Реферати українською » Таможенная система » Порядок проходження служби в Митний органах


Реферат Порядок проходження служби в Митний органах

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Курсова робота

На тему: "Порядокпроходженняслужби вмитних органах"


>Вступ

Темамоєїкурсової роботи – «Порядокпроходженняслужби вмитних органах».Ця темадоситьцікава й актуальна.Вонатіснопов’язана ізпитанням правового статусупрацівникамитного органу.

На мою думку, я, якпотенційнийпрацівникмитного органу,зобов’язаний знаті тарозуміти запитання,пов’язані ізданоютемою

>Відмічу, що тема роботи –досить широка,розрахована нашироке колопитань, щовідображено впланімоєїкурсової роботи.

>Щодо нормативно-правового забезпечення порядкупроходженняслужби,слідзазначити, що згідно до ст. 410Митного кодексу, порядок йумовиприйняття на службу домитнихорганів,спеціалізованихмитнихустанов таорганізацій, порядок таумовипроходженняслужби та порядокпросування послужбі, оплати тастимулювання роботи вмитнихустановах таорганізаціях,визначаютьсязаконодавством України.

>Загалом жособливості умівпроходженняслужби вмитних органах із точкизору норм, котрірегулюютьці запитання, можнарозділити надвігрупи:загальні таспеціальні. Допершоївідносятьсяумови, котріпередбаченізагальниминормативними актами,норми якістосуються шкірного виду державноїслужби. Додругоїумови, котріпередбачені ввідомчихнормативних актах,тобто актахДМСУ, чи тихий, котрібезпосередньостосуютьсяслужби вмитних органах.

>Відмічу, щодане запитання широкорегулюєтьсяспеціальнимзаконодавством,зокрема йвідомчиминормативно-правовими актамиДМСУ.

>Можливо,є недоситьвдала практикарегулюваннязагальнихпитань, котрістосуютьсяусієї державноїслужби, чи жякогось конкретного аспекту державноїслужби вокремомуакті,оскількиіснуєефектдублювання одного нормативного актуіншим, щодоситьпоширеносьогодні взаконодавстві.Приклади такогодублювання я наведу усвоїйроботі.

>Наприклад йпотрібнослідкувати,щобвідомчі,спеціальнінорми тазавждивідповідализагальним нормам. На шкода,сьогодні не можнаназвативідповідністьактів один одномухарактерноюрисоюнашогозаконодавства.Звичайно,цестосується йсвоєчасноговнесеннязмін доактів.

>Відмічу, щодане запитання широкорегулюєтьсяспеціальнимзаконодавством,зокрема йвідомчиминормативно-правовими актамиДМСУ.


1. Порядокприйняття на службу вмитніоргани

1.1Вимоги докандидатів навступ дослужби вмитніоргани

>митнийзванняпросування орган

>Насампередвідмічу, щоостаннім годиною попри всісерйознішевідносяться додоборукадрів,здійснюєтьсяретельнийвідбіркандидатів довступу на службу, атакож йперепідготовкаосіб, що ужепрацюють вмитних органах.Існують Програму кадрового забезпечення державноїслужби, Концепціюротаціїкадрів на окремих посадахдержавнихслужбовців,затверджена,Положення проформування кадрового резерву для державноїслужби, котрі хоч йрозраховані протягом усього систему державноїслужби, усе ж такирегулюютьвідносини вмитнійсистемі.Існує йкадровий резерв.Більше того, ужеіснуєкількаконцепцій поформуванню тароботі ізкадровим резервом.Ефективна,систематична,планомірна система роботи ізкадровим резервомдозволяєзабезпечуватиуспішну роботумитного органу забудь-якихобставин.Крім того,вінчастковозабезпечуєротаціюкадрів. [15,16]

>Законодавчовизначено, що на службу домитнихорганівприймаютьсягромадяни надобровільнихдоговірних засідках.Призначення на посадислужбовихосібздійснюєтьсякерівникамимитнихорганів,якимнадано правоприйняття тазвільнення із роботи.Призначення на посадислужбовихосібмитнихорганівмаєзабезпечувативикористанняцихосіб заосновною чиспорідненоюспеціальністю,набутимдосвідом таособистимиякостями.Використаннюслужбовихосіб зановими їмспеціальностями виннапередувативідповіднаперепідготовка. [17]

>Отож, як мибачимо,доситьсерйозностоїть запитаннящодовступу на службу домитнихорганів.Щодо нормативно-правовогорегулювання, то,перш на,слідзазначити, що ст. 412 МКвизначаєзагальніположеннящодоприйняття на службу домитнихорганів.Вцій з статтею,зокрема,вказано, що на службуприймаються особини, щодосягли18-річноговіку йздатні засвоїмиділовими,моральнимиякостями та станомздоров’яуспішновиконувати заподіяння,покладені намитніоргани.

>Наскільки ярозумію, вданомувипадкуморальні таділовіякості-оціночнакатегорія. Доречі,інодівиникає запитання, чиєпевнийкритерійщодорівняосвітипрацівникамитного органу… Вочевидь,є, але йвін неєконкретнимадже ані ст. 412, анізаконодавство,чіткогокритеріющодоосвіти невстановлює. Так було в ст. 412вказано «>громадяни, котрі…, заосвітнімрівнем…,здатнівиконувати заподіяння,покладені намитніоргани». На мою думку,належнийосвітнійрівеньпрацівниказалежить конкретно відпосадовихобов’язків,зазначених упосадовійінструкції. Доречі, ЩербинаВ.І.вказує, щопрофесійнукомпетентність претендентавизначають:професійнізнання,професійнівміння інавички,умінняформулювати точкузору (>усно,письмово),готовність додій (>ініціативність),оперативністьмислення,працездатність йвитривалість,самостійність, відповідальність,творчість увирішенніпоставленихзавдань таін.Критерії, щохарактеризуютьморально-діловіякості особинитакі:рівеньзагальної культури, стильспілкування із людьми,схильність доспівробітництва ізколегами такерівництвом,дисциплінованість таін. [21, з. 64]

Ч. 2 та год. 3 ст. 412вказують тих, що особини, щомаютьсудимість за скоєнняумисногозлочину, неможуть бутиприйняті на службу домитнихорганів.Якщо жпосадова особамитного органувизнається судомвинною увчиненніумисногозлочину, вонзвільняється ізмитного органу (год. 3 ст. 412).Нагадаю, що подзлочиноммається наувазілишетакедіяння, якувизначенеКримінальним кодексом.Щодосудимості, тослідвідмітити, що вонможе бути погашена зарішенням суду, атакож вонаспливає ізнастаннямпевного рядок (рядківсудимостірізний длярізнихзлочинів).Врешті,необхіднозвернутиувагу тих, що дана нормастосуєтьсялише тихийосіб, котрівчинилиумиснийзлочин.Тобтоосіб, щовчинилизлочин череззлочиннунеобережність чизлочиннунедбалістьце нестосується. [4]

На мою думку, ярозкривосновніположеннящодовимог докандидатів навступ дослужби вмитніоргани. Прообмеження жщодопроходженняслужби мовапіде далі.

1.2 Порядоквступу на службу,урочистезобов’язання та присяга

>Особа, щовступає на службу домитнихорганівмаєвиконати рядобов’язковихдій.

Так,робитьсявідповіднийзапис втрудовійкнижці, атакож особапідписуєзобов'язання продотриманняобмежень,пов'язаних ізпроходженнямслужби.ЦіобмеженнявстановлюютьсяМитним кодексом України таіншиминормативно-правовими актами, й мова про нихпіде далі.Прийняття на службу ізмитніоргани частоздійснюється на >основі конкурсноговідбору.Умови й порядокпроведення конкурсу таперелік посад, котріобіймаються на >конкурснійоснові,визначаютьсяДержавноюмитноюслужбою. [22, з. 61–63]

>Встановленообов’язокприйняття присяги таурочистогозобов’язання. Так, особини, котрівпершезараховуються на посади державноїслужби умитних органах,спеціалізованихмитнихустановах,приймають Присягу державногослужбовця.Особапідписує присягу, й процеробитьсявідповіднийзапис утрудовійкнижці.Державнийслужбовецьпідписує текстПрисяги,якийзберігається вособовійсправіпрацівника. Текст присягитакий:

«>Повністюусвідомлюючи своювисоку відповідальність,урочисто присягаю, що будувірнослужитинародові України,сувородотримуватиКонституції та законів України,сприятивтіленню їхні у життя,зміцнювати їхні авторитет,охороняти права,свободи йзаконніінтересигромадян, ізгідністю нестивисокезвання державногослужбовця,сумлінновиконувати своїобов'язки».

>Також особини,якимвпершеприсвоюєтьсяспеціальнезвання,приймаютьурочистезобов’язання, текстякоговизначаєтьсяМиним кодексом:

«>Вступаючи намитну службу,урочистозобов’язуюсь бутивідданимУкраїнському народу,справі українськоїдержавності,неухильнододержуватисьвимогКонституції України,Митногокодексу України тазаконодавства України.Зобов’язуюсь активнозахищатиінтересиУкраїнської держави,їїекономічнийсуверенітет та безпечу,суворододержуватисьдисципліни,сумлінно, нависокомупрофесійномурівнівиконувати своїслужбовіобов’язки,зберігатидержавнутаємницю,охороняти права,свободи йзаконніінтересигромадян.»Проголошенняурочистогозобов’язанняздійснюється на зборах колективумитного органу. [4]

Для особини, Якаприймається намитну службу,може бутизастосовановипробування ізметоюперевіркиїївідповідностіроботі, котрадоручається.Термінвипробуваннязазначається внаказі пропризначення на посаду й неможеперевищувати шестимісяців.Конкретнийтермінвипробуваннявстановлюєтьсязалежно відпрофесійногорівня особини й посади, на якої вонпретендує. У цьомувипадку особавиконує свою роботу запосадою ізякостістажиста, безприсвоєнняїйспеціальногозвання.

>Випробування невстановлюється дляосіб, щовступають на службу наконкурснийосновi,випускниківнавчальнихзакладівосвіти, в якіздійснюєтьсяпідготовкафахівців длямитноїслужби України, атакожіншихкатегорійосіб,визначенихчиннимзаконодавством.

 


2.Особливостіпроходженняслужби вмитних органах

 

2.1Обмеження тазаборони, щостосуютьсяпрацівниківмитнихорганів

>Державнийслужбовець, асамепосадова особамитного органу вбагатьохнормативно-правових актахвиступає якспеціальнийсуб’єкт, із нею частопов’язано рядособливостей.Однією із такихособливостей йєсукупністьобмеженьщодопроходженняслужби.

>По-перше,відмічу, що не можнаобирати чипризначати на посаду в державномуоргані та йогоапаратосіб, котрі:

–визнані увстановленому порядкунедієздатними,тобтовідсутня правовапередумоващодоможливості громадянина бутидієздатним. Порядоквизнання громадянинанедієздатнимпередбачає гол. 34Цивільногопроцесуального Кодексу України;

–маютьсудимість, щоєнесумісним ззаняттям посади. При цьомутакожслідрозуміти, щоцеобмеженняпоширюється наосіб, які судпозбавив правазаймати посади органівпротягомвизначеноготерміну;

– уразіприйняття на службу будутьбезпосередньопідпорядковані особам, котрієїхнімиблизькими родичами чи свояками.Підпорядкованість у широкомузначенні-нормативновизначений режиморганізаційнихвідносинміждержавними органами,установами іорганізаціями, дляякогохарактернийіншийступіньадміністративноїзалежностіорганів,установ таорганізаційнижчогорівня відорганіввищогорівня. >Підпорядкований –посадова особа, Яка услужбовомувідношенніперебуває подчиєюсьвладою,комусьпідкоряється. Зааналогією іздержавним Управліннямпідпорядкованістьможе бутиповною (>абсолютною) чичастковою.

>Повнапідпорядкованість (>підлеглість)передбачаєнаявність увищоїпосадової особини всіх чибільшостіважелів йповноваженькеруючоговпливу, асаме:вирішеннящодопідпорядкованоїпосадової особинипитань прийому тазвільнення,утворення йвизначенняїї правового статусу,здійсненняфункційнагляду та контролю та >інше.

Учинномузаконодавствічітко неокреслено кола посад, котріможуть статіперепоною дляпрацевлаштування особини вмитномуоргані заумови,якщоці посадиобіймаютьблизькіродичі. [6]

Доречі,вищезазначена та охарактеризована мною нормаміститься як в ЗУ» Продержавну службу», то й вМитномукодексі.

>Державнийслужбовець чиінша особа,уповноважена навиконанняфункцій держави,також помиляюсявчиняти рядіншихдій,зокрема:

–сприяти,використовуючисвоєслужбове становище,фізичним йюридичним особам уздійсненні нимипідприємницькоїдіяльності, а це уотриманнісубсидій,субвенцій,дотацій,кредитів чипільг ізметою незаконногоодержання зацематеріальних благ,послуг,пільг чиіншихпереваг;

–займатисяпідприємницькоюдіяльністюбезпосередньо чи черезпосередників чипідставнихосіб, бутиповіренимтретіхосіб усправах державного органу, вякому вон працює, атакожвиконувати роботу наумовахсумісництва (>крімнаукової,викладацької,творчоїдіяльності, атакожмедичної практики);

–входитисамостійно (>крімвипадків, колидержавнийслужбовецьздійснюєфункції ізуправлінняакціями (>частками, паями), що належатидержаві, тапредставляєінтереси держави враді товариства (>спостережнійраді) чиревізійнійкомісіїгосподарського товариства), черезпредставника чипідставнихосіб у складправління чиіншихвиконавчихорганівпідприємств,кредитно-фінансовихустанов,господарських товариств тощо,організацій,спілок,об’єднань,кооперативів, щоздійснюютьпідприємницьку діяльність;

–відмовлятифізичним таюридичним особам вінформації,наданняякої передбаченеправовими актами,умиснозатримуватиїї,надаватинедостовірну чинеповнуінформацію.

–сприяти,використовуючисвоєпосадове становище,фізичним таюридичним особам уздійсненні нимизовнішньоекономічної,кредитно-банківської таіншоїдіяльності ізметоюодержанняматеріальних благ,послуг,пільг чиіншихпереваг;

–неправомірновтручатися,використовуючисвоєпосадове становище, у діяльністьіншихдержавнихорганів чипосадовихосіб ізметоюперешкодитивиконанню нимисвоїхповноважень;

– бутиповіренимтретіхосіб усправах державного органу, діяльністьякоговінконтролює;

–надаватинезаконніперевагифізичним чиюридичним особам под годинупідготовки йприйняттянормативно-правовихактів чирішень. [45]

>Визначенняпоняттяпідприємницькоїдіяльностіподане в ст. 42 ДК України:підприємництво –цесамостійна,ініціативна,систематична, павласнийризикгосподарська діяльність, якоїздійснюютьсуб'єктигосподарювання ізметоюдосягненняекономічних йсоціальнихрезультатів таодержанняприбутку.

>Посередникомє особа, котравиконує відімені та коштом державногомитногослужбовцядеякіюридичні дії,пов'язанізіздійсненнямпідприємницькоїдіяльності.

>Підповірениммається наувазі особа (>державнийслужбовець,працівникмитного органу), котравирішує якюридичні,такіфактичні дії від свогоімені й,можливо, безматеріальнихвитрат тавинагороди усправах органу, девін працює вінтересахтретіхосіб.Дозвіл бутиповіреним на самом деле мало бозначатистворення державномумитномуслужбовцюможливостівикористовувати своїпосадовіпрерогативи вінтересахприватнихосіб, задіями якійомудорученоздійснювати контроль. Отже,виконаннядій задорученняміншихприватнихосібсуперечить правовомустатусові державногослужбовця, а томузабороненезаконодавством. [20]

як уже було бзазначеновище,державниймитнийслужбовець под годинупроходженняслужби помиляюсявідмовляти >фізичним таюридичним особам в >інформації, >наданняякої передбаченеправовими актами,умиснозатримуватиїї,даватинедостовірну чинеповнуінформацію. УМитномукодексііснуєокремаглава-інформування таконсультування ізмитної справ. Уданійглавівказано, щоінформаціянадається назапитосіб, аконсультуванняможездійснюватись наплатнійоснові.

>Підінформацієюрозуміютьдокументовані чипублічнооголошенівідомості проподії таявища, щовідбуваються всуспільстві,державі тадовкіллі. Так було в ст. 9Конституції Українивстановлюється правогромадян наінформацію. Це ж правонадається й ЗУ» Проінформацію».Крім цього у цьомузаконівстановлено правовільнокористуватися тарозповсюджувати йнформацію,крімвипадків,встановлених законом.Державнімитніслужбовціволодіютьпередусімадміністративноюінформацією (>даними), асаме:офіційнимидокументованимиданими, котрідаютькількісну йякісну характеристикуподій,процесів, щовідбуваються вміннійсправі, й котрізбирають,використовують тазберігаютьмитніоргани,спеціалізованімитніустанови іорганізації ізметоювиконаннясвоїхфункцій.

>Відповідно в Україну «Проінформацію»учасникиінформаційнихвідносинмають правоодержувати,використовувати,поширювати тазберігати іінформацію вбудь-якийформі ізвикористаннямбудь-якихзасобів. [1]

Удеякихвипадкахдержавнімитніслужбовцімають декларація пропідставі законувідмовити вінформації чинадатинеповнуінформацію.

Цеможливо,якщоінформаціяє:

–державноютаємницею;

–конфіденційною;

–власністюорганізації, атакож, колиїїрозголошеннязашкодитьоперативнимзаходам,розслідуванню чидізнанню.

>Відмова вінформаціїполягає вумисномуненаданніінформаціїфізичній чиюридичнійособі, котрімають право паодержанняцієїінформації за законом чи напідставііншого нормативно-правового акта.

>Затриманняінформаціїнаявне тоді, колидержавниймитнийслужбовецьневчаснонадаєїїособі чиорганові,якомуцяінформація мала бутинаданавідповідно дочинногозаконодавства.

>Якщодержавниймитнийслужбовецьподаєнеповнуінформацію,тобтодостовірнуінформацію вменшомуобсязі, то такаінформація неповністювідображаєконкретноїподії чипроцесу. [22, з. 63]

>Державниймитнийслужбовець под годинупроходженняслужби помиляюсяприйматиподарунків відфізичних чиюридичнихосіб чивикористовуватиїхніпослуги у зв'язкузісвоєюслужбовоюдіяльністю. Цеобмеженняполягає до того,щобдержавнімитніслужбовці не надавалиперевагидеяким особам наосновісімейних,приятельських чиіншихзв'язків,окрімслужбових, атакожорганізаціям, у які смердотімаютьбудь-якіінтереси.

>Такожцеобмеженняспрямоване тих,щобдержавнімитніслужбовці непотрапляли вситуації, у які смердотіможуть набутибудь-яких обовязківщодоорганізацій чиосіб, котріхочутьотримативигоду відособливогоставлення перед тим державногомитногослужбовця.

>Забороненівинагородиконкретизує закон України «Проборотьбу ізкорупцією».Корущійнимидіяннямивважають:незаконнеодержанняматеріальних благ,послуг йпільг чиіншихпереваг, у томучисліприйняття чиодержанняпредметів (>послуг) шляхом їхньогопридбання заістотнонижчою відфактичноївартостіціною (тарифом),одержаннякредитів чипозичок,придбанняціннихпаперів,нерухомості чиіншогомайна ізвикористаннямпільг йпереваг. [6,12]

>Щеоднієюнадзвичайноважливоюзабороноює ті, щопосадові особинимитноїслужби України неможуть бути членамиполітичнихпартій.Посадові особинимитноїслужби України помиляюсяорганізовуватистрайки йбрати доля в них,вчинятиінші дії, щоперешкоджають нормальномуфункціонуваннюмитнихорганів,спеціалізованихмитнихустанов таорганізацій.

>Щобзрозуміти, щомається наувазі,слідрозкритипоняттяполітичної партії таумови, за які особастає їхнього членом.

>Відповідно в Україну «Прополітичні партії в Україні»політичнапартія –цезареєстроване згідно із закономдобровільне про»єднаннягромадян –прихильниківпевноїзагальнонаціональноїпрограмисуспільногорозвитку, щомаєсвоєюметоюсприянняформуванню йвираженнюполітичноїволігромадян,бере доля в виборах таіншихполітичних заходах.

Членство вполітичній партіїєфіксованим.Обов’язковоюумовоюфіксації членствомполітичній партіїєнаявність заяви громадянина України,поданої достатутного органуполітичної партії, пробажання статі членомцієї партії.

Умитних органах Україниможутьстворюватись тадіятигромадськіоб’єднання, але й до тихийпір,поки смердоті непереслідуютьполітичної мети. З моментувисуненняполітичної метиіснування того чиіншогогромадського про»єднання вмитних органахстаєнеправомірним, як йнеправомірні діїпосадовихосібмитнихорганів,обумовленірішеннямиполітичнихпартій йздійснені навиконаннярішеньполітичнихпартій.

>Якщо громадянин на даний моментпризначення на посаду вмитнійслужбі Україниє членомполітичної партії, товінпризупиняє членство уполітичній партії наперіодпроходженняслужби вмитних органах,спеціалізованихмитнихустановах таорганізаціях.Післяприпиненняслужби громадянинможепоновитисвоє членство уполітичній партії.

>Частиною 2 ст. 24 цого Законузабороняєтьсяпроведеннястрайкупрацівників (>крімтехнічного таобслуговуючого персоналу)органівпрокуратури, Суду,Збройних Сил України,органів державної влади, безпеки та правопорядку, до тогочисліпрацівниківмитноїслужби,оскількиДержавнамитна службає органом державноївиконавчої владизіспеціальним статусом. [18]

 

2.2Присвоєнняспеціальнихзвань та порядокпросування послужбі

як я ужезазначав, привступі на службу вмитніорганиособіприсвоюєтьсяспеціальнезвання.Митний кодексвизначає 14видівспеціальнихзвань, аположення «Проспеціальнізванняпрацівників йкурсантіввищихнавчальнихзакладівмитноїслужби» –суб’єктів, щоздійснюютьприсвоєннявідповіднихзвань:

>Дійснийдержавнийрадникмитноїслужби (>званняприсвоюється Президентом України заподаннямКабінету міністрів України),державнийрадникмитноїслужби 1 рангу,державнийрадникмитноїслужби 2 рангу,державнийрадникмитноїслужби 3 рангу (>всі-Президентом України заподаннямГоловиДержмитслужби),радникмитноїслужби 1 рангу,радникмитноїслужби 2 рангу,радникмитноїслужби 3 рангу,інспектормитноїслужби 1 рангу,інспектормитноїслужби 2 рангу,інспектормитноїслужби 3 рангу,інспектормитноїслужби 4 рангу,молодшийінспектормитноїслужби (усі –ГоловоюДержмитслужби заподаннямкерівникавідповідногорівня,курсант-головоювідповідногонавчального заставі).

Під час перебуваннячергу,положенням «Проспеціальнізванняпрацівників йкурсантіввищихнавчальнихзакладівмитноїслужби»встановлюється, що под годинупризначення на посади працівникаммитноїслужбиприсвоюютьсяспеціальнізвання вмежахвідповідноїкатегорії посад:

–особі, щовпершезарахована на посаду, згідно ізякою передбачене забезпеченнявиконаннязавдань,покладених намитніоргани,виконанняорганізаційно-розпорядчих таконсультативно-дорадчихфункцій,присвоюєтьсяспеціальнезванняінспекторамитноїслужби 4 рангу;

–особі, щозарахована нанавчання донавчального заставі задержавнимзамовленняммитноїслужби,присвоюєтьсязвання курсанта;

–випускникамнавчальнихзакладів, у якіздійснюваласяпідготовкафахівців длямитноїслужби,присвоюєтьсяспеціальнезванняінспекторамитноїслужби 4 рангу, авипускникам ізвідзнакою –спеціальнезванняінспекторамитноїслужби 3 рангу,випускникам, щонавчалися занаправленняммитнихорганів безвідриву від роботи та ізвідзнакоюзакінчилиповний курснавчання,можеприсвоюватисядостроковочерговеспеціальнезвання вмежах,передбаченихпосадою, заумовиперебування впопередньомуспеціальномузванні не менше ніжпротягомполовинивідповідноготерміну;

– особам, щоперебували надержавнійслужбі тавпершепризначені умитномуоргані,спеціалізованіймитнійустанові таорганізації на посаду, згідно ізякою передбачене забезпеченнявиконаннязавдань,покладених намитніоргани,виконанняорганізаційно-розпорядчих таконсультативно-дорадчихфункцій,може бутиприсвоєноспеціальнезвання запосадою, на якоїпризначена особа, чи однією чи дваступенінижче такогозвання ізурахуванням рангу державногослужбовця, стажу державноїслужби;

–особі, щовпершезарахована на посаду, згідно ізякою передбачене забезпеченнявиконаннязавдань,покладених намитніоргани,виконанняадміністративно-господарських таіншихподібнихфункцій,присвоюєтьсяспеціальнезваннямолодшогоінспекторамитноїслужби.

Уразіприсвоєннячерговогоспеціальногозвання вмежахвідповідноїкатегорії посад дляпрацівниківмитноїслужбиустановлюєтьсятакийтермінперебування успеціальномузванні:радникмитноїслужби 1 рангу – 3 рокта,радникмитноїслужби 2 рангу – 3 рокта,радникмитноїслужби 3 рангу – 3 рокта,інспектормитноїслужби 1 рангу – 2 рокта,інспектормитноїслужби 2 рангу – 2 рокта,інспектормитноїслужби 3 рангу – 2 рокта,інспектормитноїслужби 4 рангу – 2 рокта,інспектормитноїслужби – 2 рокта,молодшийінспектормитноїслужби – 2 рокта.

>Термінперебування успеціальномузванні,найвищому длявідповідної посади, необмежується.Термінперебування вспеціальномузваннідійсного державногорадникамитноїслужби, державногорадникамитноїслужби 1, 2 й 3 рангу, курсанта невстановлюється.Термінперебуванняпрацівникамитноїслужби увідпустці із догляду за межі незараховується дотермінуперебування успеціальномузванні.

>Слідвідзначити, що не усім працівникаммитнихорганівприсвоюютьсяспецальнізвання. Так,єкатегоріяпрацівників, щопрацюють вмитних органах, йнаданняспеціальнихзваньяким непередбачається. Та усе ж таки, нимиповністюпоширюєтьсязаконодавство України пропрацю.Прикладо такихпрацівниківможе бутиобслуговуючий персонал.

>Присвоєнняспеціальнихзвань працівникаммитноїслужби проводитисяпослідовно.

>Особі,призначеній на посаду ізустановленнямвипробувальноготерміну,спеціальнезванняприсвоюється после йогозакінчення.

Уразіпризначенняпрацівника навищу посадуйомуможе бутиприсвоєноспеціальнезвання бездотриманнячерговості, але й невище, ніж на дваступені від того, якумаєпрацівник.Нагадаю, що одним звидівдисциплінарнихстягнень,передбаченихдисциплінарним статутоммитноїслужби України,єзатримка вприсвоєннічерговогоспеціальногозвання наперіод до одного року чипониження вспеціальномузванні однієюступінь.Працівникам, до якізастосовувалосядисциплінарнестягнення увиглядіпониження успеціальномузванні однієюступінь,попереднєзванняпоновлюєтьсянезалежно від посади, якої на даний моментпоновленнязвання смердотізаймають. Часперебування упониженомуспеціальномузванні дотермінуперебування впоновленомуспеціальномузванні незараховується.

Уразітимчасовоговиконанняобов’язків напосадіспеціальнезвання, щовідповідаєційпосаді, неприсвоюється.

ГоловаДержмитслужбимає правоприсвоювати працівникаммитноїслужби: котрівиконують особливовідповідальні заподіяння чинавчалися занаправленняммитнихорганів безвідриву від роботи таотримали диплом проповнувищуосвіту ізвідзнакою, –спеціальнізвання вмежах,визначених длявідповідної посади,достроково, заумовиперебування впопередньомуспеціальномузванні не менше ніжпротягомполовинивстановленоготерміну. У окремихвипадках –спеціальнізваннярадниківмитноїслужби,інспекторівмитноїслужби,якимприсвоєніперсональнізвання, безурахуваннятермінуперебування вспеціальномузванні та бездотриманнячерговості, але й невищерівня персональногозвання,присвоєногоїм дозапровадженняспеціальнихзвань.

>Спеціальнезвання,присвоєнепрацівникумитноїслужби,зберігається йогодовічно.Позбавленняспеціальногозванняздійснюєтьсялише завироком суду. Проприсвоєння тапозбавленняспеціальногозванняробитьсявідповіднийзапис утрудовійкнижці.Особам,якимприсвоєноспеціальнізвання,виплачуютьсящомісячнігрошові надбавки урозмірах,установленихКабінетом міністрів України.

>Слідзазначити, щокрімпросування послужбі шляхомприсвоєннявищогоспеціальногозванняіснуєпросування послужбі шляхомзайняття болеевисокої посади.Взагаліці двавидипросування послужбівзаємопов’язані,аджезваннямаєбільш-меншвідповідатизайманійпосаді. Процеспіввідношення ужезгадувалосьвище.

>Отож,переведення послужбі навищу посадуздійснюється ізурахуваннямділових йморальнихякостейпрацівника, йогоорганізаторськихздібностей,результатів роботи йатестації,авторитетності вколективі.Вищі посадиможутьзаміщатися наконкурсних засідках.Переведення нарівнозначні посадиздійснюється вразіслужбовоїпотреби,необхідностіукомплектуваннявакантних посад чи болеедоцільноговикористанняслужбовихосіб.

>Переведенняслужбовихосіб ізвищих посад нанижчіпровадиться:

– уразіскороченняштатів;

– за станомздоров’я згідно ізвисновкоммедичноїкомісії;

– заособистимпроханням;

– заслужбовоюневідповідністю (>виходячи ізділових,моральних йособистихякостей, атакож з висновкамиатестаційноїкомісії);

– у порядкудисциплінарногостягненнявідповідно доДисциплінарного статутупрацівниківмитнихорганів України.

Унаказах пропереведенняслужбовихосіб нанижчі посадиобов’язковозазначаютьсяпередбаченіцим пунктомпідстави.Рішення пропереведення послужбіприймаєтьсякерівникамимитнихорганів,якимнадано правоприйняття тазвільнення із роботи. [11,4]

 

2.3Особливостіпроходженняслужби вмитних органах

 

2.3.1Видидисциплінарнихстягнень тазаохочень

Запорушення правилвнутрішнього трудовогорозпорядку, занедотриманнядеякихнормативно-правовихактівпосадовим особаммитноїслужбиможе бутипритягнута додисциплінарногостягнення.

>Керівникмитного органумає правозастосуватитаківидидисциплінарнихстягнень:зауваження,догану,попередження пронеповнуслужбовувідповідність,звільнення ізмитного органу.

>Дисциплінарністягненнязастосовуютьсякерівникамивідповіднихмитнихорганів,якимнадано правоприймати на роботу тазвільняти із роботипосадовихосібмитноїслужби.

>Відомості продисциплінарністягненнязаносяться доособовоїкарткипосадової особинимитноїслужби у порядку,встановленомуцимСтатутом.

>Дисциплінарністягненнядіютьпротягом одного року від дня їхнізастосування.

>Протягом рядок діїдисциплінарнихстягнень допосадовихосібмитноїслужби незастосовуються заходьзаохочення, завиняткомдостроковогозняттяранішенакладеногодисциплінарногостягнення. [7]

яквідомо,Дисциплінарний статуткрімдисциплінарнихстягненьмістить йзаохочення.Заохоченняреалізується уформізаходівматеріального та моральногостимулювання, котрізастосовуються допосадовихосібмитноїслужби засумліннеставлення досвоїхслужбовихобов’язків.Посадові особинимитноїслужби умежах прав,наданихцимСтатутом,заохочуються зазразковевиконанняпокладених нимислужбовихобов’язків,бездоганну службу,активність таініціативність,виявлені под годинувиконаннясвоїхслужбовихобов’язків. Заходь моральногостимулюванняпостійновизначаютьсякерівництвомДержавноїмитноїслужби України тамитнихорганів якважливий чинник позитивноговпливу назміцненняслужбовоїдисципліни,підвищеннявідповідальності тарезультативності вроботі

Допосадовихосібмитноїслужбиможуть бутизастосованітаківидизаохочень:оголошення подяки,нагородженнягрошовоюпремією,нагородженняціннимподарунком,іменнимподарунком,нагородженняграмотою,почесноюграмотою,занесенняпрізвища до КнигипошаниДержавноїмитноїслужби чивідповідногомитного органу,зняттяранішенакладеногодисциплінарногостягнення,нагородженнявідомчимивідзнаками.

>Керівникспеціальноуповноваженого центрального органувиконавчої влади вгалузімитної справкористується правомзастосування до всіхпосадовихосібмитноїслужбибудь-якихвидівзаохочення.

>Керівникимитнихорганівмають правозастосовувати допідпорядкованихпосадовихосібмитноїслужби усівищепереліченівидизаохочень,крімнагородженнявідомчимивідзнаками.Керівникмитного органувищогорівнямає право вмежахсвоєїкомпетенціїскасовуватизаохочення,неправомірнозастосоване допосадової особинимитноїслужбикерівникомнижчогорівня,якиййомупідпорядкований.

>Заохоченнязастосовуються напідставісукупноїоцінкипрофесійнихякостей,результатів роботи,ступеняактивності,ініціативності тадисциплінованостіпосадової особинимитноїслужби.

>Відомості прозаохочення,заносяться дотрудової книжки тадоводяться довідома колективумитного органу. [7]

>Нагрудний знак «Золотазірка «За заслуги»єнайвищоювідзнакоюДержавноїмитноїслужби України,якоюнагороджуютьсяпрацівникимитноїслужби України таінші особини.Врученнявідзнаки проводитися вурочистійобстановціГоловоюСлужби чи за йогодорученням членамиколегіїДержмитслужби України.Працівникаммитноїслужби,нагородженимнагрудним знаком «Золотазірка «За заслуги»,видаєтьсягрошовавинагорода врозмірі 3000 грн. зарахунок фонду оплати роботивідповідногомитного органу.

>Особи, котрінагородженіцимнагрудним знаком,заносяться до КнигиПошаниДержавноїмитноїслужби України.

>ЗаохочувальноювідзнакоюДержмитслужби України «>Відмінниймитник» 1, 2ступенівнагороджуютьсяпрацівникимитнихорганів,спеціалізованихмитнихуправлінь йорганізацій, котріпрацюють вмитних органах не меншетрьох років йдосягливизначнихуспіхів убезпосередньомуздійсненнімитного контролю тамитногооформленнятоварів йтранспортнихзасобів, щопереміщуються черезмитний кордон України, уборотьбі ізконтрабандою тапорушеннямимитних правил; увпровадженні у практикудосягнень науки й передовогодосвіду; упідготовці тапідвищеннікваліфікаціїфахівців ізмитної справ, уствореннівисокоякіснихпідручників йнавчальнихпосібників ізмитно-правової тематики; упідготовцізаконодавчих таіншихнормативно-правовихактів ізмитної справ, укадровій,планово-фінансовій,адміністративно-господарськійроботі.НагородженняпрацівниківмитноїслужбиВідзнакою проводитися, як правило, одного разу нарік до Днямитноїслужби України.Особі,нагородженійвідзнакою,видаєтьсяпосвідчення.Відзнака тапосвідчення донеївручаєтьсяГоловоюСлужби, чи за йогодорученням, членамиколегіїДержмитслужби,керівникамимитнихорганів вурочистійобстановці.Працівникумитноїслужби,нагородженомувідзнакою,моженадаватисьвинагорода врозміріпосадового окладу зарахунок фонду оплати роботивідповідногомитного органу. Утрудовійкнижці,особовійсправінагородженогоробитьсявідповіднийзапис ззазначеннямдати й номери наказуДержмитслужби України пронагородження.

>ЗаохочувальноювідзнакоюДержавноїмитноїслужби України – «Засприяннямитним органам»нагороджуються особини запліднуспівпрацю,активнудопомогумитним органам України увиконаннізавдань ззахистуекономічнихінтересів держави.

>ЗаохочувальноювідзнакоюДержмитслужби України –нагрудний знак «Зазвитягу» 1, 2, 3ступенівнагороджуютьсяпрацівникиДержмитслужби України,митнихорганів,спеціалізованихмитнихустанов йорганізацій замужність йвідвагу,професіоналізм,принциповість йнаполегливість,виявлені іздотриманняметичних норм привиконанніслужбовихобов’язків; завагомийособистийвнесок узміцненняекономічної безпекиУкраїни.Утрудовійкнижці,особовійсправінагородженогопрацівникакадровоюслужбоюробитьсявідповіднийзапис ззазначеннямдати й номери наказу пронагородження. [13,19, з. 2]

 

2.3.2Регламентаціяробочого годині намитних органах

>Тривалістьробочого годинипосадовихосібмитнихорганіввизначаєтьсявідповідно дозаконодавства пропрацю України ізурахуваннямособливостейздійсненнязаходів ізмитного контролю,митногооформлення таборотьби ізконтрабандою йпорушеннямимитних правил, тастановить 40 часів натиждень. Дляпрацівниківустановлюєтьсяп'ятиденнийробочийтиждень іздвомавихідними днями.Тривалістьщоденної роботи (>зміни)визначається правиламивнутрішнього трудовогорозпорядку чиграфікамизмінності, котрізатверджуєкерівникмитного органу запогодженням ізпрофспілковимкомітетом іздодержаннямустановленоїтривалостіробочого тижня.

Зурахуваннямспецифіки роботидеякихпідрозділів (>наприклад набезперервнодіючихмитних посадах та пунктах накордоні), де за характером умів роботизапровадженняп'ятиденногоробочого тижняєнеможливим чинедоцільним, йвідповідно неможе бутидодержанащоденна чищотижневатривалістьробочого години,встановлюється запогодженням ізпрофспілковимкомітетоммитного органузміннийцілодобовий режим роботи іззапровадженнямпідсумованогооблікуробочого години із тим, щобтривалістьробочого години заобліковийперіод неперевищувала нормального числаробочих часів. При цьомупрацівникичергуються взмінахрівномірно в порядку,встановленому правиламивнутрішнього трудовогорозпорядкумитного органу.Загалом годину початку йзакінченнящоденної роботи (>зміни)встановлюється правиламивнутрішнього трудовогорозпорядку йграфікамизмінності.

>Надурочні роботи, атакож робота унічний годину, усвяткові йнеробочіднітрудовимзаконодавством обмежена. Алі длявиконанняневідкладної йнепередбаченої роботи,окреміпрацівникимитнихорганів (>підрозділів де незапровадженоцілодобовийзмінний режим роботи)можутьзалучатися до роботи внадурочний, а й унічний годину, усвяткові йнеробочідні.Залучення до роботи узазначений годину тасвяткові йнеробочіднідопускається лише записьмовим наказомкерівникамитного органу іздозволупрофспілковогокомітету цого органу.

>Надурочні роботи неповинніперевищувати для шкірногопрацівникачотирьох часівпротягом двохднівпідряд й 120 часів нарік.

>Робота унічний годину (>нічнимвважається годину 10годинивечора до 6години ранку)оплачується упідвищеномурозмірі,встановлюваномувідповідноюпостановоюКабінету міністрів України, щовстановлює порядок оплатипрацівниківмитнихорганів,галузевоюугодою таколективним договором, але йвідповідно до трудовогозаконодавства винна бути ненижче 20відсотківтарифної ставки (окладу) закожну годину роботи унічний одну годину намитних органах одну годинустановить 35відсотків.

>Отож, як мибачимо,тривалістьробочого годинипрацівників окремихпідрозділів неєчітковизначеною, але й вбудь-якомувипадкуце всемає бути передбачене чи в трудовому, чи вколективномудоговорі. [3]

2.3.3Поняття та порядокпроходженняатестації вмитних органах

>Атестаціяпосадовихосібмитноїслужби-один звидівперевіркиїїморальних таділовихякостей,відповідностізайманійпосаді.Атестація проводитися ізметоюпідвищенняефективності їхньогодіяльності тавідповідальності

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація