Реферати українською » Таможенная система » Взаємодія Митний органів з іншімі державними органами та підпріємствамі, установами, організаціямі


Реферат Взаємодія Митний органів з іншімі державними органами та підпріємствамі, установами, організаціямі

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>КУРСОВАРОБОТА

>ВЗАЄМОДІЯМИТНИХОРГАНІВ ЗІНШИМИДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ Т АПІДПРИЄМСТВАМИ,УСТАНОВАМИ,ОРГАНІЗАЦІЯМИ


>Вступ

>митний органправоохоронний служба

>Особливістюрозвиткумитноїслужби в Україніє тієї факт, щоствореннявласноїсистемимитнихорганівйшло паралельно ізрозбудовоювсього державногомеханізму.Відмитноїслужбиколишнього СРСР Українізалишилосялише 25митниць назахідномувідділку державного кордону, ачисельністьслужбовцівмитнихорганів неперевищувала 2,6тисячіосіб. Томурозпочинатидовелосямайже із нуля.Згідно із п. 2ПостановиВерховної Заради УРСР «Провведення вдію ЗаконуУкраїнськоїРСР Промитнусправу вУкраїнськійРСР» від 25червня 1991 р.митніоргани СоюзуРСР,розташовані на територї України, переходили подїїюрисдикцію, аїхнємайно тафінансовіресурси – увласність України.Ця жпостановазобов'язувалаКабінет міністрів до 1 июля 1991 року забезпечитивиконання п. 2цієїПостанови,утворитинеобхіднукількістьмитниць тавжитиіншихзаходівщодоорганізаціїмитноїсистеми України.

>Післяпідтвердження наВсеукраїнськомуреферендумі 1грудня 1991 р. Актупроголошеннянезалежності України, Указом Президента України від 11грудня 1991 року було бствореноДержавниймитнийкомітет України (ДМК).

Указом Президента України від 29 листопаду 1996 р. (>зізмінами тадоповненнями від 23березня 1998 р.)Державниймитнийкомітет України було бліквідовано, але в йогобазіствореноДержавнумитну службу України якцентральний органвиконавчої влади. Упункті 1 цого Указувказувалося, що: «>митнусправутакожздійснюютьрегіональнімитниці,митниці,спеціалізованімитніуправління таорганізації, котріутворюються увстановленомупорядку».[1]Крім того, було бутвореноЦентральнуенергетичнумитницю та в зонахдіяльностірегіональнихмитниць –відділення поборотьбі ізконтрабандою йпорушеннямимитних правил,підпорядкованібезпосередньоДержмитслужбі України.

>Далі указ президента від 24.08.2000 №1022/2000 «>ПитанняДержавноїмитноїслужби України»,якийвносивзміни в указ президента від 29 листопаду 1996 р. (>зізмінами тадоповненнями від 23березня 1998 р.) тазатверджувавПоложення проДержавнумитну службу України. [2]

>Становленнямитноїсистеми, котра бвідповідала нормамЄвропейськогоспівтовариства,вимагаєвиробленнястратегії та тактики,співробітництвамитнихорганів ізіншимидержавними службами,створеннявласноїнормативно-правовоїбази.

>Важкоперебільшити рольмитнихорганів уборотьбі ізорганізованоюзлочинністю такорупцією, особливо у сферіекономіки, упротидіїнаркобізнесу таконтрабанді.Результативнаборотьба із особливонебезпечними видамиконтрабандиможливалише заумовивзаємодії таповноговзаєморозуміння зПрикордоннимивійськами.Службою безпеки України,Міністерствомвнутрішніхсправ. Засвоєюсуттюмитніоргани не лишефіскальні, але йвиконують йправоохоронніфункції.Такожмитніорганивзаємодіють ізветеринарною,екологічною,фітосанітарною таіншими службами, котрізабезпечуютьповниймитний контроль згіднозісвоєюспецифікою роботи.

Наступного дня,актуальнимзалишається запитання провдосконаленняорганізаційноїструктуриДержавноїмитноїслужби України,посиленнявзаємодії ізправоохоронними таіншимидержавними органами,співпраця ізпідприємствами,установами йорганізаціями,фізичними особами,активізувати роботу повстановленню таукріпленнюміжнароднихзв’язків.

>Основними напрямамиданогодослідження будуть:

>Визначення статусу,структуриДержавноїмитноїслужби України

>Описосновнихфункцій,завданьДержмитслужби

>Описмеханізмувзаємодії ізправоохоронними таіншимидержавними органами

>Описмеханізмувзаємодії ізпідприємствами,установами йорганізаціями

>МіжнароднеспівробітництвоДержавноїмитноїслужби України.


1.МісцеДержавноїмитноїслужби України всистеміорганів державноївиконавчої влади

 

1.1 Системамитнихорганів України

>Згідно ізПоложенням «ПроДержавнумитну службу України»,Державнамитна служба України (>Держмитслужба України)єцентральним органомвиконавчої влади зспеціальним статусом,якийзабезпечуєреалізацію державної політики у сферімитної справ.ДіяльністьДержмитслужби Україниспрямовується йкоординуєтьсяКабінетом міністрів України. [3]

>Держмитслужба Українистворюється Президентом України,її Головапризначається Президентом України.ПризначеннязаступниківГолови,встановленняструктури тачисельностіособового складуапаратуДержмитслужбивіднесено докомпетенціїКабінету міністрів України. УскладіДержмитслужбиутворюєтьсяколегія, Якаскладається ізГолови,заступників голови, котріє членамиколегіївідповідно дозайманої посади таіншихкерівнихпрацівниківДержмитслужби,такожможливевключення у складколегіїкерівниківіншихорганів державної влади,установ таорганізацій.РішенняколегіїзатверджуютьсянаказамиГоловиДержмитслужби.

СамцентральнийапаратДержмитслужбискладається ізвідповіднихпідрозділів –управлінь,відділів тощо. Структура йчисельністьапаратувизначаютьсяГоловоюДержмитслужби. Длянайкращоговивченнязавдань йфункційструктурнихпідрозділівДержмитслужби можнакласифікувати їхні зафункціональнимиознаками надвігрупи:виробничі, щовідповідають заокремі ділянкимитноїдіяльності таштабні,підрозділи забезпечення, котрізайнятівнутрішньоапаратноюроботою.

ДовиробничихпідрозділіввідносятьсятакіпідрозділиДержмитслужби як:Митно-тарифнеуправління, у складякоговходять –відділмитно-тарифногорегулювання,відділноменклатури,відділекономічнихмитнихрежимів;Управліннямитнихдоходів таплатежів,Управління статистики, контролю тааналізу,Управлінняорганізаціїмитного контролю,Управління поборотьбі ізконтрабандою йпорушеннямимитних правил,Управління нетарифногорегулювання.Управління ізвертифікаціїсертифікатів тапоходженнятоварів тощо.

До такзваних «>штабних»відносяться усіпідрозділи, котрізаймаютьсявнутрішньовідомчими,обслуговуючимисправами,забезпечуючижиттєдіяльністьсамоїорганізації яксистеми.Серед такихпідрозділів:Академіямитноїслужби, Київський таХмельницькийцентрипідвищеннякваліфікації,Інформаційно-аналітичнеуправління,Управління кадрами,Управліннясправами,Правовеуправління,Центральнамитналабораторія,постачальнемитнегосподарство,господарсько-експлуатаційнемитнеуправління,автотранспортнемитнегосподарство тощо.Крім того,задлявиконаннясвоїхфункцій приДержмитслужбістворюютьсярізніспеціалізованіорганізації таустанови, як-отмитнілабораторії,установи позберіганню тареалізаціїмитнихвантажів таконфіскованихтоварів йпредметів.

Аліслідзауважити, що насьогоднішній день проходитиреорганізація центральногоапаратуДержавноїмитноїслужби України йназвипідрозділів й їхньогофункціїможуть бутизмінені.

>Держмитслужба Україниєюридичноюособою,фінансується зарахунок державного бюджету,маєвласний баланс,розрахункові таіншірахунки убанківськихустановах,маєвласну печаткуустановленогозразку ззображеннямДержавного герба України тавласноюназвою.

>Середнійрівеньуправління всистемімитнихорганів України уявленьрегіональнимимитницями,створення які було б обумовленешвидкимзбільшеннямкількостімитнихустанов, щовиявилонеобхідністьпередатичастинууправлінських такоординуючихфункцій від центрального органууправління –Держмитслужби нарегіональнийрівень ізметоюудосконалення тапідвищенняефективностікеруваннямитноюсистемою.

>Відповідно до ст. 9 СКУ, 8 июля 1994 рокупостановоюКабінету міністрів України було бстворенорегіональнімитниці (до 1996 р. –територіальнімитніуправління).Положення прорегіональнімитниці, їхнього структура таштатизатверджуютьсяДержмитслужбою.Бориспільська таСевастопольськамитниці невключаються у складмитнихустанов, котріпідпорядковуютьсятериторіальниммитницям. [4]

>Відповідно з Положеннямрегіональнамитницяєдержавноюустановою, що укладатиєдину системуорганівДержавноїмитноїслужби України й увстановленому порядкубезпосередньоздійснюємитнусправу.Регіональнамитниця разом збезпосереднімздійсненняммитної справорганізує,координує таконтролює діяльністьпідпорядкованихмитниць йспеціалізованихмитнихорганізацій вмежахповноважень,визначенихДержавноюмитноюслужбою України. До складуустанов,підпорядкованихрегіональніймитниці,кріммитницьможутьвходитиспеціалізованімитніорганізації.

>Базовимипідрозділамисистемимитнихорганів України, на котріпокладенобезпосереднєздійсненнямитної справ,ємитниці тамитні пості.Питаннястворення таліквідаціїмитниць, атакожвизначення територїрегіонудіяльностімитницівирішуютьсяДержмитслужбою України. Узалежності відрозміщеннярегіонудіяльностімитниціостанні можнакласифікувати наприкордонні (>зовнішні) тавнутрішні.Відповідно до ст. 12 СКУприкордоннімитницірозміщуються намитномукордоні України,якийспівпадає іздержавним кордоном, в пунктах пропуску черездержавний кордон, через котріздійснюєтьсязалізничне,автомобільне,морське,річне,повітряне таіншесполучення.Внутрішнімитницірозміщуються околицяхмитної територї України, а й у пунктах намитномукордоні України, девінспівпадає із межамиспеціальнихекономічних зон та на територїспеціальнихекономічних зон. [5]

Убезпосередньомупідпорядкуваннімитницьзнаходятьсямитні пості, через котрімитниціздійснюють свої заподіяннящодореалізаціїмитної справ.Митні постістворюються йліквідуютьсяДержмитслужбою заподаннямрегіональнихмитниць.Митний посадуєокремимпідрозділомсистемимитнихорганів,якийзабезпечуєбезпосередній контролю надпереміщенням черезмитний кордон Українитоварів,валюти,валютнихцінностей татранспортнихзасобів; проводитистягненнямита тамитнихзборів,проваджує справ про контрабанду тапорушеннямитних правил,накладаєадміністративністягнення.Територіярегіонудіяльностімитного посадивизначаєтьсяДержмитслужбою та входити у складрегіону,підвідомчогорегіональніймитниці.

1.2Основніфункції та заподіянняДержавноїмитноїслужби України

>Основні заподіянняДержмитслужбивизначені год. 2 ст. 9 СКУ та п. 3 «>Положення проДержавнумитну службу України»,затвердженого Указом Президента України від 24серпня 2000 року №1022/2000.

>ОсновнимизавданнямиДержмитслужби Україниє:

> забезпеченняреалізації державної політики у сферімитної справ;

> захистекономічнихінтересів України;

> контролю наддодержаннямзаконодавства України промитнусправу;

>використаннязасобівмитно-тарифного тапозатарифногорегулювання припереміщенні черезмитний кордон Українитоварів таіншихпредметів;

>удосконаленнямитного контролю,митногооформленнятоварів таіншихпредметів, щопереміщуються черезмитний кордон України;

>здійснення разом ізНаціональним банком України комплексного контролю завалютнимиопераціями;

>здійснення разом ізіншимиуповноваженимицентральними органамивиконавчої владизаходівщодозахистуінтересівспоживачівтоварів йдодержанняучасникамизовнішньоекономічнихзв'язківдержавнихінтересів назовнішньомуринку;

>боротьба ізконтрабандою тапорушеннямимитних правил;

>розвитокміжнародногоспівробітництва у сферімитної справ. [6]

Пункт 4 цогоПоложеннявихзначаєкомпетенціюДержмитслужби. В частностиДержмитслужба Українивідповідно допокладених нанеїзавдань:

1)організовує таконтролює діяльністьмитнихорганів;

2)забезпечуєсвоєчасне йповневнесення до державного бюджетукоштів відподатків,зборів (>обов'язковихплатежів),справляння які згідно ззаконодавствомпокладено намитніоргани;

3)вживає разом ізіншими органамивиконавчої влади заходь,спрямовані нанедопущення незаконноговивезення за кордонцінностей, щостановлятькультурне чиісторичненадбанняукраїнського народу;

4)сприяє умежахсвоєїкомпетенціїздійсненнюзаходівщодозахисту правспоживачівтоварів, котріввозяться в Україну, атакож правінтелектуальноївласності упроцесізовнішньоекономічноїдіяльності;

5)розробляє таздійснюєсамостійно чи увзаємодії ізіншими органамивиконавчої влади заходьщодозапобіганняконтрабанді,порушеннюмитних правил та їхніприпинення;

6)організовує таконтролюєвідповідно дозаконодавствапроведеннямитними органамидізнання усправах про контрабанду таздійснення нимипровадження усправах пропорушеннямитних правил;

7) Ведемитну статистику;

8) Веде разом ізіншимиуповноваженими органамивиконавчої владиУкраїнськукласифікаціютоварівзовнішньоекономічноїдіяльності;

9)здійснюєверифікацію (>встановленнядостовірності)сертифікатів пропоходженнятоварів із України;

10)забезпечує вмежахсвоєїкомпетенціїреалізацію державної політикистосовно державноїтаємниці, контролю надїїзбереженням усистемімитнихорганів України,додержанняпосадовими особамимитнихорганів Українивимогзаконодавстващодо порядкувикористання тазбереженняінформації ізобмеженим доступом;

11)реалізовує умежахсвоєїкомпетенціїдержавнукадровуполітику;

12)бере доля впідготовціпроектівпрограмрозвиткумитної справ,соціальногозахистуїїпрацівників;

13)створює,реорганізовує таліквідовує вустановленому порядкурегіональнімитниці,митниці,спеціалізованімитніуправління таорганізації,установи йнавчальнізаклади;

14)організовуєреконструкцію таспорудженняпунктів.пропуску черездержавний кордон України дляавтомобільногосполучення;

15)здійснюєвідповідно в Українуфункції ізуправлінняоб'єктами державноївласності, що належати досфериїїуправління;

16)забезпечуєгласність удіяльностімитнихорганів,здійснює вустановленомузаконодавством порядкуінформуваннясуб'єктівзовнішньоекономічноїдіяльності тагромадян ізпитаньмитногозаконодавства;

17)бере доля впідготовціміжнароднихдоговорів України,готуєпропозиціїщодоукладення,денонсації такихдоговорів, умежахсвоєїкомпетенціїукладаєміжнародні домов України;

18)виконуєіншіфункції, щовипливають ізпокладених нанеїзавдань. [7]

>Держмитслужба Українимає право:

>залучатиспеціалістів центральних ймісцевихорганіввиконавчої влади,підприємств,установ таорганізацій (запогодженням із їхнікерівниками) длярозглядупитань, що належати доїїкомпетенції;

>представлятиКабінет міністрів України за йогодорученням уміжнароднихорганізаціях та под годинуукладанняміжнароднихдоговорів України;

>одержувати вустановленомузаконодавством порядку від центральних тамісцевихорганіввиконавчої влади,органів місцевого самоврядування,підприємств,установ таорганізацій, атакожгромадянінформацію,документи йматеріали,необхідні длявиконанняпокладених нанеїзавдань;

>скликати вустановленому порядкунаради ізпитань, що належати доїїкомпетенції.

>Держмитслужба України под годинувиконанняпокладених нанеїзавданьвзаємодіє ізіншимицентральними тамісцевими органамивиконавчої влади, органами місцевого самоврядування, атакож ізвідповідними органамиіноземних держав. [8]

Унаступнихрозділах ми детальнорозглянемомеханізмивзаємодіїмитнихорганів ізіншимицентральними тамісцевими органамивиконавчої влади, органами місцевого самоврядування, атакож ізвідповідними органамиіноземних держав.


2.ВзаємодіяДержавноїмитноїслужби України ізіншимидержавними органами

 

2.1Взаємодія ізправоохоронними органами

>Становленнямитноїсистеми, котра бвідповідала нормамЄвропейськогоспівтовариства,вимагаєвиробленнястратегії та тактики,співробітництвамитнихорганів ізіншимидержавними службами,створеннявласноїнормативно-правовоїбази.

>Важкоперебільшити рольмитнихорганів уборотьбі ізорганізованоюзлочинністю такорупцією, особливо у сферіекономіки, упротидіїнаркобізнесу таконтрабанді.Результативнаборотьба із особливонебезпечними видамиконтрабандиможливалише заумовивзаємодії таповноговзаєморозуміння зПрикордоннимивійськами,Службою безпеки України,Міністерствомвнутрішніхсправ. Засвоєюсуттюмитніоргани не лишефіскальні, але йвиконують йправоохоронніфункції.Такожмитніорганивзаємодіють ізветеринарною,екологічною,фітосанітарною таіншими службами, котрізабезпечуютьповниймитний контроль згіднозісвоєюспецифікою роботи (>Додаток 1). [9]

>Відповідно до ст. 16 СКУмитніоргани України всвоїйдіяльностівзаємодіють ізіншимидержавними органами,підприємствами тагромадянами.Державні таіншіоргани, котрі увідповідностідо-законів України нездійснюютьзагальнекерівництвомитноюсправою, помиляюсяприйматирішення, щовходять докомпетенціїмитнихорганів України, чиіншим чиномвтручатися в діяльністьцихорганів.Стаття 17 СКУрегламентуєвзаємодіюмитнихорганів ізіншимиправоохоронними органами,зокремапередбачаєнеобхідністьінформувативідповідний орган проправопорушення,розслідуванняякого входити докомпетенції цого органу. [10]

>Взаємодіяздійснюється на державномурівні –міжцентральнимиапаратамиДержкомкордону,Держмитслужбою, МОЗ,Мінсільгосппроду,Мінприроди,Мінтрансу, МВС, СБУ; наобласномурівні –міжуправліннямиПрикордоннихвійськ,прикордонними загонами,окремимиконтрольно-пропускними пунктами (>ОКПП),митними органами, МВС,обласнимиуправліннямивнутрішніхсправ таслужби безпеки, УЗСорганізації роботи натранспорті,державнимиуправліннямиохоронинавколишнього природногосередовища,управліннями МОЗ,Мінсільгосппроду; на районномурівні –міжприкордоннимипідрозділами (>комендатурами,контрольно-пропускними пунктами (КПП),митницями,міськими йрайоннимивідділамивнутрішніхсправ,відділамиохорониздоров'я,управліннямисільськогогосподарства йпродовольства,інспекціямиохоронинавколишньогосередовища,підрозділамидорожньоїміліції, органамивнутрішніхсправ натранспорті,міськими,районними йміжрайоннимипідрозділамиобласнихуправліньСлужби безпеки ізіншимидержавними службами

>Напрямкамивзаємодіїє розробка таздійсненняузгодженихзаходівщодозапобігання,виявлення йрозкриттяпорушеньчинногозаконодавства ізприкордонних ймитнихпитань,протидіїорганізованійнелегальнійміграції, контрабандному та незаконномупереміщенню через кордонтоварів таіншихпредметів;розслідування тарозкриттязлочинів, у томучислі у сферізовнішньоекономічноїдіяльності,розшук тазатриманнякарнихзлочинців;обмінінформацією пронаміри йспробипорушень державного кордону, незаконномупереміщенню черездержавний кордонвалюти,сировини,значнихобсягівпромисловихвиробів тасільськогосподарськоїпродукції,товарів народноговжитку,культурних таісторичнихцінностей,краденихавтомобілів;внесення довідповіднихінстанцій,міністерств тавідомствпропозиційщодоусуненнявиявлених причин й умів, котрісприятимутьздійсненнюпорушеньзаконодавства продержавний кордон тамитнусправу, тапропозиційщодозмін йдоповнень в Україну;узагальненняпідсумків тарозробка нових формвзаємодії.

>Основніформивзаємодії –цепроведенняспільнихзасіданьколегійміністерств тавідомств,оперативнихнарад їхнікерівного складу;проведенняспільнихоперацій заєдиним планом тазадумом ізкомплекснимвикористанням сил йзасобів;створенняспільнихоперативнихштабів (>робочих груп) длякоординаціїдій (занеобхідності);оперативнийобмінінформацією, щостосуєтьсяспільноїдіяльності накордоні (як правило вписьмовійформі), іздотриманнямвимогконспірації тазахистувідомостей, щопередаються. [11]

Зметоюраціональноговикористання сил тазасобів,виключеннядублювання приздійсненніприкордонного,митного таіншихвидів контролювиділяютьтакерозмежування вроботізацікавленихміністерств тавідомств:

–переговорний процес зсуміжними державами йміжнароднимиорганізаціями,вирішенняпитаньвізовогов'їзду в Українуіноземнихгромадян –Міністерствозакордоннихсправ України;

–охорона державного кордону йспеціальної (>вільної)економічноїзони; забезпечення паспортного контролю под годинуперетинання державного кордону;координаціяробіт,пов'язаних ізпроведеннямделімітації тадемаркації кордону;боротьба ізнелегальноюміграцією –Державнийкомітет усправахохорони кордону України;

–охорона державного кордону уповітряномупросторі –ВійськаПротиповітряної оборони України;

– організація транспортногосполучення черездержавний кордон; організаціядіяльності,реконструкції табудівництвапунктів пропуску черездержавний кордон длязалізничного, водного йповітряногосполучення;вирішенняпитаньшляховогобудівництва уприкордонних районах –Міністерство транспорту України;

– забезпеченнямитного контролю; організаціядіяльності,реконструкції табудівництвапунктів пропуску черездержавний кордон дляавтомобільногосполучення –Державниймитнийкомітет України;

– забезпечення ветеринарного йфітосанітарного контролю у пунктах пропуску черездержавний кордон –Міністерствосільськогогосподарства йпродовольства України;

– забезпеченнясанітарно-карантинного контролю,медичногообслуговуваннягромадян у пунктах пропуску черездержавний кордон –Міністерствоохорониздоров'я України;

– забезпеченняекологічного контролю у пунктах пропуску черездержавний кордон –Міністерствоохоронинавколишнього природногосередовища України;

–здійснення у пунктах пропуску черездержавний кордон контролю завивезенням із Україникультурнихцінностей –Міністерство культури України;

– забезпеченняохоронигромадського порядку й безпекиавтомобільного руху уприкордонних районах, у томучислі напід'їздах допунктів пропуску,профілактика йборотьбазізлочинністю;вирішенняпитаньпаспортизаціїгромадян України таперебуванняіноземнихгромадян в Україні –Міністерствовнутрішніхсправ України;

–координація транспортногосполучення длявиїзду за кордон ізметою туризму –Державнийкомітет України у туризмі. [12]

>Розглянемовзаємодіюмитнихорганів іздеякимиосновнимидержавними службами приздійсненнімитного контролю.

>Взаємообмінінформацією.

Одним зосновнихнапрямківвзаємодіїє:взаємообмінправдивою,найповнішою йсвоєчасноюінформацією.

>Обсягінформації,розмежуванняїївідповідно довирішуванихзавданьзацікавлених структурміністерств йвідомстввизначається ними под годинувідпрацюванняпланіввзаємодії. При цьомуособливаувагазвертається навизначення, кому й Якаінформаціяпотрібна татермінїїнадання.

>Взаємодіючіструктурніпідрозділиінформують один одного полініїоперативно-черговоїслужби чи черезвідповіднихфахівцівструктурнихпідрозділів:

а)негайно:

– в пунктах пропуску черездержавний кордон – пропасажирів, котріперетинаютьдержавний кордон задипломатичними паспортами, та проофіційніделегації;

– проознаки, щосвідчать пропідготовку в Україну,затриманихпорушників державного кордону;

– провиявленихосіб, котріпроходять заоблікомоперативнихзавдань;

– провиявленізасобидиверсій,терору,допущеніпровокаційні дії таконфліктніситуації у пунктах пропуску черездержавний кордон;

– профактивиявлення накордоніекологічнонебезпечнихречовин й заходахщодо їхньоголокалізації;

– провиявленнявипадківзавезення ізрослиннимивантажамикарантинних та особливонебезпечнихшкідників,збудниківхвороброслин чибур'янів, щовідсутні в України;

– проспробипереміщення черездержавний кордонкраденихтранспортнихзасобів;

– проосіб, щопрямують через кордон, у яківиявленіознакинебезпечнихінфекційнихзахворювань;

б)щоденно:

– прооперативну обстановку на державномукордоні України;

– пропорушеннясанітарного, ветеринарного,екологічного,фітосанітарного таіншихвидів контролю;

– прогромадян України, котрідекількаразів булизатримані якпорушникимитних правил;

– проосіб, котрінамагалисьпротиправне перевезти через кордонтоварно-матеріальні ціності на суму понад 200мінімальнихзаробітних плат та проджерела їхніпридбання (>якщотаківстановлені);

– про станкриміногенної обстановки околицях танавколопунктів пропуску,можливіпровокації околицяхпунктів пропуску черездержавний кордон;

– провиявлені упроцесірозборудані проорганізаторів,посібників,місцязосередження,маршрутипрямуваннямігрантів таінше;

– проспробипереміщення черездержавний кордонзлочинців, котріперебувають врозшуку, до тогочислі ізміжнароднихугруповань;

– проспробизлочиннихугрупованьвтягнутипредставниківконтрольних служб упротиправні дії;

– профактиускладненнясанітарно-епідеміологічної обстановки накордоні й околицях. [13]

>Держмитслужба таїїорганиздійснюютьмитний контроль шляхомперевіркидокументів,оглядутранспортнихзасобів,товарів таіншихпредметів,особистогоогляду,переогляду,облікупредметів,переміщуваних черезмитний кордон України таінші діїпередбаченімитнимзаконодавством, ізметою забезпеченнядотриманнядержавними органами,підприємствами та їхніпосадовими особами, атакожгромадянами порядкупереміщення через кордон Українитоварів,транспортнихзасобів таіншихпредметів.

Зметоюприскоренняприкордонно-митного контролювінздійснюється заможливістюспільно ізіншими видами контролю. При цьому контроль багажу йручноїпоклажіосіб,транспортнихзасобів йвантажівздійснюється под годинув'їзду в Україну – послеприкордонного контролю, под годинувиїзду – доприкордонного контролю.

>Приймають відПрикордоннихвійськ,органів РБ, МВС йреалізують увстановленому порядкуінформацію пропроведенняцілеспрямованогомитногоогляду промов йособистогооглядуосіб, котріпрямують черездержавний кордон.

>Приймають відПрикордоннихвійськ тапідрозділіввнутрішніхсправзатриманіпредмети, котріє предметамиконтрабанди чипорушенняммитних правил.

>Самостійно чиспільно ізприкордонникамиоглядаютьтранспортнізасоби йвантажі ізметоювиявленнязброї,боєприпасів,вибухових,отруйних,токсичних,радіоактивних,наркотичнихречовин таіншихпредметів,заборонених доввезення в Україну йвивезення із України. [14]

Служба безпеки таїїпідрозділиспільно ізоперативно-розшуковими органамиПрикордоннихвійськопрацьовують йвживаютьзаходівпротидіїспробамвикористаннянелегальнихканалів длязакидання натериторію Українизброї,боєприпасів,наркотичнихречовин таіншихзаборонених допровезенняпредметів йматеріалів.

>Здобувають,перевіряють йреалізуютьінформацію провиникненняможливихпровокацій таконфліктнихситуацій накордоні й в пунктах пропуску черезнього,підготовку таздійсненняконтрабанднихоперацій йспробпорушення кордону.

>Направляють на КПППрикордоннихвійськдані протерористів йосіб,якимзакритов'їзд в Україну,приймаютьрішення заінформацією,одержаною від ПККПрикордоннихвійськстосовно такихосіб.

Уразіпотребиберуть доля вз'ясуванніобставинпорушення (>спробпорушення) державного кордону України, до тогочислі, за фактамивиявленнязасобівтерору йдиверсій,контрабанди под годинуперетинання державного кордону.

>НадаютьдопомогуПрикордоннимвійськам упроведенніекспертизидокументів на правоперетинання державного кордону,вилучених под годинуприкордонного ймитного контролю.

>Здійснюютьспільно із КПППрикордоннихвійськ, органамиДержмиткому й МВС заходьщодовиявленняпередумоввиникненнянадзвичайнихподій йситуацій, котріможутьпризвести досерйозногоускладненняобставин у пунктах пропуску через тримань кордон України.

>Спільно ізДержмиткомомготують тапроводятьопераціїщодоприпиненнядіяльностіорганізованих групконтрабандистів йзарубіжнихконтрабанднихцентрів.

>Здійснюютьоперативне забезпеченняконтрольованих поставокнаркотичнихречовин йпсихотропнихзасобів.

Занеобхідності,виділяють утимчасовекористуваннямитнихорганівтехнічнізасоби йзасоби зв'язку дляпроведенняспільнихдій чи окремихвидівмитного контролю. [15]

>Держкомкордонрозробляє разоміншимицентральними органамивиконавчої владипропозиціїщодо правовогооформленнякордонів України зсуміжними державами тареалізаціїміжнароднихдоговорів ізпитань режиму державного кордону.

>Розробляє й вносити разом ізДержмитслужбою доКабінету міністрів Україниузгоджені ізвідповіднимиміністерствами йвідомствамипропозиціїщодовдосконаленнядіяльностіпунктів пропуску черездержавниймитний кордон України.

>Вживаєзаходів дорозвиткуділовихзв'язків ізкомандуваннямприкордоннихвійськкраїн, ізякимиукладеновідповідні домов та догоди.

>Організуєвидачувізіноземнимгромадянам й особам безгромадянства у пунктах пропуску черездержавний кордон України.

разом ізмитними органами таіншими контрольними органами,визначаютьмісцяприкордонного,митного таіншихвидів контролю.

>Контролюють режим у пунктах пропуску черездержавний кордон, а принеобхідностівстановлюють уприміщеннях ймісцях, дездійснюєтьсяприкордонний контроль,додатковірежимні правила, котрірегламентують порядок допуску у якихосіб, котріберуть доля вконтролі таобслуговуванніпасажирів йтранспортнихзасобів закордонногопрямування.

>Здійснюють перепустку дорежимноїзони пункту пропускуспівробітниківорганівДМСУ, СБУ, МВС, МОЗ,Мінсільсьгосппроду,Мінтрансу,Мінприроди тапрокуратури, котріперебувають привиконанніслужбових обовязків запред'явленимислужбовимипосвідченнями, а й залінію паспортного контролю – завстановленимиперепустками.

>Організуютьвзаємодію із контрольними службами в пунктах пропуску ізметоюпідтримання режиму у пунктах пропуску черездержавний кордон,приймаютьостаточнерішеннящодо пропуску через кордоносіб татранспортнихзасобів.

>Самостійно чи разом із органами СБУ, МВС йДержмитслужбивиконуютьоперативні заподіяннястосовноосіб, котріпрямують черездержавний кордон.

У зв'язку ізвідсутністю необходимих умів нановостворенихділянках кордону поутриманнюпорушників кордону,передають впідрозділивнутрішніхсправосіб,затриманих вадміністративному порядку на рядків відтрьох часів до десятидіб наукраїнсько-російській,українсько-білоруській,українсько-молдавській таіншихділянках кордону записьмовимивідношеннямикомандирівприкордоннихпідрозділів.

>Передають ворганивнутрішніхсправзатриманіавтомототранспортнізасоби, щознаходяться врозшуку, таосіб котрікерували ними.Під годинузатриманняосіб йтранспортнихзасобів заспробу незаконноговивезення із Українитоварівнегайновикликаютьпрацівниківмитниць для їхніпередачі, а й занеможливості цого –передаютьосіб,транспортнізасоби йвантажі внайближчумитницю. [16]

МВС та йогопідрозділисамостійно чи ускладіоперативно-військових групвзаємодіючихорганівприпиняютьнезаконневивезеннятоварів таіншихпредметів замежі держави поза пунктами пропуску. Уразівиявленняосіб йтранспортнихзасобів ізконтрабандою, предметами й товарами,забороненими доввезення (>вивезення) в Україну (із України),передають їхнього донайближчогомитного органу.

МВС та йогопідрозділизабезпечуютьохоронугромадського порядку й безпечудорожнього руху околицях, на дорогах й вмісцях, котріприлягають до пункту пропуску.

>Здійснюють вмежахсвоєїкомпетенціїоперативно-розшукові таінші заходь ізметоювикриттязлочинів таправопорушень,запобігання незаконномувивезенню замежі державиматеріальнихцінностей,сировини йсільськогосподарськоїпродукції, впершучергу поза пунктами пропуску.

Приотриманніінформації відмитнихорганів чиПрикордоннихвійськ прозатриманнязначноїкількостітоварів,сировини,сільськогосподарськоїпродукції, що незаконновивозяться,вживають заходь довиявленняджерел й умів їхніпридбання.

>Беруть доля вохоронігромадського порядку,запобіганнязлочинності іприпиненнязлочинівбезпосередньо у пунктах пропуску черездержавний кордон, безвтручання упроведенняприкордонного,митного таіншихвидів контролю й діяльність служб, що їхніздійснюють.

У зв'язку ізвідсутністю необходимих умів нановостворенихділянках кордону поутриманнюпорушників кордону,приймають візоляторитимчасовогоутримання відпідрозділівПрикордоннихвійськосіб,затриманих вадміністративному порядку, на рядків відтрьох часів до десятидіб, записьмовимивідношеннямикомандирівприкордоннихпідрозділів.

>Мінтранспогоджує ізвідповідними органамиінших державквотиміжнароднихперевезеньпасажирів йвантажів,оформлюєдозволи (>ліцензії)перевізникам України дляздійснення нимиміжнароднихперевезеньпасажирів тавантажів,відповідно доукладенихУкраїноюміжурядовихугод.

>Державнепідприємство «>Укрінтеравтосервіс»Мінтрансузабезпечує контрольвиконанняугод проміжнароднеавтомобільнесполучення тасистемидозволів на правовиконанняміжнароднихперевезень,здійснюєзбір запроїздавтомобільними шляхами Українитранспортнихзасобівіноземнимивласникамибезпосередньо наконтрольно-пропускних пунктах державного кордону,контролюєвагові тагабаритніпараметриавтотранспортнихзасобівіноземнихвласників та разом ізДАІорганізовує їхніпроїзд по територї України,здійснюєтехнічнеобслуговування, ремонтрухомого складуіноземних тавітчизнянихвласників,забезпечуєпротиепідемічнуготовністьвиїжджаючих українськихтранспортнихзасобів, спе-ціальнупідготовкучленівекіпажів (бригад) ізпитаньпрофілактики йборотьби із особливонебезпечнимиінфекціями.

>Мінтрасвиділяєсанітарніпричали (стоянки),майданчики, глухі куточки йвідповіднообладнує їхні. [17]

МОЗ та йогоорганиподають доКабінету міністрівузгоджені ізДержкомкордоном таіншимизацікавленимиміністерствами йвідомствамипропозиціїщодотимчасовогообмеження чиприпиненнясполучення через кордон, чивстановлення карантину для таких людей.Вониздійснюютьмедичний (>санітарний)оглядтранспортнихзасобів,екіпажів,пасажирів,вантажів приодержаннівідомостей пронаявність на українських таіноземнихтранспортнихзасобаххворих з симптомамиінфекційногозахворювання,комарів,загиблихпацюків таін.

>Забезпечуютьдержавнийсанітарнийнагляд заоб'єктами,розташованими в пунктах пропуску, атакожнадаютьпершуневідкладнумедичнудопомогу особам, котріперетинаютьдержавний кордон (занеобхідності).Такожвживають заходьщодо санітарноїохорони територї України відзаносу й поширеннякарантинних таіншихнебезпечнихінфекційнихзахворювань.

>Мінсільгосппродподає доКабінету міністрівузгоджені ізДержкомкордоном таіншимизацікавленимиміністерствами йвідомствамипропозиціїщодозапровадження карантинного режимові у пунктах пропуску.

>Мінсільгосппрод та йогоорганиздійснюють контролю надтранспортуванням черездержавний кордон Українитварин,продуктів йсировинитваринногопоходження,кормів,біологічних йветеринарнихпрепаратів таінше,здійснюютьспільно іззацікавленимиорганізаціямиветеринарно-санітарні тафітосанітарні заходь приекспорті,імпортітварин,продуктів йсировинитваринного йрослинногопоходження таіншихвантажів,підконтрольнихрегіональнійслужбі державного ветеринарного йфітосанітарного контролю.

>Вживаютькарантиннихзаходівщодоохорони територї України відпроникненняіз-за кордонукарантинних таіншихнебезпечнихшкідників,збудниківхвороброслин чибур'янів,здійснюютьфітосанітарний контрольпідкарантиннихматеріалів таоб'єктів, щоперетинаютьдержавний кордон.

>Мінсільгосппродздійснюєекспрес-аналізхімічнихречовин, котрівикористовуються всільськомугосподарстві. [18]

>Щодопрактичної роботи, з дохідними статтями можнавиділитинаступніспільніоперації.

ПорядоквзаємодіїструктурнихпідрозділівДержкомкордону таДержавноїмитноїслужби позамісцемрозміщенняпунктів пропуску черездержавний кордон, умежахприкордонноїсмуги іприкордонногоконтрольованого районувизначається «>Інструкцією про порядоквзаємодіїструктурнихпідрозділівДержкомкордону України йпідрозділівмитноїварти України», Яка введена вдію наказомДержкомкордону йДержавноїмитноїслужби України від 24 лютого 1997 р., №74/83.Спільна роботаздійснюється у межахспеціальноїоперації «Кордон». [19]

Зпідрозділами МВС України (УБОЗ,ДАІ, «Беркут»,Держслужбаохорони «Титан» таін.)взаємодіявідбувається шляхомпроведенняспеціальнихоперацій («>Кільце», «БАЗА», «>Пошук», «>Переогляд»),рейдів йзастосуванняспільнихзаходів.

>Взаємодія ізпідрозділами РБ України проходити у рамкахкомплекснихбагатоцільовихоперацій та уформіповсякденноїоперативно-службовоїдіяльності. При цьомуприділяєтьсяувагаобмінунеобхідною дляпланування таздійсненняспільнихопераційінформацією прооперативну обстановку не так на державномукордоні, але й і намитній територї України.

>Спільні заходь ізпідрозділамиДержавноїподатковоїадміністраціїорганізовуються дляпроведенняоперацій «Акциз», «БАЗА», «>Переогляд».Крім тогоостаннім годиною здобулапоширення така нова формавзаємодії із ДПА, якпошукова робота повиявленню іприпиненнюдіяльностіфіктивнихкомерційнихфірм, котрієсуб'єктамизовнішньоекономічноїдіяльності. [20]Також ізметою забезпеченняповного йоб'єктивногорозглядусправарбітражними судами простягненняподатку надоданувартістьвстановлено напрямивзаємодіїорганів ДПА та ДМС. [21]

>Окремохотілося бзупинитися навзаємодіїмитнихорганів ізіншимиправоохоронними органами призахистіпрацівниківмитниць відзлочиннихпосягань на їхнього життя,здоров'я у зв'язку ізвиконаннямслужбових обовязків.Актуальність цого запитання невикликаєсумнівів йвідповідаєреаліямсьогодення.

>Захистпрацівниківмитнихорганів та їхньогоблизькихродичівздійснюється згідно із законом України «Продержавний захистпрацівників суду йправоохороннихорганів»,іншимизаконодавчими актами України.Піддержавнимзахистомпрацівниківправоохороннихорганівслідрозумітиздійснюванукомпетентними органами відімені держави й напідставі Закону вінтересахсуспільства і окремихосіб системуспеціальнихзаходівпопередженняможливості чиприпиненняздійснюваногозлочиннимиелементамифізичного чипсихологічноговпливу напрацівниківправоохороннихорганів ізметоюперешкодженнявиконання

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація