Реферат Функції міта

>Реферат

>Функціїмита


>Зміст

>Вступ

1.Сутність та рольмита

2.Функціїмита

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

Уринковійекономіці державаздійснюєрегулюваннязовнішньоекономічноїдіяльності ізметою забезпечення безпеки країни йзахистузагальнонаціональнихінтересів.Діяльністьдержавнихорганівщодорегулюваннязовнішньоекономічноїдіяльностіздійснюється в всіхкраїнах світу, але ймасштаби,форми йметодивизначаютьсякожноюкраїноювиходячи ізположення всучасному світі,зовнішньої йвнутрішньої політики держави.

>Завдання котрі ставити собі замитна політика,неможливовирішити що такоїпоняття якмито,їїмісце,функції тавплив нарозвитокзовнішньоекономічнихвідносинміжкраїнами.

>Митний тарифзародивсяще тоді, колипочаласязароджуватисяцентралізована держава.Тодівін носившипереважнофіскальний характер, деголовноюметою було бпоповнення державної страти.

>Зниженнямитнихтарифівпочалося із ХХстоліття.Саме тодізнизиласяїхня роль уформуваннідоходів й держави,тобто назмінуфіскальнійприйшларегулятивнафункція.

>Митнерегулюваннямає своїособливості.Насамперед,цемитно-тарифнікомпоненти, котрівходять у склад,відносно дозовнішньої політики.Митоявляє собою один ізголовнихвидівмитнихплатежів йвиступає уформіобов’язковоговнеску, щостягуєтьсямитними органами.

>Актуальністьданої тимивизначається тім, що вумовахтрансформації таякіснихзмін уструктурізовнішньоїторгівлі Українимитнерегулюваннястаєвизначальним чинникомнаповненнядохідноїчастини державного бюджету.Митний тариф черезфіскальнуфункціюопосередковуєфінансовівідносини держави ізсуб'єктамизовнішньоторговельноїдіяльності.

>Питаннямсутності формпрояву тафункціймитаприсвяченазначначастинаробітвітчизняних тазарубіжнихдослідників – Т. Мельника [7], Л.Кредісова, Про.Гребельника [3], Про.Єгорова [5], П. Пашко [10], У.Дудчака, Про.Мартинюка таінших.

>Метоюданогорефератуєвисвітленнясутностімита, йогофункцій таролі урегулюваннізовнішньоекономічнихвідносин.

Длядосягненнявизначеної мети ми поставили собі занаступні заподіяння:

>розглянутисутність тавизначеннямита:

>охарактеризувати йогоосновніфункції

>визначитивпливмита нарегулюваннязовнішньоекономічнихвідносин.


1.Сутність та рольмита

Одним знайпоширенішихекономічнихзаходіврегулюванняміжнароднихекономічнихвідносинємитний тариф,якийміститьдеталізованийпереліктоварів, щооподатковуютьсяімпортним,експортним йтранзитниммитом ізнаведенням способунарахування, ставкимита, атакожкоефіцієнтів надбавок йзнижок таперелікутоварів,заборонених доввезення,вивезення й транзитувідповідно дотоварноїноменклатуризовнішньоекономічноїдіяльності.Його можнарозглядатитакож якконкретну ставкумита, Яказастосовується приввезенніпевного товару чививезенні його заїїмежі намитнутериторію країни. Уданомуразіпоняттямитного тарифуповністюзбігається ізпоняттяммита припереміщеннітоварів черезмитний кордон країни йможевизначатись як видмитного платежу, щостягується ізтоварів тапредметів, котріпереміщуються черезмитний кордон держави [4, з. 59].

>Водночас векономічнійлітературіпоняттямитного тарифу частовикористовується у более широкомурозумінні – якособливийінструментторговельної політики й державногорегулюваннявнутрішньогоринку країни у йоговзаємодіїзісвітовимринком,тобтоце не конкретна ставкащодовизначеноїгрупитоварів, азасібрегулюваннязовнішньоїторгівлі,який затермінологієювизначається як «>тарифне»регулювання. Томуінколитакіпоняття, як «>мито» та «>митний тариф»розглядаються якеквівалентні [10, з. 80].

разом із тім,слідзауважити, щомитний тарифє – не Єдинийекономічнийінструмент державногорегулюваннязовнішньоїторгівлі, якцезасвідчується векономічнійлітературі.Поряд із ним досистемиекономічногоінструментарію можнавіднести якподатки, особливоцестосуєтьсянепрямихподатків (>нарахування акцизногозбору чиподатку надоданувартість приімпорті), то йрізнівидимитних чиприкордоннихзборів.

>Незважаючи тих, щомито за характером дії –економічнакатегорія, йогозастосуванняможе матір якекономічний, то й політичний характер.Введеннямитаможе бутизасобомекономічноготиску навідповідні держави чистворення режимунайбільшогосприяння ізполітичнихмотивів. Тому, на форумі нашу думку, із точкизорумотивації,доцільновизначитиекономічну йторговельно-політичну рольмитного тарифу [4, з. 63].

>Економічна рольмитного тарифупов'язана,насамперед, із тім, що,впливаючи націну товару тавідмежовуючинаціональнийринок відсвітового,підвищуючирівеньцін натовари,мито активновпливає наконкурентоспроможність товару, що, на свійчергу,позначається й нарівнінакопиченнякапіталу, темпахрозвитку, нормахприбутку в окремихгалузяхекономіки,нівелюючирізницю, Якасклалася вміжнародних йнаціональнихумовахвиробництва. Тому рольмита векономічномуконтекстіполягає у:

>створеннівартісногобар'єра,якийпідвищуєціну товару,незалежно відзастосованогоекспортного,імпортного чи транзитногомита;

> збільшеннявнутрішньоїзайнятості.Сукупнівитрати увідкритійекономіціскладаються звитратспоживачів,капіталовкладень,державнихвитрат, чистогоекспорту (под чистимоекспортомрозуміютьрізницюміжекспортом таімпортом).Збільшеннясукупнихвитратвнаслідокскороченняімпортустимулюєвнутрішньоекономічнийрозвиток,оскількизбільшуютьсядоходи йзайнятість;

>стимулюванні Державоюрозвитку окремихгалузейекономіки чипідприємств. Упершучергу мовайде про захистмолодихгалузей.Тимчасовий захистмолодихнаціональнихфірм віджорсткоїконкуренціїіноземнихкорпораційдозволяєгалузям, котріутворюються,зміцніти й статіефективнимивиробниками;

>надходженнікоштів доДержавного бюджету країни;

>захисті віддемпінгу.Митнітарифинеобхідні длязахистувітчизнянихфірм відіноземнихконкурентів, котріреалізують своюпродукцію зацінами,нижчими засобівартість [10, з. 92].

>Торговельно-політична рольмита:

>захищатигалузі відконкуренціїіноземнихтоварів (>це необов'язковомають бутислабкі векономічномувідношеннігалузі та підприємства,частішенайбільшимзахистомкористуютьсясаменайбільшрозвинені,монополізованігалузі. Мета такого виду політики –створеннянаціональнимвиробникам умів дляотримання навнутрішньомуринку монопольновисокогоприбутку як одного зважелівуспішноговиходу назовнішнійринок);

> унеобхідності забезпеченняобороноздатності країни (>військово-політичний аспект).Захиснемитопотрібне длязбереження йпосиленняролігалузей, щоспеціалізуються навиробництвістратегічнихтоварів йматеріалів необходимих для їхніобробки;

>диверсифікація зазарадистабільності.Доходивисокоспеціалізованихекономікзнаходяться упрямійзалежності відміжнароднихринків.Захист задопомогоюмитного тарифупотрібен длястимулюванняпромисловоїдиверсифікації, щозменшує залежність країни відсвітовихпроцесів;

> бутиінструментомтиску наконкурентів ізметоюотриманняпевних вчинок [10, з. 93].

Отже, можназробитивисновок, щобільшістькраїн світу,використовуючимитний тариф усвоїйзовнішньоекономічнійполітиці,вирішують низкузавдань, таких як:

> захистекономіки країни від негативноговпливуіноземноїконкуренції (>митний тарифзавждипогіршуєконкурентніумовифункціонуванняіноземнихвиробників наданомуринку);

> забезпечення умів дляефективноїінтеграції країни досвітовогоекономічногопростору (>митнітарифи широковикористовуються ізметоюполіпшення умів доступунаціональнихтоварів наіноземні ринки);

>підтриманняраціональногоспіввідношеннявивезення йввезеннятоварів,валютнихнадходжень йвитрат на територї країни (>митнітарифивпливають на станплатіжного балансу країни);

>створення умів дляпрогресивнихзмін уструктурівиробництва йспоживаннятоварів;

>раціоналізаціятоварноїструктурививезення йввезеннятоварів.

2.Функціїмита

>Специфікамитного тарифу, його роль йзначенняпроявляються черезпокладені наньогофункції.Середнауковців впитанняхвиокремленняфункціймитного тарифу неіснує єдиної думи.Визначаючифункції,необхідновиходити ізосновнихзавдань, котріреалізуються задопомогоюмита.

>Середосновнихзавдань можнавиділитинаступні:

> захистекономіки країни від негативноговпливуіноземноїконкуренції;

> забезпечення умів дляефективноїінтеграції країни досвітовогоекономічногопростору (>митнітарифи широковикористовуються ізметоюполіпшення умів доступунаціональнихтоварів наіноземні ринки);

>підтриманняраціональногоспіввідношенняекспорту таімпортутоварів,валютнихнадходжень йвитрат на територї країни (>митнітарифивпливають на станплатіжного балансу країни);

>створення умів дляпрогресивнихзмін уструктурівиробництва йспоживаннятоварів;

>раціоналізаціятоварноїструктуриекспорту таімпортутоварів;

>запобіганнянебажаномуекспортутоварів таін. [9, з. 37].

Отже, можнавиділитиосновніфункції, котрівиконуємито:

>захисна – захистнаціональноготоваровиробника;

>фіскальна –джерелопоповнення бюджету;

>регулююча –регулюєобсяги, структуру,співвідношенняміжекспортом йімпортом країни.

Напогляд Про.Гребельника [3, з 104] можнавиділитип'ятьфункціймитного тарифу,зокрема:

1.Регулятивна –формуєраціональну структуруекспорту таімпорту. Задопомогоюмита державаможездійснювати контроль надобсягами й характеромтоваропотоку,тобтостимулювати рухтоварів чи,навпаки. При цьомустимулюванняможевідбуватись не лишевідноснопевноїтоварноїгрупи, але й ітоваропотоку ізконкретної країни чигрупикраїн.

Ос-кількимитний тариф –інструмент державногорегулюванняцін. Увипадкахіснуванняпевнихвідмінностейміжвнутрішніми йсвітовимицінами, щозумовленінаявністюрізногорівнявитрат навиробництво тарізницею всистеміоподаткування. При цьомупростежуютьсяпевнізакономірності, асаме:перевищенняцін надсвітовимиробитьвигіднимімпортуваннятоварівіноземноговиробництва, й.навпаки,низькийрівеньвнутрішніхцінстимулюєекспортвітчизнянихтоварів.Поглибленняданихдиспропорцій уцінахможезавдатишкодинаціональнимпідприємствам, щопризводить до спадувиробництва тазростаннябезробіття. Длязапобігання такихситуаційзастосовуються заходь тарифногорегулювання.

>Регулятивнийвплив відзастосуваннямитаможереалізуватись системоюескалаціїмита,тобто збільшеннямитної ставкизалежно відступеняобробки товару.Імпортерамстворюютьсяумови, за якіекономічнонедоцільневвезенняготовихвиробів, арентабельнимєналагодженнявідповідноговиробництва впотенційній странеімпорту.

>Такожмитоєінструментомраціональноговикористанняіноземноївалюти вкраїнах знезначнимивалютними резервами, а й уреалізаціїсоціальнихцілей. Так,високімитнітарифи напредметирозкоші йдеякіготовівиробистримують їхніімпорт, тоді якзниження ставокмита натовари широкоговжитку йсировину дляпромисловостістимулюютьдані товаропотоки до країни.Данийпідхідсприяєраціональномувикористаннюіноземноївалюти [3, з. 106].

>Регулятивнафункціональнаознакамитавиявляєтьсятакож прирегулюваннівнутрішніхекономічнихвідносин національноїекономіки.Основнимоб'єктомрегулюванняєзовнішньоторговельний оборот,тобтооперації ізекспорту таімпортутоварів.Завдякимитному тарифу якінструментузовнішньоторговельної політикивідбуваєтьсяраціоналізаціятоварноїструктури,підтримуєтьсяоптимальнеспіввідношеннявалютнихдоходів йвитрат держави.Крім цого,митний тариф –економічнийінструментвпливу назовнішніекономічнівідносини країни. Задопомогоюданогоінструменту державаможездійснювати контроль надобсягами й характеромтоваропотоку,тобтостимулювати рухтоварів чи,навпаки, йогоблокувати. При цьомустимулюванняможевідбуватись не лишевідноснопевноїтоварноїгрупи, але й ітоваропотоку ізконкретної країни чигрупикраїн.

>Митозавждиєтарифнимбар'єром на шляхутоваропотоку ізоднієї країни доіншої,навіть,якщорозмір ставкинезначний, аторговельніперешкодиніколи несприяютьпереміщеннютоварів. Притранзиті,якщо ставкизначні, смердотізмінюютьнапрямтоваропотоку, приекспортізнижуютьобсягививозутоварів, а призапровадженніімпортногомитаспонукаютьінші країни доствореннявідповіднихперешкод на шляхуввезеннятоварів ізкраїни-ініціаторазастосуваннямитного тарифу [4, з. 65].

>Регулятивністьмитного тарифувиявляєтьсятакож у бовін –інструмент державногорегулюванняцін. як ужезазначалось,існуютьпевнівідмінностіміжвнутрішніми йсвітовимицінами, щозумовленінаявністюрізногорівнявитрат навиробництво тарізницею всистеміоподаткування. При цьомупростежуютьсяпевнізакономірності, асаме:перевищенняцін надсвітовимиробитьвигіднимімпортуваннятоварівіноземноговиробництва, йнавпаки,низькийрівеньвнутрішніхцінстимулюєекспортвітчизнянихтоварів.

>Поглибленняданихдиспропорцій уцінахможезавдатишкодинаціональнимпідприємствам, щопризводить до спадувиробництва тазростаннябезробіття. Длязапобігання такихситуацій державаможезастосовуватимеханізм тарифногорегулювання: задопомогоюзастосуванняввізногомита наімпортнітоварипідвищується їхніціна, щосприяєпідвищеннюконкурентоспроможностінаціональнихтоварів, аякщовиникаєнеобхідністьстриматиекспортпевнихтоварів із країни, держава черезмеханізмзастосуванняекспортногомитапідвищуєцінувітчизнянихтоварів донеобхідногорівня,якийзменшуєобсягиекспорту.

>Прикладомзастосування тарифногомеханізму як регулятораімпортує йоговикористанняУрядом США ізметоюзбалансуваннянаціональногоринкунафтопродуктів. Припадінніцін нанафтопродукти насвітовомуринку СШАвводятьзначнемито наімпорт,отримуючи при цьомудодатковінадходження, атакожстворюючисуттєвіперешкоди дляімпортерівдешевоїнафти. Уданійситуаціїкраїни-продавціпочинаючи нестизначнізбитки як відзниженняцін, то й відпадінняобсягівекспорту,вибираютьнаступну модельповедінки,зниженняобсягіввидобутку,тобтоскороченняпропозиції наамериканськийринок. Таким чином,реалізуєтьсярегулятивнафункціямита ізметоюстабілізаціїринку [4, з. 68].

>2.Фіскальна –формуєприбутковучастину бюджету.Застосуваннямитного тарифузавждивиконуєфіскальнуфункцію,оскількимитний тарифзавждиєподатком.Ефектфіску прямозалежить відмитної ставки.

>Якщо воннезначна, то іефект відданогоподатку невеликий, аякщорозмір ставкипідвищується, то іпосилюєтьсяподатковийефект.

>Моделівикористаннямитного тарифу ізметоювиконанняфіскальноїфункціїможуть бутинайрізноманітнішими. Одна із нихбазується наобов'язковомувпровадженнімитавідноснотоварів широкоговжитку, при цьому ставкимитаутримуються нанизькомурівні ізметоюмаксимізаціїмитнихнадходжень доДержавного бюджету.Низькі ставкимитазменшуютьможливостіпошукуконтрабанднихшляхів. У своючергу,широкеохопленняімпортниммитомвеликоїкількостітоварнихпозиційдаєможливість стране матірзначнінадходження до бюджету черезвеликіобсягитоварів [5, з. 3].

>3.Захисна –передбачаєформуваннябар'єрів, щоперешкоджаютьпроникненнютоварів намитнутериторію країни.Митний тариф засвоєюсуттювиконуєзахиснуфункціюнавіть тоді, коливітчизнянапродукція невступає впрямуконкуренцію ізіноземними товарами.Наприклад, коликраїнахочезнизитивалютнівитратисвоїхгромадян у зв'язку із проблемамиплатіжного балансу, владайде напідвищення ставокмита, й якнаслідокціни надеякііноземнітовари, хочаналогічніімпортозаміннівітчизнянітоваривідсутні, ізметоютимчасовогоскороченняспоживання. Отже,використаннямитного тарифузумовлюєодночаснудію якфіскальної, то йзахисноїфункції.Спостерігаєтьсяпевназакономірність:низькі ставкивикористовуються дляотриманняфіскальногоефекту ависокі – дляефектузахисту.

4.Стимулююча –створюєпередумови для збільшенняекспорту.

5. Політична –здійснюєекономічнийтиск наінші держави чинадаєїммитніпільги [5, з п'ятьма].

>Будь-які дії у сфері тарифногорегулювання,такі якзміни ставокмита,встановленнямитнихпільгщодо окремихтоварів чи групкраїн,мають упроцесі їхньогореалізаціїполітичнінаслідки.Виокремленняполітичноїфункціїєнедоцільним,оскільки восновілежить, як правило,економічнепідґрунтязастосуванняінструментіврегулюванняторгівлі, йвідповідніміри із боціінших державпередбачаютьскорішеполітичнінаслідки, ніжцілі.

>Відповідно Про.Єгоров [5, с.4]виділяєшістьфункцій, асаме:економічну,політичну,фіскальну,регулятивну,охоронну,адміністративну. Укожнійфункціїзазначаютьсяаспектизастосуваннямита. Уданомупідході восновірозмежуванняфункцій булирозглянутіокремівипадки процедурмитногооформлення танаслідки, а чи неосновні заподіяння, котріпередбачаються відзастосуваннямитного тарифу.

Під час перебуваннячергу Т. Мельник [7, з. 20]поряд ізфіскальною,протекціоністською,регуляторною чистабілізуючою,балансуючою таторговельно-політичноюфункціямитакожвиділяєконтрольну, щопроявляється вздійсненні Державоюжорсткого контролю запроходженнямтоварів через кордон. Ос-кільки,виникаєнеобхідність вчіткій,виваженійроботімитнихорганівщодоідентифікації товару,підрахунку йогокількості тавартості для документальногомитногооформлення йсплатимита.

>Деякіавторивиокремлюютьчотириосновніфункції,зокремапротекціоністську,фіскальну,балансувальну тарегулюючу.Підбалансувальноюфункцієюрозуміється, щомитоєзасобом покращання умів доступунаціональнихтоварів назарубіжні ринки тазапобіганнянебажаномуекспортутоварів [9, з 110].

>Аналізуючирізніпідходи довизначенняфункцій мст, можнасказати, що було бприділеноособливуувагупередумовамзастосуванняінструментів тарифногорегулювання,особливостям порядкумитногооформлення,можливимнаслідкам, щостосуютьсярізних сфер життя в широкомудіапазоні.Такедроблення можнапродовжувати,враховуючиіснуваннярізноманітнихзавдань, котріреалізуються задопомогоюмита. Алі усе ж таки таки їхні усі можнаоб'єднати у трьохвеликігрупи, й як результатвиокремитирегулятивну,фіскальну тазахиснуфункції.


>Висновки

Таким чином,митоявляє собою один ізголовнихвидівмитнихплатежів йвиступає уформіобов’язковоговнеску, щостягуєтьсямитними органами.

>Мито –це видмитного платежу, щостягується ізтоварів, котріперетинаютьмитний кордон держави (>ввезених, тихий, щовивозять чинадходять транзитом).Поряд із сутофіскальноюмитовиконує якстимулюючу, то йзахиснуфункцію.Захиснафункціямитаприпускаєформуваннябар’єрів, щоперешкоджаютьпроникненню натериторію державитоварів, болееконкурентоздатнихщодонаціональних чи в які держава незацікавлена.

>Мито носити характер непрямогоподатку, товідповідно до йогоприроди,митоєджереломпоповнення державного бюджету.Водночасфіскальнафункціядужетіснопереплітається ззахисною, йякщоіснує ставкамитавище занульовийрівень, томитосправляєвплив наімпортерів,якийпідвищуєтьсязалежно від збільшення ставкимита, й якнаслідокзростаєзахиснийефект.Такожмитовиконуєрегулюючуфункцію,оскількимитний тариф всвоємускладієдиференційованимзалежно відтоварів й від їхніпоходження, торезультатімитораціоналізує структуруекспортно-імпортнихоперацій.Залежно відкінцевихцілей, щопоставлені Державою,використовуючирізні ставкимитазалежно відступеняобробкитоварів (>сировина,напівфабрикати,готовівироби), можнастимулювативвезення однихтоварів,одночаснообмежуючиввезенняінших, атакожпідсилитизахиснийефект дляпевнихгалузей національноїекономіки.


Списоквикористаноїлітератури

1. Закон України «Прозовнішньоекономічну діяльність» (ззмінами йдоповненнями). //ВідомостіВерховної Заради України (ВВР). – 1991. – №29. – ст. 377.

2. Закон України «ПроЄдиниймитний тариф» (ззмінами йдоповненнями). //ВідомостіВерховної Заради України (ВВР). – 1993. – №19. – ст. 259.

3. ГребельникО.П.Митнерегулюваннязовнішньоекономічноїдіяльності. – До.: Центрнавчальноїлітератури, 2005. – 696 з.

4.Дубініна А.А.,Сорокіна С.В. Основимитної справ в Україні:Навчальнийпосібник. – До.:Професіонал, 2004. – 360 з.

5.Єгоров Про.Функціональна системамитно-тарифногорегулювання наетапіінтеграції України до СОТ //ВісникАМСУ. – 2004. – №1. –С.3-12.

6.ЖорінФ.Л.Правовіосновимитної справ в Україні:Навчальнийпосібник. – До.:КНЕУ, 2001. – 241 з.

7. Мельник Т. М.Зовнішняторгівля України: стан тапроблеми //Формуванняринковихвідносин в Україні. – 2004. – №2. – З. 20-24.

8.Митний кодекс України танормативно-правовіакти, щорегулюють йогозастосуванняУпоряд.:П.В. Пашко, В.П. Науменка. Зб. док. – До.: Знання, 2004. – 1173 з.

9.Митнерегулювання /Голомовзий В.М.,ПанковаЛ.А.,Григор'євО.Ю. таін. – Львів: Львівскаполітехніка, 2004. – 240 з.

>10.Науменко В.П., ПашкоП.В., Руссков В.А.Митнерегулюваннязовнішньоекономічноїдіяльності в Україні. –2-ге вид., перероб. йдоп. – До.: Знання, 2006. – 394 з.


Схожі реферати:

Навігація