Реферати українською » Таможенная система » Інформаційна політика Митний органів та роль юридичних підрозділів у її забезпеченні


Реферат Інформаційна політика Митний органів та роль юридичних підрозділів у її забезпеченні

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Державнамитна служба України

>Академіямитноїслужби України

>Юридичний факультет

Кафедрацивільно-правовихдисциплін

>КУРСОВАРОБОТА

Здисципліни: „>Організаціяправової тапретензійно -договірної роботи вмитних органах”

На тему: „>Інформаційна політикамитнихорганів та рольюридичнихпідрозділів уїї забезпеченню”

>Виконав: курсант грн.П03-3

>Іщенко Ю. С.

>Перевірив:доц.Зуєв В.А.

>Дніпропетровськ

2008


План

 

>Вступ

>Розділ І.Інформаційна політикамитнихорганів України

1.1Поняттяінформації,інформаційнихвідносин,інформаційної політики

1.2Правоверегулюванняінформаційної політикимитнихорганів України

1.3Головнінапрямиінформаційної політикимитнихорганів України

>Розділ ІІ.Організаціяреалізаціїінформаційної політики вмитних органах України

2.1Інформаційнамережамитнихорганів України: WEB-сайтДержавноїмитноїслужби України,Єдинаавтоматизованаінформаційна система, телефондовіри

2.2Роботаінформаційних служб вмитних органах України

2.3Основнінапрями роботиінформаційних службмитнихорганів України

2.4 Рольюридичнихпідрозділів уреалізаціїінформаційної політикимитнихорганів України

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

Останнідесятиліттяхарактеризуютьсястрімкимрозвиткомінформаційнихтехнологій, щоохопили усісферилюдськоїжиттєдіяльності.Швидкий йглобальнийрозвитокінформаційноїсфери,сучаснихінформаційнихтехнологій,значноюміроювпливає наполітичну,економічну,соціокультурну,оборонну таіншіскладовіпроцесіврозвиткусуспільства й держави, аінформаційніресурси всучаснихумовахстаютьсистемоутворюючим чинникомїхньоїжиттєдіяльності.

>Однією ізосновнихознак Сучасної державної владиєїїінформаційно-інтелектуальний характер,якийвиражається до того, щобудь-якіпроцесиорганізаціївимагаютьінформаційного забезпечення,наявностіповних йдостовірнихвідомостей прооб'єкт йсередовище, уякомувінперебуває,інформаціязабезпечуєжиттєздатністьорганів державної влади.

>Інформація - основанормальноїдіяльності всіхдержавнихорганів, до тогочислі ймитних. Безінформаціїнеможливоефективнокеруватимитноюсистемою,забезпечуватиїїраціональнефункціонування тауспішнийрозвиток,виконуватиосновні заподіяння впроцесіреалізаціїмитної політики,відсутністьнеобхідноїінформації -джерелосуб’єктивізму,необґрунтованихрішень йдій.Якіснеінформаційне забезпечення -важливийелементуспіху на шляхудосягненняпоставленої мети.

Упроцесіреалізаціїмитної політикиінформаціявиконуєнаступніфункції:

-єформоювзаємозв’язку,взаємодіїкомпонентівмитноїсистеми, атакожсистеми ізоточуючимсередовищем;

-обслуговує весь процесприйняттяуправлінськихрішень – відпідготовки таприйняттярішення допідведенняпідсумків йоговиконання;

-єбезпосередньою причиною, щовизначаєвибір того чиіншоговаріанта,поведінки,перехідмитноїсистеми до нового стану, щозабезпечуєїї рух довизначеної мети.

>Саме томуінформаційна політикамитнихорганів України винна бути спрямованозадоволенняінформаційних потреб, котріпостають передмитними органами впроцесіздійснення їхнідіяльності.Необхіднопостійновдосконалюватимеханізмикоординації,планування йфункціонуванняінформаційноїінфраструктуримитнихорганів України,узгоджуватиінформаційнуполітикумитнихорганів іззагальнодержавноюінформаційноюполітикою.Інформаційна політикамитнихорганівмаєвідповідатинаціональнимінтересам,інтересам держави,суспільства,особистості; бутивідкритою йдоступною длясприйняття йрозуміння; бутиздатноювиявляти йвідповідатипотребаммитнихорганів України.

>Вивченню цого запитанняприсвячена невеликакількістьнауковихдосліджень,переважнабільшістьавторів –дослідників цого запитання –це укра-їнські таросійськіавтори, асаме:Корнєва Т.,КормичБ.А., Попов В.Д.,Тодощак О.В., Яременко Про. тощо

>Актуальністьобраної тимивизначається тім, щосьогодніінформація – основауспішноїдіяльностімитнихорганів пореалізаціїпоставлених їхзавдань, безінформаціїнеможливефункціонуваннясистемимитнихорганів, йсаме томуінформаційна політикамитнихорганівмаєважливезначення дляподальшогоефективногофункціонування,розвитку тавдосконаленнямитноїсистеми.

Мета роботи:розглянутиосновнінапрямиформуванняінформаційної політикимитнихорганів України,визначити рольюридичнихпідрозділів уїї забезпеченню.

>Завдання роботи:

-визначитипоняттяінформації таінформаційної політикимитнихорганів України;

-визначитиголовнінапрямиінформаційної політикимитнихорганів України;

-дослідити систему Сучасноїінформаційноїмережімитнихорганів України;

-визначити рольюридичнихпідрозділів уреалізаціїінформаційної політикимитнихорганів України.

 


>Розділ І.Інформаційна політикамитнихорганів України

 

1.1 >Поняттяінформації,інформаційнихвідносин,інформаційної політики

 

>Інформація (від латів.informatio – „>роз’яснення”, „>сповіщення”) -відомості пронавколишній світло,процеси, котрі вньомувідбуваються, проподіїситуації,чиюсь діяльність, що їхньогосприймають людина,машини таіншісистеми.

>Відповідно до ст. 1 закону України „Проінформацію” под >інформацієюрозуміютьсядокументовані чипублічнооголошенівідомості проподії таявища, щовідбуваються усуспільстві,державі танавколишньому природногосередовищі.

>Діяльністьмитнихорганівнерозривнопов’язана ізінформацією. Тому природно, щозбирання таобробкаінформації,її ефективноговикористанняєнеобхідноюумовоюефективноїдіяльностімитнихорганів. Умитних органахвикористовуєтьсябезлічджерелнеобхідноїінформації. Наперший план можнавивестиофіційнуінформацію, щонадходить увиглядіправовихактів,документівнормативно-розпорядчого характеру ізофіційнихдрукованих чиелектроннихджерел.Наступнимджереломєслужбовакомунікація,тобто процесділовогоспілкування уколікерівників,колег,підлеглих,наради, переговори,робочізустрічі [8; 20].

>Інформаціявідіграєважливу рольпроцесіорганізації роботимитнихорганів.Визначеннянаявнихресурсів,резервів,вивченняпотенційнихможливостей шкірногопрацівника, правильнарозстановка сил, танайбільшефективного шляхувирішенняпоставлених завдань - такаорганізаційна діяльністьвимагаєпостійного детальногоаналізурізноманітнихданих.

Умитних органах Українивикористовується великийобсягінформації, якої можнакласифікувати зарізнимикритеріями:

- заступенемспіввідношенняінформації здійсністю тареальнимипроцесами, що внійвідбуваються:офіційна танеофіційна,загальна тагалузева, горизонтальна та вертикальна;

- взалежності від годинивикористання:інформація про минуле,сьогодення імайбутнє;

- за типом зв'язкумитного органу тазовнішньогосередовища:інформація, щоциркулює в прямому тазворотному напрямкуміжмитними органами,митними органами ідержавними органамиуправліннямитноюсправою,міжмитними органами тазовнішнімсередовищем;

- заформальноювизначеністю:уснадоповідь,повідомлення напапері увиглядітекстів,таблиць,електроннийваріант -надходженняелектронноюпоштою;

- заступенемперетворення:основна чипояснювальнаінформація,оброблена увиглядіаналітичних йпрогнознихнотаток; тілі-, радіо-,фотоматеріали;інформація,згрупована вінформаційніщотижневики,бюлетені ііншіінформаційніповідомлення;

- за межамифіксації:інформація, щопідлягає чи непідлягаєреєстрації;

- засфероюзастосування:універсальнаінформація, котраможе бутивикористана вбудь-якихуправлінських структурахмитнихорганів (>довідки,положення,наказикерівництва);спеціалізована –придатна длязастосування лише в тихий чиіншихпідрозділах;

- заступенемкомплектності:комплектна документальна,тобтопридатна длявикористання упервісномувигляді;некомплектна,тобто така, щовикористовуєтьсялише ізіншими видамиданих тазведень;

- заоб'ємністю йстабільністю:вичерпна, така, що непотребуєдоповнення; така, щопотребуєдоповнення;постійна іперемінна;

- заформою та способомодержання: така, щоодержується із органууправління, задопомогоювивчення статей таіншихпублікацій,проведеннямоніторингів,дослідження тавивченнясуспільної думи,обмінудосвідом роботирізнихпідрозділівмитнихорганів;

- заупорядкованістю:систематизована;відомості пронормативно-правовіакти,прийнятідержавними органамиуправліннямитноюсправою;регламентована вчасі,просторі, за коломосіб,джереламиопублікування ізмістом тощо [6; 65-66].

>Щодозмістуінформації вмитних органахіснуютьпевніобов’язковівимоги. Уцілому -цедоцільність тавірогідністьінформації,їїповнота таактуальність.Лишевірогіднаінформація,знанняконкретних окремихфактів,дійснихпроцесів життяможезумовитиправильнеприйняттярішення тасвоєчаснепередбачення іусуненняпомилок.

>Усяінформація, щоналежитьмитним органам,незалежно відзмісту, форм, години ймісцястворення, входити до >інформаційнихресурсівмитнихорганів України.Інформаційніресурси насучасномуетапірозвиткусуспільстває одним ізнайважливішихстратегічнихресурсів [3; 367].Митніорганиформують своїресурси тавільнорозпоряджаються ними.

>Інформаційніресурсиєосновоюформування >інформаційногопросторумитнихорганів України.Інформаційнийпростірнайчастішевизначається яксукупністьсуттєвихзв’язків (>відносин)міжзнаннями [13; 45].

>Основними компонентамиінформаційногопросторує: 1)інформаційніресурси - в широкомузначенні -сукупністьданих,організованих дляефективногоотриманнядостовірноїінформації; 2)інформаційнаінфраструктура - системаорганізаційних структур, щозабезпечуютьфункціонування йрозвитокінформаційногопростору йзасобівінформаційноївзаємодії; 3)засобиінформаційноївзаємодії.

>Обігінформації умитнійсистемідаєпідстави длявисновку проіснування такого видусуспільнихвідносин, якінформаційних. Таким чином, под >інформаційнимивідносинами можнарозумітиврегульованіінформаційно-правовоюнормоюінформаційнісуспільнівідносини,сторониякоговиступають якносіївзаємних прав й обовязків,встановлених йгарантованихінформаційно-правовоюнормою.

Доосновнихелементівінформаційнихвідносинвідносяться:

1.Суб'єкти, котрівступають увідносини приздійсненніінформаційнихпроцесів:

-виробники, читворці,інформації,зокремаавтори;

-власникиінформації (>інформаційнихоб'єктів);

-споживачіінформації.

>Митніоргани зацієюкласифікацією єодночасно йвиробниками йспоживачамиінформації, як йпереважнабільшістьорганів державної влади. Так,наприклад, дляпідготовки таопублікуваннязвітів прорезультатидіяльностімитнихорганів запевнийперіоднеобхідновивчити таопрацювативнутрішнюінформацію про роботумитнихорганів завизначенийперіод.

>Відповідно до ст. 7 закону України „Проінформацію”суб'єктамиінформаційнихвідносинє:громадяни України,юридичні особини, держава,інші держави, їхнігромадяни таюридичні особини,міжнародніорганізації та особини безгромадянства.

>Також,залежно відобсягу прав та обовязків вінформаційній сфері можнавиділитизагальних таспеціальнихсуб'єктів [15;82].Загальнимисуб'єктамиінформаційно-правовихвідносинє держава таїїоргани,кріморганів, щоволодіютьспеціальноюкомпетенцією вінформаційній сфері;фізичні особини таюридичні особини, для якіінформаційна діяльність неєосновним виглядомдіяльності. До цого колавідносяться ймитніоргани України.

До коласпеціальнихсуб'єктівінформаційно-правовихвідносин належатиюридичні особини,установчими документами які передбаченеінформаційну діяльність якосновну:інформаційні агентства,друкованізасобимасовоїінформації,видавництва,телерадіокомпанії,провайдериІнтернет,бібліотеки тощо.

2.Поведінка (>дія,бездіяльність)суб'єктів приздійсненні нимиінформаційнихвідносин (>наприклад,отримання танаданняінформації,тиражування й поширенняінформаційнихоб'єктів таіншіаналогічні дії);

3.Об'єкти, у зв'язку ізякимисуб'єктивступають вінформаційнівідносини.Об'єктамиінформаційнихвідносинвідповідно до ст. 7 закону України „Проінформацію”єдокументована чипублічнооголошуванаінформація проподії таявища вгалузі політики,економіки, культури,охорониздоров'я, а й усоціальній,екологічній,міжнародній таінших сферах (>наприклад,документованаінформація,елементиінформаційної безпеки;інформаційнітехнології йзасоби їхні забезпечення,іншіоб'єкти вінформаційній сфері).

4. Право,обов'язок й відповідальністьсуб'єктівправовідносин приздійсненніінформаційнихпроцесів.

>Важливим аспектомобігуінформації вмитних органахє >інформаційна безпека, котра >відповідно доКонцепції Національноїпрограмиінформатизаціїявляє собою станзахищеностіінтересів особини,суспільства та держави вінформаційній сфері,якийвиключаєможливістьзаподіянняїмшкоди черезнеповноту,несвоєчасність йнедостовірністьінформації, атакожнегативнінаслідкивикористанняінформаційнихтехнологій чизаконодавчозабороненої чиобмеженої дляпоширенняінформації.

>Говорячи проінформацію таінформаційнівідносини умитній сферінеможливооминутиявищеінформаційної політикимитнихорганів, котравпливає як наобігінформації вмитних органах, то й наформуванняінформаційнихвідносин, що при цьомувиникають тарозвивається уконтексті національноїінформаційної політики.Відповідно доположеньКонцепції національноїінформаційної політики >національнаінформаційна політика –стратегія,напрями й заподіяння держави у сферізбирання,зберігання,використання тапоширенняінформації таінформаційнихресурсів усуспільстві.

>Інформаційна політикамитнихорганів Українипередусіммає бутиспрямована нарозвиток.Тобто вона винна бутиорієнтована не так навідносини, котрівиникають у сферімитноїдіяльностісьогодні, але в тих, щовиникнуть умайбутньому,оскількининіінформаціяєстратегічним ресурсом.Можнавиділити дванапрямирозвиткуінформаційної політикимитнихорганів:технологічний (>регулюванняпроцесурозвиткукомпонентівінформаційногосередовища) йзмістовний (>пріоритетикомунікаційноїдіяльностіучасниківінформаційногопроцесу).

 Отже, можнанадатинаступневизначення >інформаційної політикимитнихорганів України –це системацілей, завдань,принципів,критеріївефективності й, таких, щовитікають із них,узгодженихорганізаційних йтехнічнихзаходів,пов'язаних ізрозробкою,упровадженням таудосконаленнямпроцесуобігуінформації тавикористанняінформаційнихтехнологій вмитних органах.

>Метоюінформаційної політикимитнихорганів Україниєдосягненняякісно новогорівняінформатизаціїмитнихорганів йстворенняінформаційно-технічноїінфраструктури, що якщозабезпечувативиконання завдань,поставлених передмитними органами.

>Основними завданнямиінформаційної політикимитнихорганів можнавизначитинаступні:

-аналіз,систематизація йактуалізаціяметодологічної,нормативно-правової йметодичноїбази уобластіінформатизаціїмитнихорганів України;

 -упровадження в діяльністьмитнихорганів новихінформаційнихтехнологій;

-створенняперспективноїінформаційноїсистемимитнихорганів й організаціяефективногоїїзастосування;

-створення єдиноїсистемиінформаційної безпекимитнихорганів України;

- забезпеченнянеобхідногорівняпідготовкиспівробітниківмитноїслужби йфахівцівінформаційно-технічногопрофілю для роботи вумовах широкогозастосування новихінформаційнихтехнологій йтехнічнихзасобів тощо.

 >Основними принципамиінформаційної політикимитнихорганів можнавизначити:

-системність йкомплексність привизначенніцілей,основних завдань йнапрямівінформаційної політики, атакожзаходівщодо забезпеченняїїреалізації;

-відповідністьінформаційноїінфраструктури, завданьінформатизації йтехнічногооснащеннямитнихорганів складу,структурі й завданняммитноїслужби України;

- принципінформаційної безпеки,якийозначаєзапобігання чиістотнеутрудненнянесанкціонованого доступу доінформації,оброблюваної вавтоматизованих системахмитнихорганів чициркулюючої увиділенихприміщенняхоб'єктівмитноїінфраструктури;

-концентраціязусиль йматеріально-технічнихресурсів напріоритетнихнапрямахінформаційно-технічної політики,цільовевикористовуванняфінансовихкоштів, щовиділяються тощо.

>Усіціелементи, котрімаютьрізну природуохоплюються >поняттямінформаційноїсфери, якуєнайбільшзагальним доцихявищ тавідповідно доКонцепції Національноїпрограмиінформатизаціївизначається яксукупністьінформаційнихресурсів,інформаційноїінфраструктури,суб’єктівінформаційнихвідносин, котрізабезпечуютьзбирання,зберігання,використання тапоширенняінформації, атакож як система правовогорегулюваннясуспільнихвідносин уцій сфері .

Отже,інформаційна сферавключає у собітакіелементи:

-інформаційні (>інформація врізних видах);

-політичні (>інформаційна політика,інформаційна безпека);

-організаційно-правові (>суб’єктиінформаційнихвідносин);

-технічні (>інформаційнаінфраструктура,мережі,канализв’язку):

-економічні (>матеріальніносіїінформації,наданняінформаційнихпослуг) [15; 81].

Таким чином, можназробитивисновок, щопоняттяінформації,інформаційнихвідносин,інформаційнихресурсів,інформаційногопростору,інформаційної безпеки таінформаційної політикимитнихорганів Українинерозривнопов’язаніміж собою йутворюють усвоїйсукупностіінформаційну сферумитнихорганів України.Інформаційна політикамитнихорганівє одним ізїїнайважливішихелементів та одним ізпріоритетнихнапрямівдіяльностімитноїслужби України й служитиосновою длярозвиткуінформаційно-технічноїінфраструктури йінформатизаціїмитнихорганів,створення умівпідвищенняефективностідіяльностімитнихорганів,формуванняєдиногоінформаційногопростору намитній територї України.

 

1.2Правоверегулюванняінформаційної політикимитнихорганів України

Усистемімитнихорганів України, як й вцілому вдержаві,виникла потреба вформуванніінформаційної політики, котра бвідповідаласучасномурівнюрозвиткуінформаційнихвідносин таінформаційноїінфраструктури,обсягамобігуінформації.Інформаційнуполітику таінформаційнівідносини умитних органахрегламентує низьканормативнихактів.

>Конституція Українирегулюєнайзагальніші запитанняінформаційної політики. Так, ст. 17однією ізнайважливішихфункцій держави та справвсьогоукраїнського народувизначенаінформаційна безпека. У розділі ст. 32встановлюєзаборонузбирання,зберігання,використання тапоширенняконфіденційноїінформації про особу безїїзгоди, а ст. 34закріпила право шкірноговільнозбирати,зберігати,використовувати йпоширюватиінформаціюусно,письмово чи віншийспосіб — насвійвибір.Закріплення у ст. 8положень про ті, щоКонституція Українимаєнайвищуюридичну силу,їїнормиє нормамипрямої дії,свідчить нелише проспрямованістьдіяльності держави на забезпеченняконституційнх прав, їхніохорону, захист тареальнеюридичневизнання, атакож якбезпосереднєкерівництво додій.

УМитномукодексі Україниінформаційнимвідносинамприсвячена гол. 4 „>Інформування таконсультування ізпитаньмитної справ”, Якаміститьлише 4 з статтею, асаме ст. 30 „>Інформуваннящодо правилпереміщеннятоварів йтранспортнихзасобів черезмитний кордон України”, ст. 31 „>Інформаціящодонормативно-правовихактів ізпитаньмитної справ”, ст. 32 „>Наданнятекстівнормативно-правовихактів таконсультування ізпитаньмитної справ”, ст. 33 „>Відповідальність занедостовірнуінформацію”.НормиМитного кодексу Українирегламентуютьлише один ізнапрямів роботимитнихорганів приреалізаціїмитної політики.

>Основноюнормативно-правовою базоюформування,використання тазахистуінформаційнихресурсів умитних органахєзакони України таприйняті на їхніосновіпідзаконнінормативніакти.

Закон України „ПроНаціональнупрограмуінформатизації”визначаєстратегіюрозв'язанняпроблеми забезпеченняінформаційних потреб таінформаційноїпідтримкисоціально-економічної,екологічної,науково-технічної,оборонної,національно-культурної таіншоїдіяльності у сферахзагальнодержавногозначення.

>Згідно з законом України „ПроКонцепцією Національноїпрограмиінформатизації”метоюКонцепціїєстворенняправових,економічних йорганізаційних умів дляформування в Українірозвинутогоінформаційногосуспільства.Можназробитивисновок, що вонспрямована на захистінформаційноїсфери й забезпеченняподальшогорозвитку дійсносучасних,демократичних,незалежнихінформаційнихвідносин,упровадженняновітніхінформаційнихтехнологій,зростання їхнізначення ужиттісуспільства.

Закон України „Проінформацію”регулюєобігінформації в Україні,визначаєосновніпоняттяінформаційноїсфери України.

Закон України „Прозверненнягромадян”регулює запитанняпрактичноїреалізаціїгромадянами УкраїнинаданогоїмКонституцією України прававносити воргани державної влади,об’єднаннягромадянвідповідно до їхнього статутупропозиції прополіпшення їхнідіяльності,викриватинедоліки вроботі,оскаржувати діїгромадськихорганів.

Зметоюполіпшення умів длярозвиткудемократії,реалізаціїгромадянамиконституційних прав на доля вуправліннідержавнимисправами й навільний доступ доінформації про діяльністьорганіввиконавчої влади, атакож забезпеченнягласності тавідкритостідіяльностіцихорганів бувприйнятапостановаКабінетуМінстрів України „Про Порядокоприлюднення умережіІнтернетінформації про діяльністьорганіввиконавчої влади”.

Наоснові та навиконанняцих законівприйнятаціла низькавідомчихнормативнихактівДержавноїмитноїслужби України (даліДМСУ), таких як наказДМСУ „Проінформаційнесприяннязасобаммасовоїінформації ізмитної тематики ”, наказДМСУ „Прозатвердження Порядку роботи ізповідомленнями, щонадходять за телефономдовіриДержмитслужби України”, наказДМСУ „ПрозатвердженняПоложення проУправлінняінформаційного забезпечення тамитної статистики” тощо.

>Всіцінормативніактирегулюютьінформаційнівідносини умитних органах України,однак їхнього системаєдоситьрозгалуженою йвиникаютьскладнощі ззастосуваннямцихактів й увизначеннінавіть натеоретичномурівні засідокінформаційної політикимитнихорганів йвизначеннявекторівїїрозвитку. На мою думку,необхіднимєстворенняпрограмрозвиткуінформаційної політикимитнихорганів України,наприклад, позразкумитнихорганів Ро-сійськоїФедерації, дедіє НаказДержавногомитногокомітету Ро-сійськоїФедерації „Про Концепції інформаційну безпеку митних органів російської Федерації” від 31.12.1998 р.,якийвизначаєперспективирозвиткуінформаційної безпекимитнихорганів Ро-сійськоїФедерації до 2010 року. НаказДержавногомитногокомітету Ро-сійськоїфедерації „Про Концепції інформаційно - технічної політики Державного митного комітету Російської Федерації” від 21.09.2001 р.визначає системупоглядів нарозвитокінформаційно-технічноїінфраструктуримитнихорганів Ро-сійськоїФедерації.

Отже, можназробитивисновок, щоіснує великиймасив правовогоматеріалу,якийвизначає порядокобігуінформації,напрямиінформаційної політики назагальнодержавномурівні,яким виннавідповідати йінформаційна політикамитнихорганів. Однак, насьогоднішній деньвідсутнійнормативний акт,який бівизначивперспективирозвиткуінформаційної політики ізурахуваннямспецифікикористуванняінформацією вмитних органах вумовах глобалізаціюінформаційнихпроцесів.Реалізаціяінформаційної політики, на мойпогляд,перш на,може бутиздійснена шляхомствореннявідповідноїзаконодавчоїбази, Якаєосновою дляїїпрактичноїреалізації, й,звичайно, розробкиконкретнихцільовихпрограм по окремихнапрямахінформаційної політики вмитних органах.

 

1.3Головнінапрямиінформаційної політикимитнихорганів України

>Інформаційна політикаєважливоюскладовоюрозвитку йфункціонуваннямитнихорганів.Основнимзасобом, щозабезпечуєфункціонуванняінфраструктури йвзаємодіюсуб'єктівінформаційногопросторумитнихорганів,є системаобігуінформації,професійнікадри,інформаційні йтелекомунікаційнітехнології поотриманню,розповсюдженню йвикористаннюінформації.

>Рішенняосновних завданьінформаційної політикиповиннездійснюватися задопомогоюрізних формвпливу нанаступніоб'єктиінформаційноїсфери:

-правову базуінформаційнихвідносин;

- системуінформування йзастосуванняінформаційнихресурсів;

-регіональну,загальнодержавну йміжнароднуспівпрацю;

-системи забезпеченняінформаційної безпеки й т.д.

>Основнінапрямиінформаційної політикимитнихорганівповинні бутирозроблені ізурахуваннямположеньКонцепції національноїпрограмиінформатизації.Метоювизначенняосновнихнапрямівінформаційної політикимитнихорганівєвстановленнясистемипріоритетів, Яка дозволити максимальноефективновикористовуватиматеріальні,фінансові,трудові йіншіресурси прирозробці йреалізаціїмитними органамиконкретнихзаходів йпрограм вінформаційній сфері, щозабезпечуютьумовистабільності йподальшогорозвиткуінформаційноїінфраструктуримитнихорганів.

>Виходячи ізположеньКонцепції національноїпрограмиінформатизації татеоретичнихвідомостей проінформаційнуполітикумитнихорганів Україниосновниминапрямамиінформаційної політикимитнихорганів можнавизначити:

1)правовеврегулюваннявідносин, котрівиникають под годинуформування,використання йзахистуінформаційнихресурсів угалузімитної справ;

2)гармонізація нормативно -правовоїбази угалузімитної справщодоінформаційнихресурсіввідповідно доміжнароднихмитних норм;

3)визначення йудосконаленняструктури й складуінформаційнихресурсів вмитних органах України;

4)управлінняінформаційними ресурсами вгалузімитної справ;

5) забезпеченняінформаційної безпеки шляхомствореннякомплексноїсистемизахистуінформації длязапобіганнянесанкціонованому доступу йпідтримкиналежногорівнязахистунаціональнихресурсів;

6)вдосконаленнясистемиуправлінняінформаційним комплексом йвзаємодії ззасобамимасовоїінформації,зокрема:

-створення умів дляформуванняінформаційноїіндустріїмитнихорганів України;

- забезпечення доступу додержавнихінформаційнихресурсів,зокремарозвитоксистемиєдиногоінформаційно-правовогопросторумитнихорганів на територї України;

-вдосконаленнясистемиінформування населення про діяльністьмитнихорганів;

-упровадження єдиноїіміджевоїпозиції ймоделімитнихорганів України.

7) робота ззасобамимасовоїінформації,зокрема:

- забезпеченнястійкого тілі- йрадіомовлення, щовисвітлює роботумитнихорганів на територї їхні дії та заїї межами ізметоюформування позитивного образумитнихорганів України;

-оптимізація співпрацю з ізтелерадіокомпаніями;

-розвитоквідомчихдрукованихзасобівмасовоїінформації йполіграфічноїбази;

-створеннявідомчих тілі- йрадіопередач;

-формування,розвитоксистемидослідженьзасобівмасовоїінформації, щовисвітлюють діяльністьмитнихорганів України;

-розвитокІнтернет -мереж йвикористання їхнього для забезпеченняінформаційних потребмитнихорганів;

-створення,розвиток системінформаційноїпідтримкивзаємодіїгромадян ймитнихорганів;

-розвитокінфраструктуриформування йвикористанняінформаційнихресурсів йтехнологій, щозабезпечуютьпублічний доступ додостовірноїінформації пронормативніакти,митні правила йінші запитання, щоцікавлятьгромадян.

8)кадрова політика,включаючи:

-підвищеннярівняпрофесійноїкомпетентностіпрацівниківмитнихорганів, котрієучасникамиінформаційнихвідносин;

-створення йупровадженнямеханізмівпідвищеннякваліфікаціїпрацівниківінформаційноїсфери вмитних органах;

-вдосконаленнясистемидистанційноїосвіти йіншихвидівкомп'ютерногонавчання,зокрема системмасовоїпідготовки йперепідготовкикадрів,створення системнавчанняновимінформаційнимтехнологіям.

9)упровадженнясучасних форм йприйомівінформування про діяльністьмитнихорганів;

10)розробка йреалізаціяконкретнихзаходів йпрограм у межахосновнихнапрямівінформаційної політикимитнихорганів.

Таким чином, можназробитивисновок, щоінформаційна політикамитнихорганів країни винна бутиспрямована наудосконаленнямеханізмуобігуінформації вмитних органах та настворення Сучасної тадієвоїінформаційноїінфраструктуримитнихорганів.

 


>Розділ ІІ.Організаціяреалізаціїінформаційної політики вмитних органах України

>інформаційна політикамитний органюридичний

2.1Інформаційнамережамитнихорганів України: WEB-сайтДержавноїмитноїслужби України,Єдинаавтоматизованаінформаційна система, телефондовіри

>Важливоюскладовоюінформаційноїсфериєінформаційнаінфраструктура яксукупність систем, щозабезпечуютьпродукування,накопичення,зберігання тапоширенняінформаційнихпродуктів,виробництвозасобіввиробництваінформаційнихпродуктів та їхньогопоширення,виробництвоінформаційнихтехнологій,сервіснеобслуговуванняелементівінфраструктури тапідготовкукадрів.

>ДМСУвважає своїмпершочерговимзавданнямрозвитокприсутності вмережіІнтернет, Якамаєбазуватися за принципамидоступності,прозорості таефективності. Дляреалізаціївказаної метиствореновідомчий WEB-сайтДМСУcustoms.gov.ua

>Ключовим моментомдіяльності сайтує доступ донормативноїбази, якоїпоступовоплануєтьсяперетворити уцентралізовануелектронну базувідомчихдокументів.ДМСУспрямовує свою діяльність наупорядкування таспрощеннянормативноїбази ізвідкритим доступом донеї;залученнягромадськості дообговореннянормативнихактів таприйняттярішень;централізованепідведенняпідсумків роботирегіональних структур та їхньогооприлюднення.Висвітлені насайті Новини, контактнаінформація,документи для роботи,електроннізверненнягромадян,інформація процільовіпрограми тадемонстраціярезультатів роботипокликані забезпечитидоступність доінформації про діяльністьвсієїмитноїслужби України.Громадянин чи організація, котравзаємодіє ізДМСУ,маєотримати:можливість доступу доповноїнормативноїбази ізмитної проблематики;інструкціїщодопроходженнямитних процедур;чітку картинуплатежів,зборів йтарифів;необхідніконтакти;повнийнабірдокументів та форм для роботи.

Уперспективірозміщення насайтіінформації промитниці врежимі реального години. Для цого будутьвикористані WEB -камери, котріпередаватимутьінформацію на WEB -сторінку прочерги в пунктах пропуску йкожнийвідвідувач сайтузможеоб’єктивнооцінити стансправ намитномукордоні. Уперспективівпровадження систем із доступом ізмобільнихкомп’ютерів,інформтерміналів,мобільнихтелефонів.

>Діяльністьвідомчого WEB- сайтуДМСУрегулюєтьсяНаказомДМСУ „Про забезпеченняфункціонування та оперативногоінформаційногопоповненнявідомчого WEB - серверуДержмитслужби України”, що буввиданий ізметоювиконанняположень „Порядкуоприлюднення умережіІнтернетінформації про діяльністьорганіввиконавчої влади”,затвердженогопостановоюКабінету міністрів України.Цей наказвизначаєукраїномовну структуру WEB - серверуДМСУмережіІнтернет, щомаємістити:загальнівідомості; контактнаінформація;нормативно-правові засадидіяльності;керівництво; структура центральногоапарату; структурамитнихорганів;головнінапрямидіяльності;інформаційно-аналітичне забезпечення;нормативно-правовідокументи;митні правила;Академіямитноїслужби України;довідник;класифікатори;преференції;інформаційніресурси; новини;новідокументи;запитання тавідповіді;пошук тощо.

УДМСУфункціонує >Єдинаавтоматизованаінформаційна система (>ЄАІС) яксукупність окремихавтоматизованихінформаційних системрізногофункціональногопризначення,об'єднаних задопомогоютелекомунікаційнихмереж тамножиниінформаційнихоб'єктів, що нимиобробляється.ЄАІСДМСУмістить всобізасоби длянакопичення,обробки,зберігання тапередаванняданих, щоєнеобхідними длядіяльностімитнихорганів.

Узаконі України „Про захистінформації вінформаційно-телекомунікаційних системах” подавтоматизованоюсистемоюрозуміютьорганізаційно-технічну систему, вякійреалізуєтьсятехнологіяобробкиінформації ізвикористаннямтехнічних йпрограмнихзасобів.

НаказДМСУ "Про порядокорганізаціїзахистуінформації под годинуздійсненнямитного контролю тамитногооформленнятоварів йтранспортнихзасобів ззастосуваннямвантажноїмитноїдекларації, котраміститьінформацію ізобмеженим доступом, щоєвласністю держави" болеедеталізуєвказанепоняття. У цьому Порядкутермінавтоматизована система вживатися в такомузначенні: якорганізаційно-технічна система, щореалізуєінформаційнутехнологію іоб’єднуєзасобиобчислювальноїтехніки ізв’язку,методи іпроцедури,програмне забезпечення,фізичнесередовище, персонал йінформацію, Якаобробляється.Дані, щознаходяться вінформаційнійсистемі суворосистематизовані йупорядковані. СтруктураЄАІСможе бути представлена увиглядізв’язків:

- базаданих.Центральна базаданихДМСУдаєможливістьотримуватидетальнуінформацію у чи -якомурозрізіданих, щомістяться велектроннихкопіяхмитнихдокументів,внутрішнійдокументаціїмитнихорганів таін.;

- особини, щообслуговують систему (>розробникипрограмно -інформаційнихкомплексів,адміністратори,інспекториспеціалізованихпідрозділів);

-технічнізасоби;

-користувачісистеми.

>ЄАІСДМСУскладається із такихрозділів:митнеоформлення, доставкавантажів,довідники,спеціальнаінформація, контрабанда,інформаційнісистеми,звіти,навчання татестування,регламентований доступ.

>Інформаційне забезпеченняавтоматизованоїобробкиданихДМСУ —сукупністьсистемикласифікації йкодування,системипоказників,уніфікованих системмитноїдокументації йфайлів базданих, Якавикористовуєтьсямитними органами таспівпрацюючимиорганізаціями дляотримання таобробкиінформації.ЄАІСобробкиданихзабезпечуєінтеграцію всіхпоєднуванихсистемоюкомпонентів наосновіїхньоїінформаційноїсумісності позмісту (>єдність зрозуміти,термінів,визначень), по системахкласифікації йкодування, по форматахданих, по засобах й формахпредставленняданихзагальногокористування, по методахорганізаціїінформації.

Базіданихсистемиавтоматизованоїобробкиданихпідрозділяються на:

1. Базіданихнормативно-довідкової (>умовно-постійної)інформації:системикласифікації йкодифікації,тарифікації,обмежень,правові йнормативніакти,системиреєстрації іобліку.

2. Базіданихоперативноїінформації:електроннікопіїдокументів, котрівикористовуються уходімитногооформлення й контролю,дані оперативного характеру, щозабезпечуютьтехнологічніпроцеси (>облік, контроль, аудит й т.п.).

3. Базіданихстатистичноїінформації, щоєпохідними від базданихоперативноїінформації чипервинними,якщоформування таких базданихавтоматично неможевироблятисязасобамисистемиавтоматизованоїобробкаданих.

>Локальніінформаційнібазимістять усобісукупністьданих,використовуванихконкретнимспівробітником чигрупоюспівробітниківпідрозділумитного органу.Локальнібази на свійчергуоб’єднуються вєдину. Прирозробціорганізаціїінформаційноїбазипередбачениймеханізмфіксаціївихідної йвхідноїінформації,джерелїївиникнення (>однократневведення) й відповідальністьвідповідногофункціональногопідрозділу заповноту іактуальністьданих.

Таким чином,ЄАІС -сукупністьінформаційно-обчислювальнихцентрів,банківданих, системтелекомунікацій йзахистуінформації, щозабезпечують доступкористувачів доінформації, щозберігається, йвикористанняінформаційнихтехнологій, атакожзасобуотримання йдокументуванняінформації. У годинуоднією ізосновних завданьудосконалення йсучасногорозвиткуЄАІСєнеобхідністьможливості легкого доступу йобмінуінформацією всіхзацікавленихосіб.

>Вжемайже три рокта уДержмитслужбі Україниофіційнофункціонує телефондовіри –багатоканальнабезкоштовналінія 8-800- 50-13-13-0. Насьогодні телефондовіри ставшиважливимджереломотриманняінформації про роботумитноїслужби, адеякихмитниць ідоситьсуттєвою,посівсвоємісце у планах,звітах про роботу,аналітичнихдовідках.

Телефондовіристворений дляздійснення оперативногореагування наповідомлення проможливінеправомірнідіянняпосадовихосібмитноїслужби приздійсненні нимимитного контролю імитногооформленняпредметів, простворенняпосадовими особамимитноїслужбиштучнихперешкод особам, атакож приусуненні причин і умів, щосприялинеправомірнимдіянням із боціпосадовихосібмитноїслужби, приліквідаціїнегативнихнаслідківцихдіянь.

За телефономдовіриприймаютьсяповідомлення про:

а)можливескоєннязлочинів у сферіслужбовоїдіяльності,корупційних таіншихнеправомірнихдіянь із боціпрацівниківмитноїслужби;

б)затримкиздійсненнямитного контролю імитногооформленняпредметів, у томучислі проможливестворення при цьомуштучнихперешкод із боціпосадовихосібмитноїслужби;

в) замах на контрабанду іпорушеннямитних правил;

р)черги в пунктах пропуску черездержавний кордон України; атакож

ґ)пропозиції (>зауваження)щодоорганізації роботимитнихорганів,спеціалізованихмитнихустанов іорганізацій (далі —митніоргани) тощо.

Службадовіри бувофіційностворена у центральномуапаратіДержмитслужби України уберезні 2005 року нахвилі широкомасштабногозаснуванняподібних «>гарячихліній» органіввиконавчої влади країни.Функціонування телефонудовіримитнихорганівдопомагаєвикритипереважнонегативніпроцеси йтенденції, атакож заподій йумови, щоїмсприяють.

>Керівникимитнихорганівмаютьволодітидостовірноюінформацією приорганізації роботи,прийняттіуправлінськихрішень. Телефондовіриє одним ізджерелтакоїінформації. Вочевидь, щоінформація із телефонудовіри, а особливо та, щоміститьповідомлення проможливескоєнняправопорушень у сферіслужбовоїдіяльності, виннапіддаватисяоб'єктивнійперевірці, і, уразінаявностіпідстав,передаватися довідповіднихконтролюючих таправоохороннихорганів. У цьому,міжіншим,є іелементзахистуособового складумитнихорганів.Цей захистполягає,по-перше, унаданніправовоїоцінкикерівникоммитного органу чиправоохоронним органомдіймитника укожнійконкретнійситуації. Увжиттікомпетентними органамизаходів доосіб, щонадаютьзавідомонеправдивуінформацію, котра негативновпливає нарепутаціюмитного органу, особини.

>Найпоширенішими причинамизверненьюридичних йфізичнихосіб за телефономдовіриєзатримки вмитномуоформленніпереміщуваних нимитоварів йтранспортнихзасобів.Проведенимиперевірками такаінформація, як правило,підтверджується,з'ясовуютьсяоб'єктивні заподій, що донеїпризвели, а діїпрацівниківмитнихорганів упереважнійбільшостівизнаютьсяправомірними [12; 13].

Результатомвивчення іаналізунабутогодосвіду роботи телефонудовіри ставшиновий наказДМСУ „Прозатвердження Порядку роботи ізповідомленнями, щонадходять за телефономдовіриДержмитслужби України”.Вінзаклавправовепідґрунтя для болеепродуктивної роботи телефонудовіри,зокрема,визначивперелікповідомлень, котріможуть бутиприйняті за телефономдовіри;закріпив порядокспілкування ізгромадянами,визначивперелікінформації, котраможе бути у якихзапитана й Яка винна бутиїмповідомлена;чіткорозмежував права йобов'язки всіхсторін, щозадіяні упроцесіопрацюванняповідомлення.

>Роботу телефонудовіриДМСУзабезпечуєінформаційнийвідділ Департаментувнутрішньої безпеки.

>Відповідно доінформації пропідсумки роботи телефонудовіриДержавноїмитноїслужби 2007-го року,розміщених навідомчомусайті,протягомгруднямісяця 2007 року доінформаційного відділення Департаментувнутрішньої безпеки забагатоканальним телефономдовіриДМСУнадійшло 105повідомлень відфізичних таюридичнихосіб ізпроблемнихпитань, щовиникали угромадян йпідприємців припереміщеннітоварів йтранспортнихзасобів черезмитний кордон України. Узазначенийперіодбільшістьповідомлень іззагальноїкількостізверненьнадійшла відюридичнихосіб,всього 77.Відфізичнихосібнадійшло 28повідомлень, 5громадянвідмовилисьнадатиінформацію про собі.

Таким чином, умитних органах Українидієінформаційнамережа, котраздатна забезпечитиінформаційніпотребимитнихорганів. Іхоча вонпотребуєвдосконалення тадетальнішого правовогорегулювання, насьогоднішній день вонаєдієвою йпостійновдосконалюється.

 

2.2Роботаінформаційних служб вмитних органах України

>Кінцевоюметоюінформаційної роботи органів державної владиєоперативненаданнякінцевомукористувачевінеобхідногооб’ємудостовірноїінформації. Усистеміорганів державної влади такимкористувачемє, як правило, особа, Якаприймаєрішення, а дозовнішніхкористувачівможутьналежати практичнолюбісуб’єктисуспільнихвідносин,зацікавлені вінформаціїданого органу державної влади.

як правилоназваніфункціїпокладаються нанаступніоргани:

-прес-служби;

-служби (>управління)інформації тагромадськихзв’язків;

-інформаційні таінформаційно-аналітичніуправління;

-апаратиконсультантів (>експертів,помічників);

-управління (>відділи)інформатизації такомп’ютеризації [2; 202].

Таким чином дляорганізаціїналежноїінформаційної роботи вмитних органах виннафункціонуватизлагоджена системаорганів, котріреалізуютьінформаційнуполітику, атакож їхнього робота винна бутиналежним чином нормативноврегульована.

>НаказомДМСУ „ПростворенняРегіональноїінформаційноїмитниці таприпинення Департаментуінформаційнихтехнологій тамитної статистики” було бстворено із 09.10.06Регіональнуінформаційнумитницю ізмісцерозташуванням в м.Київ.

>НаказомДМСУ „ПрозатвердженняПоложення проРегіональнуінформаційнумитницюДержавноїмитноїслужби України”визначено, щоРегіональнаінформаційнамитницяєрегіональноюмитницею ізвпровадження тарозвиткуінформаційно-телекомунікаційнихтехнологій, у томучислісистемиелектронногодокументообігу,формуваннямитної статистики та статистикизовнішньоїторгівлі.

>Регіональнійінформаційніймитниці оперативнопідпорядковуютьсяструктурніпідрозділимитнихорганів України, щозабезпечуютьфункціонуванняелементів йпідсистемЄАІСДМСУ,відомчоїтелекомунікаційноїмережі (далі —ВТМ),мережзв’язку,апаратно-програмнихзасобів йзабезпечують захистінформації.

>ОсновнимизавданнямиРегіональноїінформаційноїмитницісаме в сферіінформаційної політикивизначені:

1.Розробка іпроведення єдиноїнауково-технічної політикиДМСУ пристворенні тарозвиткуЄАІС,ВТМ,мережзв’язку,оснащеннімитноїслужби Україниперспективнимиапаратно-програмнимизасобами,засобамителекомунікацій тазахистуінформації.

2.Супроводження,удосконалення ірозвитокінформаційного тастатистичного забезпечення вмитнійслужбі України наоснові єдиноїнауково-технічної політики.

3.Розвитокміжнародногомитногоспівробітництва шляхом забезпеченняінформаційноївзаємодіїмитноїслужби України ізмитними

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація