Реферати українською » Таможенная система » Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та Його Ефективність


Реферат Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та Його Ефективність

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Київськийславістичнийуніверситет

>Інститутекономіки та менеджменту

Кафедраекономіки тауправління


>КУРСОВАРОБОТА

>МИТНЕРЕГУЛЮВАННЯЕКСПОРТУ ТАІМПОРТУПОСЛУГ УУКРАЇНІ ТАЙОГОЕФЕКТИВНІСТЬ

>Київ – 2007


>ЗМІСТ

>ВСТУП

>РОЗДІЛ 1.МЕТОДОЛОГІЧНІЗАСАДИФОРМУВАННЯСИСТЕМИМИТНОГО КОНТРОЛЮ ПРИЗДІЙСНЕННІЕКСПОРТНОІМПОРТНИХОПЕРАЦІЙНАДАННЯЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХПОСЛУГПІДПРИЄМСТВАМИ

1.1Сутність тазаконодавче полі тарифного та нетарифногорегулюваннязовнішньоїторгівлі в Україні

1.2Сутністьмитнихрежимів тадокументальноїорганізаціїмитного контролю навнутрішніхмитницях приекспорті-імпортітоварів тасупутніхпослуг

1.3Особливостівизначеннясупутніхпослуг втехнологічних процесівекспорту-імпорту якосновимитних процедур та процедуроподаткування

>РОЗДІЛ 2.АНАЛІЗЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ “>УКРАЇНСЬКАГОРІЛЧАНАКОМПАНІЯNEMIROFF” ТАОРГАНІЗАЦІЇПРОХОДЖЕННЯМИТНОГО КОНТРОЛЮ ПРИЕКСПОРТІ –ІМПОРТІТОВАРІВ ТАСУПУТНІХТРАНСПОРТНИХПОСЛУГ

2.1Загальна характеристикадіяльності ЗАТ “УкраїнськагорілчанакомпаніяNEMIROFF” тамитного відділення підприємства

2.2Організація татехнологіябізнес-процесівпроходженнямитного контролю приекспортігорілчаноїпродукції ЗАТ “УкраїнськагорілчанакомпаніяNEMIROFF”

2.3Організація татехнологіябізнес-процесівпроходженнямитного контролю приімпортіобладнання тавитратнихматеріалів длявиробництвагорілчаноїпродукції ЗАТ “УкраїнськагорілчанакомпаніяNEMIROFF”

3.СУТНІСТЬ ТАОСНОВНІПРИНЦИПИНАДАННЯСУПУТНІХПОСЛУГ ПРИЗДІЙСНЕННЯАВТОМОБІЛЬНИХТРАНСПОРТНОЕКСПЕДИЦІЙНИХОПЕРАЦІЙ УЗОВНІШНІЙТОРГІВЛІ

3.1Сутністьтранспортних татранспортно-експедиційнихоперацій

3.2 >Ліцензійніумовипровадженнягосподарськоїдіяльності ізнаданняпослуг ізперевезеннявантажівавтомобільним транспортом

>ВИСНОВКИ

СПИСОКВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ

>ДОДАТКИ


>ВСТУП

>Актуальність тимикурсової роботиполягає до того, щонаданнясупутніхекспортно-імпортнихпослугміжнароднихперевезеньвантажівавтомобільним транспортомвідповідно в Україну ізпитаньміжнароднихавтомобільнихперевезеньздійснюютьсяміж пунктамивідправлення тапризначення, один із які чиобидварозташовані за межами територї України.

>Міжнароднимперевізником (>міжмитницями врізнихкраїнах) тамитнимперевізником (>міжвнутрішньою таприкордонноюмитницями)вантажівавтомобільним транспортомєсуб'єктпідприємницькоїдіяльності,якийздійснюєтакеперевезеннявідповідно в Україну,ліцензії та договору проперевезеннявантажуавтомобільним транспортом, щовикористовується ним назаконнихпідставах.

>Об’єктомдослідженькурсової роботиєекономічнівідносини, щовиникли впроцесінаданняпослугміжнароднихавтомобільнихперевезень.

Предметомдослідженькурсової роботи був організаціядіяльностіміжнародногоавтоперевізника притранспортировіпродукціїфірми “>NEMIROFF” ізвнутрішньоїВінницькоїтаможні доОдеськогопорту(митнийперевізник) та притранспортуванніпродукції вПольщу таКазахстан(міжнароднийперевізник).

>Метоюдослідженькурсової роботи бувоцінка правовим полем татехнологіїнаданняпослуг вдіяльностіміжнародного тамитногоавтоперевізника.


>РОЗДІЛ 1.МЕТОДОЛОГІЧНІЗАСАДИФОРМУВАННЯСИСТЕМИМИТНОГО КОНТРОЛЮ ПРИЗДІЙСНЕННІЕКСПОРТНОІМПОРТНИХОПЕРАЦІЙНАДАННЯЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХПОСЛУГПІДПРИЄМСТВАМИ

 

1.1Сутність тазаконодавче полі тарифного та нетарифногорегулюваннязовнішньоїторгівлі в Україні

 

>Міжнароднеекономічнеспівробітництвоє одним зголовнихфакторіврозвиткуекономікикожної країни .Економічні таправовіосновизовнішньоекономічноїдіяльності (зовнішньоекономічної діяльності) в Українірегламентовані Законом “Прозовнішньоекономічну діяльність” [9].

>Зовнішньоекономічна діяльність –це діяльністьсуб'єктівгосподарськоїдіяльності України таіноземнихсуб'єктівгосподарськоїдіяльності,побудована навзаємовідносинахміж ними, щомаємісце як на територї України, то й заїї межами.

>Майжеусівиди зовнішньоекономічної діяльностівідображені векспорті таімпортітоварів йпослуг.

Рольміжнародноїторгівлі врозвитку національноїекономікиполягає до того, що вонаєзасобомрозвиткуспеціалізації йконцентраціївиробництва,підвищенняпродуктивностіресурсів, збільшенняобсягівнаціональноговиробництва йдобробуту населення.

>Державнерегулюванняміжнародноїторгівлімаєзабезпечувати :

захистекономічнихінтересів України тазаконнихінтересівсуб'єктівзовнішньоекономічноїдіяльності;

>створеннярівнихможливостей длясуб'єктівзовнішньоекономічноїдіяльностірозвивати усівидипідприємницькоїдіяльностінезалежно від формвласності та усінапрямивикористаннядоходів йздійсненняінвестицій;

>заохоченняконкуренції таліквідаціюмонополізму в сферізовнішньоекономічноїдіяльності.

>Незважаючи протягом усьогопереконливістьаргументів накористьвільноїторгівлі, удійсності на цьому шляхуіснує великакількістьдержавнихрегулюючихбар'єрів [1] , [3]:

>Мито.Митоєакцизнимподатком наімпортнітовари; воно таможевводитися ізметоюодержаннядоходів чи длязахистувнутрішньогоринку.Фіскальнімита, як правило,застосовуються увідношеннівиробів, що невиробляютьсяусередині країни. Ставкифіскальногомита в основномуневеликі,їхньоюметоює забезпечення бюджетуподатковиминадходженнями.Протекціоністськімитапризначені длязахистумісцевихвиробників відіноземноїконкуренції. Хочапротекціоністськімита, як правило,недостатньовисокі дляприпиненняімпортуіноземнихтоварів, смердоті все-такиставлятьіноземного виробника вневигіднеконкурентнеположення приторгівлі навнутрішньомуринку.

>Імпортніквоти. Задопомогоюімпортних квотвстановлюютьсямаксимальніобсягитоварів, щоможуть бутиімпортовані заякийсьперіод години. Частоімпортніквотивиступають болееефективнимзасобомстримуванняміжнародноїторгівлі, ніжмита.Незважаючи нависокімита,визначений товарможеімпортуватися великікількостях.Низькі жімпортніквотицілкомзабороняютьімпорт товару понадвизначенукількість.

>Нетарифнібар'єри.Піднетарифнимибар'єрамирозуміється системаліцензування,створенняневиправданихстандартівякостіпродукції й його безпеки чи простобюрократичнізаборони вмитних процедурах. Так,Японія йєвропейські країнижадають відімпортеріводержанняліцензій.Обмежуючивипускліцензій, можнаефективнообмежуватиімпорт.Саме такзробилаВеликобританія,заборонившиімпортвугілля.

>Добровільніекспортніобмеження.Вониєдещоновоюформоюторговихбар'єрів. Так,японськіавтомобілебудівники подпогрозоювведенняСполученими Штатами болеевисокихтарифів чинизькихімпортних квотпогодилися навведеннядобровільнихекспортнихобмежень насвійекспорт США.

>Митнерегулюваннязовнішньоекономічноїдіяльності в Україніздійснюється згідно ізМитним Кодексом України [1],Митним тарифом України [3] таміжнародними договорами України.

>Митний кодекс України [1]визначаєпринципиорганізаціїмитної справ в Україні ізметоюстворення умів дляформуванняринковоїекономіки тазростанняактивностізовнішньоекономічноїдіяльності наосновієдностімитної територї, мст тамитнихзборів.

>Митнатериторія України, до тогочислі територїштучнихостровів, установок таспоруд, щостворюються векономічній (>морській)зоні України, надякими Українамаєвиключнуюрисдикціющодомитної справ,становитьєдинумитнутериторію.

>Митний кордон –межімитної територї Україниємитним кордоном України.Митний кордон Україниспівпадає іздержавним кордоном України, завинятком міжспеціальнихмитних зон.Межі територїспеціальнихмитних зонєскладовоючастиноюмитного кордону України.

>Спеціальнімитнізони на територї Україниможутьстворюватися якспеціальнімитнізонирізного типу. Статус татериторіязазначених зонвстановлюютьсяВерховноюРадою Українивідповідно в Україну проспеціальнімитнізони.

>Спеціальнімитнірежими Українаможеукладати із державамидвосторонні табагатосторонні домов, котрі наосновівзаємностівстановлюютьспеціальнімитнірежими, щопередбачаютьпільговіумови длясуб'єктівзовнішньоекономічноїдіяльності України таіноземнихсуб'єктівгосподарськоїдіяльностіцих держав.

>Види контролю запереміщеннямтоварів таіншихпредметів черезмитний кордон Українитовари таіншіпредмети, щопереміщуються черезмитний кордон України,окріммитного контролю,можутьпідлягатисанітарному, ветеринарному,фітосанітарному,радіологічному таекологічному контролю.

>Митний контрольздійснюєтьсяслужбовими особамимитниці шляхомперевіркидокументів, необходимих для такого контролю,митногоогляду (>оглядутранспортнихзасобів,товарів таіншихпредметів,особистогоогляду),переогляду,облікупредметів, котріпереміщуються черезмитний кордон України, аінших формах, що несуперечать законам України.

>Обкладеннямитомтоварів таіншихпредметів, щопереміщуються черезмитний кордон України,здійснюєтьсявідповідно в Україну "ПроМитний тариф України" [3].

>Митний тариф України [3]цесистематизованийзвід ставокмита,якимобкладаютьсятовари таіншіпредмети, щоввозяться намитнутериторію України чививозяться замежіцієї територї.

>Митний тариф Українибазується наміжнародновизнаних нормах йрозвивається у напрямкумаксимальноївідповідності дозагальноприйнятих уміжнароднійпрактиціпринципів й правилмитної справ.

СтавкиМитного тарифу Україниєєдиними для всіхсуб'єктівзовнішньоекономічноїдіяльностінезалежно від формвласності,організаціїгосподарськоїдіяльності татериторіальногорозташування, завиняткомвипадків,передбачених законами України таїїміжнародними договорами.

>Мито, щостягуєтьсямитницею,являє собоюподаток натовари таіншіпредмети, котріпереміщуються черезмитний кордон України.

У Українізастосовуютьсятаківидимита:

>адвалерне, щонараховується увідсотках домитноївартостітоварів таіншихпредметів, котріобкладаютьсямитом;

>специфічне, щонараховується увстановленомугрошовомурозмірі наодиницютоварів таіншихпредметів, котріобкладаютьсямитом;

>комбіноване, щопоєднуєобидвацівидимитногообкладення.

>Встановленняпільг та зміну ставокмита, до тогочислі напредметиособистогокористування,здійснюютьсяВерховноюРадою України заподаннямКабінету міністрів України.

>Ввізнемитонараховується натовари таіншіпредмети при їхньоговвезенні намитнутериторію України.

>Вивізнемитонараховується натовари таіншіпредмети при їхнівивезенні замежімитної територї України.

>Сезоннемито наокремітовари таіншіпредметиможевстановлюватисясезонневвізне йвивізнемито на рядків не понадчотирьохмісяців із моменту їхнівстановлення.

>Особливівидимита ізметоюзахистуекономічнихінтересів України, українськихвиробників та увипадках,передбачених законами України, уразіввезення намитнутериторію України йвивезення замежіцієї територїтоварівнезалежно відіншихвидівмитаможутьзастосовуватисяособливівидимита:

>спеціальнемито;

>антидемпінговемито;

>компенсаційнемито.

>Нарахуваннямита натовари таіншіпредмети, щопідлягаютьмитномуобкладенню,провадиться набазі їхнімитноївартості,тобтоціни, котрафактичносплачена чипідлягаєсплаті них на даний моментперетинумитного кордону України. Привизначеннімитноївартості донеївключаютьсяціна товару,зазначена врахунку-фактурі, атакожтакіфактичнівитрати,якщо їхні не включено дорахунку-фактури:

натранспортування,навантаження,розвантаження,перевантаження тастрахування до пунктуперетинумитного кордону України;

>комісійні таброкерські;

платувикористанняоб'єктівінтелектуальноївласності, щоналежить доданихтоварів таіншихпредметів й котра винна бути оплаченаімпортером (>експортером) прямо чипобічно якумова їхніввезення (>вивезення).

>Основніметодимитного нетарифногорегулюваннязовнішньоекономічноїдіяльності :

1)Ліцензування йквотуванняекспорту таімпортузапроваджуються в Українісамостійно вособіїїдержавнихорганів такимвипадках [1]:

вразірізкогопогіршеннярозрахункового балансу України,якщонегативне сальдо йогоперевищує навідповідну дату 25процентів відзагальноїсумивалютнихвимог України;

вразідосягненнявстановленогоВерховноюРадою Українирівнязовнішньоїзаборгованості;

вразізначногопорушеннярівноваги попевних товарах навнутрішньомуринку України, особливо посільськогосподарськійпродукції, продуктахрибальства,продукціїхарчовоїпромисловості тапромислових товарах народногоспоживанняпершоїпотреби;

принеобхідності забезпечитипевніпропорціїміжімпортною тавітчизняноюсировиною увиробництві;

принеобхідностіздійсненнязаходів увідповідь надискримінаційні діїінших держав;

вразіпорушеннясуб'єктомзовнішньоекономічноїдіяльностіправових нормцієїдіяльності,встановленихцим Законом (>запроваджується яксанкція режимліцензування);

>відповідно доміжнароднихтоварнихугод, котріукладає чи до якіприєднується Україна (>запроваджується режимквотування).

2)Квотуванняздійснюється шляхомвстановлення режимувидачііндивідуальнихліцензій ,причомузагальнийобсягекспорту (>імпорту) за межі не виненперевищуватиобсягу установленоїквоти. У Українізапроваджуютьсятаківидиекспортних (>імпортних) квот (>контингентів):

>глобальні;

>групові;

>індивідуальні;

>антидемпінгові;

>компенсаційні;

>спеціальні.

Покожному виду товаруможевстановлюватисьлише одна часткаквоти.

3)Ліцензії. У Українізапроваджуютьсятаківидиекспортних (>імпортних)ліцензій:

>генеральна;

>разова (>індивідуальна);

>відкрита (>індивідуальна);

>антидемпінгова (>індивідуальна);

>компенсаційна (>індивідуальна);

>спеціальна (>індивідуальна).

Покожному виду товарувстановлюєтьсялише одна часткаліцензії.

4)Митніпільги.

6)Попередніімпортнідепозитивнесеннясуб'єктамизовнішньоекономічноїдіяльності набезпроцентнірахунки у банках, котріобслуговують їхнього на територї України, наперіод від моментунабрання договорами (контрактами), що нимиукладаються,юридичноїсили до моментупроходження товарами, щопоставляються згідно ззазначеними договорами (контрактами), черезмитний кордон України чипередачітоварівіноземнимисуб'єктамигосподарськоїдіяльності на територї України,грошовихкоштів увалюті договору (контракту) всумі,визначеній увстановлених відсотках довартостівідповідного договору (контракту);

7)Заборона окремихвидівекспорту таімпорту

8)Встановлення державноїмонополії надеяківидиекспорту-імпортутоварів.

9) Заходь увідповідь надискримінаційніта/абонедружні діїінших держав,митнихсоюзів чиекономічнихугруповань.

10)Обмеженняреекспорту.Забороняєтьсяреекспорттоварів,імпортованих зарахунокДержавного валютного фонду України тавалютнихфондівмісцевих Радий народнихдепутатів України.

11)Спеціальніекономічнізони


1.2Сутністьмитнихрежимів тадокументальноїорганізаціїмитного контролю навнутрішніхмитницях приекспорті-імпортітоварів тасупутніхпослуг

 

>Митний режимцесукупність норм, щовстановлені законами ізпитаньмитної справ ізалежно відзаявленої метипереміщеннятоварів йтранспортнихзасобів черезмитний кордон Українивизначають порядок такогопереміщення таобсягмитних процедур, котрі при цьомуздійснюються [1].

>Декларантсамостійнообираємитний режим, уякийрозміщуютьсятовари,відповідно до мети їхньогопереміщення черезмитний кордон України, й напідставідокументів, щоподаютьсямитному органу дляздійсненнямитного контролю імитногооформлення (>стаття 186Митного кодексу України [1]).Змінамитного режимудопускається заумовивиконання всіхналежних процедурщодозаявленого режиму,дотриманнявимогзаконодавстващодотарифних йнетарифнихзаходіврегулювання таподаннямитному органу дляздійсненнямитного контролю тамитногооформленнятоваріввідповіднихдокументів, щопідтверджують заяв режим.

>Митним кодексом України передбаченезастосування такихмитнихрежимів [1]:

-імпорту;

-експорту;

- транзиту;

-тимчасовоговвезення (>вивезення);

-митного складу;

-реімпорту;

-реекспорту;

-спеціальноїмитноїзони;

- магазинубезмитноїторгівлі;

-переробки намитній територї України;

-переробки за межамимитної територї України;

-знищення чируйнування;

-відмови накористь держави.

1)Імпорт

>Імпортмитний режим,відповідно доякоготовариввозяться намитнутериторію України длявільногообігу безобмеження рядок їхніперебування націй територї таможутьвикористовуватися безбудь-якихмитнихобмежень (>стаття 188Митного кодексу України [1]).

>Цеймитний режимзастосовується дотоварів, щоввозяться в Україну напідставізовнішньоекономічнихдоговорів (>контрактів)купівлі-продажу, проздійсненнябартерних (>товарообмінних)операцій, дотоварів щовикористовуються длявзаєморозрахунків под годинупроведенняоперацій іздавальницькоюсировиною, дотоварів, щоввозяться дляформуваннястатутного фондупідприємств ізіноземнимиінвестиціями чиввозяться напідставідоговорів проспільнуінвестиційну діяльність, аіншихпередбаченихзаконодавствомвипадках. Приздійсненнібартерних (>товарообмінних)операційоформленню вмитномурежиміімпортупідлягаєімпортначастинатоварів, щонадходять в Україну забартерним договором (контрактом).

>Розміщеннятоварів умитний режимімпортупередбачає:

>поданнямитному органудокументів, щозасвідчуютьпідстави таумовиввезеннятоварів намитнутериторію України (>оформленнятоварівздійснюється ізвикористаннямВМДІМ 40);

>сплатуподатків йзборів,якимитовариобкладаютьсявідповідно в Україну под годинуввезення намитнутериторію України;

>дотриманнявимог,передбачених законом,щодозастосуваннязаходів нетарифногорегулювання таіншихобмежень.

>Відсплатиподатків йзборів,якимиобкладаютьсятовари под годинуввезення намитнутериторію України урежимі ">імпорт"відповідно в Україну, в основному,залежитьреалізаціяфіскальноїфункціїмитно-тарифногорегулювання.

Порядоксплатиподатків йзборіввстановлено законами України від 05.04.01 №2371111 "ПроМитний тариф України" [3], від 03.04.97 №>168/97ВР "Проподаток надоданувартість" [7], Декретом КМ України "Проакцизнийзбір" від 26.12.92 №1892[12].

>Випадкинаданняпільг посплатімита (>звільнення відсплати,зниження ставок тощо)передбачені уЗаконі України від 05.02.92 №>97Х11 "ПроМитний тариф України" (>зізмінами тадоповненнями).

УЗаконі України "Проподаток надоданувартість" [7]встановлено, щотовари, котріввозяться (>пересилаються) в Україну,оподатковуються ПДВ заставкою 20відсотків відбазиоподаткування, щообчислюється згіднозістаттею 4 цого Закону.

>Перелікоперацій ізввезення (>пересилання) намитнутериторію Українитоварів, щозвільнені відоподаткування,визначаєтьсявідповідно дозаконодавства.

>Крімсплатиподатків йзборів,третьоюумовоюввезеннятоварів врежиміімпортуєдотриманнявимогщодозаходів нетарифногорегулювання таіншихобмежень.

>Особливемісцесередзаходів нетарифногорегулюванняобмежувального характерузаймаєсертифікаціятоварів:сертифікатвідповідності (>свідоцтво провизнання),гігієнічнийсертифікат,фітосанітарнийсертифікат,ветеринарнийсертифікат тощо.Сертифікаціятоварів проводитися ізметою забезпеченнявідповідностіввезенихтоварів стандартам таіншимнаціональним документам, котрівстановлюютьобов'язковівимоги дотоварів бутибезпечними длянавколишньогосередовища, життя,здоров'ягромадян.

2) >Експорт

>Експортмитний режим,відповідно доякоготоварививозяться замежімитної територї України длявільногообігу беззобов’язання про їхнього Повернення нацютериторію та безустановлення умів їхньоговикористання за межамимитної територї України.

>Розміщеннятоварів умитний режимекспортуздійснюється декларантами напідставідоговорів (>контрактів)купівлі-продажу, проздійсненнябартерних (>товарообмінних)операцій, атакожіншихзовнішньоекономічнихугод,якими передбаченевивезення замежімитної територї Українитоварів, що належати резидентам України, без їхньогозворотноговвезення. Приздійсненнібартерних (>товарообмінних)операційоформленню в цьомумитномурежиміпідлягаєекспортначастина товару зазовнішньоекономічнимбартерним (>товарообмінним) договором (контрактом).

>Вивезеннятоварів замежімитної територї України вмитномурежиміекспортупередбачає:

>поданнямитному органудокументів, щозасвідчуютьпідстави таумовививезеннятоварів замежімитної територї України (>оформленнятоварівздійснюється ізвикористаннямВМД ЄК 10);

-сплатувстановленихподатків йзборів ізекспортованихтоварів;

-дотриманняекспортеромвимог,передбачених законом.

3) транзит

транзитмитний режим,відповідно доякоготовари ітранспортнізасобипереміщуються подмитним контролемміждвомамитними органами чи вмежахзонидіяльності одногомитного органу безбудь-якоговикористання такихтоварів йтранспортнихзасобів намитній територї України (>стаття 200Митного кодексу України [1]).Цеймитний режимвикористовується вразі транзитногоперевезеннятоварів черезмитнутериторію України.Під годинуувезеннятоварів в Україну впункті пропускуподаєтьсяВМД, оформлена вмитномурежимі транзиту (>ВМД ТР 80),наявністьякоїєпідставою дляперевезеннятоварів подмитним контролем умитницюпризначення в установленьмитницеювідправлення рядків.

транзиттоварівсупроводжуєтьсятоварно-транспортноюнакладною,складеною мовоюміжнародногоспілкування.Залежно відобраного виду транспорту такоюнакладноюможе бути:

>авіаційнавантажна накладна (>AіrWaybіll);

-міжнароднаавтомобільна накладна (>CMR);

- накладнаСМГС;

- коносамент (>Bіll ofLadіng).

>Крім цого, транзиттоварівможесупроводжуватися (занаявності):

>Рахунком-фактурою (>іnvoіce) чиіншим документом, уякомупозначеновартість товару;

-пакувальним листком (>специфікацією);

-вантажноювідомістю (>CargoManіfest);

-книжкою МДП (>CarnetTІR).

4)Тимчасовеввезення (>вивезення)

>Тимчасовеввезення (>вивезення)митний режим,відповідно доякоготовариможутьувозитися намитнутериторію України (>вивозитися замежімитної територї України) ізобов’язковимнаступнимповерненнямцихтоварів безбудь-якихзмін,крім природногозношення чивтрат занормальних умівтранспортування (>стаття 204Митного кодексу України [1]).

>Загальний рядківтимчасовоговвезення (>вивезення)товарівстановить одинрік із дняввезення їхнього намитнутериторію України (>вивезення замежімитної територї України).Законодавство Українипередбачаєможливістьпродовження зазаявоюсуб’єктазовнішньоекономічноїдіяльності рядокперебуваннятоварів умитномурежимітимчасовоговвезення (>вивезення) ізурахуваннямтривалостігосподарської,наукової,гуманітарної таіншихвидівдіяльності, котраздійснюється ізвикористаннямцихтоварів.

5) >Митний склад

>Митний складмитний режим,відповідно доякоговвезеніз-за міжмитної територї Українитоваризберігаються подмитним контролем безсправлянняподатків йзборів та беззастосуваннязаходів нетарифногорегулювання таіншихобмежень уперіодзберігання, атовари, щовивозяться замежімитної територї України,зберігаються подмитним контролем послемитногооформленнямитними органами дофактичноговивезення замежімитної територї України (>стаття 212Митного кодексу України [1]).

Навиконаннячастинипершої з статтею 213 тачастинидругої з статтею 215Митного кодексу УкраїниУрядомзатвердженопереліктоварів, котрі неможутьпоміщатися вмитний режиммитного складу, таперелік й порядокпроведенняоперацій із товарами, котріперебувають умитномурежимімитного складу (>постановаКабінету міністрів України від 12.12.2002 № 1867 “>Деякі запитаннязастосування режимумитного складу”). Доцихтоварів належати:

-транзитніпідакцизнітовари;

- спирт йалкогольнінапої за кодами 2203 00, 2204 – 2208 згідно ізУТЗЕД;

-тютюновівироби за кодами 2402 10 0000, 2402 20 1000, 2402 20 90, 2403 10 1000, 2403 10 9000, 2403 99 1000 згідно ізУКТЗЕД ;

>давальницькасировина, закуплено намитній територї України.

>6)Реімпорт

>Реімпортмитний режим,відповідно доякоготовари, щопоходять із України тавивезені замежімитної територї України згідно ізмитним режимомекспорту, непізніше ніж увстановленийзаконодавством рядківувозяться намитнутериторію України длявільногообігу націй територї (>стаття 190Митного кодексу України [1]).

7)Реекспорт

>Реекспортмитний режим,відповідно доякоготовари, щопоходять ізіншихкраїн, непізніше ніж увстановленийзаконодавством рядків із моменту їхніувезення намитнутериторію Українививозяться ізцієї територї вмитномурежиміекспорту (>стаття 196Митного кодексу України [1]).

8) >Спеціальнамитна зона

>Спеціальнамитна зонацемитний режим,відповідно доякого дотоварів, котріввозяться на територївідповіднихтипівспеціальних (>вільних)економічних зоніз-за міжмитної територї України, атакож дотоварів, котрівивозяться ізтериторій таких зон замежімитної територї України, незастосовуються заходь тарифного і нетарифногорегулювання,якщоінше не передбачене законом (>стаття 217Митного кодексу України [1]).

9) Магазинбезмитноїторгівлі

Магазинбезмитноїторгівлімитний режим,відповідно доякоготовари, атакожсупутні товарам роботи, непризначені дляспоживання намитній територї України,перебувають тареалізуються подмитним контролем у пунктах пропуску черездержавний кордон України,відкритих дляміжнародногосполучення,інших зонахмитного контролю,визначенихмитними органами України, безсправляннямита,податків,установлених наекспорт таімпорт такихтоварів, й беззастосуваннязаходів нетарифногорегулювання (>стаття 225Митного кодексу України [1]).

>Товари, атакожсупутні товарам роботи, умитномурежимі магазинубезмитноїторгівліреалізуютьсялише вспеціальнихторговельних заставах магазинахбезмитноїторгівлі. При цьомурозташуваннямагазинівбезмитноїторгівлі таумовиреалізації у якихтоварівповиннівиключатиможливістьбезпосередньоговвезенняцихтоварів дляспоживання намитнутериторію України.

10) >Переробка намитній територї України

>Переробка намитній територї Українимитний режим,відповідно доякоговвезені намитнутериторію Українитовари, щопоходять ізіншихкраїн,піддаються вустановленомузаконодавством порядкупереробці беззастосування перед тимзаходів нетарифногорегулювання заумовививезення замежімитної територї Українипродуктівпереробкивідповідно домитного режимуекспорту (>стаття 229Митного кодексу України [1]).

11) >Переробка за межамимитної територї України

>Переробка за межамимитної територї Українимитний режим,відповідно доякоготовари, щоперебувають увільномуобігу намитній територї України,вивозяться беззастосуваннязаходів тарифного та нетарифногорегулювання ізметою їхніпереробки за межамимитної територї України танаступного Повернення в Україну (>стаття 237Митного кодексу України [1]).

>ПостановоюКабінету міністрів України від 01 лютого 2006 р. № 80 [20]встановлений “>ПЕРЕЛІКдокументів, необходимих дляздійсненнямитного контролю тамитногооформленнятоварів йтранспортнихзасобів, щопереміщуються черезмитний кордон України”. >Документи,обов’язкові дляподання:

1.Митнадекларація

2.Товарно-транспортний документ наперевезення (>залізнична накладна (УМВС (>СМГС),ЦІМ (>СІМ)),авіаційна накладна (AirWaybill), коносамент (>Bill ofLading) тощо

3.Зовнішньоекономічнийдоговір

4.Рахунок (>Invoice) чиінший документ,якийвизначаєвартість товару

>Документи,необхідністьподання яківизначаєтьсянормативно-правовими актамиДержмитслужби ізурахуванням метипереміщення, виду транспорту, характеру товару,способіврозрахунку таіншихфакторів, щовпливають намитніпроцедури:

5.Деклараціямитноївартості (>подається увипадках,визначенихКабінетом міністрів України)

6.Декларація провстановленівиробником чиімпортероммаксимальніроздрібніціни напідакцизнітовари

7.Обліковакарткасуб’єктазовнішньоекономічноїдіяльності чиїїкопія,завіренацимсуб’єктом

8. Ліст про згоди (>подаєтьсяпідприємством,розміщеним позазоноюдіяльностімитного органу)

9. Документ контролю задоставкоютоварів

10.Документи пронаданняфінансовихгарантій

11.Ліцензіямитногоперевізника

12. Книжка МДП, книжкаАТА, книжкаСPD

13.Свідоцтво продопущення транспортногозасобу доперевезеннятоварів подмитнимипечатками й пломбами

15.Посередницькийдоговір

16. Документ на правопровадженнямитноїброкерськоїдіяльності

17.Документи, щовикористовуються длявизначеннямитноївартостітоварів

18.Документи, щовизначаютькраїнупоходженнятоварів

19.Документи, щомістятьвідомості,необхідні длявизначення коду товару згідно ізУКТЗЕД

20.Платіжнідоручення,касовіордери, щопідтверджуютьсплатуподатків йзборів (>обов’язковихплатежів)

21.Векселі (>відповідно дозаконодавства)

22.Документи, щопідтверджують декларація прозастосування дотоварівпільгового режимуоподаткування

23.Документи, щопідтверджують праворозпорядження,володіння чикористування товаромта/аботранспортнимзасобом

24.Заява підприємства дляздійсненнямитногооформленнятоварів (успрощеному порядку, длярозміщення їхнього умитнірежими, дляподаннятимчасової,неповної,періодичноїмитноїдекларації)

25.Документи, котрівідповідно дозаконодавчихактіввидаютьсядержавними органами дляздійсненнямитного контролю тамитногооформленнятоварів йтранспортнихзасобів, щопереміщуються черезмитний кордон України

>Згідно із «>ПОЛОЖЕННЯМ провантажнумитнудекларацію” [19]:

>вантажнамитнадекларація (даліВМД)письмовазаява установленоїформи, щоподаєтьсямитному органу йміститьвідомості протовари татранспортнізасоби, котріпереміщуються черезмитний кордон України,митний режим, уякий смердотізаявляються, атакожіншуінформацію,необхідну дляздійсненнямитного контролю,митногооформлення,митної статистики,нарахуванняподатків,зборів таіншихплатежів;

>прийняттявантажноїмитноїдекларації дляоформленнязакріпленняпосадовоюособоюмитного органу фактувнесення доВМД декларантом всіхпотрібних длямитногооформленнятоварів йтранспортнихзасобіввідомостей йнаявності всіхдоданих додеклараціїкомерційнихсупровідних таіншихдокументів,проставлення наВМД штампа ">Підмитним контролем" тареєстраціїдекларації ужурналіоблікувантажнихмитнихдекларацій;

>ВМДзастосовується под годинудекларуваннятранспортнихзасобів йтоварів, щопереміщуються черезмитний кордон Україниюридичними чифізичними особами,яким смердоті належати, чиуповноваженими ними особами.

>ВМДскладається ізуніфікованогоадміністративного документаформиМД2 (>додаток 1) нап'ятизброшурованихосновнихаркушахрізногокольору тауніфікованогоадміністративного документаформиМД3 (>додаток 2) самекількостізброшурованихдодатковихаркушіврізногокольору.

>Під годинумитногооформленнятоварів увипадках,визначенихДержавноюмитноюслужбою,замістьуніфікованогоадміністративного документаформиМД3допускаєтьсязастосуванняформуляра-специфікаціїформиМД8 (>додаток 3).

Разом ізВМДподаєтьсяїїелектроннакопія, Якавикористовується дляприскоренняпроведенняпроцедуримитногооформлення товару ймитної статистикизовнішньоекономічноїдіяльності.Інформація, внесено доелектронноїкопіїВМД, виннавідповідатиінформації,внесеній декларантом дооригіналу. Форма та структураелектронноїкопіїВМД, чиВМД, щоподається лише велектронномувигляді,кодуваннясимволів,засобипересиланнявизначаютьсяДержавноюмитноюслужбою.

>Оформленімитним органомаркушіВМДрозподіляються у такому порядку:

>першийосновнийаркуш (">примірник длямитниці")зберігається разом із комплектомдокументів, напідставі якіздійснювалосямитнеоформлення, вмитномупідрозділі, щоздійснювавмитнеоформлення,протягом 12місяців, после чогопередається назберігання доархівумитниці;

>другийосновнийаркуш (">примірник для статистики")використовується упідрозділімитної статистикимитного органу;

>третійосновнийаркуш (">примірник длямитниці")використовується упідрозділімитнихдоходів таплатежівмитного органу;

>четвертийосновнийаркуш (">примірник длямитниці")використовуєтьсязалежно від видузовнішньоекономічноїоперації:

а) под годинуоформлення товару, щовивозиться замежімитної територї України,передається декларанту длядоставлення разом із товаром вмитний орган пункт пропуску намитномукордоні України.Післяпроведенняпроцедури пропускувінпередається доархівумитниці, щоздійснила перепустку товару черезмитний кордон;

б) под годинуоформлення товару, що ввозитися намитнутериторію України,передається декларанту;

>п'ятийосновнийаркуш (">примірник для декларанта")передається декларанту.Якщодекларування товару проводитисямитним брокером, то под годинумитногооформлення товару, що ввозитися намитнутериторію України,четвертийаркушВМДпередаєтьсявласникові товару, ап'ятийаркушмитному брокеру;

под годинумитногооформленняекспорту товару напрохання декларантапередбачаєтьсяоформленняшостогоаркушаВМД, при цьомувін винен бутикопієюп'ятогоаркуша. ПривикористаннішостогоаркушаВМД назворотномубоці Першого йп'ятогоаркушів декларантомробитьсязапис "оформленошостийаркушВМД",якийзасвідчуєтьсяпечаткою декларанта. При цьомуп'ятийаркушВМДпередаєтьсявласникові товару.

>ДодатковіаркушіВМД (>формиМД3)розподіляються ваналогічному порядку.

>Згідно “Порядкуздійсненнямитного контролю імитногооформленнятоварів ззастосуваннямвантажноїмитноїдекларації” [34] ізметоюспрощення таоптимізації порядкумитного контролю імитногооформленнятоварів ззастосуваннямвантажноїмитноїдекларації (даліВМД)цей Порядокзастосовується приздійсненнімитного контролю імитногооформленнятоварів у всіхмитних режимах:

1.Декларантподаєдокументимитному органу таодержуєоформленідокументиособисто.Присутність декларанта припроведеннімитногооглядуобов'язкова.

2.ВМД, поданомитному органу, але йще неприйнята дооформлення (>відсутнівідбиток штампа ">Підмитним контролем" (далі штамп ПМК) йреєстраційний номер),може бутивідкликана декларантом іздозволумитного органу.

З моментуприйняттяВМД дооформлення декларантнесеюридичну відповідальність занедостовірністьвідомостей,зазначених уВМД.ЦяВМД неможе бутивідкликана декларантом.

>ОформленаВМДсвідчить пронаданнясуб'єктузовнішньоекономічноїдіяльності (далісуб'єкт зовнішньоекономічної діяльності) права нарозміщеннятоварів у заявмитний режим йпідтверджує права іобов'язкизазначених уВМДосібщодоздійснення нимивідповіднихправових,фінансових,господарських таіншихдій.

3. Дляздійсненнямитного контролю імитногооформленнятоварів декларантподає допідрозділумитного органу,посадові особиниякогоздійснюютьмитний контроль ймитнеоформленнятоварів ззастосуваннямВМД й перепустку їхні черезмитний кордон України (даліПМО),ВМД,заповнену згідно ізобраниммитним режимом,їїелектроннукопію іповний комплектдокументів, необходимих дляздійсненнямитногооформленнятоварів:

а)документи, щопідтверджуютьповноваження декларанта надекларуваннятоварів;

б)товаро-супровіднідокументи;

в)дозволи ісертифікативповноваженихдержавнихорганів (увстановленихзаконодавствомвипадках) таіншідокументи,зазначені вграфі 44ВМД;

р)документи,зазначені вграфі 40ВМД;

ґ)деклараціюмитноївартості (даліДМВ) (увстановленихзаконодавствомвипадках) таїїелектроннукопію;

буд)документи, щопідтверджуютьзаявлені декларантомвідомості промитнувартістьтоварів.

Навимогумитного органу декларантомподаються ііншідокументи,потрібні дляздійсненнямитного контролю тамитногооформлення,подання яківизначенозаконодавством України.

>Копіїподаних дооформленнядокументівзасвідчуютьсянаписом ">Копія.Згідно ізоригіналом",підписом йпечаткою декларанта.

>Якщо документєдовгостроковим й йоговикористання дляцілеймитного контролю імитногооформлення неприпиняється послемитногооформленняпершої партіїтоварів, то, придекларуванніпершої партіїтоварів декларантможе податімитному органудодатковукопію документа длязберіганняїї вокремійсправісуб'єкта зовнішньоекономічної діяльності уПМО.

Навимогумитного органу декларантомнадається переклад надержавнумовуподаних дооформленнядокументів.Правильністьперекладузасвідчуєтьсяособою, щоздійснила переклад.

Позакінченніоформленнядокументи (>завірені вустановленому порядку їхньогокопії), що булипідставою длямитногооформленняконкретної партіїтоварів,залишаються разом ізпершимосновнимаркушемВМД назберіганні вмитномуоргані.

4.Здійсненнямитних процедур

>ВМД,їїелектроннакопія ідокументи,потрібні дляздійсненнямитного контролю імитногооформлення,подаються декларантомпосадовійособіПМО, дофункціональних обовязківякоївіднесено праворозподілуВМДміжпосадовими особамиПМО.Визначенняпосадової особиниПМО дляприйняттяВМД дооформленнявідображається врозділі IІнформаційногоаркушамитного контролютоварів заВМД (даліІнформаційнийаркуш), формуякого наведено

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація