Реферати українською » Таможенная система » Митні процедури при переміщенні алкогольних напоїв та тютюново ВИРОБІВ


Реферат Митні процедури при переміщенні алкогольних напоїв та тютюново ВИРОБІВ

Страница 1 из 2 | Следующая страница

План

>Вступ

>Розділ І.Ліцензуванняекспорту/імпортуспиртнихнапоїв татютюновихвиробів

1.1 Порядокнаданняліцензії наекспортно-імпортніоперації

>1.2Здійснення контролю заобігомалкогольнихнапоїв татютюновихвиробів

>Розділ ІІ.Особливостімитних процедур

2.1Митний контроль

2.2Декларування тамитнеоформлення

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури

>митна процедураімпортекспорт


>Вступ

 

Пронеобхідністьпосиленняборотьби ізнезаконнимобігомпідакцизнихтоварівговорять давно йпереконливо. Іце,передусім,викликанонезаперечноюактуальністю запитання.

Зарізнимиоцінками, 30–60 %алкогольнихнапоїв татютюновихвиробів, щореалізуютьсявітчизнянимивиробниками в Україні та заїї межами,є незаконновиготовленими,тобтовиготовленими безсплати акцизногозбору,податків,зборів,іншихобов’язковихплатежів чи безотриманняліцензії. Узв’язку із такоюситуацієювідбулисяістотнізмінизаконодавчого поля наринку алкоголю татютюну, асаме було бврегульованонаступніпроцедури:реалізація (>обіг)технічного спирту та спирту,виготовленого ізнехарчовоїсировини; орган, щоуповноважений навидачуліцензії;видачаліцензій длявипуску коньяку;видачаліцензії длявиробництватютюновихвиробів;визначення порядкуздійсненнямитних процедур, щоєпередусімпередумовою дляпотрапляння наринокнедоброякіснохпродукції тощо. Узв’язку ізінтенсивнимрозвиткомзовнішньоекономічноїдіяльності Україниважливимє запитанняздійсненняекспортно-імпортнихоперацій ізалкогольниминапоями татютюновимивиробами, асаме:який порядоквидачіліцензії наздійсненняданого видудіяльності; орган, щонаділений такого; котрівимогиставляться досуб’єктів, щовиявилибажаннязайматисяцим виглядомгосподарськоїдіяльності;який порядокдекларування тамитногооформлення; котрідокументиподаються домитного органу; котрісправляютьсяподатки тазбори тощо.

>Неабияку рольтакожвідіграютьмитніоргани, котріперш на уже накордонізапобігаютьпотраплянню на Українськийринокнеякіснихспиртнихнапоїв татютюновихвиробів,здійснюють захистінтересівнаціональногоспоживача,сприяютьрозвиткудобросовісноїконкуренції тапідтримкиіміджувітчизнянихтоварів наіноземних ринках.Головнаїхняфункція –це постійна контролю надякістюданоїпродуції, щопереміщується черезмитний кордон України.

Метадослідженнярообти. >Аналізчинногозаконодавства ізпитаньнаданняліцензій наздійсненняекспорту/імпортуспиртнихнапоїв татютюновихвиробів,виявленнянедоліків всистеміліцензування ташляхи їхніусунення,виявлення прогалин умитномузаконодавстві ізпитаньпереміщенняалкогольнихнапоїв татютютновихвиробів.


>Розділ І.Ліцензуванняекспорту/імпортуспиртнихнапоїв татютюновихвиробів

 

1.1  Порядокнаданняліцензії наекспортно-імпортніоперації

З всіхвидівнетарифнихобмеженьнайбільшпопулярнимиєімпортніквоти чикількіснеобмеженняобсягівіноземноїпродукції, щодозволяєтьсящорічно до ввезеннякраїну. Держававидаєобмеженукількістьліцензій, щодозволяютьввіз йзабороняютьнеліцензованийімпорт.Якщообсягліцензованогоімпортуменший запопит навнутрішньомуринку, то квота не лишезменшуєобсягімпорту, а іпризводить допідвищеннявнутрішніхцін надсвітовими, заякимивласникиліцензійзакупляютьтовари за кордоном. Уданійситуаціїімпортніквотианалогічнітарифнимобмеженням.

Донайпоширенішихрегуляторівімпорту (>інколиекспорту)належитьліцензія.Ліцензія -дозвіл наввезення чививезеннятоварівпродукції,різнихпослуг.Ліцензії наекспортно-імпортніопераціївидаються наоснові заявоксуб'єктів зовнішньоекономічної діяльності згідно ізформою,затвердженою в даний годинуМіністерствомекономіки України.Рішення провстановлення режимуліцензування йквотуваннязовнішньоекономічнихопераційприймаєтьсяКабінетом міністрів України ізвизначенням спискуконкретнихтоварів, котріпідлягають под режимліцензування йквотування, атакожперіоду дії цого режиму.Реалізація квот йліцензій наокремітовариздійснюєтьсяМіністерствомекономіки України.

>Потрібнозазначити, щодієвістьсистемиліцензування таквотування таїївплив нарозвиток національноїекономікизалежать від того,яким чином проходитинадання права наздійсненняекспорту чиімпортутоварів,тобтовидання квот йліцензій.

>Післяпроведення детальногоаналізупотрібноїінформації тавідповіднихнормативно-правовизактів було бвстановлено, що урезультатіплідної роботи вінтересахлегальнихоператоріввиконавча йзаконодавча влададійшлизгодищодокорегування правил роботи наалкогольно-тютюновомуринку:компромісзафіксовано вЗаконі від 07.02.2002 №3032-III «Провнесеннязмін в Українущодо державногорегулюваннявиробництва йобігу спиртуетилового коньячного й плодового,алкогольнихнапоїв йтютюновихвиробів».Нововведенняпередусімпокликанізахищатиінтереси великихлегальнихвиробників йпродавцівцієїпродукції [2].

>Усім жіншимзалишаєтьсязадовольнитися тім, що правилавиготовлення й продаж спиртного й сигаретвідтеперєсталими йпрозорими — їхньоговстановлюєпрофільний закон,усііншінормативидіють лише вчастині, щойому несуперечить.

Такрозглядаючи запитаннявидачіліцензії наекспорт/імпортспиртнихнапоїв татютюновихвиробів,слідзазначити, щоліцензуваннявідповідноїпідприємницькоїдіяльностіміститьтакіпункти:

·встановленнячіткоїпроцедуриотримання,зупинення йанулюваннядозволу на правоторгівлі йвиробництваалкогольнихнапоїв йтютюновихвиробів;

· накожний виддіяльностівидаютьсяокреміліцензії;

·врегулювання проблемпідприємців, котріранішевиникали вразівтрати чиушкодженняліцензії, —відтепер можнаотриматидублікатдозволу;

· декларація провиробництво спирту коньячного й плодовоговтратять підприємства, котрі не малівідповідноїліцензії станом на 1 января 2001 року, атакожсуб’єктигосподарювання, що немаютьповноготехнологічного циклувиробництва коньяку;

·вартістьліцензійсуттєвозбільшена:річнийдозвіл навиробництво спирту йалкогольнихнапоївкоштує 10 тис. грн (>раніше — 8,5 тис. грн), навиробництво сигарет — 10 тис. грн (>раніше — 5,1 тис. грн).Річна платуспеціальнідозволи (>ліцензії) на правоімпорту,експортуцієюпродукцієювстановлюється врозмірах:імпорталкогольнихнапоїв татютюновихвиробів - 10000неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян;експорталкогольнихнапоїв татютюновихвиробів - 10неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян [5].

>Ліцензії на правоімпорту,експорту спирту,алкогольнихнапоїв татютюновихвиробіввидаютьсяокремо накожний видзовнішньоекономічноїдіяльностітерміном п'ять роківМіністерствомекономіки.Ліцензії навиробництво спиртуетилового, коньячного й плодового, спиртуетиловогоректифікованого виноградного, спиртуетиловогоректифікованого плодового,спирту-сирцю виноградного,спирту-сирцю плодового,алкогольнихнапоїв татютюновихвиробіввидаються,призупиняються таанулюються органомвиконавчої влади,уповноваженимКабінетом міністрів України.Ліцензії навиробництво коньяку таалкогольнихнапоїв законьячноютехнологієювидаютьсялише тімсуб’єктампідприємницькоїдіяльності, котрімаютьповнийтехнологічний циклвиробництва,включаючивикурку йвитримку.Ліцензії навиробництво спиртуетилового, коньячного й плодового, спиртуетиловогоректифікованого виноградного, спиртуетиловогоректифікованого плодового,спирту-сирцю виноградного,спирту-сирцю плодовоговидаютьсясуб’єктампідприємницькоїдіяльності —юридичним особам, але ввиробництвоалкогольнихнапоїв татютюновихвиробів — всімсуб’єктампідприємницькоїдіяльності.

>Імпорт,експорт чиоптоваторгівля спиртомконьячнимздійснюються занаявностіліцензійспеціалізованимиконьячнимипідприємствами, котрізабезпеченідубовоютарою длявитримки коньячного спирту,кваліфікованимифахівцями тавласнимивиробничимипотужностями ізвиробництва коньячного спирту й коньяку.Перелікуказанихпідприємств затверджуєтьсяКабінетом міністрів України.

>Ліцензії навиробництвотютюновихвиробіввидаютьсялишесуб’єктампідприємницькоїдіяльності, котрімаютьповнийтехнологічний циклвиробництватютюновихвиробів,включаючивиготовленнятютюновоїсуміші,сигаретні цехи. Длясуб’єктівпідприємницькоїдіяльності, котріотрималиліцензію навиробництвотютюновихвиробів у порядку,визначеному законом, але й нездійснюютьповного циклувиробництватютюновихвиробів,ліцензіядійсна докінцяїї рядок.

>Ліцензіявидається зазаявоюсуб’єктапідприємницькоїдіяльності, доякоїдодаються:

>копіїзасновницькихдокументів тадокументів, щопідтверджуютьдержавнуреєстраціюсуб’єктапідприємницькоїдіяльності;

>дозвіл про допуск підприємства довиробництвапродукції,виданийвідповідним органом державногопожежногонагляду;

>дозвіл на вухо роботи підприємства,виданийтериторіальним УправліннямДержавногокомітету України понагляду заохороною роботи;

>довідкавідповідного органу державноїсанітарно-епідемічноїслужби просанітарно-технічний станвиробництва й безпеки роботи;

>атестатвиробництва,виданий органами центрального органувиконавчої влади,уповноваженоговідповідно дозаконодавства;

документ, щопідтверджуєвнесеннярічної плати заліцензію;

>свідоцтва на знаки длятоварів йпослуг; чирішення проприйняття заявок нареєстраціюзнаків длятоварів йпослуг; чидозволивласниківзнаків длятоварів йпослуг;довідки органу державноїподатковоїслужби України провзяттязаявника наоблік якплатникаподатків та провнесення місцьзберігання спирту доЄдиногореєстру (длявиробників спиртуетилового, коньячного й плодового, спиртуетиловогоректифікованого виноградного, спиртуетиловогоректифікованого плодового,спирту-сирцю виноградного,спирту-сирцю плодового таалкогольнихнапоїв) [13].

>Вимагатипредставленняіншихдокументів,крімзазначених у цьомуЗаконі,забороняється.Зазначені в цьомуЗаконідокументиподаються в одномупримірнику вкопіях,засвідченихнотаріально чи органом,якийвидаворигінал документа.Заява провидачуліцензії тавизначеніцим Закономдокументиподаютьсяуповноваженоюособоюзаявника чинадсилаються до органувиконавчої влади,уповноваженогоКабінетом міністрів України,рекомендованим листом. Уразіподання заяви провидачуліцензії тадоданих донеїдокументівособисто смердотіприймаються заописом,копіяякоговидаєтьсязаявнику ізвідміткою про датуприйняття заяви тадокументів йпідписом особини, Яка їхніприйняла.

>Ліцензія чирішення провідмову уїївидачівидаєтьсязаявнику органомвиконавчої влади,уповноваженимКабінетом міністрів України, непізніше 30календарнихднів із дняодержаннязазначених у цьомуЗаконідокументів. Урішенні провідмову увидачіліцензії винна бутивказанапідстава длявідмови.

>Ліцензії навиробництво спиртуетилового, коньячного й плодового, спиртуетиловогоректифікованого виноградного, спиртуетиловогоректифікованого плодового,спирту-сирцю виноградного,спирту-сирцю плодового таалкогольнихнапоїввидаютьсясуб’єктампідприємницькоїдіяльності, котрі на даний моментподання заяви провидачуліцензіїєвласниками чивідповідно доінших незабороненихзаконодавствомпідставволодіютьта/абокористуютьсяприміщеннями таобладнанням, щозабезпечуютьповнийтехнологічний циклвиробництва спиртуетилового, коньячного й плодового, спиртуетиловогоректифікованого виноградного, спиртуетиловогоректифікованого плодового,спирту-сирцю виноградного,спирту-сирцю плодового таалкогольнихнапоїв, заумови, щовикористання такихприміщень таобладнанняздійснює лише одинсуб’єктпідприємницькоїдіяльності.

>Одночасно ізвидачеюліцензії органвиконавчої влади,уповноваженийКабінетом міністрів України,видаєсуб’єктупідприємницькоїдіяльностідодаток доліцензії,якийміститьпереліквидівспиртів таалкогольнихнапоїв, котрівправівироблятисуб’єктпідприємницькоїдіяльності, атакожперелікзнаків длятоварів йпослуг, котрісуб’єктпідприємницькоїдіяльностіможевикористовувати увиробництвіалкогольнихнапоїв напідставі праввласності на знаки длятоварів йпослуг, чи напідставірішень проприйняття заявок нареєстраціюзнаків длятоварів йпослуг (наперіод довидачісвідоцтв на знаки длятоварів йпослуг), чи напідставідозволівіншихвласниківзнаків длятоварів йпослуг.Зміни чидоповнення дододатка доліцензії навиробництвоалкогольнихнапоїввносяться органом,якийвидавліцензію,протягомтрьохробочихдніввідповідно до заявисуб’єктапідприємницькоїдіяльності чивласника знака длятоварів йпослуг тавизначеногоцим Законом порядку.

Діяліцензіїпризупиняється уразінесвоєчасноїсплатичергового платежу заліцензію напідставіписьмовогорозпорядження органу,якийвидавліцензію, натермін досплатизаборгованості.

Діяліцензіївважаєтьсяпризупиненою із моментуодержаннясуб’єктомпідприємницькоїдіяльностівідповідногописьмовогорозпорядження органу,якийвидавліцензію, аїїдіяпоновлюється із моментузарахуваннявідповідногочергового платежу заліцензію до бюджету.

>Ліцензіяанулюється шляхомприйняття органом,якийвидавліцензію,відповідногописьмовогорозпорядження напідставі:

заявисуб’єктапідприємницькоїдіяльності;

>рішення проскасування державноїреєстраціїсуб’єктапідприємницькоїдіяльності;

>несплатичергового платежу заліцензіюпротягом 30днів від моментупризупиненняліцензії;

>рішення суду провстановлення факту незаконноговикористаннясуб’єктомпідприємницькоїдіяльності марок акцизногозбору;

>рішення суду провстановлення фактуфальсифікаціїсуб’єктомпідприємницькоїдіяльностіалкогольнихнапоїв читютюновихвиробів;

документа,якийзасвідчує передачуіншомусуб’єктупідприємницькоїдіяльності увласність,володіннята/абокористуванняприміщень таобладнання, щозабезпечуютьповнийтехнологічний циклвиробництваалкогольнихнапоїв.

>Ліцензіяанулюється тавважаєтьсянедійсною із моментуодержаннясуб’єктомпідприємницькоїдіяльностіписьмовогорозпорядження проїїанулювання.

Уразізмінивідомостей,зазначених увиданійсуб’єктупідприємницькоїдіяльностіліцензії (завиняткомзмін,пов’язаних ізреорганізацієюсуб’єктапідприємницькоїдіяльності), орган,якийвидавліцензію, напідставі заявисуб’єктапідприємницькоїдіяльностіпротягом семиробочихдніввидаєсуб’єктупідприємницькоїдіяльностіліцензію,оформлену на новому бланку ізурахуваннямзмін.

Уразівтрати чипошкодженняліцензії орган,якийвидавліцензію, напідставі заявисуб’єктапідприємницькоїдіяльностіпротягом семиробочихдніввидаєсуб’єктупідприємницькоїдіяльностідублікатліцензії.Строк діїдублікаталіцензії неможеперевищувати рядок дії, зазначеного увтраченій чипошкодженійліцензії.

Навиробництво спиртуетилового, коньячного й плодового, спиртуетиловогоректифікованого виноградного, спиртуетиловогоректифікованого плодового,спирту-сирцю виноградного,спирту-сирцю плодового,алкогольнихнапоїв татютюновихвиробіввидаютьсяокреміліцензії на цей виддіяльності. [1].

Оплата жліцензіїсправляється органом, що їхнівидає, до початкувиробництвазазначеноїпродукції йзараховується до бюджету згідно ізчиннимзаконодавством.

>Ліцензіївидаютьсятерміном п'ять років, а Плата нихсправляєтьсящорічно.

Недозволяєтьсясплата за весьтермін діїліцензії (згідно з Законом).Проте ужевідповідно із пунктом 37постановиКабінету міністрів України від 13травня 1996 року № 493 “ПроТимчасовий порядоквидачіліцензій на правоімпорту,експорту спиртуетилового, коньячного й плодового,алкогольнихнапоїв татютюновихвиробів”суб'єктпідприємницькоїдіяльності ужеможездійснюватипопередню оплатувартостіліцензії за весьтермінїї дії.

>Сплатачергового платежу заліцензіїздійснюється урозмірах,встановлених Законом, йсправляється закожнийнаступнийщорічнийтермін діїліцензій.

>Річна платуспеціальнідозволи (>ліцензії) на правоімпорту,експортуцієюпродукцієювстановлюється врозмірах:імпорталкогольнихнапоїв татютюновихвиробів - 10000неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян;експорталкогольнихнапоїв татютюновихвиробів - 10неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян [5].

Завидачудублікаталіцензіїсправляється плата урозмірі 1700 гривень йзараховується до бюджету згідно ізчиннимзаконодавством.

Органвиконавчої влади,уповноваженийКабінетом міністрів України, уписьмовійформіпротягомтрьохробочихднівповідомляє провидачу,призупинення,анулюванняліцензії орган державноїподатковоїслужби України замісцезнаходженнямсуб’єктапідприємницькоїдіяльності,якому бачено,призупинено чианульованоліцензію.

>Суттєвимвиявилося запитання пропідтримкувітчизняноговиробництва, тому булиствореніновіумови роботи длявиробників йпродавців алкоголю:

·вимогищодомаркуванняалкогольнихнапоїв йтютюновихвиробівпоширюються лише напродукцію, щореалізується на територї України.Експортнапродукціямаркуєтьсявідповідно до уміввідповідної догоди;

·імпорт,експорт чиоптоваторгівля спиртомконьячнимтеперздійснюються занаявностіліцензійспеціалізованимиконьячнимипідприємствами, котрізабезпеченідубовоютарою длявитримки коньячного спирту,кваліфікованимифахівцями тавласнимивиробничимипотужностями ізвиробництва коньячного спирту й коньяку.Переліквказанихпідприємств затверджуєтьсяКабінетом міністрів України.

·суб’єктипідприємництва, щоотрималиліцензії наімпорталкогольнихнапоїв йтютюновихвиробів,матимуть правоздійснюватипостачаннятакоїпродукціїпідприємствамгуртової йроздрібноїторгівлі таіншимвітчизнянимспоживачам безліцензії нагуртовуторгівлю лише умежахобсягіввласноговиробництва;

· для українськихпідприємств-виробників, щореалізовуютьалкогольнінапої,встановленовиняток ззагального правилащодотермінівсплати акцизногозбору:відтепер смердотімаютьперераховуватицейплатіж послездійснення обороту ізреалізації натретійробочий день.

>Встановленоповнузаборону навиробництво в Українітютюновихвиробів здавальницькоїсировини.Встановленожорсткішівимогищодовмісту смоли йнікотину втютюновихвиробах, щовиробляються йзавозяться в Україну.Відомостіщодовмістушкідливихречовин утютюновихвиробахмаютьзаймати не менше 10%площі коробки.Крім того,чіткосформульовано, про щосаме й якмає бутипопередженийкурецьнаписом напачці сигарет.Вимогищодоповноготехнологічного циклувиробництватютюновихвиробівзастосовуються лишещодовиробництва сигарет [19].

1.2  >Здійснення контролю заобігомалкогольнихнапоїв татютюновихвиробів

Нами був провадженьаналіздодержаннязаконодавстващодо забезпечення контролю заобігом спирту,алкогольнихнапоїв татютюновихвиробів,якийзасвідчивнаявністьсерйознихнедоліків уцій сфері.

Так черезнадзвичайновеликуприбутковість алкогольного татютюновогобізнесу, атакож ізметою забезпеченняякостіалкогольнихнапоїв йтютюновихвиробів в Україні регулярноздійснюютьсярізноманітнізаконодавчо-нормативні заходь, прикладом цогоє Закон України «Продержавнерегулюваннявиробництва таобігу спиртуетилового, коньячного й плодового,алкогольнихнапоїв татютюновихвиробів» від 19грудня 1995 року №>481/95-BP. Однакпотрібнозазначити, щовін неміститьвизначення незаконноговиробництва,обігу тафальсифікаціїалкогольнихнапоїв татютюновихвиробів впромислових масштабах –мабуть,усізвикли до такогопримітивногоявища, яксамогоноваріння, йніхто немігуявити навали нелегальновиробленого алкоголюпромисловим способом.Протеспрямованість Закону наборотьбу ізнезаконнимобігом,виробництвом тафальсифікацією алкоголю татютюнусвідчитьнавіть новаредакціяпреамбули.Тепер законпередбачає, щонезаконневиробництвоалкогольнихнапоїв татютюновихвиробів –цевиробництвоалкогольнихнапоїв татютюновихвиробів безнаявностіліцензії на цей видпідприємницькоїдіяльності.

>Згідно ізоцінкамиекспертів, до цого години утіньовомуобігузнаходиться 25-30%ринку алкоголю.Більшетретиниалкогольнихнапоїв, щореалізуються черезторговельнумережу, невідповідаютьвимогамщодоякості та безпекипродукції. Заостаннікілька роківпозиціївиробників нелегального алкоголю навітчизняномуринкупосилилися. Зцієї заподійлегальні підприємствазнижуютьвиробництво, немаючизмогиконкурувати вціновійполітиці ізпідпільниками.Тільки заостаннійрікзаконослухнянівиробники алкоголювтратилиблизькоп’ятоїчастиниукраїнськогоринку. як сказавши насвоїйпрес-конференціїголовнийекономіст концерну «>Укрспирт»ВолодимирМаховка, «мивистачаєрізноманітнихресурсів —сировини,тари,виробничихпотужностей — длянарощуванняобсягіввиробництва, але й цьомузаважає «>тіньове»виробництвогорілчанихвиробів, зякимилегальнівиробники неможутьконкурувати,оскількисобівартістьлегальноїпродукції вищий, ніжкінцевацінанелегальної» [17]. На його думку, на діяльністьзаконослухнянихвиробників алкоголю негативновпливає «>поганеадміністрування вчастиніборотьбивідповіднихорганів знелегальнимивиробникамиалкогольноїпродукції таїїпродавцями,тобтослабкий контроль надвиробництвом йреалізацією алкоголю».

>Ще однимнегативнимявищем уцій сферієнедотриманнямбагатьмасуб’єктамигосподарюваннядержавнихстандартів йтехнічних уміввиробництва спирту таалкогольнихнапоїв,порушеннямсанітарних,пожежних таекологічних норм, подсерйознузагрозу переносити життя, іздоров’язначноїкількості людей.

>Такий станзначноюміроюпояснюється іістотнимиупущеннями всистеміліцензуваннядіяльності у сферівиробництва йобігу спирту,алкогольнихнапоїв татютюновихвиробів. В частности, насьогодні навиробництво спирту бачено более як 80ліцензій,алкогольнихнапоїв – 400, наоптовуторгівлюцієюпродукцією – 900, ароздрібнуторгівлюалкогольниминапоями – понад 96тисячліцензій. У тієї ж годинукількістьпідприємств, щомаютьвідповідніумови дляздійсненнятакоїдіяльності,є в 2–4 разименшою, ніж баченоліцензій.Тількинезначначастинапідприємствмаєналежніумови дляздійсненняекспорту/імпортуалкогольнихнапоїв татютюновихвиробів [3]. Усіцепризводить домасовогонадходження наринокнеякіснихалкогольнихвиробів,виробництва йзбутуфальсифікату.

>Потрібнозауважити, що пронеобхідністьпосиленняборотьби ізнезаконнимобігомпідакцизнихтоварівговорять давно йпереконливо. Іце,передусім,викликанонезаперечноюактуальністю запитання.

Зарізнимиоцінками, 30–60 %алкогольнихнапоїв татютюновихвиробів, щореалізуються в Україні,є незаконновиготовленими,тобтовиготовленими безсплати акцизногозбору,податків,зборів,іншихобов’язковихплатежів.Щорічно відспоживаннянедоброякіснихалкогольнихнапоївгинеблизько 10000 Чоловік.

Заінформацією ДПА України, зарахунокпосилення контролю вцій сфері 2003-го - 68,2 р.вдалосямобілізувати до бюджетумайже 4,7 млрд. грн., що на 1 млрд більше, ніжминулого року.Усьогопротягом року проведеноблизько 32000перевірок структур, котрізаймаютьсявиробництвом йреалізацієюпідакцизнихтоварів, й вкожному іншомувипадкувиявленопорушенняподатковогозаконодавства, працівникиправоохороннихорганіввиявили 518підпільнихцехів йвилучили понад 3 млнлітрівфальсифікованоїпродукції.Тільки заперіодноворічно-різдвяних святийпідрозділиподатковоїміліціївилучили із незаконногообігутоварів на суму понад 1,6 млн. грн. З них 80%припадає напідробленіалкогольнінапої.Загаломторік до українськихспоживачів ненадійшлофальсифікованоїпродукції на 200 млн. грн., що на 60% більше, ніж у 2002 р.

На початку 2003 року навиконання президентським указом України «Про заходьщодовведення державноїмонополії в сфері контролю надвиробництвом й оборотом спирту,алкогольнихнапоїв татютюновихвиробів» й за Розпорядженням голови ДПАУ,підрозділиподатковоїміліціїрозпочалиспецоперацію «Акциз». Урезультатіоперативнихзаходів у рамкахопераціїлише замісяць поточного рокуподатківці:

—перевірилиблизько 3 тис.суб’єктівпідприємництва. Убільшоїчастинивстановленопорушенняподатковогозаконодавства, зацими фактами порушене 316кримінальнихсправ;

—виявили 85підпільнихцехів, щовиготовляютьнелегальнупродукцію, з них 50 —виготовляють алкоголь;

—вилучилитоварів на суму понад 12 млн. гривень,зокрема «>лівої»алкогольноїпродукції на 4,3 млн.

Уподатківцівє багатозапитань.Хтоконтролюєобсягивиробництва,реалізацію,імпорт,експорт йвидачуліцензій? Комувигідно,щобвітчизнянагорілчанагалузьзазнавала тяжкихматеріальнихзбитків? І,найголовніше,кудийдутьусіцімільярдиневрахованих гривень, учиюкишеню? Чи невикористовуютьсяцігроші дляфінансуванняорганізованоїзлочинності?Аджезрозуміло, що длявиробництва нелегального алкоголюпотрібен чималопрацівник: самвиробники,водії,охорона,підсобніробітники...Потрібен й хороший «>дах» звпливових людей.

>Здавалося б, ані невикликаєсумнівунеобхідністьзапровадженняпослідовноїконцепціїборотьби ізнезаконнимобігомпідакцизнихтоварів, йпершимкроком на цьому шляху сталозапровадженнякримінальноївідповідальності занезаконневиготовлення,зберігання,збут читранспортування ізметоюзбутупідакцизнихтоварів (ст. 204Кримінального кодексу України).Протепрактичнезастосування нормкримінальногозаконодавствавикликалозначнітруднощі, котріздебільшогозумовленінедотриманням правилзаконодавчоїтехніки приописанніознакскладівзлочинів.

>Адміністративна відповідальністьнастає до тоговипадку, колиімпорт чиекспорт,торгівля спиртометиловим,коньячним чиплодовим чироздрібнаторгівляалкогольниминапоями читютюновимивиробамиздійснюється безнаявностіліцензії чи без марок акцизногозбору чи ізпідробленими марками цогозбору йтягне за собоюнакладення штрафу віддвадцяти до станеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян ізконфіскацієюпредметівторгівлі тавиручки,одержаної від продажпредметівторгівлі.

Зметоюпосиленняборотьби ізнезаконнимобігомалкогольнихнапоїв йтютюновихвиробів тапорушеннямивимогчинногозаконодавства із цого запитання,створенняефективноїсистеми контролю завиробництвом таобігом на територї України спиртуетилового, коньячного, плодового,алкогольнихнапоїв татютюновихвиробів було бстворено ускладіподатковоїміліціїспеціальнийструктурнийпідрозділ.Данийпідрозділ проводити роботу поборотьбі ізнезаконнимобігомалкогольнихнапоїв татютюновихвиробів.Данийпідрозділзаймаєтьсяпроведенням роботи поборотьбі ізнезаконнимобігомалкогольнихнапоїв татютюновихвиробів,веденнямреєстрівімпортерів,експортерів,оптових тароздрібнихторговців, місцьзберіганняалкогольнихнапоїв татютюновихвиробів,участю урозробленніпропозиційщодоосновнихнапрямів державної політики йпроектівдержавнихпрограм у сферіборотьби ізнезаконнимобігомалкогольнихнапоїв татютюновихвиробів,організацієювиконанняактівзаконодавства умежахсвоїхповноважень,здійсненнямсистематичного контролю за їхньогореалізацією,узагальненням практикизастосуваннязаконодавства,застосуванням увипадках,передбаченихзаконодавством,фінансовихсанкцій досуб’єктівпідприємницькоїдіяльності запорушеннязаконодавства провиробництво йобіг спиртуетилового, коньячного, плодового,алкогольнихнапоїв йтютюновихвиробів,здійсненнямзаходів повилученню тазнищенню чипередачі напромисловупереробкуалкогольнихнапоїв,знищеннютютюновихвиробів, що були незаконновироблені чизнаходилися у незаконномуобігу.Цейпідрозділвестимеборотьбу ізнезаконнимобігомалкогольнихнапоїв татютюновихвиробів зааналогією ізФедеральним бюро поборотьбі ізнезаконнимобігом алкоголю,тютюну,наркотиків тазброї США.

Зметоюусуненняпорушеньчинногозаконодавства у сферівиробництва таобігу спирту йалкогольнихнапоївКабінет міністрів Українипоклав наміжвідомчукоординаційну раду ізмонополіїконтррольнуфункцію, Якаполягає унаступному:

·дотриманнявстановленого порядкусплати акцизногозбору,обліку тазвітностіщодовиробництва,відпуску,транспортування,зберігання таторгівліалкогольниминапоями йтютюновимивиробами,відповідність торбсплаченого акцизногозборуобсягамвідвантаженої чиреалізованоїпродукції;

·цільовевикористаннявиробниками тареалізаторамиалкогольної йтютюновоїпродукціїакцизних марок новогозразка,недопустимістьмаркування нимиалкогольнихнапоївсумнівноїякості;

· підприємства,ранішепозбавленіліцензій навиробництво йреалізаціюалкогольних йтютюновихвиробів, та у якітермін діїліцензійзакінчився чипризупинений,використання нимивиробничихпотужностей йскладськихприміщень;

·дотриманнявимогчинногозаконодавства приреалізаціїалкогольної йтютюновоїпродукціїпідприємствамироздрібної таоптовоїторгівлі йгромадськогохарчування, тавідповідністьцимвимогам їхньоготоргівельнихплощ йскладськихприміщень й заходьщодоприпиненняреалізаціїалкогольнихнапоїв у заставахторгівліплощею менше 20 м кв.;

· заподійзбитковості тихийоптових йроздрібнихреалізаторівалкогольної татютюновоїпродукції, щоїїдекларують;

·виявленняреалізаціїалкогольних йтютюновихвиробів заздешевленимицінами;

·дотриманнявстановленого порядкупридбання йзберігання марок акцизногозбору дляввезення натериторію Україниімпортнихалкогольнихнапоїв татютюновихвиробів,запобіганняпротиправному їхнівикористанню,приховуванню чинеповерненнювалютиз-за кордону;

·здійсненняперевірокпідприємств-виробників тареалізаторівалкогольної йтютюновоїпродукції ізпитаньдотриманнявимогпостановиКабінету міністрів України від 15.10.2003 р. № 1611 "Провнесеннязмін до порядкузайняттяторговельноюдіяльністю й правилторговельногообслуговування населення"щодонаявностізахищенихкопійсертифікатіввідповідності натоварипідакцизноїгрупи.

·здійснитирейдовіперевіркитранспортнихмагістралей,складськихприміщень йтоварнихдворів, котріможутьвикористовуватись дляввезення,зберігання тапереміщенняпартійпідакцизнихтоварів, атакожприміщеньгуртожитків,готелів,технічнихспоруд таприміщеньжитлово-комунальногогосподарства,закладівосвіти,дошкільнихзакладів,іншихприміщень, деможливеналагодженнявиробництвафальсифікованоїалкогольноїпродукції [16].

>Потрібнотакождодати, що контролю наддотриманням норм Закону «Продержавнерегулюваннявиробництва йобігу спиртуетилового, коньячного й плодового,алкогольнихнапоїв татютюновихвиробів» N482/95-ВР від 19.12.95здійснюютьМіністерствозовнішніхекономічнихзв'язків йторгівлі України, йогооргани вАвтономнійРеспубліці Крім, областях, районах,містахКиєві таСевастополі та районах умістахКиєві таСевастополі,Державнаподатковаадміністрація України,Державнийкомітет усправахзахисту правспоживачів,Комітет України ізстандартизації,метрології тасертифікації,Державнамитна служба України, атакожіншіоргани вмежахкомпетенції,визначеноїчиннимзаконодавством.

>Середвищеназванихдержавнихорганів, котріздійснююють контроль,особливемісцезаймаєДержавнамитна служба України. Длязапобіганняпотрапляння на Українськийринокнеякіснихспиртнихнапоїв татютюновихвиробів,захистуінтересівнаціональногоспоживача,сприяннярозвиткудобросовісноїконкуренції тапідтримкиіміджувітчизнянихтоварів наіноземних ринкахмитніорганиздійснюють постійна контролю надякістюданоїпродуції, щопереміщується черезмитний кордон України. як прикладгеографіюімпорту коньякувизначаєзаконодавство.МитоEUR7,5 залітр 100% коньячного спиртуробитьбезглуздимввезеннябезпосередньо ізФранції —виходитьдуже дорого. Томукомпанії,використовуючибезмитний режим,імпортуютьсировинупереважно ізМолдови,Грузії, Азербайджану.Крім того, послевступу до СОТМолдови таВірменії,якісний спирт ізЄвропи ставшинадходити в Україну транзитом черезці країни (длякраїн, щовходять до СОТ,ввізнемито на спиртобмеженеEUR0,6 залітр).Востаннєбезпосередньо ізФранції спирт завозили 2003 року, колиосновнігравці забезмитноюквотоюімпортували 2,3 млн дав.Утім,усі коньячникиупевнені, що шлюбспиртівїм незагрожує.Мовляв, чивдастьсяпролобіюватибезмитніквоти дляфранцузькихспиртів, чи, як йраніше,сировинуввозитимуть зГрузії таМолдови.Щоправда, востанньомувипадкуякістьмасовихторгових марокдешевихконьяківнеминучепогіршає:ботлеризавозитимутьнедорогі йнеякіснімолдавськіспирти. Томузавданням державиєпроведення політики,спрямованої напідвищеннявисокоїякостіпродукції, щовипускається.

>Відрезультатівпідвищення контролю заекспортом,імпортомспиртнихнапоїв татютюновихвиробів із боцідержавнихорганів влади насьогоднішній деньзалежить, чивдастьсяекономіці України таїїпідприємствамшвидкоінтегрувати усвітовегосподарство,ввійде Україна якповноправний партнер чизалишитьсясировинним придатком.Успішнаінтеграція українськихпідприємствнеможлива без покращанняякості, забезпеченняконкурентоспроможностіданоїпродукції, безвдосконаленняметодівборотьби ізнезаконнимвиробництвом йреалізацією тавнесеннямвідповіднозмін дочинногозаконодавства.


>Розділ ІІ.Особливостімитних процедур

 

2.1Митний контроль

>Митний контроль – >сукупністьзаходів, щоздійснюютьсямитними органами вмежахсвоєїкомпетенції ізметою забезпеченнядодержання норм цого Кодексу, законів таіншихнормативно-правовихактів ізпитаньмитної справ,міжнароднихдоговорів України,укладених вустановленому законом порядку (п. 15 ст.1 СКУ) [4].

>Митний контрольєрізновидом державного контролю ймаєздійснюватися за принципами:законності,системності,систематичності,дієвості,гласності.

>Основна позначкамитного контролю –перевірка тавиявлення задопомогоюрізних форм контролювідповідностіпроведенихмитнихоперацій тадіймитномузаконодавству;дотриманняфізичними таюридичними особами, котріберуть доля вмитнійдіяльності,встановленихмитних правил й процедур,тобто порядкупереміщення черезмитний кордон Українитоварів таіншихпредметів.

Приввезенніалкогольнихнапоїв татютюновихвиробівмитний контрольпочинається із моментуперетинаннямитного кордону України, а прививезенні – із моментупред’явлення длямитногооформлення та їхнідекларування вустановленому порядку.

Зазагальним правилом,передбаченим ст.43 СКУтовари йтранспортнізасобиперебувають подмитним контролем із моменту його початку й дозакінчення згідно іззаявлениммитним режимом.Тривалістьперебуваннятоварів йтранспортнихзасобів подмитним контролем на територїзонимитного контролю упункті пропуску намитномукордоні Українивстановлюєтьсявідповідно дотехнологічноїсхеми пропуску черезмитний кордоносіб,товарів йтранспортнихзасобів.Завершуєтьсямитний контроль як правило послепроведення уповномуобсязімитногооформлення [4].

Заперебуваннятоварів йтранспортнихзасобів подмитним контролемсправляєтьсямитнийзбір.Термінперебування подмитним контролем длянарахуваннямитногозбору вданомувипадкуобчислюється іздатиоформленнямитноїдекларації чи документа, щопідтверджуєприйняттямитним органомтоварів,запаснихчастин дотранспортнихзасобів назберігання, атакожпроставленнявідбитку штампа “>Підмитним контролем”, додатизавершеннямитногооформлення чи Поверненнятоваріввласникам чиуповноваженим особам.

До моментумитногооформленнятовари таіншіпредметиможутьзберігатися намитних складах чи складахмитниці.Підакцизнітовари,можутьзберігатися подмитним контролем урежимімитного складупротягом 3місяців.Натомість рядківзберіганняцихтоварів,увезенихіз–за міжмитної територї України, урежимімитного складу неможеперевищувати 3 років. Позавершеннівказанихстроківтовари, щовивозятьсямають бутививезені, атовариувезені –задекларовані вінший ніжмитний складмитний режим (ст. 214 МК) [4].

Зазберіганнятоварів йпредметів подмитним контролемстягуєтьсямитнийзбір,розмірякоговстановлюєтьсяКабінетом міністрів України.

>Митний контрольпередбачаєпроведеннямитними органамимінімумумитних процедур, необходимих для забезпеченнядодержаннязаконодавства України ізпитаньмитної справ.Під годинупроведеннямитного контролюмитніорганисамостійновизначають форму таобсяг контролю.

>Митніорганизабезпечуютьтакожправильнезастосуваннямитнихрежимів припереміщенніалкогольнихнапоїв татютюновихвиробів черезмитний кордон,організують,координують йконтролюютьпроведенняпосадовими особамимитниці йнижчестоящихмитнихпостівмитного контролю.

Дляпроведеннямитного контролюмитніоргани Українивправізалучативідповідно в Україну,спеціалістівіншихправоохоронних йконтролюючихорганів,будь-якихдержавних йнедержавнихпідприємств,установ йорганізаційнезалежно від формвласності,відомчоїналежності йпідпорядкованості, атакожекспертів.

Колистосуєтьсяпроходженнямитного контролю припереміщенніданихтоварівагромадянами, то смердотімають право:

- бутиприсутніми под годинуоглядупредметів, щоїм належати;

-своєчасно йповнознайомитись ізофіційними текстами законів,іншихправовихактів, котрі прямо чиопосередкованостосуютьсямитної справ,змінами у яких, щорегулюють їхньогоправовідносини ізцихпитань;

-залишати назберігання вмитниціналежніїмпредмети, що непропущенімитницею черезмитний кордон.

До обовязківгромадян под годинупровадженнямитних процедур входити:

-виконаннязаконнихвимогслужбовихосібмитнихорганів;

-поданнямитниці дляпроведеннямитного контролюдекларації таіншихдокументів, щопередбаченічиннимизаконодавчими актами;

-самостійно, навимогупрацівниківмитниці,розпаковувати таупаковуватиречі,предмети, котріпідлягаютьмитному контролю,відкривативказаніпрацівникоммитниці багаж,ручну поклажу,місткості таіншімісця, деможуть бутитакіпредмети.

>Згідно ізчинниммитнимзаконодавством України привиконаннісвоїхслужбових обовязківпрацівникимитнихорганівмають право:

-перевірятивідомості,заявленігромадянами вмитнійдекларації таінших документах, необходимих дляпроведеннямитного контролю;

-використовуватитехнічні таспеціальнізасоби,безпечні дляздоров'я й життягромадян,тварин,рослин,навколишньогосередовища;

-зупиняти в зонахмитного контролюосіб занаявностіпідставвважати, що смердотімають присобі чи унесупроводжуваномубагажівищезгаданіпредмети, щопідлягаютьобов'язковомудекларуванню,оподаткуванню,переміщення які через кордонобмежено;

-здійснюватиогляд тапереогляд промов

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація