Реферати українською » Таможенная система » Організація юридичною службою аналізу результатів и НАСЛІДКІВ Розгляд позовів и судових справ


Реферат Організація юридичною службою аналізу результатів и НАСЛІДКІВ Розгляд позовів и судових справ

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>КУРСОВАРОБОТА

На тему:

«>Організаціяюридичноюслужбоюаналізурезультатів йнаслідківрозглядупозовів йсудовихсправ»

>Дніпропетровськ 2008


>Вступ

>Відповідно доНаказуДМСУ від 14.02.2006 №112 «ПрозатвердженняПоложення проюридичну службурегіональноїмитниці,митниці,спеціалізованоїминоїустанови,організації» п. 1Положення «Проюридичну службурегіональноїмитниці,митниці,спеціалізованоїминоїустанови,організації» ізметою забезпеченнязаконності вроботімитнихорганів,спеціалізованихмитнихустанов йорганізацій,ефективногозахистуекономічнихінтересів держави, урегіональнихмитницяхстворюютьсяюридичнівідділи, умитницях –юридичнівідділи чисектори, уДепартаменті ресурсного забезпечення,капітальногобудівництва таексплуатаціїоб’єктівмитноїінфраструктури йДепартаментіінформаційнихтехнологій тамитної статистики –юридичнівідділи, віншихспеціалізованихмитнихустановах таорганізаціях –юридичнісектори.

>Відповідно довище зазначеногоНаказуДМСУвизначено порядокдіяльності тазвітностімитнихорганів запроведену ними роботу, аточнішесказатиобов‘язок прозвітність тааналізвласної роботи. [3]

На мою думкуаналізвиконаної роботиєдоволіактуальним йпитомої ваги запитання,оскількидозволяєвивчитидопущеніпомилки таврахуват їхнього приподальшійдіяльності тавідповідно,недопущення.Такожаналізпозовної тапретензійної роботидозволяєвизначити не лишепомилки вроботі, а іефективністьдіяльностівідповіднихструктурнихпідрозділів.

>Спірні запитання, щовиявляються припроведенні такогоаналізу,такожвказують напрогалини вправовійрегламентації порядкупереміщення черезмитний кордон, то й,безпосередньо,діяльності всіхмитнихорганів.

Усвоїйроботі явизначузагальний порядокформування тадіяльностіюридичноїслужби, таакцентуюувагу напрактичних засідках такогоаналізу наприкладіХарківськоїмитниці заостаннідекілька років,тобтозвернуся дофактичнихпоказників, а чи нетеоретичних засідоканалітичної роботи.


1. >Загальніположення проюридичну службу вмитних органах

1.1 Порядокформування таправовіосновидіяльностіюридичноїслужби вмитних органах

>Відповідно довище зазначеногоПоложення «Проюридичну службу вмитних органах» структура таштатначисельністьюридичноїслужбизатверджуютьсякерівникомрегіональноїмитниці,митниці,спеціалізованоїмитноїустанови,організації (далі –митніоргани) ізурахуваннямобсягу роботи та вмежахзатвердженоїграничноїчисельності і фондузаробітної плати.

Усвоїйроботіюридична службакеруєтьсяКонституцією таіншимизаконодавчими актами України,Загальнимположенням проюридичну службуміністерства,іншого центрального органу державноївиконавчої влади, державного підприємства,установи,організації,затвердженимпостановоюКабінету міністрів України від 27.08.95 №690,наказамиДержмитслужби України,рекомендаціямиМіністерстваюстиції України, атакожцимПоложенням.Юридична службапідпорядковуєтьсябезпосередньокерівниковівідповідногомитного органу, аразі йоговідсутності –особі, котра йогозаміщує.

>Методичнекерівництвороботоююридичних службздійснюєЮридичний департаментДержавноїмитноїслужби України. На посадикерівниківюридичних служб,заступниківцихкерівників, атакожголовнихспеціалістів-юрисконсультівпризначаються особини, котрімаютьвищуюридичнуосвіту і стаж роботи заспеціальністю неменш як три рокта.

На посадипровіднихспеціалістів-юрисконсультівпризначаються особини, котрімаютьвищуюридичнуосвіту чинавчаються наостанніх курсахвищихюридичнихнавчальнихзакладів.

Начальникиюридичних службпризначаються на посади тазвільняються із посадкерівникамимитнихорганів запогодженням ізЮридичним департаментомДержмитслужби України. [3]

>Слідзазначити, щоданіположеннядеталізуютьсявнутрішніминаказами помитниці. Так,наприклад,відповідно доНаказуХарківськоїмитниці від 16.03.2006 №180 «ПрозатвердженняПоложення проюридичнийвідділХарківськоїминиці»фактичноположеннядублюються.

Таким чином, маємовипадок количітковстановленийобовязок натаку діяльність.

1.2 Права таобов’язкиюридичноїслужбимитнихорганів

>Відповідно доНаказуДМСУ від 14.02.2006 №112 «ПрозатвердженняПоложення проюридичну службурегіональноїмитниці,митниці,спеціалізованоїминоїустанови,організації»

>Юридична службамає право:

–Перевіряти станзаконностідіяльностіпідрозділівмитного органу.

–Одержувати відпосадовихосібмитного органудовідки,розрахунки,іншіматеріали,необхідні длявиконанняпокладених наюридичну службузавдань;інформуватикерівникамитного органу провипадкиненадання такихдокументів йматеріалів.

–Залучати зазгодоюкерівниківвідповіднихпідрозділівмитного органу необходимихспеціалістів допідготовкипроектівактів нормативного тарозпорядчого характеру,іншихдокументів, для розробкапланів йздійсненнязаходів, котріпроводятьсяюридичноюслужбоювідповідно допокладених нанеїзавдань.

–Інформуватикерівникамитного органу провипадкипокладенняіншимипосадовими особами наюридичну службузавдань, непередбаченихцимПоложенням.

–Брати доля внарадах, котріпроводяться вмитномуоргані,якщо нимирозглядаються запитання, щостосуються практикизастосування нормзаконодавства.

– Уразіпереслідуванняпрацівникаюридичноїслужби узв’язку ізвиконанням нимобов’язків,передбаченихцимПоложенням,інформувати процеЮридичний департамент йкерівництвоДержмитслужби України.

>Працівникюридичноїслужби,який невживпередбаченихцимПоложеннямзаходів доусуненняпорушеньзаконодавства, щопризвели донегативнихекономічнихнаслідків,порушення прав йзаконнихінтересівпрацівниківмитного органу таіншихгромадян,несе відповідальність увстановленомузаконодавством порядку.

>Юридична службазобов’язана:

–Організовувати тазабезпечуватиправильнезастосуваннязаконодавства вслужбовій,господарській йсоціальній сферахдіяльностімитного органу. Уразівиявленняпорушеньвимогзаконодавстваподаватикерівництвумитного органуписьмовіпропозиціїщодоусуненняцихпорушень.Консультуватикерівництвомитного органу ізправовихпитань.

–Перевірятивідповідністьзаконодавствупроектівактів нормативного тарозпорядчого характеру, щоподаються напідпискерівниковімитного органу, йвізувати їхнього после згодикерівникамизаінтересованихпідрозділів.

>Видання такихактів безвізування їхньогопроектівкерівникомюридичноїслужби недопускається.Пропозиціїюридичноїслужбищодоприведення увідповідність дозаконодавствапроектівактів нормативного тарозпорядчого характеру, щовидаютьсямитним органом,єобов’язковими длярозглядукерівником цого органу.

–Готувати разом ізіншимиструктурнимипідрозділамипропозиції проскасування чивнесеннязмін довиданихмитним органомактів нормативного тарозпорядчого характеру, котрівтратилиактуальність чисуперечатьвимогамзаконодавства.

–Визначатинеобхідністьподаннянормативно-правовихактівмитного органу надержавнуреєстрацію довідповідногоуправлінняюстиції.

–Забезпечуватиоблік йзберіганняактівзаконодавства тавідомчихнормативно-правовихактів, атакожактів нормативного тарозпорядчого характеру,виданихмитним органом, підгримувати їхні у контрольномустані.

–Даватиправовуоцінку проектамгосподарськихдоговорів (>контрактів), щоукладаютьсямитним органом,брати доля в їхніукладенні таконтролі за їхнівиконанням.

–Організовуватипретензійну і вестипозовну роботу. На мою думку данийобовязокфатичноокреслюєнайбільший комплекспитань,якимизаймаєтьсяюридична служба.

–Представляти вустановленомузаконодавством порядкуінтересимитного органу всудових таінших органах под годинурозглядуправовихпитань йспорів.

–Аналізуватирезультати інаслідкирозглядупретензій,позовів йсудовихсправ, практикуукладення тавиконаннядоговорів (>контрактів). Занаслідкамианалізуподаватикерівництвумитного органупропозиціїщодовдосконалення правового забезпеченняслужбової тагосподарськоїдіяльностімитного органу.

–Надавативисновкистосовноправомірностісписанняматеріальнихцінностей,дебіторськоїзаборгованості таправовуоцінку фактамнестач,крадіжок,безгосподарності,псуваннямайна.Розглядатиматеріали провідшкодування зарахуноквиннихосібматеріальноїшкоди, що готуютьвідповіднимипідрозділами наосновіекономіко-правовогоаналізуданихбухгалтерськогообліку істатистичноїзвітності,іншихдокументівфінансово-господарськоїдіяльностімитного органу, атакожматеріалівперевірок,проведенихправоохоронними і контрольними органами.

–Сприятизахистутрудових правпрацівниківмитного органу,брати доля впідготовці таукладенніколективного договору,консультувативиборніоргани трудового колективу ізправовихпитань, щостосуються їхньогодіяльності.

–Сприятисвоєчасномувжиттюзаходів за актамипрокурорськогореагування,рішеннями,постановами,ухваламисудовихорганів,відповідними документамиіншихправоохоронних йконтрольнихорганів.

–Організовувати тапроводити роботу,спрямовану напідвищеннярівняправових знаньпрацівниківмитного органу,надаватиконсультації ізправовихпитань працівникам, котріпотребуютьправовоїдопомоги.

– Зметою забезпеченнявиконаннямитними органамифункційзіздійсненнямитного контролю імитногооформленнятоварів, щопереміщуються черезмитний кордон України, ізборотьби ізмитнимиправопорушеннями, атакож контролю завиконаннямцихфункційбрати доля впроведеннікомплексних татематичнихперевірокмитнихорганів, усупроводженні всудових органахсправ пропорушеннямитних правил.

>Такожпотрібнозазначити, що намісцевомурівніобовязкидеталізуютьсявідповіднимивнутрішніминормативними актами.

Так,наприклад,відповідно доНаказуХарківськоїмитниці від 16.03.2006 №180 «ПрозатвердженняПоложення проюридичнийвідділХарківськоїминиці» п. 7Юридичнийвідділзобов‘язаний:

–Організовувати тазабезпечуватиправильнезастосуваннязаконодавства вслужбовій,господарській йсоціальній сферахдіяльностімитниці. Уразівиявленняпорушеньвимогзаконодавстваподавати начальникумитниціписьмовіпропозиціїщодоусуненняцихпорушень.Консультуватикерівництвомитниці ізправовихпитань.

–Перевірятивідповідністьзаконодавствупроектівактів нормативного,розпорядчого характеру, щоподаються напідпис начальникумитниці, йвізувати їхні после згодикерівникамизаінтересованихпідрозділів.Видання такихактів безвізування їхньогопроектів начальникаюридичного відділення недопускається.

>Пропозиціїюридичного відділеннящодоприведення увідповідність дозаконодавствапроектівактів нормативного тарозпорядчого характеру, щовидаються вмитниці,єобов'язковими длярозгляду начальникоммитниці.

–Готувати разом ізіншимиструктурнимипідрозділамипропозиції проскасування чивнесеннязмін довиданихмитницеюактів нормативного тарозпорядчого характеру, котрівтратилиактуальність чисуперечатьвимогамзаконодавства.

–Визначатинеобхідністьподаннянормативно-правовихактівмитниці надержавнуреєстрацію доХарківського обласногоуправлінняюстиції.

–Забезпечуватиоблік йзберіганняактівзаконодавства тавідомчихнормативно-правовихактів, атакожактів нормативного тарозпорядчого характеру,виданихмитним органом, підгримувати їхні у контрольномустані.

–Даватиправовуоцінку проектамгосподарськихдоговорів (>контрактів), щоукладаютьсямитним органом,брати доля в їхньогоукладенні таконтролі за їхнівиконанням.

–Організовуватипретензійну і вестипозовну роботу.Представляти вустановленомузаконодавством порядкуінтересимитниці всудових таінших органах под годинурозглядуправовихпитань йспорів.

–Аналізуватирезультати інаслідкирозглядупретензій,позовів йсудовихсправ, практикуукладення тавиконаннядоговорів (>контрактів). Занаслідкамианалізуподаватикерівництвумитного органупропозиціїщодовдосконалення правового забезпеченняслужбової тагосподарськоїдіяльностімитниці. [3]

Таким чином можназробитивисновок, щодоволі великаувагаприділяєтьсяпитанняманалізурезультатівпозовної тапретензійноїдіяльностімитнихорганів,оскількиданеположеннязакріплено в «>установчих»,тобто восновних актах, напідставі, якіутворюється йіснуєюридична служба. Хоча втойже годину,існує велика проблема,бовзагалі нерегламентовано порядокоформлення й порядкускладання такогоаналізувнутрішнімиуправлінськими актами. Порядоктакоїзвітностірегламентовановиключнооперативними актамиуправління листамиГоловислужби допідпорядкованихпідрозділів, як правило «Пронаданняінформації», дефактичновказується й порядокнаданнятакоїінформації.Даний фактвказує наодноразовий, чиперіодичний контроль, й нестворюєкомплексноїбазирезультатів такогоаналізу, а й простонадаєдодаткової роботи.Прикладом такого одноразовогозапитуможеслугуватирізноманітнілистиДержмитслужби, одним із нихєаналізспорів, предметом які було боформленнятранспортнихзасобів. На щоЮридичнийвідділХарківськоїмитницінадавдоповідну записку ізнаступноюінформацією:

У 2005році кликни домитниці ізцієїкатегоріїсправ не заявлялися.Митницеюпред’явленийпозов до грн.ГорожанінаІ.Х. провідшкодуванняматеріальноїшкоди всумівартості ремонтуавтомобіля тапонесеніматеріальнівитрати,якийзадоволений накористьмитниці на суму 6894,91 грн.

>Протягом 2006 року домитницінадійшло 10позовівстосовномитногооформленнятранспортнихзасобів, із які 6стосуютьсяоскарженнядійпосадовихосібмитниці примитномуоформленнітранспортнихзасобів йзобов’язання проздійсненнямитногооформлення (Карнаух В.Д., Коваленка Н.В.,Шацилло В.М.,ЦеліхН.І.,МісіяпреображенняХарківськоїЄпархіїКиївськогоПатріархату, ТКТОВ із ІІ «>Харків-Москва»).

Посправам запозовамиПржилецького С.А. таТОВ «>Автоком»прийнятірішення накористьмитниці на суму 65233,65 грн. Посправам 2006 року не так накористьмитного органу було бвинесено 6судовихрішеньнематеріального характеру, 5 із нихоскаржені вапеляційному такасаційному порядку.Справи запозовамиБогоявленськогоІ.І. таВєгієваХ.Г.знаходяться настадії судновогорозгляду всудіпершоїінстанції.

У основу судновогорішення,прийнятого не так накористьмитниці,щодооформленнятранспортнихзасобів вякостігуманітарноїдопомогиМісії «>Преображення»ХарківськоїєпархіїУкраїнськоїправославної церквиКиївськогопатріархату м.Харкова судом булипокладенінормиспеціальногозаконодавства вгалузігуманітарноїдопомоги таінвестиційноїдіяльності, котрі не буливрахованіспівробітникамиВМО-2 под годинуприйняттярішення поВМД, тому суддійшоввисновку, щокарткавідмови,виданаХарківськоюмитницею ізпорушенням Закону України від 06.06.2005 №2739 «Продеякі запитанняввезення намитнутериторію Українитранспортнихзасобів».

>Під годинувинесеннярішення посправі запозовомТОВ «>Харків-Москва»щодооформленнятранспортнихзасобів вякостіінвестиції достатутного фонду підприємства судприйшов довисновку, щообов’язковоїумовищодонаявностіпостійногомісцяпроживання уіноземця за межами територї України длявизначення його вякостііноземногоінвесторазаконодавством України не передбачене.

Урішеннях,прийнятих не так накористьмитниціщодооформленнятранспортнихзасобівфізичними особами (>ЦеліхН.І., Коваленка Н.В., Карнаух В.Д.,Шацилло В.М.) судом не буливрахованінормизаконодавства вгалузімитної справ,якимибезпосередньокеруються всвоїйдіяльності працівникиВМО-5, асаме:

– под годинувинесеннярішення посправі запозовомгромадянки Коваленка Н.В., судом невраховані доводьмитниці провідсутність увищевказаноїгромадянкидокументів, котрі бпідтверджували фактперетинумитного кордону.Натомість судомвстановлено фактперетинугромадянкою Коваленка Н.В.митного кордону України ізметоюпереїзду в Україну напостійнемісцепроживання, тазастосовано норму п. 12 ст. 8 Закону України від 13.09.01 №2681 «Про порядокввезення (>пересилання) в Україну,митногооформлення іоподаткуванняособистих промов,товарів татранспортнихзасобів, щоввозяться (>пересилаються)громадянами намитнутериторію України» ззвільненням транспортногозасобу відоподаткування. Ту ж саму норму закону було бзастосовано судом й под годинувирішення спору запозовомгромадянки Карнаух В.Д.,спростувавши доводьмитницівідносно того, щопозивачкою ненадано паспорт громадянина України длявиїзду за кордон ізвідповіднимзаписом.

– под годинувинесеннярішення посправі запозовом громадянинаШацилло В.М., судом неврахованівимоги п. 7.8. наказуДержавноїмитноїслужби України від 17.11.05 №1118 «Прозатвердження Правилмитного контролю тамитногооформленнятранспортнихзасобів, щопереміщуютьсягромадянами черезмитний кордон України»,відповідно доякого убудь-якомувипадкуздійсненнямитногооформлення транспортногозасобу ізнаданнямпільг воподаткуванні натакийтранспортнийзасібнакладаютьсявідповідніобмеження, та булизастосованіположення ст. 41Конституції України.

>Прикладом тогоможеслугувати факт, що накожніймитницііснуютьжурналиоблікупретензійпред‘явлених домитниць,пред‘явленихмитницею,позовівподанихмитницею й таких демитниціяєвідповідачем, але йвідсутніжоднінормативніпідстави дляведення такихобліковихжурналів,затвердженняуніфікованоїформи тощо. Уданомувипадкуйдеться провідомчіуправлінськіакти.Регламентація такого видузвітності й контролю задіяльністюздійснюється напідставіРекомендаційМіністерстваюстиції України №2 від 15.01.1996 р. «Про порядокведенняпретензійної тапозовної роботи напідприємстві,установі таорганізації,» але йякщонавіть детальнорозібратися всуб‘єктах, то данаінструкція неможепоширюватись надержавний орган.

>НаприкладіХарківськоїмитницітакіобліковіжурнали буливведені в діяльністьЮридичного відділеннявнутрішнім наказом,який станом на 2002ріквтративчинність.Також прискладанніаналізівдіяльностіюридичноїслужби напрактицікеруютьсязагальними правилами ізділоводства тавищезазначеноюрекомендацією,такожвідсутніуніфіковані правиласкладанняаналітичнихдовідок тааналізівпретензій тапозовів, в які брала долямитна служба. На мою думку,цеєпрогалиною внормативнійрегламентаціїдіяльностіюридичноїслужби.

Таким чином,фактично маємо нормативновстановленийобов‘язок, процедурареалізаціїякогофактично непередбачена, аздійснюється наоснові практики, щосклалася та оперативноговпливу йкерівництва із боціДМСУ.

1.3Організаціяведенняпретензійно-позовної роботи наюридичноюслужбою наприкладіХарківськоїмитниці таіншихмитниць

>Відповідно доМитного кодексу України Кодексуадміністративногосудочинства України. господарськогопроцесуального кодексу України,Цивільногопроцесуального кодексу України, Закону України «Провиконавчепровадження» ізметоюрегулюванняадміністративно-процесуальнихправовідносин,пов‘язаних ізсудовимрозглядомсправ,стороою в якієХарківськамитниця, атакож ізоскарженнямсудовихрішень та їхньоговиконаннямрозробленоПоложення «Про порядокорганізації роботиХарківськоїмитниці припровадженні вадміністративних,господарських йцивільнихсправах»затвердженогоНаказомХарківськоїмитниці №815 від 29.12.2007 р.

Уданомуположеннірегламентовано порядок роботи вмитниці принадходженні покличу (>скарги) домитниці, принаправленні покличумитницею, порядок роботищодооскарженнясудовихрішень та організація роботи ізвиконаннясудовихрішень. В частностивідповідно до п. 6.1Прикінцевихположень зазначеногоположенняЮридичнийвідділаналізує заподій іумови, щосприяли щосприяли не так накористьмитниці.

За результатамианалізу вносити начальникумитниціпропозиціїщодоусунення уроботімитниці;необхідностівнесеннязмін донормативно-правовихактів;проведеннятематичногонавчанняособовогоскладу таінше.

>Більш детально порядоканалізупретензійно-позовної роботирегламентованоНаказомДніпропетровськоїмитниці №498 від 24.10.2006 р. «Прозатвердження Порядкуведенняпретензійної тапозовної роботи уДніпропетровськіймитниці».Відповідно доданого порядкуЮридичнийвідділаналізує станпретензійно-позовної роботи зарік.Структурніпідрозділинадають для цогонеобхіднуінформацію.Результатианалізуюридичнимвідділомвикладаютьсяписьмово ізцифровимиданними.

>Аналізпретензійно-позовної роботи проводитися у такому порядку:

>1.закожним виглядомпретензій,позовівнаводятьсянайчастішівипадкипорушень,допущеніструктурнимипідрозділами,найхарактернішіпретензії, кликни назначнісуми, заподій таумови їхнівиникнення;

2.вносятьсяпропозиціївжитиконкретнихзаходів таздійснитиорганізаційні заходь дляполіпшенняпретензійно-позовної роботи,запобігання непродуктивнихвитрат тазбитків,відшкодуванняшкоди,заподіяноїмитниці, зарахуноквиннихосіб.

>Результатианалізупретензійної тапозовної роботиподаютьсякерівникумитниці.

Під час перебуваннячергу начальникмитницірозглядає заучастюкерівниківструктурнихпідрозділіваналізпретензійної тапозовної роботи таприймаєвідповіднерішеннявмежахсвоєїкмпетенції.

>Юридичнийвідділ дляпідвищеннярівняправових знаньперіодично проводитизаняття ізпрацівникамиіншихструктурнихпідрозділівмитниціщодовивчення нормчинногозаконодавства ізпитаньукладення тавиконаннягосподарськихдоговорів за результатамианалітичної роботи. [6]

Таким чином маємодоволідетальнурегламентацію роботиюридичного відділенняДніпропетровськоїмитниці.

>Дещовідрізняється порядокорганізаціїаналізупретензійної тапозовної роботи наДністрянськіймитниці.

>Відповідно доНаказуДністрянськоїмитниці №45 від 18.02.2006 р. «ПрозатвердженняПоложення про порядокведенняпретензійної тапозовної роботи уДністрянськіймитниці»дещорозширена діяльністьюридичного відділення.Попершедоданопоквартальнийаналіз,окрімрічного.Такожнаданенаступнеповноваження:

>Уразіпотреби запогодженням ізкерівникоммитниці доаналізупретензійної тапозовної роботидодається проект наказу,погоджений ізвідповіднимиструктурнимипідрозділами.Доволілогічнішевикладеноположеннястосовнопроведеннянавчаннястосовновивченнязаконодавства ізпитаньукладаннядоговорів та їхньоговиконання.

>Власне моя власна точказору, недоречновказувати навивченнягосподарськихдоговорів, як тозазначено вНаказіДніпропетровськоїмитниці №498 від 24.10.2006 р. «Прозатвердження Порядкуведенняпретензійної тапозовної роботи уДніпропетровськіймитниці»,оскількицефактично чивизнаннявідсутностіцивільно-правовихдоговорів вдіяльностімитниці, чинепотрібності їхньоговивчення. Убудь-якомувипадкуданезвуженнядоговірної роботиєнедоречним. [7]

Таким чином, можназробитивисновок,доволірізнийрівеньрегламентаціїданого запитання нарегіональному,місцевомурівні. Коли на мою думку вдержавнійслужбі ізчіткимієрархічнимрозподілом неприпустимо,оскількиефективністьдіяльності такихпідрозділівимірюється за однимикритеріями, авідсутністьцентралізаціїстосовноданого запитання, на мою думкуєнічиміншим, якпрогалиною вдіяльності центральногоапарату.


2.Аналізпретензійно-позовної роботимитнихорганів наприкладіХарківськоїмитниці

2.1 >Загальний порядокздійсненнярозрахунків рейтингупоказників ізпитаньпретензійно-позовної роботиюридичних службмитнихорганів України

>Даний порядокрегламентованоНаказомДМСУ №50 від 26.01.08 р. «Прозатвердження Порядкурозрахункурейтенгупоказників роботиюридичних службмитнихорганів України.»

>Оцінюванняпоказника роботиюридичних службмитнихорганів УкраїниздійснюєтьсяЮридичним департаментом напідставістатистичноїінформації, якоїнадаютьмитніоргани України згідно ізТабелем формстатистичноїзвітностіДержмитслужби України,затвердженим наказомДержмитслужби України від 17.01.05 №21.

>Роботаюридичних службмитнихорганів України ізпитань забезпечення правильногозастосуваннязаконодавства всистемімитнихорганівоцінюється за такими напрямами:

1.завантаженістьпрацівниківюридичноїслужбимитного органу;

2.договірно-претензійнароботамитного органу;

3.ефективністьведеннясудовихсправмитним органом.

>Юридичний департаментздійснюєоцінку роботиюридичноїслужбимитного органу за напрямами,визначеними впункті 3, за такоюсистемою: 5балів, 3бали, 1 бал.

>Відповідно до зазначеногоположенняоцінюваннядоговірно-претензійної роботи, Якаведетьсяюридичноюслужбоюмитного органу (Rбуд),визначається за таким принципом:

1,якщо: Rбуд = F>ді/Fбудmax *100% < 25%;

3. 75% > Rбуд.> 25%

5. Rбуд > 75%

F>ді –зваженийпоказникздійсненняпрацівникамиюридичноїслужбимитного органудоговірної тапретензійної роботи,якийрозраховується за таким принципом:

F>ді = Допре * 0,25 + Додог * 0,75.

Допре –кількістьподанихпрацівникамиюридичноїслужбимитного органупретензій досуб‘єктівгосподарськоїдіяльності уразіненалежноговиконаннядоговірнихзобов‘язань.

Додог –кількістьукладенимимитнимораномдоговорів,опрацьованихпрацівникамиюридичноїслужбимитного органу.

Fбудmax –зваженийпоказникздійсненняпрацівникамиюридичноїслужбимитного органудоговірної тапретензійної роботи ізнайбільшимзначенням помитнійсистемі.

>Значення 25% та 75%можутькоригуватися на +/ – 15% ізметоювстановленнярівномірноїдиференціаціїпоказниківоцінюваннядоговірно-претензійної роботи, котраведетьсяюридичноюслужбоюмитного органу на Згрупи.

>Коригуваннязначень 25% та 75%допускаєтьсялише до тоговипадку,якщовстановленіабзацомпершим цого пунктузначення неможутьдатирівномірногорозподілупоказниківоцінюваннядоговірно-претензійної роботи, котраведетьсяюридичноюслужбоюмитного органу на 3групи.

>Рішеннящодокоригуваннязначень 25% та 75%приймається директоромЮридичного департаменту шляхомзатвердженнякритеріїввиставленнябалів. [14]

>Оцінюванняюридичноїслужбимитного органу запоказникомефективностіведеннясудовихсправвизначається за таким принципом:

1. R>сі = F>сі/Fзmax*100% < 25%;

2. 75% > R>сі.> 25%

5. R>сі > 75%.

F>сі –показникефективностіведеннясудовихсправпрацівникамиюридичних службмитного органу,якийрозраховується за такимпринципом6

F>сі= До>зед *0,80 + Додог * 0,10 + До>тр * 0,10

До>зед –показникефективностіпредставленняюридичноюслужбоюмитного органуінтересівмитного органу уадміністративних,цивільних тагосподарськихсправах зсуб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

Таким чином можназробитивисновок, щорозробленадоволічітка таповна системапідрахунківрейтенгуефективності роботиюридичнихпідрозділівмитнихорганів.

>Нажаль неможливо провестирозрахункиефективностіранішезгаданихюридичнихвідділів наХарківській,Дніпропетровськіймитниці таін.враховуючи фактвідсутностіпоказниківефективностіведеннядоговірно-перетензійної таефективностіведеннясудовихсправпрацівникамиюридичноїслужбизазначенихмитниць ізнайбільшимзначенням посистемімитнихорганів.

2.2Загальностатистичніданні попретензійно-позовнійроботіюридичного відділенняХарківськоїмитниці

>Протягом 2000 року доСхідноїрегіональноїмитниці було бпред’явлено 34 >претензії на суму 2220395,94 грн.

Не було бврегульовано вдоарбітражному порядку танадійшло нарозгляд доарбітражного судуХарківськоїобласті 7 >позовнихзаяв на суму 125240,84 грн.

Попитанням неврегульованим вдоарбітражному порядку,спільно ізпрацівникамиюридичного відділення всудовихзасіданняхприймали доляфахівціпідрозділівСРМ,причетні допитаньпорушених впозовнихзаявах.

ЗарішеннямАрбітражного судуХарківськоїобластівідмовлено взадоволені 4позовнихзаяв на суму 108708,32 грн.,задоволені 4позовні заяви на суму 16532,52 грн., станом на 2000рік смердотіоскаржувалися унаглядовихінстанціях.

№>З/С >Найменування підприємства >Стислийзміст заяви Сума, грн. Результатрозгляду усуді Результатоскарження
1 >ДАЕК «>Харківобленерго» >Заборгованість заелектроенергію 3017,08
2 >ДАЕК «>Харківобленерго» >Сплатапені таборгу заелектроенергію 1103,27
3 АК «>Харківобленерго» >Заборгованість заспожитуелектроенергію 341,11
4 АК «>Харківобленерго» >Заборгованість заспожитуелектроенергію 193,13
5 АК «>Харківобленерго» >Заборгованість заспожитуелектроенергію 3151,19
6 АК «>Харківобленерго» >Заборгованість заспожитуелектроенергію 1787,68
7

Ф «>СБС –Фармація»

(>ВВ-1)

>Додатковий 2%митнийзбір 72399,44

03.04.00 р. узадоволені покличувідмовлено

8

Ф «>СБС –Фармація»

(>ВВ-1)

>Додатковий 2%митнийзбір 53211,42
9 ДП СП «>Нок» «>Норд-вест» (>ВВ-3) >Додатковий 2%митнийзбір 10218,53
10 ДП СП «>Нок» «>Норд-вест» (>ВВ-3) >Додатковий 2%митнийзбір 10335,28
11

ВАТ «>Пивзавод»

(>ВВ-5)

>Додатковий 2%митнийзбір 332 798,65
12

Ф «>Озон-інвест»

(>ВВ-1)

>Додатковий 2%митнийзбір 7473,06
13

ПФ «Ресурс»

(>ВВ-6)

>Додатковий 2%митнийзбір 13120,01
14

ПФ «Ресурс»

(>ВВ-6)

>Додатковий 2%митнийзбір 38729,19
15 >Багатопрофільна ПФ «Астра» (>ВВ-2) >Додатковий 2%митнийзбір 9443,12
16

ПФ «>Вама»

(>ВВ-1)

>Додатковий 2%митнийзбір 49977,31
17

>Біомос

(>ВВ-2)

>Додатковий 2%митнийзбір 13100,03
18

КБ «Приватбанк»

(>ВВ-4)

>Стягненнязайвосплачених торб ПДВ 7765,95
21

>ТОВ НТК «Конус»

(>ВВ-6)

>Стягненнябезпідставносплаченихмитнихзборів 3066,94
22

>ТОВ НТК «Конус»

(>ВВ-6)

>Стягненнябезпідставносплаченихмитнихзборів 2560,61

22.05.00 р. узадоволені покличувідмовлено

23 >ТОВ ізінозінвестиціями «>Харків-Москва» (>ВВ-5) >Стягненнязбитків 13237,97
24

ПФ «>Мегаполіс»

(>ВВ-1)

>Стягненнязайвосплачених торбмитногозбору заперебуваннятоварів подмитним контролем 6625,01 19.07.00 р.стягнено ізСРМ 6625,01 грн. >Внесений протестпрокуратуроюХ/о.Постановою гарб. судуХ/о від 17.11.00 р.рішеннязалишене беззмін.Заява до ВАСУ від 19.12.00 р.
25

ПФ «>Мегаполіс»

(>ВВ-1)

>Поверненнязайвосплачених торб 3747,60
26

ПФ «>Мегаполіс»

(>ВВ-1)

>Стягненнязайвосплачених торбмитногозбору заперебуваннятоварів подмитним контролем 9897,51 07.09.00 р.стягнено ізСРМ 9897,51 грн. >Постановоюарбітражного судуХ/о від 12.12.00р.рішеннязалишене беззмін.
27

ПП «З.СидькоМеталоторгівля»

(>ВВ-2)

>Визнаннявідмови умитномуоформленнінедійсним 3–6.07.00 р.позовзадоволений >Постановоюарбітражного судуХ/о від 16.10.00 р.рішеннязалишене беззмін.Заява до ВАСУ від 01.12.00 р.
28

>ТОВ ф «>Перфо»

(>ВВ-7)

>Визнаннявідмови умитномуоформленнінедійсним

10–13.07.00 р. – узадоволені покличувідмовлено

29

АТ» ВО»Харків»

(>ВВ-3)

>Визнаннявідмови умитномуоформленнінедійною 21.12.00 р.позовзадоволений
30

ФНТЗТ «>Н.Т.М»

(>ВВ-6)

>Помилковонарахованемито 2221,56
31

>Укр.-фр. АТ «>Новітехнології йтехніка вмедицині»

(>ВВ-6)

>Зарахуваннязайвосплаченогомита врахунокмайбутніхплатежів 2221,56
32

ПФ «>Марка-Н»

(>ВВ-4)

>Матеріальна школа зазатримкумитногооформлення 19 712,0
33

ВКП «>Легмаш»

(>ВВ-2)

>Відшкодуваннязбитків, внаслідокнеприйняття,затримки воформленніВМД 33748, 27

20.11.00 р. узадоволенні покличувідмовлено

33

АТ «>ФіліпМорріс»

(>ВВ-4)

>Повернення неправильносплаченого акцизногозбору
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація