Реферати українською » Таможенная система » Експертиза в митній справі Республіки Білорусь


Реферат Експертиза в митній справі Республіки Білорусь

Страница 1 из 3 | Следующая страница

1. ЕКСПЕРТИЗА ІТОВАРНАЯ ЕКСПЕРТИЗА:ПОНЯТИЕ ІКЛАССИФИКАЦИЯ

Експертиза — це дослідження будь-яких питань, вирішення яких вимагає спеціальних знань, з наданням мотивованого укладання [>3,стр.26].

Проведення експертизи доручається експертам (від латинського словаexpertus - досвідчений). Експертами може бути досвідчені фахівці, вчені, які володіють спеціальними фахових знань, необхідні вирішення питань і завдань експертизи. Експерти повинні добре знати області досліджуваних явищ, мати досвід роботи у цих галузях.

Залежно від цілей і завдань експертиза ділиться на: екологічну, економічну, товарну, технологічну, судово-правову, сертифікаційну. [11]

Екологічну експертизу здійснюється з оцінки показників, характеризуючих властивості об'єкта впливати на людини (безпеку) й довкілля (екологічність) у процесі споживання. У зв'язку з цим можна назвати санітарні, гігієнічні, ветеринарні, фітосанітарні, карантинні показники.

Економічна експертиза проводиться з економіки з метою виявити фактичний стан справ України та обставин вирішення питань, що виникають у процесі правовідносин.

Технологічна експертиза здійснюється з метою дослідження технології обробки сировини, напівфабрикатів, готових виробів. Проводиться оцінка відповідності технологічним режимам, правильність вибору необхідного устаткування, моделей, інструментів, і т. буд.

Судово-правова експертиза проводиться гаразд відповідно до процесуальному законодавству для встановлення фактичних даних із матеріалів кримінальної або права громадянського справи.

Експертиза у сфері сертифікації здійснюється за цілої низки напрямів діяльності: сертифікація продукції, послуг, виробництв, систем якості, акредитація випробувальних лабораторій.

Товарна експертиза – самостійне дослідження об'єкта експертизи (товару), проведена компетентним фахівцем (експертом) з урахуванням об'єктивних фактів для одержання достовірного рішення поставленого завдання.

Для проведення експертизи товарів створюються експертні комісії, які, зазвичай, складаються з цих двох груп: експертної та ініціативною робочою. Професійний склад парламенту й чисельність фахівців, які входять у ці групи, їх структур та організаційні принципи організації залежить від цілей і етапів експертизи, особливостей що оцінюється товару (вироби), умов проведення експертизи й встановлюються нормативними документами.

Товарна експертиза, як специфічний вид діяльності, пов'язані з проведенням аналізу та оцінки якості товару, вимагає застосування експертних методів з урахуванням досліджень, і обліку результатів випробувань. Основні компоненти експертизи: суб'єкт, об'єкт, критерії, методи, процедури і результати.

Об'єктом експертизи, є споживчі властивості товарів, що проявилися за її взаємодії з суб'єктом —человеком-потребителем у процесах споживання.

Критерії, використовувані під час аналізу й оцінки споживчих властивостей товарів, поділяються на загальні та конкретні. Загальні критерії — це сформовані у суспільстві ціннісні норми і її уявлення, керуючись якими експерти судять про споживчої цінності товару. Конкретні критерії — це реальні вимоги до якості товарів цього виду, зафіксовані у вітчизняних чи зарубіжних нормативно-технічних документах, і навіть сукупність базових значень показників, характеризуючих якість планованої чи проектованої продукції, реальних виробів, які у країні або і т.д.

Залежно від цілей експертизи чи аналізованих показників експерти можуть приймати відвідувачів чи кілька різних критеріїв.

Під час проведення експертизи окремих груп споживчих властивостей товару часом експерти формулюють також ціннісну шкалу як базових рядів зразків. Цей специфічний вид критеріїв, використовуваний, зокрема за експертизі естетичних властивостей товарів, є ряд виробів аналогів, упорядкованих за рівнем їхнього якості і розділених на групи.

Методи проведення експертизи споживчих властивостей товарів може бути згруповані з урахуванням різних підстав. Для класифікації методів вибрано дваоснования[1, стор. 26].

Першою підставою класифікації служать відмінності, зумовлені специфікою об'єкта експертизи на стадіях розробки (технічне завдання, проект, досвідчений зразок) і експлуатації (засіб праці, предмет споживання).

Другим підставою класифікації методів служать відмінності, зумовлені підходом фахівців до вирішення що стоять завдань і набором коштів, що використовуються розв'язання. Це підставу обумовлює розподіл загальних методів на комплексні й оперативніші з наступним виділенням експертних, соціологічних ірасчетно-инструментальних методів.

Для кожної групи загальних методів (комплексних і оперативних) і кожного виду експертних методів виявляється набір приватних методів. При оперативному проведенні експертизи соціологічні дослідження замінюються експертними оцінками чи взагалі проводяться, а використаннярасчетно-инструментальних методів обмежена етапом аналізу досвідченого зразка і виробів виробництва у процесі їх експлуатації. Під час проведення комплексної експертизи, поруч із використанням експертних ірасчетно-инструментальних методів, проводяться дослідження процесу споживання, опитування споживачів, вивчаються умови споживання тощо.

Отже, представлена класифікація методів експертизи споживчих властивостей включає у собі розкриття загальних методів через сформовані практично види експертних робіт.

Попри велику кількість існуючих методів проведення експертизи властивостей товарів, головним є експертний метод, застосовуваний як вирішення від ділових питань експертизи, так проведення їх у цілому, особливо отримання підсумкових результатів. У цьому використовуються дві основні різновиду методу, різняться за складом експертів і виконуваних процедурам:

• метод ведучого експерта групи

• метод комісії.

Проведення експертизи споживчих властивостей товарів вимагає виконання низки етапів і операцій, лад і зміст яких визначається цілями експертизи, виглядом досліджуваного товару, складністю функціонального процесу, у якому бере участь даний товар. У випадку експертиза споживчих властивостей і двох етапів:

• аналізу з метою забезпечення експертів всієї необхідною інформацією якість товару винесення ними оціночних суджень;

• оцінки, що грунтується на результатах аналізу та містить характеристику споживчого рівня якості товару і її обгрунтування.

Залежно від об'єкта аналізу, термінів, обсягу, оцінки товарна експертиза ділиться на комплексну і оперативну.

Комплексна експертиза споживчих властивостей проводиться для усебічне вивчення з оцінкою якості груп однотипних товарів, випущених серійно масової споживання. Тому проводити таку експертизу орієнтує експертів на системний, комплексний підхід до аналізу об'єкта оцінки.Оцениваемий об'єкт у складних та численних взаємозв'язках зчеловеком-потребителем та її предметним оточенням. У процесі експертизи формуються критерії оцінки, відбираються базові зразки й економічні показники якості. Тому комплексні експертизи дозволяють отримати як науковий, пізнавальний, а й певний методичний і нормативний матеріал, необхідний проведення інших напрямів експертиз.

Оперативна експертиза полягає в результатах попередньо проведеної комплексної експертизи. Вона дозволяє експертам скоротити терміни експертизи, зберігаючи глибину й обгрунтованість експертнихзаключений[2, стор. 29].

Особливістю оперативної експертизи є передусім проведення як у основних стадіях розробки нових товарів (технічне завдання,проектно-конструкторская документація, досвідчений зразок), і у процесах масового випуску та споживання продукції, включаючи атестацію вироби з категоріям якості.

Залежно від сфери застосування і стадії товароруху, товарна експертиза буває контрактна (договірна), митна, страхова, банківська, консультаційна, споживацька (товарознавча,оценочная).[11]

Контрактна – експертиза з виконання умов договору, т. е. проводиться експертиза кількості і забезпечення якості товарів,предотгрузочного стану транспортних і технічних засобів, дефектності, відповідності НП та інших.

При митної експертизі виконується перевірка країни походження, характеристики товару, ідентифікація, розрахунки норм виходу продукту переробки, і навіть витрати сировини й ідентифікація продукту переробки.

Страхова експертиза — оцінка страхового шкоди в вартісному вираженні з урахуванням втрат якості чи фактичного якості в разі настання страхового події.

Консультаційна констатує причини ушкодження, дефектів товару.

Банківська визначає кількість, якість і орієнтовну вартість майна, переданого під заставу з урахуванням рівня якості, сезонності тощо. буд.

Споживча (товарознавча, оцінна) — оцінка споживчих властивостей по органолептичними, мікробіологічними, фізико-хімічним, безпеки, і навіть показниками кількісних характеристик, здійснювану шляхом проведення випробувань (вимірів) чи опитування, і навіть зіставленням фактичних даних із інформацією маркування,ТСД чи інших документів [>6,ст.83].

Отже, у розділі представлена найбільш загальна і розгорнута класифікація експертиз. Вона загальних судженняхавторов-исследователей цієї теми з об'єктивної власної коригуванням. Запропонована класифікація необхідна задля її подальшого розуміння й універсального визначення походження, місця та взаємозв'язку митної експертизи у системі загальної площі і товарної експертизи.


2.ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЕКСПЕРТИЗА

>Товароведческая експертиза в митному справі є найбільш об'ємної, великої та об'єктивної, коли постає запитання в споживчих властивості товарів, які підпадають під компетенцію митних органів.

>Товароведческая — це експертиза якості товару, зокрема уже вживаного, що визначає причини освіти дефектів, відсоток зниження якості від дефектів, проводить оцінку якості, кількості і з урахуванням рівня якості, гарантійний термін і термін придатності, оцінку транспортних засобів із урахуваннямизносов, відповідності маркування данимТСД,НТД та інших.

>Товароведческая експертиза передбачає оцінку всіх основних характеристик товару і то, можливо:

1. кількісна;

2. якісна;

3. асортиментна;

4. документарний;

5. комплексна.

>Количественная експертиза, на відміну приймання за кількістю, проводиться незалежні експерти, що забезпечує достовірність, а результати мають бути прийняті як остаточні і постачальником і споживачем. У процесі експертизи експерт повинен керуватися Цивільним кодексом РБ ознайомлюватися з усіма документами товару: договір про поставки, договір купівлі-продажу, товарно-супровідні документи, нормативно-технічна документація (ГОСТ, ТУ, СТБ, СТП, рецептури) тощо.

При експертизі упакованих товарів необхідно враховуватиме й те що, що й кількісна характеристика включає масу самого товару (нетто), масу товару з упаковкою (брутто), масузатаренного товару. Виходячи з цього застосовують прямі (суцільного перерахунку, переважування, виміру за обсягом, довжині, щільності та інших.) й опосередковані (проводяться розрахунковим шляхом) методи дослідження.

Результати кількісної експертизи можуть бути оскаржені одній з зацікавлених сторін перебуває й у разі призначається контрольна експертиза, яка при нагоді підтвердить чи спростувати результати першої. Проте нові висновки би мало бути аргументовані. Результати контрольної експертизи, є остаточними і оскарженню не підлягають.

Якісна експертиза – оцінка якісних характеристик товару задля встановлення відповідності їх вимогам державних тих нормативних документів. Її проводять коли аграрії здають, приймання чи помирають після тривалого зберігання товару складі, або за виявленні прихованих технічних недоліків у процесі зберігання (зазвичай терміни пред'явлення претензій постачальнику вже минули). Також її проводять в оцінці зразків нових товарів перед серійним виробництвом. Для продуктів харчування якісна експертиза за ряду показників: органолептичними (дегустація), фізико-хімічним, безпеки (мікробіологічними, токсичності, зараженості шкідниками, змісту сторонніх шкідливих домішок, радіонуклідів, солей важких металів).

Асортиментна експертиза – оцінка експертом кількісних і якісних характеристик товару для встановлення їх асортиментної приналежності. Її проводять лише тоді виникнення розбіжностей між постачальником і покупцем.

Документальна експертиза – оцінка експертом товарознавчих характеристик товару, спрямовану встановлення відповідності заявленим постачальником за договорами, контрактами чи відображеним втоваросопроводительних, технічних та інших документах натовар[6].

Комплексна експертиза – оцінка експертом всіх характеристик товару виходячи з випробувань, і аналізу документів. Крім товарознавчих, вони можуть включати вартісні характеристики. Така експертиза проводиться, коли необхідно всебічно оцінити товар, враховуючи позиції зацікавлених осіб і кон'юнктуру.

Комплексна експертиза широко застосовується у комісійної торгівлі, при експортно-імпортних операціях, під час укладання на продаж товарів за зразками, покупці великих партій. Вона містить чотири перелічені вище, і навіть може використовувати методи технологічної та інших експертиз.

>Товароведческая експертиза, на відміну товарної, має які конкретизовано елементи.

Суб'єктом експертизи є експерт чи група експертів, які притягнуто до його виконання.

Об'єктами можуть виступати як споживчі властивості товарів, і тара, упаковка, торгове і технологічний устаткування, інвентар, сировину й матеріали.

Критеріями єконкретно-реальние вимоги до якості, і навіть базові зразки і екологічні показники.

Існує розмаїтість методів (експертний, фізико-технічний, хімічний, біологічний, математичний та інших.) та способів (за стандартом, по ТУ, за специфікацією, на зразок, попереднім оглядом, за змістом окремих речовин, у товарі, після виходу готової продукції, по справедливому середньому якості, визначення якості зернових, щодо окремих частинам товару, з фарбування, за запахом, способом «>тель-кель» (>фр.) – постачання товару таким, «яким вона є») визначеннякачества[1].

Процедура експертизи – послідовність операцій, кількість, лад і зміст дій процесу експертизи.

Результат – зафіксований особливим способом підсумок роботи експерта.

>Товароведческая експертиза проводиться у трьох етапу.

На підготовчому етапі розглядаються підстави щодо, приймають рішення з приводу створення експертної комісії, її структурі, складі, визначаються цілі й завдання. Підставою спершу проведення експертизи служить заявка встановленої форми від замовника в бюро товарознавчих експертиз. Усі заявки реєструються у журналі експертної організації, після чого із них приймають рішення. Експертиза продовольчих товарів повинна проводиться пізніше 24 годин для швидкопсувних і 72 годин інших продуктів. Інакше у проведенні експертизи, розв'язання має мотивуватися в 3-х денний термін, а, поскоропортящимся – на час подання заявки, що у журналі реєстрації. Що стосується задоволення заявки – організація призначає експерта та видає наряд для проведення експертизи. Експерт попереджає замовника проведення необхідних підготовчих заходів. Замовник зобов'язаний підготувати робоче місце, кошти, документи, устаткування, товар й забезпечити щодо нього доступ, виділити працівників допоміжних операцій, дбати про безпеку.

З часу явки експерта до замовника починається основний етап експертизи. Експерт зобов'язаний старанно перевірити справжність та відповідність документів товару. За відсутності усіх необхідних документів виникає запитання про можливість проведення експертизи, який вирішується за узгодженням із керівництвом експертної організації, і якщо це пояснити неможливо, то експерт вирішує самостійно. Експерт піддає експертизі лише те товар і те його кількість, яке у наряді. У процесі він веде суцільні чи вибіркові перевірки. Свої дії і проміжні результати експерт фіксує у робітничій зошити. За необхідності проведення лабораторних випробувань експерт відбирає у порядку зразки, упаковує їх, пломбує і як акт відбору зразків встановленої форми. Результати лабораторних досліджень оформляються протоколом випробувань.

На завершальний етап аналізуються і оцінюються отримані результати, проводиться їх документальне оформлення. Останнє здійснюється шляхом заповнення акта встановленої форми, який має низку різновидів залежно від особливостей експертизи. Найпоширенішою та повної є «Форма 3» (Додаток А). Оригінал акта заповнюється експертом державною мовою, рукою чи друковано, за правилами (Додаток Б) і складається з 3-х частин: протокольної, констатуючій і укладання. За відсутності відомостей для протокольної частини, вона заповнюється, а констатуючій дається пояснення цього.

У констатованій частині даються інформацію про отриманні документів, товару, умов і проведених операції з результатами. Вона підписується усіма учасниками (постачальника, покупця) іекспертом(ами). Що стосується незгоди кожного учасника із

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація