Реферати українською » Таможенная система » Організація договірної роботи Митний органів та доля в ній юридичних служб


Реферат Організація договірної роботи Митний органів та доля в ній юридичних служб

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Державнамитна служба України

>Академіямитноїслужби України

Кафедрацивільно-правовихдисциплін

>Курсова робота

іздисципліни: „>Організаціядоговірної тапретензійно-договірної роботимитнихорганів”

на задану тему: „>Організаціядоговірної роботимитнихорганів та доля внійюридичних служб”

>Виконав:

КурсантгрупиП03 – 3

Крючков М.

>Перевірив:Доц..Зуєв У. А.

м.Дніпропетровськ

>2008р.


План

 

>Вступ

>Розділ І.Значення роботиюридичного департаменту,юридичноїслужбимитниці (>регіональноїмитниці) ворганізаціїопрацювання,реєстрації іоблікудоговорів, атакож контролю за їхньоговиконанням уДержмитслужбі України

1.1Загальніположення пороботі із договорами уДержмитслужбі
1.2 Доляюридичноїслужби в порядкуопрацювання,узгодження тареєстраціїдоговорів
1.3Виконання умівдоговорів й контролю над їхнівиконанням
1.4Застосуваннязаходів заневиконання чиненалежневиконаннядоговорів

>Розділ ІІ.Особливості роботиюридичноїслужбимитниці (>регіональноїмитниці) із договорами навиконанняпідряднихробіт задержавнимзамовленням

2.1Особливості забезпеченнявиконаннядоговорів навиконанняпідряднихробіт задержавнимзамовленням

2.2Встановленнявідповідальності в договорах навиконанняпідряднихробіт задержавнимзамовленням

>Розділ ІІІ.Використанняадміністративнихдоговорів удіяльностімитнихорганів, доляюридичноїслужби у їхньогорозробці

3.1Особливістьадміністративного договорусередіншихвидівдоговорів

3.2 Метавикористанняадміністративнихдоговорів упрактицімитнихорганів

3.3Особливостіфункціонально-управлінського договору

3.4Договір пронаданняпослуг, якрізновидадміністративного договору

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Організаціядоговірної роботи вмитних органах едужеважливоюскладовоюдіяльностіюридичноїслужбимитниці (>регіональноїмитниці).

>Їїсутністьполягає у бомитницясамостійно неможевиготовляти для собінеобхіднітовари (>послуги), котрінеобхідні дляздійсненняїїдіяльності, а томузмушеназвертатись длязакупівлі необходимихтоварів тапослуг усуб’єктівгосподарювання, котрітакітовари (>послуги)можутьнадати.Можливістьукладення такого видудоговорівпередбачена законом України "Прозакупівлютоварів,робіт йпослуг задержавнікошти”.Неналежневиконання, чи жвзагаліневиконання договору,укладеноговідповідно до закону "Прозакупівлютоварів,робіт йпослуг задержавнікошти"має нести відповідальність,передбаченузаконодавством. Томуособливуувагу мизосереджуємосаме навідповідальності заненалежневиконання такихдоговорів.

>Темоюданої роботиє порядокопрацювання,реєстрації іоблікудоговорів, атакож контролю за їхнівиконанням уДержмитслужбі України,регіональнихмитницях тамитницях, атакож доляюридичноїслужби уданомупроцесі.

Тема, як мибачимо,являєтьсядоситьвузькою, так яксереддіючих одну годину норм, котрівизначаютьорганізаціюдоговірної роботи вмитнихорганівєлише наказДержавноїмитноїслужби України йположенняЦивільного, господарського кодексу, котрівизначаютьвимогищододоговорів..Окремоютемою роботиєдослідженняособливостейукладення тавикористанняфункціонально-управлінських таіншихадміністративнихдоговорів удіяльностімитнихорганів, якспецифічного видудоговорів.

Тому я будунамагатисьвисвітитидані запитання за точкизорунайбільшоїюридичноїточності, увзаємозвязку ізіншими напрямами роботимитнихорганів,зокрема ізпретензійно-позовноїроботою, котратісно зав'язана ізтемою, щорозглядається, то в томувипадку, коли контрагент за межі невиконуєсвоїхобовязків за договором, томитницязмушеназвертатися до суду зазахистомсвоїхзоаконних прав йінтересів.

Уроботі буввикористананаступнаметодологія:

1. методаналізу.

2.формально-логічний метод.

3. методдедукції.

4. методюридичногоаналізу.

5. методюридично-догматичноготлумачення.

Задопомогоювикористаннявказанихметодівнауковогопізнання, на нашпогляд, миматимемозмогудослідитиорганізаціюдоговірної роботи вмитних органах, тазробитипевнівисновки, котрідопоможуть вмайбутньому припрактичнійдіяльностізахищати права тазаконніінтересисуб’єктівзовнішньоекономічнихвідносин,інтересів держави,митниці атакожнадаватипропозиціїщодо правильногорозвиткумитногозаконодавства.

>Досягненнявказаної метивизначає структуруданої роботи.

Зогляду наоб’ємкурсової роботи янамагатимусьзосередитись нанайбільшактуальних проблемах,пропозиціяхщодовдосконаленнязаконодавства, котрівисловлюютьнауковці із приводу:

>підготовки таоформленнядокументів,потрібних дляукладаннядоговорів;

>підготовкипроектівдоговорів;

>урегулюваннярозбіжностей, щовиникають приукладаннідоговорів;

>розгляддоговорів участинідотриманнявимогзаконодавства України;

> роботи ізукладаннядоговорів;

>реєстрації таоблікудоговорів;

>контролі завиконаннямдоговорів;


>Розділ І.Значення роботиюридичного департаменту,юридичноїслужбимитниці (>регіональноїмитниці) ворганізації порядкуопрацювання,реєстрації іоблікудоговорів, атакож контролю за їхнівиконанням уДержмитслужбі України

1.1Загальніположення пороботі із договорами уДержмитслужбі

Додоговірної роботи умитних органахналежить:

>підготовка таоформленнядокументів,потрібних дляукладаннядоговорів;

>підготовкапроектівдоговорів;

>урегулюваннярозбіжностей, щовиникають приукладаннідоговорів;

>розгляддоговорів участинідотриманнявимогзаконодавства України;

> робота ізукладаннядоговорів;

>реєстрація таоблікдоговорів;

> контролю надвиконаннямдоговорів;

>виконаннядоговірнихзобов'язань;

>аналіз іузагальнення практикиукладаннядоговорів,підготовка з висновками тапропозиційщодоїївдосконалення вмитних органах,спеціалізованихмитнихустановах йорганізаціях.

1.2 Доляюридичноїслужби в порядкуопрацювання,узгодження тареєстраціїдоговорів

>Посадові особини структурногопідрозділуДержмитслужби України,митного органу (>спеціалізованоїмитноїустанови чиорганізації), на якіпокладено відповідальність заздійсненнязакупівлітоварів,робіт йпослуг та контролю надвиконаннямукладенихдоговорів,візуютькожнусторінкуобохпримірників проекту договору, атакождодатки донього тапередають проект на згоди довідповіднихструктурнихпідрозділівДержмитслужби України.

>Опрацювання та згодипроектівдоговорів проводитися в такому порядку:

а)митним органом чиструктурнимпідрозділомДержмитслужби України, що вносити проект договору:

участинівідповідностіумовамтендерної (>цінової)пропозиціїучасника -переможцяпроцедуризакупівлі;

участинівідповідностіцінринковимцінам (приукладаннідоговорів, котрі непідпадають поддію Закону);

б)Фінансово-економічним Управлінням (>службоюфінансів,бухгалтерськогообліку тазвітностііншогомитного органу,спеціалізованоїмитноїустанови іорганізації):

участинівідповідностівидатківкошториснимпризначенням;

в)Управліннямбухгалтерськогообліку тазвітності:

участинівідповідностінормативним актамщодо порядкурозрахунків за договором йправильностіпроведеннярозрахунків удодатках до проекту договору (>протоколі згодидоговірноїціни, тарифах,специфікації);

р)Юридичним департаментом (>юридичноюслужбоюіншогомитного органу,спеціалізованоїмитноїустанови іорганізації):

участинівідповідності договоручинномузаконодавству.

Проект договору іздодатками доньогоопрацьовуєтьсяЮридичним департаментом й завідсутностізаперечень донього танаявностівізкерівниківвідповіднихструктурнихпідрозділіввізується директоромЮридичного департаменту (умитних органах,спеціалізованихмитнихустановах йорганізаціях -відповідно начальникомюридичноїслужбимитного органу,спеціалізованоїмитноїустанови чиорганізації послевізуванняголовним бухгалтером).

Уразіневідповідності проекту договорузаконодавствуЮридичний департамент (>юридична службаіншогомитного органу,спеціалізованоїмитноїустанови чиорганізації), невізуючи проект,надаєписьмовіпропозиції тазауваження донього.

>ПіслявнесеннязробленихЮридичним департаментомзауважень таврахуванняпропозицій проект договорувізується директоромЮридичного департаменту (начальникомюридичноїслужбиіншогомитного органу,спеціалізованоїмитноїустанови чиорганізації).

Уходіопрацювання (>розгляду) проекту договоруюридична службамає право вустановленому порядкуотримувати відіншихструктурнихпідрозділівдодатковіматеріали іконсультації, щостосуються предмета договору таінших його умів [14].

>Строкузгодження проекту договору не виненперевищуватитрьохробочихднів із дня йогоотриманнявідповіднимструктурнимпідрозділом.

>Завізованийкерівникомвідповідального структурногопідрозділу,керівникамивідповіднихструктурнихпідрозділів (>Управліннябухгалтерськогообліку тазвітності,Фінансово-економічногоуправління,Юридичного департаменту тощо)договірпідписуєтьсяГоловоюДержмитслужби України чипосадовоюособоюДержмитслужби,визначеною наказомДержмитслужби України,яким затверджується списокпосадовихосіб, щомають правопідписудоговорів (>контрактів), віншихмитних органах,спеціалізованихмитнихустановах йорганізаціях -відповідно начальникоммитного органу,спеціалізованоїмитноїустанови іорганізації послевізуванняголовним бухгалтером таюридичноюслужбою.

>Післяпідписання договорувінреєструється вУправліннібухгалтерськогообліку тазвітності (чиіншому структурномупідрозділі, щовизначається начальникоммитного органу,спеціалізованоїмитноїустанови іорганізації). першийпримірник договорузберігається вУправліннібухгалтерськогообліку тазвітності (>відділіфінансів табухгалтерськогооблікумитного органу,спеціалізованоїмитноїустанови іорганізації), а йогокопії - у структурномупідрозділі, наякийпокладено контролю надвиконанням договору, та водержувачатоварів,робіт йпослуг із боціДержмитслужби України,визначеногоумовами договору.

Іншийпримірник договорупередається чинадсилаєтьсяпостачальнику (>виконавцю), ізякимукладенодоговір.

>Опрацювання,узгодження таукладаннядоговорів (>угод), котрі немістятьфінансовихзобов'язань,покладаються тогоструктурнийпідрозділ,якийєосновнимрозробником договору (догоди)та/абоздійснює йогосупроводження.

>Посадова особа такого структурногопідрозділувізуєкожнусторінкуобохпримірників проекту договору (догоди) тапередає його на згоди доЮридичного департаментуДержмитслужби України (віншомумитномуоргані,спеціалізованіймитнійустанові чиорганізації - доюридичноїслужби).

>Реєстраціядоговорів (>угод), котрі немістятьфінансовихзобов'язань,здійснюється узагальномувідділіУправліннясправамиДержмитслужби України (>загальномувідділімитного органу,спеціалізованоїмитноїустанови чиорганізації).

1.3Виконання умівдоговорів й контролю над їхньоговиконанням

Оплата за договорами проводитися у рядків і наумовах,визначених вони.Під годину оплати за договорами,укладеними за результатами процедурзакупівель,Держмитслужба України (>іншиймитний орган,спеціалізованамитнаустанова і організація) дозвіту прорезультатиздійсненняпроцедуризакупівліобов'язковододає:

>копіїоголошення прозапланованузакупівлю (>оголошення пропроведенняпопередньоїкваліфікації,оголошеннящодоціновихпропозицій (>котирувань),оголошення прорезультатиторгів, що булиопубліковані вспеціалізованомудрукованомузасобімасовоїінформації,завіреніцимдрукованимзасобом, та вінформаційномубюлетені, щовидаєТендерна палата України,завіреніТендерноюпалатою України, а й увипадках,якщовартість договоруперевищує суму,передбаченучастиноютретьою з статтею 8 Закону,такожкопіїоголошення прозапланованузакупівлю та прорезультатиторгів, що булиопубліковані вміжнародномуінформаційномубюлетені, щовидаєТендерна палата України,завіреніТендерноюпалатою України);

>копію документа, щопідтверджуєрозміщеннядокументів,передбаченихстаттею 41 цого Закону,завіренуінформаційноюсистемою вмережіІнтернет.

>Протягомтрьохробочихднів послепроведення оплати за договоромУправліннямбухгалтерськогообліку тазвітності (>службоюфінансів,бухгалтерськогообліку тазвітностііншогомитного органу,спеціалізованоїмитноїустанови іорганізації)подається довідповідногомитного органу чи структурногопідрозділу, наякийпокладено контролю надвиконанням договору,службова записка ізповідомленням про оплату, напідставіякоїздійснюється контролю надсвоєчасністю іповнотою поставкитоварів,виконанняробіт,наданняпослуг згідно ізумовами договору. Длясвоєчасногопроведеннярозрахунків заукладеним договоромпосадові особини, на якіпокладено контролю над йоговиконанням,протягомтрьохробочихднів после поставки товару,виконанняробіт чинаданняпослуг чи вразіздійсненняпопередньої оплатиподають доУправліннябухгалтерськогообліку тазвітності таФінансово-економічногоуправлінняДержмитслужби України (відділенняфінансів табухгалтерськогооблікуіншогомитного органу,спеціалізованоїмитноїустанови іорганізації)службову записку пронеобхідність оплати,рахунки такопіїактів проприйняття-передання чиіншідокументи, щопідтверджують поставкутоварів,виконанняробіт чинаданняпослуг. Формазазначеноїслужбової записки наведена вдодатку цого Порядку.

Контроль завиконанням умів договоруздійснюєкерівникмитного органу (>спеціалізованоїмитноїустанови чиорганізації), що засвоїмифункціональнимиобов'язкаминесе відповідальність зацентралізованузакупівлютоварів,робіт йпослуг для потребмитнихорганів,спеціалізованихмитнихустанов йорганізацій, чикерівник структурногопідрозділу,якийвиходить ізпропозицієюзакупівлітоварів,робіт чипослуг для потребмитнихорганів,спеціалізованихмитнихустанов йорганізацій.

>Післявиконання сторонамизобов'язань за договоромвідповідальний завиконання умівукладеного договорувідповідниймитний орган чиструктурнийпідрозділДержмитслужби України проводитивзаємнезвіреннярозрахунків ізпостачальникомтоварів (>виконавцемробіт,послуг)зіскладанням актазвірення йподає напідпис доУправліннябухгалтерськогообліку тазвітності (головного бухгалтераіншогомитного органу,спеціалізованоїмитноїустанови іорганізації).

1.4Застосуваннязаходів заневиконання чиненалежневиконаннядоговорів

Уразіневиконання чиненалежноговиконанняпостачальником (>виконавцем)зобов'язань за договоромвідповідниймитний орган чиструктурнийпідрозділДержмитслужби України, наякийпокладено контролю надвиконанням умів договору,направляє доЮридичного департаменту (аіншомумитномуоргані,спеціалізованіймитнійустанові чиорганізації - доюридичноїслужби)службову записку разом ізусіма документами пронеобхідністьпред'явленняпретензії до контрагента за договором йрозрахунокштрафнихсанкцій, атакожпідстави для такогопред'явлення.Юридичний департамент запогодженням ізУправліннямбухгалтерськогообліку тазвітностіДержмитслужби України (віншихмитних органах,спеціалізованихмитнихустановах йорганізаціях -юридична служба запогодженнямзіслужбоюфінансів,бухгалтерськогообліку тазвітності)пред'являєпостачальнику (>виконавцю)відповіднупретензію (>щодосплатизаборгованості,штрафнихсанкцій,передбаченихумовами договору, тощо).

Уразівідхиленняпостачальником (>виконавцем)повністю чичастковопред'явленоїДержмитслужбою УкраїнипретензіїЮридичний департаментвиноситьце запитання нарозглядГоловиДержмитслужби України чи покровителяГоловивідповідно дорозподілу обовязків (віншихмитних органах,спеціалізованихмитнихустановах йорганізаціях - начальникамитниці,спеціалізованоїмитноїустанови іорганізації) дляприйняттявідповідногорішення[14].

>ПісляприйняттяГоловоюДержмитслужби України чи його заступникомрішеннящодостягненняналежноїсумиЮридичний департамент запогодженням ізУправліннямбухгалтерськогообліку тазвітності (віншихмитних органах,спеціалізованихмитнихустановах йорганізаціях -юридична служба запогодженнямзіслужбоюфінансів,бухгалтерськогообліку тазвітності)готуєпозовну заяву до судущодостягненнязаборгованості,штрафнихсанкцій тощо ізпостачальника (>виконавця).


>Розділ ІІ.Особливості роботиюридичноїслужбимитниці (>регіональноїмитниці) із договорами навиконанняпідряднихробіт задержавнимзамовленням

 

2.1Особливості забезпеченнявиконаннядоговорів навиконанняпідряднихробіт задержавнимзамовленням

З початку 90-х роківминулогостоліття вколишньому СРСР, а Україні яксувереннійдержаві,почалоскладатисьзаконодавство про поставку (>закупівлю)товарів,виконанняробіт йнаданняпослуг длядержавних потреб.Виникнення нового для Українизаконодавства про забезпеченнядержавних потреб у товарах, роботів тапослугахвимагає йоговсебічногодослідження, тім понад, що науковийаналіз непередувавприйняттювідповідних норм, аздійснювався уже послевведення їхнього вдію.Необхідність комплексногонауковогоаналізудоговорів навиконанняпідряднихробіт задержавнимзамовленням,зокрема запитання про їхньоговиконання й відповідальність,викликана тім, щозаконодавство України ізщодо цогощеформується, йстоїть запитання пронапрями йформи йогоудосконалення тарозвитку.Правове забезпечення державного контактупотребує свогорозвитку,оскільки вподальшому, яксвідчитьсвітовийдосвід, роль державного контракту не лише незменшуватиметься, але й ізростатиме. Тому ізметоюформулюваннянапрямівудосконаленнязаконодавства у сферівиконанняробіт задержавнимзамовленням,зокрема вчастинівиконання тавідповідальностідержавнихпідряднихдоговорів, вданій з статтеюпроаналізуємоіснуючітеоретичніположення,правовінорми тагосподарську практику ззазначенихпитань.

>Слідпідкреслити, щосучаснідослідженнянаведеноїпроблеми в Україніздійснюютьсяздебільшого шляхомвикладеннячинногозаконодавства про забезпеченнядержавних потреб внавчальнійлітературі ізцивільного тагосподарського права.Повний такомплекснийаналіззаконодавства ізврахуваннямзмін, котрівідбулися зприйняттям новихЦивільного та господарськогокодексів України, непроводився.Немаєтакож ймонографічнихдосліджень ізцихпитань. Напострадянськомупросторі запитання правовогорегулювання забезпеченнядержавних потреброзглядаютьсяпереважноросійськими табілоруськимивченими,зокремаМ.І.Брагінським [3;с.169-188] та В.М.Годуновим [6;с.3-32].

Не можна непогодитись зтвердженням М.М.Сібільова про ті, щоцінністьзобов'язанняполягає у йоговиконанні,тобто увчиненніборжником накористь кредиторапевнихдій чи вутриманні відпевнихдій, щостановлять предметвиконаннязобов'язання. Засвоєююридичноюприродоюці діїєнічиміншим, якправочином, але в нихпоширюютьсязагальні правила,закріплені вЦивільномукодексі України (далі - ЦК), у томучислі й правилащодоформиправочину (з статтею 205-209 ЦК) [17,с.388].

Отже,зобов'язання, щовиникло йдіє,породжує дляоднієїсторони (кредитора) правовимагати, аіншої (>боржника) —обов'язоквиконатипевнудію (>передатимайно,виконати роботу,надатипослугу,сплатитигроші тощо) чи жутриматися віднеї. якзазначавД.І. Мейєр,найближча йиайзагальнішадіязобов'язанняполягає вобов'язкуборжниканадатизадоволення зазобов'язанням йвиконати його [13,с.435].Дії, котрімають бутивчинені однимучасникомзобов'язання накористьіншого,іменують предметомзобов'язанняСлідпогодитись ззапропонованимТ.В.Боднарвизначеннямпоняттявиконаннядоговірногозобов'язання яксукупностіфактичнихта/абоюридичнихдій (упевнихвипадках -утримання від дії)сторінзобов'язання,спрямованих нареалізацію (>здійснення)передбачених договором чи законом їхнісуб'єктивних прав й обовязківзадлядосягненняекономічної йюридичної метизобов'язання. Авторзазначає, щовиконаннязобов'язанняє тімкінцевим результатом,якогобажалидосягтисторони,укладаючидоговір.Виконання,проведененалежним чином,припиняєзобов'язання, тому дляборжникадоситьважливим моментом увиконаннізобов'язанняєпідтвердження йоговиконання [1,с.11].

>Виконання договоруєпроцесом,тобтосистемоюпослідовнихдій [8, з. 15]. У цьомупроцесівиділяють триосновністадіївиконання договору: 1)організаційнастадія; 2)матеріальнастадія; 3)техніко-юридична >стадія [16,с.471-473; 6,с.15]. На думкуО.О.Красавчикова,організаційнастадіявиконаннявміщуєінформаційні дії якборжника, то й кредитора. першийпропонуєвиконання, адругийінформує проготовністьприйнятивиконання.Матеріальнастадіявиконання договорувключає у собівзаємні дії:наданнявиконаногооднієюстороною йприйняття предметавиконанняіншоюстороною. Порядоквиконаннязобов'язань йвимоги, котріставляться при цьому,залежать від характеруданихзобов'язальнихправовідносин,особливостей йогозмісту,об'єкта тощо. Сутьтехніко-юридичноїстадіїполягає уперевірцівикопаного закількістю йякістю, а й у документальномупідтвердженні фактувиконання .

>Слідзазначити, щопринципивиконання тавимоги довиконаннядержавнихпідряднихдоговорівтакі сам як й доцивільно-правовихдоговорів вцілому, й додоговорівпідрядузокрема.

На нашу думку, порядокзміни чирозірвання державного контракту непотрібновиокремлювати ззагального порядкузміни чирозірваннядоговорів,якийвстановленийстаттями 651-654 ЦК.Звичайно,основним принципомвиконаннязобовязанняє принципналежноговиконання. Томуч.7ст,2 Закону України «Про поставкипродукції длядержавних потреб»слідвик-ласті; втакійредакції: «>Зміна чирозірвання державного контрактудопускаєтьсялише зазгодоюсторін,якщоінше невстановлено договором чи законом, у порядку,передбаченому ЦК України».

>Важливимтакож у сферідержавнихпідряднихдоговорівєчіткерозмежуванняпередання таприйняттяробіт,виконаних за договором,підрядникомзамовнику таприйняття вексплуатаціюзакінченихбудівництвомоб'єктів державногозамовлення, якурегулюєтьсяПоложенням про порядокприйняття вексплуатаціюзакінченихбудівництвомоб'єктів державногозамовлення,затвердженимПостановоюКабінету міністрів України від 5серпня 1992 р. №449,оскількиостаннєздійснюєтьсязамовником тапідрядникомспільно заучастю державноїприймальноїкомісії тавідбувається уже после того, яксторони договоруздійснилипередання таприйняттяробітміж собою.Окрім того,відбуваєтьсяприйняття вексплуатацію довершеногобудівництвом (>реконструкцією,реставрацією)об'єкта вцілому,якийготовий довведення вексплуатацію, а чи неетапуробіт, якцеможевідбуватись в >результатіпередання таприйняттяробітпідрядникомзамовнику.

>Такийвисновоквипливає зпунктів 1, 2 зазначеногоПоложення, в якійдеться про ті, щозакінченібудівництвом (>реконструкцією,реставрацією) тапідготовлені доексплуатації згідно ззатвердженим проектомоб'єкти державногозамовленняпред'являютьсязамовником (>забудовником) тапідрядником дляприйняття їхні вексплуатаціюдержавнимприймальнимкомісіям. Допред'явленняоб'єктівдержавнимприймальнимкомісіямзамовники (>забудовники)призначаютьробочікомісії, котріповинніперевірити:відповідністьоб'єктів йзмонтованогоустаткування проектам нимищододотриманнясанітарно-гігієнічних,протипожежних,радіаційних,екологічних,міцнісних таархітектурнихвимог;відповідністьвиконаннябудівельно-монтажнихробітвимогамбудівельних норм й правил;результати комплексноговипробуванняустаткування,підготовленістьоб'єктів донормальноїексплуатації,включаючивиконаннязаходівщодо забезпеченнябезпечних умів роботи,виробничоїсанітарії,захистусередовища,пожежної безпеки,обліку,раціонального таефективноговикористання природного газу.Прийняттяробочимикомісіямизазначенихоб'єктів вексплуатаціюоформляєтьсявідповідними актами, котріпередаються нарозгляд державноїприймальноїкомісії.

 


2.2Встановленнявідповідальності в договорах навиконанняпідряднихробіт задержавнимзамовленням

>митний органюридична службадоговір

Зпитаннямвиконаннядоговірнихзобов'язаньнерозривнопов'язане запитаннявідповідальності за їхньогоневиконання чиненалежневиконання. Заневиконання чиненалежневиконаннядоговірнихзобов'язаньсторонидоговорів навиконанняпідряднихробіт задержавнимзамовленням несутьцивільно-правову відповідальність.Беручи доуваги, щокомплекснедослідження всіх проблем такого складногоявища, якцивільно-правова відповідальність, щозвичайно жвимагало бвисвітлення всіхточокзору, котрі буливисловлені вюридичнійлітературі із приводусутностіпоняття йхарактернихознакцивільно-правовоївідповідальності, нестановить предметданої з статтею, томуобмежимосявизначеннямпоняттяцивільно-правовоївідповідальності, яку давшиО.С. Йоффе,оскільки, на нашпогляд,цевизначеннянайбільш оптимальновідображаєсутністьданогопоняття.

Отже,О.С. Йоффестверджував, щоцивільно-правова відповідальність якрізновидсанкції -цепокладення направопорушникаоснованих назаконіневигіднихправовихнаслідків, котрівиявляються упозбавленні йогопевних прав чи взамініневиконаногообов'язкуновим, чи уприєднанні доневиконаногообов'язку новогододаткового.Вчений писавши, що невсякасанкціяєміроююридичноївідповідальності.Відповідальність -цесанкція заправопорушення. Алісанкція незавждиозначає відповідальність,оскільки відповідальність -цезавждидодатковіобтяженнямайнового чиособистого характеру [10,с.7-14].

>Відповідальність заневиконання чиненалежневиконаннядоговорів у сферівиконанняробіт длядержавних потреб, як йцивільно-правова відповідальність вцілому,настає принаявностіпевних умів. Такимиумовамицивільно-правовоївідповідальностіє:протиправністьповедінки особини; школа, як результатпротиправноїповедінки;причиннийзв'язокміжпротиправноюповедінкою йшкодою; вина особини, щозаподіяла шкоду.

>Більшістьвчених-правознавців,насамперед тих, котріпідтримуваликонструкцію «складуцивільногоправопорушення (>Л.А.Лунц,Г.К.Матвєєв,І.Б.Новицькиіі таін.),вважали, що лишенеобхіднийпричиннийзв'язокможе бутиумовоювідповідальності [15,с.307-319; 9,с.55].Проте,щодообов'язковоїнаявностітакої,умови, якпричиннийзв'язок,потрібнопогодитись зВ.В.Вітрянським,якийзазначав, щовстановлення причинногозв’язкумаєправовезначення, а сампричиннийзв'язокнабуває характерунеобхідноїумовидоговірноївідповідальності лише тоді, колийдеться провідшкодуваннязбитків.Якщо жзастосовуютьсяіншіформивідповідальності: неустойка (штраф, пеня), відповідальність загрошовимзобов'язанням, -наявність (чивідсутність) причинного зв'язку, як й самихнаслідки увиглядізбитків,маєфакультативний характер йнабуває правовогозначення лише привирішенні судом запитання прозменшення неустойки,розмірякоїзначноперевищуєрозмірзбитків.

>Стаття 611 ЦКпередбачає,зокрема,такіправовінаслідкипорушеннязобов'язання:припиненнязобов'язаннявнаслідокодносторонньоївідмови віднього;розірвання договору; зміну умівзобов'язання;сплата неустойки;відшкодуваннязбитків чиморальноїшкоди.Звичайно,цейперелік неєвичерпним. Дозазначенихправовихнаслідківналежитьтакож,наприклад,виконаннязобов'язання зарахунокборжника,примусовевиконанняборжникомобов'язкупередатиріч,визначенуіндивідуальнимиознаками.

Не усі ззазначенихнаслідківпорушеннязобов'язанняпов'язані ізпокладенням на особу новихдодаткових обовязків, як заходженнюцивільно-правовоївідповідальності.Саме тому заходамицивільно-правовоївідповідальності, на думку М.М.Сібільова,єлишетакіправовінаслідкипорушеннязобов'язання, яквідшкодуваннязбитків таморальноїшкоди йсплата неустойки,оскільки зазагальним правилом,викладеним уст.622 ЦК,боржник,якийсплатив неустойку йвідшкодувавзбитки,завданіпорушеннямзобов'язання, незвільняється відобов'язкувиконаннязобов'язання внатурі.Усііншіправовінаслідкипорушеннязобов'язанняє заходамизахистуцивільних прав.

>Відцивільно-правовоївідповідальності якпокладення направопорушника новогододатковогообов'язку чипозбавленнясуб'єктивного праваслідвідрізнятизасоби оперативноговпливу (>оперативнісанкції). якзазначавЕ.Е.Луць,останні невідновлюютьпочатковогомайнового станупотерпілоїсторони, аспрямовані назапобіганняконкретнимпорушенням умайбутньому,виконуютьзабезпечувальнуфункцію,маютьзапобіжний характер йможутьзастосовуватись в оперативному порядкуодносторонньоуправомоченоюстороною беззвернення доюрисдикційного органу [11,с.67].

>Саме тому,розглядаючитакі заходьцивільно-правовоївідповідальності заневиконання чиненалежневиконаннядержавнихконтрактів у сферіпідряднихробіт, яквідшкодуваннязбитків тасплата неустойки, не можна нерозглянутичисленнукількістьзаходів оперативноговпливу,якиминаділеністорониданого договору.Невиконання чиненалежневиконання державного контракту у сферіпідряднихробітможенабуватирізноманітних форм, томузалежно від цого можнарозрізняти заходь оперативноговпливу, котрірозглянемо наприкладібудівельнихробіт,оскільки смердотіхарактеризуютьсянайбільшоюскладністюз-поміжіншихвидівробіт, щовикопуються задержавнимипідрядними контрактами.

>Узагальнившиположеннячинногозаконодавства, можнавизначити, щозамовникнаділений такими заходами оперативноговпливу напідрядника:

1) уразіпрострочки початкубудівельнихробітзамовникмає право:вимагати початкубудівельнихробіт,якщопротягомдодаткового годинипідрядник непочинаєбудівельні роботи;відмовитись від договору;

>2)прострочказавершення всіхбудівельнихробітдаєзамовнику право:вимагатизавершення всіхбудівельнихробіт,встановившидодатковітерміни;відмовитись від договору;доручитивиконання роботиіншійособі зарахунокпідрядника;

>3)уразівиявленнянезначнихнедоліків у моментприйняттяоб'єктазамовникмає право:вимагати безоплатногоусуненнянедоліківоб'єкта;доручитиусуненнянедоліків новомупідряднику зарахунокпопереднього;вимагатипропорційногозменшенняціниробіт;

>4)уразівиявленняістотнихвідступів від умів договору чинедоліків уроботі, котрі неможуть бутиусунені чи не булиусунені увстановлений рядків,замовникмає правовідмовитись від договору;

5) уразівиявленнянедоліків послеприйняттяробіт вмежахгарантійного рядокзамовникуможе бутинадано право:вимагатиусуненнянедоліків,якщо в останній момент їхнівиявлення не було бвідомо, що смердоті непідлягаютьусуненню;вимагатипропорційногозменшенняціниробіт;доручитиусуненнянедоліківіншійособі зарахунокпідрядника,якщонедоліки не булиусунені увстановленийзамовником рядків;

6) уразівиявленнянедоліків, за котріпідрядник невідповідає,замовникмає декларація про їхніусунення завласнийрахунок.Підрядник у своючергутакожнаділений заходами оперативноговпливу назамовника.Відповідно до ч.2 ст.5 Закону України «Промайнову відповідальність запорушення умів договорупідряду (контракту) провиконанняробіт набудівництвіоб'єктів»,якщозамовник несплатив завиконані роботипротягом 30календарнихднів послезакінченнявстановленого рядок платежу,підрядникмає правоприпинитивиконанняробіт, але й нераніше як через 10календарнихднів послеповідомлення процезамовника. Уразізатриманняперерахуванняплатежів более як на 90календарнихднівпідрядник мас праворозірватидоговірпідряду (контракт)відповідно до умів договору (контракту). Не можназабуватитакож про правопідрядника напритримування результату роботи, атакожустаткування,залишкуневикористаногоматеріалу таіншогомайназамовника, якує упідрядника,якщозамовник несплатив установленоїціни роботи чиіншоїсуми,належноїпідрядникові у зв'язку ізвиконанням договорупідряду.

>Повертаючись до форм (>заходів)договірноївідповідальності,потрібнозазначити, щоособливемісцесеред нихзаймаєвідшкодуваннязбитків. Цезумовлено тім, щонайбільшістотним йпоширенимнаслідкомпорушенняцивільних прав ззбитки.Внаслідок цого дана формавідповідальностімаєзагальнезначення йзастосовується у всіхвипадкахпорушенняцивільних прав, тоді якіншіформицивільно-правовоївідповідальностізастосовуютьсялише увипадках, прямопередбачених законом чи договором [5,с.116]. Зазагальним правилом,боржникзобов’язанийвідшкодуватикредиторовізбитки уповномуобсязі.Саме принциппогноїмовідшкодуваннязбитківпередбаченийзаконодавством у сферівиконанняробіт задержавнимзамовленням. Так,відповідно до год. 2 ст. З Закону України «Промайнову відповідальність запорушення умів договорупідряду (контракту) провиконанняробіт набудівництвіоб'єктів»майнова відповідальність запорушення умів договорупідряду (контракту)застосовується допідрядників йзамовників, що допустилиневиконання чиненалежневиконаннядоговірнихзобов'язань йпередбачаєстягнення завимогоюпотерпілоїсторони неустойки (>пені), атакожвідшкодуваннязбитків (>витрат,втрат чипошкодженнямайна,неодержанихдоходів) участині, непокритійнеустойкою (>пенею), авинноїсторони.Крім того, Закон України «Про поставкипродукції длядержавних потреб»такожпередбачаєвідшкодуваннязбитків,включаючиочікуваний танеодержанийприбуток, приневиконаннідержавнимзамовникомзобов'язань задержавним контрактом, а й увипадках, колидержавнийзамовник вноситизміни до державного контракту чиприпиняє йогодію зарішеннямКабінету міністрів України чи колидержавнийзамовниквідмовляється відзакупівліпродукціївиготовленої задержавним контрактом (ч.5 ст.4).

>Нерідкопорушеннязобов'язаннятягне за межі не лишевідшкодуваннязбитків, але й ісплатуборжником неустойки, установленої договором чи законом.Неустойкає й способом забезпеченнязобов'язання, йформоювідповідальності запорушеннязобов'язання.

>Прикладомзастосування неустойки, установленої законом удоговорі навиконанняпідряднихробіт задержавнимзамовленням,може бути пеня, котрапередбачена Законом України «Промайнову відповідальність запорушення умів договорупідряду (контракту) провиконанняробіт набудівництвіоб'єктів». Так.відповідно до год. 1 ст.4 Закону уразіпорушення із звинувачуйпідрядникастроківзавершеннявиконанняробіт (>здачі вексплуатаціюоб'єктів),передбачених договоромпідряду (контрактом),підрядниксплачуєзамовнику протягом дняпрострочення неустойку (пеню),розмірякоїобчислюється віддоговірноїціниробіт,визначеної ізурахуваннямофіційногорівняінфляції, ізрозрахункуоблікової ставкиНаціонального банку України, щодіяла уперіод, заякийсплачується неустойка (пеня),збільшеної в 1,5 разу.Якщо ж вцейперіодоблікова ставкаНаціонального банку Українизмінювалася,розмір неустойки (>пені)обчислюєтьсяпропорційноцимзмінам.Згідно із год. 1 ст.5 Закону уразіпорушення із звинувачуйзамовникапередбачених договоромпідряду (контрактом)строківперерахуванняавансів йплатежів завиконані роботи (>послуги)замовниксплачуєпідрядникові протягом дняпрострочення неустойку (пеню),розмірякоїобчислюється відсумипростроченого платежу, ізурахуваннямофіційногорівняінфляції, ізрозрахункуоблікової ставкиНаціонального банку України, щодіяла уперіод, заякийсплачується неустойка (пеня),збільшеної в 1,5 разу.Якщо ж вцейперіодоблікова ставкаНаціонального банку Українизмінювалася,розмір неустойки (>пені)обчислюєтьсяпропорційноцимзмінам.

>Частина 2 ст. З Закону України «Промайнову відповідальність запорушення умів договорупідряду (контракту) провиконанняробіт набудівництвіоб'єктів»передбачаєзастосуваннязалікової неустойки, яквиняток ззагального правила,передбаченого ЦК проштрафну неустойку (ст. 624 ЦК).Частина 1 ст. 232 та год. 1 ст. 322 ДК, навідміну від ЦКпередбачаєзастосуваннязалікової неустойки,хоча невиключаєтакож йіншіїївиди.Вважаємо, що вданомуразіслідпогодитися з В.М.Годуновим,якийвважає, що неустойка при забезпеченнюдержавних потреб винна матірштрафний характер й нещодо окремихпорушеньзобов'язань чи дооднієї зсторін, ацілому,оскільки відповідальність запорушеннядоговірнихзобов'язань у сфері забезпеченнядержавних потреб винна бутипідвищеною.Саме томупотрібноузгодитинорми ЦК, ДК та Закону України «Промайнову відповідальність запорушення умів договорупідряду (контракту) провиконанняробіт набудівництвіоб'єктів» й внестизміни дозазначенихзаконодавчихактів,закріпивши увідповіднихстаттяхзагальне правило проштрафну неустойку.Частина 3 ст. З Законупокладає насторони договорупідряду (контракту)обов'язокстягувати вустановленому порядку неустойку (пеню) тавимагативідшкодуваннязбитків запорушеннядоговірнихзобов'язань,передбаченихцим законом та договоромпідряду (контракту).Слідзазначити, щопокладення насторони договору такогообов'язкусуперечитьзагальним принципамцивільного права, томувважаємо, що год. 3 ст. 3 Закону України «Промайнову відповідальність запорушення умів договорупідряду (контракту) провиконанняробіт набудівництвіоб'єктів»потрібноскасувати.


>Розділ ІІІ.Використанняадміністративнихдоговорів удіяльностімитнихорганів, доляюридичноїслужби у їхньогорозробці

3.1Особливістьадміністративного договорусередіншихвидівдоговорів

На думкуПриймаченка Д. У. [16, 116] вумовахрозширенняміжнароднихторговельнихзв'язків,спрощеннямитних процедурособливемісцепосідаєкоординація тавзаємодія, котрієневід'ємною йважливогоскладовоюпроцесівуправління, щоздійснюються вмежахадміністративноїдіяльностімитихорганів іспрямовані нареалізаціюекономічних,соціальних таохороннихзавдань. Будучисамодостатнімизасобамиорганізаціїуправління, смердотієдоситьефективними при забезпеченнюналежногорівняузгодженостіфункціонуванняавтономних систем, до якіможемопіднести якмитну службу України,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація