Реферат Форми митного контролю

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

>Одеськанаціональнаюридичнаакадемія

>Черкаськийнавчально-консультаційний центр

>Курсова робота

>Формимитного контролю

Студентки 3 курсу

>Заочноїформинавчання

>МішковоїНаталіїМиколаївни

>Керівник: Давиденка Л. М.

>Роботазахищена 2009 року ізоцінкою

>Черкаси – 2009


План

 

>Вступ

1.Поняття,види тапринципимитного контролю.

1.1Поняттямитногоконтрол

1.2Видимитного контролю

1.3Принципи, позначкамитного контролю

1.4Тривалістьперебування подмитним контролем

1.5Місцемитного контролю

2.Організаціямитного контролю

2.1Поняттяорганізаціїмитного контролю

2.2Суб’єктимитного контролю

2.3Об’єктмитного контролю

>Розділ 3.Форми таметодиздійсненнямитного контролю

3.1 Права таобов’язкиучасниківмитного контролю

3.2Формимитного контролю

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

 

>Актуальність тими. Уумовахвідпрацьованогомеханізмумитного контролюнаслідкамиданогопроцесустаєскороченняпопиту наімпортний товар,зменшення йогопостачання тавідповіднозростанняцін товару навнутрішньомуринку.Національнівиробники товару,захищеніімпортниммитом,отримуютьвиграш відзростанняцін йрозширенняринкузбутувласноїпродукції.Митний тариф уданомувипадкуєдискримінаційнимподаткомвідносноіноземнихвиробників. Завідсутностіефективноїсистемимитного контролюмитний тарифнесецільовенавантаженнядискримінаційногоподатку, але йвідноснонаціональнихвиробників.Підвищенняцін наімпортнітовари зарахуноквведенняввізногомитапризводить дозростаннярентабельностітіньовихоперацій у сферіімпорту та допошукулегальних йнелегальнихспособівмінімізаціїмитнихплатежів.Товариофіційнихімпортерів танаціональнихвиробниківвтрачаютьконкурентоспроможність черезобов’язковінерідконепосильніподатки, аконтрабандний товарзадовольняєіснуючийпопит наринку.

>Основна позначкамитного контролю -перевірка тавиявлення задопомогоюрізних форм контролювідповідностіпроведенихмитнихоперацій тадіймитномузаконодавству;дотриманняфізичними таюридичними особами, котріберуть доля вмитнійдіяльності,встановленихмитних правил й процедур,тобто порядкупереміщення черезмитний кордон Українитоварів таіншихпредметів.

>Об’єктоммитного праваєсуспільнівідносини, котрівиникають взв’язку ізпереміщенням черезмитний кордон.

Предметоммитного праваєнормимитногозаконодавства.

У 1Розділірозглядаєтьсяпоняттямитного контролю та,залежно відкласифікаційнихознакможливевиокремленнявидівмитного контролю,принципи та позначкамитного контролю.Висвітлюютьсятривалістьперебування подмитним контролем. У цьомуРозділірозповідається, щомитний контрольздійснюється умісцяхрозташуваннямитнихорганів, аіншихмісцях,визначенихзаконодавством промитнусправу.Розглядаютьсяфункціїмитного контролю.

У 2Розділівикладенийматеріалорганізаціїмитного контролю.Ефективнездійсненнямитним органомконтрольноїфункціїзалежить відцілого комплексуорганізаційно-правовихзаходів,покликаних забезпечитинеобхідніпередумови длядотриманняусімаучасникамимитнихвідносин норммитногозаконодавства.Розкриваєтьсяпоняттясуб’єктів таоб’єктумитного контролю.Правовий статусмитного органу яксуб’єктамитногокортролюзумовлюєтьсяпоставленими передДержавоюмитноюслужбою Українизавданнями.

У триРозділівисвітлені права таобов’язкиучасниківмитного контролю. Атакож широкорозкриваєтьсяматеріал в інших формах проводитисямитний контроль,визначених ст. 41 МК, асаме:

1)перевіркадокументів йвідомостей, необходимих длямитного контролю;

2)митнийогляд

3)обліктоварів йтранспортнихзасобів, щопереміщуються черезмитний кордон України;

4)уснеопитуваннягромадян йпосадовихосібпідприємств;

5)перевіркасистемизвітності іоблікутоварів, щопереміщуються черезмитний кордон України;

6)оглядтериторій йприміщеньскладівтимчасовогозберігання,митнихліцензійнихскладів,спеціальнихмитних зон,магазинівбезмитноїторгівлі таінших місць, дезнаходяться чиможутьзнаходитисятовари йтранспортнізасоби,щопідлягаютьмитному контролю, чипровадиться діяльність, контролю надякоюпокладено намитніоргани законом;

7) в інших формах,передбачених МК таіншими законами України ізпитаньмитної справ.

>Залежно відконкретнихоб’єктів йсуб’єктів контролю й йогоцілейзазначеніформивиявляютьсяпо-різному. Алі в всіхвипадкахзагальним правиломмитного контролюєнеприпустимістьзаподіяннянеправомірноїшкоди особам,їхнім товарам йтранспортнимзасобам.1. >Поняття,види тапринципимитного контролю

 

1.1Поняттямитного контролю

>Категорію «контроль» вконтекстіреалізаціїмитної політики державислідрозуміти в широкому та увузькомурозумінні слова. З одного боці, моваможейти про контроль якосновнийзасіб забезпеченнязаконності тадисципліни в сферіуправліннямитноюсправою. Зіншого — як діяльністьпосадовихосібмитного органу,здійснювана увстановленійпослідовності іспрямована на забезпеченнядотриманнячинногозаконодавства, якурегламентує порядокпереміщеннятоварів йтранспортнихзасобів черезмитний кордон.

Таким чином,необхідновідрізняти контроль вмитнійгалузі відмитного контролютоварів таіншихпредметів.Крім того,поряд ізобов'язковістюмитногооформлення,контрольованість із боцімитнихорганівє одним зпринципівпереміщеннятоварів татранспортнихзасобів черезмитний кордон України.

Учинному МКпоняттямитного контролювизначено таким чином: >митний контроль —цесукупністьзаходів, щоздійснюютьсямитними органами вмежахсвоєїкомпетенції ізметою забезпеченнядодержання норм цого Кодексу, законів таіншихнормативно-правовихактів ізпитаньмитної справ,міжнароднихдоговорів України,укладених вустановленому законом порядку (п. 15 ст.1 МК).

Таким чином,одне зосновоположних зрозуміти вмитномуправі зазначено,виходячи ізсуб'єктного складумитного контролю та йогоголовної мети.Відповідно до год. 2 ст. 12 МК домитнихорганів належатиспеціальноуповноваженийцентральний органвиконавчої влади вгалузімитної справ,регіональнімитниці,митниці.Вони, згідно із год. 2 ст. 11 МК,реалізуючимитнуполітику України,виконуютьодне ізосновнихсвоїхзавдань:виконання та контролю наддодержаннямзаконодавства України ізпитаньмитної справ.Крім того,митніорганиєдержавнимиконтролюючими органамивиконавчої влади [>2.ст.12]

 

1.2Видимитного контролю

>Залежно відкласифікаційнихознакможливевиокремленнявидівмитного контролю.Зупинимося наголовних із них.

Занапрямкомпереміщеннятоваріввиокремлюютьмитний контрольімпортнихтоварів (таких, щоввозяться намитнутериторію України);експортнихтоварів (таких, щовивозяться ізмитної територї України);транзитних (таких, щопереміщуються черезмитнутериторію України)товарів.

За характеристикамитоварів, щовпливають наздійсненнямитного контролю, можнавирізнититакі йоговиди:ручноїпоклажі;супроводжуваного багажу;несупроводжуваного багажу;валюти тавалютнихцінностей;енергоносіїв;культурних таісторичнихцінностей;лікарськихзасобів.

За порядкомздійсненнямитного контролютранспортнихзасобівмитний контрольподіляється таким чином:автотранспортнихзасобів;морських тарічкових суден;залізничнихтранспортнихзасобів;повітряних суден.

За характеромучасті вздійсненніконтрольноїфункціїмитним органомтієї чиіншої країни, щозумовлюєтьсяступенемвзаємодіїмитнихустановсуміжних держав:односторонній —митний контрольпроводять, як правило,митніорганиоднієї зкраїн;двосторонній — приякомумитніорганикожної ізкраїнокремоздійснюютьмитний контроль;спільний —провадиться заєдиноютехнологічноюсхемоюодночасномитними органамисуміжних держав.

Закількістюразівпереміщеннятоварів татранспортнихзасобів черезмитний кордонпротягомпевногоперіоду години:первинний;вторинний.

Замісцемпроведеннявиділяютьтаківидимитного контролю: вспеціальнійзоні (>зонімитного контролю); втимчасовійзонімитного контролю.

Заправовим режимомоб'єктамитний контрольподіляють на:звичайний;спрощений;спеціальний.

>Митний контрольподіляютьтакож заступенем доступу дооб'єкта контролю:фактичний (>метою йогоєзапобіганнянесанкціонованому доступу довимірювальнихприладів,обліккількості та контрольякостіенергоносіїв);документальний (контрольдокументів,оформлених длямитнихцілей).

титану чиіншівидимитного контролюможутьоб'єднуватися,перетинатися,доповнюватися, але й вповномуобсязі смердоті незамінюють один одного. Так, под годинуперевезенняпідакцизнихтоварів призміні виду транспортногозасобупоєднуютьсямитний контрольавтомобільного тазалізничного транспорту. Алі смердоті неможуть бутиспрощені зарахунокодне одного.

 

1.3Принципи, позначкамитного контролю

>митний контрользаконодавство

>Митний контрольєрізновидом державного контролю,отже,вінмаєздійснюватися за принципами:законності,системності,систематичності,дієвості,гласності.

>Водночасмитному контролювластиві іспецифічніпринципи, щовідрізняють його віддеякихіншихвидів державноїконтрольноїдіяльності:вибірковості,мінімізаціїмитних процедур,безперервності [>2.ст3].

Принципвибірковостіозначає, що припроведеннімитного контролюмитніорганивправісамостійновизначити форму таобсяг контролю,достатні для забезпеченнядотриманнямитногозаконодавства України,іншихнормативно-правовихактів, до тогочислі іміжнародних, контролю наддотриманням якіпокладено намитніоргани.

>Основна позначкамитного контролю —перевірка тавиявлення задопомогоюрізних форм контролювідповідностіпроведенихмитнихоперацій тадіймитномузаконодавству;дотриманняфізичними таюридичними особами, котріберуть доля вмитнійдіяльності,встановленихмитних правил й процедур,тобто порядкупереміщення черезмитний кордон Українитоварів таіншихпредметів.

 

1.4Тривалістьперебування подмитним контролем

Приввезеннімитний контрольпочинається із моментуперетинання товаром йтранспортнимзасобоммитного кордону України, а прививезенні — із моментупред'явленнятоварів йтранспортнихзасобів длямитногооформлення та їхнідекларування вустановленому порядку.

Зазагальним правилом,передбаченим ст. 43 МК,товари йтранспортнізасобиперебувають подмитним контролем із моменту його початку й дозакінчення згідно іззаявлениммитним режимом.Тривалістьперебуваннятоварів йтранспортнихзасобів подмитним контролем на територїзонимитного контролю упункті пропуску намитномукордоні Українивстановлюєтьсявідповідно дотехнологічноїсхеми пропуску черезмитний кордоносіб,товарів йтранспортнихзасобів.

>Завершуєтьсямитний контроль, як правило, послепроведення уповномуобсязімитногооформлення.Винятокстановлятьмитнірежими, котріпередбачаютьперебування подмитним контролемпротягомусього години діїмитного режиму [2 ст.43].

Заперебуваннятоварів йтранспортнихзасобів подмитним контролемсправляєтьсямитнийзбір. Порядоксправляннямита,податку надоданувартість, акцизного імитнихзборів примитномуоформленнітоварів йпредметів, щопереміщуютьсягромадянами черезмитний кордон України,затверджений наказомДержмитслужби України від 12 января 2006 р. № 5.

>Товари із моментупред'явленнямитному органу і довипускувідповідно дообраногомитного режимуможутьзберігатися подмитним контролем (год. 1 ст. 99 МК).Питанняцерегулюється гол. 14 МК «>Тимчасовезберігання» (з статтею 99—109),Положенням проскладитимчасовогозберігання,затвердженим наказомДержмитслужби України від 7жовтня 2003 р. № 674, атакож гол. 24 М До «>Зберіганнятоварів йтранспортнихзасобів на яких складахмитнихорганів».

До моментумитногооформленнятовари таіншіпредметиможутьзберігатися намитних складах чи складахмитниці.

>Митнимзаконодавствомвстановлюєтьсявичерпнийпереліктоварів, щоможутьзберігатисявиключно наскладімитого органу (>2.ст. 166):

1) непропущенівнаслідокзаборон чиобмежень й невивезені із територї України щодня їхньоговвезення;

2)ввозятьсягромадянами іпідлягаютьобкладеннюподатками йзборами, але йподатки йзбори несплачено;

3) дозакінченнстроківтимчасовогозберігання не булизаявлені увідповідниймитний режим;

4)заявлені умитний режимвідмови накористь держави.Передані назберіганнямитному органувалютні ціності депонуються вуповноважених банках України.

>Післямитногооформлення і до моментуфактичноговивезення замежі Українитовари іпредметизберігаються подмитним контролем урежимімитного складу (ст. 212 МК).Відповідно до ст. 216 МК для такогозберіганняможутьвикористовуватисямитніліцензійнісклади (>МЛС),відкриття іексплуатація якіздійснюєтьсявідповідно до Закону «Проліцензуванняпевнихвидівгосподарськоїдіяльності» таліцензійних умів.

>Такітовари таіншіпредмети, як йввезеніпідакцизнітовари,можутьзберігатися подмитним контролем урежимімитного складупротягомтрьохмісяців.Натомість рядківзберіганнятоварів,увезенихіз-за міжмитної територї України, урежимімитного складу неможеперевищуватитрьох років. Позавершеннівказанихстроківтовари, щовивозяться,мають бутививезені, атовариввезені —задекларовані вінший ніжмитний складмитний режим [2. ст. 214].

Зазберіганнятоварів йпредметів подмитним контролемстягуєтьсямитнийзбір,розмірякоговстановлюєтьсяКабінетом міністрів України.

Принарахуваннімитногозбору заперебування подмитним контролем дотермінуперебування подмитним контролем невключаються:

— годину відскладення протоколу пропорушеннямитних правил доприйняття залишковогорішення всправі,якщо згідно із такимрішеннямсправуприпинено чивинесенопостанову про Поверненнятоварів,транспортнихзасобів тазапаснихчастин перед тимгромадянину;

- годинупроведенняекспертизи повстановленнюкласифікаційного коду товару закласифікаторомтоварівзовнішньоекономічноїдіяльності, атакожмитноївартості. У цьомуразімитнийзбір заперебування подмитним контролемнараховується,починаючи з 4-го календарного дня іздатиприйняттявідповідногорішеннямитним органом;

- годину,витрачений наотриманняінформації,потрібної дляздійсненнямитногооформленнятоварів,транспортнихзасобів тазапаснихчастин перед тим, зазапитом,надісланим одниммитним органоміншому (у томучислі центральномуапарату Державноїмитноїслужби України), атакожіншимдержавнимустановам. У цьомуразімитнийзбір заперебування подмитним контролемнараховується,починаючи із 4-го календарного дня іздатиотриманнямитним органомвідповідноїінформації;

- годину,витраченийгромадянином наотриманнядозволівіншихдержавнихорганів наввезеннятоварів,транспортнихзасобів тазапаснихчастин перед тим, але вподанняцихдозволівмитному органу,якщо їхньогоподаннязумовлювалось проведенонямвідповідноїекспертизи й смердоті було неможливо бутиотримані до моментуввезенняцихтоварів,транспортнихзасобів та запас нихчастин перед тим. Приввезеннітранспортнихзасобів — годину,витраченийгромадянином наотриманнядозволівінших державнихорганів на правооформленнятранспортнихзасобів (припереїзді напостійнемісцепроживання за годину, крученийрачений наотриманняпостійної прописки). У цьомуразі мстнийзбір заперебування подмитним контролемнараховується,починаючи із 4-го календарного дня іздатиотриманнядозволу.

Призберіганнітоварів,транспортнихзасобів тазапаснихчастин перед тим на яких складахмитницімитнийзбір заперебування їхнього подмитним контролем несправляється.

>Митнийзбір заперебування подмитним контролем несправляється за весьперіодперебування подмитним контролем уразі:

—тимчасовоговвезення намитнутериторію України татимчасовоговивезення замежімитної територї Українитоварів,транспортнихзасобів тазапаснихчастин перед тим;

— транзиту черезмитнутериторію України;

—отримання (>відправлення)громадянамиміжнароднихпоштовихвідправлень.

>РозпорядженнямКабінету міністрів України підприємства,установи,організаціїможуть бутизвільнені відсплатизбору заперебуваннятоварів подмитним контролем. [>5.cт.2]

 

1.5Місцемитного контролю

>Митний контрольздійснюється умісцяхрозташуваннямитнихорганів, аіншихмісцях,визначенихзаконодавством промитнусправу. Це запитаннярегулюєтьсястаттями 48—52 МК, атакож Порядкомстворення зонмитного контролю та їхніфункціонування й Порядкомнаданнядозволу нарозміщення у зонахмитного контролюспоруд таоб'єктівінфраструктури, що належатиіншим, ніжмитні, органам державної влади, котріздійснюють контроль под годинупереміщеннятоварів черезмитний кордон України,затвердженимипостановоюКабінету міністрів України від 25грудня 2002 р. № 1947.

Так, ізметоюзапобіганняспробам із боціюридичних тафізичнихосібпереміщення черезмитний кордонтоварів таіншихпредметів ізпорушеннямзаконодавства УкраїниМитним кодексом в ст. 48передбачаєтьсяможливістьвстановлення зонмитного контролю.

Зонамитного контролюєчастиною пункту пропуску намитномукордоні України чи віншихмісцяхтериторія, вмежахякоїмитний органздійснюємитний контроль.

>Окрімчастини пункту пропуску черездержавний кордон,зонимитного контролювстановлюються:

а пунктах намитномукордоні, щоодночасноє кордономспеціальнихмитних зон;

б) натериторіях та вприміщенняхпідприємств, щозберігаютьтовари таіншіпредмети подмитним контролем.

>Межізонимитного контролювстановлюютьсявідповіднимиположеннями для шкірного пункту пропуску вмісцяхмитного контролюпасажирів,транспортнихзасобів,вантажів таіншихпредметів:

- вавтомобільних пунктах пропуску — насмугах руху легкового тавантажного автотранспорту, в залахмитногоогляду таіншихприміщенняхмитнихорганів;

- взалізничнихпасажирських пунктах пропуску — в залахмитногоогляду, наперонах та впасажирськихпоїздах закордонногослідування под годинуздійсненнямитного контролю;

- взалізничнихвантажних пунктах пропуску — наоглядовихмайданчиках,контейнернихтерміналах та віншихмісцях, котрівизначені на територїзалізничнихстанцій дляоформленнявантажів;

- вавіаційних пунктах пропуску — в залахмитногоогляду, на стоянках й влітаках зпочаткоммитногооформлення довідправлення, та віншихмісцях,передбачених ваеропортах дляоформленнявантажів та багажу;

- вморських тарічкових пунктах пропуску — в залахмитногоогляду, на суднах под годину їхні контролю, наконтейнернихтерміналах та віншихмісцях, котрівизначені в портах дляоформленнявантажів тапасажирів.

Таким чином, зонамитного контролю —цемісце,визначенемитними органами в пунктах пропуску черезмитний кордон України чи віншихмісцяхмитної територї України, вмежахякогомитніорганиздійснюютьмитніпроцедури [2 ст.1].

Зметоюзаборони доступуосіб, непричетних доздійсненняприкордонно-митного контролю,створення умів для роботи тазахистуособового складу тамайнамитнихорганів в всіхцихмісцяхзапроваджуєтьсяспеціальний режим.Дотримання йогоєобов'язковим длявиконання йспівробітникамидержавнихприкордоннихконтрольнихорганів, й особами, щопрямують через кордон.

Зарішенняммитного органу зонамитного контролюстворюється,наприклад, вмежахскладівтимчасовогозберігання, що належатитранспортно-експедиційниморганізаціям, котріпереміщуютьтовари йтранспортнізасоби черезмитний кордон України, чиіншимпідприємствам ст. 99 МК.Подібнийдозвілмає наметістворитисприятливіумовизіскороченням години напроведеннямитного контролю тамитногооформлення.

Зонаспрощеногомитного контролю —цечастиназонимитного контролю ізналежнимтехнічним таінформаційнимобладнанням дляздійснення контролю успрощеному порядку.

>Під «режимомзонимитного контролю» >необхіднорозумітивстановленізаконодавством України ізпитаньмитної справприписи,заборони таобмеженнящодоперебуваннятоварів,транспортнихзасобів тагромадян,умовирозташуваннябудівель таспоруд, атакожпроведеннягосподарськихробіт узонімитного контролю год. 1 ст. 51 МК.

>Відповідно до год. 2 ст. 51 МК намитний орган, взонідіяльностіякогостворено тафункціонує зонамитного контролю,покладенообов'язок забезпечити безпечугромадян,схоронністьтоварів, щопереміщуються черезмитний кордон України,дотримання режиму,законності та правопорядку узонімитного контролю.

Режимзонимитного контролювстановлює порядок доступу таперебування у якихпосадовихосіб, котріздійснюютьпаспортний таіншівиди державного контролю.

У зонахмитного контролюможутьрозміщуватися лише тихспоруди таоб'єктиприкордонних тамитнихорганів, котрінеобхідні длятехнологічногопроцесуприкордонно-митного контролю.Об'єктиіншихдержавнихконтрольнихорганів (>санітарних,ветеринарних,фітосанітарних,екологічних,радіологічних)розміщуються за межами зонмитного контролю.

Зметоюприскоренняпроцедуримитного контролю,скорочення простоютранспортнихзасобів,недопущенняпереміщеннятоварів таіншихпредметів ізпорушеннямзаконодавства Україниостаннім годиною широкогорозвиткунабула практикарозміщенняоперативнихпідрозділіввнутрішніхмитниць в окремих «комплексах» (>терміналах,автопортах,автотерміналах), щоєвласністю та котріобслуговуютьсясуб'єктамигосподарськоїдіяльності. На територї такихкомплексів дляпроведеннямитних процедурмитними органамивизначаютьсязонимитного контролю.


2.Організаціямитного контролю

 

2.1Поняттяорганізаціїмитного контролю

Дофункціймитноїслужбиналежить йконтрольна,виконанняякоїзабезпечуєтьсявиконанням та контролюватидодержаннямзаконодавства України ізпитаньмитної справ, атакожздійсненняммитного контролю тамитногооформленнятоварів йтранспортнихзасобів, щопереміщуються черезмитний кордон України,вдосконаленням форм йметодів їхньогопроведення як одних зосновнихзавданьмитнихорганів.

>Поєднаннявиконавчої таконтрольноїдіяльностіорганівмитноїслужбивипливає зсутності державноївиконавчої влади, атакожролімитнихорганів у контрольномумеханізмовіапарату держави.

>Ефективнездійсненнямитним органомконтрольноїфункціїзалежить відцілого комплексуорганізаційно-правовихзаходів,покликаних забезпечитинеобхідніпередумови длядотриманняусімаучасникамимитнихвідносин норммитногозаконодавства. Отже, організаціямитного контролю —цеуправлінська івиконавчо-розпорядча діяльністьорганізаційно-правового характеру,спрямована настворення умів, необходимих йдостатніх длявиконаннямитними органамиконтрольноїфункції вмежах таобсягах,передбаченихзаконодавством України промитнусправу, атакожміжнародними договорами України,укладеними вустановленому законом порядку.

 

2.2Суб'єктимитного контролю

 

>Правовий статусмитного органу яксуб'єктамитного контролюзумовлюєтьсяпоставленими передДержавноюмитноюслужбою Українизавданнями,серед які: контролю наддодержаннямзаконодавства України промитнусправу;удосконаленнямитного контролю,митногооформленнятоварів таіншихпредметів, щопереміщуються черезмитний кордон України.

>Здійснюючирозпорядчу за своїмюридичнимзмістом діяльність вгалузімитного контролю,Держмитслужбареалізує своїповноваження якбезпосередньо, то й черезпідпорядкованіїйструктурніпідрозділисистемимитноїслужби.

Нарівні центральногоапаратуспеціальноуповноваженого центрального органувиконавчої влади вгалузімитної справ:планується роботамитнихорганів зздійсненнямитного контролю іорганізується вцихціляхвзаємодія ізприкордоннимивійськами,санітарно-карантинними,ветеринарними ііншимидержавними органами;розробляютьсярекомендаціїщодо зонмитного контролю;розглядаютьсяскарги на діїпосадовихосібмитнихорганів;здійснюютьсяіншіфункціїорганізаційно-контрольного характеру.

>Основниминапрямамидіяльностіпідпорядкованихпідрозділівмитнихорганівє:розробкатехнологіймитного контролю;координаціявзаємодіївідповіднихпідрозділівмитниць ізіншими контрольними службами таправоохоронними органами приздійсненнімитного контролю;вирішенняпитань оперативного характерущодоорганізаціїритмічної роботипунктів пропуску,прискореннямитногооформлення; доля впроведеннімитного контролю;опрацювання тадоведення допідпорядкованихмитницьнормативно-правовихактів ізпитаньмитного контролю тамитногооформлення; контроль вмежахсвоєїкомпетенції задіяльністюпідпорядкованихмитниць вгалузіорганізаціїмитного контролю, до тогочислітоварів тапредметів, щопідлягаютьекспортному контролю;запровадженнязасобівмитного забезпечення;внесенняпропозиційщодорозвиткумитноїінфраструктури.

>Митніорганизабезпечуютьправильнезастосуваннямитнихрежимів припереміщеннітоварів йтранспортнихзасобів черезмитний кордон,організують,координують йконтролюютьпроведенняпосадовими особамимитниці йнижчестоящихмитнихпостівмитного контролю.

Дляпроведеннямитного контролюмитніоргани Українивправізалучативідповідно в Українуспеціалістівіншихправоохоронних йконтролюючихорганів,будь-якихдержавних йнедержавнихпідприємств,установ йорганізаційнезалежно від формвласності,відомчоїналежності йпідпорядкованості, атакожекспертів [>4.ст2]

>Відповідно до ст. 65 МКспеціалісти таекспертизалучаютьсякерівникоммитного органу чи його заступником запогодженням ізкерівником підприємства,установи,організації, де працюєспеціаліст чиексперт. Останніотримують декларація провідшкодуваннявитрат,пов'язаних ізїхньоюучастю уздійсненнімитного контролю. Їхзберігаєтьсясереднязаробітна Платамісцем роботи протягом години, що буввитрачений у зв'язку із такоюучастю.

 

2.3Об'єктмитного контролю

>Митному контролюпідлягаютьусітранспортнізасоби ітовари, щопереміщуються черезмитний кордон України, завиняткомвипадків, колищодопроходженнямитного контролюнадаютьсямитніпільги.Звільнення від всіх чидеяких форммитного контролюможливе увипадках й напідставах,встановленихвиключно законами України.Причомунезастосуваннязаходівщодомитного контролю незвільняє відобов'язкудотримуватися порядкупереміщення черезмитний кордон Українитоварів йтранспортнихзасобів.

>Питанняоб'єкта та предметамитного контролю, як,утім, й запитанняоб'єкта та предмета контролю у сфері державногоуправління,вирішуютьсявченими-правознавцямипо-різному.

Предметом контролю у сфері державногоуправлінняєуправлінськіправовідносини, аоб'єктом —юридичні тафізичні особини, котрієучасникамицихправовідносин.Беручи доувагиособливістьконтрольноїфункціїмитноїслужби,об'єктоммитного контролюєвідносини із приводупереміщеннятоварів йтранспортнихзасобів черезмитний кордон (>оскільки контрольєзасобом забезпечення режимузаконності), котрі, у своючергу,є предметоммитного контролю.

Напідтвердженнятези:митному контролюпідлягаютьусітовари йтранспортнізасоби, щопереміщуються черезмитний кордон України (год. 1 ст. 40 МК), завиняткомдеякихвипадків,слідзазначити, що упевнихвипадкахщодопроходженнямитного контролюнадаютьсямитніпільги.

>Звільнення від всіх чидеяких форммитного контролюможливе увипадках й напідставах,встановленихвиключно законами України.Причомунезастосуваннязаходівщодомитного контролю незвільняє відобов'язкудотримуватися порядкупереміщення черезмитний кордон Українитоварів йтранспортнихзасобів.

Зметоювдосконаленняорганізаціїмитного контролю тазапровадження вмитницяхєдиного порядкумитногооформлення в Україні наказомДержмитслужби України від 20 апреля 2005 р. № 314затверджено Порядокздійсненнямитного контролю імитногооформленнятоварів ззастосуваннямвантажноїмитноїдекларації. На йогоосновікожноюмитницеюрозробляються ізапроваджуютьсявідповіднітехнологіїмитного контролю тамитногооформленнятоварів таіншихпредметів, в яківраховуєтьсяспецифіка роботитієї чиіншоїмитноїустанови.

>Відповідно до год. З ст. 40 МКтиповітехнологічнісхеми пропуску черездержавний кордонрізнихвидівтоварів татранспортнихзасобівзатверджуютьсяКабінетом міністрів України.Технологічнісхемимитного контролю у пунктах пропуску черездержавний кордонпередбачаютьцілодобовий режимздійсненнямитних процедур.


3. >Форми таметодиздійсненнямитного контролю

 

3.1 Права таобов>язкиучасниківмитного контролю

Навідміну відорганізаціїмитного контролю >здійсненнямитного контролю —це практичнареалізаціяпосадовими особамимитнихорганівконтрольнихповноважень задопомогою форм йметодів,передбаченихмитнимзаконодавством, ізметою забезпеченнядотриманнясуб'єктамипереміщеннявстановленихмитних правил, за результатамиякоїприймаєтьсярішення прозакінченнямитногооформлення.

 Припроходженнімитного контролюгромадянимають право:

а) бутиприсутніми под годинуоглядупредметів, щоїм належати;

б)своєчасно йповноознайомлюватись ізофіційними тексту ми законів,іншихправовихактів, котрістосуютьсямитної справ;

в)залишати вмитниці назбереження валюту, ціності,речі,предмети, що непропускаються через кордонмитницею.

Припроходженнімитного контролюгромадянизобов'язані:виконуватизаконнівимогислужбовихосібмитнихорганів;подаватимитниці дляпроведеннямитного контролюдекларацію таіншідокументи,передбаченічиннимзаконодавством;самостійно навимогумитникарозпаковувати тазапаковуватиречі,предмети, котріпідлягаютьмитному контролю,відкривати багаж,ручну поклажу,місткості таіншімісця [>7ст.4]

Приздійсненнімитного контролюпосадові особинимитнихорганівмають право:

- доступу набудь-якутериторію чи вприміщення, дезнаходятьсяпредмети, щопідлягаютьмитному контролю;

-перевірятивідомості,заявленігромадянами вмитнихдеклараціях таінших документах, щонеобхідні длямитного контролю;

-використовуватитехнічні таспеціальнізасоби,безпечні для життя таздоров'ягромадян,тварин йрослин, атакожзалучатиспеціалістів таекспертів дляучасті вздійсненнімитного контролю;

-зупиняти в зонахмитного контролюосіб,якщоєпідставивважати, що смердотімають присобі чи внесупроводжуваномубагажіпредмети, щопідлягаютьобов'язковомудекларуванню,оподаткуванню, чи належати допредметів,переміщення якізаборонено чиобмежено;

-здійснюватиогляд тапереогляд промов ізрозпакуванням місць багажу;

- непропускати черезмитний кордонпредмети, валюту, ціності,переміщення якізаборонено чиякщо воно та виннесупроводжуватисьподаннямзаконодавчовстановленихспеціальнихдозвільнихдокументів;

-готуватиматеріали длявирішення судом запитаннящодовилучення без Повернення тавідшкодуваннявартостіпредметів,

-заборонених згідно іззаконодавством допереміщення черезмитний кордон, натійпідставі, що смердотіможутьзавдаватишкодинезалежності,економічним таполітичнимінтересам,суверенності,самостійності держави,становитизагрозужиттю,здоров'ю населення танавколишньомусередовищу;

-оцінювативартістьпредметів, щопідлягаютьмитномуобкладенню;

-приймати відгромадянкошти длясплатиподатків,митнихзборів, ПДВ, акцизногозбору;

- привиявленніпредметівконтрабанди чипорушеннямитних правилвилучатипредмети, у раз із схованками,складати протокол пропорушення ізметоюпритягнення довідповідальності й забезпеченнястягнення штрафу;

- увинятковихвипадкахпроводитиособистийдогляд;

-опитуватигромадян в зв'язку ізвиконаннямсвоїхслужбових обовязківщодопроведеннямитного контролю;

-затримуватигромадян, щовчинилипорушеннямитних правил, натермін до 3-х часів із моментузакінченнямитного контролю, дляосіб внетверезомустані — із моментувитверезіння.

Привиконанніслужбових обовязківпрацівникимитницізобов'язані:

—дотримуватисьчинногозаконодавства ізметою забезпечення прав йзаконнихінтересівгромадян, неприпускатидій, щопринижують їхнього честь тагідність чизавдаютьїмнеправомірноїшкоди;

— уразівідмовипропустити черезмитний кордон Українипредмети, валюту чи ціностінадаватизацікавленим особамвичерпніроз'ясненнящодовимогчинногомитногозаконодавства, порядкуоформлення,виконання якізабезпечитьможливість такого пропуску;

—інформувати увстановленому порядкугромадян промитні правила, щодіють на територї України;

—доповідати про усіфактивиявленняприхованих відмитного контролютоварів тапредметів.

 

3.2Формимитного контролю

>Митний контроль проводитися у формах,визначених ст. 41 МК, асаме:

1)перевіркадокументів йвідомостей, необходимих длямитного контролю;

2)митнийогляд (>огляд тапереоглядтоварів йтранспортнихзасобів,особистийогляд);

3)обліктоварів йтранспортнихзасобів, щопереміщуються черезмитний кордон України;

4)уснеопитуваннягромадян йпосадовихосібпідприємств;

5)перевіркасистемизвітності іоблікутоварів, щопереміщуються черезмитний кордон України, атакожсвоєчасності,

 >достовірності,повнотинарахування тасплатиподатків йзборів, котрівідповідно до законівсправляються припереміщеннітоварів черезмитний кордон України;

6)оглядтериторій йприміщеньскладівтимчасовогозберігання,митнихліцензійнихскладів,спеціальнихмитних зон,магазинівбезмитноїторгівлі таінших місць, дезнаходяться чиможутьзнаходитисятовари йтранспортнізасоби, щопідлягаютьмитному контролю, чипровадиться діяльність, контролю надякоюпокладено намитніоргани законом;

7) в інших формах,передбачених МК таіншими законами України ізпитаньмитної справ.

>Залежно відконкретнихоб'єктів йсуб'єктів контролю й йогоцілейзазначеніформивиявляютьсяпо-різному. Алі в всіхвипадкахзагальним правиломмитного контролюєнеприпустимістьзаподіяннянеправомірноїшкоди особам,їхнім товарам йтранспортнимзасобам [>11.ст4]

>Перевіркадокументів йвідомостей, необходимих длямитного контролю.Митний контрольздійснюється шляхомперевіркидокументів йвідомостей, необходимих длямитнихцілей.Цілі примитномуконтролівизначаються по документи тавідомостями, щонадає особа, Якапереміщує товар читранспортнийзасіб черезмитний кордон.

>Відповідно до ч.2 ст. 45 М Доперелікдокументів тавідомостей, необходимих дляздійсненнямитного контролю, порядок їхньогоподаннявизначаютьсяКабінетом міністрів Українивідповідно до цого Кодексу. НавиконанняданоїнормиКабінет міністрів Українипостановою від 1 лютого 2006 р. № 80 «Проперелікдокументів, необходимих дляздійсненнямитного контролю тамитногооформленнятоварів йтранспортнихзасобів, щопереміщуються черезмитний кордон України»встановив,по-перше,перелікдокументів,обов'язкових дляподання (>митнадекларація,товарно-транспортний документ наперевезення (>залізнична накладна (УМВС (>СМГС),ЦІМ (>СІМ)),авіаційна накладна (AirWaybill), коносамент (>Bill ofLading) тощо,зовнішньоекономічнийдоговір,рахунок (>Invoice) чиінший документ,якийвизначаєвартість товару;по-друге,визначивперелікдокументів,необхідністьподання яківизначаєтьсянормативно-правовими актамиДержмитслужби ізурахуванням метипереміщення, виду транспорту, характеру товару,способіврозрахунку таіншихфакторів, щовпливають намитніпроцедури.

За своїмпризначеннямдокументи,необхідні длямитнихцілей,можуть бутивіднесені до таких груп —цетранспортнідокументи,торговідокументи,митнідокументи ііншідокументи.

Дотранспортнихдокументів належати тих,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація