Реферати українською » Таможенная система » Доходи І Видатки мітної встанови


Реферат Доходи І Видатки мітної встанови

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>ЗМІСТ

>ВСТУП

>РОЗДІЛ 1.ЕКОНОМІЧНАСУТНІСТЬДОХОДІВ ТАВИДАТКІВБЮДЖЕТНОЇУСТАНОВИ

1.1Поняття, склад такласифікаціядоходівбюджетноїустанови

1.2Економічна природавидатків та їхньогокласифікація

1.3 Порядокскладання,розгляду тазатвердженнякошторисудоходів тавидатківбюджетноїустанови

>РОЗДІЛ 2.ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬДОХОДІВ ІВИДАТКІВСУМСЬКОЇМИТНИЦІ

2.1Основніфінансово-економічніпоказникидіяльностіСумськоїмитниці

2.2Облікдоходівзагального фонду намитниці

2.3Облікдоходівспеціального фонду намитниці

2.4Обліквидатківзагального таспеціальногофондівСумськоїмитниці

2.5Облікрезультатіввиконаннякошторису намитниці

2.6 Контроль завиконаннямкошторисудоходів тавидатківмитноїустанови

>ВИСНОВКИ

СПИСОКВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ

>ДОДАТКИ


>ВСТУП

>Важливу рольуправліннібюджетнимикоштамивиконує системабухгалтерськогообліку тафінансовоїзвітностібюджетів всіхрівнів,насамперед,державних тамісцевихбюджетів якнайчисельнішої ланкивітчизняноїбюджетноїсистеми.Загальноприйнятимєтеоретичнеположення пропріоритетну роль держави вфінансовому забезпеченню, а активномурегулюванні неюмеханізмунаданняпевнихпослуг ізметоюдосягненняоптимізаціїрізнихджерелфінансування. Проблемаефективноговикористанняфінансовихресурсівповноюміроюстосуєтьсямитнихустанов, аціломуДержавнумитну службу України. Прирозробцімеханізмусучаснихфінансово-економічнихвідносинмитнихустанов – внинішніхумовахсуттєвимє запитанняформування,розподілу йвикористанняфінансовихресурсів,важливоюскладовою якієкоштизагального таспеціальногофондів.

Зацих уміврозвитоктеорії та практикивикористанняоблікудоходів тавидатків намитницінабуваєособливоїактуальності .

Дослідженьпитаньоблікудоходів тавидатківприсвячені роботи:Л.Гуцайлюк,Р.Джоги,С.Зубілевич,Л.Кіндрацької,М.Лучка,С.Свірко,М.Чумаченка таінших. Недивлячись нарозробку низькітеоретичних йпрактичнихположеньщодоформування йвиконаннямісцевих тазагальнихбюджетів,недостатньоувагиприділяється проблемамбухгалтерськогообліку тазвітності продоходи тавидатки намитниці.

>Питаннявдосконаленняоблікудоходів тавидатківнабуваютьособливоїактуальності ізогляду напоширенняринковихвідносин убюджетну сферу України тареформуваннявітчизняноїобліковоїсистеми.

Недивлячись наоновленнянормативноїбази танаукові розробки,залишаютьсянерозв’язанимипроблемиоблікудоходів йвидатківнайчисельнішої ланкимісцевихбюджетів, асамекоштівспеціального фонду,тобтооблікдоходів тавидатківбюджетів йкошторисівустанов, котріотримуютькоштибюджетів цогорівня.

>Безпосередня долямитнихустанов упроцесівиконаннябюджетівзумовлюєпосиленуувагу до їхніфінансово-господарськоїдіяльностізагалом таведеннябухгалтерськогообліку,зокрема.Облік намитницістаєневід’ємноюстадієюпроцесувиконаннябюджетів, а,отже йзасобомобслуговуваннябюджетноїсистеми.

Уумовахсьогоденнявидаткивідіграютьзначну рольфінансово-господарськійдіяльностімитниці. Цепов’язано із тім, щожоднамитнаустанова йнавітьіншаюридична особа неможеуникнути зазначеногооб’єктуобліку.Крім того,видаткиберутьбезпосередню доля ввизначенні якрезультатіввиконаннякошторисів то йрезультатіввиконаннябюджетів шляхомспівставлення їхні із доходами.

>Реформуванняобліковоїсистемидоходів йвидатківмитнихустанов Українисуттєвозмінюєорганізацію й порядок контролюбюджетів.Розширенняноменклатуридоходів,видатків,активів йзобов’язаньбюджетівпризвело до збільшення колаоб’єктів контролю, щовимагаєвідповідних методик контролюдоходів йвидатків .Особливоважливо у цьомузв’язку забезпечитипрозорість тадостовірністьобліковоїінформації продоходи йвидаткидержавнихбюджетів України.

>Важливістьвирішеннязазначенихпитань засучаснихекономічних умівзумовилавибір тимивипускної роботи тасвідчить проїїактуальність.

>Метоювипускної роботи бакалавраєобґрунтуванняпропозиційщодовдосконалення методикибухгалтерськогооблікудоходів тавидатківзагального (державного) таспеціального фонду наСумськіймитниці.

>Відповідно допоставленої мети,визначеноосновні заподіяння,спрямовані наїїдосягнення:

-визначитиекономічнийзміст зрозуміти “>доходи бюджету” та “>видатки бюджету”;

-розглянутикласифікаціюдоходів йвидатківбюджетноїустанови;

-дослідити порядокскладання ,розгляду тазатвердженнякошторисудоходів тавидатківбюджетноїустанови;

-дослідитиосновніпоказникифінансово-господарськоїдіяльностімитниці, асамевитрати державного бюджету наутриманнямитниці,доходи державного бюджету таекономічнуефективність роботимитниці;

-дослідитиоблікдоходів йвидатківмитноїустанови;

-дослідитиздійсненнязовнішнього тавнутрішнього контролю завиконаннямкошторисудоходів тавидатківмитноїустанови.

>Об’єктомдослідженняєдоходи тавидаткимитноїустанови,здійснені врезультатіїїдіяльності та контролю над їхньоговиконанням.

Предметомдослідженняєсамеоблікдоходів тавидатківСумськоїмитниці.

>Методологічноюосновоюдослідженняєположеннядіалектичного методупізнанняекономічнихявищ йпроцесів.Використаніметодиіндукції тадедукції (прививченнісутності такласифікаціїдоходів йвидатків бюджету) та системногоаналізу (прианалізі проблемоблікудоходів йвидатків).Застосовувалисьприйомистатистичного йпорівняльногоаналізу,опрацюваннянормативно-законодавчихактів,періодичнихвиданьлітературнихджерел.Інформаційною базоюпроведеногодослідження послужилипоказникивиконаннябюджетів України за доходами йвидатками,зведеного бюджетуСумськоїмитниці.

>Випускна робота бакалавраскладається ізвступу, 2розділів, з висновками, спискулітературнихджерел тадодатків.

>Робота подано на 72сторінкахкомп’ютерного тексту,містить 4таблиці, 7рисунків й 6додатків. Списоклітературнихджерелвключає 30найменувань.


>РОЗДІЛ 1.ЕКОНОМІЧНАСУТНІСТЬДОХОДІВ ТАВИДАТКІВМИТНОЇУСТАНОВИ

1.1Поняття, склад такласифікаціядоходівбюджетноїустанови

>Доходи бюджету -цеусіподаткові,неподаткові таіншінадходження набезповоротнійоснові,справляння які передбаченезаконодавством України (>включаючитрансферти,дарунки,гранти).

>Згідно ізБюджетним кодексом Українидоходи бюджету і бюджетнихустановподіляються надоходизагального фонду тадоходиспеціального фонду.Загальний фонд бюджетуохоплює усідоходи бюджету,крім тихий, щопризначені длязарахування доспеціального фонду. Нарівні бюджетнихустанов додоходівзагального фонду належатикошти, котрінадходять ззагального фонду бюджету длявиконаннябюджетнимиустановамисвоїхосновнихфункцій.

Додоходівспеціального фонду бюджету належативласнінадходження бюджетнихустанов.Спеціальний фондбюджетноїустанови —цекошти, котрінадходять зконкретноюметою йвикористовуються навідповіднівидатки зарахунокцихнадходжень. >Доходиспеціального фондубюджетноїустановискладаються звласнихнадходжень бюджетнихустанов йдоходів заіншиминадходженнямиспеціального фонду.ПостановоюКабінету міністрів України від 17.05.2002 №659затвердженоПереліквласнихнадходжень бюджетнихустанов,вимогищодо їхніутворення та напрямивикористання [1,с.26].Власнінадходження бюджетнихустанов —цекошти,одержанібюджетнимиустановами віднаданняпослуг,виконанняробіт,реалізаціїпродукції чиздійсненняіншоїдіяльності, ізвиконання окремихдоручень, атакож якгранти тадарунки (>благодійнівнески).

>Власнінадходження бюджетнихустановподіляються надвігрупи,кожна із якіформується запідгрупами.

1. Оплата жпослуги, щонадаютьсябюджетнимиустановами. >Цюгрупуутворюютьнадходження від плати запослуги, щонадаютьсябюджетнимиустановами згідно з законами України танормативно-правовими актамиКабінету міністрів України.Вонимають постійна характер йобов’язковоплануються внадходженнях бюджету.Групаміститьтакіпідгрупи.

Оплата жпослуги, щонадаютьсябюджетнимиустановами згідно ізфункціональнимиповноваженнями.

>Сюди належатикошти бюджетнихустанов, щонадійшли як Платапослуги,надання якіпов'язане ізвиконаннямосновнихфункцій йзавданьбюджетноїустанови,наприклад платунавчання увищихнавчальних заставах; Платанаданняінформаційних,рекламних таполіграфічнихпослуг;вхідна плата домузеїв,виставок,картинних галерей,планетаріїв,заповідників;кошти,одержаніустановамиветеринарноїмедицини відпроведеннятерапевтичних,хірургічних,акушерсько-гінекологічних,протиепізоотичних,санітарно-гігієнічнихзаходів; Платамедичнеобслуговуванняосіб успеціалізованихприйомнихвідділенняхзакладівохорониздоров'я тощо.

1.2Кошти, щоотримуютьсябюджетнимиустановами відгосподарської чивиробничоїдіяльності

>Сюди належати,наприклад,надходження відгосподарсько-виробничоїдіяльностідопоміжних,навчально-допоміжнихпідприємств йгосподарств, щовідповідаютьпрофілю роботиустанови іпередбаченіположенням процюустанову;кошти, котріодержуються згідно із договорами навиконаннянауково-дослідних,дослідно-конструкторськихробіт таспеціальнихробіт;кошти, щонадійшли доустанови відпідприємств,організацій тафізичнихосіб завиконануїхнім контингентом роботу (>хворими, студентами таін.) та відпрацевикористанняспецконтингенту,квартирна плата та Платагуртожиток тощо [10].

1.3 Оплата жорендумайна бюджетнихустанов

>Бюджетніустановиотримують уповномуобсязіорендну плату відексплуатаціїбудівель йприміщень,основнихзасобів, щобезпосередньоїм належати.

1.4Кошти, щоотримуютьсябюджетнимиустановами відреалізаціїмайна

>Сюдивходятькошти бюджетнихустанов,отримані відреалізаціїнеоборотнихактивів (>крімбудівель йспоруд) таіншихматеріальнихцінностей (>зокремасписаних), заздані увиглядібрухту івідходівчорні,кольорові метали,дорогоцінні метали ,>дорогоціннекаміння врозмірах, що згідно ззаконодавствомзалишаються вбюджетноїустанови.

>Надходженняперших двохпідгрупмаютьформуватися за видами,визначеними вперелікахплатнихпослуг, щозатверджуютьсяКабінетом міністрів України увідповіднійгалузі.

2.Іншіджерелавласнихнадходжень бюджетнихустанов.

>Цюгрупуутворюютьнадходження бюджетнихустанов навиконання окремихдоручень, атакожгранти,дарунки (>благодійнівнески).Вони немаютьпостійного характеру таплануються увипадках, щопопередньообумовлені (чи за ужеукладенимиугодами,зокремаміжнародними планамипроведенняцентралізованихзаходів тощо) [22,c.32].

>Ця групаміститьтакіпідгрупи.

2.1.Гранти тадарунки.

Догрантів належатифінансовіресурси, щонадаються набезповоротнійоснові таспрямовуються нареалізаціюцілей,визначенихпрограмоюнадання гранту, проектомміжнародноїтехнічноїдопомоги. Цедарунки,благодійнівнески відспонсорів ймеценатів, атакожусілякіпожертви.

Порядокотриманнягуманітарноїдопомоги таблагодійних (>добровільних)внесків йпожертвувань відюридичних йфізичнихосібрегулюється Законом України “Прогуманітарнудопомогу" від 22.10.99 № 1192 [3].

2.2.Кошти, щоотримуються навиконання окремихдоручень відпідприємств,організацій чифізичнихосіб.

Це,наприклад,кошти дляпроведеннярозрахунків ізмолодимифахівцями, навиплатустипендій студентам,матеріальноїдопомоги та доплат додержавнихстипендій зарахунокзамовників, напридбанняметодичноїлітератури інавчальнихпосібників длястудентівзаочноїформинавчання;добровільнікомпенсаціїхворих за наданііїммедичніпослугилікувально- тасанітарно-профілактичнимизакладами;кошти,одержанізакладамиохорониздоров'я замедичнудопомогугромадянам,наданувідповідно до договорудобровільногомедичногострахування;отриманнястрахових торб уразінастання страховоговипадку;іншікошти, котріустановиотримують відпідприємств,установ,організацій йприватнихосіб длявиконання окремихдоручень [22,с.34]. Схемукласифікаціїдоходівбюджетноїустанови наведено нарис.1.1.


>Кошти, щоотримуються відгосподарської тавиробничоїдіяльності

 
плату запослуги

>Кошти, що їхньогоотримуютьбюджетніустанови відреалізаціїмайна

 

>Кошти,отримані навиконання окремихдоручень

 


                                                                                                                  

>Рис.1.1.Класифікаціядоходів бюджетнихустанов


2.3.Кошти, щоотримуються відінших бюджетнихустанов.

Цекошти, котрівідповідно дорішень уряду чикалендарнихпланівпроведенняцентралізованихзаходів (чиіншихдокументів)перераховуються відоднієїбюджетноїустанови доіншоїбюджетноїустанови ізпевноюметою ззагального фонду доспеціального фонду бюджету (чи вмежахспеціального фонду).

>Доходи заіншиминадходженнямиспеціального фондуохоплюютьнадходження, котрінадійшли зарозподіламиголовнихрозпорядниківкоштів ізурахуваннямгрошовихкоштів удорозі, атакожкоштів, котрінадходятьбезпосередньо наспеціальніреєстраційнірахунки бюджетнихустанов заіншиминадходженнямиспеціального фонду бюджету [10].

1.2Економічна природавидатків та їхнікласифікація

>Безпосередня доля бюджетнихустанов упроцесівиконаннябюджетівзумовлюєпосиленуувагу до їхньогофінансово-господарськоїдіяльностізагалом таведеннябухгалтерськогообліку,зокрема.Бухгалтерськийоблік в бюджетнихустановахстаєневід’ємноюстадієюпроцесувиконаннябюджетів, а,отже йзасобомобслуговуваннябюджетноїсистеми.ПроцесиреформуванняБюджетноїсистеми України,вимагаютьудосконаленнябухгалтерськогообліку у бюджетнихустановах яксукупності окремихобліковихоб’єктів. Данастаттяприсвяченаобліку тааналізувидатків, якнайважливішихоб’єктівобліку, щоберутьбезпосередню доля встадіях бюджетногопроцесу. Отже,дослідженняобліково-аналітичнихаспектівданогообліковогооб’єкту насьогоднієвкрайактуальним.

Уумовахсьогоденнявидаткивідіграютьзначну рольфінансово-господарськійдіяльності бюджетнихустанов. Цепов’язано із тім, щожоднабюджетнаустанова йнавітьіншаюридична особа неможеуникнути зазначеногооб’єктуобліку.Крім того,видаткиберутьбезпосередню доля ввизначенні якрезультатіввиконаннякошторисів то йрезультатіввиконаннябюджетів шляхомспівставлення їхнього із доходами.

Уумовах переходу доекономіки ізринковимимеханізмамибюджетнівідносиниєосновнимінструментомрегулюваннясоціально-економічнихпроцесів. Цезумовлено тім, що бюджетякраз йє тімінструментом, задопомогоюякогоздійснюєтьсярегулюванняекономічнихпроцесів, чого не можнадосягтиіншими методами, до тогочислісуторинковими [19,с.15].

>Посиленняфункцій, щовиконуються бюджетомпотребуєвдосконаленняуправління йогодоходною йвидатковоючастинами.Видатковачастина державного бюджету -цефінансовийсценарійрозвитку України,якийтіснопов'язаний ізреальним станомекономіки. Черезвидатковучастину державного бюджетуфінансовізасобиперерозподіляютьсяміжгалузямиекономіки держави,їїрегіонами.ВидаткиДержавного бюджету -цеекономічністосунки, щовиникають у зв'язку ізрозподілом фондугрошовихкоштів держави та йоговикористанням загалузевим,територіальним чицільовимпризначенням.Призначеннявидатків -задоволеннянайбільшважливихсуспільних потреб урозвиткуекономіки тасоціальноїсфери, котрівизначаютьматеріальний такультурнийрівень життя країни [19, із 18-ї].

>Видатки бюджетнихустанов, котрі смердотіздійснюють упроцесінаданнянематеріальнихпослуг, заекономічнимзмістомвідрізняються відвитратгоспрозрахунковихпідприємств таорганізацій.Підвидаткамирозуміютьдержавніплатежі, котрі непідлягаютьповерненню,тобтотакіплатежі, котрі нестворюють й некомпенсуютьфінансовівимоги [24, з 14-ма].

>Тлумаченнятерміну „>видатки"протягомрозвиткунабувалорізногозмісту.Зупинимось на окремихвизначеннях:

>Видатки - один ізнайважливішихпоказниківфінансово-господарськоїдіяльності бюджетнихустанов.Вониєосновою длявизначеннярезультатіввиконаннякошторисудоходів йвидатків, йогоаналізу ізметоювиявленнявнутрішніхрезервів [16,с.35].

>Видатки бюджетнихустановєцентралізованимивидатками,оскількиздійснюються зарахуноккоштіввідповідного бюджету (державного чи місцевого)

>Видатки бюджету -цепряміцільовівитрати держави, щозабезпечуютьїїбезперебійнефункціонування йвідображаютьекономічнівідносини, щопов'язані ізрозподілом йперерозподіломчастининаціонального прибутку, котраконцентрується убюджеті [20,с.15].

У годинупоняття „>видатки”конкретизоване у бюджетномукодексі, їхніслідвизнавати яккошти,спрямовані наздійсненняпрограм тазаходів,передбаченихвідповідним бюджетом, завиняткомкоштів напогашенняосновноїсумиборгу та Поверненнянадмірусплачених до бюджету торб [1, С.28].

>НауковецьЛондаренкоО.О. Усвоїй з статтею “>Економічна природавидатків таїївплив наобліково-аналітичніаспекти”виділяєвидатки бюджету - якпряміцільовівитрати держави, щозабезпечуютьїїбезперебійнефункціонування йвідображаютьекономічнівідносини, щопов'язані ізрозподілом йперерозподіломчастининаціонального прибутку, Якаконцентрується убюджеті. У годинупоняття „>видатки"конкретизоване у бюджетномукодексі, їхніслідвизнавати яккошти,спрямовані наздійсненняпрограм тазаходів,передбаченихвідповідним бюджетом, завиняткомкоштів напогашенняосновноїсумиборгу та Поверненнянадмірусплачених до бюджету торб.

Порядоквитрачаннякоштів збюджетів всіхрівнів вустановах, щофінансуються чиотримуютькоштибюджетів,відповідно до Бюджетного Кодексу,встановлюєтьсяДержавним казначейством України. Ним жвизначаються усіпроцедурищодо цогопроцесу:розподіл прав,обов’язків тавідповідальностіміжрозпорядниками,одержувачами бюджетнихкоштів таіншимиклієнтамиорганівДержавного казначейства впроцесівиконання державного бюджету завидатками.Підвидаткамирозуміютьдержавніплатежі, котрі непідлягаютьповерненню,тобтотакіплатежі, котрі нестворюють й некомпенсуютьфінансовівимоги. >Видатки — один ізнайважливішихпоказниківфінансово-господарськоїдіяльності бюджетнихустанов.Вониєосновою длявизначеннярезультатіввиконаннякошторисудоходів йвидатків, йогоаналізу ізметоювиявленнявнутрішніхрезервів.

>Контрольнафункціяоблікупотребуєтакої йогопобудови, котра бзабезпечувалаотриманнярізнобічноїінформації провидаткизалежно відмісця і години їхнівиникнення.

>Науковець У. Т. Александров упосібнику “>Планування,облік,звітність, контроль у бюджетнихустановах,державнезамовлення тадержавнізакупівлі”виділяєвидатки - один ізнайважливішихпоказниківфінансово-господарськоїдіяльності бюджетнихустанов.Вониєосновою длявизначеннярезультатіввиконаннякошторисудоходів йвидатків, йогоаналізу ізметоювиявленнявнутрішніхрезервів .

>Видатки,здійснювані зарахунокзагального фонду бюджету,називаютьсявидаткамизагального фонду, аздійснювані зарахунокспеціального фонду —видаткамиспеціального фонду. >Обидвавидивидатківсувороплануються вкошторисі, абухгалтерськийоблікцихвидатківведетьсяроздільно на окремихрахунках [20,c.19].

>Зауважимо, щовидатки бюджету наутримання бюджетнихустанов незавждизбігаються ізвидатками самихустанов. Так,розміргрошовихкоштів,перерахованихпостачальникамматеріалів,характеризує сумувидатків бюджету, але й дляустанови —це зміну складуактивів безреальнихвидатківкоштів.Виходячи іздвоїстості характерувидатків бюджетнихустанов, смердотіподіляються накасові тафактичні.Побудовабухгалтерськогооблікувидатківздійснюєтьсязалежно відчинної їхнікласифікації (>рис.1.2).>Рис.1.2.Класифікаціявидатків бюджетнихустанов

>Науковець Сушка М. М. всвоїй з статтею “>Роз'ясненнящодозастосуванняекономічноїкласифікаціївидатків бюджету”виділяєвидатки як -цедержавніплатежі, котрі непідлягаютьповерненню.Вонибуваютьвідплатними,тобтоздійсненими вобмін товару чипослугу, чиневідплатними (>односторонніми).Категоріявидатків невключаєплатежі врахунокпогашення державногоборгу, котрікласифікуються якфінансування.Видатки бюджету заекономічноюкласифікацієюгрупуються вєдині блоки йподіляються напоточні йкапітальні [24,c.8].

>Касовимивидаткамивважаються усівиплати,здійснені ізпоточних чиреєстраційнихрахунків якготівкою, то й шляхомбезготівкових >перерахувань. >Поверненнягрошовихкоштів нарахунки приводити довідновлення,тобтозменшеннякасовихвидатків.Основнимзавданнямоблікукасовихвидатківє забезпечення контролю зацільовимвитрачанням бюджетнихкоштіввідповідно докошториснихасигнувань.Фактичнівидатки —це дійсна,кінцевівидаткиустанови,оформленівідповідними документами, разом звидатками занеоплаченимирахункамикредиторів, занарахованою, але й невиплаченоюзаробітноюплатою йстипендіями [20,с.24].

>Цівидаткивідображаютьфактичневиконання норм,затвердженихкошторисом, смердотієпоказникомкінцевоговиконаннякошторисуустанови, тому вразівиконання плановогообсягуробіт смердотімаютьвідповідатисумамасигнувань закошторисом.

>Фактичнівидатки, як правило, незбігаються ізкасовими ані вчасі, ані всумі.Якщочастинагрошовихкоштів нарахунках у банку чи вказначействіобертається напоповненнязапасівматеріалів,перебуває врозрахунках (>дебіторськазаборгованість),залишаєтьсяневитраченою увиглядіпідзвітних торб йготівки вкасі чивикористовується напогашенняранішевиниклоїкредиторськоїзаборгованості, тофактичнівидаткименші закасові.Якщоустановамає усвоємурозпорядженнізапасиматеріалів, тофактичнівидатки наздійснення плановогообсягуробітможутьперевищуватикасові,бовитратаматеріалів неспричинюється дозменшеннягрошовихкоштів нарахунках [16,с.37].

>Якщокошти,отримані із банку чи казначейства,витрачено запрямимпризначеннямвідповідно докошторису,наприкладвидатки заелектроенергію, газ, воду, телефон,поточний ремонт на тефактичнівидаткизбігаються ізкасовими.Таківидаткиназиваютьсяпрямими.

>Бюджетнакласифікаціяєнеобхіднимелементом дляздійснення контролю зафінансовоюдіяльністюорганів державної влади,органів місцевого самоврядування,іншихрозпорядників бюджетнихкоштів,проведеннянеобхідногоаналізу заорганізаційними,функціональними іекономічнимикатегоріямивидатків, забезпеченнязагальнодержавної таміжнародноїпорівнянності бюджетнихпоказників.Складанняпроектівбюджетів,зіставленнявидатків заоднотипнимиустановами, котріфінансуються з бюджету,визначеннярівніввидатків по них,аналізбюджетів закілька років - вісь лишенайважливішімоментивикористаннябюджетноїкласифікації.

>Економічнакласифікаціянесезначнеорганізаційненавантаження:створюютьсяумови длявикористанняєдинихпідходів доаналізузвітнихданих йщодовиконаннябюджетів, йщодокошторисівдоходів йвитратрозпорядників бюджетнихкоштів. Наїїпідставіздійснюєтьсяідентифікаціяплатежів,отож вонвиконуєфункціюінтегруванняекономіки України досвітової.

>Економічнакласифікаціяспрощує процедуруосмислення бюджетногопроцесу йврештіпобудову методикибухгалтерськогооблікуоперацій,відбиваєконцептуальніпідходи уряду добюджетної політики,надаєможливістьаналізувати Закон України проДержаний бюджет.

>Кодифункціональної,відомчої тапрограмноїкласифікаціївиступають одним зосновнихреквізитівобліковихрегістрів,слугуючипотребамоблікувидатків нарівні бюджету.Економічнакласифікаціявикористовується приплануванні таоблікувидатківбезпосередньо бюджетнихустанов,тобтоєскладовоюсистемипланування таоблікувиконаннякошторисудоходів йвидатків [19,с.21].

>Фінансування бюджетнихустановздійснюється запевними принципами, котрінадаліслідврахувати впроцесіформування методики таорганізаціїоблікувидатків.

>Економічнакласифікаціявидатків бюджетузабезпечуєчіткерозмежуваннявидатків бюджетнихустанов таодержувачів бюджетнихкоштів заекономічнимиознаками іздетальнимрозподіломкоштів за їхніпредметнимиознаками (>заробітна плата,нарахування, усівидигосподарськоїдіяльності,виплатинаселенню, щоіменуються яктрансфертинаселенню, таіншікатегорії).Такийрозподілдаєможливістьвиділитизахищені з статтею бюджету та забезпечити Єдинийпідхід до всіхотримувачів із точкизорувиконання бюджету.

>Видаткиодержувачів бюджетнихкоштівздійснюються за такими кодамиекономічноїкласифікаціївидатків:

>Поточнівидатки:

-1171 “>Дослідження й розробки,окремі заходьрозвитку пореалізаціїдержавних (>регіональних)програм”;

-1172 “>Окремі заходь пореалізаціїдержавних (>регіональних)програм, невіднесені дозаходіврозвитку”;

-1310 “>Субсидії тапоточнітрансфертипідприємствам (>установам,організаціям)”;

>Капітальнівидатки:

-2410 “>Капітальнітрансфертипідприємствам (>установам,організаціям)”.

>Розглянемо склад статейекономічноїкласифікаціївидатків:

-Поточнівидатки(1000)

-Видатки натовари йпослуги(1100)

- Оплата роботипрацівників бюджетнихустанов(1110) [24, з п'ятьма].

>Цякатегоріямістить:

- код 1111 “>Заробітна плата”. Доцієї з статтею належативидатки навиплатуосновної тадодатковоїзаробітної плати завстановленими окладами, ставками чирозцінками усімштатним працівникам; оплату роботи затрудовимиугодами; надбавку завислугу років; доплату за ранг, надбавки тадоплатиобов'язкового характеру (оплатинічнихзмін,позаурочних; за науковийступінь, завикористання вроботізнанняіноземнихмов тощо); надбавки, щомаютьстимулюючий характер;премії (>усівидипреміальнихвиплат);щомісячнудовічну платунауковцям;матеріальнудопомогу.

- код 1112 “>Грошовеутриманнявійськовослужбовців”,зокремаосновні тадодатковівиди копійчаного забезпеченнявійськовослужбовців таосіб пересічного іначальницького складуорганіввнутрішніхсправ;

- код 1113 “>Виплати ізтимчасовоїнепрацездатності за Першіп'ятьробочихднівнепрацездатностіпрацівників”.

>Нарахування назаробітну плату (код 1120).Ця >категоріяохоплюєнарахування бюджетнихустанов на фонд оплати роботипрацівників,зокрема:

>Придбанняпредметівпостачання йматеріалів, оплатапослуг таіншівидатки (код 1130). >Цякатегоріямістить:

Код 1131 “>Предмети,матеріали,обладнання таінвентар”. Доцієї з статтею належативидатки:

- напридбанняпредметів,матеріалів,обладнання таінвентарю,включаючиканцелярське,креслярське,письмовеприладдя таматеріали;

-виготовлення тапридбаннябухгалтерських,статистичнихбланків,відомостей, атакожкласнихжурналів,бланківдипломів,свідоцтв, медалей,нагруднихзнаків, грамот таіншоїдокументації длянавчальнихзакладів;

-придбання чи передплатуперіодичних,довідкових,інформаційнихвидань,підручників;

-придбанняматеріалів таінвентарю длягосподарськимщіток, мастики,мийнихзасобів,електричнихлампочок йсанітарно-гігієнічнеобслуговування контингенту,якийобслуговуєтьсямедичними,соціально-реабілітаційнимиустановами,військовослужбовцівстроковоїслужби;

-придбанняаптечок та їхніпоповнення,якщо вційустанові немаємедичногокабінету чи пункту таінше [16,c.40].

Код 1132 “>Медикаменти йперев’язувальніматеріали”. Доцієї з статтею належативидатки:

-проведеннядіагностичнихтестів;

-придбаннявітамінів, вакцин,сироватки,дезинфікаційнихзасобів,плівок длярентгенівськихзнімків,матеріалів дляпроведенняаналізів;

- оплатудонорів;

-придбаннякрові дляпереливання;

-придбаннядрібногомедичногоінвентарю (>термометри,ланцети,пінцети,голки тощо).

Код 1133 “>Продуктихарчування”. Доцієї з статтею належативидатки напридбанняпродуктівхарчування влікувально-профілактичнихустановах,будинках-інтернатах,загальноосвітніхнавчальних заставах,дитячихбудинках,дитячихдошкільнихустановах, профтехучилищах,вищихнавчальних заставах таіншихустановах йорганізаціях, атакожвидатки набезплатнедитячехарчуваннядітейвіком до одного року. Доцієї з статтею належатитакожвидатки наспеціальнехарчуванняосіб, котріпрацюють ушкідливихумовах роботи, напродуктові пайки ікомпенсації запродуктові пайки.

Код 1134 “>М’якийінвентар таобмундирування”.Цястаттяміститьвидатки напридбанняпостільноїбілизни,спецодягу,одягу,обмундирування, спортивногоодягу,захисногоодягу,захисного йспеціальноговзуття, штор йзанавісок, атакожвидатків накомпенсацію заречове забезпеченнявідповідно дозатвердженихнормативів.

Код 1135 “Оплататранспортнихпослуг таутриманнятранспортнихзасобів”[16,с.46].

Доцієї з статтею належативидатки:

- наутриманнятранспортнихзасобів й оплатутранспортнихпослуг (>зокремавидатки наутримання транспорту,придбанняпаливно-мастильнихматеріалів,капітальний йпоточний ремонтавтомобілів йтранспортнихзасобів,планово-технічнеобслуговування,придбаннязапаснихчастин);

-страхуванняавтомобіля, оплатудорожньогозбору,проїзд поплатних дорогах (>тунелях),оформлення правводіїв,технічнийдогляд транспортногозасобу.Видатки із найму транспорту длябудівельнихробіт йкапітального ремонтубудинківвідносяться докапітальногобудівництва ікапітального ремонту.

Код 1136 “>Оренда таексплуатаційніпослуги”. Доцієї з статтею належативидатки,пов'язані ізоплатоюорендної плати завзяте ворендуприміщення,обладнання й т.ін.

Код 1137 “>Поточний ремонтобладнання,інвентарю табудівель;технічнеобслуговуванняобладнання”. Доцієї з статтею належативидатки,пов’язані ізпроведенням поточного ремонтуобладнання,інвентарю,будинків,споруд,приміщень, котріперебувають набалансі таорендованих, ізтехнічнимобслуговуваннямкомп’ютерної,розмножувальної імедичноїтехніки, атакожвидатки,пов’язані ізпридбаннямбудівельнихматеріалів для поточного ремонтуприміщень.

Код 1138 “>Послугизв’язку”. Доцієї з статтею належативидатки,пов’язані ізоплатоюпослугзв’язку (>абонентська плату телефон,міжміські таміжнароднірозмови,факсимільнийзв’язок,електроннупошту), оплата будь-якого родупоштовихвідправлень (>телеграм,листів, бандеролей таін.),видатки наобслуговування іутриманнявнутрішнього телефонногозв’язку.

Код 1139 “Оплатаіншихпослуг таіншівидатки”.Цястаттяохоплює:

- оплату ізпитаньбухгалтерськогообліку і аудиту,юридичнихпослуг,інформаційно-довідковихпослуг,консультативнихпослуг,страхуваннявласних йорендованихприміщень згідно ізчиннимизаконодавчими інормативними актами,медичногострахування;

-видатки навідомчу йпротипожежнуохорону;

-видатки наутримання вчистотібудинків,дворів,дезінфекцію,технічнеобслуговуванняобладнання;

-видатки напроведеннязаходів ізохорони роботи татехніки безпеки;

-видатки,пов'язані ізполіграфічними роботами (>виготовленнярекламнихбуклетів,візиток,запрошень,посвідчень,інформаційнихбюлетенів,видання книжок,довідників й т.ін.);

>Видатки навідрядження (код 1140). Доцієїкатегорії належативидатки,пов’язані ізоплатою:

-проїзду,добових,квартирних одну годинуслужбовоговідрядження;

-підйомних,проїзду,добових под годинупереміщенняпрацівників;

-сесійнівиїзди народнихсуддів;відряджень накурси й внавчальнізаклади насесію,семінари,наради,конференції таіншівидатки навідрядження, котрівідшкодовуються зарахунок бюджетнихкоштів увипадках,передбаченихзаконодавством, атакож:

-видатки напридбанняслужбовихпроїзнихквитків й оплатупроїзду замаршрутними листками;

- надбавки дозаробітної плати, котрівиплачуютьсяокремимкатегоріямпрацівниківзамістьвидатків навідрядження (>добових,квартирних) увипадках,передбаченихзаконодавством;

-видатки навідрядженняпрацівників бюджетнихустанов насесії,наради,з'їздинаукового характеру, атакожусякого родупоїздки ізнауковоюметою,відрядженнявикладачів й т.ін. [5].

>Матеріали,інвентар,будівництво,капітальний ремонт та заходьспеціальногопризначення, щомаютьзагальнодержавнезначення (код 1150).Цякатегоріявидатківміститьвитрати,пов'язані ізпридбаннямтоварів військовогопризначення,військовоїтехніки,інвентарю яккороткотермінового, то йдовготривалоговикористання; ізвійськовимбудівництвом (>крімсоціально-культурного), атакожвидатки намобілізаційнупідготовку народногогосподарства таіншівидаткиспеціальногопризначення [11,с.233].

Оплатакомунальнихпослуг таенергоносіїв (код 1160).Цякатегоріяохоплюєвидатки,пов'язані ізоплатоюбюджетними

>установамикомунальнихпослуг таенергоносіїв,включаючи оплатуенергоносіїв длявиробничих потреб:

- код 1161 “Оплататеплопостачання”;

- код 1162 “Оплатаводопостачання йводовідведення”;

- код 1163 “Оплатаелектроенергії”;

- код 1164 “Оплата природного газу”;

- код 1165 “Оплатаіншихкомунальнихпослуг”;

- код 1166 “Оплатаіншихенергоносіїв”.

>Дослідження й розробки,державніпрограми (код 1170). Доцієїкатегорії належативидатки,пов'язані ізвиконаннямгеологорозвідувальних йтопографічнихробіт,виконаннямробіт із типового іекспериментальногопроектування,наданнямпослугнауково-досліднихорганізацій,проведеннямвиборів йреферендумів,іншівидатки.

>Виплатапроцентів (прибутку) зазобов'язаннями (код 1200)Субсидії йпоточнітрансферти (код 1300)

>1.Код 1310 “>Субсидії тапоточнітрансфертипідприємствам (>установам,організаціям)”.

>2.Код 1320 “>Поточнітрансферти органам державногоуправлінняіншихрівнів”.

>3.Код 1340 “>Поточнітрансфертинаселенню”.Трансфертинаселенню —цепоточніплатежіфізичним особам,передбачені для збільшенняїхнього прибутку.Такіплатежіможуть бутиокремимдодатком до бюджетуконкретної сім'ї, особам чикомпенсацією окремихвидіввитрат,наприклад нахарчування,комунальніпослуги, оплатупроїзду. Доцієїкатегорії належатитакі з статтеювидатків:

- “>Виплатапенсій йдопомоги” (код 1341);

- “>Стипендії” (код 1342);

- “>Іншіпоточнітрансфертинаселенню» (код 1343). Код 1350 «>Поточнітрансфертинаселенню”.

“>Капітальнівидатки ”(код 2000).

“>Придбання основногокапіталу” (код 2100):

Код2110“Придбанняобладнання йпредметівдовгостроковогокористування” [11,с.240 ].

Доцієї з статтею належативидатки напридбання:

-виробничогообладнання,транспортнихзасобів,спецавтомобілів, машин,верстатів, буровогообладнання,геодезичнихінструментів,науково-досліднихпристроїв,спеціальнихкреслярськихстолів таіншоговиробничогообладнаннядовгостроковогокористування;

-племінноїхудоби,іншихтварин,зокремаслужбових собак;

->меблів длядитячих йнавчальнихзакладів,медичних йлікувально-профілактичнихустанов,бібліотечних ймузейнихфондів,спеціальнихмеблів длязакладів культури,комп’ютерної тарозмножувальноїтехніки, спортивного йпротипожежногообладнання.

Код 2120 “>Капітальнебудівництво (>придбання)”.Цякатегоріяохоплюєтакі з статтеювидатків:

- “>Будівництво (>придбання)житла” (код 2121);

- “>Будівництво (>придбання)адміністративнихоб'єктів” (код 2122);

- “>Іншебудівництво (>придбання)” (код 2123).

Код 2130 “>Капітальний ремонт,реконструкція тареставрація”.Цякатегоріяскладається із таких статейвидатків:

- “>Капітальний ремонт йреконструкціяжитлового фонду” (код 2131).

- “>Капітальний ремонт йреконструкціяадміністративнихоб’єктів” (код 2132).

- “>Капітальний ремонт йреконструкціяіншихоб’єктів” (код 2133).

- “>Реставраціяпам’яток культури,історії та архітектури” (код 2134) [11,c.46].

Код 2200 “>Створеннядержавнихзапасів йрезервів”.Зазначенийнапрямоквидатківохоплюєпридбаннятоварів дляствореннястратегічних йнадзвичайнихзапасів,запасів зерна ітоварів, щомають особливоважливезначення для країни, як-отдержавніфондидорогоціннихметалів йкаміння,державнийматеріальний резерв.

Код 2300 “>Придбанняземлі йнематеріальнихактивів”.Цякатегоріяміститьвидатки напридбанняземлі,лісів,внутрішніх вод,ділянокземлі, деєкориснікопалини.

Доцієїкатегорії належативидатки напридбаннянематеріальнихактивів:

- правакористуванняприродними ресурсами;

- правакористування майном;

- права на знаки длятоварів йпослуг;

- права наоб’єктипромисловоївартості;

-авторських йсуміжних прав (>літературні тамузичні твори,комп’ютерніпрограми,базиданих й т.ін.);

-іншихнематеріальнихактивів;

Код2400“Капітальнітрансферти”.Поняттякапітальнихтрансфертівпов’язане ізпоняттямтрансфертіввзагалі, аотже,капітальнітрансфертитлумачать якневідплатніодносторонніплатежіорганівуправління, котрі неспричинюються довиникнення чипосиленняфінансовихвимог. як правило, смердотімаютьодноразовий,нерегулярний характер.Метоюкапітальнихтрансфертівєнаданняможливостіпридбаннякапітальнихактивів,компенсаціївидатків,покриттязбитків,накопиченихупродовжкількох років чи таких, щовиникли черезнадзвичайніобставини. Доцієїкатегорії належатитакі з статтеювидатків:

- код 2410 “>Капітальнітрансфертипідприємствам (>установам,організаціям)”;

- код 2420 “>Капітальнітрансферти органам державногоуправлінняіншихрівнів”;

- код 2430 “>Капітальнітрансфертинаселенню”;

- код 2440 “>Капітальнітрансферти за кордон”;

Код 3000 “>Нерозподіленівидатки”.Цякатегоріявидатківохоплюєвидатки ізрезервнихфондівКабінету міністрів України,фондівнепередбачуванихвидатків Заради міністрівАвтономноїРеспубліки Крім,обласних ймісцевихадміністрацій,виконкомівмісцевих радий.

Код 4000 “>Кредитування”[4].

Доцієїкатегоріївідносятьсяплатежібюджетів всіхрівнів, урезультаті які вониз’являютьсяфінансовівимоги доіншихекономічниходиниць, котріпередбачаютьобов’язкове Поверненнякоштів, у томучислі резервного фонду державного тамісцевихбюджетів,асигнування заякимивідкриті наумовах Повернення [16, з. 47].

>Метою такихплатежівєпроведенняекономічної політики, а чи неуправлінняліквідністю чиотриманняприбутків.

Засвоєюсуттюкредитування бюджету невідноситься довидатків бюджету. Урезультатінаданнякредитів зарахунок бюджетнихкоштів упозичальниківз’являютьсязобов’язання до бюджету, йцікоштиобов’язковомають бутиповернуті до бюджету, щоє ресурсами бюджету, котріможуть бутиспрямовані як на подалінаданнякредитів, то й наздійсненнявидатків.

>Виходячи із цого,сюдивідноситьсянаданнякредитів та їхні Повернення ізвідповідноюдеталізацією. При цьому за кодами, котріпередбачаютьнаданнякредитів,можуть бутиздійсненівидаткилише вчастинібезпосередньогонаданнякредитів їхньогоотримувачам. У своючергу,отримувачікредитівздійснюютьвідповіднівидатки зарахунокотриманихкредитнихресурсів.

Код 4100 “>Внутрішнєкредитування”.

>Передбачаєкредитуванняорганівуправлінняіншихрівнів,державнихпідприємств,фінансовихустанов.Окремовиділенонаданнякредитів та Поверненнякредитів.

- код 4110 “>Наданнявнутрішніхкредитів”:

- код 4111 “>Наданнякредитів органам державногоуправлінняіншихрівнів”;

- код 4112 “>Наданнякредитівпідприємствам,установам,організаціям”;

-код4113 “>Наданняіншихвнутрішніхкредитів” (у томучислінаданнякредитів для населення).

Код 4120 “>Поверненнявнутрішніхкредитів”:

- код 4121 “>Поверненнякредитів органами державногоуправлінняіншихрівнів”;

-код 4122 “>Поверненнякредитівпідприємствами,установами,організаціями”;

- код 4123 ‘>Поверненняіншихвнутрішніхкредитів”.

Код 4200 “>Зовнішнєкредитування” [24,c.20].

>Включає у собікредитування йплатежі врахунок йогопогашення, котрінадаютьсязарубіжнимкраїнам,міжнародниморганізаціям,підприємствам,приватним особам таіншимекономічнимодиницям занаступноюдеталізацією:

- код 4210 “>Наданнязовнішніхкредитів”, котрінадаютьсязарубіжнимкраїнам,міжнародниморганізаціям,підприємствам,приватним особам таіншимекономічнимодиницям;

- код 4220 “>Поверненнязовнішніхкредитів” -платежі врахунокпогашеннякредитів, котрінадаютьсязарубіжнимкраїнам,міжнародниморганізаціям,підприємствам,приватним особам таіншимекономічнимодиницям [24,c.21].

1.3 Порядокскладання,розгляду йзатвердженнякошторисудоходів тавидатківбюджетноїустанови

>Кошторис бюджетнихустанов >маєтакіскладовічастини:

-загальний фонд,якийміститьобсягнадходжень ззагального фонду бюджету тарозподілвидатків заповноюекономічноюкласифікацієювидатків навиконаннябюджетноюустановоюосновнихфункцій чирозподілнаданнякредитів із бюджету закласифікацієюкредитування бюджету;

-спеціальний фонд,якийміститьобсягнадходжень зспеціального фонду бюджету наконкретну мітку та їхньогорозподіл заповноюекономічноюкласифікацієювидатків наздійсненнявідповіднихвидатків згідно ззаконодавством, але вреалізаціюпріоритетнихзаходів,пов’язаних ізвиконаннямустановоюосновнихфункцій, чирозподілнаданнякредитів із бюджету згідно ззаконодавством закласифікацієюкредитування бюджету.

Формакошторису затверджуєтьсяМіністерствомфінансів. Планасигнуваньзагального фонду бюджету (завиняткомнаданнякредитів із бюджету) -цепомісячнийрозподіл бюджетнихасигнувань (завиняткомнаданнякредитів із бюджету),затверджених узагальномуфондікошторису, заскороченоюформоюекономічноїкласифікаціївидатків,якийрегламентуєпротягом

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація