Реферати українською » Таможенная система » Перспективи Впровадження, технологія застосування процедури електронного декларування у Держмітслужбі України


Реферат Перспективи Впровадження, технологія застосування процедури електронного декларування у Держмітслужбі України

>Контрольна робота

«>Перспектививпровадження,технологіязастосуванняпроцедуриелектронногодекларування уДержмитслужбі України»

 


>Вступ

>Прогрес,свідкомякогоєновітнітехнології тастандарти,вимагаєвдосконалення Державою всіх сферїїдіяльності:технічної,соціальної,культурної, та,зокрема,митноїдіяльності держави, котраєневід’ємноючастиноюекономічноїсистеми.

>Важливимпитанням умитнійсправіє запитанняпов’язані ізїївдосконаленням. До нихналежитьтакожважливе запитання із приводуелектронногомитногодекларування, щодопомагаєспрощити процесдекларуваннявзагалі.

>Необхідновизначитися ізпитаннями, котріпереваги таособливостімаєелектроннедекларування, щосприяє йогозапровадженню тавикористанню вбагатьох державахЄвропи.

>електроннийдекларуваннямитнийзапровадження

 


1.Поняттяелектронногодекларування вмитнійсправі

>Електроннедекларування –запровадження новихтехнологіймитногооформлення –електроногодекларуваннняє одним здомінуючихнапрямківдіяльностімитнихорганів держави атакож однимкроком до переходумитнихорганів працювати заміжнародним стандартом.Використаннятакоїсистемисприяєполегшеннюмитних процедур,дозволяє максимальноприскорити рядкипроходженнявантажів черезмитницю йодночасно підвищитиефективністьмитного контролю. Насьогодні вмитній дляучасниківзовнішньоекономічноїдіяльностістворюються усіумови дляспрощення і максимальногоприскореннямитногооформленнятоварів. [3, з. 22–23]

>Експеримент ізелектронногодекларуваннязапроваджувався,починаючи із днянабраннячинності наказом (черезп'ятьднів после йогоофіційногоопублікування в «>Офіційномувіснику України» №46 за 2004 р.).Місцемпроведенняексперименту було бвизначеноПівнічну,Київську,Дніпровську,Західну,Подільську,Чорноморську,Кримську,Донбаську,Східнурегіональні таБориспільську йСевастопольськумитниці. А, якнаголошувалося, із 14грудня 2004 р.набулочинностірозпорядженняДержмитслужби,відповідно доякогокомпаніїможутьнадаватимитнудекларацію велектронномувигляді.Власне дореалізаціїекспериментущодоелектронногодекларування приступилище 14вересняминулого року,однак,належним чиномвдалосяпідготуватилишедев'ятьрегіональнихмитниць.

>Загаломпроведенняданогоексперименту даломожливістьмитникамскластиорієнтовний списокпідприємств-претендентів, ізякимиможливепідписання договору на правонаданнянеобхідної длядекларуваннядокументації велектронномувигляді.Наразі претендентами напідписання договору на правоелектронногодекларуванняєблизько 70 українськихпідприємств –суб'єктівзовнішньоекономічноїдіяльності.Врешті-решт,ніхто й незаперечуєпроти того, щовведенняелектронногодекларуваннязначноспростить процедурудекларування іскоротить годинуїїпроходження, бомитніброкериотримаютьможливістьнадаватинеобхіднудокументаціюелектронноюпоштою.

>Сьогодніважкопереоцінити,наскількиважливою для держави таїїгромадянєефективна організація роботимитноїсистеми. Іслідвіддатиналежнемитникам, ізкожним фатальністю смердотіпрацюютьрезультативніше, анарікань наїхню роботустаєдедалі менше. Заостанні рокта более якудвічізрослиобсягиперерахувань додержбюджету, при цьомучисельність українськихмитників незмінилася, амитніпроцедури із року врікспрощуються тадедалі понадвідповідаютьєвростандартам.Звичайно,цеєдоситьпозитивним моментом, але й йпевніпроблемитакої «>європеїзації» усе ж таки такиколи-не-коли, авиникають. Так, з 21грудня 2004 р.Набуличинностізміни до Порядкудекларуваннямитноївартостітоварів, щопереміщуються черезмитний кордон України.Відтеперподання приімпортівантажно-митноїдекларації (далі –ВМД) країниекспортуєобов’язковим дляпідтвердженнямитноївартості.Тобто, на думкуекспертів,цефактичноозначає, що череззавеликіподаткиукраїнськамитниця недовіряєукраїнськимімпортерам. УпринципіщепостановоюКабміну від 3 листопаду 2004 р. №1480 «Провнесеннязмін до Порядкудекларуваннямитноївартостітоварів, щопереміщуються черезмитний кордон України»,ВМД країнивідправленнявіднесена додокументів, котрі вобов’язковому порядкуподаються декларантом домитниці дляпідтвердженнязаявленихвідомостей промитнувартістьтоварів (п. 14 Порядкудекларуваннямитноївартостітоварів, щопереміщуються черезмитний кордон України), тоді якранішеподанняекспортноїВМДздійснювалось б в якдодатковий документ талише навимогумитниці,якщообов’язковихдокументів було бнедостатньо длявизначеннямитноївартості (п. 15 Порядку).

>Митнеоформлення ймитний контрольтоварів йтранспортнихзасобівздійснюються ізвикористаннямавтоматизованоїінформаційноїсистемиобробкивідомостей велектроннійформі (>АІС).Інформаційнавзаємодія у межахАІСміжпідсистемами декларанта ймитного органуздійснюється ізвикористаннямповідомлень велектроннійформі,засвідченихЕЦП (>авторизованіповідомлення). [3, з. 24]

 

2. >Перевагиелектронногодекларування, щообумовлюютьнеобхідність йогозапровадження

>Головнаперевагаелектронногодекларування –безпапероватехнологія, щодозволяєспростити йприскоритимитнеоформлення,мінімізуватинакладнівитрати.Важливо й ті, що задопомогоюелектронногодекларуванняімпортербезпосередньо неспілкується ізмитнимінспектором.Декларант,маючи доступ довузлаобробкиінформації,заповнюємитнудекларацію,забезпечуєїїелектронно-цифровимпідписом, вводитиіншінеобхіднівідомості йнаправляє всюцюінформацію увиглядіавторизованогоповідомлення на адресоюрегіональногомитного органу.

>Наявність цифровогопідписуприпускає, щоданівідомостімаютьюридичну силу.Одержавши відучасниказовнішньоекономічноїдіяльності (>ВМД)електроннудекларацію,митнийінспекторперевіряєзаявленівідомості йухвалюєрішення провипуск товару увільнийобіг.

Напершомуетапірозвиткуцієїсистеми доелектронногодекларування будутьдопущенілише тихучасникиВМД, котріволодіютьпевнимипрограмними йапаратнимизасобами. якпідкреслили впрес-службі,крім того, смердотіповинні бутизаконопомірнимиімпортерами із «>чистою»митною «>історією», сувородотримуватимитне йподатковезаконодавства. [3, з. 19]

>Дужевдалимщодоперевагелектронногодекларуванняєвислів

заступниккерівникаФедеральноїмитноїслужбиРосіїЛеонідЛозбенко:

>Головна завдання –створеннясприятливого поясунавколо між РФ, але йцеможливо лише до тоговипадку,якщоколеги вкраїнах, щограничать із РФ,використовуватимуть тієї жінструментарій,якийвикористовуєросійськамитна служба», –відзначив Л.Лобзенко. При цьому,якщо говорити проінструментарій, торосійськамитницяпоки готова лише дляпопередньогоотриманняінформації. «Алі у нассобіпопередняінформація запитання невирішує. І реальноцеймеханізмзапрацює лише заумови, щосистемиуправлінняризиками в двохкраїнах будуть чиідентичними, чи схожими», –переконаний Л.Лобзенко.Він пояснивши, що передвиходомвантажукраїна-імпортер виннаодержатиінформацію прокатегоріювантажу. Увипадкуякщо товарпредставляєпевніризики,даєтьсядоручення вмитну службукраїни-експортера провестиконтрольні заходь.

>Такожпоказовимєтакийреальний факт:

>Завдякисучаснимінформаційнимтехнологіям мипоступововведемоелектроннедекларуваннятоварів,якщоранішеоформленняоднієїмашини намежіпродовжувалося 25 – 30хвилин, тоновійсхемі нацепіде не более 2 – 3. Усюнеобхіднуінформацію відсуб'єктівгосподарювання напередодержуватимемо поелектроннійпошті,оброблятимемоїї. Натерміналіспівробітникмитницілишезвіритьнеобхіднідані йдастьдозвіл напроїзд. [4]

>Технологіяелектронногодекларування дозволиласкоротити годинумитногооформленнядекларації до 50хвилин.Ранішеця процедуразаймала до 1діб.Такожперевагоюсистемиелектронногодекларування,вживаного вЦЕТ,євідсутністьнеобхідностіуявлення разом ізелектронноюдекларацієюяких-небудьдокументів.Спілкування декларанта ізінспектороммитниціздійснюється поелектронних каналах зв'язку врежимі реального години.

>Сьогодні 28митнихпостів,оснащенихвідповіднимустаткуванням,застосовуютьелектроннедекларування. [4, з. 12–13]

3.УмовизастосуванняелектронноїВМД

Зметоюприскореннятоварообігу,скорочення годинимитногооформлення, азапровадженнябезпаперовихтехнологіймитного контролю імитногооформленнятоварів йтранспортнихзасобіввідповідно до наказуДержмитслужби від 15вересня 2004 р. за №671затвердженіТимчасові правиламитного контролю імитногооформленнятоварів йтранспортнихзасобів (далі – Правила), щодекларуються ізподаннямвантажноїмитноїдекларації велектроннійформі, тазапроваджуєтьсяексперимент ізвикористанняелектронноїформидекларування. Правилавизначаютьособливостіпроведеннямитного контролю імитногооформлення под годинудекларування велектроннійформітоварів йтранспортнихзасобів, щопереміщуються черезмитний кордон Українивідповідно доустановленого порядку, шляхомподаннявантажноїмитноїдекларації велектроннійформі (>ЕВМД),зокрема, увипадкахдекларуваннятоварів йтранспортнихзасобів ззастосуваннямзагальноївантажноїмитноїдекларації.

>Упродовж четвертого кварталу 2004 р. низькавітчизнянихпідприємстввпершезмоглаоформитиекспортніоперації задопомогоюелектронноївантажноїмитноїдекларації.Планувалося, що вразі,якщоефективність цого,чергового,спрощеннямитногооформленняпідтвердиться, така форма роботи ізсуб'єктами зовнішньоекономічної діяльності якщо переведенопостійну основу. Доречі,такийекспериментспочаткумавтривати до 31 январяц.р.,проте листомДержмитслужби від 2 январяц.р. (згідно іздорученнямКабміну від 17 января 2005 р. №68695/73/1–03)термін діїексперименту ізвикористанняелектронноїформидекларуванняпродовжено до… 1 июляц.р.,тобто дообов‘язковоговведенняЕВМД повсій територїЄС.

>Загаломелектронна формадекларуваннятоварівхоча йпередбачаласяПоложенням провантажнумитнудекларацію (>постановаКабміну №574),протедосі незастосовувалась,позаяк неіснувалозаконодавчихпідстав длязастосуванняелектронногодокументообігу,однак, зприйняттям законів України «Проелектроннідокументи таелектроннийдокументообіг» й «Проелектроннийцифровийпідпис»такіпідстави булистворені.Починаючи із 14грудняминулого року,Держмитслужба,нарешті,ініціювалапроведенняексперименту ізвикористанняелектронноїформидекларування,головноюметоюякогоєвідпрацювання напрактиціпроцедуримитного контролю тамитногооформленнятоварів йтранспортнихзасобів задопомогоюЕВМД,проаналізуватиреаліїіснуючої практики тадоопрацюватизнайденісуперечності.Скажімо,досвід нашихсусідівзасвідчивкількапроблемнихмоментів призапровадженніелектронногодекларування.Передусім,ценесумісністьпрограмного забезпеченнядекларантів тамитнихорганів,недосконалістьсистемиобмінуінформацієюміж декларантами тамитними органами, атакожобмеженістьпропускноїспроможностікомп'ютернихмереж.

>Врешті-решт,слідсказати, щоДержмитслужбаврахувалацейдосвід, бо було б проведенопевнупідготовчу роботу: намитницях, в якінаразі проводитисяексперимент,модернізованосистемикомунікацій,оновленоелектронно-обчислювальнутехніку,розробленовідповіднепрограмне забезпечення. Доречі,особливагордістьмитників –програми забезпеченнямодифікаціїелектронного документа закриптографічним алгоритмом (>електроннийцифровийпідпис) набазіпрограмикриптографічногозахистуінформації «Автограф».Кожниймитний органнадаватимецейпрограмний продуктучасникамексперименту,тож запитаннянесумісностіобладнання якщознято.

>Щодовласнеексперименту, то,по-перше,вінстосуватиметьсялишеекспортнихоперацій,по-друге,взяти вньому долязможуть далеко ще не усі підприємства, й по третє, далеко ще не усімитниці.

>ЩодоелектронноїВМД, то вонможезастосовуватись,якщо: 1)товари йтранспортнізасобививозяться за контрактами, котріпередбачають оплату такихтоварів йтранспортнихзасобіввинятково вгрошовійформі; 2)визначеннямитноївартостітоварів йтранспортнихзасобівздійснюється заціною договорущодотоварів йтранспортнихзасобів, котріекспортуються; 3)експортуютьсятоваривласноговиробництва; 4) усінеобхідні длямитного контролю тамитногооформленнятоварів йтранспортнихзасобівдокументиможуть бутипредставлені велектронномувигляді.Зауважимо, що уразівідсутностіпершої,другої читретьоїумовимитнеоформленнятоварів йтранспортнихзасобівздійснюється узвичайному порядку. Завідсутності жчетвертоїумовимитний органнаступногоробочого дняповідомляє декларанта проскасуванняреєстраціїЕВМД йпропонує податіновудекларацію чипідтверджуєможливістьподанняпаперовихпримірниківдокументів, необходимих дляздійсненнямитного контролю тамитногооформлення в саме день.

>Водночас,ЕВМД неможезастосовуватись,якщо: приекспорті (>вивезенні)товарів йтранспортнихзасобівзастосовуються заходь нетарифногорегулювання (>квотування,ліцензування,сертифікація);керівники таіншіпрацівникипідприємства-експортера, щобере доля вексперименті,протягом двох років, щопередують моментупроведенняексперименту,порушувализаконодавство України ізпитаньмитної справ под годинувиконання нимитрудових обовязків. [3, з. 26]

4.Запровадженняелектронногодекларування в Україні

>Загаломелектронна формадекларуваннятоварівхоча йпередбачаласяПоложенням провантажнумитнудекларацію (>постановаКабміну №574),протедосі незастосовувалась,позаяк неіснувалозаконодавчихпідстав длязастосуванняелектронногодокументообігу,однак, зприйняттям законів України «Проелектроннідокументи таелектроннийдокументообіг» й «Проелектроннийцифровийпідпис»такіпідстави булистворені.Починаючи із 14грудняминулого року,Держмитслужба,нарешті,ініціювалапроведенняексперименту ізвикористанняелектронноїформидекларування,головноюметоюякогоєвідпрацювання напрактиціпроцедуримитного контролю тамитногооформленнятоварів йтранспортнихзасобів задопомогоюЕВМД,проаналізуватиреаліїіснуючої практики тадоопрацюватизнайденісуперечності.Скажімо,досвід нашихсусідівзасвідчивкількапроблемнихмоментів призапровадженніелектронногодекларування.Передусім,ценесумісністьпрограмного забезпеченнядекларантів тамитнихорганів,недосконалістьсистемиобмінуінформацієюміж декларантами тамитними органами, атакожобмеженістьпропускноїспроможностікомп'ютернихмереж. [7]

>Експеримент ізелектронногодекларуваннязапроваджувався,починаючи із днянабраннячинності наказом (черезп'ятьднів после йогоофіційногоопублікування в «>Офіційномувіснику України» №46 за 2004 р.).Місцемпроведенняексперименту було бвизначеноПівнічну,Київську,Дніпровську,Західну,Подільську,Чорноморську,Кримську,Донбаську,Східнурегіональні таБориспільську йСевастопольськумитниці. А, якнаголошувалося, із 14грудня 2004 р.набулочинностірозпорядженняДержмитслужби,відповідно доякогокомпаніїможутьнадаватимитнудекларацію велектронномувигляді.Власне дореалізаціїекспериментущодоелектронногодекларування приступилище 14вересняминулого року,однак,належним чиномвдалосяпідготуватилишедев'ятьрегіональнихмитниць.

У ЗУ «ПроЗагальнодержавнупрограмувпровадженняелектронногодокументообігу ізвикористаннямелектронного цифровогопідпису» явновідображена позначка тарезультативпровадженняелектронногодекларування,зокрема можна навеститакуположення:

>Основнимизавданнями Програмиє:

·удосконаленнянормативно-правовоїбази у сферінаданняпослугелектронного цифровогопідпису,електронногодокументообігу таархівногозберіганняелектроннихдокументів;

·створенняорганізаційно-технічних умів длявпровадженняелектронногодокументообігу ізвикористаннямелектронного цифровогопідпису вдіяльностіорганів державної влади таорганів місцевого самоврядування;

·стимулювання Державоюпідприємств,установ таорганізацій, котрівпроваджуютьелектроннийдокументообіг ізвикористаннямелектронного цифровогопідпису;

·популяризація знань проелектроннийдокументообіг таелектроннийцифровийпідписсереддержавнихслужбовців,працівниківсуб’єктівгосподарювання та населення.

>Виконання Програмиздійснюється за такимиосновниминапрямами:

· розробканормативнихдокументів длявпровадженняелектронногодокументообігу ізвикористаннямелектронного цифровогопідпису;

·проведеннянауково-дослідних тадослідно-конструкторськихробіт ізпідготовкистандартів татехнічнихдокументів у сферіпослугелектронного цифровогопідпису,електронногодокументообігу таархівногозберіганняелектроннихдокументів;

·впровадження органів державної влади, органах місцевого самоврядування, напідприємствах, вустановах таорганізаціяхелектронногодокументообігу ізвикористаннямелектронного цифровогопідпису.

·Виконання Програмидастьзмогу:

· підвищитиоперативність таефективність роботиорганів державної влади таорганів місцевого самоврядування,посилити їхнівзаємодію ізюридичними йфізичними особами;

· забезпечитивідкритість йгласність уприйняттірішень;

·скоротити годину,необхідний дляреалізаціїгромадянами Українисвоїхконституційних прав йобов’язків;

·сприятипідвищеннюконкурентоспроможностівітчизняноїекономіки;

·спростити процедуруукладеннядоговорів,сертифікаціїтоварів,ліцензування,сплатиподатків,здійсненняекспортно-імпортних,митних йтранспортнихоперацій;

·удосконалититехнологію роботи із документами. [1,розділ 2,4]

>Сьогодніважкопереоцінити,наскількиважливою для держави таїїгромадянєефективна організація роботимитноїсистеми. Іслідвіддатиналежнемитникам, ізкожним фатальністю смердотіпрацюютьрезультативніше, анарікань наїхню роботустаєдедалі менше. Заостанні рокта более якудвічізрослиобсягиперерахувань додержбюджету, при цьомучисельність українськихмитників незмінилася, амитніпроцедури із року врікспрощуються тадедалі понадвідповідаютьєвростандартам.Звичайно,цеєдоситьпозитивним моментом, але й йпевніпроблемитакої «>європеїзації» усе ж таки такиколи-не-коли, авиникають. Так, з 21грудня 2004 р.Набуличинностізміни до Порядкудекларуваннямитноївартостітоварів, щопереміщуються черезмитний кордон України.Відтеперподання приімпортівантажно-митноїдекларації (далі –ВМД) країниекспортуєобов’язковим дляпідтвердженнямитноївартості.Тобто, на думкуекспертів,цефактичноозначає, що череззавеликіподаткиукраїнськамитниця недовіряєукраїнськимімпортерам. УпринципіщепостановоюКабміну від 3 листопаду 2004 р. №1480 «Провнесеннязмін до Порядкудекларуваннямитноївартостітоварів, щопереміщуються черезмитний кордон України»,ВМД країнивідправленнявіднесена додокументів, котрі вобов’язковому порядкуподаються декларантом домитниці дляпідтвердженнязаявленихвідомостей промитнувартістьтоварів (п. 14 Порядкудекларуваннямитноївартостітоварів, щопереміщуються черезмитний кордон України), тоді якранішеподанняекспортноїВМДздійснювалось б в якдодатковий документ талише навимогумитниці,якщообов’язковихдокументів було бнедостатньо длявизначеннямитноївартості (п. 15 Порядку).Цей документподаєтьсямитниці тазазначається у грн. 44ВМД под кодом «0023».

>Важливим для українськихекспортерів таімпортерівє й ті, щоподаєтьсясамепервиннаекспортнадекларація («уразіввезення намитнутериторію Українитоварів, котрі в страневідправлення не булипоміщені вмитнірежими, що непередбачаютьсплатуподатків»),тобтоякщоімпортний товар на шляху в Українурозміщувався намитнихліцензійних складах,вільнихекономічних зонах таіншихтериторіях ізособливиммитним режимом,який невимагаєсплатиподатків приввезенні,ВМД навивезеннятоварів зцихтериторій неможуть бутивикористанні дляпідтвердженнямитноївартості.

>Зрозуміло, що всеценеобхідномитникам длязапобіганнянапівлегальним схемамизаниженнямитноївартості, коли товарвивозився із країниекспорту (>оформлюєтьсяпервиннаекспортнаВМД) намитніліцензійнісклади в країнисуміжні ізУкраїною (>оформлюєтьсяВМДімпорт складу безсплатиподатків), после чого на яких складахвідбувався їхньогофіктивний перепродажів (як правило, ззаниженнямвартості), але впідставі нового договору та новихінвойсів товар із цого складуекспортувався в Україну (>оформлюється чиекспортнаВМДзі складу читранзитнаВМДзалежно від країни).Тепер дляпідтвердженнямитноївартості в УкраїніприймаєтьсялишепервиннаекспортнаВМД, а чи неекспортнаВМДзі складу читранзитнаВМД. Однакзрозуміло й ті, що даний порядокнедосконалий. Насьогоднібільшістьекономічнорозвиненихкраїнвикористовуютьелектронніформидекларування, практично безоформленняпаперовихпримірниківВМД.Зараз уповномуобсязі така формамитногооформленняреалізована США,Канаді таІзраїлі. З 1 июляц.р.декларуваннятоварів українахЄСтакожздійснюватиметьсявинятково велектронномувигляді.Відтак,виникнутьзначніпроблеми ізотриманням уцихкраїнахпаперовихпримірниківВМД, котрівимагаєлишеукраїнськамитниця.

Колиробити увипадку, коли немає чинеможливоотриматипаперовийпримірникекспортноїВМД?Згідно із листомДержмитслужби від 23грудня 2004 р. №>25/4–14–36/15098-ЕП, уразівідсутностіВМД країнивідправлення декларантподає лист, вякомузазначаються заподійнеможливостіїїподання.Проте котріце викличенаслідки? Точнісіньковідповісти нацезапитаннянаразі неможеніхто.Відтепермитницямає право (завідсутностіекспортноїВМД)відмовитиприймати тієї чиінший методмитноїоцінкитоварів (>визначений ст. ст. 266–273Митного кодексу України),якийобраний декларантом.Тобто,наприклад, декларантвизначивмитнувартість шляхомзастосування методуоцінки заціною догодищодотоварів (метод 1),відповідно до ст. 267Митного кодексу України,простіше: занаявнимикомерційними татоваросупровідним документами (>найбільшпопулярний тапростий метод). Напідставі п. 18 Порядкудекларуваннямитноївартостітоварів, щопереміщуються черезмитний кордон України,митниця (завідсутностіекспортноїВМД)має право непогодитись із декларантом йвизначитимитнувартістьсамостійно напідставіметодів заціною догодищодоідентичнихтоварів (метод 2) чи заціною догодищодоподібних (>аналогічних)товарів (метод 3),тобто напідставіціновоїінформаціїДержмитслужби, що напрактицізавждиобертаєтьсязбільшенняммитноївартості та,відповідно,сумиплатежівналежних досплати.

>Розв‘язатитакіпроблемні запитанняпочасти не можнажодниміншим методом як шляхомспроб тапомилок, що йпризводить допоявипевнихекспериментів, одним з які йєзапровадженняелектронноїформидекларування, Яка, доречі, винназаповнитипрогалини увзаємодіяхнашоїмитниці ззакордонними.

5.АІС – основаелектронногодекларування

>Митнеоформлення ймитний контрольтоварів йтранспортнихзасобівздійснюються ізвикористаннямавтоматизованоїінформаційноїсистемиобробкивідомостей велектроннійформі (>АІС).Інформаційнавзаємодія у межахАІСміжпідсистемами декларанта ймитного органуздійснюється ізвикористаннямповідомлень велектроннійформі,засвідченихЕЦП (>авторизованіповідомлення).

>Власнедекларуваннятоварів йтранспортнихзасобів ізвикористаннямЕВМДздійснюється у такому порядку.Декларант послепредставленнямитному органутоварів йтранспортнихзасобів утерміни,встановленізаконодавством України,формує ізвикористаннямпідсистеми декларантаЕВМД,накладає нимиЕЦП йпередає увузолобробкиінформаціїмитного органу.ЕВМДзаповнюєтьсявідповідно доІнструкції про порядокзаповненнявантажноїмитноїдекларації, Порядкузаповнення графвантажноїмитноїдеклараціївідповідно домитнихрежимів, й Порядкузаповнення графперіодичноїмитноїдекларації. Увузліобробкиінформаціїмитного органу вавтоматичномурежиміперевіряєтьсядійсністьЕЦП декларанта й проводитисяформатно-логічний контроль (>ФЛК)відповідностіЕВМДструктурі і форматуданих,установленихДержмитслужбою України, урезультатіякогоЕВМДприймається чи неприймається дляподальшоїобробки.

Уподальшому, уразіуспішногопроходженняФЛК,вузолобробкиінформаціїмитного органуреєструєЕВМД, зприсвоєннямунікального номери (>реєстраційний номерЕВМДприсвоюєтьсяінформаційноюсистемою ізметоюідентифікаціївідомостей, щоподаються декларантом, й незбігається ізреєстраційним (>довідковим) номеромВМД, щоприсвоюєтьсямитним органом). Для декларантаформуєтьсяповідомлення, якуміститьзазначений номер, чиперелікпомилок уразінеуспішногопроходженняФЛК. У своючергу,уповноваженапосадова особамитного органу за результатамиперевіркиЕВМДприймаєрішення пронеобхідність й формумитногооглядутоварів йтранспортнихзасобів, атакож пронеобхідністьпредставленнядодатковихдокументів.Прийнятерішеннящодонеобхідностіпредставленнядодатковихпаперовихпримірниківдокументів доводитися довідома декларанта задопомогоюавторизованогоповідомлення.

Таким чином,уповноваженапосадова особамитного органу послезавершеннямитногооформлення іухваленнярішення провипусктоварів йтранспортнихзасобіввідповідно дозаявленогомитного режимуздійснюєтаке:проставляєвідповіднівідмітки вЕВМД задопомогоюавтоматизованогоробочогомісцямитного контролю ймитногооформлення (АРММКМО);передаєЕВМД із АРММКМО увузолобробкиінформаціїмитного органу; задопомогоюпрограмнихзасобіввузлаобробкиінформаціїпідтверджуєзавершеннямитного контролю імитногооформленнятоварів йтранспортнихзасобівЕЦП,роздруковуєЕВМД на бланкахуніфікованогоадміністративного документа,виготовлених задопомогоюкомп'ютера, йпроставляє вграфі «У» основного ідодатковихаркушівВМДвідбиткиособистоїномерної печатки,завіряє їхніособистимпідписом тавчиняєзапис «>Електроннедекларування».РоздрукованийпримірникЕВМДзастосовується дляотриманнязобов'язання від особини, щоприймаєзадекларованітовари доперевезення,щодо доставкицихтоварів йтранспортнихзасобів умитницюпризначення.

>ЗберіганняЕВМДздійснюється увузліобробкиінформаціїмитного органу без прававнесеннязмін донеї.Зберігання жпаперовогопримірникаЕВМД, атакожпаперовихпримірниківдокументів,представлених декларантом под годинумитногооформлення,здійснюєтьсявідповідно довимог Порядку.

>Слідтакожзауважити, що дляорганізаціїдекларуваннятоварів йтранспортнихзасобів уелектроннійформімитний орган доводити довідома декларантавимоги доапаратних,системних,мережевих йтелекомунікаційнихзасобів,програмного забезпечення,засобівзахистуінформації,необхідні дляорганізаціїпідсистеми декларанта й забезпеченняінтерфейсу ізпідсистемоюмитного органу, атакожпередає декларанту длявстановленняпрограмне забезпечення,експлуатаційнудокументацію дляорганізаціївзаємодіїпідсистеми декларанта ізпідсистемоюмитного органу.Декларант, на свійчергу, дляорганізаціїдекларування велектроннійформіпризначаєосіб,відповідальних заздійсненняелектронногообмінуданими ізмитним органом (>зокрема,адміністраторапідсистеми декларанта йкористувачівЕЦП), зпредставленням умитний органкопійдокументів, щопідтверджуютьпризначення йповноваженнязазначенихосіб,отримуєвідповідно дотехнологічноїсхеми тавимогТимчасових правилсертифікат ключа, атакожсамостійнокомплектуєпідсистему декларантанеобхіднимиапаратними,системними,мережевими йтелекомунікаційнимизасобами,програмнимзабезпеченням,засобамизахистуінформаціївідповідно дорекомендаціймитного органу.

>Стосовнокінцевої метидекларування – пропускутоварів йтранспортнихзасобів черезмитний кордон України, то вонаякраз йздійснюється напідставіоформленоїЕВМД, при цьому усправахмитного органу,якийздійснив перепустку,залишаєтьсяроздрукованапосадовоюособою цогомитного органуВМД на бланкууніфікованогоадміністративного документа,виготовленого задопомогоюкомп'ютера (уграфі «А» основногоаркушаВМДпосадова особа, котраздійснила перепусткутоварів йтранспортнихзасобів,проставляєвідбитокособистоїномерної печатки,особистийпідпис йвчиняєзапис «>Електроннедекларування»).

 


>Висновок

>Аналіз практики роботимитних служб українахЄвропизасвідчує, що із року врік смердотіпоступововідходять відфіскальнихфункцій йдедалі понадувагиприділяютьстворенню максимальносприятливих умів длярозвиткузовнішньоїторгівлі, атакожзахиснійроботі.Цікрокиєоб’єктивнимнаслідкомстворенняпрозорогомитногозаконодавства,контрольованогоринку тапрозорої роботипідприємств уцих державах. Останніподії,зокремастосовноелектронногодекларування,такожсвідчать, щоукраїнська державатакож рано чипізно Прийде до цого.

Таким чином,черговеспрощеннямитного контролю тамитногооформлення шляхомзастосуванняелектроннихВМД,наблизитьмитніпроцедури в Україні доєвропейських тасвітовихстандартів тазначнополегшить роботузаконослухнянимсуб'єктам зовнішньоекономічної діяльності.Щодомитної справ, тосистемнеспрощення процедурмитного контролюперекладаєувагумитнихорганів у біквибіркового контролютоварів. При цьомуособливогозначеннянабуваютьаналіз тауправлінняризиками.Активна робота в цьому напрямкуспеціалістіввідповіднихдепартаментів таспеціалізованихмитнихустановДержмитслужбизабезпечитьефективністьзастосуванняелектронногодекларування.

>Експеримент ізелектронногодекларуваннятоварів проводитися й вРосійськійФедерації. Навідміну відЛатвії, тут подспрощенеоформленняпідпадають лише тихтовари, котріввозяться заугодами, щопередбачаютьвинятковогрошову формурозрахунків, авизначеннямитноївартостівідбувається заціною догоди.Примірникимитноїдеклараціїобов'язковороздруковуютьсямитним органом, і удесятиденнийтермінзавіряютьсяпечаткою таособистимпідписом декларанта.Ціроздрукованіпримірникирозподіляються вустановленому законом порядку.Електроннедекларуваннятоварів незвільняє їхнього відмитного контролю.

>Зручністьтакоїформимитногооформлення уже давноперевіренасвітовимдосвідом.Міжнародноюконвенцією проспрощення йгармонізаціюмитних процедур (>Кіото, 1973) таМитним кодексомЄвропейськогоСпівтовариствапередбачаєтьсяподаннядекларації велектронномувигляді.Більше того,приміром,ЛатвійськаРеспубліка,готуючись довступу доЄС таадаптуючисвоємитнезаконодавство доєвропейського, запровадилацю норму. Здозволумитного органу декларантпередаєВМДелектронним способом,надсилаючи їхні задопомогоюспеціально для цогорозробленихавтоматизованих систем.Усівідомостікодуються ізавіряютьсяелектроннимпідписом декларанта. Уразісумнівів чи ізбудь-якихінших причинінспектормитниціможезобов'язати йогопредставити вустановленому порядкуписьмовудекларацію напапері.Якщо жніякихзауваженьелектроннаВМД невикликала, томитницяповідомляє,знову ж таки велектроннійформі, декларанта прозавершенняоформлення тавипусктоварів увільнийобіг. Доречі, уразіпотреби декларантможеотриматироздруковану тазавіренудекларацію, заякоюмитнеоформлення ужезавершене.

>електроннийдекларуваннямитнийзапровадження


Списоклітератури

 

1. ЗУ «ПроЗагальнодержавнупрограмувпровадженняелектронногодокументообігу ізвикористаннямелектронного цифровогопідпису».-ВВР від 2006 р.

2. ЗУ «Проелектроннийцифровийпідпис». – ВВР від 2003 р.

3. Дмитро Черняк «>Завершенняпрцедуримитногооформлення». //Митнасправа.-2004 р.

4. КозловСергій «>Електроннедекларування:ризиковананеобхідність» // «>Юридичнагазета».-2006 р.

5.internet.cnews/

6.safe.cnews/

7.rnd.cnews/


Схожі реферати:

Навігація