Реферати українською » Таможенная система » Переміщення через митний кордон України товарів, Що містять об'єкти права інтелектуальної власності


Реферат Переміщення через митний кордон України товарів, Що містять об'єкти права інтелектуальної власності

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ДЕРЖАВНАМИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

>АКАДЕМІЯМИТНОЇСЛУЖБИ УКРАЇНИ

>КУРСОВАРОБОТА

“>Переміщення черезмитний кордон Українитоварів, щомістятьоб’єкти праваінтелектуальноївласності”

>Дніпропетровськ 2008


>Зміст

 

>Вступ

>Розділ І.Інтелектуальнавласність, як правовакатегорія

1.1Інтелектуальнавласність вмитномузаконодавстві

1.2 Характеристиказаконодавства, щорегулюєпереміщення черезмитний кордонтоварів, щомістятьоб’єкти праваінтелектуальноївласності

>Розділ ІІ. Порядокпереміщення черезмитний кордонтоварів, щомістятьоб’єкти праваінтелектуальноївласності

2.1Реєстраціятоварів, щомістятьоб’єкти праваінтелектуальноївласності

2.2Митний контрольтоварів, щомістятьоб’єкти праваінтелектуальноївласності

2.3Призупиненняпереміщеннятоварів, щомістятьоб’єкти праваінтелектуальноївласності

>Висновки

Списоквикористанихджерел


>Вступ

>Митний кодекс України,який набравшичинності із 1 января 2004 рокуміститьрозділ, щорегулюєпереміщення черезмитний кордон Українитоварів, щомістятьоб’єктиінтелектуальноївласності.Недолікиправовоїсистеми Україниперешкоджаютьствореннюефективноїсистемиохорони правінтелектуальноївласності.

Українамає всвоємурозпорядженнічималийпотенціалоб'єктівінтелектуальноївласності,протезначнопоступаєтьсярозвинутимкраїнам у їхньогокомерційномувикористанні. Томуце запитанняєактуальним насьогодні. Уактуальностіданого запитаннятакожпереконуєступінь йогонаукової розробки такимивченими як А.Іпатов, А.Красуля, М.М, Салагор, О.М.Тропіна, А.Мартиненко, В.М. Коновалов таін.

>Метоюданої роботиєвизначенняособливостей порядкупереміщення черезмитний кордонтоварів, щомістятьоб’єкти праваінтелектуальноївласності.

>Досягненню мети якщосприятивирішеннянаступнихзавдань: характеристиказаконодавства, щорегулюєпереміщення черезмитний кордонтоварів, щомістятьоб’єкти праваінтелектуальноївласності; запитаннямитного контролющодо такихтоварів, порядок їхньогореєстрації.


>Розділ І.Інтелектуальнавласність, як правовакатегорія

 

1.1Інтелектуальнавласність вмитномузаконодавстві

>Інтелектуальнавласністьвиникає врезультатітворчоїдіяльностілюдини.

>Творча діяльність –церозумова діяльність, щопризводить доотриманняякісно нового результату,якийвідрізняєтьсясвоєюнеповторністю таоригінальністю.Виділяютьрізнісферитворчоїдіяльності:художню (>живопис, слово,музика,танок,фотографія таін.),технічну (>машини,механізми,різноманітнітехнічніпристрої),наукову (>науковівідкриття,наукові роботи таін.).[2, з. 401] >Питаннямрозвитку всіхвидів творчостинадаєвеликоїуваги новаКонституція України, асаме,стаття 54гарантує свободувищезазначенихвидівдіяльності та захистінтелектуальноївласності.[1, з 14-ма]

>Цивільний кодекс Українивизначаєпоняття праваінтелектуальноївласності, як право особини на результатінтелектуальної,творчоїдіяльності чи наіншийоб’єкт праваінтелектуальноївласності,визначенийЦивільним Кодексом таіншим законом.

Правоінтелектуальноївласностістановлятьособистінемайнові праваінтелектуальноївласності та (чи)майнові праваінтелектуальноївласності,зміст якіщодопевнихоб’єктів праваінтелектуальноївласностівизначаєтьсяЦивільним Кодексом таіншим законом.

Правоінтелектуальноївласностієнепорушним.Ніхто неможе бутипозбавлений праваінтелектуальноївласності чиобмежений у йогоздійсненні,крімвипадків,передбачених законом.[4, з. 146]

>Товари, щомістятьоб’єкти праваінтелектуальноївласності, можнавизначити, якпредметиматеріального світу, в якізнайшлиоб’єктивневідображеннярезультатитворчоїдіяльності чизасобиіндивідуалізаціїучасниківцивільного обороту, на котріпротягомпевного рядокпоширюється правоваохорона зазаконодавством України таміжнародними договорами.Даневизначенняокреслює колотоварів, котріпотенційноможуть бутиоб’єктоммитного контролю задотриманням правінтелектуальноївласності.Конкретнийперелік такихтоварівпостійнозмінюється йвизначаєтьсяреєстромДержавноїмитноїслужби України.[23, з. 117]

>Об'єктиінтелектуальноївласності -це неречі, якпредметиматеріального світу, а тих ідеї,символи,образи, думи,гіпотези тощо, котрівиражені уоб'єктивнійформі -втілені уматеріальнихносіях. У зв'язку ізцимоб'єктивказаноївласностіздатні дотиражування,тобто добагаторазовоговтілення уматеріальномуоб'єкті.

З переходом прававласності наріч доіншої особини правоінтелектуальноївласності не переходити до новоговласника. Передача прав наоб'єктизазначеноївласностівідбувається успеціальному порядку. як правило, домовщодопередачі прав наоб'єктиінтелектуальноївласностіпідлягаютьобов'язковійдержавнійреєстрації.[8, з. 1]

>Щодо окремихоб'єктів праваінтелектуальноївласностідіє принципвичерпання права,тобто автор неможезаборонитивикористання та поширення товару,якийміститьоб'єктназваноївласності,якщо йогоправомірно було б введено вгосподарськийобігбезпосередньоправовласником чи за йогозгодою.[11, з. 12]

Зазаконодавством України усірезультатитворчоїінтелектуальноїдіяльностівизнані товаром йможуть бутиоб'єктомзовнішньоекономічнихугод йпереміщуватися черезмитний кордон України. У зв'язку ізнабуттямчинності із 1 января 2004 р.Митного кодексу України (далі — МК)виникає потреба у правильномурозуміннітермінів, щозастосовуються у цьому нормативномуакті, длязастосування упрактичнійдіяльностімитнихорганів тасуб'єктівзовнішньоекономічнихвідносин.Компетенціяданихорганівщодосприяннязахистуінтелектуальноївласностівстановлюєтьсярозд. X МК,яким передбачене порядокпереміщення черезмитний кордонтоварів, щомістятьоб'єктитакоївласності. разом із тімпостає запитаннястосовновизначення колатоварів,щодо якіможутьздійснюватисяспеціальні заходьмитного контролю тамитногооформлення у порядку,передбаченомуцимрозділом.Об'єкти праваназваноївласності порівняно ззвичайним товаромхарактеризуютьсядеякимиособливостями, щозумовлюєнеобхідністьздійсненняспеціальнихзаходів при їхньогопереміщенні черезмитний кордон України:

-Результатитворчоїдіяльності, щовизнаютьсяоб'єктами праваінтелектуальноївласності,єрізними зарівнем творчости,цілямистворення, характеромдіяльності й, якнаслідок, заправовим режимомвиникнення,використання таохорони.Враховуючице,об'єктамивказаноївласностівизнаються:результатилітературно-художньої творчости (твори науки,літератури,мистецтва);результатинауково-технічної творчости (>винаходи,кориснімоделі,промисловізразки);засобиіндивідуалізаціїучасниківцивільного обороту (знаки длятоварів тапослуг);нетрадиційніоб'єктизазначеноївласності (>селекційнідосягнення,топографіїінтегральнихмікросхем тощо).

— Правоінтелектуальноївласностівиникає, як правило, лише после державноїреєстрації результатутворчоїдіяльності увідповіднихдержавних органах (>нині —це ДепартаментінтелектуальноївласностіМіністерстваосвіти й науки;Положення проДержавний департаментінтелектуальноївласності,затвердженопостановоюКабінету міністрів України від 20червня 2000 р. //Офіційнийвісник України. — 2000. — № 25). Дляоб'єктів правапромисловоївласності, азасобівіндивідуалізаціїучасниківцивільного обороту такареєстраціяєнеобхідною, дляоб'єктівавторського правареєстраціяєбажаною (вонзасвідчує фактстворення результатулітературно-художньої творчости) йнеобхідна дляреєстрації уподальшому товару, щоміститьоб'єктінтелектуальноївласності, уДержмитслужбі.

— Правоінтелектуальноївласностієстроковим,тобто воно таприпиняється ізперебігомпевноготерміну, после чогооб'єктназваноївласностістаєсуспільнимнадбанням. Зазагальним правиломдіяавторського права натвірвідбуваєтьсяпротягом життя автора та 70 років после його смерти.[11, з. 12] декларація пропромисловізразки — 10 років.[14, з. 11] .[13, з. 8] декларація протоварні знаки — 10 років послеподання заявки наотримання патентом чисвідоцтва .[15, з. 6]

1.2 Характеристиказаконодавства, щорегулюєпереміщення черезмитний кордонтоварів, щомістятьоб’єкти праваінтелектуальноївласності

>Всесвітня організаціяінтелектуальноївласності –цеміжнародна організаціяздійснюєохоронудосягнень науки культури йтехніки.Конвенція, щозасновуєВсесвітнюорганізаціюінтелектуальноївласності, бувпідписана уСтокгольмі 14 июля 1967 р. й набралачинності 1970-го р. Основи длястворенняВОІВ булизакладеніПаризькоюконвенцією “проохоронупромисловоївласності” таБернськоюконвенцією “проохоронулітературних йхудожніхтворів. Угрудні 1974 р.ВОІВ сталаоднією з 16спеціалізованихустанов ООН. ЧленамиВОІВ на 1 листопаду 1999 р.є 161 держава світу, до тогочислі і Україна.Активна діяльністьВОІВздійснюється унапрямахреєстраційноїдіяльності, забезпеченняміжурядовогоспівробітництва ізпитаньінтелектуальноївласності йпрограмноїдіяльності.

>УсіцінапрямидіяльностіВОІВ своїмосновнимзавданняммаютьвсілякосприятизростаннюуваги доролі йзначенняінтелектуальноївласності всоціально-економічномурозвиткусуспільства,сприяти всімадоступнимизасобамирозвитку науки, культури йтехніки вусьому світі черезстимулюваннятворчоїдіяльності, атакож широкомуобмінуміж народамидосягненнями науки, культури йтехніки.

>ВажливоюдіяльністюВОІВєнакопичення йпостійнеоновленнязаконодавства ізпромисловоївласності іавторського права.Програмна діяльністьВОІВполягає взалученнібільшоїкількостідоговорів у своюорбіту,постійномуоновленнііснуючихдоговорів, аорганізаціїспівробітництваміж державами ізметоюрозвиткуінтелектуальноївласності.ВОІВ активносприяєрозвиткунаціональногозаконодавства ізавторського права йсуміжних прав.

>Значноюєвидавнича діяльністьВОІВ.Видаютьсячисленніінструкції,проспекти,програми,підручники,навчальніпосібники тощо, атакожзразкипроектіввідповідних законів тапідзаконнихактів.Значнадопомоганадається всімкраїнам шляхомвиданнятекстівміжнароднихугод,договорів таконвенціймовами світу та їхнітлумачення.Видаютьсяглосаріїтермінів, щовикористовуються взаконодавствах ізавторського права йсуміжних прав,збірникитекстів законів йнормативнихактів ізавторського права йсуміжних прав.

Концепціюдіяльностімитнихорганівщодозахисту правінтелектуальноївласностіпередбаченанизкоюміжнароднихугод.Спеціальнівимогищодозаходів накордоні приздійсненніміжнародноїторгівлі товарами, котрімістятьоб’єктиінтелектуальноївласності,викладені упакетіУгод, щоувійшли доГенеральної догоди ізтарифів йторгівлі (ГАТТ).Здійсненнямитними органамивказаноїдіяльностівідбувається шляхомпроведеннявизначенихзаконодавствоммитних процедур.Центральнемісце при цьомуналежитьмитному контролю якефективномузасобувиявлення тазапобіганняпорушенням правінтелектуальноївласності припереміщеннітоварів черезмитний кордон України.

>УгодаТРІПС —цеугода проторговельніаспектиінтелектуальноївласності,об'єктиякої частостаютьоб'єктамиторгівлі, у томучислі йміжнародної.

>ЧлениУгодизобов'язанідотримуватисяїїположень йзастосовувати режим,передбачений нею, доосібінших держав, які вУгодіприйнятоназивати «>громадяни».Цимтерміномпозначаютьсяфізичні йюридичні особини.

Доінтелектуальноївласності заУгодою належатиусікатегоріїінтелектуальноївласності, щоє предметомавторських йсуміжних прав,товарнихзнаків,географічнихзазначень,промисловихзразків,патентів,компонуванняінтегральнихмікросхем йзакритоїінформації.Основним принципомУгодиє принципнаціонального режиму, заякимгромадяниоднієїкраїни-членакористуються віншійкраї-ні-члені таким самимправовим режимом як йїїгромадянищодоохорони праваінтелектуальноївласності. Доувагиберутьсялише тихвинятки, щовстановленіміжнароднимиугодами.

Іншим принципомУгодиє принципнайбільшогосприяння,якийвстановлює, щобудь-якіпереваги,пільги,привілеї чиімунітет, наданіі членомУгодигромадянамбудь-якоїіншої держави (>незалежно від членства),надаютьсяневідкладно йбезумовногромадянам всіхкраїн-членів заможливимиокремимивинятками.

>Угодоювстановленіобов'язковістандартипараметрів окремихоб'єктівінтелектуальноївласності.Цістандартимінімальні, але й держави, щоприєдналися доУгоди,нижчезазначених унійпараметрівопускатися неможуть.Частина IIУгодиТРІПСякраз йвизначаєцістандарти, щостосуютьсянаявності,обсягу йвикористання правінтелектуальноївласності. Цеозначає, що вкраїні-членіУгодигромадянимають бутинаділеніпередбаченимиУгодою правами.Обсягзазначених правмає бути невужчим завизначенийУгодою.Чиннезаконодавствокраїни-членаУгодимає забезпечитиреальневиконаннязазначених прав.Зрозуміло, щойдеться про права у сферіінтелектуальноївласності.

>УгодаТРІПСвизначаєконкретніпараметрищодо восьмиоб'єктівінтелектуальноївласності:

1)авторського права йсуміжних прав;

2)товарнихзнаків;

3)географічнихзазначень;

4)промисловихзразків;

5)патентів;

6)топологійінтегральнихмікросхем;

7)охоронизакритоїінформації;

8) контролю заантиконкурентноюпрактикою черездоговірніліцензії.

У основузазначенихстандартів булипокладеніосновніпринципи й засадиПаризькоїконвенції проохоронупромисловоївласності йБернськоїконвенції проохоронулітературних йхудожніхтворів.Наприклад,УгодоюТРІПСпередбачається, щоохоронаавторського права йсуміжних правмаєздійснюватисяпротягом не менше як 50 років віддатипершоїпублікації,здійсненої зазгодою автора.Щодосуміжних правУгодаприписує своїм членамнадавати правовиконавцямзаборонятибудь-якийзапис,якщовиконання непризначене дляфонограми.Виробникифонограмповинні матір праводозволяти чизаборонятипряме чиопосередкованевідтворення їхньогофонограм.Строкохоронисуміжних прав винен бути не менше 50 років відкінця календарного року, вякому було бзробленозапис чиздійсненовиконання, й дляорганізаціймовлення — неменш як 20 років,рахуючи відкінця календарного року, вякомувідбулася передача.

>Стандартивстановленіщодо шкірного зперерахованихоб'єктівінтелектуальноївласності.Слідлишезвернутиувагу наокремийоб'єктпромисловоївласності,який вУгодіпозначенийтерміном «>патенти».ЦимТерміном вУгодіпозначаютьсяоб'єктипромисловоївласності, котрі учинномузаконодавстві Українипозначаютьсятермінами «>винаходи» й «>кориснімоделі».

>Чиннезаконодавство України проінтелектуальнувласністьвідповідаєвимогамзазначеноїУгоди.

>ЗначначастинаУгодиприсвяченазахисту правінтелектуальноївласності. Унійпередбаченізагальніцивільно-правові йкримінально-правовіспособизахисту правінтелектуальноївласності.Стаття 41Угодипроголошує, щозаконодавства всіхкраїн-членівУгодимаютьобов'язково усвоїхнаціональнихзаконодавствахпередбачити тихзасоби йспособизахисту правінтелектуальноївласності, щопередбаченіУгодою. При цьомупередбачаютьсязапобіжні татермінові йневідкладні заходь.

>Угодапроголошує, щопроцедури, котрістосуютьсязахисту правінтелектуальноївласності,мають бутисправедливими йрівними для всіх.Вонимають бутидостатньодемократичними йдоступними.

>Органисудової владиповинні матір правовимагати відпорушникавідшкодуваннязавданих йогопорушеннямзбитків урозмірі,який біповністюкомпенсувавзаподіяну шкоду.Порушник праваінтелектуальноївласності винен бутизобов'язанийкомпенсувативласникуінтелектуальноївласностівитрати, котрівінпоніс на оплатуюридичнихпослуг.Угодапередбачаєтакожможливість увідповіднихвипадкахдозволятисудовим органамстягненняприбутку та (чи)відшкодуваннявстановленихранішезбитківнавіть увипадках, колипорушникнесвідомо чимаючидостатніпідставищоб знаті, бравши доля впорушенні.

Зметоюстворенняефективногозапобіжногозасобупротипорушення правінтелектуальноївласностісудовіорганиповинні бутинаділені правом:

— безбудь-якоїкомпенсаціївиводити ізкомерційнихканалівтовари,щодо які булидопущеніпорушення;

—якщоце несуперечитьконституційнимзасадам,виноситирішення прознищеннятоварів,вироблених ізпорушенням правінтелектуальноївласності;

—виведення ізкомерційнихканалів безбудь-якоїкомпенсаціїматеріалів таобладнання, котрі булизначноюміроювикористані длявиготовленняконтрафактнихтоварів, щопорушують правоінтелектуальноївласності.

Прирозгляді такихсправслідвраховуватиадекватністьпорушення тазастосованих допорушникасанкцій, атакожінтереситретіхосіб.

>Викликаєзаінтересованість такавимогаУгоди.Країни-члениУгодиможутьпередбачати усвоємунаціональномузаконодавстві правосудіввимагати відпорушникаінформації протретіхосіб, котрізадіяні увиробництві тарозповсюдженнітоварів йпослуг, щопорушують правовласності на знак, атакож проїхніканали поширення.

>Цікавоює нормаУгоди провідшкодуваннявідповідачу.Відповідно доцієїнормивідповідач, доякого навимогувласникаоб'єктаінтелектуальноївласності буливжитізапобіжні заходь, щобезпідставнообмежиливідповідача прав чизовсімпозбавили їхнього,внаслідок чогойому булизавданіпевнізбитки,має правовимагатикомпенсацію за шкоду,заподіянувнаслідок такогозловживання, у томучислівитрати на адвоката.

>Угодатакожпередбачаєпевніадміністративніпроцедуризахисту правінтелектуальноївласності.

>Зазначенінормипередбачені ЦК України таіншими законами проінтелектуальнувласність.

Порядокреєстраціїтоварів, щомістятьоб’єктиінтелектуальноївласності,передбаченийрозділом Х МК,деталізованопостановоюКабінету міністрів України від 13 апреля 2007 р. N 622.

>Цяпостановазатверджує порядокреєстраціїоб'єктів праваінтелектуальноївласності умитномуреєстрі,отриманняінформації тавзаємодіїмитнихорганів ізіншимиправоохоронними йконтролюючими органами тавласниками прав наоб'єкти праваінтелектуальноївласності уразіпризупиненнямитногооформленнятоварів заініціативимитного органу, щододається.

>Визнає такими, щовтратиличинність,постановиКабінету міністрів України згідно ізпереліком, щододається.

>Установлює, що заходь ззапобіганняпорушенню правінтелектуальноївласності под годинупереміщення черезмитний кордон Українитоварів, котрімістятьоб'єкти праваінтелектуальноївласності тазареєстровані згідно ізПоложенням про порядокреєстрації тапереміщення черезмитний кордон Українитоварів, щомістятьоб'єктиінтелектуальноївласності,затвердженимпостановоюКабінету міністрів України від 28 апреля 2001 р. N 412 дозакінчення рядокреєстрації такихтоварівздійснюютьсямитними органамивідповідно доМитного кодексу України.

Упершійчастинірозділунадана характеристикаінститутуінтелектуальноївласності, дановизначенняпоняття праваінтелектуальноївласності.Розглянуто запитаннящодо колатоварів, котрімістятьоб’єктиінтелектуальноївласності.

Удругійчастинірозділуохарактеризованінормативно-правовіакти, котрірегулюютьпереміщення черезмитний кордон Українитоварів, щомістятьоб’єкти праваінтелектуальноївласності. Явирішивієрархічнорозташуватиосновні, на мою думку,акти,починаючи ізміжнароднихдоговорів ГАТТ,ТРІПС, котраєоднією ізУгод ГАТТ, закон -Митний Кодекс України,підзаконний акт -постановаКабінету міністрів України №622.

Наосновівищевикладеного можназробититаківисновки:

>Загалом системазахисту правІВ в Україніпотребуєсерйознихзмін.Створеннюефективноїсистемиохорони правІВперешкоджають,передусім,недолікиправовоїсистеми країни,іншісерйозніпроблеми, безвирішення якідокоріннозмінитиситуаціюнеможливо.З-поміж них,зокрема,такі:

-зневага доохорони правІВ;

-недобросовіснаконкуренція,пов’язана ізнеправомірнимвикористаннямоб’єктівІВ;

-потужністимули допридбання таспоживанняпродукції,виготовленої ізпорушенням правІВ, щодіють вумовахобмеженоїплатоспроможності широкихверств населення.

>НизькістандартизахистуІВ в Україніздебільшоговизначаються шлюбомкваліфікованихфахівців уцій сфері,позаяк вонвимагаєдосить великогообсягуспецифічних знань.

>Міжнародна практика у сферізахисту правІВсвідчить провисокуефективністьвзаємодіїмитнихорганів,поліції йпрокуратури. На шкода,існуючіповноваженнямитнихорганів України недозволяють активновзаємодіяти ізцими структурами,оскількиостанні, навідміну відмитнихорганівінших держав, немаютьповноваженьщодооперативно-розшуковоїдіяльності, адосвідздійснення контролю за товарами после їхнімитногооформленнялишенапрацьовується.

>митний правоінтелектуальнавласність


>Розділ ІІ. Порядокпереміщення черезмитний кордонтоварів, щомістятьоб’єкти праваінтелектуальноївласності

 

2.1Реєстраціятоварів, щомістятьоб’єкти праваінтелектуальноївласності

 

>Реєстраціятоварів, щомістятьоб’єктиінтелектуальноївласності, уДержавніймитнійслужбі України –передбаченамитнимзаконодавством процедуразасвідчення фактузацікавленостіправовласника у сприяннізахисту його правінтелектуальноївласності припереміщеннітоварів черезмитний кордон України тамеханізмзборуінформації,необхідної длявиконання такихфункціймитними органами..[23, з. 118]

>Реєстрації уреєстріДМСУпідлягаєсаме товар як предметматеріального світу, а чи необ’єкти праваІВ, щомістяться вньому. Це можнапояснити такимичинниками:

· в одномутоваріможутьміститисяодночаснокількаоб’єктівІВ.Наприклад,пляшка,кришка таетикеткаможуть бутизареєстровані яксамостійніпромисловізразки, нимиможуть бутирозташованікількарізнихтоварнихзнаків;

·митний контролю над своїм характеромпередбачаєнеобхідністьоглядуматеріальногоносіяоб’єкта праваІВ (>тобто товару), тоді якоб’єкт праваІВможе бутивиражений убудь-якийоб’єктивнійформі, необов’язково вматеріальній;

·митний контроль тамитнеоформлення не проводитисяокремощодо товару як предметаматеріального світу таоб’єкта праваІВ, щовтілений у цьомутоварі.Наявністьоб’єкта праваІВ примитномуоформленніможевпливати націну товару, на код товару за УКТ зовнішньоекономічної діяльності, але йокремо наоб’єкт праваІВВМД неоформлюється,кодуванняоб’єктаІВ за УКТ зовнішньоекономічної діяльності не передбачене,вартість невизначається,митнийзбір ненараховується;

·обсягправовоїохоронизареєстрованого товарний знак згідно із п. 4 ст. 5 Закону України “Проохорону прав на знаки длятоварів тапослуг”визначаєтьсянаведеними усвідоцтвізображенням знака таперелікомтоварів тапослуг.Тобто зазаконодавством України правоваохорона увипадкувикористання товарний знак не було запризначенням дляіншоїкатегоріїтоварів,крімзазначених усвідоцтві, невважаєтьсяпорушенням прав натоварний знак,наприклад,використання товарний знак “Coca-Cola” наджинсовомуодязі чи накосметичних товарах. Хоча взаконодавствібагатьохкраїн світутакі діївважаютьсяпорушенням (>ослабленням товарний знак) заумови, щотоварний знакєзагальновідомим.

>РеєстрДМСУ України бувстворений у 2001 р. й протягом години унього внесеноблизько 130товарів, щомістятьоб’єкти праваінтелектуальноївласності.

>Післяреєстрації уреєстрімитніоргани Українивживаютьподальшихзаходів длязапобіганняпереміщенню черезмитний кордон Україниконтрафактнихтоварів.

>Контрафактнимиєтовари, щомістятьоб’єкти праваінтелектуальноївласності,ввезення які намитнутериторію України чививезення ізцієї територїпризводить допорушення праввласника, щозахищаютьсявідповідно в Україну таміжнароднихдоговорів України,укладених увстановленому законом порядку.

>Митніорганівживаютьнаступні заходь:

-надсилаютьінформацію прозареєстрованітовари усіммитним органам Україниелектронноюпоштою ізповідомленням коду, заякимзареєстрованийновийоб’єктінтелектуальноївласності;

-здійснюютьмитний контроль у формах,передбаченихрозділом ІІ МК;

-призупиняютьмитнеоформленнятоварів,пред’явлених длямитного контролю тамитногооформлення, вразівиявленняознак їхніконтрафактності;

-забезпечуютьзберіганнятоварів,щодо якіпризупиненомитнеоформлення на яких складахтимчасовогозберігання чи на яких складахмитнихорганів;

-повідомляють непізнішенаступногоробочого дня послеприйняттярішення пропризупиненнямитногооформлення,відповідноговласника прав наоб’єкти праваінтелектуальноївласності про фактпереміщення черезмитний кордон Українивідповіднихтоварів;

-повідомляють непізнішенаступногоробочого дня послеприйняттярішення пропризупиненнямитногооформлення, декларанта про заподійпризупиненнямитногооформленнятоварів, щомістятьоб’єкти праваінтелектуальноївласності,найменування та адресоювласниказазначених прав;

-дозволяютьвласнику прав наоб’єкти праваінтелектуальноївласності та декларантубратипроби йзразкитоварів дляпроведенняекспертизи;

-порушуютьсправу пропорушеннямитних правив уразіпідтвердженняконтрафактностітоварів,митнеоформлення які було бпризупинено. .[23, з. 119]

>Важливимєзацікавленістьправовласника уздійсненнівказанихзаходів. До заяви прореєстрацію товару,додаютьсятакідокументи:

1)докладнийописоб'єктаінтелектуальноївласності,якийдає

2)змогумитному органуідентифікувати його, код згідно із УКТ зовнішньоекономічної діяльності;

3)зразкиоб'єктаінтелектуальноївласності чи їхніфотографічне

4)зображення;

5) 3)іншівідомості прооб'єктиінтелектуальноївласності, котрі

6)даютьзмогу йогоідентифікувати;

7)інформація про країни,виробників таспособитранспортування

8)контрафактнихтоварів уразіїїнаявності;

5)гарантійний лист (>зобов'язання) провідшкодуваннявитрат назберігання,експертизуоб'єктаінтелектуальноївласності таіншихвитратмитнихорганів, атакожвідшкодуваннязбитківвласникові товару вразінепідтвердженняпорушень.

2.2Митний контрольтоварів, щомістятьоб’єкти праваінтелектуальноївласності

 

>Митний контролю надпереміщеннямтоварів, щомістятьоб’єкти праваІВ, можнаподілити на двавиди:

·безпосередніймитний контроль, щоздійснюється іздетальноюперевіркоюнаявностіпорушень правІВ наматеріальномуносії заумовипопередньогонаданняінформаціївласником прав наоб’єкт праваІВ (>правовласником) у порядку,передбаченомурозділом ХМитного кодексу України

·формалізованиймитний контроль (>розділи ІІ, ІІІ МК ) задотриманням умівпереміщенняпевнихматеріальнихносіїв (>наприклад, припереміщеннідисків длялазерних системзчитуваннявимагаєтьсянаявністьліцензіїМінекономіки,СІД-кодів таконтрольних марок).

>Ці заходьтакожспрямовані на захист правІВ, але ймитніорганиперевіряють лишеформальніознаки,передбаченізаконодавством, безперевіркинаявності чивідсутностіоб’єктів праваІВ нацихматеріальнихносіях.Водночас, управовласниківзавждилишається правоотриматидопомогумитнихорганівщодозахисту правІВ шляхомздійсненнябезпосередньогомитного контролю.

>Згідно із п. 4 ст. 11 МКзавданняммитнихорганівєсприяннязахистуІВучасниківзовнішньоекономічнихзв’язків, а чи небезпосередньо захист.Тобтомитний контрольможездійснюватисямитними органами Українилише зазаявоюправовласникащодореєстраціїпевного товару, щоміститьоб’єкт праваІВ уреєстріДМСУ.

>Ці Правилавідповідно донаціональногозаконодавстваможуть незастосовуватисящодотоварів, щомістятьоб’єктиінтелектуальноївласності,переміщуються черезмитний кордонфізичними особами чивідповідно домитного режиму “транзиту”,пересилаються вміжнароднихпоштовихвідправленнях, атакожувезені назаконнихпідставах намитнутериторію державиправовласником,випущені за йогозгодою вобіг й непризначені длявиробничої чиіншоїкомерційноїдіяльності заумовидотриманняіншихвимог, контролю надякимипокладено намитніоргани..[23, з. 117]

2.3Призупиненняпереміщеннятоварів, щомістятьоб’єкти праваінтелектуальноївласності

 

>Призупиненнямитногооформленнятоварів –цекомплексніпроцесуальні діїмитнихорганівстосовнотоварів, щомістятьоб’єктиінтелектуальноївласності, врезультаті якітимчасово, донастаннявипадків,передбаченихчиннимзаконодавством,припиняється процедурамитногооформленнязазначенихтоварів..[23, з. 120]

>Якщомитний орган наосновіданихреєструтоварів, щомістятьоб'єкти праваІВ,якийведетьсяДМСУ,виявляєознаки того, щотовари,пред'явлені длямитного контролю тамитногооформлення,єконтрафактними, їхнімитнеоформленняпризупиняєтьсятерміном на 15календарнихднів, йможе бутипродовжено натакийсамий рядків.

>Митний органнадсилає в тієї ж дняповідомленняправовласникові, вякомупропонується податі утриденний рядків после йогонадходженнямитному органуписьмовеклопотання просприяннязахисту правінтелектуальноївласності та внести заставу чинадатиіншуеквівалентнугарантію длявідшкодуваннявитрат йзбитків уразіпризупиненнямитногооформленнятоварів, щомістятьоб'єкти.

>Причомуправовласникповідомляється про фактпереміщення черезмитний кордонтоварів, а декларант – про заподійпризупиненнямитногооформленнязадекларованих нимтоварів,найменування та адресоювласника прав наоб’єкт праваінтелектуальноївласності.Повідомленняправовласника виннескладатися завстановленоюформою ймістититакідані:митнеоформлення якісаметоварівпризупинено; заявлена декларантоммитнавартістьцихтоварів;найменування та адресивласниказазначенихтоварів;іншанеобхіднаінформація.

>Під годинунаправленняправовласниковіповідомлення про фактпереміщення черезмитний кордонтоварів,внесених дореєстру,керівникмитного органу чи особа, що йогозаміщує винендотримуватисявимог ст.28 Закону України “Проінформацію”щодо режиму доступу доінформації, а чи нерозголошуватиінформації, щоєкомерційноютаємницею декларанта, Якаможезавдати йогоінтересамзначноїшкоди, атакож бутивикористана ізметою, щовизначена учинномузаконодавстві, якнедобросовіснаконкуренція.

>Інформація протакепризупиненнямитногооформленнятоварівневідкладно доводитися доДержмитслужби.Післянадходженняінформації пропризупинення завласноїініціативимитного органумитногооформленнятоварів, щомістятьоб'єкти,Держмитслужбаперевіряєсвоєчасністьвнесенняправовласникомзастави чинаданняіншоїеквівалентноїгарантії, про щоневідкладноінформуємитний орган,якийпризупинивмитнеоформлення такихтоварів.

>Правовласникупродовжтермінузупиненнямитногооформлення товару, щоміститьоб'єкт праваІВ,має податіпозовну заяву до суду про захист його прав чисамостійноврегулювати запитанняпорушеннясвоїх прав звласником товару,митнеоформленняякогозупинено.

Уразіподанняправовласникомухвали суду пропорушенняпровадження усправімитний органпродовжуєтермінзупиненнямитногооформлення доприйняття судновогорішення.

>Якщовпродовжзазначенихстроківконтрафактністьтоварів,щодо якіприйняторішення пропризупиненнямитногооформлення, якщопідтверджена,митний орган вустановленому МК порядкупорушуєсправустосовно невиконаннямитних правил, атовари –безпосередніпредметиправопорушення –вилучаються в порядку,встановленому МК.

>Якщопротягомстроків,зазначених умитномузаконодавстві,контрафактністьтоварів,щодо якіприймалосьрішення пропризупиненнямитногооформлення, не якщопідтверджена,цітоварипідлягаютьмитномуоформленню вустановленому порядку.

>Митнеоформленнятоварів, щомістятьоб’єктиінтелектуальноївласності,поновлюється таздійснюється вустановленому порядку увипадках:

-наявностіклопотаннявласника прав наоб’єктиінтелектуальноївласності провідсутністьпорушення його прав;

- вразівизнаннянедостатнімподанихправовласником чи йогопредставникомдоказівконтрафактностітоварів;

- послезакінченнятермінупризупиненнямитногооформленняоб’єктаінтелектуальноївласності завідсутностіпорушеної справ пропорушеннямитних правил, судновогорішення чиіншогопідтвердженняконтрафактностітоварів.

Впродовж годиниіснуванняреєструДМСУ було бблизько 30випадківзверненняправовласників пропризупиненнямитногооформленнятоварів, щомістятьоб’єкти праваІВ.

>Зазначимо, щовипадківпідтвердженняконтрафактностітоварів, щомістятьоб’єкти праваІВ, йпорушення наційпідставі справстосовноневиконаннямитних правил, а,відповідно, йконфіскаціїзазначенихтоварівще не було б. як правило,правовласниквідкликаєклопотання у зв'язку зсамостійнимврегулюванням запитанняпорушеннясвоїх прав звласником товару,тобтосторониукладаютьмирову угоду.Внаслідок чогоцітоварипідлягаютьмитномуоформленню вустановленому порядку.

Отже,попри ті, що черезмитний кордонфактичнопереміщуютьсяконтрафактнітовари, формально,тобто ізюридичногопогляду, їхнього не можнавважати такими,позаякїхняконтрафактність не доведено усуді,хоча “>фактичнаконтрафактність” такихтоварівзавідомоможе бутивідома як сторонам, якіконфліктують (>правовласнику йвласнику контрафактного товару), то ймитним органам. Останнівідповідно до МК неможутьпорушитисправустосовно невиконаннямитних правил за ст. 345 МК, докиконтрафактністьтоварів не якщопідтверджена в судновому порядку.

Отже,важливу рольвідіграєступіньзацікавленостіправовласника у сприяннізахисту його прав. Длязахисту,необхіднареєстраціятоварів, щомістятьоб’єктиінтелектуальноївласності, але й яксвідчить практика,правовласник небажаєвитрачатизайвікошти нацю процедуру,сподіваючись навідверненняпорушення йоговласних прав, щотягне за собоюпорушенняінтересів держави.Адже Українимаєчималийпотенціалоб'єктівінтелектуальноївласності,протезначнопоступаєтьсярозвинутимкраїнам у їхньогокомерційномувикористанні.

Припереміщенні черезмитний кордонтоварів, щомістятьоб’єктиінтелектуальноївласності,середздійснюванихмитниму органами процедур,центральнемісценалежитьмитному контролю, якефективномузасобувиявлення тазапобіганняпорушенню правправовласників.

>Також, мноюдослідженівипадкипризупиненнямитногооформленнязазначенихтоварів,правовінаслідки такогопризупинення ташляхивирішенняданого запитання.


>Висновки

 

Уданійкурсовійроботірозглянута правовакатегоріяінтелектуальноївласності,враховуючигалузевуспецифікумитного права.Тобто колопитань, щостосуються порядкупереміщення черезмитний кордон Українитоварів, щомістятьоб’єктиінтелектуальноївласності.

Зараз Українамає всвоємурозпорядженнічималийпотенціалоб'єктівінтелектуальноївласності,протенедолікиправовоїсистеми України,відсутністьефективноїсистемиохорони правінтелектуальноївласності,перешкоджаютькомерційномувикористаннюоб’єктівінтелектуальноївласності.

Цеозначає, щоєпроблеми, безвирішення які,неможливодокоріннозмінитиіснуючу на даний моментситуацію.Основними проблемамивиступаютьзневага доохорони правІВ;недобросовіснаконкуренція,пов’язана ізнеправомірнимвикористаннямоб’єктівІВ;потужністимули допридбання таспоживанняпродукції,виготовленої ізпорушенням правІВ, щодіють вумовахобмеженоїплатоспроможності широкихверств населення.

Практика у сферізахисту правІВсвідчить провисокуефективністьвзаємодіїмитнихорганів ізіншимидержавними органами, на шкода в Українівідсутня такаефективнавзаємодія. Цепояснюється великоюрозбіжністю укомпетенціїміжмитними таіншимидержавними органами України.


Списоквикористанихджерел

1.Конституція України від 28червня 1996 //ВідомостіВерховної Заради. – 1996. - № 30.

2.В.І. Борисова,І.В.Спасибо-Фатеєва, В.Л.Яроцький.Цивільне право України.Підручник у2-х томах. Том 1. –Київ:ЮРІНКОМ-ІНТЕР. – 2004. – з. 401.

3. О.В.Дзера, Д.В. Боброва, О.С. Довгерт.Цивільне право України.Підручник у2-х книгах. Книжка 1. –Київ:ЮРІНКОМ-ІНТЕР. – 2002. – з. 523-524.

4.Цивільний кодекс України від 16 января 2003 //ВідомостіВерховної Заради. – 2003. - №№ 40-44.

5. Про захист віднедобросовісноїконкуренції: Закон України від 7червня 1996 //ВідомостіВерховної Заради. – 1996. - №36.

6.Митний кодекс України //ВідомостіВерховної Заради. – 2002. - №38-39.

7. Коновалов В.М. Стаття «Інтелектуальна власність»msk.treko

8.Тропіна О.М.Правовіаспективизначення колатоварів, щомістятьоб’єкти праваінтелектуальноївласності, умитномузаконодавстві // Право України. – 2003. - № 1.

9.Березний А. Шлях до ГАТТ/СОТ //Політика й годину. – 1997. № 7.

10.Ипатов А. Митні аспекти захисту інтелектуальної власності //Митна справа. - 2000. - № 3.

11. Проавторське право йсуміжні права: Закон України від 23грудня 1993 //ВідомостіВерховної Заради. – 1994. - №13.

12.Положення проДержавний департаментінтелектуальноївласності,затвердженопостановоюКабінету міністрів України від 20червня 2000 р. //Офіційнийвісник України. — 2000. — № 25

13. Проохорону прав навинаходи йкориснімоделі: Закон України від 23грудня 1993 //ВідомостіВерховної Заради. – 1994. - № 7.

14. Проохорону прав напромисловізразки: Закон України від 23грудня 1993 //ВідомостіВерховної Заради. – 1994. - № 7.

15. Проохорону прав

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація