Реферат Митна служба України

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Вступ

якпереконуєісторичнийдосвідбагатьохрозвинутихкраїн,наявність національноїсистемимитноїслужбиєневід’ємноюознакоюсуверенітету держави, одним ізнайвагомішихфакторівїїполітичної та,насамперед,економічноїнезалежності,обов’язковимчинникоміснуванняцілісногосамодостатньогодержавно-територіальногоутворення. Урозв’язанні низькіконкретнихзавдань системамитноїслужбиєсуттєвим чинникомпідтримкирівноваги йстворення в страненайсприятливіших умів длярозвиткувласноїекономіки,вагомимчинникомструктурнихринковихперетворень,важелемвпливу на стансоціальногоблагополуччясуспільства. Для України, як й длябудь-якоїсуверенної держави, запитанняформування табезпосередньоїреалізаціїмитної політики,функціонуваннясистемимитноїслужби,ефективного та дійовогомитно-правовогорегулювання навласній територїзавжди було б й якщодоситьактуальним тавагомим.Митнезаконодавствовизначаєпринципиорганізаціїмитної справ в Україні ізметою, із одного боці,створеннясприятливих умів длярозвиткуекономіки,зовнішньоекономічнихзв’язків, а ізіншого, –захисту та забезпеченняконституційних прав й свободгромадян, держави,суб’єктівпідприємницькоїдіяльності всіх формвласності ідодержання ними правил,установлених уційгалузі.

Стандослідженняпроблеми.Проблеми,пов’язані ізсуспільнимивідносинами, щоскладалися всучасніймитно-правовійгалузі,постійноперебувають уцентріувагивчених,серед які:Ю.П.Битяк,Р.А.Калюжний, С.В.Ківалов, М.П. Кучерявенко, Н.Р.Нижник, Д.В. Приймаченко, О.В.Тодощак таін.Науковуоцінкупроцесівформуваннямитної політики та забезпеченнямитної безпеки приреалізаціїмитної справ усвоїхпрацяхвизначають:І.Г.Бережнюк, А.Д.Войцещук,О.П. Гребельник, Про.Диніс,Є.В.Додін,Ю.М.Дьомін,Я.А.Жаліло, С.В.Ківалов. Проблемавзаємодіїмитнихорганів України іздержавними органамичастковопіднімалась упрацяхЄ.В.Додіна, Л. Давиденка, С.В.Ківалова, Д.В. Приймаченко.

>Дослідженнюнормотворчості вмитнійслужбіприділялиувагу усвоїхпрацяхтаківчені, як В.М. Гаращук,Є.В.Додін,В.Т.Комзюк, С.В.Ківалов,Б.А.Кормич, В.Б. Кухаренка,О.С. Круглов, М. В. Кокорєв, А.В. Мазур,В.Я.Настюк,В.Є.Новіков, Д.В. Приймаченко, М.Г. Шульга таінші.

>Об’єктомданогодослідженняємісцемитнихорганів всистемі державноїслужби України, предмет –основніриси таособливості державноїслужби вмитних органах.

Мета –дослідитиосновніриси,особливості,нормативну основу державноїслужби вмитних органах.

>Завдання:

1.Розкрити структуру,особливостідіяльностімитноїслужби в Україні таїїфункції.

2.Показативзаємовідносинимитнихорганів ізіншимидержавними органами вгалузімитної справ.

3.Дослідитинормативно-правову основувизначення державноїслужби вмитних органах.

4.Дослідитинормотворчу діяльність, щоздійснюєтьсямитноюслужбою.

5.ПоказатиособливостіфункціонуванняМитноїслужби в Україні наприкладіЛьвівськоїмитниці,визначитипроблемимитного контролю таспособи їхнівирішення.

>Методи, котрівикористовувалися придослідженні:діалектичний метод –дослідженорозвитокмитногозаконодавства та йоготрансформація;формально-логічний йсоціологічний –окреслено роль ймісцемитної справ в державномууправлінні,їїособливості тапризначення; методаналізу й синтезу –розглянута системамитноїслужби в Україні таїїструктурніодиниці;аналіздокументів –аналізнормативно-правовихактів, законів й т.д.

>Практичнезастосування.Данедослідженняпередбачаєрозглянутиособливостідіяльностімитноїслужби України наприкладіЛьвівськоїмитниці тавизначитиосновніпроблеми ворганізації роботимитниці ізметою їхньогоподальшогоусунення.

>Наукова новизнаданогодослідженняполягає врозробціпропозиційщодоудосконалення таспрощенняпроходженнямитного контролю тамитногооформлення,шляхипідвищення їхніефективності тапрозорості.


1.Основніриси таособливості державноїслужби вмитних органах

1.1Сутність йособливостідіяльностімитноїслужби України

Унауковійлітературіналежноюмірою невизначеносутністьмитниці,їїмісце та роль ужиттєдіяльності людей. Прирозглядімитноїслужби яксоціального статуту державизвертаєтьсяувага наокремігрупиособливостейдіяльностімитноїслужби.Виходячи із того, щомитна служба,регулює,організовуєпевну сферулюдськоїдіяльності,відповідноїївважаютьсоціальнимінститутом.

>Митна служба длялюдиниєнасампередформою регуляторапевнихсуспільнихпроцесів,діяльностей.

>Митна служба України –цеєдиназагальнодержавна система, котраскладається ізмитнихорганів таспеціалізованихмитнихустанов йорганізацій. [2, гол. 2, ст. 12, п. 1]

>Митніоргани Українистановлять системуорганівуправліннямитноюсправою (>митну систему),кудивходятьДержавниймитнийкомітет України,територіальнімитніуправління,митниці таіншімитніустанови України.Посадовим особаммитнихорганів Україниприсвоюютьсяспеціальнізвання, щовстановлюються законами України.

>Усяспецифікадіяльностімитноїслужбиполягає до того, що вонособливим,юридичним способомпоєднує ірозділяєорганізації, людей,економіки,формою чоговиступаєінститутмитноїслужби. На шкода,він йдосі неотримав в нашій странетієїуваги,якоїзаслуговує.Аджеінститутмитноїслужби вюридичному (правовому)змістіробить людей йорганізації взовнішньоекономічнійдіяльностірівнимиміж собою, астосовно державище ірівноправними.Ефективнефункціонуванняінститутумитноїслужбиформуєпередумови длявільногорозвиткуекономіки ісамореалізаціїлюдини.

>Митна служба – нейтральнастосовнонаціональних,релігійних йсоціальнихознакрізних людей. Ос-кільки державапоєднує людей, котріпроживають наїї територї, у томучисліосіб безгромадянства, атакожгромадянінших держав, томитна служба виннавиражатизагальні для всіх,інтегрованіпотреби,інтереси іціліжиттєдіяльності, упершучергусвоїхгромадян.

Проблема полягає в тому,щоб накожномуетапірозвиткузнаходитипропорціюміжзабезпеченням прав й свободлюдини,простір дляїїактивності і творчости, а ізіншого боці –міжзабезпеченнямпевноїорганізованоїрівноваги вдержаві,упорядкуваннямдіяльностііндивідуумів.

Державастворює тапідтримуєорганізаційні іправовіумови длярозв’язання проблем, на котріспрямовуютьсязусиллявсьогосуспільства, людей,зайнятихвиробництвомматеріальних,духовних йсоціальнихпродуктів. Для державиважливобачити, вчомуполягаютьнаціональніінтересивласного народу,який їхньоговзаємозв'язок ізінтересаминародівсвітового товариства, учому залежність від них, таробити усе задля їхні практичногоздійснення. [34, з. 120]

>Інститутмитноїслужбиєзасобом правовогозв’язкулюдини ізконкретною Державою,якийфіксуєпевнідвостороннівідносини, служитиважливоюосновою длярозглядубудь-якихпитань державногоуправління.

>Митна служба (у широкомурозумінні) –частинаглобальної і державноїінфраструктури,глобальнийелементміжнародноїкоординації таміжрегіональногорегулювання,рівноправний членміжнароднихекономічнихінституцій.

У болеевузькомузначеннімитна служба –соціально-економічний й регулятивнийінститут держави,створений для контролю затранскордоннимобігомтоварів,транспортнихзасобів,фізичнихосіб, забезпеченнявзаємодії національноїекономікизісвітовимгосподарством,світовимринком.

>Особливий статусмитноїслужбиполягає до того, щосаме (й лише) черезїїструктури тамеханізмиформується йзакріплюєтьсязагальна воля, щонадаєдержавнимнастановам ворганізаціїзовнішньоекономічноїдіяльності (>митнійполітиці)обов’язкового характеру. Держава задопомогоюмитноїслужбизабезпечуєвтілення в життя державної політики у сферімитноїдіяльності методами, котріє вїїрозпорядженні, у томучисліадміністративними такримінально-правовими.Сутністьмитноїслужбивизначаєтьсятакож тім, що для забезпеченняреалізаціїїїцілей йфункційстворюється тапідтримується впевномуобсязі істаніапаратуправління –сукупність людей, котріпокликаніпрофесійнопідвищуватиефективністьдіяльностімитноїслужби.Цейапаратмаєскладнуорганізаційну структуру.

>Становищемитноїслужби,їїзв’язок зсуспільством чивідчуженість віднього,їїобсяг таієрархічнапобудова,якість персоналу й багатоіншихпараметрівмаютьвирішальнезначення длясамої держави,суспільства і державногоуправління у сферізовнішньоекономічноїдіяльності.

>Митна служба яксоціальнийінститут державивпорядковуєекономічні,правові,інформаційні ііншістосунки такомунікації у сферізовнішньоекономічноїдіяльності всередині країни ізісвітовимторговимспівтовариством,забезпечуючистійкість йпередбачуваністьвзаємодіїміжторговими партнерами. [42, з 21.]

>Митна служба як один ізсоціальнихінститутіввідстежуєпроблеминеобхідностімодернізаціїмитнихорганів,установ таорганізацій:аналізуєінформацію проіснуючі іперспективніситуації,здійснює, занеобхідності,зміницілепокладання,висуваєнові (>модернізовані)цілі інорми у сферахсвоєїдіяльності.Митна служба якспеціалізованийсоціальнийкомплекснийінститут у данийперіоднеобхідний йдостатній державам світу.

>Діяльністьмитноїслужби Українирозглядається якнеобхіднаумова для нормального,стійкогофункціонуваннясуспільства.Вона працює врежимі «>фільтра», щопропускає людей йтовари,дозволені допереміщення, ізатримуєтовари,заборонені доввезення чививезення.

>Митна служба Українищенедостатньозабезпечуєрівність людей йорганізацій узовнішньоекономічнійдіяльності.Її діяльність в основномуспрямована лише на захистінтересів держави.Вона вцілому виявилиефективність, особливо увиконанніфіскальноїфункції.

>Діяльністьмитноїслужби Українитіснопов’язаназістабільністю державної політики,інструментомздійсненняякої вонає. Томурозвитокмитноїсистеми Українивизначаєтьсяпереважноініціативами уряду, щоформуєдержавнумитнуполітику.

>Узагальнюючихарактерніособливостімитноїслужби яксоціальногоінституту держави, можнавиділититакіїїосновніознаки.

1. Цеелементінституціональноїсистеми держави йсвітовогомитногоспівтовариства,головна позначкаякого – захист йохорона потреб таінтересівгромадян держави.Митна служба заспецифікоюсвоїхсоціальнихфункцій,цілей, ролей й статусуєпідсистемоюсоціальноїсистеми в масштабах держави.

2.Об’єктомвпливустаєпевний комплексспецифічнихсуспільнихпроцесів (>діяльностей) йвідносин.Властивостіоб’єктавизначають характеристикисистемимитноїслужби,її заподіяння,форми іметодидіяльності.

3.Наявністьсистемисоціальнозначущихцілейіснування,функціонування ірозвиткумитноїслужби,їїорганізаційноїструктури, атакожресурсів, необходимих дляїїефективноїдіяльності.

4.Системімитноїслужбипритаманнаорганізаційнаєдність.

5.Наявністьсистемикомунікаційнихзв’язківміжелементамисистемимитноїслужби та ззовнішнімсередовищем.

6.Централізованістьуправліннясистемоюмитноїслужби.Усіпідрозділимитноїслужбиуправляються командами із центру. Усистемічітковиділяютьсякерівна йкерованапідсистеми закожнимрівнемуправління,відносиниміжякимивизначаютьсядієюмеханізмів йзасобіворганізації,регулювання і контролю.

7.Ієрархічністьорганізаційноїструктуримитноїслужбивизначаєтьсядепартаменталізацією,відносинамикерівництва іпідпорядкування,системоюсоціальнихпозицій, ролейсоціальних груп таіндивідів.Наявнічіткістатусно-рольовіструктуриорганів,установ,підрозділів, персоналу, атакожмеханізми, щозабезпечуютьорганізованість,керованість йефективністьспільноїдіяльності.

8.Наявністьсукупностітериторіальнорозподіленихорганівмитноїслужби, щофункціонують наосновієдинихінституціональних норм, котрірегулюють діяльність,зв’язки йвідносини заієрархієюмитноїслужби,міжпідрозділами йпрацівниками.

9.Наявністьвідповідних норм й правил, щовизначають статус, структуру й діяльністьмитноїслужби,тобто організація і діяльністьмитнихорганів,установ таорганізаційєпідзаконними,ґрунтуються начинномузаконодавстві.Діяльністьмитноїслужбиздійснюється в правовомуполічинногозаконодавства,тобто уразіпорушенняостанньогонастаєюридична відповідальність.

10.Митна служба –суб’єктреалізаціїпевного видудіяльності ісуспільнихвідносин, щопоєднує напрофесійнійоснові йсоціальнуспільністьслужбовців –митників, котрімаютьсоціальний статусдержавнихслужбовців, таіншихпрацівниківмитноїслужби.

11.Мілітаризованістьсистеми. Доосіб, щозараховуються вкадримитноїслужби,ставлятьсяспеціальнівимоги.Єсвій порядокпроходженняслужби,присвоєння працівникамспеціальнихзвань таДисциплінарний статут.

12.Наявністьмеханізмів, щозабезпечуютьвласнийсоціально-правовий захист, атакожсоціально-економічнихпідсистемсуспільства.

13.Наявністьмеханізмів, щозабезпечуютьможливість йздатністьсистемимитноїслужби довідтворення ірозвиткудіяльності таорганізаційноїструктури.

14.Наявністьспецифічних длямитноїслужби норм йцінностей,закріпленихзаконодавчо іобумовленихорганізаційноюкультурою, щорегулюютьвнутрішнівідносини,стосунки ізв’язки,забезпечуютьпевнийступіньїївідкритості тазовнішнівпливи.

15. «>Продукція»діяльностімитноїслужбимаєособливий характер, щозумовлюєскладністьвизначенняпродуктивності таефективностіїїдіяльності.Якщо для приватного сектораприбутокєміриломуспіху, то органмитноїслужби, завідсутності мотиваціюприбутку, немаєвичерпногомірила чи стандарту, заяким можнасудити прорезультати йогодіяльності, аіснуючіпоказникизавждипіддаютьсякритиці татриває постійнапошук новихкритеріїввизначенняефективностідіяльності.

16.Виконання широкого колаобов’язківщодо контролю задотриманнямпосадовими особами йгромадянами нормзаконодавчих таіншихнормативнихактів ізпитаньмитної справ.Певнимкатегоріямпрацівниківмитноїслужбинадано правозастосовувати доправопорушників заходьадміністративногопримусу таспеціальнізасобивпливу.

1.2  Структура,функції та організаціядіяльностімитноїслужби України

>Безпосереднєкерівництвомитноюсправоюздійснюєспеціальноуповноваженийцентральний органвиконавчої влади –Державнамитна служба України (>Держмитслужба), якої було бстворено Указом Президента України «Продержавнумитну службу України» від 29 листопаду 1996 р.Держмитслужба сталаправонаступникомліквідованогоДержавногомитногокомітету України.

>Правовий статусДержмитслужбизакріплено вПоложенні пронеї,затвердженому Указом Президента України від 24серпня 2000 р.Держмитслужба,здійснюючибезпосереднєкерівництвомитноюсправою в Україні,захищаєекономічніінтереси України,сприяєрозвитковізовнішньоекономічнихзв’язків,забезпечуєдодержаннязаконодавства промитнусправу,здійснює заходьщодозапобіганняконтрабанди тапорушеннямитних правил, Веде разом ізіншимиуповноваженими органамивиконавчої владиУкраїнськукласифікаціютоварівзовнішньоекономічноїдіяльності,здійснюєверифікацію (>встановленнядостовірності)сертифікатів пропоходженнятоварів із України,співпрацюєвідповідно доміжнароднихдоговорів йзаконодавства України ізмитними таіншими органамиіноземних держав,міжнароднимиорганізаціями вмитній сфері,керуєдіяльністюорганівмитноїслужби,створює,реорганізує таліквідує вустановленому порядкурегіональнімитниці,митниці,спеціалізованімитніуправління іорганізації,установи танавчальнізаклади,реалізує вмежахсвоєїкомпетенціїдержавнукадровуполітику. [35, з. 403–405]

>Складовоючастиноюсистемимитнихорганівєрегіональнімитниці.Регіональнамитницяємитним органом,який на територїзакріпленого йогорегіону вмежахсвоєїкомпетенціїздійснюємитнусправу тазабезпечуєкомплексний контролю наддодержаннямзаконодавства України ізпитаньмитної справ,керівництво йкоординаціюдіяльностіпідпорядкованихйомумитниць таспеціалізованихмитнихустанов йорганізацій.

>Регіональнамитницяєюридичноюособою йздійснює свою діяльністьвідповідно в Україну таположення, яку затверджується наказомспеціальноуповноваженого центрального органувиконавчої влади вгалузімитної справ.

>Створення,реорганізація таліквідаціярегіональнихмитницьздійснюютьсяспеціальноуповноваженимцентральним органомвиконавчої влади вгалузімитної справ.

>Керівникрегіональноїмитниціпризначається на посаду тазвільняється із посадикерівникомспеціальноуповноваженого центрального органувиконавчої влади вгалузімитної справ. [2, ст. 14]

>Наступноюланкоюмитноїсистемиємитниці.Митницяємитним органом,якийбезпосередньозабезпечуєвиконаннязаконодавства України ізпитаньмитної справ,справлянняподатків йзборів тавиконанняіншихзавдань,покладених намитну службу України.

>Митницяєюридичноюособою йздійснює свою діяльністьвідповідно в Україну таположення, яку затверджується наказомспеціальноуповноваженого центрального органувиконавчої влади вгалузімитної справ.

>Митницяпідпорядковуєтьсярегіональніймитниці таспеціальноуповноваженому центральному органувиконавчої влади вгалузімитної справ чиспеціальноуповноваженому центральному органувиконавчої влади вгалузімитної справбезпосередньо.

>Створення,реорганізація таліквідаціямитницьздійснюютьсяспеціальноуповноваженимцентральним органомвиконавчої влади вгалузімитної справ.Митницядіє вмежах територї, щовизначаєтьсяспеціальноуповноваженимцентральним органомвиконавчої влади вгалузімитної справ.

Ускладімитниці в пунктах пропуску черезмитний кордон України та наіншихоб’єктах читериторіях ззначнимобсягомзовнішньоекономічнихопераційможутьстворюватисямитні пості на правах структурногопідрозділумитниці.

>Керівникмитниціпризначається на посаду тазвільняється із посадикерівникомспеціальноуповноваженого центрального органувиконавчої влади вгалузімитної справ.

Для забезпеченнявиконаннярегіональнимимитницями тамитницямизавдань,визначенихМитним Кодексом таіншими законами України,можутьстворюватисямитні пості.Митний посадуєструктурнимпідрозділомрегіональноїмитниці,митниці,якийбезпосередньоздійснюємитний контроль таоформленнятоварів йтранспортнихзасобів, щопереміщуються черезмитний кордон України.

>Митні постістворюються вмірунеобхідності унаселених пунктах, назалізничнихстанціях, ваеропортах,морських тарічкових портах таіншихоб’єктах,розташованих узонідіяльностірегіональноїмитниці,митниці.

>Типовеположення промитний посаду затверджується наказомспеціальноуповноваженого центрального органувиконавчої влади вгалузімитної справ.

>Створення,реорганізація таліквідаціямитнихпостівздійснюютьсяспеціальноуповноваженимцентральним органомвиконавчої влади вгалузімитної справ заподаннямвідповідноїрегіональноїмитниці,митниці.Керівникмитного посадипризначається на посаду йзвільняється із посадикерівникомспеціальноуповноваженого центрального органувиконавчої влади вгалузімитної справ.

Умежах бюджетнихкоштів,передбачених дляутриманнямитноїслужби України,виключно для забезпеченнявиконаннязавдань,покладених намитніоргани,можутьстворюватиексплуатаційні,транспортні,інформаційно-аналітичні,кінологічніспеціалізованіустанови таосвітніорганізації.

>Створення,реорганізацію таліквідаціюспеціалізованихмитнихустанов йорганізаційздійснюєДержмитслужба. В частности, вмитнійслужбі УкраїнистворюютьЦентральнумитнулабораторію, котраєспеціалізованоюмитноюустановою, тамитнілабораторії, котрієструктурнимипідрозділамирегіональнихмитниць,митниць.Положення пролабораторіїзатверджуєДержмитслужба.

>Центральнамитналабораторія,митнілабораторіїмають декларація проздійсненняекспертноїдіяльності вмежахпитань,віднесених докомпетенціїмитноїслужби.Центральнамитналабораторіяздійснюєтакожнауково-методичнекерівництвомитнимилабораторіями.

>Спеціальнимпідрозділоммитнихорганів,якийздійснюєборотьбу ізпорушенняммитних правил,охороняєтериторію, приміщення,споруди таприміщеннямитнихорганів,охороняє ісупроводжуєтовари татранспортнізасоби,забезпечуєохорону зонмитного контролю,ємитнаварта.

>Керівництвопідрозділамимитноївартиздійснюєкерівникспеціальноуповноваженого центрального органувиконавчої влади вгалузімитної справ, арегіональнихмитницях ймитницях –відповіднокерівникицихмитнихорганів. [2, ст. 13–20]

>Щодокласифікаціїфункціймитнихорганівсереднауковців немаєєдиногопідходу.Наявністьдоситьзначноїкількостіточокзорустосовноданого запитаннясвідчить провідсутність усучаснійюридичнійлітературієдиногопідходу довиборукритеріїв, задопомогою якіздійснюєтьсякласифікаціямитнихорганів. Зпозиціїтеорії державногоуправління та наукиадміністративного права,вважаємо, що усіфункції,здійснюванімитними органами,залежно відзмісту, характеру таобсягувпливу можнаподілити назагальні таспецифічні. Узагальнихфункціяхмитнихорганівбезпосередньовідбиваєтьсявладно-організуючасутністьуправління, смердотівідповідаютьнайбільшзагальнійметідіяльностікерівногосуб’єкта. До такихфункцій належати:прогнозування,планування, організація,розпорядництво,керування,регулювання, контроль,координація,облік таінформування.Специфічніфункціїмитнихорганіввіддзеркалюютьособливийзміст окремихвпливів,обумовленихспецифікоюправовідносин уцаринімитноїдіяльності.

>Деталізуючифункціїмитнихорганівзалежно від їхнізначення, можнавиокремитиосновні тадопоміжніфункції.Основніфункціїмитнихорганіврозкриваютьсутністьуправлінськоїдіяльностімитнихорганів та їхньогосуспільнепризначення,тобтоцефункції, длявиконання яківласне, істворена системамитнихорганів. Доосновнихфункціймитнихорганів можназарахувати:

– забезпеченняучасті уформуваннімитної політики держави;

–опрацювання правового,економічного таорганізаційногомеханізмуреалізаціїмитної політики;

–здійсненнямитного контролю тамитногооформленнятоварів йтранспортнихзасобів, щопереміщуються черезмитний кордон України,вдосконалення форм йметодів їхньогоздійснення;

–узагальнення практикизастосуваннямитногозаконодавства та розробкапропозиційщодо йогоудосконалення;

–стягненняподатків йзборів (>обов’язковихплатежів),справляння які згідно ззаконодавствомпокладено намитніоргани, контролю над їхньогосвоєчасним таповнимперерахуванням довідповіднихбюджетів;

– забезпеченнядотримання порядкупереміщеннятоварів йтранспортнихзасобів черезмитний кордон України;

–створеннясприятливих умів дляприскореннятоварообігу тапасажиропотоку черезмитний кордон України;

– забезпеченнядотриманнявстановленихзаконодавством Українизаборон таобмеженьщодотоварів таіншихпредметів, котріпереміщуються черезмитний кордон України;

–сприяннязахистуінтелектуальноївласностіучасниківзовнішньоекономічнихзв’язків,іншихюридичних тафізичнихосіб;

–здійсненняборотьби ізконтрабандою тапорушеннямимитних правил, у томучислі забезпеченнявиконаннязаходів,спрямованих на недопущення незаконноговивезення за кордонцінностей, щостановлятьнаціональне,культурне таісторичненадбанняукраїнського народу;

–здійснення контролю задотриманням правилпереміщеннявалютнихцінностей черезмитний кордон України;

–здійсненняспільно ізіншимиуповноваженими органами державної владизаходівщодозахистуінтересівспоживачівтоварів йдодержанняучасникамизовнішньоекономічнихзв’язківдержавнихінтересів назовнішньомуринку;

–здійсненняліцензійно-дозвільноїдіяльності;

–здійсненняінформування таконсультування ізпитаньмитногозаконодавства, забезпеченнянеобхідноюінформацієюіншихдержавнихорганів,суб’єктівзовнішньоекономічноїдіяльності тагромадян;

–веденнямитної статистики;

–веденняУКТЗЕД;

–здійсненняверифікації (>встановленнядостовірності)сертифікатівпоходженнятоварів із України;

– забезпеченнявиконаннязобов’язань,передбаченихміжнародними договорами України ізпитаньмитноїдіяльності,укладених вустановленому законом порядку;

–здійсненняспівробітництва ізмитними таіншимиуповноваженими органамиіноземних держав,міжнароднимиорганізаціями у сферімитноїдіяльності.

Додопоміжнихфункціймитнихорганів належатиусівидидіяльностівнутрішньоорганізаційного тафінансово-господарського характеру, асаме:

–здійснення кадрового забезпеченнядіяльностімитнихорганів, у томучислі іпідготовканаукових танауково-педагогічнихкадрів;

–здійсненняфінансово-господарськоїдіяльності;

– забезпечення правового тасоціальногозахиступрацівниківмитнихорганів;

–здійсненняматеріально-технічного забезпечення;

– забезпеченнямитноїінфраструктури тощо.

>Можназробитивисновок, що усівищезазначеніфункціїмитнихорганіврівнозначні,взаємопов’язані тавзаємообумовлені,адже всукупності смердотістановлятьузагальнюючу характеристикупризначення інаправленостідіймитнихорганів,спрямованих надосягненняоб’єктивнообумовленихцілей тазавдань у сферімитногорегулюваннясуспільнихвідносин.Вониреалізуютьсябезперервно,взаємодіючиміж собою,становлятьорганічнуєдність,закріплюються вправових актах,об’єктивнонеобхідні йвнаслідок цоговизначають структурумитнихорганів. Напрактицідоситьважко провестичітку міжміжфункціями.Ізольованеіснуваннякожної ізфункцій, про котрійшлосяокремо,можливолише впроцесінауковогоаналізу, а чи не впрактичнійдіяльності. [49, з. 32–39]

Отже, можнавиокремититакіузагальненіфункціїмитнихорганів:

1)Фіскальна.Єоднією ізпровідних.Цяфункціяполягає впоповненнідоходноїчастини бюджету зарахуноксплатимита таіншихмитнихплатежів, котрістягуються замитнеоформленняпредметів,осіб татранспортнихзасобів.Фіскальнафункціямаєважливезначення,бо відїївиконаннязалежатьпоказникиефективності діїмитнихорганів. яксвідчить статистикамитніоргани Українивиконуютьцюфункцію вповномуобсязі, недивлячись наекономічну таполітичнуситуацію в Україні.

2)Економіко-регуляторна.Передбачаєвплив із боці держави таїїкомпетентнихорганів назовнішньоекономічнівідносини задопомогоюзасобівекономічного танеекономічного (>адміністративного) характеру длярегулюванняостанніх ізметою забезпеченнянаціональнихінтересів таінтересівнаціональнихтоваровиробників,створеннясприятливих їм умів, забезпеченнявиконання державної політики у сферіекономіки,виконанняміжнародно-правовихзобов’язань держави.Подібнерегулюванняздійснюється задопомогоювстановлення ставокмита ймитнихзборів,ліцензування,квотування,сертифікації тавстановленняіншихнетарифнихобмежень.Важливіскладовіцієїфункції –розвитокінвестиційногоклімату,сприянняінноваційному характеруімпорту, забезпеченнязовнішньоекономічноїдіяльностісуб’єктів зовнішньоекономічної діяльностінауково-статистичним таекспертно-досліднимсупроводом,урахуванняінтересіврегіонального тагалузевогорозвиткузовнішньоїторгівлі,впровадженнязаохочувальних йстимулюючихзаходів усистемірегулювання зовнішньоекономічної діяльності,розвиток конкурентного та антимонопольногосередовища, забезпеченняантидемпінгового іантисубсидійногорозслідування,запровадженнямеханізмівпопередньо-визначального тапостінспекційного контролю, ефективноговикористаннязаходівкласифікаційного таверифікаційного контролю.

3)Захисна.Інодізахиснуфункціющеназивають «>правоохоронною», але й вона якфункція державної політикимаєдещоширшезначення, ніж простоправоохоронна діяльність держави.Цяфункціяспрямована впершучергу на захист держави відзовнішніх тавнутрішніхзагроз й в широкомурозуміннівключає: забезпечення національної безпеки держави,підтриманняміжнародної безпеки,громадського порядку,моральності, захиствнутрішньогоринку, захистінтересівспоживачів,створення умів дляпідтриманнязаконностіщодо порядкупереміщення черезмитний кордон Українитоварів йтранспортнихзасобів,ефективнуборотьбу ізконтрабандою тапорушеннямимитних правил, захист правінтелектуальноївласності,сприянняантимонопольнійполітиці,сприяннязабезпеченнюекологічної безпеки,здійсненнязаходівантикорупційного характеру, забезпеченнясудово-експертноїдіяльності,апеляційної роботи,збереженняісторико-культурногонадбання,сприянняборотьбі ізміжнароднимтероризмом, 
>злочинністю тощо. Великачасткаподібнихзавданьреалізується впроцесівиконаннямитними органамисвоїхконтрольнихфункцій, атакож привиконаннізавданьборотьби ізконтрабандою тапорушеннямимитних правил.

4)Контрольно-організаційна.Головне заподіянняцієїфункції –цеформування умів й порядкупереміщеннятоварів йтранспортнихзасобів черезмитний кордон та їхні практичнареалізація шляхомпроведеннямитного контролю імитногооформленнятоварів йтранспортнихзасобів,тобтоперевіркизаконності їхніпереміщення черезмитний кордон, атакожвидачідозвільнихдокументів на правозайматисядекларуваннямтоварів,відкриття іексплуатаціїмитнихскладів,розміщеннясуб’єктів у пунктах пропуску, на правовиконувати діяльністьмитногоперевізника; згоди навідкриттявантажнихмитнихкомплексів;ефективноговикористаннязаходівкласифікаційного таверифікаційного контролю;здійсненняекспертнихдосліджень,внесення дореєструоб’єктівінтелектуальноївласності;узгодженнямісцяприбуттятранспортнихзасобів;видачісвідоцтва провідповідністьінфраструктуриСЕЗ,свідоцтва провнесення вреєстрсуб’єктівСЕЗ;затвердженняперелікудокументів, щоподаються под годинумитногооформлення;визначенняпідприємств,якимнадано режимсприяння примитномуоформленні,запровадженнямеханізмівпопередньо-визначального тапостінспекційного контролю тощо.

5)Інформаційно-статистична. Данафункція –цеважливаскладова длякоординуваннянапрямківрозвиткумитнихорганів. Цевідносно новафункція, що сталасуттєвою врозвиткуінформаційнихтехнологій, а особливо ізпоявоюмережіІнтернет, котра даламожливістьреалізувати «on-line»спілкуваннямитниці тасуб’єктівзовнішньоекономічноїдіяльності шляхомуведенняелектронногодекларування іотриманнярезультатівмитногооформлення черезцімережі.Заразусіпередовімитнітехнологіїстворені набазі та ізвикористаннямінформаційних систем, котріпройшли шлях віддопоміжногозабезпечувальногомеханізму допровідногострижнямитнихтехнологій контролю,обробки,аналізу тазберіганнямитноїінформації.Тенденціїсвітовогорозвиткупоказують, що дляспрощеннямитних процедур й процедурлогістики припостачаннітоварів дляввезення тавивезення із територї країни,зменшенняризиківпорушення безпекимешканцівнеобхідностворюватиелектронніінформаційнісистеми, котрі будутьфункціональносумісні ізаналогічними системамирізнихкраїн,доступні,безпечні,об’єднані таконтрольовані.Європейська спільнотавизначає, що шлях до цого –зменшеннярізниціміжмитними процедурамикраїн світу йназиваємеханізмїїреалізації «>електронноюмитницею».Важливоюскладовоюцієїфункції стала організаціязбирання тазберіганняінформації прорезультатимитного контролю імитногооформлення, забезпеченнязовнішньоекономічноїдіяльностінауково-статистичнимсупроводом,обмінпопередньоюінформацією ізкраїнами –торговими партнерами протовари йтранспортнізасоби,обмінінформацією ізіншимидержавними органами і державами, забезпечення та доля в процедурахмитногооформлення й контролю,автоматизація (безурахуваннялюдського чинника)процесуаналізу ірегулюваннямитнихризиків тощо.

6)Міжнародно-політична.Полягає в забезпеченнюміжнародно-інтеграційногопроцесу,здійсненніміжнародно-правовихзаходіврозвиткуміжнародногомитногоспівробітництва,залученніорганізаційної тафінансовоїдопомоги длярозвиткумитної справ.

Зметоюпідвищенняефективностіреалізаціїпокладених нимизавданьмитніорганиздійснюють своїфункції яксамостійно, то й увзаємодії ізіншимидержавними органами, органами місцевого самоврядування, атакожпідприємствами,установами,організаціями таокремимигромадянами.Відповідно до гол. 3 МК Українисуб’єкти, щовзаємодіють ізмитними органами,зобов’язанінадаватидопомогу йсприятиостаннім увиконанні нимисвоїхфункцій. Цестосуєтьсянасампередорганів державноїприкордонноїслужби,податковоїслужби,відповіднихпідрозділіворганіввнутрішніхсправ,Служби безпеки України йтранспортнихпідприємств.Щодо запитання їхньогокласифікацій, тонауковійлітературізалишаєтьсядискусійним.

1.3  >Взаємовідносинимитнихорганів ізіншимидержавними органами таміжнароднеспівробітництво вгалузімитної справ

>Митніоргани,спеціалізованімитніустанови таорганізації та їхніпосадові особини привиконанніпокладених нимизавданьвзаємодіють ізіншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, атакож ізпідприємствами тагромадянами в порядку,встановленомузаконодавством.

Увідносинах ізмитними органамиінтересипідприємств тагромадянможутьпредставлятимитніброкери таінші особини напідставівідповідного договору,укладеного ізпідприємством, чинотаріальнопосвідченоїдовіреності (>доручення),виданоїгромадянином.

Уразівиявлення под годинуздійсненнямитних процедурпрацівникамимитнихорганівознакзлочинівкерівникмитного органу чи особа, котра йогозаміщує,повідомляє процевідповідніправоохоронніоргани чиорганиохорони державного кордону України.

>Органиохорони державного кордону України таправоохоронніорганиповідомляютьмитним органам провиявленіпорушеннямитних правил чи контрабанду.

>Товари, щопереміщуються черезмитний кордон України,кріммитного контролюможутьпідлягатисанітарно-епідеміологічному, ветеринарному,фітосанітарному,радіологічному,екологічному контролю та контролю запереміщеннямкультурнихцінностей.Митніорганивзаємодіють із органами державної влади, щоздійснюютьзазначенівиди контролю, в порядку,встановленомузаконодавством України.

>Митнеоформленнятоварів, щопереміщуються черезмитний кордон України,завершується лише послездійсненнявстановленихзаконодавством України необходимих для цого товарувидів контролю.

>Митніорганивзаємодіють із органамивиконавчої влади вмежахповноважень,встановленихМитним Кодексом та законами України.

>Спеціальноуповноваженийцентральний органвиконавчої влади вгалузімитної справ (>Держмитслужба)подаєМіністерствуфінансів Українизвіт пронадходження в Українукоштів відподатків йзборів,справляння які згідно ззаконодавствомпокладено намитніоргани.

>МитніорганиінформуютьНаціональний банк України тавідповідніфінансовіоргани України проперерахування нимикоштів в Україну.

>Розмежуванняповноважень йфункціональнихобов’язківміжмитними таіншими органамивиконавчої влади Українищодосправлянняподатків,зборів таіншихобов’язковихплатежіввстановлюєтьсяКонституцією України [1],Митним Кодексом [2] таіншими законами України.

>Місцевідержавніадміністрації таоргани місцевого самоврядуваннясприяютьдіяльностімитнихорганів,спеціалізованихмитнихустанов таорганізацій йвзаємодіють із нимимежахповноважень,встановлених законами.

>Слідтакожзазначити, що Українабере доля вміжнародномуспівробітництві ізпитаньмитної справ.

Умитнійсправі Українадотримуєтьсязагальновизнаних уміжнароднійпрактиці системкласифікації такодуваннятоварів,митнихрежимів,митної статистики,іншихзагальноприйнятих усвітовихмитнихвідносинах норм йстандартів, атакожзабезпечуєвиконанняміжнароднихдоговорів України ізпитаньмитної справ,укладених вустановленому законом порядку.

>Міжнародна діяльністьспеціальноуповноваженого центрального органувиконавчої влади вгалузімитної справспрямовується йкоординується Президентом України таКабінетом міністрів України.

>Проведенняпереговорів таконсультативної роботи,пов’язаної ізпідготовкоюміждержавних,міжурядових йміжвідомчихугод ізпитаньмитної справ,можездійснюватисяспеціальноуповноваженимцентральним органомвиконавчої влади вгалузімитної справ задорученням Президента України,Кабінету міністрів України вобсязінаданихвідповідно до законуповноважень.

>Спеціальноуповноваженийцентральний органвиконавчої влади вгалузімитної справ (>Держмитслужба)представляє Україну уВсесвітніймитнійорганізації,іншихміжнароднихмитнихорганізаціях.

>Міжнароднеспівробітництво вгалузімитної справздійснюєтьсяспеціальноуповноваженимцентральним органомвиконавчої влади вгалузімитної справ запогодженням ізМіністерствомзакордоннихсправ України.

>Відповідно доміжнароднихдоговорів,укладених вустановленому законом порядку,митними органами Україниспільно ізмитними органамисуміжних державможездійснюватися:

1)створенняспільнихпунктів пропуску намитномукордоні України;

2)проведенняспільного контролю у пунктах пропуску намитномукордоні України;

3)узгодженезастосування процедурмитного контролю,митногооформлення тавзаємневизнаннядокументів, щовикористовуютьсямитними органами дляздійсненнямитних процедур;

4)проведенняспільнихзаходів,спрямованих назапобігання,виявлення йприпиненняконтрабанди тапорушеньмитних правил;

5)проведенняіншихспільниходноразових чипостійнихзаходів ізпитань, щовідповідно доМитного Кодексу таіншихактівзаконодавства України належати докомпетенціїмитнихорганів.

>Взаємодіямитнихорганів України ізмитними таіншимиуповноваженими органамиіноземних держав, атакож ізміжнароднимиорганізаціями ізпитань,пов’язаних ізпровадженням усправах про контрабанду тапорушеннямитних правил,здійснюєтьсямитними органами України в порядку,передбаченомуміжнародними договорами України,укладеними вустановленому законом порядку.

Зметоювирішенняневідкладнихпитаньщодо пропускутоварів йтранспортнихзасобів,виявлення таприпиненняконтрабанди йпорушеннямитних правил, забезпеченнязаконності й правопорядку в пунктах пропуску черезмитний кордон Україникерівникурегіональноїмитниці,керівникумитниці та їхні захисникамнадається правопроведенняробочихзустрічей ізпредставникамимитного органусуміжноїіноземної держави.

Про годину,умови й мітку такихзустрічейкерівникмитного органу чи його заступникінформуєкерівникавідповідного органуохорони державного кордону України.

Порядокпроведення такихзустрічейвизначаєтьсяположенням,затвердженимКабінетом міністрів України,якщоінше не передбаченеміжнародним договором України,укладеним вустановленому законом порядку. [2, ст. 34–39]

Отже,митніоргани Україниєневід’ємнимелементомсистеми центральнихдержавнихорганіввиконавчої влади йздійснюютьфункції вгалузімитної справвідповідно в Україну,законодавства прозовнішньоекономічну діяльність,митногозаконодавства таіншихнормативнихактів.Основнимизавданнямимитноїслужбиє: забезпеченняреалізації державної політики у сферімитної справ; захистекономічнихінтересів України; контролю наддотриманнямзаконодавства України промитнусправу;використаннязасобівмитно-тарифного та нетарифногорегулювання под годинупереміщення черезмитний кордон Українитоварів таіншихпредметів;удосконаленнямитного контролю,митногооформленнятоварів таіншихпредметів, щопереміщуються черезмитний кордон України;здійснення разом ізНаціональним банком України комплексного контролю завалютнимиопераціями;здійснення разом ізіншимиуповноваженимицентральними органамивиконавчої владизаходівщодозахистуінтересівспоживачівтоварів йдотриманняучасникамизовнішньоекономічнихзв’язківдержавнихінтересів назовнішньомуринку;боротьба ізконтрабандою тапорушеннямимитних правил;розвитокміжнародногоспівробітництва у сферімитної справ.


2.Нормативно-правова основавизначення державноїслужби вмитних органах

2.1Законодавчі засадидіяльностімитнихорганів

>Законодавство України ізпитаньмитної справвключає у собі:

–Конституцію України, вякійвизначається роль тазначеннялюдини й громадянина впроцесідіяльності держави,закріпленозагальні засадидіяльностідержавнихорганів, у томучислі імитнихорганів,закріпленоосновніположеннящодопріоритетностізаконодавчогорегулюваннязовнішніхзносин,зовнішньоекономічноїдіяльності,митної справ.Конституція Українистановить базу дляприйняттяіншихзаконодавчих тапідзаконнихактів, що подчеркиваетїїзначущість усистемімитногозаконодавства. [1]

–Митний кодекс України,якийвизначає засадиорганізації таздійсненнямитної справ в Україні,регулюєекономічні,організаційні,правові,кадрові тасоціальніаспектидіяльностімитноїслужби України, права таобов’язкигромадян тасуб’єктівгосподарювання увідносинах,пов’язаних ізреалізацією ними свого права напереміщення черезмитний кордонтоварів татранспортнихзасобів.Митний кодекс –основнийгалузевийнормативний акт. Тутрозкрито засадимитної справ,особливостіуправління вгалузімитної справ,визначенамитнатериторія тамитний кордон.Суттєвезначення длятеоретичноговизначення та практичноговикористаннямитногорегулюваннятакожмають йогопринципи.Вониє нелишетеоретичнимвідображеннямрізноманітності тарізноплановостімитногорегулювання, але й йпотребою практики,проявомфункціональноїдіяльностімитнихорганів тавідокремленнямважливих сферсуспільного життя, щоперебувають под контролем держави.

Ос-кількимитнерегулюванняєоднією ізосновнихфункцій державногоуправління, то, наньогорозповсюджуютьсязагальні (чиосновні)принципи, котріпритаманні державномууправлінню вцілому.

>Стаття 7Митного Кодексудаєпоняттямитногозаконодавства України, котраскладається ізКонституції України таіншихнормативно-правовихактів ізпитаньмитної справ.Конституція Українимаєнайвищуюридичну силу.Закони України таіншінормативно-правовіактиприймаються наосновіКонституції України йповиннівідповідатиїй.Укладенняміжнароднихдоговорів, котрісуперечатьКонституції України,можливелише послевнесеннявідповіднихзмін в Україну.

>Покладанняобов’язку намитніоргани Українибезпосередньоздійснюватимитнусправувідповідаєзакріпленому в п. 2 ст. 4Митного кодексу України (далі – МК) принципумитногорегулювання,відповідно доякогоздійсненнямитної справєвиключноюкомпетенцієюмитнихорганів України.

>Згідно із п. 17 ст. 1 МК «>митніоргани –спеціальноуповноваженіорганивиконавчої влади вгалузімитної справ, на котрівідповідно до цого Кодексу таінших законів Українипокладенобезпосереднєздійсненнямитної справ».

>Здійсненнямитної справєзасобомреалізації (>досягнення) мети,визначеної дляДержавноїмитноїслужби України

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація