Реферати українською » Таможенная система » Документування управлінської діяльності Митний органів та доля в ній юридичних служб


Реферат Документування управлінської діяльності Митний органів та доля в ній юридичних служб

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>КУРСОВАРОБОТА

На тему:

«>Документуванняуправлінськоїдіяльностімитнихорганів та доля внійюридичних служб»

>Дніпропетровськ 2008


>Вступ

Дляорганіввиконавчої влади всіхрівніввирішальнезначеннямаютьпроцедурипідготовки йприйняттяуправлінськихрішень.Процесприйняття,документування йреалізаціїуправлінськихрішень умитнійслужбі тепер особливоактуальний у зв'язку із тім, що вмитнійслужбіще ідосіприймаєтьсячималоуправлінськихрішень,якимбракуєстратегічності,системності іобґрунтованості.Від правильного тавиваженогоуправлінськогорішеннязалежитьнаскількиефективно будутьвиконуватись заподіяння, котрі стояти передмитноюслужбою України.

Проблемамприйняттяуправлінськихрішеньприсвячено роботибагатьохучених,зокрема: У.Авер'янова, Р. Атаманчука, А.Васильєва, А.Єршова, М.Нижник, Тихомирова, Р.Фатхутдінова, У.Цвєткова,Кунєва Ю.Д. таінших. Для собівважаюцікавим йкориснимспівставлятинаукові точкизорурізнихфахівців вгалузіісторії тавиводитисамостійнівисновки.

Умежахцієї роботиосновнуувагуприділенопроцесудокументуванняуправлінськоїдіяльності умитнійслужбі, атакожвиявленнюролі ймісцяюридичних служб приздійсненніфіксаціїуправлінськихдій завстановленими правилами.

Таким чином,метоюкурсової роботиєнауково-теоретичнеобґрунтуванняособливостейдокументуванняуправлінськихрішень умитнійслужбі, щоприймаються ізметоюуправліннясуспільнимипроцесами, якуздійснюєтьсямитноюслужбою,виходячи ззавдань,покладених нанеї.

>Об’єктдослідження – процедурадокументуванняуправлінськоїдіяльності та доляюридичних служб в цьомупроцесі.

Дляглибокогодослідженняданої тими явикористалатакіметодидослідження:

1.Науковусистематизацію, щодозволивпрослідкувати удосліджуванихявищахпевний порядок,підсумуватизнання про їхніподібність йвідмінність;

2.Системний метод, щодопомігчіткосформувати проблему,визначити мітку,виконатиструктурнийаналіздосліджуваногооб’єкта,синтезувати проблему йдатипевнісамостійнівисновки;

3.Пошуковий метод, щодозволяєглибоко,самостійно,творчеосмислитисутність проблематики.

Уданійроботінамагаюся:

1.Визначитися ізпонятійноюкатегорією «документ», якінструментуреалізаціїуправлінськихповноважень.

2. Провестикласифікаціюслужбовихдокументів.

3.Проаналізувати роль ймісцеюридичноїслужби упроцесідокументуванняуправлінськоїдіяльностімитноїслужби.

4.Виокремитипринципидокументуванняуправлінськоїдіяльності, якосновних засідоктакоїдіяльності.

>Ключові слова: документ,документування,управлінська діяльність,управлінськерішення,розпорядчий документ,юридична служба.

документюридичнийслужбовийуправлінський


1. Документ якінструментуправління

Документ усистеміуправлінняєзасобомздійсненняцієїгруповоїдіяльності,накопичуванняінформації,обміну, контролю,звітності,розпорядчоїдіяльності,засвідчення (>констатування)певнихуправлінськихдій.

>Поняття «документ»єцентральним,фундаментальним впонятійнійсистемідокументування.

Наміжнародномурівнінайбільшзагальнимєвизначення документа якзаписаноїінформації, Якаможе бутивикористана якодиниця вдокументаційномупроцесі.Такевизначеннярозроблено йзатвердженоМіжнародноюорганізацієюзістандартизації.

як й всю систему, документстворюєтьсясуспільствомлише бовінвиконує тих чиіншінеобхіднісуспільствуфункції.Функція документа –це йогосуспільна роль,соціальнепризначення,ціль. Документ –поліфункціональнийоб’єкти,якийвиконує рядвзаємопов’язанихсоціальнихфункцій.Середмножинності таких рамкахмоєї тимидослідження хочуокремонаголосити науправлінській (>регулятивній)функції.Такафункціявиконується документами, котрістворені дляцілейуправління й впроцесі йогореалізації (>закони,положення,статути,постанови,розпорядження,рішення,накази,протоколи,приписи й т.д.тобтоофіційні йділовідокументи).

>Документування –цестворення документа ізвикористаннямрізнихметодів,способів йзасобівфіксуванняінформації наматеріальномуносії.Тобто,документуванняуправлінськоїдіяльностіполягає уфіксаціїуправлінськихдій напаперових чимагнітнихносіях завстановленими правилами.

>Документуванняуправлінськоїдіяльностімитнихорганівостаннім годиноюнабулоособливоїактуальності узв’язку із тім, що: сфераділовогоспілкуванняпоповниласябагатьмановими формамидокументів;традиційніформидокументівпоступовооновлюють свої характеристики. Тому впроцесівиконанняспецифічнихзавдань,покладених наорганимитноїслужби,важливо забезпечити на всіхрівняхправильність йсвоєчасністьоформленнядокументів,дієвість контролю над перебігомвиконанняуправлінськихрішень,запровадитипрогресивнітехнології уділоводстві.

>Будь-якеуправлінськерішеннябазується наінформації.Правильністьприйнятогорішеннязалежить: відповнотиподаноїінформації;достовірностіінформації;своєчасностіїїподання.

>Формиуправліннятіснопов’язані із видамидокументів,наприклад:облік – ізнаписаннямрізнихзвітів;планування –зіскладаннямпланів;інструктування – ізрозробкою методик,інструкцій, правил;керівництво – із видаминаказів.

>Управлінськадокументація вмитнійслужбі за своїмзмістоммає два напрями:загальний таспеціалізований,пов'язаний ізорганізацією такоординацієюбезпосередньомитної справ.

>Особливовеликезначеннямаєдокументаційне забезпеченняуправління уздійсненні дійового контролю завиконаннямуправлінськихрішень.Перевірка жвиконанняєголовноюланкою ворганізаційнійроботібудь-якоїустанови.

Добреналагоджена організаціяділоводноїслужбипередбачаєвідповідний контролю надвиконаннямприйнятихрішень. Колізрослиобсягиінформації, стали болеежорстокими івимоги доякостідокументів,термініввиконання тадоведення довиконавців.

Умитнійслужбівизначаєтьсяконкретний комплексдокументів,передбаченийноменклатуроюсправ танеобхідний йдостатній длядокументуванняїїдіяльності.

>Управлінська діяльність умитнійслужбіпередбачаєвиданнярозпорядчихдокументів.

>Виданнярозпорядчихдокументіввизначаєтьсязаконодавчими актами,положеннями проорганимитноїслужби. Зпитань, щостановлятьвзаємнийінтерес й належати докомпетенціїрізнихвідомств,можутьвидаватисяспільнірозпорядчідокументи.

>Організаційно-розпорядчадокументація,забезпечуючивиконанняорганізаційної тарозпорядчоїфункційуправління,єнайбільшуживаною,спільною длябагатьохдержавнихорганів,уніфікованою.

>Більшістьорганізаційно-розпорядчихдокументівпризначені длябезпосередньогосприймання івикористання вподальшійроботі, а тому смердотімають бути особливозручними длястворення йпрочитання. Навиконанняцієївимогирозробленоспеціальнітехнології,напрацьованоуніфікованіформиорганізаційно-розпорядчихдокументів, щоакумулюютьпоняттявисокої культуриділоводства і культуримовидокументів.

>Організаційно-розпорядчий документ –ценасампередносійінформації йводночассвоєрідний «>матеріал», «>сировина» дляобробки.Документуванняорганізаційної тарозпорядчоїфункційуправління задопомогоюрізних документ них форм,створюваних урезультатідіяльностіорганів державної влади УкраїниунормовуєНаціональний стандарт України «>Державнауніфікована системадокументації.Уніфікована системаорганізаційно-розпорядчоїдокументації.Вимоги дооформленнядокументів «(ДСТУ 4163–2003).

>Будь-якерішення, якуприймається,маєсвійкількісний чиякісний результат, аметоюмитноїдіяльностієзнаходження такихорганізаційно-правових форм, правил,методів тазасобів, котрі могли бсприятидосягненнюпевного результату йпідвищуватиефективністьуправління всистемімитнихорганів .

Упрактичнійроботі працівникаммитноїслужбиіноді доводитисяприйматирішеннямиттєво. А,щоб у короткийтермінприйнятиправильнерішення,необхіднавідповіднатехнологіяприйняттяуправлінськогорішення, котра був буніверсальною тазастосовувалась дорізнихситуацій.Процесприйняття йреалізаціїрішення можна податі увиглядісхеми,зображеної на рис. 1., якоїзапропонувавЄ.В. Гармаш.


Схемапроцесуприйняття йреалізаціїрішення

>Наведена схемаприйняттярішеньвідображаєлогікупрофесійно-посадовоїдіяльності упрактичнійроботімитноїслужби.Необхідновідзначити тієї факт, щодеякіуправлінськірішення вмитнійслужбіприймаютьсявідповідно допорядків, правил, запевнимитехнологіями, котрівизначаютьсяспеціальноуповноваженимцентральним органомвиконавчої влади вгалузімитної справ.

>Якщорозглядатиуправлінськірішення, котрі лежати уплощиніуправліннясуспільнимипроцесами вмитнійслужбі, топрийняття такихрішеньобумовлюєтьсяосновнимизавданнями,покладеними намитну службу.Цірішеннязаймаютьважливемісце ворганізаційно-правовомублоці державногоуправління у сферімитноїдіяльності,оскількисаме нацей блок проблемприпадаєнайбільшийобсягнормативно-законодавчоїбази.

1.1Класифікаціяорганізаційно-розпорядчихдокументів

Документ якскладнийматеріальнийоб'єкт запевнимикласифікаційнимиознакамирозглядається як система, щоможезалежно від семантики,цільовогопризначеннягрупуватися упідсистеми й т.д.Поділсистемидокументів накласи,підкласи йназиваєтьсякласифікацієюдокументів. Унаукових кілкахвченимиініційовано назвати не однедискусію ізпитанькласифікаціїслужбовихдокументів.Незважаючи назапропонованийнауковійспільноті широкий, спектррішень, його ідонинізазначаютьсередпитань, щопотребуютьнагальноговирішеннязагальним йуправлінськимдокументознавством,теорієюділоводства.

>Найважливішоюкласифікаційноюознакою документає йогозміст,зокрема, ставленнязафіксованої вньомуінформації до предмета чинапрямудіяльності.Основним документом, щовизначає системудокументації яксукупностівзаємопов'язанихдокументів, котрізастосовуються упевній сферідіяльності, та ізметоюуніфікаціїофіційнозакріплюєгрупуваннядокументів запевнимиознаками,єДержавнийкласифікаторуправлінськоїдокументації (ДК. 010–98).Вінєскладовою державноїсистемикласифікації такодуваннятехніко-економічної тасоціальноїінформації.

Результатомдокументуванняуправлінськоїінформаціїє документ –інформація,зафіксована наматеріальномуносії,основноюфункцієюякогоєїїзберігання тапередання вчасі йпросторі.Класифікаціядокументноїінформаціїдаєзмогувстановитиспецифіку шкірного класу,підкласу,номіналу та видуноміналу документа,допомагаєорієнтуватись урізноаспектнихінформаційних потоках. А томувиникаєнагальна потребанавчитисявизначатиналежність того чиіншого документа зарізнимиознаками,аналізувати його зазмістом,формою таіншимивластивостями.

Уданомукласифікаторі у іншомурозділієвизначення такихосновних зрозуміти, необходимих длярозкриттяданої тими:

Системадокументації –сукупністьвзаємопов’язанихдокументів, щозастосовуються упевній сферідіяльності.

>Уніфікована системадокументації (>УСД) – системадокументації, щостворена заєдиними правилами тавимогами йміститьінформацію,необхідну дляуправління упевній сферідіяльності.

>Управлінськадокументація –сукупністьвзаємопов’язанихдокументів, щозастосовуються длявирішеннязавданьуправліннянаціональнимгосподарством ймаютьнормативно-правову силу.

>Уніфікована системаорганізаційно-розпорядчоїдокументації – системадокументації,використовувана длявирішенняорганізаційно-розпорядчихзавданьуправління.

Класорганізаційно-розпорядчоїдокументації (далі – ОРД)міститьпідкласи:

0201Документація ізорганізації системуправління;

0202Документація ізорганізаціїпроцесівуправління;

0203Документація ізуправління кадрами;

0204Документація ізоцінкитрудовоїдіяльності.

Длярозуміннятехнологічногопроцесуобробкидокументівнеобхіднооперуватипевнимикатегоріямиіншихознакдокументів,покладених основоюїхньогогрупування наосновівиявленнязовнішньоїподібності.

>Залежно відобраноїознакинапрацьованорізнісхемиподілу.

>Документи за виглядомматеріальноїоснови таформоюносіяподіляють на:

>традиційні (ізпаперовоюосновою);

>аудіовізуальні;

>електронні.

Так було в основуподілууправлінськоїдокументації заскладністюпокладенокількістьпорушуванихпитань. Зацієюознакоювиокремлюютьдокументи:

>односкладні, щомістятьінформацію проодне запитання;

>складні, котрімістятьінформацію про два й понадпитань.

>Слідзазначити, щопростідокументилегшеоброблювати,контролювати їхнівиконання,здійснюватипошук.

Зазмістомдокументиподіляються:

>загальні.

>спеціалізовані.

>Залежно відмісцяскладаннярозрізняютьтакідокументи:

>внутрішні.

>зовнішні (>вхідні,вихідні).

За рядкамивиконаннядокументибувають:

- іззазначенням рядоквиконання (>термінвстановлений актамизаконодавства чизазначений в самомудокументі).

- беззазначення рядоквиконання (непізніше 30 календ.днів).

- документ ізвідміткою «>Терміново» –протягом 7робочихднів віддатипідписання.

- ізвідміткою «>Негайно», «>Невідкладно» –протягом 3робочихднів.

Зарівнем доступу вустановівиокремлюютьдокументи:

>загальнодоступні;

дляслужбовогокористування (ДБК) –документи, щомістятьконфіденційнуінформацію;

>секретні –містятьтаємнуінформацію.

Заюридичною силоювизначаютьдокументи, що:

>маютьюридичну силу (готують вустановленому законом порядку за всіма правилами,чиннідокументи);

немаютьюридичноїсили (>ще ненабули, неможуть матір,втратилиюридичнучинність).

Запослідовністюствореннярозрізняють:

>оригінал –примірникслужбового документа, щоперший чи Єдинийнабуваєчинності;

>копію – документ, щоміститьточнезнаковевідтвореннязмісту чидокументноїінформаціїіншого документа й в окремихвипадках –деяких йогозовнішніхознак;

>витяг (>зіслужбового документа) –засвідченакопіячастини текстуслужбового документа;

>дублікаторигіналу (>службового документа) – повторно оформленьслужбовий документзамістьвтраченого чипошкодженогооригіналу, щомаєтаку самуюридичну силу.

За рядкамизберіганнявиокремлюютьдокументи:

>постійногозберігання;

>тимчасовогозберігання;

>тривалогозберігання.

Заналежністю до сфер життясуспільствадокументиподіляють на:

>офіційногопоходження –створюютьсяорганізацією числужбовоюособою іоформлюються вустановленому порядку;

>особовогопоходження, щопосвідчують особувласника, його права,обов'язки,службовий чисоціальний стан, атакожможутьміститибіографічні й (чи)іншівідомості пронього;

>особистий документ – документ,якийстворенофізичноюособою позаслужбовоюдіяльністю чиякиймістився вїї приватногозібранні.

>Залежно відпризначеннярозрізняютьдокументи:

>індивідуальні –створюють вкожномуокремомувипадку длярозв'язанняконкретноїуправлінськоїситуації;

>типові –відображаютьоднорідні запитання іскладаються заоднаковимизразками (>типовілисти,типовіінструкції,типовіположення й т.ін.).

>Відповідно до Порядку роботи ізнаказами вмитних органах України,затвердженийНДМСУ від 20.09.01 №622 Наказ –цеосновнийрозпорядчий документ органумитноїслужби.

Умитнійслужбівідповідно дозмістунаказиподіляються натаківиди:

– ізосновноїдіяльності (ізпитаньутворення,ліквідації,перейменування,реорганізаціїмитного органу чи структурногопідрозділу;перерозподілу тазмінизони йогодіяльності;затвердженняположень,інструкцій, правил,структури тавнесеннязмін перед тим;фінансово-господарськоїдіяльності тощо);

–кадрові (ізпитаньпризначення на посаду,переміщення,звільнення із посади;нагородженняпрацівників чизастосуваннязаохочення,стягнення чизаходівдисциплінарноговпливу перед тим);

– пронаданнявідпусток;

– провідрядження.

>Окремослідзвернутиувагу тих, що до форм документальногофіксування роботи вмитних органахтакож належатислужбові тадоповідні записки.

>Доповідна записка – документ, щоміститьінформаціюкерівництвумитного органу ізпевнимивисновками (припотребі).

>Службова записка – документ, щомістить не лишеінформацію пропевніфакти,висновки, але й іпропозиціїпрацівника.

>Службова ідоповідна записки,адресованікерівництвумитного органу,подаються дляреєстрації дозагального відділення ізпідписом йпогодженнямбезпосередньогокерівника і покровителякерівникамитного органу (згідно ізрозподіломобов’язків).

>Процесдиференціаціїдокументів, щоциркулюють вмитних органах,багатоаспектний йє предметомдослідженнязагального тауправлінськогодокументознавства. Мною жвиокремленолишедеякіаспектикласифікаціїдокументів, щомаютьпрактичнеспрямування.


2. Роль ймісцеюридичноїслужби упроцесідокументуванняуправлінськоїдіяльностімитноїслужби

>Митна справаєскладовоюзовнішньополітичної тазовнішньоекономічноїдіяльності України, амитніорганиєсвоєрідною «>візитноюкарткою»нашої держави,індикаторомдотриманняУкраїноювзятих у собізобов'язань.

>Враховуючипостійнозростаючеспрямування України наінтеграцію усвітовеспівтовариство, ізметоюформування таукріпленняїї позитивногоіміджу, одним зосновнихпринципівмитногорегулюваннястаття 4Митного кодексу Українивизначає принципзаконності та принципдотримання прав таохоронюваних закономінтересівфізичних таюридичнихосіб.

Томуприроднимвиглядаєстворення тафункціонування вструктуріДержмитслужби України,регіональнихмитниць тамитницьюридичнихпідрозділів, котріздійснюютьорганізаціюправової роботи,спрямованої направильнезастосування,неухильнедодержання тазапобіганняневиконаннювимогактівзаконодавства,іншихнормативнихдокументівмитними органами, атакож їхнікерівниками тапрацівниками под годинувиконанняпокладених нимизавдань йфункціональних обовязків.

Однак, впроцесіреалізаціїпокладених наюридичніпідрозділизавдань,постає запитання про їхні роль ймісце вструктурімитнихорганіввзагалі та васпектіучасті впроцесідокументуванняуправлінськоїдіяльності.

ЦентромюридичноїдіяльностівсієїсистемимитнихорганівєЮридичний департаментДержмитслужби України,якийздійснюєметодичнекерівництвороботоююридичнихпідрозділіврегіональнихмитниць,митниць,юридичнихвідділів вскладііншихдепартаментівДМСУ.

Зогляду начисельністьзавдань,виконання якіпокладено наЮридичний департаментДМСУ, я - ненамагаюся вмежахданоїкурсової роботиокреслити всюмасштабність йогодіяльності йпрагну понадувагиприділитивиявленнюроліюридичного відділення (сектору)регіональноїмитниці,митниці (далі –юридична служба) впроцесіфіксаціїуправлінськихдій навідповіднихматеріальнихносіях завстановленими правилами вмитних органах України.

>Саме томуметоюнаписанняданогорозділуєвиявленнямісця йроліюридичноїслужбимитного органу всвітлінещодавноприйнятого наказуДержмитслужби України від 14.02.06 №112 «ПрозатвердженняПоложення проюридичну службурегіональноїмитниці,митниці,спеціалізованоїмитноїустанови,організації» (далі –Положення проюридичну службу).

>Слідвідзначити, щооскільки усіаспектидіяльностімитнихорганівврегульовані назаконодавчомурівні,причомуінодідоситьсуперечливо,юридичніпідрозділистворені надструктурікожноїрегіональноїмитниці тамитниці, але й й вскладідеякихДепартаментівДержмитслужби України.

>Провідну рольюридичнихпідрозділів вдіяльностімитнихорганівпідтверджує тієї факт, що згідноПостановиКабінету міністрів України від 27.08.95 №690 «ПроЗагальнеположення проюридичну службуміністерства,іншого центрального органувиконавчої влади, державного підприємства,установи,організації» та наказуДМСУ від 14.02.06 №112 «ПрозатвердженняПоложення проюридичну службурегіональноїмитниці,митниці,спеціалізованоїмитноїустанови,організації»Юридичний департаментпідпорядковуєтьсябезпосередньоГоловіДержмитслужби України чи зарішеннямГолови одному із йогозаступників.Юридичнийпідрозділрегіональноїмитниці,митниціпідпорядковуєтьсябезпосередньо начальникурегіональноїмитниці,митниці.

Упроцесісвоєїдіяльностіюридична службаорганізує тазабезпечуєправильнезастосуваннячинногозаконодавства услужбовій,господарській тасоціальній сферахдіяльностімитниці. Уразівиявленняпорушень законуподає начальникумитниціписьмовіпропозиціїщодо їхньогоусунення, атакожконсультуєкерівництвомитниці ізправовихпитань.

УІнструкції ізділоводства вмитнійслужбі України урозділі «>Погодженнядокументів» п. 4.5.4зазначається, щопроектинормативно-правовихактівДержмитслужби УкраїниперевіряютьсяпрацівникамиУправлінняправової роботи вчастинівідповідності їхньогозаконодавству івізуються лицарями узворотномубоціостанньогоаркуша проекту акта, чи нааркуші згоди.Проектинормативно-правовихактівмитнихорганівперевіряються івізуються їхніюридичними службами. При цьомувиданнязазначенихактів безпопередньоїперевіркиюридичнимвідділом недопускається.

Разом ізвідповіднимиструктурнимипідрозділамиюридична службаготує та вносити увстановленому порядкупропозиції прозміну чискасуваннявиданихмитним органомактів нормативного тарозпорядчого характеру, котрівтратилиактуальність чисуперечатьвимогамзаконодавства.

Таким чином,слідвідмітитиважливу рольюридичноїслужби,зокрема, ворганізаціїмитного контролю взонідіяльностівідповідногомитного органу,оскільки усітехнологічнісхемизатверджуютьсянаказамимитниці, а томуперевіряютьсяюридичноюслужбою щодовідповідностізаконодавству України.

>Такожюридична службавизначаєнеобхідністьподаннявиданихмитницеюактів нормативного тарозпорядчого характеру надержавнуреєстрацію доМіністерстваюстиції України тавідповіднихобласнихуправліньюстиції тазабезпечуєоблік тазберіганняактівзаконодавства тавідомчихнормативно-правовихактів, атакожактів нормативного тарозпорядчого характеру,виданихмитницею,підтримує їхні у контрольномустані.

>Вищепереліченіфункціїносять,якщо так можнависловитись,дещо «>загальний» характер,аджерезультатитакої роботизалишаютьсянепомітними заумовивірнихдійюридичноїслужби.

>Слідвідзначити, щоюридична службавиконує й болееконкретніпоточні заподіяння, відякостівиконання якізалежитьбезперебійна роботамитного органу.

Так,юридичнийпідрозділбере доля вукладенні таконтролі завиконаннямгосподарськихдоговорів (>контрактів) ізіншимипідприємствами,установами таорганізаціями,даєправовуоцінку їхні проектам.

>Природно, що впроцесіздійсненняпов'язаної, як правило, ізобігом великих торбгрошовихкоштів,зовнішньоекономічноїдіяльностісуб'єктами зовнішньоекономічної діяльності із одного боці, тавиконанняфункцій держави вгалузімитної справмитними органами ізіншого боцівиникаютьспірні запитання,вирішити котріможуть лише суди.Спірнихситуацій,пов'язаних зпереміщенням черезмитний кордон Українитоварів татранспортнихзасобів,додаєнедосконалістьукраїнськогозаконодавства.

>Керівникділоводноїслужби за характеромдіяльностівзаємодіє ізюридичноюслужбоюмитного органу – ізправовихпитань,пов’язаних ізпідготовкоюдокументів.

Таким чином, діяльністьмитного органу всучаснихумовах, коли наперший планвиходитьнеобхідністьдотримуватись у правовомуполі, а одним ізголовнихпринципівдіяльності державиє принципзаконності,неможливоуявити безюридичноїпідтримки із боціспеціалізованого вційгалузіпідрозділу –юридичного,якийзаймає вструктурі такого органупровіднемісце.

При цьому рольюридичноїслужби удіяльностімитного органунеможливопереоцінити,аджепоряд ізвиконаннямфункціїохорониінтересівмитниці,функціїпредставництвамитного органу до судів,юридична службасприяєдотриманнюзаконності яквсерединімитноїустанови, то й увзаємовідносинахостанньої ізсуб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.


2.1Принципидокументуванняуправлінськоїдіяльності

>Співробітникирізнихорганізацій всвоїйпрактичнійдіяльностіможутьзіткнутися ізсуперечливимиінтересамивласників йкористувачівінформації йдокументів,незаконнимивимогами (>наприклад, котріпорушуютьконфіденційністьінформації). Длязапобігання чиврегулюванняскладних,конфліктнихситуаційпризначенірізнірекомендації повиконаннюпосадових йпрофесійних обовязків, щомістятьспецифічніетичніпринципи пороботі ізінформацією й документами.Такірекомендаціїрозробляютьсяміжнароднимиорганізаціями, органами влади,професійнимиоб'єднаннями чибудь-якимиіншимиорганізаціями.

Так, «>Модельний кодексповедінки длядержавнихслужбовців» (>РекомендаціяКомітету Міністрів ЗарадиЄвропи №R (2000) 10,прийнята 11травня 2000 року)зазначаєтакий принцип:

-Повністюусвідомлюючинаявність унього права доступу доофіційноїінформації,державнийслужбовецьзобов'язаний,дотримуючинеобхіднуконфіденційність,відповідноповодитисязівсієюінформацією й всіма документами,одержаними привиконанні чи у зв'язку ізвиконаннямсвоїхслужбових обовязків (>стаття 11);

>Професійнаетикакерівниківдокументацією,працівниківділоводних служб,іншихінформаційнихпрацівниківєоб'єктомособливоїувагивідповіднихпрофесійнихоб'єднань,державнихорганів Упрофесійнихвиданняхобговорюютьсяетичнінормипрофесій, кодексчестіпрацівниківінформаційноїсфери, їхньогоположення всуспільстві йсоціальний статус.Громадськіорганізаціїкерівниківдокументацією йпрацівниківділоводних служб врізнихкраїнахрозглядаютьетичніпроблемипрофесійноїповедінки йвиробляютьетичнікодекси.

Один із такихетичнихкодексівпрофесійноївідповідальностірозробленийМіжнародноюасоціацієюкерівниківдокументацією (>АRМА International) –некомерційноюорганізацією,об'єднуючоюпрофесіоналів уобластіуправлінняінформацією йдокументацією.Основноюдіяльністюцієїорганізаціїєнаданнядопомогикерівникамінформацією йдокументацією шляхомнавчання йпрофесійногорозвитку.

>Згідно ізетичним кодексом,управляючідокументацієюповиннідотримуватисяпевнихсоціальних йпрофесійнихпринципів впроцесідокументуванняуправлінськоїдіяльності.

1.Соціальніпринципи.

Будучивідповідальними передсуспільством йколективом заприйнятеуправлінськерішення:

1)Підтримуютьстворення,збереження йвикористовуванняточноїінформації;підтримуютьрозвиток системуправлінняінформацією, в якіпріоритетнимиєточність йповнотаінформації.

>Помилки встворенні,зберіганні чизастосуванніінформаціїможутьпевним чиномзавдатишкодиприватним особам чиорганізаціям.

>Керівникиінформацією йдокументацієюзнають, щоінформаціямаєжиттєвий цикл йможе бутизмінена чиневірнорозтлумачена набудь-якійстадії цого циклу. Томукерівникиінформацією йдокументацією вцілях забезпеченняповнотиінформаціїпроводятьаналіз йвиробляютьрекомендації повідповідномустворенню,зберіганню,розповсюдженню йвикористовуваннюінформації таїїдокументуванню.

2)Засуджують йперешкоджаютьнеетичне йаморальневикористанняінформації.

При правильномувикористанніінформаціяємогутнімінструментом,якийможе рятува-а-ти життя,скидатикорумповану уладові. Отже, впроцесіприйняттяуправлінськогорішення йподальшого йогодокументуваннянеобхіднозважати навагомість цогорішення йпередбачуваніподальшінаслідкиостаннього.

3)Підтримуютьвідповідністьприйнятогорішення,задокументованоговідповідним чиномвимогамзаконодавчихактів.

Приуправліннямивідповіднимипроцесами вмежах державного органунеобхідно,перш надотримуватись й непорушувативимогизаконодавства.

>Саме законєосновоюприйняттяуправлінськогорішення.Відповідно, особини, котріприймаютьвідповіднерішення й тих, щофіксують його наматеріальнихносіяхповинні знаті усінормативнівимоги дооформленняписьмовоїінформації вмежах їхньогоповноважень.Цізнанняєвідправноюточкою дляетичних основдіяльності тихий,хто працює ізінформацією йдокументацією.

4)Управлінськерішеннямає бутинауковеобґрунтоване.

5)Управлінськерішеннямає бути ефективного йоптимальне.

2.Професійніпринципи

Будучивідповідальними передпідлеглими йкерівниками, атакож передсвоєюпрофесією особини, щоприймаютьуправлінськірішення йвідповідним чином їхньогодокументують:

1) всвоїйпрофесійнійдіяльностіпродовжуютьнавчатися йсамовдосконалюватись,щобпідвищуватиякістьприйнятого нимиуправлінськогорішення.

>Відповіднаосновнаосвіта –ценайважливіший чинникпідвищеннярівня знаньспеціаліста йзбереження йогокомпетентності впевній сфері.Навчанняуправлінняінформацією йдокументацієюмає бутибезперервним,тобтопродовжуватись входівсієїкар’єриспеціаліста.

2)Свійдосвід,освіченість,знаннядемонструютьколегам,допомагаютьїм уоформленнівідповіднихрішень тавиправляютьпомилки.

>Применшеннясвоїхздібностейможе статі причиноюзвільнення.Перебільшеннясвоїхздібностейтакожнеетично й неприпустимо.

3)Використовуючиефективніпринципи й практикудокументуванняуправлінськоїдіяльності,необхідновиконувати своїобов’язки нависокомупрофесійномурівні.

Одним зфакторів, котрівідрізняютьпрофесіонала відіншихпрацівниківє йогоздатністьвідокремлюватипрофесійніобов’язки відособистихпочуттів йлояльності.

4) Непереслідуютьособистіінтереси,уникаютьотриманнянелегальнихдоходів впроцесіоформленнявідповідногорозпорядження та ненадають незаконномурішеннявигляду законного.

5)Зберігаютьконфіденційністьпевноїінформації, Якадокументується.

6)Приймають доля вобмінізнаннями йдосвідом.

Отже, не можнаназватилюдину «>професіоналом» лише бовінналежить людям,чия діяльністьмає статуспрофесії, йволодієнавикамивиконаннясвоєї роботи.Справжнійпрофесіоналдотримуєформальнийетичний кодекс.

>Дотриманняетичних нормдозволяє людямоднієїпрофесіїналагоджуватизв'язки,регулюватиконфліктніситуації, матірєдину системупрофесійнихцінностей йсоціальнихзобов'язань впроцесідокументуванняуправлінськоїдіяльності.


3.Нормативнерегулюваннядокументуванняуправлінськоїдіяльності вмитних органах

>Нормативнерегулюваннядокументуванняуправлінськоїдіяльності вмитних органахздійснюється наоснові:

1.Конституція України.

2.Митний кодекс України №>92-IV від 11.07.2002

3.ПостановаКабінету міністрів України «ПрозатвердженняПримірноїінструкції ізділоводства уміністерствах,інших центральних органахвиконавчої влади, раді МіністрівАвтономноїРеспубліки Крім,місцевих органахвиконавчої влади» №1153 від 17.10.1997.

4.ПостановаКабінету міністрів України «ПрозатвердженняІнструкції про порядокобліку,зберігання йвикористаннядокументів,справ,видань таіншихматеріальнихносіївінформації, котрімістятьконфіденційнуінформацію, щоєвласністю держави» №1893 від 27.11.1998.

5. Порядокподаннянормативно-правовихактів надержавнуреєстрацію доМіністерстваюстиції України тапроведення їхнього державноїреєстрації,затвердженийНаказомМіністерстваюстиції України від 12.04.2005 №34/5.

6. НаказДержавноїмитноїслужби України «Прозатвердженняінструкції ізділоводства вмитнійслужбі України» №747 від 28.12.2002.

7. НаказДержавноїмитноїслужби України «Прозатвердження Порядку роботи ізнаказами вмитних органах України» №622 від 20.09.2001 р.

НаказДМСУ №747 від 28.12.2002 «Прозатвердженняінструкції ізділоводства вмитнійслужбі України»,визначає у іншомурозділі «>Документуванняуправлінськоїдіяльності»поняттядокументуванняуправлінськоїдіяльності та порядок йогоздійснення.

Так, згідноінструкції,документуванняуправлінськоїдіяльностіполягає уфіксації напаперових чимагнітнихносіях завстановленими правиламиуправлінськихдій,тобто уствореннідокументів.

>Підставою дляствореннядокументів умитних органахє потребазасвідченнянаявності тазмістууправлінськихдій,передання,зберігання івикористанняінформаціїпротягомпевного години чипостійно.

Умитних органахвизначаєтьсяконкретний комплексдокументів,передбаченийноменклатуроюсправ танеобхідний йдостатній длядокументуваннядіяльностімитнихорганів.

>Управлінська діяльністьмитнихорганівздійснюється шляхомвидання (>створення)розпорядчихдокументів.Виданнярозпорядчихдокументіввизначаєтьсязаконодавчими актами,положеннями (статутами) промитніоргани. Зпитань, щостановлятьвзаємнийінтерес й належати докомпетенціїрізнихвідомств,можутьвидаватисяспільнірозпорядчідокументи.

>Підставами длявиданнярозпорядчихдокументів умитних органахє:

1)Конституція тазакони України,постановиВерховної Заради України,укази ірозпорядження Президента України,постанови тарозпорядженняКабінету міністрів України,наказиДержавноїмитноїслужби України,рішенняколегіїДержмитслужби України;

2)провадженнямитним органомвиконавчої тарозпорядчоїдіяльності ізметоювиконанняпокладених наньогозавдань йфункцій;

3) потреба в нормативно-правовомурегулюваннідіяльностімитного органу.

>Розпорядчідокументи, щонадходять домитного органу ізмитнихорганіввищогорівня,доводяться до йогоструктурнихпідрозділів.Митний органмає праворозсилатиксерокопіїдокументіворганіввищогорівня досвоїхструктурнихпідрозділів йпідпорядкованихмитнихорганів разом зсупровідним листом чи зарезолюцієюкерівника.

>Документи, щовидаються напідставірозпорядчихдокументівмитнихорганіввищогорівня,повинні матірпосилання ними ззазначеннямнайменуваньцихдокументів, дат,номерів йзаголовків.

>Хідобговоренняпитань йрішення, щоприймаютьсяколегіальними органами, на зборах,засіданнях,нарадах,фіксуються в протоколах.Протоколиоформлюються напідставізаписів йстенограм,зроблених уходізасідань, тазберігаються вділоводнійслужбі, завиняткомпротоколівзасіданьколегіїДержмитслужби України, котрізберігаються в секретаряколегії.

>Якщозасіданнястенографується, тозміствиступів до протоколу не заноситися.Розшифрована, оформлена іпідписанастенографісткоюстенограмадодається до протоколу.

>Якщохідзасіданняфіксується намагнітнійплівці шляхомзапису намагнітофоні чидиктофоні, то послезасіданнязаписані нанійтекстивиступівпередруковуються,підписуються секретаремколегії тадодаються до протоколу.

>Рішенняколегіальнихорганівдоводяться довиконавців,управліньДержмитслужби України, атакожмитнихорганів таіншихорганізацій шляхомнадсиланняїмцихрішень.

>РішенняколегіїДержмитслужби Українивводяться вдіюнаказамиДержмитслужби.

>Митний орган под годинуздійсненняоперативнихзв’язківзісвоїмиструктурнимипідрозділами,іншимиорганізаціями,окремимигромадянамиможенадсилатилисти.

як правило,листискладаються,якщонеможливо чиважкоздійснитибездокументнийобмінінформацією,датиусніроз’яснення,вказівки (>особисто чи телефоном), провестиінструктування тощо.

>Якщослужбовий документпотребуєнегайноговиконання, топередання текстуможездійснюватисяелектронноюпоштою, телефоном чи телефаксом, ізвідповідноювідміткою наоригіналі документа проспосіб, дату і годинупередання таприйняттяінформації, особу, що передала (>прийняла)інформацію.


4.Особливості та порядокподаннянормативно-правовихактів надержавнуреєстрацію

>Відповідно доНаказуДМСУ від 08.07.2003 №441 «ПрозатвердженняМетодичнихрекомендацій про порядокпідготовки,подання надержавнуреєстрацію,скасування,обліку тазберіганнянормативно-правовихактівмитнихорганів України»

>Державнамитна служба України якспеціальновповноваженийцентральний органвиконавчої влади вгалузімитної справ тамитніорганимають правовидаватинормативно-правовіакти, щопідлягаютьдержавнійреєстрації,вносити перед тимзміни увипадках та ізпитань,передбаченихзаконодавством України.

>Нормативно-правовий акт (далі –нормативний акт) –офіційнийписьмовий документ,прийнятий чивиданийуповноваженим нацесуб’єктомнормотворення увизначенійзаконодавствомформі та завстановленоюзаконодавствомпроцедурою,якийспрямовано нарегулюваннясуспільнихвідносин,міститьнормативніприписи,розрахований набагаторазовезастосування ідіяякого невичерпуєтьсяодноразовимвиконанням.

>Нормативний акт виненвідповідати принципам верховенства права,законності,прийматисявповноваженим тихсуб’єктом увизначенійзаконодавствомформі та завстановленоюзаконодавствомпроцедурою і правиламинормотворчоїтехніки, неможесуперечити актамвищоїюридичноїсили, виненофіційнодоводитися довідома населення вустановленому законом порядку.

Прирозробленні нормативного актаслідвиходити ізпотреби правовогорегулюванняуправлінськоїдіяльностімитного органу.

>Нормативний актмитного органуєобов’язковим длявиконання навідповідній територїфізичними таюридичними особами, на якіпоширюється йогодія.

>Нормативніактимитнихорганівприймаються наоснові і навиконанняКонституції України, законів України тарегулюютьсуспільнівідносини у сферах державногоуправління,віднесенихКонституцією і законами України довіданнямитнихорганів.

>Нормативний актможескладатися ізрозпорядчого документа (наказуДержавноїмитноїслужби України,митного органу) й нормативного акта (>положення,інструкції тощо),якийвінзатверджує таякиймаєоднакову із нимюридичну силу.

>Положення –звідправових норм,якийвизначає порядокорганізації тадіяльностімитнихорганів.

Порядок –нормативний акт, щовизначаєспосібвиконання, методздійсненнячого-небудьюридичними тафізичними особами.

>Інструкція –нормативний акт,який детальновизначаєзміст йметодичні запитання правовогорегулювання впевній сферісуспільнихвідносин.

Правила –нормативний акт, щоконкретизуєнорми правазагального характеру ізметоюрегулюванняповедінкисуб’єктівправовідносин упевнихгалузях йвирішуєпроцедурні запитання.

>Рекомендації –нормативний акт, щоміститьвказівки чинастановищододійюридичних тафізичнихосіб.

Наказ –цеосновнийнормативний акт,якийєодночаснорозпорядчим документом йвидаєтьсясуб’єктомнормотворення впроцесіздійснення нимвиконавчо-розпорядчоїдіяльності ізметоювиконанняпокладених наньогозавданьвідповідно донаданоїкомпетенції.

>Організація роботи над проектом нормативного акта

>Підготовка проекту нормативного акта (далі – проект)

>покладається напідрозділ, докомпетенціїякого належатиосновні запитання, щорегулюютьсяцим актом.

Уразіпотреби до розробка проектуможутьзалучатисякваліфікованіспеціалісти-практики.

>Юридична службамитного органуподаєнеобхіднудопомогуструктурнимпідрозділам ізправовихпитань, щовиникають припідготовці проекту, а й задорученнямкерівництвабере доля вопрацюванніпитань, щовходять докомпетенціїюридичноїслужби.

Дляпідготовкинайбільшважливих йскладнихпроектіврекомендуєтьсястворюватиробочугрупу, у складякоїможутьвходитипрацівникизацікавленихпідрозділів, із числа яківизначаєтьсяосновний.

>Керівникпідрозділу (>робочоїгрупи), щоочолює розробка проекту,складає проект плану роботи, уякомуповинні бутипередбаченіосновні заходьщодо розробка проекту,визначені рядки їхньогоздійснення тавідповідальні зацепосадові особини. Проект плануобговорюється наорганізаційнійнарадіробочоїгрупи, после чого затверджуєтьсякерівникоммитного органу.Затверджений планнадсилається усімпосадовим особам,залученим до роботи над проектом.

>Якщопідготовку тазатвердження нормативного актадорученодекільком органам, то роботу над проектоморганізує тієї орган,якомудорученоскликанняробочоїгрупи чиякий удорученнізаписанийпершим.

Припідготовці нормативного акта, щомаєміжвідомчий характер,слідвизначити колоорганів, на котрі якщопоширюватисядія цого акта, та в необходимихвипадках –ступінь їхньогоучасті впідготовці проекту.

Проект,який передбаченезатвердити запогодженням ізіншими органами,надсилається наофіційне згоди їхньогокерівництву.

>Загальнівимоги доскладання проекту нормативного акта

>Складання проектупочинається ізвизначення колапитань, котріслідвирішити в новому нормативномуакті. Доньоговключаютьсяправовінорми ізпитань,безпосередньопов’язанихміж собою за предметомрегулювання.

З початку роботи над проектомдоцільновивчити усінормативніакти, що належати досфери йогорегулювання, практикузастосуванняцихактів длявиявленняоптимальнихнапрямів їхніудосконалення,уточнити, котрі із нихзберігаютьчинність,установитипрогалини,суперечності таіншінедолікинормативнихактів,визначитипроблеми, щоможутьвиникнути напрактиці узв’язку ізприйняттям нового акта, йврахувати їхні припідготовці проекту.

При цьомутекстичиннихнормативнихактівповинніаналізуватися за контрольнимипримірниками їхніофіційнихвидань, щовідображаютьусізміни ідоповнення,внесені доцихактів увстановленому порядку.

>Розроблення проектуздійснюється іздотриманням правилнормотворчоїтехніки –системивимог йспособівствореннянайбільшдоцільних заформою тадосконалих заструктурою,змістом йвикладомнормативнихактів.

Структура івиклад тексту проектуповинні бутилогічнообґрунтованими.

Проект виненмістититакіструктурніскладові:

а)назву;

б)вступнучастину, уякійнадаєтьсястислаінформація про потребу та міткуприйняття акта та Яка не виннадублюватизмістіншихструктурнихскладових проекту;

в)розділи,глави,пункти,підпункти,абзацизалежно від виду нормативного акта;

р)додатки (уразіпотреби).

Проект винен матірлаконічний заголовок, щовказує щодо правовогорегулювання й неможе бутитотожний заголовкуіншогочинного нормативного акта.

>Основноюпервинноюструктурноюскладовою проектує пункт. Пунктможеміститипідпункти, котрі за своїмзмістомуточнюють,конкретизують пункт.

>Пункти проектуможутьоб’єднуватися вглави –самостійнівідокремленічастини.Глави,пов’язані зазмістом й предметом правовогорегулювання,можутьоб’єднуватися врозділи.

>Складовічастини проектуможуть матір:

а)розділи іглави –коротку,чіткосформульовануназву,розташовану у центрі;

б)розділи –порядковунумераціюримськими цифрами;

в)глави –наскрізнунумераціюарабськими цифрами;

р)пункти –наскрізнунумераціюарабськими цифрами вмежахглави.

>Пункти іпідпунктипочинаються із абзацу.

Утексті проектуномерирозділів, глав,пунктів,підпунктів припосиланні нимипишуться цифрами,номеричастин йабзаців – словами.

>Якщо припідготовці проектувиникає потребавнесеннязмін дочинного нормативного акта, тодоцільнодатиновуредакціювідповіднихпунктів цого акта.Доповнення, щомістятьновіправовінорми іповинні бутивнесені дочиннихнормативнихактів,оформлюються, як правило, увигляді окремихпунктів таабзаців.

Уразівнесення до нормативного актазмінта/абодоповнень, що заобсягомперевищують половину тексту акта чиістотновпливають на йогозміст,цей актвикладається вновійредакції.

>Якщозмінивносяться до нормативного акта,викладеного вновійредакції, то смердотівносяться до йогооновленоїредакції ізпосиланням наджерелоофіційногоопублікуванняцієїредакції.

>Змінивносяться до основного нормативного акта, а чи не до нормативного акта провнесеннязмін донього.

>Якщо немаєпотребивикладатинорми, щозмінюються, уновійредакції, то до їхні текстувносятьсяуточнення шляхомдоповнення актарозділами, главами, пунктами,підпунктами, абзацами,реченнями, словами чи шляхом їхнівиключення,заміни окремихслів,речень.

Уразіпотребидоповнення нормативного актановимиструктурнимиодиницями, щомаютьцифровепозначення,наступніструктурніодиниці

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація