Реферати українською » Таможенная система » Правове забезпечення реалізації процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок коштів Митний органів


Реферат Правове забезпечення реалізації процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок коштів Митний органів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>КУРСОВАРОБОТА

На тему:

«>Правове забезпеченняреалізації процедурзакупівельтоварів,робіт,послуг зарахуноккоштівмитнихорганів»

>Дніпропетровськ 2008


>Вступ

>Введення вдіювлітку 2000 року Закону України «Прозакупівлітоварів,робіт тапослуг задержавнікошти»пройшлоякосьповзувагуширокоїгромадськості. Та і самихрозробників, схоже, не було бповноїясності,якого джина смердотівипустили ізпляшки.Невеликеуправління вМіністерствіекономіки,кількаслужбовців вобласнихдержавнихадміністраціях, щоуповноваженівідповідати запроведеннязакупівель, – від,мабуть, й усі того годинубойовібагнети. Хоча врозвинутихкраїнах орган,якийкоординує запитаннязакупівель,єокремимдержавнимкомітетомзі статусом нарівнінашого Фонду державногомайна.Нововведення було б,швидше,відчіпним длянастирливого танадмірускрупульозногоЗаходу, ніжвнутрішньоюпотребоюукраїнськогосуспільства.

>Тендернезаконодавствоналежить до одного ізнайбільшінтелектуальних, із нимможепозмагатисяхіба щозаконодавство про захиставторських прав.Аджесаме на цьомуполі, дезіштовхуютьсяінтереси влади табізнесу,взаєминиміж нимирегулюються нормами неадміністративного, ацивільного права.Причому взахіднихкраїнах процес незводитьсялише до правилзакупівлітоварів,робіт тапослуг –цецілий комплексвідносинміжпублічним таприватним секторами. Це правиластворенняпідприємств ізчасткоюпублічногомайна,умови їхнівходження вринок,це забезпечення конкурентногосередовища тапрозоростіоперацій,неупередженості вприйняттірішень.Врешті-решт,цечіткий,недвозначний порядокпроведенняоперацій ізпублічнимикоштами.

>Ринокгромадськихзакупівель вЄСохоплюєблизько 11% ВВПспівтовариства. З них 20%становлятьпослуги, 45% –товари, 35% – роботи. Зарахунокбюджетів на центральномурівніздійснюється від 10% (ФРН) до 50% (>Великобританія), нарегіональному – від 20% (>Великобританія) до 50% (>Франція)закупівель. Усекторі, дезамовникомє не бюджет, аіншіагентиринкупублічнихзамовлень –комунальні підприємства,державніпідприємства-монополісти тощо, –співвідношеннястановить від 15% (>Франція) до 40% (ФРН).

>Місткість цогоринку в Україніхоча іскромніша (>відповідно до закону,поки щойдеться прозакупівлілише зарахунок бюджетнихкоштів), та все однеприваблива –близько 20%зведеного бюджету України.Цікавлятьсяцим сектором яквідносноцивілізованийбізнес, то йспритніділки.Аджеякщоприватизаціяє актомскороминучим, тобюджетніорганізації іустановизавждизакуповуватимутьтовари, роботи тапослуги в приватногосекторі. Томунині паралельновідбуваються двапроцеси:розробкачітких танедвозначних правилстворення конкурентногосередовища – із одного боці танаданняпевнимфірмамексклюзивного праваобслуговувати бюджет подблагородним приводомзахистувітчизняного виробника – із іншого. Інашумілий приклад ізвиробникомвітчизняногоінсуліну –лишеслабкийвідгомін такоголобізму,який увипадку із «>Індаром»неможливо було бсховати внадрахКабміну черезнадтовисокийрівеньсуспільногоінтересу.

>Якщо правова базафункціонуванняринкудержавнихзакупівельнині в Україні более –меншзабезпечена, тонауково-теоретичне таметодологічнеобґрунтуваннянайбільшого товарногоринку в стране,якийвласнестворюютьдержавнізакупівлі, практичновідсутні.Формуванняматеріальнихпотоків наринкутоварів України йгенерованих нимифінансових йінформаційнихпотоківємакрологістичноюсистемою, котра заостанні 30–40 роківдоситьуспішноформується йрозвивається урозвинутихкраїнахЗаходу. разом із тім до 2004 року не було бопублікованожодногомонографічногодослідження чи з статтею унауковихперіодичнихвиданнях. «>Вісникдержавнихзакупівель»Міністерстваекономіки Україниподаєлишеінформативніматеріали проорганізаціютендернихторгів та прозміни узаконодавчійбазі. Насьогоднііснуєчималоінформаційно-аналітичнихпублікацій ізданого запитання,протедостатньо малонауково-теоретичнихпублікацій ізданого запитання [12.56].

якбачимо, темазакупівель задержавний кошттоварів,робіт йпослугєнаболілою йдужеактуальною для України.Саме тому >метоюданої роботиєдослідженняіснуючогозаконодавства прозакупівлімитними органамитоварів,робіт йпослуг задержавнікошти,еволюції йогостановлення тапрогнозуванняімовірнихнапрямків йогоподальшогорозвитку.


1.Поняття тасутністьзакупівель задержавнікошти

>Формуваннястратегії йнормативноїбазизакупівельної політики держави –найважливіше заподіяння, щовирішується впроцесістановленняринковоїекономіки,адже державаєнайбільшимпокупцемтоварів йпослуг не так навнутрішньомуринку, але всвітовому,зокрема, на континентальномуринкуЄвропи.

Закон України «Прозакупівлютоварів,робіт йпослуг задержавнікошти» від 22 лютого 2000 року №>1490-Ш (далі Закон),хоча ізприйняттям Закону «Провизнання таким, щовтративчинність, Закону України «Прозакупівлютоварів,робіт йпослуг задержавнікошти»», ужеєнедіючим, але й,поки що,це Єдинийзаконодавчий акт, щодає намвизначенняосновних збагнути вцій сфері.Відповідно доданого законудержавназакупівля –придбаннязамовникомтоварів,робіт йпослуг задержавнікошти у порядку,встановленомуцим законом, при цьомуздійсненнязакупівлі однимзамовником вінтересахіншогозабороняється,крімвипадківздійсненнязакупівлітоварів на засідкахміжвідомчоїкоординації.Відповідно ж доПостановиКабінету Міністрів України Проздійсненнязакупівельтоварів,робіт йпослуг задержавнікошти від 28березня 2008 р. №274 (далі –Тимчасовий порядок), щонабувчинності 2 апреля 2008 рокудержавназакупівляце –придбаннязамовникомтоварів,робіт йпослуг задержавнікошти вустановленомуцим Тимчасовимположенням порядку. [3 п. 1]

>Згідно ізпідпунктом 4 пункту 2Тимчасовогоположення,державнікошти –коштиДержавного бюджету України, бюджетуАвтономноїРеспубліки Крім тамісцевихбюджетів,державнікредитніресурси, атакожкоштиНаціонального банку,державнихцільовихфондів,Пенсійного фонду,фондівсоціальногострахування, котріспрямовуються напридбаннятоварів,робіт йпослуг, необходимих для забезпеченнядіяльностізазначенихорганів.

>Відповідно допідпункту 13 пункту 2Тимчасовогоположення,розпорядникидержавнихкоштів –органи державної влади,органи владиАвтономноїРеспубліки Крім,органи місцевого самоврядування,іншіоргани,установи таорганізації,визначеніКонституцією йзаконодавством України, підприємства,установи чиорганізації,утворені вустановленому порядку органами державної влади, органами владиАвтономноїРеспубліки Крім чи органами місцевого самоврядування тауповноважені наотриманнядержавнихкоштів,взяття по нихзобов’язань йздійсненняплатежів.

>Також пунктом 3постановивизначено, щодержавні, у томучисліказенні підприємства,установи тагосподарські товариства, устатутномукапіталі якідержавначасткаакцій (>часток,паїв)перевищує 50відсотків, їхньогодочірні підприємства, атакож підприємства йгосподарські товариства, устатутномукапіталі які 50 та понадвідсотків належатидержавним, у томучисліказеннимпідприємствам йгосподарськимтовариствам, устатутномукапіталі якідержавначасткаакцій (>часток,паїв)перевищує 50відсотків (далі – підприємства),здійснюютьзакупівлю вустановленому Тимчасовимположенням порядку. Таким чином підприємства довстановленняКабінетом міністрів Україниособливостейздійснення нимизакупівлі,здійснюютьзакупівлі у порядку,встановленому Тимчасовимположенням, не було задержавнікошти,визначені впідпункті 4 пункту 2Тимчасовогоположення, а й заіншівласнікоштипідприємств,отриманні відфінансово-господарськоїдіяльності.

>Всінегатививзаємовідношень держави йбізнесустаютьдужепомітними, коли мовайде продержавнезамовлення (>закупівлі).Навіть врозвинутихкраїнахкорпораціївтрачаютьзалишкицивілізованості вборотьбі зачастку «державного пирога».Неупереджена статистикасвідчить, щонавколодержавнихзамовленьздійснюєтьсябіля 40% всіхкорупційнихдіянь США,ЗахіднійЄвропі,Японії й вкраїнахАзії, щошвидкорозвиваються [12.56].

>Неефективністьзакупівліможепризвести донадмірнихвитрат уформі:
 •підвищенняцін;

•закупівлінепридатного,низькоякісногообладнання;

•придбанняобмеженихта/абонизькоякіснихпослуг;

•відстроченняреалізаціїпроектів;

•несприятливих йнеповних умівконтрактів длязамовника.

Отже,виходячи ізвищенаведеного,основнимивимогами дозакупівель,державнихє:

•економічність;

•справедливість йнеупередженість;

•гласність;

•ефективністьпроцесу;

•звітність.

Закон «Прозакупівлютоварів,робіт йпослуг задержавнікошти»передбачавпринципидержавнихзакупівель, до які:

максимальнаекономія таефективність;

>добросовіснаконкуренціясередучасників;

>відкритість тапрозорість на всіхстадіяхдержавнихзакупівель;

>недискримінаціяучасників;

>об'єктивна танеупередженаоцінкатендернихпропозицій;

>запобіганняпроявамкорупції;

>вільного доступу,відкритості тадоступностіінформації ізпитаньзакупівель, у томучислі длягромадян України тагромадськихорганізацій.

>Державнізакупівліздійснюють наконкурсних засідках, щомаєпевніпереваги,основними із якіє:

•економічнийефект.Ефективнізакупівліпередбачаютьзакупівлютоварів,робіт йпослугкращоїякості занижчоюціною.ДосвідкраїнЄ Зсвідчить, щозавдяки цьому можнадосягтиекономіївитрат до 10–15%;

•досконалішавиробничаконкуренція.Конкуренція затендерів,організованихдержавнимизамовниками,сприяєпостачаннюконкурентоспроможнихтоварів йпослуг,інноваціям увиробництві таінвестиціям,зростаннюобсягівпродукції, щовипускається;

• ефективногодержавнеуправління.Державнізамовники,здійснюючизакупівлівідкрито,посилюютьдовірупостачальників йвпевненість увідповідальностідержавнихорганів якділовихпартнерів. Цетакожмаєдалекосяжнінаслідки,сприяючипідвищеннюдовіри дозагальноїзаконодавчоїекономічноїбази держави тапідтримціїїекономічної політики.
 >Крім того,державназакупівлявідіграєстратегічноважливу роль таким сферах як:

1)модернізаціяінфраструктури;

2)створення новихінформаційнихтехнологій;

3)розвитокохорониздоров'я;

4)обладнаннянавчальнихзакладів;

5)будівництво тареконструкціязакладівохорониздоров'я йнавчальнихзакладів.

>Водночас Закон неохоплювавтакісфери:

•закупівлі вмежах державного оборонногозамовлення;

•закупівлі вмежахміжнароднихугод,наприклад,проекти щофінансуютьсяСвітовим банком,Європейським банком чиіншимидвостороннімиугодами;

•закупівліпослуг упроцесіприватизації;

•закупівліробіт зстандартизації.

>Відповідно доНаказуДержмитслужби України Прозатвердження Порядкузакупівлітоварів,робіт йпослуг задержавнікошти вмитних органах,спеціалізованихмитнихустановах йорганізаціях 06.08.2007 №664здійснюєзакупівлі внаступнихвипадках:

·товарів, у томучисліформеногоодягу,транспортнихзасобів,спеціальної такомп'ютерноїтехніки,технічнихзасобівмитного контролю,житла дляпрацівниківмитнихорганів,спеціалізованихмитнихустанов йорганізацій й їхньогосімей;

·послуг, у томучислі напобутовеобслуговування,проведення поточного ремонтуслужбовихприміщень, забезпечення транспортом (>крімзалізничного), наздійсненнянауковихдосліджень,експериментів,розробок йствореннянауково-технічноїпродукції згідно ізБагатогалузевоюнауково-технічноюпрограмоюрозвиткуДержавноїмитноїслужби України;

·робіт, у томучислі ізпроектування,будівництва (>реконструкції) такапітального ремонтуоб'єктівмитноїінфраструктури.

>Цівимогизастосовуються до всіхзакупівельтоварів,робіт йпослуг, котріздійснюються зарахунокдержавнихкоштів, заумови, щовартістьзакупівлі товару (>товарів),послуги (>послуг)становить чиперевищує 100тисяч гривень, аробіт – 300тисяч гривеньвідповідно доновоїПостанови КМУ від 28березня 2008 р. №274 Проздійсненнязакупівельтоварів,робіт йпослуг задержавнікошти (Законпередбачав 20 й 50тисячвідповідно).

>Процедуризакупівлі,передбачені увищезазначеномуНаказі, незастосовуються увипадках,якщо предметомзакупівліє:

·централізованеводопостачання таводовідведення;

·централізованепостачаннятепловоїенергії;

·поштовіпослуги, атакожпоштові марки тамаркованіконверти;

·телекомунікаційніпослуги, у томучисліщодотрансляції радіо – тателесигналів (завиняткомпослугмобільного зв'язку таінтернет-послуг);

·користуваннязалізничнимиколіями;

·товари, роботи чипослуги, котрі у зв'язку із їхніспеціальнимпризначеннямстановлятьдержавнутаємницю;

·електричнаенергія,її передача тарозподіл;

·послуги ізавіаперевезенняофіційнихдержавнихделегацій;

·послуги ізпродовження рядокорендизасобів зв'язку.

>Постанова КМУпродовжуєцей списокще на 33пункти:

· книжки,періодичнівидання таіншідокументи,зафіксовані напапері,магнітній,кіно- йфотоплівці,оптичних дисках чиіншихносіяхінформації дляпоповненнябібліотечнихфондів;

·товари йпослуги,пов’язані ізрозробленням дизайну,виготовленнямзахищеногопаперу, банкнот й монет;

·послуги,закупівля якіздійснюється ізметою забезпеченнявиконання державного бюджетові участиніздійсненнядержавнихзапозичень,обслуговування йпогашення державногоборгу;

·товари, роботи йпослуги,закупівля якіздійснюєтьсязамовниками,розташованими за межами України таінші.

>Якщо предметомзакупівлієпродукціяхарчовоїпромисловості,лікарськізасоби тавиробимедичногопризначення,пальне,послуги ізорганізаціїгарячогохарчування,транспортніпослуги,послуги із ремонту, тоДержмитслужба,іншімитніоргани іспеціалізованімитніустанови таорганізації наперіодпроведенняпроцедуризакупівлімають право дляпоточних потребздійснитизакупівлюнеобхідного предметазакупівлі беззастосування процедурзакупівлі,передбаченихцим Порядком, на сумукоштів, котра неперевищує 10відсотківзагальноїочікуваноївартості предметазакупівлі, про щопротягомтрьохробочихднівповідомляєАнтимонопольнийкомітет України,Міжвідомчукомісію ізпитаньдержавнихзакупівель (далі –Комісія) таТендерну палату України.

Цеположення незастосовується припроведенніДержмитслужбою,митними органами іспеціалізованимимитнимиустановами таорганізаціяминаступноїпроцедуризакупівліщодо такого самого предметазакупівлі.


2.Правоверегулюваннязакупівельтоварів,робіт йпослугмитними органами

2.1Процедуридержавнихзакупівель

Законом України «Прозакупівлютоварів,робіт йпослуг задержавнікошти» було б передбаченетакіпроцедуризакупівель:

1.відкриті торги ззменшеннямціни;

2. торги ізобмеженоюучастю;

3.двоступеневі торги;

4.запитціновихпропозицій (>котирувань);

5.закупівля в однієїучасника;

6.редукціон.

7.Всіціпроцедурипередбачені й вТимчасовомуположенні.

>Згіднозаконодавства України унормативних документахвикористовуються слова «>закупівля» чи «торги». Аліберучи доуваги тієї факт, що всяукраїнськаділова спільнотавикористовуєсамепоняття «тендер», тоданійроботітеж якщовикористовуватися двапоняття: «тендер» та «>закупівля».

>Вартотакожвизначати щосамеозначаєпоняття «тендер». Тендер (ізанглійської)

1. формарозміщеннязамовлення наяку-небудь роботу, Якапередбачаєвизначеннявиконавця шляхом конкурсноговідборукращоїтендерноїпропозиції чи конкурс на правовиконанняяких-небудьробіт;

2. бланк ізпропозицієювизначенихвимог,послуг, щорозсилаєтьсяорганізаторамторгівпотенціальнимучасникам;

3. торги, до тогочислі йміжнародні, щовлаштовуються ізметоюнайбільшвигідного продажчого-небудь;

4.письмовапропозиціявідносно поставкитоварів застроковим контрактом;

5.ціна,запропонованапідприємством, привизначенніякоївиходятьперш на ізцін, що їхніможутьпризначитиконкуренти.

>Найбільшефективним способомзакупівельє тендер –спосіботриманнязамовлення напостачаннятоварів,наданняпослуг чипроведенняпідряднихробіт навизначених втендернійдокументаціїумовах, вобумовленітерміни за принципамипереваги,справедливості таефективності.Договірукладається ізпереможцем такого тендеру –учасником,який подавшипропозицію, Якавідповідає усімвимогамтендерноїдокументації йпропонує найкращіумови (необов’язковомінімальнуціну).Тендерипідрозділяються навідкриті тазакриті,можутьпроводитись до одного чи дваетапи.

>Відкриті торги – тендер, уякомуможутьприймати доляусіпостачальники. Цеозначає, що чи –якийпостачальникможе податі заявку на доля втендері.Проте, в окремихвипадках,ці заявкиможуть нерозглядатися (>наприклад,постачальник незадовольняєвстановленівимогищодокваліфікаціїучасників). як можнапобачити наприкладіЕнергетичноїмитниці (>додаток №1)митніорганинайчастішездійснюютьзакупівлі шляхомпроведеннявідкритихторгів ззменшеннямціни.

>Відкриті торгивизнаніосновноюпроцедуроюздійсненнязакупівель. Ацеозначає, щовідкриті торгиповинніпроводитисьзавжди,якщо лише под годинупроведенняпроцедуризакупівлі неіснуєспеціальнихобставин (>обмеженийринок,спеціалізованапродукція,терміновазакупівля,секретнізакупівлі).

>Повідомлення пропроведеннявідкритихторгівпублікується узасобахмасовоїінформаціїміжнародного чинаціонального поширення, в окремихвипадках (>закупівляскладноїспеціальноїпродукції) – утематичнихЗМІ, атакожрозміщається умережіІнтернет.Прикладповідомлення наведено удодатку №2.

>Організатор тендерунадаєтендернудокументацію навимогупостачальника,якийзапитуєїї узв’язку ізоприлюдненнямінформації про тендер.Якщо затендернудокументаціювстановлено плату – вонанадається послеїї оплати.

>Післяотриманнятендерноїдокументаціїпостачальникипротягомдостатньотривалого годиниготують своїтендерніпропозиції,тобтозбирають усінеобхіднідовідки,проводятьнеобхіднірозрахунки йготуютьпотрібнідокументи.Під годинупідготовкитендерноїпропозиціїпостачальникиможуть уписьмовійформізвернутися доорганізатора тендеру ізпроханнямнадатироз’ясненнящодо окремихположеньтендерноїдокументації.Організатор тендеру вобов’язковому порядку винензадовольнититакізапититакож уписьмовійформі.

>Постачальникизобов’язані податітендерніпропозиції непізнішетерміну,вказаного утендернійдокументації.Організатор тендерузобов’язанийзареєструватибудь-якутендернупропозицію й, навимогупостачальника,надатирозписку проїїотримання.

У конкретновизначений день та в конкретновизначеномумісціорганізатор тендерурозкриваєкожнуотриманутендернупропозицію йоголошуєїїосновніумови (перед всімнайменування й адресоюпостачальника,цінутендерноїпропозиції й короткийописзапропонованоїцимпостачальникомпродукції). Наційпроцедурімають право бутиприсутнімипредставникипостачальників, котрі подалитендерніпропозиції.

>Потімпротягомпевного годиниорганізатор тендеруоцінюєтендерніпропозиції йготуєрекомендаціїщодовизначенняпереможця тендеру.

>Визначенняпереможця тендерувідбувається назасіданні тендерногокомітету.Члени тендерногокомітетуоцінюютьпропозиціїпостачальників та, згіднокритеріїв,визначених утендернійдокументації,визначаютьпереможця.Постачальнику,якоговизнанопереможцем тендеру,надсилаєтьсяписьмовезапрошенняпідписатидоговір.

Процедуравідкритихторгівтакожпередбачаєоприлюдненняінформації прорезультатиторгів.Оприлюдненняінформації прорезультатиторгів особливоважливе придержавнихзакупівлях,адже таким чином усіплатникиподатківінформуються провикористаннядержавних (бюджетних)коштів.

>Закриті торги (торги ізобмеженоюучастю) – процедуразакупівлі, доля вякійможутьприйматилишеспеціальнозапрошеніпостачальники. Цеозначає, що заявку на доля втендеріможуть податілише тихпостачальники, котріотрималиспеціальнезапрошення. Заявкиіншихпостачальниківвідхиляються безрозгляду.

Процедураторгів ізобмеженоюучастюпередбачає, щозамовниксамостійновизначає колоучасників тендера.Зазвичай колоучасників тендераформується напідставіпроведенихмаркетинговихдосліджень чи напідставідосвідуминулихзакупівель. Уусьомуіншому торги ізобмеженоюучастю практично невідрізняються відвідкритихторгів.

>Закриті торгипроводяться увипадку, колинеобхіднапродукція наринку представленаобмеженоюкількістюпостачальників й смердотівідомізамовнику.Інша сферазастосуванняторгів ізобмеженоюучастю –невеликізакупівлі, колипроведеннявідкритихторгівєнедоцільним ізурахуваннямвитрат години тазасобів.Закриті торгитакожзастосовуються увипадкузакупівлі для потреб національної оборони та безпеки (>секретнізакупівлі).Застосуванняпроцедуриторгів ізобмеженоюучастю длязакупівлітоварів,робіт йпослуг,очікуванавартість якіперевищує 500тисяч гривень,потребуєотриманнявідповідноговисновкуМіжвідомчоїкомісії ізпитаньдержавнихзакупівель,крімвипадку, коли процедураторгів ізобмеженоюучастюзастосовується послепроведенняпопередньоїкваліфікаціїучасників.

>Двоступеневі торгипроводяться увипадкузакупівліскладноїпродукції, колизамовникуважкочіткосформувативимоги до предметазакупівлі чинеобхідно провести переговори ізпостачальниками (>виконавцями) ізметоювизначення їхньогоможливостейщодовиконанняпоставленого заподіяння.Найчастішеця процедуравикористовується припроведеннітендерів навиконаннянауково-дослідних,проектно-конструкторських татехнологічнихробіт, абудівництві.Двоступеневі торгидозволяютьзамовникуознайомитися ізможливостямипостачальників та,оцінити їхні (методику,техніку й т.д.),сформувати своївимоги.

Напершомуетапіпроводяться переговори ізучасникамистосовнотехнічноїчастини їхніпропозицій. Процедурадвоступеневихторгівпередбачає, щозамовник напершомуетапірозробляєпочатковийваріанттехнічного заподіяння, наосновіякогопостачальникиготуютьпочатковітендерніпропозиції (беззазначенняціни таіншихкомерційних умів).Потімзамовник проводити переговори, под годину якіузгоджуютьсяваріантитехнічного заподіяння наосновінаданихпостачальникамипропозицій.Післязакінченняпереговорівзамовникготуєостаточнийваріанттехнічного заподіяння.

На іншомуетапіпостачальники (>лише тих, котріприймали доля впершомуетапіторгів)подаютьостаточнітендерніпропозиції ізтехнічнимзавданням (>підготованим ізурахуванням всіхвнесенихзамовникомзмін) такомерційноюпропозицією (>ціни,термінів таграфіківрозрахунків, умівпостачання йт.ін.) у тому ж порядку, уякомувідбуваєтьсяподаннятендернихпропозицій под годинувідкритихторгів.Отримавшитакіостаточніпропозиціїзамовникзабезпечує їхньогопорівняння таоцінку,обираєпереможця тендеру йпідписує із нимдоговір.

>Двоступеневі торгидоситьскладна тадовготривала процедура. Черезці характеристикидвоступеневихторгів, смердотіпроводятьсядоситьрідко. Упереважнійбільшостідвоступеневі торгизастосовуються призакупівліскладної тадорогоїпродукції.

>Іншіспособизакупівлі,такі якзапитціновихпропозицій (>котирувань) йзакупівля в однієїучасника,повиннізастосовуватись чи приневеликомуоб’ємізакупівлі, чи уособливихвипадках уразінаявностіспеціальногодозволуконтролюючого органу. Алі напрактицізамовникиінодіпорушуютьцей принцип –закупівлю по однійподіляють начастини (>лоти),щобиуникнутиторгів йзастосуватизапиткотирувань.

>Запитціновихпропозицій (>котирувань) проводитися не менше ніж утрьохучасників.Коженпостачальникможезапропонуватилише однуціновупропозицію.Запиткотирувань (>ціновихпропозицій) – процедуразакупівлі, под годинуякоїздійснюєтьсязапитціни напродукціюконкретноїспецифікації ізвизначенимиумовамипостачання.

>Запиткотирувань успрощеномувиглядіповторює процедуруторгів ізобмеженоюучастю.Спочаткузамовниквизначаєперелікпостачальників,яким якщонадісланозапитціни.Потім усімпостачальникамодночаснонадсилаютьсяписьмовізапити ізпроханнямповідомитиціну нанеобхіднупродукцію.Отримавшивідповідіпостачальників (>ціновікотирування),замовникздійснює їхньогооцінку (>співставлення) йвизначаєпереможця тендеру.

>Запиткотируваньзастосовується призакупівлі невеликихоб’ємівстандартизованоїпростоїпродукції (перед всімтоварів).

>Закупівляможепроводитись й увипадку,якщовстановлено, щолише одинпостачальникможевиконатизамовлення. У такомувипадку проводитисязакупівля в однієїпостачальника. >Закупівля в однієїпостачальника – >спосібздійсненнязакупівлі колизапрошення доучасті утендерінадсилаєтьсялише одномупостачальнику.

>Закупівля в однієїучасниказастосовується увипадках, коли наринкуіснуєлише одинпостачальникнеобхідноїпродукції (>монополія), атакожякщовиникаєтермінованеобхідність впродукції йзакупівля ззастосуваннямінших процедурнеможлива (>надзвичайніситуації:стихійні лиха,аварії тощо). як правило,застосуваннязакупівлі в однієїучасникавимагає згоди ізвідповіднимкомпетентним органом державної влади.

>Якщо предметомзакупівлієтовари, роботи чипослуги, для якііснуєпостійнодіючийринок та котрівиробляються чивиконуються не було заокреморозробленимиспецифікаціями,застосовується процедураредукціону.

>Редукціон –аукціон назниженняціни.

Припроведенніредукціонузамовник непродає, акупуєнеобхіднуйомупродукцію.Вінвстановлюєпочатковуціну, якоїготовий занеїзаплатити, апродавціроблятьйому своїпропозиції,поступовознижуючицінову планку.

>Переможцемредукціонувважаєтьсяучасник,якийзапропонувавнайменшувартість за предметзакупівлі.

разом із тімредукціон, в широкомурозумінні,означає нелишезмаганняціни.Цілкомвиправданимєзастосуванняредукціону й дозмістовноїчастинитендерноїпропозиції –учасникиторгів,наприклад,можутьзапропонуватикращіумови поставки,більший рядківгарантійногообслуговування йт.ін.

Таким чином,застосуванняпроцедуриредукціонуможеще более підвищитиефективністьтендерноїзакупівлі.

>Кабінет міністрів Українизатверджуєпереліктоварів, котрізакуповуються наумовахміжвідомчоїкоординації, порядокїїздійснення та генеральногозамовника. Уразі,якщо у планах двох й понадголовнихрозпорядниківкоштівДержавного бюджету Українипередбачаєтьсязакупівля одного ізтоварів, котрізакуповуються наумовахміжвідомчоїкоординації, назагальну суму, щоперевищує 700тисяч гривень,Антимонопольнийкомітет УкраїниподаєКабінету міністрів Українипропозиціїщодовизначення генеральногозамовника.Генеральнийзамовник:

·здійснюєпроцедуризакупівлівідповіднихтоварів згідно ззаконодавством тавизначаєучасників –переможцівпроцедуризакупівлі;

·інформує всіхзаінтересованихголовнихрозпорядниківкоштівДержавного бюджету України прорезультати процедурзакупівлі.

>Головнірозпорядникиукладають домовзакупівлітоварів ізучасниками, щовизначенігенеральнимзамовникомпереможцями за результатамиздійснених ним процедурзакупівлі,крімвипадків, коли товар у невідповідаєвимогам головногорозпорядникакоштівДержавного бюджету Українищодо йоготехнічних характеристик,якості, умів поставки,ціни тощо. У цьомуразіголовнийрозпорядникмає правовідмовитися відукладення договорузакупівлі,поінформувавши проце генеральногозамовника, йсамостійноздійснити процедурузакупівлі такого товару.

>Генеральнийзамовник послеотримання відзамовниківповідомлень про акцепттендернихпропозицій таукладення договору чивідмову вакцептітендернихпропозиційподає Антимонопольномукомітету України й всімзаінтересованимзамовникамзвіт прорезультатиздійснення процедурзакупівлі ззазначенням уньому всіхзамовників

Отже, якбачимо,процедуридержавнихзакупівельвиписані взаконідостатньочітко.

2.2 Порядокздійсненнязакупівель задержавнікошти

>Стадіямидержавнихзакупівель, щоздійснюютьсямитними органами,є:

1)затвердженнякошторису;

2)затвердженнярічного планудержавнихзакупівель;

3)обрання йпроведення процедурзакупівель напідставізатвердженогокошторису тарічного планудержавнихзакупівель;

4)визначенняпереможцяпроцедуризакупівлі;

5)укладаннядоговорів прозакупівлю;

6)складаннязвіту прорезультатиздійсненняпроцедуризакупівлі;

7)виконаннядоговорів прозакупівлю;

8) контролю надвиконаннямдоговорів прозакупівлю.

>Річний планзакупівель затверджується умісячний рядків послезатвердженнякошторису іоприлюднюється шляхомрозміщення воднійінформаційнійсистемі вмережіІнтернетпротягом 15календарнихднів іздати йогозатвердження,зміни доньогонадсилаються Антимонопольномукомітету України увипадку та в порядку, щовизначеніцим органом, таоприлюднюються шляхомрозміщення вінформаційнійсистемі вмережіІнтернетпротягом 15календарнихднів іздати їхнізатвердження.

>Організація тапроведення процедурзакупівельтоварів,робіт йпослуг зарахунокдержавнихкоштів уцентралізованому порядку та для потреб центральногоапаратуздійснюютьсяТендернимкомітетомДержавноїмитноїслужби України.

>Тендернийкомітетстворюється дляорганізації тапроведення процедурзакупівлітоварів,робіт тапослуг задержавнікошти на засідкахколегіальності уприйняттірішень,відсутностіконфліктуінтересівчленів тендерногокомітету та їхньогонеупередженості. Склад тендерногокомітету,положення протендернийкомітетзатверджуютьсярішеннямзамовника. До складу тендерногокомітетузамовника неможутьвходитипосадові особини тапредставникиучасників, їхніблизькіродичі,посадові особиниоб'єднаньпідприємств, їхніпредставники таблизькіродичі. Членами тендерногокомітетуєпредставникизамовника вкількості не менше 5осіб.

>Керівництвороботою тендерногокомітетуздійснює його голова,якийпризначаєтьсярішеннямзамовника увиглядівідповідногорозпорядчого акта таєособою, щомає декларація пропідписаннядоговорів прозакупівлю. Голова тендерногокомітетуорганізовує його роботу йнесеперсональну відповідальність завиконанняпокладених накомітетфункцій.

Голова тендерногокомітетупризначає покровителя (>заступників) голови,відповідального секретаря тавизначаєфункції шкірного члена тендерногокомітету.Рішення ізпитань, щорозглядаються назасіданнях тендерногокомітету,приймаються простоюбільшістю голосів уприсутності не менше двохтретинчленів тендерногокомітету. Уразірівногорозподілу голосів голос головикомітетуєухвальним.Рішеннякомітетуоформляється протоколом,якийпідписуєтьсяусіма членами тендерногокомітету, що брали доля вголосуванні.Члени тендерногокомітетупротягом шестимісяців із моментувступу до тендерногокомітетумаютьотримативідповіднісвідоцтвавстановленогозразка пропроходженнянавчання чипідвищеннякваліфікації ізпитаньорганізації таздійснення процедурзакупівель.Повторнепідвищеннякваліфікації чинавчанняздійснюється нерідше одного разукожні два рокта.Інформацію пропроходження членами тендерногокомітетунавчання чипідвищеннякваліфікації ізпитаньорганізації таздійснення процедурзакупівель ізкопіямивідповіднихсвідоцтвзамовникнадсилаєМіжвідомчійкомісії ізпитаньдержавнихзакупівель непізніше 15 января року,наступного зазвітним.

УразівиявленняКомісієюпорушень за результатамидіяльності тендерногокомітету,здійснених нимзакупівель, котріпризвели довідмінипроцедуризакупівліта/абовизнання договорунедійсним (>нікчемним),Комісіямає правоприйнятирішеннящодовиключеннязі складу тендерногокомітетуосіб, щовходять у складта/абощодо скоєннязамовникомпевнихдій дляусуненнявиявленихпорушень, про щопротягомтрьохробочихднівповідомляєзамовника,Антимонопольнийкомітет України,Державне казначейство України (>обслуговуючий банк),Тендерну палату України.Усірішення та дії такого тендерногокомітету із моментуотриманнярішення Комісіїщодовиключеннязі складу тендерногокомітетуосіб, щовходять у склад, немаютьюридичноїсили, а домов,укладені послеотримання такогорішення,вважаютьсянікчемними (>недійсними).

>Рішення Комісіїщодовиключеннязі складу тендерногокомітетуосіб, щовходять у склад,тягне за собоювнесеннявідомостей прочленів такого тендерногокомітету доперелікучленів тендерногокомітету, які задопущеніпорушення було бвиключенозі складу тендерногокомітету, танедопущення такихосіб до членства убудь-якому тендерномукомітетістроком на два рокта.

>Перелікоприлюднюється наофіційномуІнтернет-сайті Комісії.Відомості доперелікувносятьсяпротягомтрьохробочихднів із моментуприйняттяКомісієювідповідногорішення.Датоювключеннявідомостей прочленів такого тендерногокомітету доперелікує датаприйняттяКомісієювідповідногорішення.

>Замовникпротягомтрьохробочихднів із моментуотриманнярішення Комісіїщодовиключеннязі складу тендерногокомітетуосіб, щовходять у склад,зобов’язанийзатвердитиновий склад тендерногокомітету та проприйнятерішенняпротягом одногоробочого дняповідомитиКомісію,Антимонопольнийкомітет України,Державне казначейство України (>обслуговуючий банк),Тендерну палату України.

>Державне казначейство України помиляюсяздійснюватиплатежі ізрахункузамовника уразі,якщоподанідокументищодоздійсненнядержавнихзакупівельмістятьпідписиосіб,стосовно якієрішення Комісіїщодо їхнівиключеннязі складу тендерногокомітету. Уразіподання такихдокументів наздійсненняплатежівДержавне казначейство Українипротягом двохробочихднівповідомляєправоохоронніоргани, атакожКомісію,Антимонопольнийкомітет України,Тендерну палату України.

>Спеціалісти,юристи,економісти,консультанти таіншіфізичні чиюридичні особини, котріможутьзалучатися до роботитендернихкомітетів надоговірних засідкахвідповідно дозаконодавства, танотаріуси, котріпосвідчують домов прозакупівлю (вразінотаріальногопосвідченнядоговорів прозакупівлю навимогузамовника), неможуть бути членами тендерногокомітету та не несутьвідповідальності зарішення, дії чибездіяльність тендерногокомітету таслужбовихосібзамовника,учасника чиіншихосіб, та завиконання (>невиконання)договорів прозакупівлю,укладених напідставірішення тендерногокомітетузамовника, та занаслідки,спричинені такимирішеннями,діями чибездіяльністю.

>Закупівлятоварів,робіт йпослугможездійснюватися шляхомпроведення таких процедур:

>відкритихторгів ззменшеннямціни;торгів ізобмеженоюучастю;

>двоступеневихторгів;запитуціновихпропозицій (>котирувань);

>закупівлі в одногоучасника;редукціону.

>Керівникмитного органу (>спеціалізованоїмитноїустанови чиорганізації), наякийположенням процей орган (>установу)покладенофункціїздійсненнязакупівлі (у томучислі вцентралізованому порядку)товарів,робіт йпослуг для потребмитнихорганів,спеціалізованихмитнихустанов йорганізацій,подає на згоди доФінансово-економічногоуправлінняДержмитслужби України (>службифінансів,бухгалтерськогообліку тазвітностііншогомитного органу,спеціалізованоїмитноїустанови чиорганізації) у рядків, що неперевищує 10календарнихднів із днязатвердженнякошторисувитрат,пропозиції до проектурічного планузакупівельвідповідно дозатвердженогокошторису участинівідповідностікошториснимпризначенням йРічний пландіяльності Тендерногокомітету ізорганізації тапроведення процедурдержавнихзакупівель.

>Вибірпроцедуризакупівлі, рядкиїїпроведення тавизначеннявідповідального запроведеннязакупівлі,розглядаються назасіданні Тендерногокомітету, щовідображається уРічномупланізакупівельтоварів,робіт йпослуг задержавнікошти,який затверджується головою Тендерногокомітету.

Зметоюзапобіганняпроявамкорупції таформуванняефективного конкурентногосередовища у сферізакупівельзамовникзобов'язаний забезпечитипрозорістьздійсненнядержавнихзакупівель шляхомоприлюдненнянеобхідноїінформації,передбаченоїцим Закономщодозакупівлітоварів,робіт йпослуг задержавнікошти задопомогоюінформаційних систем умережіІнтернет, асамерозмістити:

·річніпланидержавнихзакупівель;

·оголошення прозапланованузакупівлю чи пропроведенняпопередньоїкваліфікації;

· протоколрозкриттятендерних (>цінових)пропозицій;

· акцепттендерноїпропозиції таповідомлення прорезультатиторгів;

·запитщодоціновихпропозицій (>котирувань);

·звіт прорезультатиздійсненняпроцедуризакупівлі,включаючи усідодатки донього;

·оголошення прорезультати проведеноюпроцедуризакупівлі;

·інформацію, щостосуєтьсярозглядускарги, уразіїїнадходження (>інформацію проотриманняскарги,рішеннящодорозглядускарги).

>Відповідно до пункту 13Тимчасовогоположенняоголошення прозапланованузакупівлю чи пропроведенняпопередньоїкваліфікаціїпублікується безоплатно вінформаційномубюлетені «>Вісникдержавнихзакупівель», щовидаєтьсяуповноваженим органом та безоплатнорозміщується навеб-порталі ізпитаньдержавнихзакупівель,створеномууповноваженим органом. Доступ длякористувачів доінформації,розміщеної навеб-порталі ізпитаньдержавнихзакупівель,створеномууповноваженим органом,єбезоплатним.

>Згідно із пунктом 14Тимчасовогоположення, процедуразакупівлі неможездійснюватися допублікаціїоголошення пронеї вінформаційномубюлетені «>Вісникдержавнихзакупівель» та навеб-порталі ізпитаньдержавнихзакупівель,крімвипадківзастосуваннязамовником у порядку,встановленому Тимчасовимположенням, процедурторгів ізобмеженоюучастю,запитуціновихпропозицій (>котирувань) тазакупівлі в одногоучасника.

Достворенняуповноваженим органомвеб-порталу ізпитаньдержавнихзакупівель процедуразакупівлі неможездійснюватися допублікаціїоголошення, пронеї вінформаційномубюлетені «>Вісникдержавнихзакупівель»,крімвипадківзастосуваннязамовником у порядку,встановленому Тимчасовимположенням, процедурторгів ізобмеженоюучастю,запитуціновихпропозицій (>котирувань) тазакупівлі в одногоучасника.

При цьомузамовникимають правододатковооприлюднюватиоголошення прозапланованузакупівлю навласнихофіційних веб-сайтах чи на веб-сайтахголовнихрозпорядників бюджетнихкоштів урозділі «>Державнізакупівлі» та удрукованихзасобахмасовоїінформаціїзагальнодержавноїсфери поширення.

>Оголошення пропроведенняпроцедуризакупівлі таїїрезультати, щопідлягаютьопублікуванню вінформаційномубюлетені «>Вісникдержавнихзакупівель».

Порядокприйняття відзамовників,реєстрації тапублікації вінформаційномубюлетені «>Вісникдержавнихзакупівель»оголошень пропроведенняпроцедуризакупівлі таїїрезультативстановлюєтьсяуповноваженим органом.

>Електроннакопіячергового номериінформаційногобюлетеня «>Вісникдержавнихзакупівель»розміщується наофіційномувеб-сайтіМінекономіки.

>Мінекономіки якуповноважений орган напідставіпідпункту 7 пункту 9Тимчасовогоположеннянадаватимероз’яснення порядкузастосуваннязаконодавства України прозакупівлітоварів,робіт йпослуг задержавнікошти написьмовізвернення вустановленому порядку.Роз’ясненнянадаватимуться запідписомМіністра чиуповноваженого ним покровителя. (Закон уредакції 2007 рокувідмінив правоМінекономікинадаватироз’яснення, праводавати >рекомендаціїщодозастосуваннязаконодавства продержавнізакупівлі малаТендерна Палата. Іхочацірекомендації не маліособливоїюридичноїсили, усіорієнтувалисясаме націрекомендації, завідсутністюінших).

>Офіційнаінформація прозастосуваннязаконодавства прозакупівлітоварів,робіт йпослуг задержавнікошти якщо оперативнорозміщуватись навеб-сайтіМінекономіки.

>Інформаціящододержавнихзакупівельрозміщуєтьсяпослідовнопринаймні водній ізінформаційних систем умережіІнтернет згідно ізвласним регламентом та в порядку,передбаченомуінформаційними системами. При цьому вобранійзамовникомінформаційнійсистемі умережіІнтернетмають бутирозміщені усі безвиняткудокументищододержавнихзакупівель,передбаченіцієюстаттею.

Рядкивисвітленняінформаціїповиннівідповідати рядкамздійснення процедурзакупівельтоварів,робіт йпослуг,передбачених Законом.Замовникоприлюднюєінформацію,передбачену Законом, вінформаційних системах вмережіІнтернет шляхомїїнаправлення до таких систем упаперовому чиелектронномувигляді в порядку,передбаченомуінформаційними системами.

>Відповідальний запроведенняторгівзабезпечує:

· розробкатендерноїдокументації таузгодженняїї членами

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація