Реферати українською » Таможенная система » Митний контроль в Україні


Реферат Митний контроль в Україні

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>КУРСОВАРОБОТА

>Митний контроль в Україні

>2009р.


>Зміст

>Вступ

1.Поняття, позначка,форми таметодимитного контролю

2.Зонимитного контролю

3. Правамитнихорганівщодоздійсненнямитного контролю.Особливостіпроцедуримитного контролю

>Висновки

Списоквикористноїлітератури


>Вступ

>Митний кодекс Україниспрямований на забезпеченнядодержаннямитниками,іншимидержавними органами,суб'єктамизовнішньоекономічноїдіяльності, атакожгромадянами прав та обовязків угалузімитної справ.Митна справаєскладовоючастиноюзовнішньополітичної йзовнішньоекономічноїдіяльності України.Митна справавключає у собівстановлення порядку таорганізаціюпереміщення черезмитний кордон Українитоварів йпредметів,обкладеннямитом,оформлення,здійснення контролю таіншихзаходівщодореалізаціїмитної політики України.

З переходом доринковоїекономіки танаданнясуб'єктампідприємництва более широких прав у сферізовнішньоекономічноїдіяльностізрісобсягекспортно-імпортнихоперацій. Усіце нафонідужескладної йекономічноїситуації в странеможепризвести докатастрофічнихнаслідків векономіці України.Недосконалістьзаконодавства прозовнішньоекономічну діяльністьстворюєможливість длярізного родузловживань припереміщенні черезмитний кордонтоварів, промов тацінностей, атакожвалюти.

>Багатопитаньмитногорегулювання насьогоднішній деньзалишаютьсяспірними,невирішеними однозначно.Відсутністьсередпрактичнихпрацівниківєдності думок, атакожмайжеповнавідсутністьтеоретичнихнапрацювань,середнауковцівзнижуєефективністьзастосуваннямитногозаконодавства,призводить до неоднозначноготрактуванняположеньнормативнихактів, щорегулюютьмитнусправувнаслідок чогозустрічаємовипадки, колиодне й ті ж запитання врізнихмитницяхвирішуєтьсяпо-різному.

>Сьогодні роботамитнихорганів Україниспрямована на захистекономічнихінтересівнашої держави,боротьбу ззлочинністю, забезпеченняреалізаціївимогмитногозаконодавства України.Митні правила Українидещовідрізняються від тихий,цюзастосовуються віншихкраїнах, але й у яких, вцілому,враховуютьсяположенняміжнароднихконвенцій ізмитнихпитань. разом із тім,законодавчіакти, що булиприйняті у Перші роктанезалежності, уже невідповідаютьвимогамсьогодення.

>Чинний насьогодніМитний кодекс України невраховуєобставин,пов'язаних ізвиходом назовнішнійринокпідприємств всіх формвласності таздійсненнязовнішньоекономічнихоперацій наумовах, щозастосовуються вкраїнах ізринковоюекономікою.

>Значнихзмінзазнало йзаконодавство України, щорегулюєзовнішньоекономічну діяльність, атакожподаткове тазаконодавство провалютнерегулювання.Прийнятоцілий рядзаконодавчих таіншихнормативнихактів, щорегулюютьвідносини уцихгалузях.

>Вимагаютьвідповідногозакріплення внаціональномузаконодавстві, у томучислі ймитному,міжнародно-правовіакти проприєднання доміжнароднихконвенцій,зокрема,митнихпитань,кроки на шляху довступу доєвропейських таміжнароднихекономічнихсоюзів, таких,наприклад, як ГАТТ СОТ, атакож членство країни уСпівдружностінезалежних держав тапідписанні йратифікуванні у зв'язку ізцим догоди таіншихдокументів.

>Приведеннямитногозаконодавства увідповідність ззагальноприйнятими усвітовійпрактиці нормами та правиламивимагаєдокорінноїпереробкиМитного кодексу України тапідготовкинової йогоредакції.Проведеннятакої роботипотребуєзначного години. Алі подалізволікання ізпереглядом норм таположеньзаконодавстваобертаєтьсянеповторнимизбитками як для держави, то й длясуб'єктівгосподарювання.


1.Поняття, позначка,форми таметодимитного контролю

Порядокпереміщення черезмитний кордон Українитоварів таіншихпредметів,митнерегулювання,пов'язане ізвстановленням мст тамитнихзборів,процедуримитного контролю таіншізасобипроведення в життямитної політикистановлятьмитнусправу.

>Митна справа в Українірозвивається у напрямкугармонізації тауніфікації іззагальноприйнятими вміжнароднійпрактиці нормами та стандартами. Українасамостійновизначаємитнуполітику,створюєвласнумитну систему таздійснюємитнерегулювання насвоїй територї.

>Митнерегулюванняздійснюєтьсявідповідно в Україну таміжнароднихдоговорів України. Українаможевступати вмитнісоюзи ізіншими державами,брати доля вдіяльностіміжнароднихорганізацій ізпитаньмитної справ.

>Територія України, до тогочислі територїштучнихостровів, установок таспоруд, щостворюються векономічній (>морській)зоні України, надякими Українамаєвиключнуюрисдикціющодомитної справ,становитьєдинумитнутериторію.Межімитної територї Україниємитним кордоном України.Митний кордон Україниспівпадає іздержавним кордоном України, завинятком міжспеціальнихмитних зон.Межі територїспеціальнихмитних зон ескладовоючастиноюмитного кордону України. На територї Україниможутьстворюватисяспеціальнімитнізонирізного типу. Статус татериторіязазначених зонвстановлюютьсяВерховноюРадою Українивідповідно в Україну проспеціальнімитнізони.

Українаможеукладати із державамидвосторонні табагатосторонні домов, котрі наосновівзаємностівстановлюютьспеціальнімитнірежими, щопередбачаютьпільговіумови длясуб'єктівзовнішньоекономічноїдіяльності України таіноземнихсуб'єктівгосподарськоїдіяльностіцих держав.

>Згіднозі ст. 40Митного кодексу України,митний контроль –цесукупність заходів,здійснюванихмитними органами ізметою забезпеченнядотриманнямитногозаконодавства України.Митний контроль проводитисявинятковомитними органамивідповідно доМитного кодексу України,тобтосуб'єктамимитного контролю (особами,правочинними на йоговиробництво)є працівникимитнихорганів.

Метамитного контролюскладається вперевірцідотриманнязаконностіпереміщеннятоварів йтранспортнихзасобів черезмитний кордон, атакождотримання умівобраногомитного режиму іздійсненняпідприємницькоїдіяльності в сферімитної справ.

>Інститутмитного контролюрозумієтьсяподвійно:по-перше, якзагальний статус (>правовий режим)переміщуваних черезмитний кордонтоварів йтранспортнихзасобів.По-друге, яксукупністьперевірочнихзаходів.

якоб'єктмитного контролю вартовиділитидержавніінтереси, щоукладаються в забезпеченнюдотриманняфізичними особами іучасниками зовнішньоекономічної діяльностіположень, щорегулюютьпереміщеннятоварів йтранспортнихзасобів черезмитний кордон, атакожздійсненнядіяльності, контролю надякоюпокладений намитніоргани.

Узалежності від того щобезпосередньоспрямованоперевірочну діяльністьмитнихорганів,виділяютьнаступніпредметимитного контролю:

>товари ітранспортнізасоби (>переміщувані чипереміщені черезмитний кордон);

>документи івідомості,необхідні длямитнихцілей;

>підприємницька діяльність, контролю надякоюпокладений намитніоргани.

>Останній ізперерахованихвищепредметівмитного контролювідображає однуважливу йогоособливість -випадки,безпосередньо непов'язані ізпереміщенням черезмитний кордонтоварів йтранспортнихзасобів. Ос-кільки немаєпереміщення,виходить, немає імитногооформлення (завиняткомвипадківзмінимитного режиму), аце уженадаєсамостійністьмитному контролю,відокремлюючи його відпроцедуримитногооформлення. Будучисистематичноюперевіркоюдіяльності, даний вид контролюможе бутипозначенийнаглядом. Навідміну від контролюконкретнихпредметів (>товарів,документів,транспортнихзасобів)митнийнагляд —перевірка понад абстрактна імістить усобібезлічпредметів (порядокведенняоблікутоварів, щозберігаються намитних складах,працездатністьохоронноїсигнализація,дотримання пропускного режиму на територї складутимчасовогозберігання,дотримання порядкупроведенняоперацій із товарами, щозберігаються, йін.) .

>Документи,необхідні длямитного контролюможутьрозглядатися якпредмети контролю як приоформленніпереміщуванихтоварів йтранспортнихзасобів чиоформленнізмінимитного режиму, то й припроведеннімитногонагляду.Причому попризначенню їхніможливорозділити накількавидів:

>документи,необхідні длямитногооформлення і контролю;

>документи,необхідні для контролю (>нагляду).

Таким чином,митний контроль якперевірка -цездійснюванамитними органами Україниперевіркапереміщуваних черезмитний кордонтоварів йтранспортнихзасобів,документів йвідомостей, необходимих длямитнихцілей, атакожнагляд запідприємницькоюдіяльністю (>ринокмитнихпослуг) у сферімитної справ.

>Митному контролюпідлягаютьусітовари йтранспортнізасоби, щопереміщуються черезмитний кордон України.Митний контрольпередбачаєпроведеннямитними органамимінімумумитних процедур, необходимих для забезпеченнядодержаннязаконодавства України ізпитаньмитної справ.Обсяг таких процедур та порядок їхньогозастосуваннявизначаютьсявідповідно до цого Кодексу,іншихнормативно-правовихактів, атакожміжнароднихдоговорів України,укладених вустановленому законом порядку.

>Митний контрольтоварів,транспортнихзасобівперевізників у пунктах пропуску черездержавний кордон Україниздійснюєтьсяцілодобововідповідно дотиповихтехнологічних схем пропуску черездержавний кордон Україниавтомобільних,водних,залізничних таповітрянихтранспортнихзасобівперевізників, щозатверджуютьсяКабінетом міністрів України. [8]

>Згіднозі ст.41Митного кодексу України,митний контрольздійснюєтьсябезпосередньопосадовими особамимитнихорганів шляхом:

>перевіркидокументів тавідомостей, необходимих для такого контролю;

>митногоогляду (>огляду тапереоглядутоварів йтранспортнихзасобів,особистогооглядугромадян);

>облікутоварів йтранспортнихзасобів, щопереміщуються черезмитний кордон України;

>усногоопитуваннягромадян тапосадовихосібпідприємств;

>перевіркисистемизвітності таоблікутоварів, щопереміщуються черезмитний кордон України, атакожсвоєчасності,достовірності,повнотинарахування тасплатиподатків йзборів, котрівідповідно до законівсправляються припереміщеннітоварів черезмитний кордон України;

>оглядутериторій таприміщеньскладівтимчасовогозберігання,митнихліцензійнихскладів,спеціальнихмитних зон,магазинівбезмитноїторгівлі таінших місць, дезнаходяться чиможутьзнаходитисятовари йтранспортнізасоби, щопідлягаютьмитному контролю, чипровадиться діяльність, контролю надякоюпокладено намитніоргани законом;

>використанняінших форм,передбаченихцим Кодексом таіншими законами України ізпитаньмитної справ. [2]

Порядокздійсненнямитного контролювизначаєтьсяКабінетом міністрів Українивідповідно до нормМитного кодексу України.

Увідповідності із 42-го под годинупроведеннямитного контролюмитніорганисамостійновизначають форму таобсяг контролю,достатні для забезпеченнядодержаннязаконодавства України ізпитаньмитної справ таміжнароднихдоговорів України,укладених вустановленому законом порядку, контролю наддотриманням якіпокладено намитніоргани.

У ст.43Митного кодексувказується, щотовари йтранспортнізасобиперебувають подмитним контролем із моменту його початку й дозакінчення згідно іззаявлениммитним режимом. Уразіввезення намитнутериторію Українитоварів йтранспортнихзасобівмитний контрольрозпочинається із моментуперетинання нимимитного кордону України. Уразівивезення замежімитної територї Українимитний контрольрозпочинається із моментупред'явленнятоварів йтранспортнихзасобів длямитногооформлення та їхньогодекларування вустановленомуцим Кодексом порядку.Тривалістьперебуваннятоварів йтранспортнихзасобів подмитним контролем на територїзонимитного контролю упункті пропуску намитномукордоні Українивстановлюєтьсявідповідно дотехнологічноїсхеми пропуску черезмитний кордоносіб,товарів йтранспортнихзасобів.

>Митний контрользакінчується:

> уразіввезення намитнутериторію України - послездійснення уповномуобсязімитногооформленнятоварів йтранспортнихзасобів, щопереміщуються черезмитний кордон України;

> уразівивезення замежімитної територї України - послездійснення уповномуобсязімитногооформленнятоварів йтранспортнихзасобів таперетинання нимимитного кордону України, завиняткоммитнихрежимів, котріпередбачаютьперебування подмитним контролемпротягомусього години діїмитного режиму. [2]

Привиборі форммитного контролювикористається системакеруванняризиками. При цьому подризикомрозумієтьсяймовірністьнедотриманнямитногозаконодавства України.

>Митніорганиперевіряютьдокументи івідомості,представлені примитномуоформленнітоварів йтранспортнихзасобіввідповідно доМитного кодексу України, ізметоювстановленнядійсностідокументів йвірогідностівідомостей, щовтримуються у яких, атакожправильностіїхньогооформлення.

>Перевіркавірогідностівідомостей,представлених умитніоргани примитномуоформленні,здійснюється шляхомїхньогозіставлення ізінформацією,отриманої ізіншихджерел, у томучислі за результатамипроведенняінших форммитного контролю,аналізувідомостейспеціальноїмитної статистики,обробкивідомостей ізвикористаннямпрограмнихзасобів, атакожіншими способами, незабороненимизаконодавством України.

Привиробництвімитногооформленнятоварів йтранспортнихзасобів,переміщуваних черезмитний кордон,посадовихосібмитнихорганіввправіпроводитиуснеопитуванняфізичнихосіб, атакожосіб, щоєпредставникамиорганізацій, щоволодіютьповноваженнямивідносно такихтоварів йтранспортнихзасобів, безоформленняпоясненьзазначенихосіб уписемнійформі.

>Отриманняпояснень -одержанняпосадовоюособоюмитного органувідомостей прообставини, щомаютьзначення дляпроведеннямитного контролю, віддекларантів,осіб щомають ставлення допереміщеннятоварів йтранспортнихзасобів черезмитний кордон йпривабливітаківідомості.Поясненняоформляється вписемнійформі.

>Митнеспостереження -гласне,цілеспрямованим,систематичним чиразовим,безпосереднім чиопосередковане (ззастосуваннямтехнічнихзасобів)візуальнеспостереженнявповноваженимипосадовими особамимитнихорганів заперевезеннямтоварів йтранспортнихзасобів, щоперебувають подмитним контролем,здійсненням із нимивантажних йіншихоперацій.

>Митнийоглядтоварів йтранспортнихзасобів -зовнішнійвізуальнийоглядтоварів, багажуфізичнихосіб,транспортнихзасобів,вантажнихємностей,митних пломб, печаток йіншихкоштівідентифікаціїтоварів дляцілеймитного контролю, провадженьуповноваженимипосадовими особамимитного органу,якщотакийогляд незв'язаний ізрозкриттям транспортногозасобу чи йоговантажнихприміщень йпорушеннямупакуваннятоварів.

Узонімитного контролюмитнийоглядтоварів йтранспортнихзасобівможепроводитися под годинувідсутності декларанта,іншихосіб, щоволодіютьповноваженнямивідноснотоварів йтранспортнихзасобів, йїхніхпредставників, завиняткомвипадків, колизазначені особинивиявляютьбажання бутиприсутнім примитномуогляді.

>Митнийогляд - провадженьуповноваженимипосадовими особамимитного органуоглядтоварів йтранспортнихзасобів,зв'язанийзізняттям пломб, печаток йіншихкоштівідентифікаціїтоварів,розкриттямупакуваннятоварів чивантажногоприміщення транспортногозасобу чиємностей,контейнерів йінших місць, деперебувають чиможутьперебуватитовари.

>Митнийоглядтоварів проводитися послеприйняттямитноїдекларації натовари. Доподачімитноїдекларації натовари,увезені намитнутериторію України,митнийоглядможепроводитися ізметоюідентифікаціїтоварів длямитнихцілей чи принаявностіінформації пропорушеннямитногозаконодавства України ізметоюперевіркитакоїінформації, атакожпроведеннямитного контролю наосновівибірковоїперевірки.

>Особистийогляд яквиняткова формамитного контролюможе бути проваджень зарішенням начальникамитного органу чи особини, його щозаміщає, принаявностіпідставприпускати, щофізична особа, щовипливає черезДержавний кордон України і, щоперебуває взонімитного контролю читранзитнійзоніаеропорту,відкритого дляміжнародногоповідомлення,приховує присобі ідобровільно невидаєтовари,забороненівідповідно до ввезення намитнутериторію України івивозу зцієї територї чипереміщувані ізпорушенням порядку,установленогоМитним кодексом України.

>Рішення пропроведенняособистогооглядуприймається начальникоммитного органу чиособою, його щозаміщає, уписемнійформі шляхомнакладеннярезолюції нарапортіпосадової особинимитного органу чиоформляєтьсяокремим актом.

Передпочаткомособистогооглядупосадова особамитного органузобов'язанооголоситифізичнійособірішення пропроведенняособистогоогляду,ознайомитифізична особа із його правами іобов'язками припроведенні такогоогляду ізапропонуватидобровільновидатиприховуванітовари.

Фактознайомленняфізичної особини ізрішенням пропроведенняособистогооглядузасвідчуєзазначеноюособою шляхомвідповідногонапису нарішенні пропроведенняогляду. Увипадкувідмови відздійснення такихдій процеробитьсяоцінка нарішенні пропроведенняособистогоогляду,засвідчуванапідписомпосадової особинимитного органу, щооголосиврішення пропроведенняособистогоогляду.

>Митніорганиздійснюютьперевіркунаявності на товарах чиїхньомувпакуванніспеціальних марок,ідентифікаційнихзнаків чиіншихспособівпозначеннятоварів,використовуваних дляпідтвердженнялегальностіїхнього ввезення намитнутериторію України увипадках,передбачених законами ііншимиправовими актами України.

>Відсутність на товарахспеціальних марок,ідентифікаційнихзнаків чиіншихспособівпозначеннятоваріврозглядається якпідтвердження факту ввезеннятоварів намитнутериторію України безвиробництвамитногооформлення івипускутоварів,якщо особа, уякоготакітоваривиявлені, недоведезворотне.

>Оглядприміщень йтериторій проводитися ізметоюпідтвердженнянаявностітоварів йтранспортнихзасобів, щоперебувають подмитним контролем, у томучисліумовновипущених, на яких складахтимчасовогозберігання,митних складах, уприміщеннях магазинубезмитноїторгівлі, аосіб, у якіповинніперебуватитоваривідповідно до умівмитних процедур чимитнихрежимів,передбачених СКУ.Оглядприміщень йтериторій проводитися принаявностіінформації про втрачутоварів й (чи)транспортнихзасобів,їхньомувідчуженні чи пророзпорядження нимиіншим способом чи проїхнєвикористання впорушеннявимог й умів,установлених СКУ, дляперевіркитакоїінформації, але восновівибірковоїперевірки.Проведенняоглядужитловихприміщень недопускається.

>Митніорганипроводятьмитнуревізію -перевірку фактувипускутоварів, атакожвірогідностівідомостей,зазначених умитнійдекларації іінших документах, щопредставляють примитномуоформленні, шляхомзіставленняцихвідомостей ізданимибухгалтерськогообліку ізвітності, ізрахунками, ізіншоюінформацієюосіб,зазначених у СКУ .

>Митнийоглядтоварів йтранспортнихзасобів,митнийогляд,оглядприміщень йтериторій, атакожособистийогляд ймитнаревізіяоформляються актом заформою,обумовленоїфедеральним органомвиконавчої влади,уповноваженим вобластімитної справ, щоскладається у двохекземплярах.

>Необхідновідзначити, щомитний контроль якперевірка -є одна із його характеристик,інша жрозкриває його якправовий режим, щоздобувається товарами ітранспортнимизасобами через й вчинністьїхньогопереміщення черезмитний кордон України. [9]

Уст.44Митного кодексу України говоритися, щотовари, щопереміщуються черезмитний кордон України, разом із їхніупаковкою тамаркуванням,транспортнізасоби,якими смердотіпереміщуються черезмитний кордон, атакождокументи націтовари йтранспортнізасобипред'являються для контролюмитним органам унезмінномустані в пунктах пропуску черезмитний кордон України та віншихмісцяхмитної територї України,встановленихмитними органами дляздійсненнямитного контролю таоформлення, непізніше ніж через тригодини послеприбуттязазначенихтоварів йтранспортнихзасобів у пункт пропуску читакемісце.Встановлений участиніпершійцієї з статтею рядків, яквиняток,можезбільшуватися у порядку та наумовах,визначенихКабінетом міністрів України.

У розділі ст. 45встановлює, що особини, котріпереміщуютьтовари йтранспортнізасоби черезмитний кордон України чипровадять діяльність, контролю надякоюцим Кодексомпокладено намитніоргани,зобов'язаніподаватимитним органамдокументи тавідомості,необхідні дляздійсненнямитного контролю.Перелікдокументів тавідомостей, необходимих дляздійсненнямитного контролю, порядок їхніподаннявизначаютьсяКабінетом міністрів Українивідповідно до цого Кодексу.Правоохоронніоргани України,фінансовіустанови,податкові таіншіконтролюючіоргани Українивідповідно в Україну назапитимитнихорганів чи завласноюініціативоюінформуютьмитніоргани пронаявні у якихвідомості,необхідні дляздійсненнямитного контролю.

2.Зонимитного контролю

Зметою забезпеченняздійсненнямитними органамимитного контролю за товарами татранспортнимизасобами, щопереміщуються черезмитний кордон України,проведеннязаходів,пов'язаних ізвиявленням,попередженням таприпиненнямконтрабанди тапорушеньмитних правил, у пунктах пропуску намитномукордоні України, вмежахприкордонноїсмуги на державномукордоні України, уморських йрічкових портах,аеропортах, назалізничнихстанціях, натериторіяхпідприємств,спеціальнихмитних зон, аіншихмісцях,визначенихмитними органами,створюютьсязонимитного контролю.

>Згіднозі ст.49Митного кодексу України порядокстворення зонмитного контролю, режим їхньогофункціонуваннявідповідно до цого КодексувизначаютьсяКабінетом міністрів України.Зонимитного контролю вмежахпунктів пропуску черездержавний кордон Українистворюютьсяспеціальноуповноваженимцентральним органомвиконавчої влади вгалузімитної справ запогодженням зспеціальноуповноваженимцентральним органомвиконавчої влади усправахохорони державного кордону України тацентральним органомвиконавчої влади вгалузі транспорту. [2]

У ст. 50вказується, що у зонахмитного контролю,створених умежахпунктів пропуску намитномукордоні України,споруди таоб'єктиінфраструктури, що належатиіншим органам,уповноваженимздійснювативиди контролю,зазначені у з статтею 27Митного кодексу України,розміщуються іздозволуспеціальноуповноваженого центрального органувиконавчої влади вгалузімитної справ,спеціальноуповноваженого центрального органувиконавчої влади усправахохорони державного кордону України та центрального органувиконавчої влади вгалузі транспорту. Порядокнадання такихдозволіввизначаєтьсяКабінетом міністрів України.

У розділі ст. 51передбачає, що режимзонимитного контролю -цевстановленізаконодавством України ізпитаньмитної справприписи,заборони таобмеженнящодоперебуваннятоварів,транспортнихзасобів тагромадян,умовирозташуваннябудівель таспоруд, атакожпроведеннягосподарськихробіт узонімитного контролю.Забезпечення безпекигромадян, атакожсхоронностітоварів, щопереміщуються черезмитний кордон України,дотримання режиму,законності та правопорядку узонімитного контролюпокладається навідповіднімитніоргани. [2]

>Згідно “>Положення про зонумитного контролю”затвердженого наказомДержавногомитногоКомітету України від 6червня 1995 року № 198 тазареєстрованого вМіністерствіюстиції України 23травня 1995 року заМ152/688визначається порядокстворення зонмитного контролю,межі таких зон, режимпереміщеннятоварів таіншихпредметів натериторію таких зон чи замежіцихтериторій, режим доступуосіб втакізони, атакож права йобов'язкислужбовихосібмитнихорганів постворенню йзабезпеченню режимові у зонахмитного контролю. [7]

>Під «пунктом пропуску черездержавний кордон України» у цьомуположеннірозумієтьсяділянкамісцевості чичастина територїприкордонноїзалізничної,автомобільноїстанції,морського,річкового порту,аеропорту (>аеродрому) із комплексомбудівель,споруд таінженерно-технічнихзасобів, дездійснюєтьсяприкордонний,митний таіншівиди контролю й перепустку черездержавний кордон Україниосіб,транспортнихзасобів,вантажів таіншогомайна.

>Під «>зоноюмитного контролю» -частина пункту пропуску намитномукордоні України чи віншихмісцях територї, вмежахякоїмитницяздійснюємитний контроль.

>Під «режимомзонимитного контролю» - порядок доступу таперебування в зонах,включаючислужбовихосіб, котрібезпосередньозабезпечують процесмитного контролю, тагромадян, котріпроходятьмитний контроль чиуповноваженіпред'явити такому контролютовари таіншіпредмети, атакож порядокпереміщеннятоварів таіншихпредметівшмежізонимитного контролю.

>Зонимитного контролюстворюються ізметоюзапобіганняспробам із боціюридичних тафізичнихосібпереміщення черезмитний кордонтоварів таіншихпредметів ізпорушеннямзаконодавства України. У пунктах пропуску черездержавний кордон Українимитниці запогодженням ізПрикордоннимивійськами Українивстановлюютьзонимитного контролю.

>Межізонимитного контролювстановлюютьсявідповіднимиположеннями для шкірного пункту пропуску вмісцяхмитного контролюпасажирів,транспортнихзасобів,вантажів таіншихпредметів:

> вавтомобільних пунктах пропуску - насмугах руху легкового тавантажного автотранспорту, в залахмитногоогляду таіншихприміщенняхмитнихорганів;

> взалізничних пунктах пропуску:

а)пасажирських - в залахмитногоогляду, наперонах та впасажирськихпоїздах закордонногопрямування под годинуздійсненнямитного контролю;

б)вантажних - наоглядовихмайданчиках,контейнернихтерміналах таіншихмісцях, котрівизначені на територїзалізничнихстанцій дляоформленнявантажів;

> вавіаційних пунктах пропуску - в залахмитногоогляду, на стоянках й влітаках ізпочаткоммитногооформлення довідправлення, та віншихмісцях,передбачених ваеропортах дляоформленнявантажів й багажу;

> вморських тарічкових пунктах пропуску - в залахмитногоогляду, на суднах под годину їхні контролю, наконтейнернихтерміналах та віншихмісцях, котрівизначені в портах дляоформленнявантажів йпасажирів.

У зонахмитного контролюрозмішуються лишеспоруди таоб'єктиприкордонних ймитнихорганів, котрінеобхідні длятехнологічногопроцесу.Об'єктиіншихдержавнихконтрольнихорганіврозміщуються за межами зонмитного контролю.

У пунктах намитномукордоні України, щоє межамиспеціальнихмитних зон,митницясамостійновизначає територї зонмитного контролю. Натериторіях та вприміщенняхпідприємств, щозберігаютьтовари таіншіпредмети подмитним контролем,митницявизначає територї зонмитного контролю заумовивиконанняпідприємствомвимог, щозабезпечуютьздійсненнямитного контролю вповномуобсязі.

Приздійсненні контролю наоб'єктахможутьвстановлюватисятимчасовізонимитного контролю.Такізонивстановлюються натермін,необхідний дляпроведеннямитного контролю уповномуобсязі. Режимтимчасових зонмитного контролю доводитися доосіб, котрібезпосередньоприсутні под годинупроведення контролю.

Приорганізаціїспільногомитного контролю ізмитними органамисусідніхкраїн,зонимитного контролюможуть бутирозташовані в пунктах пропуску на територїсуміжних державвідповідно доукладенихУгод.

Режим в зонахмитного контролювстановлюється ізметоюзаборони доступуосіб, непричетних доздійсненняприкордонно-митного контролю,створення умів для роботи тазахистуособового складу тамайнамитнихорганів.Режимні правила у зонахмитного контролюрозробляютьсямитницями України йєобов'язковими длявиконанняспівробітникамидержавнихприкордоннихконтрольнихорганів таосіб, щопрямують через кордон.

Доступ узонимитного контролюдозволяється лишеслужбовим особам, котрібезпосередньоберуть доля втехнології контролю, атакожспівробітникамспеціальнихпідрозділіворганів МВС та РБ України записьмовим Розпорядженнямкерівниківцихпідрозділів приздійсненнізаходів поборотьбізізлочинністю.

>Громадяни, щоперетинаютьмитний кордон України,представникиорганізацій,підприємств таустанов, щоотримують чивідправляютьтовари таіншіпредмети,допускаються до зонмитного контролю напідставідійсних длявиїзду/в'їздудокументів читранспортних таіншихдокументів наотримання/відправкутоварів чиіншихпредметів.

>Службові особини, щомають доступ узонимитного контролю,можутьпересуватися у яких лише вмежах, необходимих длявиконаннясвоїхпрямихслужбових обовязків.Такіслужбові особини неповинні матір присобіцінностей тапредметів,вивезення чиввезення які намитнутериторію Українизаборонено чиобмеженомитними правилами. Доступ узонимитного контролю увипадках, непередбаченихвище,може бути дозволів начальниками контрольно-пропускного пунктуПрикордоннихвійськ ймитниці чи їхньогозаступниками.

>Товари таіншіпредметизнаходяться подмитним контролем взонімитного контролю із моменту їхньоговвезення натериторіюцієїзони й до моменту їхні пропуску черезмитний кордон України чи замежізонимитного контролю.Переміщеннятоварів таіншихпредметів натериторіюзонимитного контролю чи замежітакої територїможливе лише іздозволумитниці.

Зметою забезпеченняналежного режимумитніорганиздійснюютьінженерно-технічні заходь пооблаштуванню зонмитного контролю.

>Основнимиобов'язкамимитнихорганівє:

> забезпечення пропускного режиму до зонмитного контролю;

>охоронамісцяпроведеннямитного контролю ізметоюгарантування безпекислужбовихосібмитниці, котрі йогопроводять, тагромадян, котрі йогопроходять, атакожмайнамитниці,громадян таорганізацій;

>вжиттязаходів полокалізації танейтралізаціїнегативнихпроявів умісцяхпроведеннямитного контролю в необходимихвипадках - увзаємодії ізслужбовими особамиприкордоннихвійськ таорганіввнутрішніхсправ;

>наданнянеобхідноїдопомогиспеціальнимпідрозділам поборотьбізізлочинністю припроведенніоперативно-розшуковихзаходів узонімитного контролю.

>Митніорганимають право:

>встановлюватидодатковірежимні правила в зонахмитного контролю;

>перевірятидокументи на право доступу до зонмитного контролю;

>перевірятиречі,предмети, валюту та ціності, щопереміщуються черезмежі таких зон;

>вимагати відорганізацій,підприємств,установ,громадян таслужбовихосібсуміжних службдодержаннявимог режиму зонмитного контролю.

>Особи,винні впорушенні режимові у зонахмитного контролю, в незаконномупереміщенні череззонимитного контролювантажі»,товарів таіншихпредметів, несутькримінальну,адміністративну чиіншу відповідальність згідно ізчиннимзаконодавством України. [7]

>Постанова від 25грудня 2002 р. N 1947 “Прозатвердження Порядкустворення зонмитного контролю та їхніфункціонування, й Порядкунаданнядозволу нарозміщення у зонахмитного контролюспоруд таоб'єктівінфраструктури, що належатиіншим, ніжмитні, органам державної влади, котріздійснюють контроль под годинупереміщеннятоварів черезмитний кордон України”визначаєвідповідно доМитного кодексу Українимеханізмстворення зонмитного контролю та їхні режим. [3]

>Зонимитного контролюстворюються ізметоюздійсненнямитними органамимитних процедур .щодотоварів татранспортнихзасобів, котріпереміщуються черезмитний кордон України,проведеннязаходів,пов'язаних ізвиявленням,запобіганням йприпиненнямконтрабанди тапорушеньмитних правил.

>Зонимитного контролюстворюютьсямитними, органами:

умежахпунктів пропуску черездержавний кордон;

> умежахприкордонноїсмуги на державномукордоні;

> уморських йрічкових портах,аеропортах, назалізничнихстанціях;

>територіяхпідприємств;

> натериторіяхспеціальнихмитних зон;

> вінших,визначених нимимісцях.

>Зонимитного контролю умежахпунктів пропуску черездержавний кордонстворюютьсяДержмитслужбою запогодженням ізДержкомкордоном таМінтрансом.

>Зонимитного контролюстворюютьсявідповідниммитним органом запогодженням:

> уморських йрічкових портах,аеропортах, назалізничнихстанціях,територіяхпідприємств — ізадміністрацієюпортів,аеропортів,залізничнихстанцій тапідприємств;

> уразіздійсненнямитного контролю умісцях,передбаченихчастиноюдругою з статтею 143Митного кодексу України - ізкерівникамизалізничнихстанцій та органуохорони державного кордону;

> натериторіях —спеціальнихмитних зон - ізвідповідним органамуправлінняспеціальної (>вільної)економічноїзони. [3]

>Межі зонмитного контролю в пунктах пропуску черездержавний кордонвизначаютьсямитним органом запогодженням із органомохорони державного кордону, а пунктах пропуску черездержавний кордон дляморського,річкового,повітряного тазалізничногосполучення -також запогодженням ізадміністрацієюморських йрічковихпортів,аеропортів тазалізничнихстанцій:

> дляавтомобільногосполучення - насмугах руху легкового тавантажного автотранспорту, у залахмитногоогляду таіншихприміщенняхмитнихорганів;

> длязалізничногосполучення - у залахмитногоогляду, наперонах, упасажирськихпоїздахміжнародногосполучення одну годинуздійсненнямитних процедур, наоглядовихмайданчиках, уконтейнернихтерміналах таіншихмісцях,визначених натериторіяхзалізничнихстанцій;

> дляповітряногосполучення - у залахмитногоогляду, на стоянках, вповітряних суднах одну годинуздійсненнямитних

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація