Реферати українською » Таможенная система » Мито в Україні. Система оподаткування в Велікобрітанії


Реферат Мито в Україні. Система оподаткування в Велікобрітанії

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ЗМІСТ

>Вступ

1.Мито в Україні

2. СистемаоподаткуванняВеликобританії

3.Практичне заподіяння

>Висновки

Списоклітератури


>ВСТУП

Уконтрольнійроботірозглядається дватеоретичні запитання:Мито в Україні, Системаоподаткування вВеликобританії.

Уумовахреформуванняекономіки Українимитоєнайважливішимінструментомзовнішньоторговоїполічи псі держави, щовикористовується ізметоюобмеженняввезенняіноземнихтоварів,захисту тазаохоченнярозвиткувітчизняноговиробництва,стимулюваннявивезеннянаціональнихтоварів.

>Введеннямитаможе матірдекількацілей,серед якіфіскальні,економічні таполітичні. Навідміну відіншихподатків,стягненнямитаздійснюється не лише й не скільки ізфіскальноюметою (>формуваннядохідноїчастини бюджету), стількиспрямоване в основному наформуванняраціональноїструктуриекспорту іімпорту вумовахвідсутності прямоговтручання держави доцієїсфери.Метоювведеннямитаможе бутиздійсненняекономічноготиску навідповідні держави чистворення режимунайбільшогосприяння заполітичними мотивами.

Уекономічнорозвиненихкраїнахнайбільшрозповсюдженимємито, щостягується ізтоварів,ввезених до країни,тобторегулюваннюпідлягає лишеІмпорт.Експорттоваріврегулюється, як правило,лише вкраїнах ізневисокимрівнемекономічногорозвитку.

>Товари йпредмети, котріввозяться домитної територї України тавивозяться замежіцієї територї,підлягаютьнакладенняммита.

>Мито -ценепрямийподаток, щостягується ізтоварів (>іншихпредметів), котріпереміщаються черезмитний кордон,тобтоввозяться,вивозяться чипроходять транзитом, йякийвключається доцінитоварів тасплачується зарахуноккінцевогоспоживача.

>Розміри ставок тавидимита в Українівстановлюютьсявідповідно доМитного тарифу України,визначеного Законом України «ПроЄдиниймитний тариф України» таміжнародними договорами.

>Митний тариф України –цесистематизованийзвід ставокмита,якимиобкладаютьсятовари, котріввозять домитної територї України.

Ставкимитного тарифу Україниєєдиними для всіхсуб’єктівзовнішньоекономічноїдіяльностінезалежно від формвласності,організаціїгосподарськоїдіяльності татериторіальногорозташування, завиняткомвипадків,передбачених законами України таїїміжнародними договорами.

>Митний тариф затверджуєтьсяВерховноюРадою України заподаннямКабінету міністрів України.

>Зміни йдоповнення доМитного тарифу Українимають бутиофіційноопублікованими взагальнодоступнихзасобахмасовоїінформації непізніше, ніж за 45днів додативведення їхні вдію. У томувипадку,якщозазначенідокументи не будутьофіційноопубліковані,офіційноюпублікацієювважаєтьсяпублікація вофіційномуперіодичномувиданніВерховної Заради України чиКабінету міністрів України.Датоюофіційноїпублікаціївважається датафактичноговиходу в світловідповідного номера цоговидання.

>Великобританіяєбатьківщиною науки прооподаткування. Ісьогоднізалишаютьсяактуальними роботи А.Сміта та Д.Рікардо.Сучасна системаоподаткуванняформуваласяще у ХІХ _т.., але йсуттєвихзмінзазнала в 1965, 1973 рр. та у 90-ті років.Податки вунітарнійдержавіподіляються назагальнодержавні імісцеві.Загальнодержавніподаткистановлять 90 % всіхдодатковихнадходжень.Місцевийподаток практично один –муніципальний, але ймісцевіоргани владиможутьвводитидодатковізбори наконкретнімісцевіпотреби.


1.  >МИТО У >УКРАЇНІ

>Мито в Українірегулюється Законом України «Про Єдиниймитний тариф» №>2097-XII від05.02.92р., Декрет КМУ «Продержавнемито» від 21.01.1993 року №7-93, Законом України «Про порядокввезення (>пересилання) в Україну,митногооформлення йоподаткуванняособистих промов,товарів татранспортнихзасобів, щоввозяться (>пересилаються)громадянами намитну територї України» від 13.09.2001 року №>2681-III.

>Мито –непрямийподаток,якийнакладається натовари, щопереміщуються черезмитний кордон,тобтоввіз/вивіз чи транзит йякийвключається доцінитоварів тасплачується зарахуноккінцевогоспоживача.

Це,переміщенняможе бутизв'язане ізввезенням,вивезенням чиперевезенням транзитомтоварів читранспортнихзасобів.Цейподатоквиконуєфіскальну йрегулювальнуфункції.Регулювальнафункціяспрямована наформуванняраціональноїструктуриімпорту таекспорту, захистнаціонального виробника (>мито наімпорт);заохочення чиобмеженняекспорту (>мито наекспорт).Міжнародна практикасвідчить, щонайбільшпоширенимємито наімпорт.

>Митостягується наосновіМитного кодексу України й Закону України «Про Єдиниймитний тариф» від 5 лютого1992р.

>Єдиниймитний тариф України –цесистематизованийзвід ставокмита,якимобкладаютьсятовари чиіншіпредмети, щоввозяться намитнутериторію України чививозяться заїїмежі.

>Платникамимитаєфізичні таюридичні особини.Сплатаподаткуздійснюється под годинуперетинумитного кордону. Укінцевомупідсумкуреальнимиплатникамимита наімпорт (>ввізнемито)єспоживачітоварів, щоімпортуються. Однак под годинуперетинумитного кордонумитосплачуєсуб'єктгосподарювання.

Нафінансову діяльністьімпортерів-суб’єктівгосподарювання будутьсправлятивплив:визначенняоб’єктаоподаткування,розмір ставокподатку,податковіпільги,термінисплативвізногомита.

>Об'єктомоподаткуванняємитнавартість товару, щоперемішується черезмитний кордон.

>Сплачуютьввізнемитотакожгромадяни України,іноземнігромадяни й особини безгромадянства запредметивартістю, щоперевищує 200Євро, й заодиничнийнеподільний предметвартістю понад 300Євро (>ПостановаКабінету міністрів України “Проудосконалення порядку ввезення (>пересилання)громадянамипредметів (>товарів) в Україну” від 27серпня 1996 р. № 1010).

Длявизначеннямитноївартості товару, щоімпортується,вартість товару увалюті, Якавизначенаукладеним контрактом,перераховується внаціональну валюту України за курсомНаціонального банку на деньподаннямитноїдекларації.

Закономвизначені 3види ставокмита:

1.Адвалерні, щонараховуються увідсотках домитноївартостіоподатковуванихтоварів таіншихпредметів.

-Специфічні, щонараховуються утвердих торбах наодиницюоподатковуванихтоварів чиіншихпредметів.
3.Комбіновані, котріпоєднують усобіадвалерні йспецифічнімита.

>Ввізнемитонараховується натовари таіншіпредмети при їхнього
>ввезенні намитнутериторію України.

>Ввізнемитоєдиференційованим:

- дотоварів таіншихпредметів, щопоходять із держав, котрі
>входять разом ізУкраїною домитнихсоюзів чиутворюють із нею
>спеціальнімитнізони, й вразівстановленнябудь-якого
>спеціальногопреференційногомитного режиму згідно ізміжнародними
договорами заучастю України,застосовуютьсяпреференційні ставки
>ввізногомита,передбаченіЄдиниммитним тарифом;

 - дотоварів таіншихпредметів, щопоходять ізкраїн чи
>економічнихсоюзів, котрікористуються в Україні режимом
>найбільшогосприяння,котрийозначає, щоіноземнісуб’єкти
>господарськоїдіяльностіцихкраїн чисоюзівмаютьпільгищодо
мст, завиняткомвипадків, колизазначенімита тапільгищодо них
>встановлюються у межахспеціальногопреференційногомитного
режиму,застосовуютьсяпільгові ставкиввізногомита,передбачені
>Єдиниммитним тарифом України;

 - дотоварів, щопоходять із України,застосовуютьсяпільгові
ставкиввізногомита,визначеніМитним тарифом України;

 - дорештитоварів таіншихпредметівзастосовуютьсяповні
(>загальні) ставкиввізногомита,передбаченіЄдиниммитним тарифом
України.

Напідакцизнітоваривстановлено ставкиспецифічноговвізногомита. Длябільшостівидівпідакцизнихтоварів ставкуввізногомитавстановлено вЄвро ізодиницітоварів, щоімпортуються. Ставкиввізногомитадиференційовані затоварними , як й ставки акцизногозбору.

>Переліктоварів, щопідлягаютьмитномуоподаткуванню,значноширший, ніжперелікпідакцизнихтоварів.

Пристягненнімитадієрозгалужена системапільг – відвстановленнямінімальнихпільгових ставокзалежно відкраїни-постачальника (наімпортнітовари),залежно відкраїни-покупця (наекспортнітовари) аж доповногозвільнення відмита окремихтоварів.

Контроль застягненняммитаздійснюютьмитніоргани. Їхсвоїх обовязків йнадання платникахвідповіднихпослугстягуютьсямитнізбори.Вонитежможуть бутивстановлені увідсотках відмитноївартостітоварів,однак їхні неслідототожнювати ізмитнимподатком.

>Мито, щостягуєтьсямитними органами,повністю вноситися в Україну.

Законом про Єдиниймитний тарифвстановленіввізні,вивізні йсезоннімита, атакожособливівидимита.

Доособливихвидівмитавідносяться:спеціальні,антидемпінгові йкомпенсаційнімита, щозастосовуються в окремихвипадках приввезенні тамитнутериторію України йвивезенні заЇЇмежітоварів таіншихпредметів,незалежно відіншихвидівмита.

>Спеціальнімитазастосовуються:

1. якохороннийзахід, коли в Українуввозятьсятовари втакійкількості чи на такихумовах, котріспричиняють чизагрожують завдати шкодувиробникам;

2. якзахідпопереджуванняучасниківзовнішньоекономічноїдіяльності, котріпорушуютьзагальнодержавніінтереси уційобласті, атакож якзапобіжнийзахіднедобросовісноїконкуренції увипадках,визначених законами України;

3. якзахід увідповідь надискримінаційніта/абонеприязні дії із боцііноземних держав України чи увідповідь на дії окремихкраїн й їхніоб'єднань, щообмежуютьздійсненнязаконних прав таінтересівсуб'єктівзовнішньоекономічноїдіяльності в Україні.

>Антидемпінговімитазастосовуються увипадках:

->ввезення натериторію Українитоварів заціноюзначнонижчою, ніж їхнього конкурентнаціна у странеекспорту, йтакеввезеннязагрожує завдати шкодудержавнимвиробникам чиперешкоджаєрозширеннювиробництваподібнихтоварів в Україні;

->вивезення замежі Українитоварів заціноюзначнонижчою, ніжцінирештиекспортерівподібних чиконкуруючихтоварів,чимспричиняють шкодузагальнодержавнимінтересам України.

>Відсплатимитазвільняються:

->транспортнізасоби нарегулярнихміжнароднихперевезенняхвантажів, багажу йпасажирів, атакожпредметиматеріально-технічного забезпечення,пальне йпродовольство,необхідні для їхнінормальноїексплуатації удорозі;

->предметиматеріально-технічного забезпечення йспорядження,паливо,сировина дляпромисловоїпереробки,продовольство таіншемайно, щовивозиться із України для забезпеченнявиробничоїдіяльності українських йорендованихукраїнськимипідприємствами суден, щоведутьморськийпромисел, йпродукція їхніпромислу, що ввозитися натериторію України;

-валюта України,іноземна валюта йцінніпапери;

->предмети,призначені дляофіційного йособистогокористування, щоввозяться в Україну йвивозяться із України головамидипломатичнихпредставництв, членамидипломатичнихпредставництв йспівробітникамиадміністративно-технічного персоналу, атакож членами їхньогосімей, котріпроживають разом із ними;

->майно, що ввозитися в Україну яквнесокіноземногоінвестора встатутний фонд підприємства ізіноземнимиінвестиціями;

->товари таіншіпредметивітчизняноговиробництва, щоввозяться тому затериторію України безобробки йпереробки, атакожтовариІмпортноговиробництва, щовивозяться із України безобробки йпереробки.

якпільгадопускаєтьсязниження ставокмита приввезенні натериторію України йвивезенні ізнеїтоварів таіншихпредметів –відремонтованих йранішеввезених чививезених, -пошкоджених до пропуску їхнього черезмитний кордон України, але йпридатних длявикористання яквиробів чиматеріалів.

>Якщо ставку акцизногозборувстановлено увідсотках довартості товару завстановленоюімпортероммаксимальноюроздрібноюціною товару,якийвінімпортує, то сума акцизногозборуобчислюється за формулами:

а) ізтоварів, щопідлягаютьобкладеннюввізниммитом:

>Са = (У + М) xА/100 %;


б) ізтоварів, що непідлягаютьобкладеннюввізниммитом:

>Са = У xА/100 %,

деСа – сума акцизногозбору,

У –вартість товару, завстановленоюімпортероммаксимальноюроздрібноюціною товару,якийвінімпортує, безподатку надоданувартість й акцизногозбору (але й не меншемитноївартості товару ізурахуваннямввізногомита безподатку надоданувартість й акцизногозбору,

М – сумаввізногомита,

А – ставка акцизногозбору.

Сума акцизногозбору,якщо ставкувстановлено вгрошовомуеквіваленті дофізичноїодиницівиміру товару,обчислюється заформулою

>Са = М x А,

деСа – сума акцизногозбору, М –кількість товару уфізичниходиницяхвиміру,визначенихвідповідним законом, А – ставка акцизногозбору.

>Нарахуванняввізного (>вивізного)мита заадвалерними ставками,тобто увідсотках домитноївартості товару.

>Митнавартістьвизначаєтьсявідповідно доМитного кодексу України. Привизначеннімитноївартостізастосовуютьсяофіційнікурсиіноземних валют,установленіНаціональним банком України на деньподанняВМД домитногооформлення.

>Обчисленнясумиввізного (>вивізного)митащодотоварів, котріобкладаютьсяввізним (>вивізним)митом за ставками увідсотках домитноївартості товару,здійснюється заформулою

>Сма = (У x Ма) : 100,


деСма – сумаввізного (>вивізного)мита, У –митнавартість товару (у грн.), Ма – ставкаввізного (>вивізного)мита, встановлено увідсотках домитноївартості товару.

>Нарахуванняввізного (>вивізного)митащодотоварів, котріобкладаютьсяввізним (>вивізним)митом заспецифічними ставками,здійснюється ізурахуваннямвимог правила 5Основних правилінтерпретаціїкласифікаціїтоварівМитного тарифу України.

Принарахуванніувізногомита,справлених заспецифічними ставками,установленими вгрошовомувиразі закілограммаси товару, чикомбінованими ставкамизіспецифічноюскладовою вгрошовомувиразі закілограммаси товару, якрозрахункова базавикористовується товару ізурахуваннямпервинноїтари (упаковки) цого товару, котраневіддільна від товару до йогоспоживання й вякій товарподається дляроздрібного продаж.

>Щодотоварів, котріобкладаютьсяввізним (>вивізним)митом за ставками вєвро заодиницю товару,основою длянарахуванняєвідповіднакількість товару чифізична характеристика товару в натуральномувиразі.

>Обчисленнясумиввізного (>вивізного)митащодотоварів, котріобкладаютьсяввізним (>вивізним)митом за ставками вєвро заодиницю товару,здійснюється заформулою

>Смс = М xМс xКє,

деСмс – сумаввізного (>вивізного)мита, М –кількісна чифізична характеристика товару в натуральномувиразі,Мс – ставкаввізного (>вивізного)мита вєвро заодиницю товару,Кє – курсєвро, установленьНаціональним банком України на деньприйняттяВМД.

>Приклад 1

>Суб’єкт зовнішньоекономічної діяльностіімпортує в Українускло увигляді лантух (>митнавартість – 1000 дол. США (графа 22 та 45ВМД),валютний курс НБУ на датуподанняВМД (07.02.2003 р.) – 5,3333 грн./долл. США (графа 23ВМД), код ТН зовнішньоекономічної діяльності – 7002.10.00.00, ставкаввізногомита – 20%) та карамель (>валютний курс НБУ на датуподанняВМД (07.02.2003 р.) – 6,775828грн./євро,кількість товару – 1000 кг (графа 31ВМД), код ТН зовнішньоекономічної діяльності – 1704.90.75.00, ставкаввізногомита – 2євро за 1 кг).Суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності чи брокеру, щодіє за йогодорученням,потрібнорозрахувати сумуввізногомита (графа 47ВМД).

>Розрахунок якщо матіртакийвигляд:

- дляімпортованогоскла увигляді лантухзастосовуємо формулу 1: РМ = 1000 x 5,3333 x 0,2 (20% / 100%) = 1066,66 грн.;

- дляімпортованоїкарамелізастосовуємо формулу 2: РМ = 1000 x 2 x 6,775828 = 13551,66 грн.

Таким чином, сумаввізногомита, щопідлягаєсплаті до бюджету 07.02.2003 р.,дорівнює 14618,32 грн.

>Приклад 2

>Всіумови приклада 1залишаютьсянезмінними,окрімтакоїумови:митосплачується власне - напередодніподанняВМД,тобто06.02.2003р.Валютний курс НБУ – 5,3330 грн./долл. США та 6,7758грн./євро.

>Розрахунок якщо матіртакийвигляд:

- дляімпортованогоскла увигляді лантухзастосовуємо формулу 1: РМ = 1000 x 5,3330 x 0,2 (20% / 100%) = 1066,60 грн.;

- дляімпортованоїкарамелізастосовуємо формулу 2: РМ = 1000 x 2 x 6,7758 = 13551,60 грн.

Таким чином, сумаввізногомита, щосплачується власне - напередодніподанняВМД,тобто станом на06.02.2003р.,дорівнює 14618,20 грн.

Отже, на деньподанняВМД,тобто станом на 07.02.2003 р., сумазаборгованостісуб’єкта зовнішньоекономічної діяльності посплатімита якщодорівнювати 0,12 грн. (14618,32 (приклад 1) – 14618,2 (приклад 2)).Щоб цого невідбувалося, прирозрахункумита06.02.2003р., його сумупотрібноприблизнозбільшувати ізурахуваннямможливоїзміни курсу НБУ,тобтосплачувати не 14618,20 грн., а,наприклад,14620 грн. (переплату 1,68 грн. (14620-14618,32)).Переплатасумимита (1,68 грн.)зарахуєтьсямитними органами врахуноксплатимайбутніхплатежів. Цездійснюється таким чином: назворотнійстороніплатіжного документа (>зі штампом банку, щопідтверджуєперерахуваннямита)службовецьмитного органувказує, Яка сумамита та заякоюВМДзараховується (>тобто 14618,32), а котра сума – ані (1,68 грн.). Уподальшому, приоформленнііншихВМД,суб’єкт зовнішньоекономічної діяльностімає правопред’явитивказанийплатіжний документ, аслужбовецьмитного органу –зарахувати сумупереплати (1,68 грн.).Відповідно довимогНаказуДержмитслужби № 368зарахування переплатмитаздійснюєтьсяпротягом одного року із моментумитногооформлення (>поданняВМД).

Увипадку,якщосуб’єкт зовнішньоекономічної діяльності нехочездійснювати переплатумита,вінможесплачуватинараховану суму 06.02.2003 р. (14618,2 грн.)безготівковимрозрахунком, а 07.02.2003 р.Доплачувати 0,12 грн. (14618,32 – 14618,2)готівкою.

>Розглянемо, якоперації,наведені вприкладі 1 та 2відобразити вбухгалтерському таподатковомуобліку (див.Табл. 1).

>Таблиця 1.

№ зарплатню >Змістгосподарськоїоперації >Бухгалтерськийоблік Сума, грн. >Податковийоблік
>Дт >Кт >ВД ВР
1 06.02.2003 р.Сумумитаперерахованоуповноваженому банку (>відповідно до умів приклада 2) 6411 311 14618,20 -

14618,207

2 07.02.2003 р.Нараховано сумумита (>відповідно до умів приклада 2) 92 6411 14618,32 - 0,12
3.1 >Варіант 1.Доплачено сумумита ізрозрахунковогорахунку 6411 311 0,12
3.2 >Варіант 2.Доплачено сумумитаготівковимикоштами,виданими ізкасипідзвітнійособі дляздійснення платежу

372

6411

301

372

0,12 - -
4 >Віднесення нафінансовірезультативитрат ізмита 79 92 14618,32

2.  СИСТЕМАОПОДАТКУВАННЯВЕЛИКОБРИТАНІЇ

>Бухгалтерська праворуч, біляВеликобританіїхарактеризуєтьсяпевнимиособливостями, які немає віншихкраїнахЄС.

>Основні із нихтакі:

-незалежне тавпливове становищеспеціалістівбухгалтерськоїпрофесії;

-традиціявсестороннього, детальногоюридичногообґрунтуваннявиставленихвимог йбухгалтерськихметодівякимизаймаютьсянедержавніорганізації;

-тіснізв’язки ізколегами США,чомусприяєведенняоблікуоднією мовою, атакожтісніконтактиміжофісамиміжнароднихбухгалтерськихфірм вобохкраїнах.

>Шістьбританськихпрофесійнихбухгалтерськихорганізаціймають статусюридичної особини іутвориликонсультативнийкомітетбухгалтерських радий.

Цетакі:

1.ІнститутдипломованихбухгалтерівШотландії,якийєнаступникомЄдинобурьзькогоінституту, що бувзаснований у 1853 р.

2.ІнститутдипломованихбухгалтерівАнглії таУельсузаснований 1880 р.

3.ІнститутдипломованихбухгалтерівІрландії,заснований у 1888 р.

>Вищезазначеніорганізаціїєнезалежними, хоч напрактиціїхня діяльність схожа.Майже усі їхністудентиотримуютьпідготовку для роботи в державномусекторі, але й послеотриманнякваліфікації вньомузалишаютьсяпрацювати не понад 50 %випускників,решташукають роботу у сфері.

4.Асоціаціядипломованихбухгалтерів,заснована в 1904 р. доЛондонськетовариствобухгалтерів.Вонодаєзмогу своїм студентампроходитипідготовку для роботи як у державномусекторі, то й укомерційнихорганізаціях згідно з «Законом про діяльністькомпаній»представникичотирьохвищезазначенихорганізаційможутьпризначатися аудиторами вкомпанії ізобмеженоювідповідальністю.

5.Інститутбухгалтерів йменеджерів,якийзабезпечуєпідготовкуспеціалістів длякомерційнихорганізацій де і працюєбільшачастина йогочленів.

6.Інститутдержавнихфінансів йбухгалтерської справ, що працює в державномусекторі.

Уцій странеісторичносклалося так, щопрофесійніорганізації якістворилисяраніше,постійно бралиборотьбупроти тихий структур, котріз’являлисяпізніше.Наприклад журналінституту «>дипломованихбухгалтерівАнглії таУельсу» усвій годину писавши, щоЛондонськетовариствобухгалтерів «>своїмидіямисоромитьпрофесію бухгалтера. Алізгодомбухгалтерськіорганізаціїпочалиспівпрацювати йкоординувативласну діяльність. В частности із 1976 до 1990 р.Комітетбухгалтерських радийзумівсформувати «Правиластандартноїбухгалтерської практики».

>Бухгалтерськезаконодавство уВеликобританіїмаєдавнюісторію.Ще в 1844 р.з’явивсяперший закон про діяльністькомпаній,якийпередбачивпроведенняаудиторськоїперевіркибухгалтерськогозвіту. Алі в 1856 р.цявимогавтратила чинність,оскільки урядвважав, щобухгалтерськівимогиповинні бутиоб’єктом не закону, аузгодженостіміжзацікавленими особами. Ілише 1990-го р.проведенняаудиторськоїперевіркиподаногобухгалтерськогозвітузнову сталообов’язковим.Закони пробухгалтерськусправупередусімприйняті в 1948-1967 р.суттєворозширилиобсягиінформації, Яка виннавключатися вбухгалтерськізвітнідокументи.Поряд зцимзалишилось багатопитаньбухгалтерськоїоцінки самихкомпаній йспеціалістів.

>Комітетбухгалтерських радийсформував рядстандартів,щодорізнихнапрямківбухгалтерської справ.Цістандартиранішевипускалиокреміпрофесійніорганізації подвласну відповідальність. При цьомуорганізаціївимагали відаудиторів,щоб смердотівказували узвітах, чидотримуютьсястандартівперевірених нимикомпаній.

«Закон продіяльні ситкомпаній» 1989 р.запровадивновінормативнівимоги для великихкомпаній.Вінвимагав,щобдокументаціявідповідала чипояснювала заподійвідхилень від нихкоментарях добухгалтерськихзвітнихдокументів.

>Усі безвиняткукомпаніїВеликобританіїповинніподавати своющорічнубухгалтерськузвітність нааудиторськуперевіркупрофесійнопідготовленими аудиторами.

З 1948 р. урядвизнає декларація пропроведення такихперевірок за членамичотирьохпрофесійнихорганізаційінститутудипломованихбухгалтерівАнглій таУельсу,інститутудипломованихбухгалтерівІрландії,Асоціаціїдипломованихбухгалтерів.

>Облік основногокапіталуведуть започатковоювартістю, але йпоряд зцимрізніактиви,щр належати дооднієїкатегорії,можутьвідображатися урізних базах длявизначенняїхньоївартості.Дозволяєтьсяпроводитикапіталізаціюзалученихкоштів наперіодосвоєння основногокапіталу.

Дляпроведенняпереоцінок немаєзаконодавчовизначених норм котрівстановлюютьперіодичність їхньогопроведення та базупереоцінки. Проектподанняінформації,виданий із 1990 р.передбачає щопереоцінка основногокапіталумаєпроводитися за методомвартостічистоїреалізації, але й напрактицікомпанійчастішезастосовуютьвідновнувартість.Амортизація основногокапіталумаєздійснюватися систематичнопротягомочікуваноготермінуслужби активу.Бухгалтерськістандартивстановлюютьспеціальний комплекс правил ізоблікуінвестицій унерухомості, заякимипередбачається, що заінвестиціями внерухомістьамортизація не проводитися, завиняткомвипадківорендитерміном менше 20 років.Замістьамортизаціїщорічномаєпроводитисяпереоцінка такихактивів.Позитивна чи негативна,різниця відпереоцінкимаєнадходитибезпосередньо у фондпереоцінки, завиняткомвипадків, коли негативнарізницяперевищуєзалишки уфондіпереоцінки тодіцеперевищеннямаєвідображатись узвіті проприбутки йзбитки.Введення такого набору правиллише на одне типуоперацій ізосновнимкапіталомвиглядаєдещонепослідовно. Алітакийпрагматичнийпідхідстаєдедаліпопулярнішим, яксередкомпаній, якізаймаютьсянерухомістю, то йінвестиційниханалітиків.

>Бухгалтерськістандартивказують, щоготовівиробимаютьоцінюватися занижчимипоказникамизначеньсобівартості ічистоївартостіреалізації. «Закон про діяльністькомпаній»даєзмогувикористовувати усіметодиоцінкифінансовихпотоків, але йвключаєможливістьвикористання методу «>останнімнадійшов –першимвикористаний» й базового запасу.

Стандарт «>Бухгалтерськийоблік йзвітністьоренднихугод»вказує якнеобхіднотрактувати усі запитання,пов’язані ізбухгалтерієюоренди.

>Фінансовуорендуорендатормаєврахувати як актив йпасив длявиплатиоренднихплатежів дляпокриттяорендногозобов’язання непоширюється всеперіод діїорендної догоди,термінякоївстановлюють застартовими нормами.Орендодавець виненпоказуватизасобиотримані відорендатора якфінансовіактиви. Інавпаки, прикороткотерміновійорендіорендодавецьвраховує наданіі ним саме ворендузасоби якосновнийкапітал, наякийпоширюютьсянормиамортизації, аплатежіоплачені заньогонадходятьвідповідно нарахункиприбутків йзбитківорендодавця іорендатора.

>Бухгалтерськістандартивстановлюютьтакож правила длятакоїзаплутаноїсфериобліку якпенсійнезобов’язання.Положення цого стандартуполягає у бобудь-якіпенсійнізобов’язання,встановленізаконодавством чивзятікомпанієюдобровільно,маютьобліковуватися.Бухгалтерська позначка при цьомураціональнийрозподілочікуванихвитрат зацимзобов’язанням наперіод роботипрацівників. У великихбританськихкомпаніяхпенсійнісхемипобудованінайчастіше наоснові «>допомогипевногообсягу»внески наутриманняякоїперераховуються вокремийпенсійний фонд.

Урезультатівпливу директивЄСзовнішнійвигляд йзмістбухгалтерськихдокументів, щодіють уВеликобританії,суттєвозмінився але й черезнеоднозначнетлумаченнядеякихобліковихпринципівбухгалтерська практика реальнозалишаєтьсяоднією ізнайконсервативніших уЄвропі.

До бюджетнихвідносинпричетніпрем’єр –міністр,міністерства, казначейство, парламент. Казначейство якголовнийурядовий орган ізфінансовихпитаньвідає Управлінням йрегулюваннямподатків. Казначействотакожрозробляє йздійснюєзагальнуекономічнустратегію.

>ЙомупідпорядковуютьсяУправліннявнутрішніхдоходів таУправліннямита іакцизів.Управліннявнутрішніхдоходівмаєконтори головногоподатковогоінспектора вЛондоні, атакож 700 контор повсій стране.

>Бюджетнийрік уВеликобританіїпочинається 1 апреля поточного року йзакінчується 31березнянаступного року.

Прирозроблені проекту бюджетукабінетвраховує 18ключовихположень, 11 із які за межі незмінювалися. Доосновнихположеньналежить:зростання валовогонаціонального продукту,рівеньбезробіття,ціни наакції,нормипроцентних ставок,ціна наосновніпродукти,зокрема нанафту,рівеньподаткових ставок.

>Починаючи із 2000/2001 – го бюджетногороку3розписдоходів йвидатківздійснюється згідно ізнаціональнимирахунками наосновієвропейськоїсистемирахунків 1995 р.

>Вперше за1999/2000-й бюджетнийрік бюджет бувзведений ізпрофіцитом у 3,5 млрд.фунтівстерлінгів, тоді як 1998/1999 бюджетнийрікзавершився іздефіцитом у 3 млрд.фунтівстерлінгів.

Бюджетпланується ззалишківкоштів накінець бюджетного року,враховуютьсянадходження поточного року йплануєтьсязалишок накінецьзвітного року.Плануванняздійснюється нап’ятирічнийперіод уцінах поточного року ізвідповіднимщорічнимкоригуванням. Затакийдоситьтривалийперіод годинип’ять років –можливіпомилки впрогнознихрозрахунках, але йостанніп’ять роківсередня абсолютнапомилка неперевищувала 1 % валовогонаціонального продукту чи плюс чимінус 9 млрд.фунтівстерлінгів.

>Великобританіяєбатьківщиною науки прооподаткування. Ісьогоднізалишаютьсяактуальними роботи А.Сміта та Д.Рікардо.Сучасна системаоподаткуванняформуваласяще у ХІХ _т.., але йсуттєвихзмінзазнала в 1965, 1973 рр. та у 90-ті років.Податки вунітарнійдержавіподіляються назагальнодержавні імісцеві.Загальнодержавніподаткистановлять 90 % всіхдодатковихнадходжень.Місцевийподаток практично один –муніципальний, але ймісцевіоргани владиможутьвводитидодатковізбори наконкретнімісцевіпотреби.Основні із них:

>Податок надоходи.Вперше бувзастосований у 1799 р. яктимчасовийзахід ізметоюфінансування військових потреб увійніпроти Наполеона, а із 1842 р.закріпився напостійнійоснові. УВеликобританіїзастосовуєтьсямедулярна формастягуванняподатку, котрапередбачаєрозмежовування прибутку начастини (>шедули)залежно відпоходження прибутку. Такихшедулшість, йкожна із нихмаєособливиймеханізмоподаткування.

А.Доходи відмайна: відвласності на грішну землю, відбудівель йспоруд,квартирна плата відздавання в оренду квартир.

У.Доходи відлісовихмасивів, котрівикористовуються укомерційнихцілях.

З. Доход віддержавнихціннихпаперів.

У.Доходи відкомерційноїдіяльності:

-доходи відділовихоперацій,наприкладприбутоквласника магазину;

-доходи відприватноїпрофесійноїдіяльності –лікаря чи адвоката;

-отриманівідсотки іаліменти, котріпідлягаютьоподаткуванню;

-доходи відціннихпаперів, котрірозміщені за кордоном й котрі неввійшли вшедулу Є;

-доходи відмайна,розташованого за кордоном;

-усііншідоходи,наприклад, гонорар.

Є.Заробітна плата,пенсії,допомоги,іншітрудовідоходи.

Р.Дивіденти таіншівиплати, котріздійснюютькомпаніїВеликобританії накористьпрацівників.

>Справлянняподаткуздійснюється замісцезнаходженнямджерела прибутку, томуякщопрацівникотримуєдохід в одномумісці роботи,вінподатковудекларацію незаповнює.

Для всіхплатниківподатківдієособовазнижка йдодатковасімейназнижка.Розміриособовоїзнижкипереглядаютьсящорічно ізурахуваннямінфляції. У 1997 р.особовазнижкастановила 3445фунтівстерлінгів.

>Діють трикатегоріїподатку надоходи, котрізастосовуються послеособової тасімейноїзнижки% 20% - после 2,5 тис.фунтівстерлінгів, 25 – від 2,5 до 23,7 тис.фунтівстерлінгів, 40 % - после 23,7 тис.фунтівстерлінгів прибутку ізрозрахунку нарік.

>Податок надоданувартість (ПДВ).Цей видподаткупосідає одномумісце вподатковихнадходженнях йстановить 17-19% від всіхподатковихнадходжень.Базоюоподаткуванняєвартість,додана накожнійстадіївиробництва йреалізації товару, чирізницяміжвиручкою йвартістюзакупівель упостачальників.Основна ставка – 17,5 %. Непідлягаютьоподаткуваннютаківидитоварі, котрієосновними для забезпечення нормальногоіснуваннялюдини –продовольчі, книжки,ліки,імпортнітовари,основнівидипалива іенергії длядомашньоговжитку,будівництво новихбудинків,транспортніпослуги,дитячийодяг,поштові йфінансовіпослуги,страхування,ритуальніпослуги.

>Стягується ПДВ ізпідприємців, щомають оборот понад 45 тис.фунтівстерлінгів нарік.Нульова

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація