8304коштує 2560 грн., модель 8305 – від 5000 грн., модель8309-а – 9000 грн.

>Найпопулярнішийпричіпсередмалихагрегатів – модельПФ-01 (рис.А.4)вантажопідйомністю 500 кг ізгабаритнимирозмірами кузова1,2х2,0 м (>1,3х2,0).Вінможе матір якпросту (ізпрямимдишлом, рама із гнутогошвелера), то йпосиленуконструкцію (ізпосиленимдишломтрикутноїформи, рамавиконана ізквадратної сурми).Підвіска –ресорна із амортизаторами читорсіоннавідомоїнімецькоїфірмиAL-KO,маточина – под «ВАЗ» диски.

>Випускаєтьсятакож й вкорочена модельПФ-02 ізгабаритнимирозмірами кузова1,2х1,2 м.Простийпричіпкоштує 1435 грн.посилений – 1575,двобортний «Фермер» – 1715,укорочений – 1330, а із кузовом ізоцинкованоїсталі – 1675 грн. На базу «>Фермера»також можнавстановитиоцинкований гору чи кузов дляперевезеннягабаритнихвантажів.

>Випускається заводом «>КАРЗ»причеписпеціальногопризначення.Двовісна модель 8712 (рис.А.5) «>евакуатор»має платформу1,8х4,0 м.Підвіска –торсіоннаAL-KO,гальмо –механічнийінерційний. Дляполегшеннявстановлення наавтомобіль, платформамаєручнулебідку.Вантажопідйомність такогоевакуатора – 2,3тонни,ціна – від 12000 грн.

>ТакожпредставленііншімоделіспеціальнихпричепівПВТ-100 –малий, дляперевезенняводнихмотоциклів (>довжина 3,0 м,вантажопідйомність 350 кг) й великий ізякірними ковзанками йдишлом, щоскладається длятранспортуваннякатерів (5,0 м,вантажопідйомність – 700 кг.).Малийкомплектується «АЗЛК»ресорноюпідвіскою із амортизаторами,маточиною под «ВАЗ» диски, а великий – «ГАЗ»підвіскою йматочинами.ОбидвімоделітакожможутьоснащуватисяторсіонноюпідвіскоюAL-KO [3].

Отже,відзначившиосновнихвиробниківавтомобільнихпричепів в Україні можназробитипевнівисновкистосовнореалізаціїавтомобільнихпричепів.

>Компаніями-лідерамиукраїнськогоринкуавтомобільнихпричепівєнаступні:

> «>Новтрак» – 21%;

> «>Верхньодніпровськийавторемонтний завод» – 18%;

> «>КАРЗ» – 11%;

> «>БудМаш» – 8%;

> «>Тонар» – 3%;

> «>Автоінвестстрой» – 3%;

> «>Еверласт» – 2%;

>Інші – 34% [14].

>Оцінюючиперспектививітчизняногоринкуавтомобільнихпричепів нацейрік, усіекспертипереконані, щоіснуючітенденціїзбережуться. Длябільшостікомпанійцілком реальнодомогтися приросту в 30–50%. За словами директоракомпанії «>Новтрак»,обсягиреалізації новихавтомобільнихпричепів черезкілька роківцілкомможутьдосягтиподілки в 100 тис. врік. Однакцей процес якщопоступовим. Задеякимиоцінками, в 2012році Українськийринокзбільшитьсяще на 15 тис.автомобільнихпричепів. Однозначно можнастверджувати, що будутьзростатиобсягиреалізації практично всіх марок.

Отже, длязахіднихвиробниківавтомобільнихпричепів Україна, як й країни СНР таСхідноїЄвропи,стаєпріоритетнимринком: великаємність,вінє ненасичений ймає великийпотенціал зростанню. Томупершочерговимзавданнямвітчизнянихвиробниківєінтеграція усвітовийринок, щовимагає збільшенняобсягіввиробництва,підвищенняякостіавтомобільнихпричепів,розширенняринківзбуту таін. У своючергу, держава винна забезпечитинеобхіднерегулюванняринкуавтомобільнихпричепів,вдосконалитизаконодавчу базу ізметоюстворенняоптимальних умів як длявиробників, то й дляпотенційнихпокупців.

1.2Законодавчо-правова базащодопереміщенняавтомобільнихпричепів в Україні

>Загальний порядокпереміщеннятранспортнихзасобів черезмитний кордон України,визначаєтьсяМитним кодексом,постановамиКабінету міністрів України, наказомДержмитслужби України від 26червня 1999 р. «Прозатвердження Правилмитногооформленнятранспортнихзасобів,номернихвузлів таагрегатів, щопереміщуються черезмитний кордон України» танизкоюіншихнормативнихдокументів.

>Ще 10 років томумитнимзаконодавством не було б передбаченесплатиніякихплатежів запереміщення через кордонтранспортнихзасобів.Достатнім було бпред’явитиіноземний паспорт ізвізою країни, де бувпридбанийтранспортнийзасіб, тадокументи, щопідтверджували декларація пророзпорядженняцимтз, ймитний кордон буввідкритим.Митнеоформленнятранспортнихзасобів сталоефективним каналомнадходжень до державного бюджету. Тому,починаючи із 1994 р.,майжещорокуприймалисянормативнідокументи длявпорядкування роботи у цьому напрямі:

–ПостановиКабміну України №526 від 5серпня 1994 р., №94 від 8 лютого 1995 р., №949 від 28 листопаду 1995 р., №341 від 31травня 1994 р. «>Щодоподальшогоудосконалення порядкумитногооформленнятранспортнихзасобів, щопереміщуються черезмитний кордон України».

– Правиламитногооформленнятранспортнихзасобів,номернихвузлів таагрегатів, щопереміщуються черезмитний кордон України,розроблені йзатвердженіДержмиткомом України у 1995 р.; заперіод із 9червня 1994 р. по 4 января 1996 р. бачено 16наказівДержмиткому України із цого запитання.

–ПостановаВерховної Заради України №>433/95-ВР від 16 листопаду 1995 р.;ПостановаВерховної Заради України №217/96 від 24травня 1996 р. провведення вдію Закону «Про ставки акцизногозбору йввізногомита надеякітранспортнізасоби ташини перед тим».

–ПостановаКабміну від 24жовтня 1996 р. «Промінімальнумитнувартістьімпортнихавтомобільнихпричепів та шин перед тим»,якою усітранспортнізасобиподілено на «>акцизні» й «>безакцизні».

–ПостановаКабміну від 7вересня 1998 р. «Прозатвердження Правил державноїреєстрації таоблікуавтомобілів,автобусів, атакожсамохідних машин,сконструйованих нашасіавтомобілів,мотоциклів всіхтипів, марок й моделей,причепів длялегковихавтомобілів тавантажівок».

>Відповідно до ст. 37Митного кодексу України,переміщення черезмитний кордон Українитранспортнихзасобів татоварівпідлягає їхнімитномуоформленню.Такеоформленняздійснюєтьсяпосадовими особамимитниці ізметою забезпеченнямитного контролю та державногорегулюванняввезення намитнутериторію України транспортувключно всіхпозицій заУКТЗЕДгруппи 87.

Під час перебуваннячергумитний контрольздійснюється ізметою забезпеченнядотриманнядержавними органами,підприємствами та їхніпосадовими особами, атакожгромадянами – порядкупереміщення черезмитний кордон Українитранспортнихзасобів татоварів (ст. 21Митного кодексу).Митний контрольздійснюєтьсяпосадовими особамимитниці шляхомперевіркидокументів, необходимих для такого контролю,митногоогляду (>оглядутранспортнихзасобів),переогляду,облікупредметів, щопереміщуються черезмитний кордон України.

Уразіввезеннятранспортнихзасобів, асамеавтомобільнихпричепівправовоюосновоюєПостановаКабінету міністрів України «Прозатвердження правилввезеннятранспортнихзасобів натериторію України «№341 від 31.05.94.ПідвиконанняцієїпостановиДержавниммитнимкомітетомзатверджено: «Правиламитногооформленнятранспортнихзасобів, котріпереміщуються черезмитний кордон України».

>Особливостіздійсненнямитного контролю імитногооформленняавтомобільнихпричепів ззастосуваннямвантажноїмитноїдеклараціїздійснюєтьсяпоетапно,відповідно доНаказуДержавноїмитноїслужби України від 20.04.2005 року №314).

>Ці правилавизначають порядокввезенняавтомобільнихпричепівпідприємствами,установами,організаціями тагромадянами натериторію України (п. 1Постанови).Транспортнізасоби,причепиможутьввозитися: дляпостійногокористування; длятимчасовогокористування; дляреалізації; для транзиту [6].

>Підприємства тагромадяни, котріввозятьавтомобільніпричепи натериторію України,повинніпідтвердитивідповідними документамиправомірністьволодіння чикористування ними.

>Заборонщодоввезення в Україну дляпостійногокористуваннятранспортнихзасобів,автомобільнихпричепів, чи – які, котрі на даний моментввезення буливиготовлені 10 й понад років тому – немає.

>Всіавтомобільніпричепи, котріввозяться натериторію Українипідлягаютьмитномуоформленню тареєстрації органівДержавтоінспекції.

Уразівивезеннятранспортнихпричепів, щопереміщуються черезмитнутериторію України транзитом,митниціперевіряютьвідповідністьданихтранспортнихзасобівзаявленим вдеклараціях, атакождотриманнязаявленого под годинуввезеннятерміну.

>Митнеоформленняавтомобільногопричепуможездійснюватися, як йоговласником, то йіншимифізичними таюридичними особами, котрімаютьналежним чиномоформленіповноваження.Громадяни, котріпереміщують черезмитний кордон Українитранспортнізасоби у томучисліавтомобільніпричепи уїхньомускладі,зобов'язанізаповнитиавтомобільнумитнудекларацію та вналежнихвипадкахпідписатизобов'язаннявідповідно прозворотневивезення /ввезення, транзит чи доставкуданого транспортногозасобу із одногомитного органу вінший.

НаказДержмитслужби України від 25.06.99 №393 «Прозатвердження Правилмитногооформленнятранспортнихзасобів,номернихвузлів таагрегатів, щопереміщуються черезмитний кордон України»,зареєстрований уМіністерствіюстиції України 29.07.99 за №516/3809, таіншінормативно-правовіактиДержмитслужби Українизастосовуються вчастині, що несуперечить цьому наказу.

>ЗавдякипроведенійроботіКабінетом міністрів України 20.08.2008 рокуприйнятопостанову №715 «Продоповнення Порядкуздійсненнямитного контролюавтомобільнихтранспортнихзасобівперевізників йтоварів, щопереміщуються ними, у пунктах пропуску черездержавний кордон».

>ЗгідноположеньзазначеноїПостановидекларуванняавтомобільного транспортногозасобу –причепа (>напівпричепа), щозареєстрований напостійнійоснові на територїіноземної держави татимчасово ввозитися намитнутериторію України (у томучислі ізметою транзиту)тягачемперевізника-резидентаздійснюється беззастосуваннявантажноїмитноїдекларації заумовиподаннямитному органу договору найму (>фрахтування) цого тягачііноземнимвласником чикористувачемпричепа (>напівпричепа) ізметоювиконанняміжнародногоперевезення.

Однак, напрактицімаютьмісцевипадки неоднозначноготлумаченнямитними органамивказаноїправовоїнорми, узв’язку ізчим уперевізниківвиникаютьпевнітруднощі под годинуперевезень ізвикористанняміноземнихпричепів (>напівпричепів).

Зметоюуникненняможливихнепорозумінь вподальшомуАсоціаціязвернулась доДержмитслужби України ізпроханнямроз’яснити своїмпідрозділам намісцях порядокоформлення такихтранспортнихзасобів ізурахуваннямПостанови КМУ від 20.08.2008 №715.

Усвоєму >листі №>11/6–1019/3363-ЕП від 10.04.2009 року докерівниківмитницьДМСУнаголошує, щопринциповими дляприйняттярішення прозастосуваннявимогПостановиєнаступніпозиції:

-належністьпричепа (>напівпричепа) нерезиденту України;

-наявність договору найму (>фрахтування) тягачі резидента Українинерезидентом-власником чикористувачемпричепа (>напівпричепа);

-зазначення удоговорі мети –виконанняміжнародногоперевезення.

Абсолютноточні таостанніконсультації із приводузаконодавчо –правовоїбазищодопереміщення окремихвидівтранспортнихзасобів, асамеавтомобільнихпричепівможутьдати працівники відділенняуправлінняорганізаціїмитного контролюДержмитслужби, доякогощоденнонадходить десятки йсотнілистів йзаявщодо проблем, припереміщенні черезмитний контроль України.

1.3Класифікаціяавтомобільнихпричепів та їхньоготехнічніпараметри

>автомобільнийпричепмитнийідентифікаційний

>Технічна базасучасногоавтомобільного транспортуєсукупністюзасобів ташляхівсполучення,технічнихпростоїв йбудівель.Засобамисполученняєавтомобілі,автомобілі-тягачі,напівпричепи,причепи транспортногопризначення, щоперевозятьвантажі іпасажирів.Засобисполученняназиваютьсярухомим складомавтомобільного транспорту.Вониподіляються натранспортні,призначені дляперевезеннявантажів, йспеціальні – длявиконаннярізнихнетранспортнихробітзавдякивстановленому нимиобладнанню. Наавтомобільномутранспортізагальногокористуваннявикористовуютьпереважнотранспортнізасобизагальногопризначення із кузовом типу «>бортова платформа», щоназиваєтьсябортовим (>бортовийавтомобіль,бортовийпричіп), таспеціального –автомобілі,причепи,напівпричепи тапричепи-розпуски транспортногопризначення,кузови, щоспеціальнопристосовані дляперевезення одного чикількоходноріднихвантажів.

>Причіп –цебезмоторнийколіснийтранспортнийзасіб, щобуксируєтьсятягачем (>легковим чивантажним).

>Звичайнийпричіпобладнуєтьсязакритим кузовом чибортовоюплатформою. Наспеціалізованийпричіпвстановлюють кузов дляперевезенняпевнихвантажів. Дляперевезеннядовгомірнихвантажіввикористовують такзваніпричепи-розпуски, щосполучаються ізтягачем завантажу.Причепислужатьтакож длявстановлення нимирізногоустаткування (>наприклад,компресорністанції).

>Відповідно до ДСТУ 3850–99автомобільніпричепи танапівпричепи затранспортнимпризначеннямподіляють наосновнітипивідповідно до табл. 1.3.Такожпричепиподіляються за виглядом їхньогоконструкції й способомз’єднанняавтомобіля ізпричепом.

>Спеціалізованіпричепи танапівпричепи законструктивнимиознакамиподіляютьвідповідно до табл. 1.4.

>Причепибуксируютьсяавтомобілями таавтомобілями-тягачами,з’єднуючись із нимизавдякибуксирному прилаштую. Закількістю осейпричепибувають одне-,дво- йбагатовісними.Напівпричепипризначені для роботи узчепленні зсідельнимиавтомобілями-тягачами.Вониможуть бути одне- йдвовісними, доти жосімістяться взадній їхньогочастині. Упереднійчастинінапівпричепаєзчіпнийпристрій дляз’єднання ізавтомобілем-тягачем й стояки.


>Таблиця 1.3.Класифікаціяавтомобільнихпричепіввідповідно до ДСТУ 3850–99

>Індекс типу Тип Вигляд транспортногозасобу >Спеціалізація >Умовнепозначення
І Дляперевезення людей >Причіп >Пасажирський >ПН
>Напівпричіп >нпн
II Дляперевезенняоб'ємнихвантажів >Причіп >Блоковоз ПБ
>Напівпричіп НПБ
>Причіп >Контейнеровоз ПК
>Напівпричіп НПК
>Причіп

Дляперевезення

>технологічного

>обладнання

ЛМ
>Напівпричіп >НПМ
III
Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація