Реферат Митний перевізник

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ДержавнаМитна Служба України

>АкадеміяМитноїСлужби України

Кафедрамитного таадміністративного права


>Курсова робота

іздисципліни:митне право України

на задану тему: «>Митнийперевізник»

>Дніпропетровськ

2008


>Зміст

>митнийперевізникліцензування

>Вступ

>Розділ 1.Митнийперевізник:загальна характеристика

1.1Поняття таправовий статусмитногоперевізника

1.2Особливостімитно-правовогоінститутумитногоперевізника

>Розділ 2. Порядокліцензування таумовипровадженняпосередницькоїдіяльностімитногоперевізника

2.1 Порядокліцензування тавимоги домитногоперевізника

2.2Ліцензійніумовипровадженняпосередницькоїдіяльностімитногоперевізника

>Розділ 3.Взаємовідносинимитногоперевізника ізмитними органами та ізособоюдовірителем

3.1Взаємовідносинимитногоперевізника ізмитними органами Українищодоорганізації таздійсненнямитних процедур

3.2Взаємовідносинимитногоперевізника ізособоюдовірителем

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

Впродовж години,якийпройшов посленабраннячинностіМитного кодексу України 1991 року, вміжнародномузовнішньоекономічномужитті Українивідбулисявідчутнізміни -збільшилисяоб'ємиекспортно-імпортнихперевезеньтоварів тапотікгромадян, котріпереміщуютьтовари через кордон України,значнозрослакількістьвантажнихперевезень як черезмитний кордон України, то й по територїнашої держави. При цьомузначначастина такоговантажузнаходиться подмитним контролем, що на свійчергупотребуєврахуваннядеякихособливостей йогопереміщення. Усіцезумовилоухваленнячисленнихнормативно-правовихактів, котрірегулюють порядокпереміщеннязазначенихтоварів йпредметів тавпровадження уМитномукодексі України (2002 року) нового,ранішеневідомого длявітчизнянихмитнихвідносинінституту –митнихперевізників.

>Актуальність тимидослідження.

Уумовахподальшогоформуванняринковоїекономіки державивідповіднопродовжуєрозвиватися йпосередницька діяльність. Аліефективністьїїздійсненнядосить частозалежить не лише відздібностей тафінансовихможливостейпідприємців, а і відефективноїдіяльностіорганівзаконодавчої тавиконавчої влади всіхрівнів, відналежногозаконодавчого та нормативно-правового забезпеченнядіяльностіпосередницькихпідприємств, до які належатимитніперевізники.

>Чітка та системнарегламентаціядіяльностімитногоперевізникадастьможливістьуникнутисуперечок танепорозуміньміжмитнимиорганіами, тасуб’єктамипідприємницькоїдіяльностіщодоправомірностеймитнихправовідносин.

>Питання, щовідносяться додіяльностімитногоперевізникавивчали:І.В.Безкоровайна,І.І.Світлак, В.Б.Авер’янов,І.О. Бондаренко, О.С.Васильєв,Б.М.Габричидзе,Є.В.Додін, С.В.Ківалов таінші. Однакнинізалишаєтьсяще багатодискусійних та практичноневирішенихпитань,щододіяльностімитнихперевізників, їхнього правовогорегулювання.


>Розділ 1.Митнийперевізник:загальна характеристика

 

1.1Поняття та статусмитногоперевізника

 

Узв’язку ізвигіднимгеополітичнимположенням України насьогоднішній деньінститутмитногоперевізника якелементмитноїінфраструктуристає болеенеобхідним наринкумитнихпослуг [12;208]. З переходом доринковоїекономіки в Українінамітилисьтенденції дорозширеннясферидіяльностіосіб, котрізаймаютьсяпрофесійнимнаданнямпослугмитногоперевізника.Перебуваючи упостійнихекономіко-правовихвідносинах із органами державної владипідприємецьфактичновиступає перед Державою вролівиразниказагальносуспільнихінтересів.Адже коливиникають чипоглиблюютьсярозбіжностіміжінтересамисуспільства і держави,цевідразу ж,іноді фатально,позначається науспіху його справ. Державатакожвідіграєважливу роль упопередженнінегативнихнаслідківдіяльностімонопольнихорганізацій,захистінайважливіших сфер життя,внутрішньогоринку танаціональнихінтересів.Вирішуючизазначеніпроблеми, держава непротистоїтьрозвиткуринковихвідносин, анавпаки, задопомогоюнаявнихможливостейстимулює їхнього ефективногофункціонування. Практикаостанніх років довела, щовтратаналежногоуправліннясуспільством, атакожнадмірневтручання держави взазначеніпроцеситягнуть за собоюнегативні,інколинезворотнінаслідки [13].

>Митнезаконодавство України,зокремаМитний кодекс України,розглядаємитногоперевізника у двох аспектах: умитно-правовому,аджеце один ззаходівгарантування доставкитоварів, щоперебувають подмитним контролем, умитниціпризначення; й вцивільно-правовому,оскількицерізновидпідприємницькоїдіяльності вгалузімитної справ, щоздійснюється надоговірних засідках [14;91].

Томувважаю занеобхіднерозтлумачитипоняття «>підприємницька діяльність»,адже, якзазначаєСвітлакІ.І.,виникаютьпроблеми упрактичнійдіяльності черезнеоднозначністьтлумачення цогопоняття.

Ащобдатиправовевизначення,тлумачення цьомупоняттязвернемося до з статтею 3 господарського кодексу України, участині 1цієї з статтею говоритися: «>Підгосподарськоюдіяльністю у цьомуКодексірозуміється діяльністьсуб'єктівгосподарювання у сферісуспільноговиробництва,спрямована навиготовлення тареалізаціюпродукції,виконанняробіт чинаданняпослугвартісного характеру, щомаютьціновувизначеність»;частина 2 з статтею 3: «>Господарська діяльність, щоздійснюється длядосягненняекономічних йсоціальнихрезультатів та ізметоюодержанняприбутку,єпідприємництвом, асуб'єктипідприємництва -підприємцями» [4].

>Такожпропонуюзвернутися до з статтею 1 Закону України “Пропідприємництво” (>втративчинність із 1 января 2004 року), девказано: «>Підприємництво -цебезпосереднясамостійна,систематична, навласнийризик діяльність повиробництвупродукції,виконаннюробіт,наданнюпослуг ізметоюотриманняприбутку, котраздійснюєтьсяфізичними таюридичними особами,зареєстрованими яксуб'єктипідприємницькоїдіяльності у порядку,встановленомузаконодавством» [6].

>Беручи доуваги наданіівищевизначенняпропонуютакевизначенняпоняття: >Підприємницька діяльність – >цебезпосередня,самостійна,ініціативна,систематична, навласнийризик діяльністьщодовиробництвапродукції,виконанняробіт,наданняпослуг тазаняттяторгівлею, щоздійснюється длядосягненняекономічних йсоціальнихрезультатів та ізметоюодержанняприбутку, котраздійснюєтьсяфізичними таюридичними особами,зареєстрованими яксуб'єктипідприємницькоїдіяльності у порядку,встановленомузаконодавством.

Нарозвиток тадинамікудіяльностіпідприємцівсуттєвовпливаєдержавнареєстраціясуб'єктівгосподарськоїдіяльності,оскільки відспрощенняпроцесувходженнямайбутніхпідприємців убізнесзалежатьтемпи їхньогорозвитку.Вітчизняна системареєстраціїпідприємців бувзапочаткована у 1991році зприйняттям Закону України “Пропідприємництво” й до 1996 рокуформувалась хаотично.Уряд Українитричісвоїмипостановамипротягоммайже 13 роківвпорядковував системуреєстрації. Удержаві точилисятривалідискусіїстосовно того,хто винен бутиголовним методологом усправіреєстраціїсуб’єктівпідприємництва.Цю роботунамагалисявзяти у собіДержавнаподатковаадміністрація України таМіністерствоюстиції України. Алі, якпоказуєпроведенедослідження, вЄвропі немає жадної країни, де бреєстрацієюзаймавсяподатковий орган,поліція чи органюстиції,цимзаймаєтьсяокремийдержавний орган [13]. Наступного дня процесреєстраціїпідприємціврегулює Закон України «Продержавнуреєстраціююридичнихосіб тафізичнихосіб –підприємців».Зараздержавнареєстраціяюридичнихосіб тафізичнихосіб -підприємців проводитисядержавнимреєстраторомвиключно увиконавчомукомітетіміської зарадиміста обласногозначення чи урайонній,районній умістахКиєві таСевастополідержавнійадміністрації замісцезнаходженнямюридичної особини чи замісцемпроживанняфізичної особини –підприємця [7].

На моюсуб’єктивну думкузаконодавство у сферіпідприємництва неєдосконалим, але й воно та й не так на даний моментнестабільним, якзазначає усвоїхпрацяхСвітлакІ.І.Процесреєстраціїєдоситьспрощеним, але йцестосуєтьсяпроцедуриотриманнясвідоцтва наздійсненнядіяльності, що непотребуюєліцензування. Процедураотриманняліцензії наздійсненнядеякихвидівдіяльностіможевикликатитруднощі узв’язку іззавищенимивимогами доліцензіата, таіншими чинниками.

Томусистематизаціязаконодавства у сферіпідприємництваможе бути одним ззасобівпідвищенняефективності правовогорегулюванняпідприємницькихпосередницькихвідносин, щовиникаютьміжсуб'єктамипідприємницькоїдіяльності,між ними та Державою,міжпідприємницькими структурами таіншимисуб'єктами [13].

>Діяльністьмитногоперевізника мивідносимо допідприємницькоїдіяльності угалузімитної справ.Якщоподивитися ізіншоїсторони, то діяльністьмитногоперевізникавідноситься допосередницькоїдіяльності.Аналізправовихдокументів танауковоїлітературидозволяєвіднести допосередницькоїдіяльності вмитній сфері діяльністьмитнихброкерів,митнихліцензійнихскладів тамагазинівбезмитноїторгівлі,митнихперевізників,складитимчасовогозберіганнятоварів,вантажнімитнікомплекси,автопорти,термінали.СвітлакІ.І. утверждает, щокрімцихвидівопосередковане ставлення допідприємницькоїдіяльності вгалузімитної справтакожмаютьекспедиційна діяльність чи діяльністьекспедиторів тамитніаукціони. Однак посуті вдіяльностіекспедиторіввідсутнійелементпосередництваміжклієнтом тамитницею. Такимипосередникамивиступаютьсамемитніброкери тамитніперевізники. Тому ізметоюнадання своїмклієнтампослуг уповномуобсязі, чи, яккажуть, „под ключ” чи „від дверей до дверей”,експедитори частопоєднуютьдекількавидівдіяльності,отримуючиліцензіюмитного брокера тамитногоперевізника [13].

>Поняттямитногоперевізникадається в ст. 182Митного кодексу України.Митнийперевізник -цепідприємство, якуздійснюєперевезенняміжмитними органамитоварів, щоперебувають подмитним контролем, беззастосування при цьомузаходівгарантування доставкитоварів домитного органупризначення,передбачених пунктами 1, 2 та 4частинипершої з статтею 161 цого Кодексу, ймаєліцензію на правоздійсненнядіяльностімитногоперевізника,видануспеціальноуповноваженимцентральним органомвиконавчої влади вгалузімитної справ [2]. Увизначенні, якудає намМитний кодексвідразу жзазначається, щомитнийперевізник –цепідприємство.Тобто при буквальномутрактуванні цоговизначення можнасказати, щомитнимперевізникомможе бутилишепідприємство. У тієї ж годину при системномудослідженнінормативно-правовихактів, асаме, пункту 29 з статтею 1Митного кодексу, якувизначаєпідприємство, як чи якоїюридичну особу та як громадянина,якийздійснюєпідприємницьку діяльність безстворенняюридичної особини,абзаців 4, 13 пункту 1 з статтею 1 Закону України «Проліцензуванняпевнихвидівгосподарськоїдіяльності», котравизначаєліцензіата яксуб'єктагосподарювання,якийотримавліцензію, асуб'єктагосподарювання якюридичну особу (>кріморганів державної влади та місцевого самоврядування), якуздійснюєгосподарську діяльність, й якфізичну особу –суб’єктапідприємницькоїдіяльності,стає ясно, щомитнимперевізникомможе бути йфізична особа –суб’єктпідприємницькоїдіяльності.

>Крапку упитанні про ті, чиможефізична особа –суб’єктпідприємницькоїдіяльностіотриматиліцензіюмитногоперевізника,ставлятьзатвердженіспільним наказомДержавногокомітету України ізпитаньрегуляторної політики йпідприємництва таМитноїслужби України № 34/212 від 25березня 2004 рокуЛіцензійніумовиздійсненняпосередницькоїдіяльностімитногоперевізника (>Ліцензійніумови), що прямовказують наце уабзаці 1 пункту 1.5. Аліспираючись навідомостізазначені автором з статтею, до 2006 року ані однафізична особа неотрималаліцензіюмитногоперевізника [16].

УПроектізмін доМитного кодексу Українизапропонованедещоіншевизначенняпоняття.Митнийперевізник –цепідприємство, якуздійснюєперевезенняміжмитними органамитоварів, щоперебувають подмитним контролем, беззастосування при цьомузаходів,передбачених пунктами 1, 2 та 4частинипершої з статтею 182 та главою 55 цого Кодексу (>крімвипадківперевезенняпідакцизнихтоварів татоварів,перевезення яківідповідно дозаконодавствапотребуєобов’язковогонаданнягарантіймитним органам) [15].

>Якщозробитипорівняльнийаналізвизначення, що дано учиннійредакціїМитного кодексу та у >Проектізмін доМитного кодексу, то мипобачимо, що нова,запропонованаредакціядоповненапевнимобмеженнявипадків ненаданнягарантіймитним органам.Тобто зачиннимМитним кодексом особа, щокористаєтьсяпослугамитногоперевізника не виннанадаватигарантії доставкитоварів, щоперебувають подмитним контролем.Перевезеннятоварівмитнимперевізником йявляє собоюзахідгарантування доставкитоварів домитного органупризначення.Згіднонової,запропонованоїредакціїмитнийперевізникперестає бутизахідгарантування доставкитоварів,якщо мовайтиме пропідакцизнітовари. Ілогічнопередбачити, щоповинні бутизаконодавчовизначенітовари,перевезення яківідповіднопотребуєобов’язковогонаданнягарантіймитним органам,крімпідакцизнихтоварів.

>Також звизначення прибрано тучастину, де говоритися, щомитнийперевізник винен матірліцензію на правоздійсненнядіяльностімитногоперевізника,видануспеціальноуповноваженимцентральним органомвиконавчої влади вгалузімитної справ. На думкуСвітлакІ.І.,цеспричинено тім, що вобговорюваномузаконопроектіпередбачається:митнийперевізникдіятиме напідставісвідоцтва (>сьогодні –ліцензії),виданогоДМСУ. Чиєдоцільнимзамінасвідоцтвом? Очевидна позначка такихзмінполягає у такому. Порядоквидачіліцензій,зокрема наздійсненнядіяльностімитногоперевізника,встановлено Законом України «Проліцензуванняпевнихвидівгосподарськоїдіяльності».Заміна слова «>ліцензія» словом «>свідоцтво» (>слушнонагадати, щотакісамезмінивідбулися умитномузаконодавстві РФ),фактичноприпиняєдію закону вчастинівидачіліцензування на діяльністьмитнихперевізників. Це у своючергу, дозволитиДМСУрозробитисвій порядок (>положення)видачісвідоцтв,відмінний від того,якийдієнині. На думкуСвітлакІ.І., порядоквидачіліцензії наздійсненняпосередницькоїдіяльностімитногоперевізникамаєвизначатисявідповіднимиліцензійнимиумовами, котрізатверджуєДМСУ запогодженням зДержавнимкомітетом ізпитаньрегуляторної політики тапідприємництва України, що позитивновплине на діяльністьсуб’єктівзовнішньоекономічноїдіяльності [15]. Алі тим ж такивважаю, що іззаміноютермінів не виненфактичновтратитичинність Закон України «Проліцензуванняпевнихвидівгосподарськоїдіяльності» участинівидачіліцензування на діяльністьмитнихперевізників. УЗаконі сказано:відповідно до цого Законуліцензуваннюпідлягаютьтаківидигосподарськоїдіяльності: … 61)посередницька діяльністьмитного брокера тамитногоперевізника.Тобто мибачимо, що простоюзаміноютермінів неприпинитидію цого Закону уційчастині, безвнесення доньогозмін. Алі усе ж таки таки,якщопроаналізувати Проектзмін доМитного кодексу України, можназробитивисновок, щозаконодавець незбираєтьсязалишатиситуаціюнавкололіцензування так как онає. Процесвідчить тієї факт, що уПроекті усі тихчастини дейшлося проліцензуваннядіяльностімитногоперевізникавиключено,саме утакійформуліровці.Можналишеприпустити, щотакізміниспричиненінамірамизаконодавця внестисуттєвізміни до порядкуформування,затвердження та контролю завиконаннямліцензійних умів.

>Перехід доринковихвідносинвизначив в Українізагальнітенденціїрозширеннясферидіяльностіфізичних таюридичнихосіб, котрізаймаютьсяпрофесійнимпосередництвом уданійгалузі -митнихперевізників, котрієпрофесійнимиучасникамимитнихвідносинщодоперевезеннятоварів, котріперебувають подмитним контролем йєнайбільшпідготовленими у тому,щобнадатиклієнтукваліфікованудопомогу.

>Проаналізуємоправовий статусмитногоперевізника тавзаємозв’язок привиконанніпокладених наньогозавдань.Досліджуючидане запитання,потрібнозазначити, щоорганізаційно-правові засадипровадженняпосередницькоїдіяльностімитнихперевізниківвизначені поручнормативно-правовихактів.Митнийперевізникєсутонаціональноюкатегорією, щонадаєпевніпереваги приперевезеннітоварів, щоперебувають подмитним контролем, помитній територї України. Цетранзитніперевезеннятоварів (>внутрішніймитний транзит) помитній територї України, що непотребуютьдодатковихзаходівгарантування доставкитоварів,окрім самого правакористуватись статусоммитного >перевізника. Приздійсненні транзитумитноютериторією України невиникатиме потребадодатковихгарантій доставкитоварів домитниціпризначення.Відповідно до з статтею 182Митного кодексу Українимитнийперевізник, дляздійсненнясвоєїдіяльності, винен матірвідповіднуліцензію, якоївидаєДержавнамитна служба України.

>Згідно іззаконодавством Українимитнийперевізникнесе відповідальність за дії,упущення,порушення,бездіяльністьсвоїхпосадовихосіб,агентів, персоналу, котрівиконуютьусіпроцедурищодоперевезеннятоварів, щоперебувають подмитним контролем,міжмитними органами, як за своївласні дії,упущення,порушення,бездіяльність [13].

 

1.2Особливостімитно-правовогоінститутумитногоперевізника

>Говорячи проспецифіку правовогорегулюваннядіяльностімитногоперевізника,слідзазначити, щоправоверегулюванняданоїдіяльності із боці державиздійснюється задопомогоюсистемиправовихактів, котрірегламентуютьположеннясторін увідносинахнаданняпослуг йпередбачаютьвстановленнявідповіднихстандартів,критеріїв,вимог,тобтодозвільноїсистеми [12].

>Якщопроаналізувати Проектзмін доМитного кодексу, миможемопобачитипрагненнязаконодавцязакріпитидозвільну систему уМитномукодексі. У з статтею 203 сказано, щомитніорганивидаютьпідприємствамдозволи наздійсненнядіяльностімитногоперевізника.Тобто мибачимо, щозаконодавець усе ж таки такинамагаєтьсязакріпити тасконцентруватиповноваженнящодоліцензуваннядіяльностімитногоперевізника таіншихсуб’єктівгосподарювання угалузімитної справнавколоДМСУ. У з статтею 204 Проектузмін доМитного кодексу Українивказується, щоіншідозволи,передбаченістаттею 203 цого Кодексу,видаютьсяспеціальноуповноваженимцентральним органомвиконавчої влади угалузімитної справ чиуповноваженими ниммитницями [8]. (Доцихіншихдозволів йналежитьдозвіл наздійсненнядіяльностімитногоперевізника).

>Правоверегулюваннядіяльностімитногоперевізниказдійснюєтьсявідповідно до статей 161, 182-184Митного кодексу України та Закону України «Проліцензуванняпевнихвидівгосподарськоїдіяльності» [12;208].

УПроектізмін доМитного кодексу Українидіяльностімитногоперевізникаприділено понадуваги, запитаннярегулюється болеечітко йширше.Питаннюприсвяченорозділ VII:повноваженнямитнихорганівщодоздійснення контролю загосподарськоюдіяльністю.Щодорегулювання запитаннядіяльностімитногоперевізника, то до цогорозділудоданоцілу главуприсвяченудозвільнійсистемі. Главу,присвяченудіяльностімитногоперевізника,значнодоповнено.Вжейшлося прозміненепоняттямитногоперевізника,знову ж таки прибраностаттю, дейдеться проліцензуваннядіяльностімитногоперевізника.Позитивнимвважаю ті, щовизначаються тачіткоокреслюються права,обов’язки та відповідальністьмитногоперевізника.

>Можназапропонуватиудосконалитимитнезаконодавство черезвстановленнячіткого порядкудіяльностімитнихперевізників.Проведенийаналізправових засідокдіяльностімитнихперевізниківдозволяєстверджувати, щоконституційний такодифікованийрівнірегулюваннядіяльностімитногоперевізникапредставленізагальниминормативними актами,тобто такими, щопризначені для всіхсуб'єктівпідприємницькоїдіяльності й, котрівизначають йогоправовий статус безурахування окремихособливостей.Щодоспеціальнихнормативнихактів, щовідображаютьособливості правового статусусамемитнихперевізників, то смердотіпредставлені напідзаконномурівні. Таким чином,сьогодніправоверегулюваннядіяльностімитнихперевізниківпереважноздійснюється нарівні не закону, апідзаконнихактів,якимиобростаютьзакони. При цьому сам законбезпосередньо недіє, авідсилає доіншихнормативнихактівпідзаконного характеру, щознижуєефективність правовогорегулювання. Длявирішенняіснуючих проблем, яквважаєСвітлакІ.І,необхіднорозробити надійна таефективниймеханізмфінансовихгарантій йстрахуваннявідповідальностіпосередницькоїдіяльностімитногоперевізникавідповідно доліцензійних умівздійснення нимипосередницькоїдіяльності;визначити назаконодавчомурівнісхемивзаємодіїмитнихперевізників ізмитними органами України (>пряме чиопосередкованепредставництво) [13].


>Розділ 2. Порядокліцензування таумовипровадженняпосередницькоїдіяльностімитногоперевізника

 

2.1 Порядокліцензування тавимоги домитногоперевізника

>Відповідно до Закону «Проліцензуванняпевнихвидівгосподарськоїдіяльності» органомліцензуванняє органвиконавчої влади,визначенийКабінетом міністрів України, чиспеціальноуповноваженийвиконавчий орган радий дляліцензуванняпевнихвидівгосподарськоїдіяльності; увипадкахмитногоперевізника таким органомвиступаєДержавнамитна служба України ізпитаньрегуляторної політики тапідприємництва.

>ЩодомитногоперевізникаДержавноюмитноюслужбою України у 2004 р. бувзатверджений порядоквидачіліцензій напровадженняпосередницькоїдіяльностімитногоперевізника (наказДержмитслужби від 6 апреля 2004 р. № 243) [12;209].

Доти як було бприйнятовищезазначений наказ, порядоквидачіліцензій напровадженнядіяльностімитногоперевізникарегулював наказДержавноїмитноїслужби України від 11.12.2003 N 862 "Прозатвердження Порядкувидачіліцензій напровадженняпосередницькоїдіяльностімитного брокера тамитногоперевізника". Порядоквидачіліцензіймитномуперевізнику тамитному брокерурегулювався однимспільним,комплексним наказом. Алі длясистематизації, таприв’язання порядкувидачіліцензій доліцензійних умівпровадженняпосередницькоїдіяльностімитногоперевізника було б баченовищезазначений наказ.

>Ліцензії напровадженняпосередницькоїдіяльностімитногоперевізникавидаютьсяДержмитслужбою Українизареєстрованим на територї Українисуб'єктамгосподарськоїдіяльності всіх формвласностінезалежно відмісця державноїреєстрації. Уліцензіїзазначається видгосподарськоїдіяльності -посередницька діяльністьмитногоперевізника.Ліцензіїоформлюються на бланкахєдиногозразка,затвердженогопостановоюКабінету міністрів України від 20.11.2000 № 1719 "Прозапровадженняліцензіїєдиногозразка дляпевнихвидівгосподарськоїдіяльності".

Дляодержанняліцензіїсуб'єктпідприємницькоїдіяльності разом ззаявою провидачуліцензіїподаєДержмитслужбі Українидокументи,перелік яківизначенопостановоюКабінету міністрів України від 04.07.2001 № 756 "Проперелікдокументів, котрідодаються до заяви провидачуліцензії дляокремого видугосподарськоїдіяльності". Цезасвідчені вустановленому порядкукопіїустановчихдокументів (дляюридичної особини),засвідчена вустановленому порядкукопія договорустрахуваннявласноїдіяльності на суму, неменш як 2000неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян [9].Суб'єктигосподарськоїдіяльності України несуть відповідальність задостовірністьданих,зазначених уподаних документах.Документи,потрібні дляодержанняліцензії,подаютьсяДержмитслужбі України іприймаються заописом (установленоїформи),копіяякоговидаєтьсязаявникові запідписомвідповідальної особиниДержмитслужби України ізпроставляннямдатиприйняттядокументів.Під годинуприйманнядокументівздійснюютьсяперевірка їхнікомплектності іреєстрація. На документахпроставляєтьсявідбитокспеціальноїномерної печатки "Дляреєстрації" ззазначеннямдатиприйняттядокументів й номериреєстрації та вноситисявідповіднийзапис до журналуоблікузаяв йвиданихліцензій напровадженняпосередницькоїдіяльностімитногоперевізника.Цей журналоблікупрошнуровується,аркуші йогонумеруються ізапис про їхнікількість ужурналіоблікускріплюєтьсяпечаткоюзагального відділенняДержмитслужби України [10].

>Також унаказівказуютьсявипадкизалишення заяви безрозгляду.

>Розгляд заяви провидачуліцензіїздійснюєДержмитслужба України в такому порядку:

-розглядаєвідповідністьдокументівзаконодавству України;

-приймаєрішення провидачуліцензії (>їїкопії,дубліката) чиготуємотивованувідмову увидачіліцензії;

-забезпечуєперевіркуфактичногонадходженнякоштів завидачуліцензії (>їїкопії,дубліката) навідповіднийрахунок згідно із пунктом 5постановиКабінету міністрів України від 29.11.2000 N 1755 "Протермін діїліцензії напровадженняпевнихвидівгосподарськоїдіяльності,розміри й порядокзарахування плати заїївидачу";

- проводитивидачуліцензії,їїкопії чидубліката;

- переноситивідповіднідані доліцензійногореєстру інаправляєвідомості доЄдиноголіцензійногореєстру.

>Держмитслужбою Україниприймаєтьсярішення провидачу чивідмову увидачіліцензії в рядків, що неперевищує десятиробочихднів іздатиреєстрації заяви провидачуліцензії.Протягомтрьохробочихднів іздатиприйняттярішеннязаявникповідомляється проце вписьмовійформі наофіційному бланкуДержмитслужби України. Урішенні провідмову увидачіліцензіїзазначаютьсяпідстави длятакоївідмови.Підставивідмовизазначені уданомунаказі:

-недостовірністьданих уподанихзаявником документах;

-невідповідністьзаявника згідно ізподаними документамиЛіцензійнимумовампровадженняпосередницькоїдіяльностімитногоперевізника.

>Такожданим наказомвстановлюється порядокпереоформлення,анулюванняліцензії тавидачідублікаталіцензії.

>Ліцензіївидаютьсястроком на 3 рокта таєпідставою дляздійсненнягосподарськоїдіяльності,пов'язаної ізпровадженнямпосередницькоїдіяльностімитногоперевізника навсій територї України.

>Держмитслужба Україниформує і Веделіцензійнийреєстр йпередаєвідомості доЄдиноголіцензійногореєстру в порядку,визначеному Законом України "Проліцензуванняпевнихвидівгосподарськоїдіяльності".

>Розглянувши порядоквидачіліцензій напровадженняпосередницькоїдіяльностімитногоперевізника, яможузробитивисновок, що процедуравидачіліцензіїособізацікавленій утакійдіяльності неєдужескладною тазабюрократизованою.Євстановленийпереліккількохдокументів, щоподаються ззаявою.Заява та бланкиіншихдокументів, щопотребуютьсамостійногозаповненнямістятьсябезпосередньо унаказіДержмитслужби від 6 апреля 2004 р. № 243.Такожвстановленийдесятиденнийтермінрозгляду заяви, що, на мою думку,єдоситьоправданим тарозумним. Аліпобачитиповну картину тазробитивідповіднівисновки мизможемолише после того, якрозглянемоліцензійніумовипровадженняпосередницькоїдіяльностімитногоперевізника.

2.2Ліцензійніумовипровадженняпосередницькоїдіяльностімитногоперевізника

 

>ЩодомитногоперевізникаДержавноюмитноюслужбою України разом ізДержавнимкомітетом України ізпитаньрегуляторної політики тапідприємництва 2004-го р. булизатвердженіЛіцензійніумовипровадженняпосередницькоїдіяльностімитногоперевізника (наказДержкомпідприємництва таДержавноїмитноїслужби України від 25березня 2004 р. № 34/212).

>Ліцензійніумовиєнормативноюпідставоюнаданнясуб’єктамгосподарювання статусумитногоперевізника танезастосування довантажів, котріперевозятьсяміжмитними органами таперебувають подмитним контролем,іншихзаходівгарантування доставкитоварів [12;209].

>Митнийперевізник –цеюридична особа, чи громадянин,якийздійснюєпідприємницьку діяльність безстворенняюридичної особини. Права тасвободисуб’єктівпідприємницькоїдіяльностіщодонаданняпослуг іздекларуваннятоварів йтранспортнихзасобів йперевезеннятоварів, котріпереміщуються черезмитний кордон України чиперебувають подмитним контролем,пов’язані ізнеобхідністюдотримуватисяцимисуб’єктамидозвільних процедур (>ліцензування) дляздійсненняцієїдіяльності тазаборони монопольногоположенняцихсуб’єктів наринку. Дляодержанняліцензіїсуб’єкт виненвідповідатипевнимліцензійнимумовам,кваліфікаційним,організаційним,технологічним таіншимвимогам видудіяльності.

>Основнівимоги, котрівисуваються домитногоперевізника,викладені врозділах 2,3Ліцензійних умів.Ліцензійніумовимістятьзагальнівідомості проумовипровадженнядіяльностімитногоперевізника безпосилання наконкретнідокументи.Наприклад,підтвердженнякваліфікаціїпрацівників, котрі будутьздійснюватиперевезеннятоварів,можливелише шляхомприйняття у якихіспитів (зааналогією ізкваліфікаційнимисвідоцтвамимитнихброкерів).

>Вимоги доведенняпосередницькоїдіяльностімитногоперевізникавстановлені вУмовахпроведеннядіяльностімитногоперевізника тамістятьорганізаційні,кваліфікаційні,технологічні татехнічнівимоги [12;210].

>Організаційні такваліфікаційнівимоги домитногоперевізника:

-керівник підприємства винен матірвищуосвіту тадосвід роботи не менше 3 років угалузінаданняпослуг ізміжнароднихперевезень;

-митнийперевізник винен забезпечитиумовиздійсненняперевезеньтоварів й матір усвоємуштатіпрацівників, котрімаютьздійснюватиперевезеннятоварів, щоперебувають подмитним контролем, й котріволодіютьзнанням основмитногозаконодавства.

>Технологічнівимоги домитногоперевізника.

>Митнийперевізник винен:

а)доставляти вмитніорганитовари татоваросупровіднідокументи безбудь-якоїзміни їхнього упаковки чи стану;

б)дотримувативстановленогомитним органом рядок доставкитоварів;

бездозволумитного органу неперевозити разом з товарами, щоперебувають подмитним контролем,іншітовари;

р)розміщуватитовари, щонадійшли домитниціпризначення, у зонахмитного контролю;

ґ) после доставкитоварів незалишати їхні бездозволумитного органу без догляду, незмінюватимісце стоянки, нездійснюватививантаження чиперевантаження;

буд)подаватимитному органудокументи, щомістятьвідомості,потрібні дляздійсненнямитного контролю тамитногооформленнятоварів;

е) бутиприсутнім примитномуоформленнітоварів тасприятипосадовим особаммитного органу под годинумитногооформленняцихтоварів йтранспортнихзасобів;

>є)здійснювати навимогумитного органунавантаження,вивантаження,перевантаження,визначеннякількостітоварів,усуненняпошкоджень упаковки,відкриття упаковки,пакування чиперепакуваннятоварів, щопідлягаютьмитномуоформленню, атакожвідкриттяприміщень таінших місць, деможутьміститисяцітовари;

ж)інформуватимитніоргани пропошкодженнятари і упаковки,невідповідністьтоваріввідомостям про них,зазначеним утоваросупровідних документах;

із)сприяти вразіпотребипроведеннюсанітарно-епідеміологічного, ветеринарного,фітосанітарного,радіологічного,екологічного контролю та контролю запереміщеннямкультурнихцінностей;

і)дотримувати умів йобмеженьщодовикористаннятоварів тарозпорядження ними,якщомитнеоформлення не завершено;

й)подавати дляознайомленнясуб'єктамгосподарськоїдіяльності на їхнівимогуліцензію напровадженняпосередницькоїдіяльностімитногоперевізника, атакожнадаватимитниціінформацію проумови договорудорученняміжліцензіатом йособою, якоївінпредставлятиме;

>ї) вестиреєстрдоговорів,укладених із особами, яківінпредставляє таякимнадаєпослуги, йподавативідповіднуінформаціюмитному органу на йоговимогу;

і)перевіряти передукладенням договоруперевезенняповноваженняволодільця (>довірителя) нарозпорядження товарами;

до)забезпечуватизбереженнятоварів йтоваросупровіднихдокументів под годину їхньогоперевезення.

>Технічнівимоги домитногоперевізника.

>Митнийперевізник для забезпеченнясвоєїдіяльності винен:

а) матір внаявностіналежнійому на правахвласності чикористуваннятранспортнізасоби (заумови їхніналежногообладнання дляздійсненняперевезеньтоварів подмитним контролем);

б) матірліцензію напровадженняпосередницькоїдіяльностімитногоперевізника.

>Митнийперевізник винензастрахувативласну діяльність на суму неменш як 2000неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян.

>Особливівимоги допровадженняпосередницькоїдіяльностімитногоперевізника.

>Митнийперевізник винен матір направівласності чи направіповногогосподарськоговіданнямайно, щоможе бутивіднесене допершої тадругої групосновнихфондів згідно з Законом України "Прооподаткуванняприбуткупідприємств".

>Взаємовідносиниліцензіата ізособою, якоївінпредставляє,визначаються договоромдоручення.

>Митнийперевізникможеукладати ізДержмитслужбою Українивідповідні догоди.

>Наданняповноважень самихфункційщодо партії товарудекількомліцензіатам чиобмеженняповноваженьліцензіатавиконанням лишечастиницихфункцій (чивиконаннямоперацій умежаходнієїфункції) недозволяється.

>Ліцензіат винензберігати всюдокументацію,пов'язанузіздійсненнямсвоєїдіяльності,протягом рядок,установленогозаконодавством України.

>Якщопроаналізувати Проектзмін доМитного кодексу України, асамечастину 2 з статтею 218, де сказано, щомитнимперевізникомможе бути лишепідприємство-резидент, якумає увласностітранспортнізасоби,допущені доперевезеннятоварів подмитнимзабезпеченням, чивикористовуєтакітранспортнізасоби напідставі договоруоренди, томожемопобачити, щомитнимперевізникомможе бутилише особа, Якаволодієтранспортнимзасобом, чивикористовує напідставі договоруоренди. УНаказі прозатвердженняЛіцензійних умівпровадженняпосередницькоїдіяльностімитногоперевізника сказано, щомитнийперевізник для забезпеченнясвоєїдіяльності винен:

а) матір внаявностіналежнійому на правахвласності чи >користуваннятранспортнізасоби (заумови їхньогоналежногообладнання дляздійсненняперевезеньтоварів подмитним контролем)…

>Вважаютакузаміну зрозумітинеприпустимою,аджепоняття «на правахкористування»є широким,тобто особаможеволодітитранспортнимзасобом,наприклад, наумовах договорулізингу (>популярний, коли мовайде протранспортнізасоби). При буквальномутрактуванні проекту,використаннялізингу якщонеможливим.

>Проаналізувавшиліцензійніумовипровадженняпосередницькоїдіяльностімитногоперевізника, порядокліцензування тавимоги домитногоперевізника можназробитивисновок, що процедураліцензування неєдоситьважкою, але йвимоги, щоставляться домитногоперевізникаєжорсткими.Міститься великийпереліктехнологічнихвимог, девстановлюютьсячіткі рамкидіяльностімитногоперевізника,вказаний великийперелікобов’язків.Такожвисуваютьсявимогищодострахуваннядіяльностімитногоперевізника тавстановлюєтьсяобов’язокщодонаявностітранспортнихзасобів направівласності чикористування.Тобто мибачимо, щокрімвстановленихжорстких рамокдіяльності, особа, щохочеотриматиліцензіюмитногоперевізника винна бутизабезпеченадосить великоюсумоюкоштів. Алі на мою думкутаківимогиєвиправданими, бо діяльністьмитногоперевізникапов’язана із великимиризиками (>наприклад,пошкодження товару,втрата товару таін.), томуобов’язковестрахуваннядіяльностієдоситьвиправданою таобґрунтованоювимогою.Митнийперевізникє одним ззаходівгарантування доставкитоварів домитноговиправдоною таобгрунтованою вару таін.еревізникаможевпливати наістьикоюсуммоюеревізникаторганупризначення,використанняпослугмитногоперевізника припроведеннізовнішньоекономічноїопераціїзвільняє особу, щовчинюєцюоперацію відбагатьохвитрат чивилучення ізобігуфінансовогокапіталу: непотрібновноситигрошову заставу,надаватибанківськугарантію,застосовуватисупровід транспортногозасобу ізвантажемпідрозділамимитноїварти. Іякщоусі діїмитногоперевізника не якщо «загнано» учіткі рамки, томитний органризикуєвтратити контроль наддіяльністюмитногоперевізника, а якнаслідок,втратитидохіднучастину відподатків тазборів таотриматипотіктоварів, що будуть незаконноввозитися натериторію України. Тому, на мою думку,встановленіжорстківимоги домитногоперевізникаєпропорціональними до тихий прав, котріотримуємитнийперевізник, аголовне до тихий прав тапереваг, щоотримує йогоклієнт.


>Розділ 3.Взаємовідносинимитногоперевізника ізмитними органами та ізособоюдовірителем

 

3.1Взаємовідносинимитногоперевізника ізмитними органами Українищодоорганізації таздійсненнямитних процедур

 

>Взаємодіямитногоперевізника ізмитними органами Україниє одним зспособів забезпеченняефективногопровадженняпосередницькоїдіяльностімитнимперевізником.

>Загальні засадивзаємодіїмитнихорганів іздержавними йнедержавними органами тафізичними особамиурегульованічиннимзаконодавством. Так, глава 3Митного кодексу Українивстановлює, щомитніоргани,спеціалізованімитніустанови таорганізації, їхньогопосадові особини привиконанніпокладених нимизавданьвзаємодіють ізіншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, атакожпідприємствами тагромадянами в порядку,встановленомузаконодавством.Формивзаємодіїтіснопов'язані з формамидіяльностімитнихорганівщодореалізації їхнібагаточисельнихфункцій.Середосновнихфункціймитнихорганівпереважноназиваютьфіскальну,регулятивну,правоохоронну,підприємницьку, атакожфункціюнаданнямитнихпослуг.Аджесамереалізаціярегулятивноїфункціївизначаєосновивзаємодіїміжмитними органами тамитнимиперевізниками.

>Аналізрізних формвзаємодіїмитнихорганів тамитнихпосередниківдаєможливістьвизначативідносини, котрівиникаютьміжданимисуб'єктами, заправовоюприродою якадміністративно-правові вертикального виду.Самецівідносини, щохарактеризуютьсянаявністю воднієїсторонивладнихповноважень (>митніоргани)щодоіншої (>митніпосередники),найяскравішевиявляютьсутністьадміністративно-правовогорегулювання. Дляданихвідносинхарактерні:нерівністьсторін;підлеглістьоднієїсторониіншій;наявністьорганізаційноїпідпорядкованості чиїївідсутність;підконтрольність йпіднаглядність,нерівністьсторін уюридичномурозумінні.Напевноєдинимвинятком, колиформивзаємодіїмитнихорганів тамитнихпосередниківнабувають неадміністративно-правового, ацивільно-правовогозмісту,єукладанняміж нимивідповіднихугод.

>Визначенівищеформивзаємодіїмитнихпосередників тамитнихорганів Українискладають якзмістмитногоадміністрування (>державнауправлінська діяльністьмитнихорганів України вмежахсвоїхповноважень в забезпеченнюмитної справ) тапублічно-сервісноїдіяльностімитнихорганів, що проводитися ізініціативифізичних таюридичнихосіб дляобслуговування їхнього потреб, понаданнюреєстраційно-ліцензійних,інформаційних,консультаційних таіншихпослуг.

Зметоюподальшогоудосконалення правовогорегулюваннявідносинміжмитними органами йпідприємствами, щонадаютьпосередницькіпослугимитногоперевізника, яквважаєСвітлакІ.І.,доцільно було б б: прирозробціДержавноюмитноюслужбою Українинормативно-правовихактів, котрівизначатимутьорганізаційно-правовіосновидіяльностімитнихпосередників, азокремамитнихперевізників,враховуватипропозиції тазауваженняостанніх. Це, на свійчергу,сприятимезастосуванню принципу партнерства увідносинахміжмитними органами тамитнимиперевізниками.Крім того,зазначенезапобігатимеприйняттююридично таекономічнонедоцільних йнеефективнихрегуляторнихактів; дозволитирозробитидієвиймеханізмнаданнямитними органамимитнимперевізникамнеобхідноїінформації (правова,економічна,статистична) для їхнідіяльності;визначитиоптимальнийперелікдокументівщодозапочаткуваннядіяльностімитногоперевізника знаданняпослуг умитній сфері;спростити (>удосконалити) процедуруотриманнядозвільнихдокументів напровадженнядіяльностімитногоперевізника приздійсненнімитних процедур;можливістьвідстрочки Поверненняфінансовихплатежівпротягомпевногопроміжку години;впроваджувати у життяміжнародніконвенціїщодоспрощеннямитних процедур

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація