Реферати українською » Таможенная система » Сутність та Завдання Юридичної служби Як підрозділу митного органу


Реферат Сутність та Завдання Юридичної служби Як підрозділу митного органу

Страница 1 из 3 | Следующая страница

План

>Вступ

І.Сутність та заподіянняюридичноїслужби

1.1 Стан таперспективирозвиткуправової роботи

1.2Поняттяюридичноїслужби

1.2Завдання тафунціїюридичноїслужби

1.3. Права таобов’язкиюридичноїслужби

ІІ.Договірно-правова діяльністьюридичних служб

2.1Організаціяправовоїдіяльності ЮС вмитних органах

2.2Договірна роботаюридичноїслужбимитного органу,спеціалізованоїмитноїустанови,організації

2.3Опрацювання,реєстрація таоблікдоговорів

2.4Виконання умівдоговорів й контролю над їхньоговиконанням

ІІІ.Аналіз практикиправової тадоговірної роботиСхідноїрегіональноїмитниці

3.1Аналітичнийматеріал по стануправової роботимитниці

3.2Договірна роботаАмвросівськоїмитниці на 2006рік

>Висновок

Списоквикористанихджерел


>Вступ

 

>Проголошеннянезалежності України 24серпня 1991 р.,політичні тасоціально-економічніперетворення,спрямовані нарозбудовудемократичноїправової держави,докоріннозмінили й сферусуспільноговиробництва.

За таких умівдедалібільшоюміроюпідвищуються роль йзначенняправових форм йметодівуправлінняекономікою, правового забезпеченнявиробничоїдіяльності,змінизаконності у сферігосподарювання, державної,трудової,виробничої,технологічноїдисципліни на всіхрівнях й в всіхланкахекономіки країни.Реалізуватиці заподіяння,ефективнозахиститизаконні права таекономічніінтересипідприємств,організацій йустановпокликаніюридичніслужби.

Рольюридичних службпостійнозростає,бо упроцесі розбудовіправової держави особливоактуальноюстаєзаконність —одностайнерозуміння,суворе йнеухильневиконання законівусіма органами,організаціями,посадовими особами йгромадянами у сферісуспільного життя.Законність, правопорядок у сферіекономіки —це системаврегульованих правомсуспільнихвідносин у сферікеруваннядіяльністюгосподарськихорганізацій.

Увиконанні заподіяннящодо забезпеченнязаконностіважливу рольвідіграютьюристипідприємств,організацій,установ,оскільки відїхньоїпринциповості,професіоналізму,досвіду,вмінняпрацювати із людьмизначноюміроюзалежить нелише діяльність конкретного підприємства чикількохпідприємств,організацій таустанов, а ізміцненнязаконності векономіцізагалом.

>Ефективністьюридичних службзалежить нелише відособистихякостей їхньогопрацівників, а і відналежногозаконодавчого забезпечення.

УсвоїйроботіюридичніслужбикеруютьсяКонституцією й законами України,постановамиВерховної Заради України, указами йрозпорядженнями Президента України, декретами,постановами йрозпорядженнями уряду України таіншиминормативними актами.Кабінет міністрів України ізметоювдосконаленняправової роботи у сферісуспільноговиробництва,створенняправових йорганізаційних засідок дляефективноїдіяльностіюридичних службщодозапобіганняпорушенням прав йзаконнихінтересів підприємства,установи,організаціїсвоєюпостановою від 27серпня 1995 р. № 690 затвердившиЗагальнеположення проюридичну службуміністерства,іншого центрального органу державноївиконавчої влади, державного підприємства,установи,організації, дечітковизначеноформи, заподіянняюридичноїслужби, порядокпідпорядкування йвзаємодії ізіншимиструктурнимипідрозділами,вимоги доспівробітниківюридичних служб, атакожїхніобов'язки, права й відповідальність. Зпитаньорганізації та методикиведенняправової роботиюридична службакеруєтьсярекомендаціямиМіністерстваюстиції України.

>Актуальність тимиполягаєважливійроліюридичних служб, як таких, щопокликані забезпечитизаконність вроботімитнихорганів,спеціалізованихмитнихуправлінь таорганізацій,ефективний захист нимиекономічнихінтересів держави привиконанніпокладених нимифункцій.

>Метоюкурсової роботиєвизначеннязавдань тафункційюридичноїслужби якпідрозділумитного органу,визначенняспособів таметодівдіяльності у напрямку забезпеченняналежноговиконаннядоговірнихзобов’язань.

>Завданнямиданоїкурсової роботиє:визначити колоправовихактів, щорегулюють діяльністьюридичних службмитнихорганів,з’ясуватизасоби таметоди забезпеченняналежноговиконаннядоговірнихзобов’язань.


І.Сутність та заподіянняюридичноїслужби

 

1.1 Стан таперспективирозвиткуправової роботи

Усучаснихумовахособливогозмістунабувають заподіянняправової роботи тавідповіднозростає рольюридичних служб,оскільки упроцесі розбудовіправової держави тастановленнягромадянськогосуспільстваактуальноюстаєзаконність –одностайнерозуміння,суворе йнеухильнедотримання законівдержавними органами,посадовими особами йгромадянами у сферісуспільного життя.

указ президента України від 11грудня 2001 року № 1207 "Продеякі заходьщодозміцненняюридичних службдержавнихорганів", атакожпостановаКабінету міністрів України від 14грудня 2001 року № 1693 "Провдосконаленняорганізаціїправової роботи вміністерствах,інших центральних органахвиконавчої влади"засвідчуютьзростанняуваги держави допитаньздійсненняправової роботи удержавних органах.

>Саме наМіністерствоюстиції Українипокладено заподіяннящодокоординації та методичногокерівництвацієюроботою,впровадженняефективних форм йметодівдіяльностіюридичних служб.

>Упродовжостанніх роківосновнаувагаМін’юстузосереджена напитанняхнаданняметодичноїдопомогиюридичним службам тапідвищеннякваліфікації їхньогопрацівників, щосуттєвопідвищуєрівеньправової роботи якневід’ємногоелементууправліннягосподарським комплексом, основуякогоскладає діяльністькерівників,спеціалістів,юрисконсультів ворганізаціїзастосування йналежноговиконаннявимогчинногозаконодавства.

>Аналізуючи діяльністьюридичних служб,Мін’юстомпротягом 2000-2004 роківпідготовлено 26методичнихрекомендацій,спрямованих нарозв’язання проблем, котрівиникають у їхньогодіяльності.Крім того, ізметоюбезперервногофаховоговдосконаленняспеціалістівюридичних служб центральнихорганіввиконавчої владищомісячноорганізовуютьсязаняттяпостійнодіючогосемінару. Заостанніп’ять років проведено 54заняття, на які читано 85лекцій ізнайбільшактуальнихпитаньчинногозаконодавства.Така практикадаєзмогуколективновирішуватиактуальніпроблемні запитання,обмінюватисьдосвідомщодовдосконаленняправової роботи,спільновноситипропозиції проусуненнявиявлених под годинуперевірок стануправової роботинедоліків йпорушень танакреслитишляхиреалізаціїрекомендацій,наданих органамиюстиції.

>Міністерствоюстиції України,здійснюючиперевірки стануправової роботи уміністерствах,інших центральних органахвиконавчої влади,зосереджуєувагу їхніюридичних служб нанеобхідностіорганізації органів,установах,організаціяхналежного правового забезпеченняїхньоїдіяльності, що,безумовно,сприятимепідвищеннюефективностіцієїдіяльності. [12]

Уорганізації роботиюридичних службіснуютьщепевніпроблеми.Залишаєтьсяневирішеним запитаннящодонаявностівакантних посадпрацівниківюридичних служборганіввиконавчої влади, що негативновпливає на станвиконанняюридичноюслужбоюосновнихзавдань ізорганізаціїправової роботи. Некращаситуація й ізпитаннямиукомплектуванняюридичними кадрамипідприємств,установ,організацій, щовходять досфериуправлінняміністерств,інших центральнихорганіввиконавчої влади. якнаслідок –неналежний станправової роботи, котра невідповідаєсучасномурівнюрозвиткугосподарських йсоціально-економічнихвідносин, незабезпечуєналежнезапобіганняпорушеннямчинногозаконодавства.Значнихматеріальнихзбитківзазнають підприємства,установи,організації із причинненалежноговиконаннядоговірнихзобов’язань,наявностіпорушеньтрудових таіншихсоціальних правгромадян.

Узв’язку ізнеобхідністювжиттязаходівщодопосилення роботиюридичних служб шляхомпідвищенняфаховогорівня тапрофесійноїмайстерності їхніпрацівниківМін’юстомпідготовлено та 13грудня 2004 року за № 1657Кабінетом міністрів Україниприйнятопостанову ">Деякі запитанняпідвищеннякваліфікаціїпрацівниківюридичних служб центральнихорганіввиконавчої влади".

>Відповідно дозазначеноїпостановиМіністерствуюстиціїдоручаєтьсяорганізовуватипідвищеннякваліфікаціїпрацівниківюридичних служб центральнихорганіввиконавчої влади дляукомплектуванняцих службвисококваліфікованимифахівцями вгалузі права.

Зметоювиявлення нових форм йметодіворганізаціїправової роботи,вивчення,узагальнення тапоширення передовогодосвіду ізпитаньорганізаціїправової роботи вміністерствах,інших органах державної влади та забезпечення методичногокерівництваправовоюроботою напідприємствах, вустановах,організаціях, що належати досфери їхньогоуправління,Міністерствомюстиції України уминуломуроці проведеноогляд - конкурс накращуорганізаціюправової роботи вміністерствах,інших центральних органахвиконавчої влади (>відповідно з Положенням проогляд – конкурс,затвердженого наказомМін’юсту 15 января 2004 року).

>Протягом 2004 рокуорганізаційнийкомітетоцінював діяльність центральнихорганіввиконавчої влади ізпідготовкипроектівнормативно-правовихактів,міжнароднихдоговорів,господарськихдоговорів (>контрактів),організації роботи ізприведеннянормативно-правовихактів увідповідність в Україну таактівзаконодавства, забезпеченнязахистумайнових прав,здійснення методичногокерівництваправовоюроботою напідприємствах, вустановах,організаціях, що належати досфериуправління центрального органувиконавчої влади тощо.

>Післявивченняінформаціїміністерств,інших центральнихорганіввиконавчої владищодо стануправової роботи,ознайомлення намісці ізфактичним станоморганізаціїправової роботи центральнихорганіввиконавчої владипереможцемогляду-конкурсу у 2004роціоргкомітетомвизначеноАдміністрацію державноїприкордонноїслужби України.

Разом із тімвідзначено діяльністьДержавногокомітету України із водногогосподарству,Державного департаменту України ізпитаньвиконанняпокарань таДержавноїмитноїслужби України ізпитань методичногокерівництваправовоюроботою тапідвищеннякваліфікаціїпрацівниківюридичних службпідприємств,установ,організацій, що належати досфери їхніуправління.

Неменшважливимкроком унаданніконсультативної танавчально-методичноїдопомоги працівникамюридичних службміністерств,інших центральнихорганіввиконавчої влади станіфункціонуванняствореного уМіністерствіюстиції України методичногокабінету, де будутьзосередженінормативніматеріали ізрізнихправовихпитань,методичні розробки,рекомендації ізпитаньправової роботи,добіркизразківдокументів, щостанутьсуттєвоюдопомогою працівникамюридичних служб у їхньогопрактичнійдіяльності тазабезпечуватимуть вціломуналежнийрівеньправової роботивідповідноїгалузі. [8]

 

1.2Поняттяюридичноїслужби

>Згідно зстатею 19Конституції Україниправовий лад у Українігрунтується на засідках,відповідно до якініхто неможе бутипримушенийробити ті, що не передбаченезаконодавством. [1]

>Органи державної влади,органи місцевого самоврядування та їхніпосадові особинизобов'язанідіятилише вмежахповноважень та успосіб,передбаченийКонституцією та законами України.

>Згідно зстатею 27 Закону України "Про підприємства в Україні" державагарантуєдодержання прав йзаконнихінтересів підприємства.

>Підприємство приздійсненнігосподарської таіншоїдіяльностімає право ізвласноїініціативиприйматибудь-якірішення, що несуперечатьзаконодавству України.

>Правова робота -невід'ємначастинадіяльності всіхструктурнихпідрозділівакціонерних товариств,сільськогосподарськихпідприємств.Найважливішемісцезаймаєюридична служба якведучийспеціалізованийправовийструктурнийпідрозділ.Організація йпроведенняправової роботиПокладається накерівниківпідприємств,незалежно від формвласності йгосподарювання.

УЗагальномуположенні проюридичну службуміністерства,іншого центрального органу державноївиконавчої влади, державного підприємства,установи,організації,затвердженомупостановоюКабінету міністрів України від 27серпня -1995 року № 690,зазначено проуніверсалізмправової роботи. [6]

>Перша йосновнавимогазаконності - добро продумано системуправовихдемократичних законів таіншихнормативно-правовихактів.Відякості законівзалежить вся діяльністьправоохороннихорганів,громадськихорганізацій,підприємств, котрізасновані нарізних формахвласності йгосподарювання.Діяльність судуповністюзалежить відякості законів.

>Закониповинні бутиякісні,однозначні для всіхгромадян йпосадовихосіб.

У Україні проходитиповнеоновленнясистемизаконодавства,почалась правова реформа.

Другавимогазаконності -відповідністьпідзаконнихнормативнихактів законам йКонституції.

>Третявимогазаконності -чіткеформулювання йзакріпленнякомпетенції,функціональних прав й обовязків всіхдержавнихорганів та їхніпосадовихосіб,підприємців,організацій тощо.

>Законність -цеєодночасно метод й режимдіяльності всіхсуб'єктівсуспільнихвідносин. Це процесреалізаціїправових норм напідставі автономного,імперативного,дозволяючогометодів правовогорегулювання. Результатом цогопроцесує стан правопорядку, станправовідносинсуспільства.

Таким чином,законність -цеособливий режим чи процесдіяльності держави таіншихсуб'єктівсуспільнихвідносин, сутьякогозводиться дотрьохосновнихвимог:наявність добропродуманоїсистемиправових законів йпідзаконнихнормативно-правовихактів;точне йповнезакріплення правового статусу (прав й обовязків) всіхучасниківправовідносин;точне інеухильневиконання йдотримання законів таіншихнормативно-правовихактів всімапосадовими особами йгромадянами.

Режимзаконностієнеобхіднимелементомполітичного режиму.Законністьбезпосередньозв'язана ізвідповіднимдемократичним режимом -дотримання йвиконаннядемократичнихправових законів.

>Всідержавніорганидіють напідставі законів.Законність еконституційний принцип,якийконкретизується в принципах йвимогах: принципєдностізаконності навсій територї України; принципзагальноїзаконності - усі безвиняткудержавніоргани,громадськіоб'єднання,посадові особини йгромадянизобов'язанідотримувати йвиконуватизакони;дотримання йохорона правгромадян - одна ізосновнихвимогзаконності; верховенство права над законами йпідзаконниминормативнеправовими актами -важливий принципзаконності управовійдержаві; принципєдностізаконності йдоцільності;невідворотністьюридичноївідповідальності завчиненіправопорушення - один зпринципівзаконності. [1]

Таким чином,органи державної влади,органи місцевого самоврядування,суб'єктипідприємницькоїдіяльності тапосадові особиниповиннідіяти напідставізаконності, прав й свободгромадян. [1]

Усправі забезпеченнязаконності,високоїорганізованості,дисципліни й порядкувеликемісцевідводиться праву - регуляторугромадськихвідносин.

Уміністерстві,іншому центральномуоргані державноївиконавчої влади, на державномупідприємстві, вустанові,залежно відобсягу, характеру таскладностіправової роботиє, як правило, вформісамостійного структурногопідрозділу -юридичнеуправління (>відділ, сектор, бюро, група, чиюридична служба).

>Юридична службапідпорядковуєтьсябезпосередньокерівниковівідповідногомитного органу,спеціалізованогомитногоуправління,організації, аразі йоговідсутності -особі, Яка йогозаміщує. [10]

Порядоквзаємодіїюридичноїслужби ізіншимиструктурнимипідрозділамивизначаєтьсякерівникомвідповідногомитного органу,спеціалізованогомитногоуправління,організації.

Усвоїйроботіюридична службакеруєтьсяКонституцією таіншимизаконодавчими актами України,Загальнимположенням проюридичну службуміністерства,іншого центрального органу державноївиконавчої влади, державного підприємства,установи,організації,затвердженимпостановоюКабінету міністрів України від 27.08.95N690 (690-95-п ),рекомендаціямиМіністерстваюстиції України,наказамиДержмитслужби України, атакожПоложенням. Зпитаньорганізації та методикиведенняправової роботиюридична службакеруєтьсярекомендаціямиМінюсту. [10]

Колистосуєтьсякерівного складуюридичноїслужби, то, на посадукерівника, його покровителя, головного юрисконсультаюридичноїслужбимитного органу,спеціалізованогомитногоуправління,організаціїпризначаються особини ізвищоююридичноюосвітою й стажем роботи заспеціальністю неменш як три рокта, апровідного йвідповідноїкатегоріїюрисконсультів, щовходять у складюридичноїслужби, - особини, котрімаютьвищуюридичнуосвіту чинавчаються наостанніх курсахвищихюридичнихнавчальнихзакладів. [10]

>Особи, котрінавчаються увищихюридичнихнавчальних заставах чи немаютьдосвіду роботи, послеприйняття їхнього на роботу доюридичноїслужбимитного органу,спеціалізованогомитногоуправління,організації,повинні пройтистажування вуправлінніюстиції вобласті, м. Києва та Севастополя.

Начальникиюридичнихсекторівмитниць (>кріммитниць прямогопідпорядкування)призначаються на посади тазвільняються із посадкерівникамивідповіднихрегіональнихмитниць запогодженням ізПравовим Управлінням таУправлінням кадрамиДержмитслужби України. НачальникиюридичнихсекторівГЕМУ таІАМУ,головніюрисконсультиіншихспеціалізованихмитнихуправлінь таорганізаційпризначаються на посади тазвільняються із облогкерівникамицихуправлінь таорганізацій запогодженням ізПавовим Управлінням таУправлінням кадрамиДержмитслужби.

>Керівникимитнихорганіd,спеціалізованихмитнихустанов таорганізаційзобов'язаністворюватиумови длянормальної роботи йпідвищеннякваліфікаціїпрацівниківюридичноїслужби,забезпечувати їхньогоокремимприміщенням,телефоннимзв'язком,сучаснимизасобамиоргтехніки, транспортом длявиконанняслужбових обовязків,законодавчими таіншиминормативними актами йдовідковимиматеріалами,іншимипосібниками талітературою ізправовихпитань. [10]

 

1.2Завдання тафунціїюридичноїслужби

Упункті 2загальногоПоложення проюридичну службузазначено, щоосновне заподіянняюридичноїслужби - організаціяправової роботи,спрямованої направильнезастосування,неухильнедодержання тазапобіганняневиконаннювимогактівзаконодавства,іншихнормативнихдокументівміністерством,підприємством, атакож їхньогокерівниками іпрацівниками под годинувиконанняпокладених нимизавдань тафункціональних обовязків. [6]

Зметоюдодержаннязаконності вдіяльності підприємстваюридична службабере доля впідготовці чиперевіряє йвізуєпроектинаказів,інструкцій,положень таіншихдокументів правового характеру, котріприймаються умитних органах,спеціалізованихмитнихустановах.Юридична службамитницінесе відповідальність завідповідністьзаконодавствудокументів, котрі вонвізує.

Привиявленніпорушеннязаконності вроботіструктурнихпідрозділів чипосадовихосібюридична службазобов'язанадоповістикерівникумитного органу проціпорушення дляприйняття необходимихзаходівщодоусунення їхнього.

Уразіневідповідностічинномузаконодавствупроектівдокументів, котріпредставляються напідпискерівнику (>наказів,положень,інструкцій й т. буд.),юридична служба не виннавізувати їхнього, азробитивідповіднівисновки ізпропозиціями проприведенняцихдокументів увідповідність ізчиннимзаконодавством. [6]

>Тільки после цого документможе бутиприйнятим.

>Бажано напідприємстві матірвстановленийконкретнийперелікдокументів, котріповиннівізуватисьюридичноюслужбою.Він виненвідповідатиконкретнимумовамдіяльностіданого підприємства:колективнийдоговір,накази,інструкції,положення,стандарти, правилавнутрішнього трудовогорозпорядку,господарські домов, домов проколективну (>бригадну) чиповнуіндивідуальнуматеріальну відповідальність зазберіганнятоварно-матеріальнихцінностей.

Зметоюабезпеченнязаконності вроботімитнихорганів,спеціалізованихмитнихуправлінь таорганізацій,ефективногозахисту нимиекономічнихінтересів держави привиконанніпокладених нимифункцій врегіональнихмитницяхстворюютьсяюридичнівідділи, вмитницях,Господарсько-експлуатаційномумитномууправлінні (>ГЕМУ) таІнформаційно-аналітичномумитномууправлінні (>ІАМУ) -юридичнісектори, вспеціалізованихмитнихоганізаціях (>крімГЕМУ таІАМУ) - посадиголовнихюрисконсультів далі -юридичніслужби). [10]

>Організує тазабезпечуєправильнезастосуваннячинногозаконодавства услужбовій,господарській тасоціальній сферахдіяльностімитного органу,спеціалізованогомитногоуправління,організації. Уразівиявленняпорушеньвимогзаконодавстваподаєкерівництвумитного органу (>управління,організації)письмовіпропозиціїщодо їхніусунення.Консультуєкерівництвомитного органу (>управління,організації) ізправовихпитань. [10]

>Перевіряєвідповідністьчинномузаконодавствупроектівактів нормативного тарозпорядчого характеру, щоподаються напідпискерівникамитного органу (>управління,організації), тавізує їхні занаявності згодицихпроектівзаінтересованимипідрозділами.Виданнязазначенихактів безпопередньоїперевіркиюридичноюслужбою недопускається.

>Пропозиціїюридичноїслужбищодоприведення увідповідність дочинногозаконодавствапроектівактів нормативного тарозпорядчого характеру, щовидаютьсямитним органом (Управлінням,організацією),єобов'язковими длярозглядукерівникоммитного органу (>управління,організації). [10]

>Бере доля впідготовціпропозицій прозміну чискасуваннявиданихмитним органом (Управлінням,організацією)актів нормативного тарозпорядчого характеру, котрівтратилиактуальність чисуперечатьзаконодавству.

Вноситипропозиціїщодоподаннявиданихмитним органом (Управлінням,організацією)актів нормативного тарозподільчого характеру надержавнуреєстрацію довідповідногоуправлінняюстиції.

>Забезпечуєоблік йзберіганнятекстівзаконодавчих таіншихнормативнихактів, атакожактів нормативного тарозпорядчого характеру,виданихмитним органом (Управлінням,організацією),підтримує їхнього у контрольномустані.

>Бере доля впідготовці,укладаннімитним органом (Управлінням,організацією)господарськихдоговорів (>контрактів) таконтролі за їхнівиконанням.

>Організуєпретензійну й Ведепозовну роботу.Представляє увстановленомузаконодавством порядкуінтересимитного органу (>управління,організації) до судів,арбітражних судах,інших органах под годинурозглядуправовихпитань йспорів.

>Аналізуєнаслідкирозглядупретензій,позовів йсудовихсправ, практикуукладання тавиконаннядоговорів (>контрактів). Занаслідкамианалізуподаєкерівництвупропозиціїщодоудосконалення правового забезпеченняслужбової тагосподарськоїдіяльностімитного органу (>управління,організації).

>Даєвисновкистосовноправомірностісписанняматеріальнихцінностей,дебіторськоїзаборгованості таправовуоцінку фактамнестач,крадіжок,безгосподарності,псуваннямайна.Розглядаєматеріали провідшкодування зарахуноквиннихосібматеріальноїшкоди, що готуютьвідповіднимипідрозділами наосновіекономіко-правовогоаналізуданихбухгалтерськогообліку йстатистичноїзвітності,іншихдокументівфінансово-господарськоїдіяльностімитного органу (>управління,організації), атакожматеріалівперевірок,проведенихправоохоронними йконтролюючими органами. [6]

>Бере доля впідготовці таукладанніколективного договору,консультуєвиборніоргани трудового колективу ізправовихпитань, щостосуються їхнідіяльності.

>Сприяєсвоєчасномувжиттюзаходів за актамипрокурорськогореагування,окремимиухвалами суду,рішеннями,постановами,ухваламиарбітражного суду,відповідними документамиіншихправоохоронних йконтролюючихорганів.

>Організує й проводити роботу,пов'язану зпідвищеннямрівняправових знаньпрацівниківмитного органу (>управління,організації),надаєконсультації ізправовихпитань працівникам, котріпотребуютьправовоїдопомоги.

>Юридична службарегіональноїмитниціздійснюєнаступніфункції:

>Здійснюєметодичнекерівництвоправовоюроботою впідпорядкованихмитних органах таорганізаціях,узагальнює тааналізує практикузастосування нимичинногозаконодавства,подаєкерівництвурегіональноїмитниці своївисновки тапропозиції ізцихпитань.

разом ізвідповіднимипідрозділамисприяєпідпорядкованиммитним органам таорганізаціям увстановленні тапідтриманнігосподарськихзв'язків. [10]

>Ведеінформаційно-довідкову роботу ізпитаньзаконодавства,оперативно доводити допідпорядкованихмитнихорганів таорганізаційінформацію прозміни внормативно-правових актах,рекомендаціїорганівюстиції,роз'ясненняВищогоарбітражного суду таПленуму Верховного Суду України,консультуєкерівництворегіональноїмитниці ізправовихпитань.

>Аналізуєматеріали, щонадійшли відправоохоронних таконтролюючихорганів,результатипретензійної тапозовної роботи,даністатистичноїзвітності, щохарактеризують станзаконності вдіяльностіпідпорядкованихмитнихорганів таорганізацій.

>Розробляє йподає нарозглядкерівництварегіональноїмитниціпропозиціїщодоусуненнянедоліків у правовому забезпеченнюдіяльностіпідпорядкованихмитнихорганів таорганізацій.

разом ізвідповіднимипідрозділамивизначає потребупідпорядкованихмитнихорганів таорганізацій вюридичних кадрах.

>Сприяєпідвищеннюкваліфікаціїпрацівниківюридичних службпідпорядкованихмитнихорганів таорганізацій, увзаємодії ізвідповіднимиуправліннямиюстиціїорганізуєобмінидосвідом,регіональнінаради тасемінари ізпрацівникамицих служб. [10]

 

1.3 Права таобов’язкиюридичноїслужби

>Важливимпитанням правового стануюридичноїслужби (далі – ЮС)митниціє запитання проїхніобов'язки.Чиннезаконодавство необмежуєтьсялишезакріпленнямфункцій ЮС, але йвстановлюєтакі жобов'язки дляїїпрацівників.Слідзазначити, щофункціїспеціалістів ЮС —це тих жобов'язки,лишевизначеніособливим чином.

>Загальнимположенням про ЮСміністерства,іншого центрального органувиконавчої влади, державного підприємства,установи,організації йвідомчими актамиміністерств таінших центральнихорганів державноївиконавчої влади про ЮСвстановлюється не лише ті, щослідробитиправовим працівникам, а і тихзасоби,способи йформи, котрі смердотіповиннізастосовувати усвоїйдіяльності.

Отже, тутмаєйтися прообов'язки ЮС таїїпрацівників.Визначититакіобов'язкиозначаєполегшитиреалізаціюфункцій,покладених на ЮСзаконодавством України. [11]

>Конкретніобов'язки для ЮС всіхрангіввиконавчої влади тасуб'єктівгосподарюваннявизначенічиннимзаконодавством України.

>Якщопрацівник ЮСвиявив, що йогозауваження припідготовці проекту наказу чиіншого документа правового характеру невраховані,він винен невізуватитакіпроекти й податікерівництвувисновки ізпропозиціями прозаконний порядоквирішення запитання.

>Загальнимположенням про ЮС передбачене, щопропозиції ЮСщодоприведеннявідповідно довимогзаконодавствапроектівнаказів,рішень таіншихлокальнихактів, щосуперечатьзаконодавству,єобов'язковими длярозглядукерівникомміністерства, підприємства,установи, >організації та їхньогоструктурнихпідрозділів. [11]

>Цимположеннямтакожвстановлено, щовидання такихлокальнихактіввсуперечвимогамзаконодавства безпопередньогоузгодження ізюридичноюслужбою недопускається. [6]

Для забезпеченнявиконанняпрацівникамиюридичноїслужбисвоїхфункціональнихспецифічних обовязківзаконодавством наданііпевні права (п. 10Загальногоположення про ЮС):

>перевірятидодержаннязаконності вміністерствах,відомствах, напідприємствах та в їхньогоструктурнихпідрозділах;

>одержувати вустановленому порядку відвідповіднихпосадовихосібміністерства, підприємства, їхніструктурнихпідрозділівдокументи,довідки,розрахунки,іншіматеріали,необхідні для забезпеченнявиконанняпокладених ними обовязків;

>залучати зазгодоюкерівникаіншого структурногопідрозділуміністерства чи підприємства,установи,організаціївідповіднихспеціалістів дляпідготовкипроектівнормативнихактів таіншихдокументів, а розробка йздійсненнязаходів, котріпроводяться ЮСвідповідно допокладених нанеї обовязків;

>інформуватикерівникаміністерства,іншоговідомства, підприємства,установи чиорганізації уразіпокладення напрацівниківюридичноїслужбивиконання роботи, що неналежить доїїфункції чивиходять заїїмежі, а й увипадках, коливідповідніпідрозділи чи особини ненадаютьдокументи,іншіматеріали,необхідні длявирішенняпорушенихпитань;

>брати доля взасіданняхколегії,іншихдорадчих йколегіальнихорганів,нарадах, котріпроводяться вміністерстві, напідприємстві, вустанові чиорганізації прирозгляді нимипитаньщодо практикизастосуваннязаконодавства. [6]

>Юридична службамитного органу,спеціалізованогомитногоуправління,організаціїї,відповідно доположення «Проюридичну службумитного органу,спеціалізованогомитногоуправління,організації»

>Перевіряти станзаконності вдіяльностіпідрозділівмитного органу (>управління,організації), атакожпідпорядкованихмитнихорганів (>управлінь,організацій).

>Одержувати відпосадовихосібмитного органу (>управління,організації), атакожпідпорядкованихмитнихорганів (>управлінь,організацій)довідки,розрахунки,іншіматеріали,необхідні длявиконанняпокладених нанеїзавдань,інформуючикерівникамитного органу (>управління,організації) провипадкиненадання такихдокументів таматеріалів.Залучати зазгодоюкерівниківвідповіднихпідрозділівмитного органу (>управління,організації), атакожпідпорядкованихмитнихорганів (>управлінь,організацій) необходимихспеціалістів дляпідготовкипроектівактів нормативного тарозпорядчого характеру,іншихдокументів, а розробки йздійсненнязаходів, котріпроводятьсяюридичноюслужбоювідповідно допокладених нанеї обовязків.

>Інформуватикерівникамитного органу (>управління,організації) провипадкипокладанняіншимипосадовими особами наюридичну службузавдань тафункцій, непередбаченихПоложенням «Проюридичну службумитного органу,спеціалізованогомитногоуправління,організації». [10]

>Брати доля внарадах, котріпроводяться вмитномуоргані (>управлінні,організації), уразірозгляду нимипитань, щостосуються практикизастосуваннязаконодавства. [10]

Уразіпереслідуванняпрацівникаюридичноїслужби у зв'язку ізвиконанням ним обовязків,передбаченихПоложеннямінформувати процеПравовеуправління такерівництвоДержмитслужби України.

>Працівникюридичноїслужби,який невживпередбаченихПоложенням «Проюридичну службумитного органу,спеціалізованогомитногоуправління,організації»заходів доусуненняпорушеньзаконодавства, щопризвели донегативнихекономічнихнаслідків,ущемлення прав йзаконнихінтересівпрацівників,несе відповідальність увстановленомузаконодавством порядку.


ІІ.Договірно-правова діяльністьюридичних служб

 

2.1Організаціяправовоїдіяльності ЮС вмитних органах

>Питанняорганізаціїюридичноїдіяльності вмитних органах можнаумовнорозділити назагальну йособливу.Загальні запитаннямаютьзначення дляорганізаціїправової роботи, аособливі —відображаютьїїокремінапрями.

Дозагальнихпитань,насамперед, належатипланування роботиюридичноїслужби,кодифікація таоблікнормативнихактів, організаціядовідкової роботи,аналізправовоїдіяльностімитного органу йузагальненняматеріалівюридичної практики таправової роботи.

Доособливихнапрямів належати запитанняорганізаціїюридичної роботи ззбереженнявласності,зміцненнявиконавчої,трудової,виробничої йдоговірноїдисципліни,захистуекономічнихінтересів задопомогоюправовихзасобів.

>Розподілпитаньправової роботимитнихорганів назагальні йособливі не дуже докінцязбігається.

Правильна організація роботи ЮСнеможлива безїїпланування. Практиказасвідчує, що де робота й діяльність ЮС неплануються,проведені нею заходьнерідковипадкові,несистемні, їхньогоефективністьнизька. [13]

За такихобставин основудіяльності ЮСстановлять йпоточні справ,внаслідок чого багато ізпокладених нанеїфункцій йзавдань невиконується, а усіможливі дляполіпшення роботимитнихорганівправовізасоби невикористовуються, в окремихвипадкахвідсутність плану роботи ЮСвиправдовується тім, що вмитномуорганіскладенізагальніплани чи заходь. Вонипомилкововідображають заподіяння ЮС напідставівиданогоспеціального наказу чиприйнятогорішеннящодомитного органу дляполіпшенняправової роботи йпередбаченіконкретні заходь.

Практикапідтверджує, щотакі доводьбезпідставні,бо внаказах та неохопленіосновнімоментиправової роботи,відсутні рядкивиконання, невказуютьсяконкретнівідповідальні особини. Отже,таківнутрішніактиповноюмірою неможутьзамінити план роботи ЮС.

>Плани –поточні йперспективні

як правило,планискладаютьсяпоточні йперспективні,можуть бутимісячними,квартальними,піврічними йрічними.Питання рядокплануваннявизначаються ЮСсамостійно.

Упроцесіплануваннязавдань, котрі стояти перед ЮС, смердотіконкретизуються прискладанні тавиконанні окремихзаходів ззазначеннямстроківвиконаннязапланованихправовихробіт йвідповідальних завиконанняосіб —працівників ЮС таіншихструктурнихпідрозділівмитного органу.

>Поточна правова робота —цевізуванняпроектівнаказів,розпоряджень,рішень,постанов,розглядзаявленихпретензій йпозовів, доля йвиступ усудовихзасіданнях судузагальноїюрисдикції,прийомгромадян танаданняїм, атакожспеціалістаммитного органуюридичнихконсультацій. Доречі, вон непланується йвиконується уразіпотреби. [13]

>Всіплани роботи ЮСобов'язковопогоджуються ізкерівникоммитного органу,спеціалізованоїмитноїустанови,організації.

яксвідчить практика ЮСмитнихорганів,правову роботуслідпланувати за такимиосновнимирозділами: (1)здійснення методичногокерівництва ЮС намісцях й організація правовогообслуговування; (2)здійсненняперевіркидотриманнязаконодавстваособовим складоммитниці; (3)здійсненнязаходівщодоорганізаціїпідвищеннякваліфікаціїюристів танавчаннякадрівіншихструктурнихпідрозділів; (4)проведеннязаходів зпропаганди таінформаціїзаконодавства; (5)вивчення йузагальнення практикизастосуваннязаконодавства; (8)узагальнення йаналізнаслідківрозглядуспорів.

Напідставіузагальнень йаналізів готуютьвідповіднірекомендаційнілистизіскладання шкірногорозділу плану ізурахуваннямособливостейвиконання окремихвидівзапланованихзаходів. Уузагальненні йплануванніюридичної роботи не можнадопускати шаблоном. [13]

>Планиправової роботиповиннівідображатиособливостівирішенняосновнихгосподарських,фінансових таінших проблеммитного органу йвизначати комплекспершочерговихправовихпитань,вирішення якінеобхідне для забезпеченнязаконності в конкретномупідрозділімитниці,поліпшенняправовимизасобами йогоефективності.Необхідністьвключення тихий чиіншихзаходів у план роботи ЮСзалежить віднаслідківузагальненнясудової практикирозглядуконкретнихсправмісцевими судами,виявленнядокументальноюперевіркоюнедоліків уфінансово-господарськійдіяльності,організаціїдоговірної роботи,аналізуінших сферправової роботи запевнийперіод.Таканеобхідністьпочастивиникає у зв'язку звведенням удію чивнесеннямзмін тадоповнень узаконодавчі таіншінормативніакти, котрірегламентують порядокукладаннядоговорів, порядоквирішенняпретензій тапозовнихсправ,створення новихорганізаційно-правових форм тощо, таінші заходь, котрістосуютьсяпитань правовогорегулюваннядіяльностіпевногомитноїустанови. [12]

>Нерідко впрактиці ЮСвиникаєнеобхідністьздійсненняцілого комплексузаходів,спрямованих однієї ззагальнихпитань тазавдань ЮС йскладанняокремого плану такихзаходів. У такомувипадкуокремий планвключається до плану роботи ЮС як йогоскладова. [13]

>Великезначення дляправильноїорганізаціїюридичної роботимаєздійснення контролю завиконаннямпланів.Оперативний контролю над рядками,якістю йефективністюпроведенняпрацівниками ЮСзаходівздійснюєкерівник ЮС чиголовний юрисконсульт. як правило,виконанняпозаплановихзаходівокремікерівники ЮСоформляютьдоповідноюзапискою чиінформацією наім'якерівникамитного органу. Убільшостівипадківзатвердження плану роботи ЮС на четвертий квартал чирік проводитися шляхомпідбиттяпідсумків роботи заминулийзапланованийперіод.Такепідбиттяпідсумківдозволяєвиявити йврахуватиупущення танедоліки вроботі шкірногопрацівника ЮС.

>Такожрекомендується, на котріосновнівимоги ЮСслідзвертатиувагу:систематичністьпланування;взаємозв'язок перспективного й поточногопланування ізмайбутнім йпопереднімплануванням;зв'язокплануваннязавдань ЮС йконкретнимиобставинами того чиіншогомитного органу,пеціалізованоїмитноїустанови,організації ізвиробничими планами;комплексністьпланів йцілеспрямованість ізіншими службами;конкретність,повнота йчіткістьформулювань дляпланування;координаціязаходівіншимиструктурнимипідрозділамимитного органу;належний йдієвий контролю над >виконаннямплановихзавдань ЮСмитного органу.

2.2Договірна роботаюридичноїслужбимитного органу,спеціалізованоїмитноїустанови,організації

>Особливемісце вдіяльностіюридичних службпосідаєдоговірна робота,позаяккінцевоюметоюдіяльностібудь-якогомитного органуєвиконанняпрограми ізнайменшимивитратами таотриманням максимального результату. Аце прямозалежить відвиконаннядоговірнихзобов'язань перед контрагентами.

>Договір винен бутиосновним документом, щовизначає права таобов'язки йогосуб'єктів (чисторін) ізурахуваннямконкретнихособливостейгосподарськихвідносин для шкірноговипадку,взаємнихекономічних таіншихінтересівсторін,вирішенням всіхпитань, щовходять докомпетенціїсторін.Недотриманнязазначенихвимогпризводить довиникненнягосподарськихспорів ймайновоївідповідальностіустанови.[2]

>Договірна роботавідповідно доНаказуДМСУ №665 від 6серпня 2007 року «Прозатвердження Порядкуопрацювання,реєстрації іоблікудоговорів, атакож контролю за їхнівиконанням уДержмитслужбі України (>іншихмитних органах,спеціалізованихмитнихустановах йорганізаціях)»складається ізнаступнихєтапів:

·підготовка таоформленнядокументів,потрібних дляукладаннядоговорів;

·підготовкапроектівдоговорів;

·урегулюваннярозбіжностей, щовиникають приукладаннідоговорів;

·розгляддоговорів участинідотриманнявимогзаконодавства України;

· робота ізукладаннядоговорів;

·реєстрація таоблікдоговорів;

· контролю надвиконаннямдоговорів;

·виконаннядоговірнихзобов'язань;

·аналіз іузагальнення практикиукладаннядоговорів,підготовка з висновками тапропозиційщодоїївдосконалення вмитних органах,спеціалізованихмитнихустановах йорганізаціях. [9]

>Законодавчемайнові домов всіхвидівврегульовуються ст. 151-160Цивільного кодексу України. [3]

>Крім того,ці домоврегулюютьсязагальними законами прогосподарюючісуб'єкти:

про підприємства в Україні, проінвестиційну,зовнішньоекономічну,транспортну таіншівидигосподарськоїдіяльності.Окремінормативніактиколишнього Союзурегулюютьвідносини, щоповністю чичастковоневрегульованізаконодавством України,наприкладщодопостачанняпродукціївиробничо-технічногопризначення татоварів народногоспоживання,окреміпідряднівідносини вкапітальномубудівництві.Цінормизаконодавстваобов'язкові дляпідприємств, але йтермінивиконання, порядоквідвантаженняпродукції читоварів,наданняпослуг таінші правиламожуть бутиузгоджені лише приукладенніконкретнихдоговорів ізурахуваннямособливостейвиробничо-господарськоїдіяльностісторін.[2]

Недопускаєтьсяукладаннядоговорів, котріпередбачаютьвитрачаннядержавнихкоштівта/або оплатуДержмитслужбою України (>іншимимитними органами,спеціалізованимимитнимиустановами іорганізаціями)товарів,робіт йпослугдо/безпроведення процедур,передбачених Законом України від 22.02.00 N1490-III «Прозакупівлютоварів,робіт йпослуг задержавнікошти».

Призастосуванніпроцедуризапитуціновихпропозицій (>котирувань)Держмитслужба України (>іншиймитний орган,спеціалізованамитнаустанова чи організація) у рядків нераніше ніж через триробочихдні із днявідправленняписьмовогоповідомлення усімучасникам прорезультатиздійсненняпроцедури та непізніше 14робочихднів із днявизначенняпереможцяукладаєдоговір прозакупівлю із тімучасником-переможцем,який подавшипропозицію, щовідповідаєвимогамзамовника тамаєнайнижчуціну. [9]

Зучасником,тендернупропозиціюякого було бакцептовано,Держмитслужба України (>іншиймитний орган,спеціалізованамитнаустанова і організація)укладаєдоговір прозакупівлювідповідно довимогтендерноїдокументації у рядків нераніше

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація