Реферати українською » Таможенная система » Чисті Втрати Країни от Впровадження тарифного ЗАХИСТУ


Реферат Чисті Втрати Країни от Впровадження тарифного ЗАХИСТУ

>Реферат

ізмитної справ

на задану тему:

">Чистівтрати країни відвпровадження тарифногозахисту"

>Київ 2009


>Узагальнюючирезультативпливу тарифу наспоживачів,національнихвиробників йдохід держави, миможемооцінитисумарнийвплив тарифногозахисту накраїну, щоздійснюєімпортзагалом.

Дляаналізу намслід запровадитидеякіобмеження доаналітичноїмоделі.Насамперед,необхідноз'ясувати,наскількирівнозначнимиє тихгрошовіодиниці,якимивимірюєтьсяефект длякожноїгрупи, якістосуютьсязміни відвведеннятарифів.Аджеважливоює йсуб'єктивнаоцінказначущостікожної із таких груп.

Дляспрощенняпопередніхсуджень, мизробимозастереження, щокожнагрошоваодиницярівноцінна як длясторони, щовиграла, то й длятієї, щопрограла.

>Застосовуючикритерійрівнозначності грошей,доходимовисновку, що тарифслугуватимеджереломчистихвтрат задля країни, щоздійснюєімпорт, авсьогосвітовогогосподарства. Намвідомо, щовтратиспоживачів угрошовомувиразіперевищуютьвиграшвиробників.

>Окрім того, очевидно й ті, що державатакожотримуєпевнийдохід відвведеннятарифів. Однаклівачастинаграфікасвідчить, щогрошовийвираззбитківспоживачів усе ж таки такиперевищуєсумарну величину прибуткувиробників таімпортнихзборів, щонадходять до бюджету держави.


>Чистінаціональнівтрати відвведеннянаціонального тарифу.Збитки, котрізавдаютьсядержаві, можнавизначити і віншийспосіб. Правачастина рис.відображаєринокімпортнихтелевізорів.Кривапопиту на цьомуринкупоказує, на якої величинупопитперевищуєпропозицію за шкірногорівняцін.

>Ця величинавираховуєтьсявідніманнямвнутрішньоїпропозиції відвнутрішньогопопиту за шкірногорівняцін,оскількиімпортдорівнюєпопитумінусвнутрішняпропозиція. Ос-кільки ділянки b йdутворюються за одного і того жрівнятарифів йвідображаютьвідповіднозаміщенняімпортувітчизнянимвиробником йзагальнезниженняпопиту,ділянкаскладаєтрикутник,висотаякогодорівнюєрозміру тарифу, а основа —загальномускороченнюімпорту.

>Чистівтрати країни відвведення тарифу,графічнозображені на рис. можнаоцінити іемпірично. Для цогонеобхідно знатірозмірвласне тарифу й величинускороченняімпортувнаслідоквведення тарифу. як правило,цездійснюється шляхомвизначеннявідносногозростанняціни, щовідбулося завведення тарифу,початковогорівняціниімпорту іеластичностіімпорту відціни,тобточистівтрати країни відвведення тарифу можнавирахувати,користуючисьінформацією, щостосуєтьсялишеімпорту.

>Проаналізуємоекономічнийзмісттвердженнящодопереваг відміжнародноїторгівлі йспеціалізації,втраченихвнаслідоквведення тарифу.Ділянкаd, якої частоназиваютьспоживчимефектом тарифу,характеризуєвтрати, котрінесеспоживач країни, щоздійснюєімпорт, урезультатівимушеногозниженняспоживання.

>Споживачізгоднізаплатити задодатковукількістьімпортнихтелевізорів суму вмежах 90доларів, але й тариф недозволяєїмпридбати їхні заціною,нижчою за 90доларів.Втратиспоживачів —абсолютнийзбиток,елементзагальноїнеефективності,спричиненоївпровадженням тарифу.

>Ділянка bсвідчить проскороченнядобробуту,зумовлене тім, щоспоживчийпопитпереключається іздешевшоїімпортноїпродукції надорожчувітчизняну. Тарифстимулюєзростаннявітчизняноговиробництва, якузаміщуєімпорт, на величину.Передбачається, щовнутрішня кривапропозиції, вон ж криваграничнихвитрат,маєпозитивний кутнахилу,тобтозміщуєтьсядогори. Отже,виробництво шкірногонаступноготелевізора обходитися вседорожче,збільшуютьсявитративиробництва із 80 до 90 дол.

>Споживачіплатять зателевізор понад 80доларів, за котрі можна було б б їхніпридбати за кордоном.Цідодатковівитрати,зумовленізміщенням у бікдорожчоговітчизняноговиробництва,складаютьвиробничийефект тарифу. Награфіку —цеділянкаЬ, котратакожхарактеризуєабсолютнівитрати чи жчастку, що платитиспоживач, Яка ненадходить анідержаві, анівиробнику,тобтоєрізницеюміжвитратами,обумовленимивідволіканнямвнутрішніхресурсів відіншоїформи їхнівикористання, йекономією від того, щоіноземнимпостачальникам не було задодатковукількістьтелевізорівСд йефектвиробників.

>Початковийаналіз тарифудозволяєрозглядати ділянкиЬ йd якчистівтрати від тарифулише запевнихпередумов.Ключовапередумоваполягає до того, що призіставленніінтересіврізних групвикористовуєтьсякритерійрівноцінності грошей.

>Саме задопомогою цогокритерію мидоходимовисновку, що ділянки і з, щовідповідаютьспоживчимвтратам,повністюперекриваютьвиграшнаціональнихвиробників й величинумитнихзборів держави. Таким чином мивиходимо нарівеньчистихнаціональнихвтрат —ділянка.

>Якщовважати, що сус-пільствоповністюзадовольняєпопитспоживачів нателевізори йдоларвиграшу виробникаєважливішим, ніждоларспоживчихвтрат, то ділянки не можнавизнати якчистівтрати країни від тарифу. Залогікоюпочатковогоаналізу тарифу, миможемовстановити, у стількиразівкожнийдоларвиграшувиробників й державивагомішедолараспоживчихвтрат, йзастосовувативласнийкритерій дооцінкивпливу тарифу наокремігрупи йвизначення.

Упроведеномуаналізівикористовуєтьсятакож рядіншихзастережень, щовпливають наоцінкуефекту відвведення тарифу.

>По-перше,передбачається, щокраїна, котраздійснюєімпорт, сама неможевпливати нарівеньсвітовихцін.

>По-друге,аналізздійснювався безврахування балансуплатежівміжрозглядуванимикраїнами,оскільки невраховувалося, щовведення тарифупризведе доскороченнявиплатіноземнимпостачальникам.

Направду,зниженнягрошовихвитрат напридбанняімпортноїпродукціїтягне за собою чизміну курсу валют, чизміниплатіжного балансу в напрямідодатного сальдо.

>По-третє,аналізздійснювався заприпущення, що за уміввільноїторгівлівиграші йвтрати окремихсуб'єктівєодночасновиграшами йвтратами длясуспільства вцілому.Лишевведення тарифустає чинником, щорозмежовуєсуспільні іособистіінтереси.

>Починаючи ізкінця 50-х років,окреміекономісти сталипрактицізастосовуватирізноманітніметодиоцінкинаціональнихвтрат відвикористаннязовнішньоторговельнихтарифів таіншихторговельнихобмежень. Зцієюметоювикористовувалисядоситьточніметоди.

Алі саму процедуруґрунтувалась навстановленні ділянки,аналогічноїb+d на.Подібніметодиспираються наінформацію, щостосуєтьсяобсягівімпорту,імпортногомита таіншихмитнихбар'єрів, атакожоцінкиеластичностіпопиту заціною для шкірногоімпортованого продукту.

>Протеіснує багато причин, котрі недаютьможливостіприйнятистандартнузміну ділянкиb+d задійсну величинузмінинаціональногодобробуту,зумовленоїтарифноюполітикою.

>Виникаєнеобхідністькоригуванняподібнихзмін, щопотребуєз'ясування причин, що їхньогозумовлюють, На нашу думку, одна ізсуттєвих причинполягає до того, щобільшістьподібнихзмінвиникають черезнедооцінкунаслідківвстановленняторговельнихбар'єрів.

>По-перше,економісти, котрі стверджували, щочистийнаціональнийзбиток від тарифускладаєнезначну величину, доходили такоговисновку напідставіїїзіставлення ізрозміром ВНП. Алі ВНПєвартіснимпоказником великого масштабу порівняно ізякимінші,безумовно,є «>незначними». В частности,оцінканаціональногозбитку для СШАрозміром 1% ВНПскладаєводночас 10-20%всьогоімпорту країни.

>Іншим аргументомє ті, щовтратиспоживачівперевищуютьчистінаціональнівтрати.Вважаємо, щоцей аргументє незовсімкоректним. Неслідзабувати, щоокремимгрупамторговельнібар'єриобходятьсясуттєводорожче, ніж странезагалом.

>Найчастішецібар'єричинятьнеоднозначнийвплив наматеріальний стан окремих груп населення, при цьомусукупнийефектможевиявитисяоманливо невеликим. Отже,впливторговельнихбар'єрів, щополягає вперерозподілідоходіввсередині країни,перевищує їхнівплив надобробутнаціїзагалом.

>Слідтакожакцентуватиувагу на бокоженторговельнийбар'єрмає своюадміністративнувартість.Застосування тарифупередбачає накордонімитніслужби, щопотребуєпевнихвитрат на зарплату. Таким чином,частинадоходів відвведення тарифу,стаєплатою засамеіснування цоготорговельногообмеження.Протепраця людей,зайнятих намитниці, могла б бутивикористаною более продуктивно. Томучастинакоштів, що переходити відспоживачів до держави,єсуспільноювтратоюнаціональнихресурсів.

Цеозначає, що прирозрахункучистихнаціональнихвтрат від тарифунеобхідновраховуватидоходи відвведеннятарифів.

>Крім того,протекціонізмстримуєнауково-технічнийпрогрес. як правило, приоцінцінаслідків тарифуприпускається, щовінніяк не так набажаннянаціональнихвиробниківскорочувативитративиробництва, що награфікуілюструєтьсязміщеннямкривоїграничнихвитрат донизу.

>Цяпередумоваможевиявитисяхибною.Багатодослідниківвважають, щобудь-який захиствиробниківзнижуєстимулюючімотивипошукутехнологічнихзмін, котрі б дализмогузнизитивитрати.

>Ційточцізору було бпротиставленоіншу,викладену впрацяхШумпетера йГелбрейта; асаме: великийобсяг валовогоприбутку, щопотрапляє врозпорядження великихфірм,стаєдодатковимифінансовими ресурсами дляздійсненнянауково-досліднихробіт йприскореннявпровадженнятехнологічнихнововведень.Протецетвердження не було бобґрунтованоемпіричнимирозрахунками.

>Зрештоювплив тарифу назмінуобсягуімпортуможе простонедооцінюватися.Оцінкавпливу тарифузалежить відрозмірувідповідногойомускороченняобсягуімпорту. Аліостання величина частовиявляєтьсязаниженою. На нашу думку,існує низька причинпостійноїнедооцінкиреакціїімпорту назмінуцін.

>По-перше,звичайністатистичніоцінкиеластичностіімпорту заціноювиявляються, як правило,короткостроковими, котрієнижчими задовгострокові.

>По-друге,ціпоказникиґрунтуються нааналізі великихтоварних груп, щопризводить донедооцінкиціновоїчутливостіімпорту окремихспецифічнихпродуктів, котрімаютьвисокийкоефіцієнтвзаємозамінності.

>По-третє, процедуравстановленнясправжньогорівняімпортнихцін частовиявляєтьсянекоректною, щознову ж такипризводить дозаниженняціновоїеластичностіімпорту.

>По-четверте,складність увстановленні реальногозначенняеластичностіпов'язана ізнеобхідністюодночасноговрахуваннярізнихфакторів, що частозумовлюєнедооцінкувпливутарифів тацін наобсягімпорту.

Отже,впливтарифів наобсягімпорту, як правило,недооцінюється, що, у своючергу,призводить дозаниженнярозміру чистогонаціональногозбитку відтарифів.

>Усінаведені намизауваженнящодовдосконаленняоцінки чистогонаціональногозбиткустосувались збільшенняоцінки тарифногоефекту порівняно зпопереднімрівнем.Проте можна навести низкуприкладів, коли врезультатікоригуваннятарифнийефектзнижується.

>Вжевідзначалося, щопочатковийаналіз невраховуєвпливу тарифу наобмінний курсміж валютамикраїн,залучених доторгівлі.

Ос-кількизв'язокміжвалютним курсом та тарифом —незначний, тонавітьпроблемивалютної йторговельної політики можнарозмежувати. На нашу думку,цей чинникнеобхідновраховувати.

>Припустимо, що тарифзумовлюєскороченняімпорту. Отже,зменшуються йвалютніплатежі,оскількиімпортнаціна чизалишиласяпопередньою, чизнизилася. Цеозначає, щорозмірпопиту наіноземну валюту,необхідну дляпридбанняімпортнихтоварів,такожзменшиться.

Алі така зміну валютного курсу, у своючергу,вплине нарозмір у гривняхнаціональногоекспорту таімпорту.Якщоіноземцямприйдеться гривнювітчизняногоекспортуплатитибільшу сумусвоєївалюти, топопит наньогоскоротиться, йціна у гривніекспортнихтоварівможенавітьдещознизитися.

>Аналогічно,іноземнітовари у гривні будутьдешевшими, ніж смердотікоштувалиспочатку,оскільки гривнютепер можнакупити понадодиницьіноземноївалюти.

Таким чином, тарифможеобмежуватизростанняціниімпорту у гривняхвеличиноюменшою, ніжрозмір самого тарифу.Якщо,наприклад,внаслідоквведення10-відсоткового тарифувартістьгривні водиницяхіноземноївалютизбільшиться на 3%, товнутрішняцінаімпортованого товару у гривнізростелише на майже 7%.

>Можнаприблизновирахувати ірозмірзниженнянаціональногозбитку,викликанийподібнимвзаємозв'язком тарифу іобмінного курсу. ЗазапропонованоюоцінкоюцієївеличиниДжорджіоБасеві,чистийефект від тарифузнижуєтьсяпропорційно доучасті валютного курсу в тарифногоефекті.Наприклад,якщо 10%-ний тарифзнизивцінуіноземноївалюти у гривні на 3%, токінцевийзбиток від тарифу якщодорівнювати 70% відвеличини чистогозбитку,розрахованоїзвичайним способом.Чимменшоюєчастка всумарномуімпортітоварів, щопідлягаютьобкладеннюновим тарифом, тімменшою якщовідповідна змінуобмінного курсу.

>Вважаємо, щонеобхіднотакожакцентуватиувагу на бо змінурівня тарифузумовлюєвтрати,викликаніпереміщеннямвиробничихресурсів.Традиційнийаналізпровадиться заприпущення, що кривавнутрішньогопопитузбігається ізкривоюграничнихвитрат як для окремихфірмвиробництвателевізорів, то й длявсьоговітчизняноговиробництва. Цеприпущенняґрунтувалось на бобудь-якітрудові чиіншівитрати, щовикористовуються привиробництвітелевізорів, неєзначнимвідлученням відякогосьіншого їхнівикористання,продуктивністьякогоприблизнодорівнювала бпродуктивності віндустріїтелевізорів йоплачувалася на тому жрівні.Тобтомалось наувазі, щопрацівники,зайняті увиробництвітелевізорів, котріотримують 5 гривень за годину, могли бзнайтиіншу не гіршеоплачувану роботу. Напідставі цогоприпускалось, щовитратифірм, котрівиготовляютьтелевізори,дорівнюютьсереднімсуспільнимвитратам.

>Вважаємо, щоцетвердження неєкоректним.Доведемо нашу думку.Якщо велектронній чиіншійгалузівиявилася бнеобхідністьприпинення наймуробочоїсили йвкладенняматеріальнихресурсів, тоцим працівникам негаразд уже і просто було б бзнайтисобітаку роботу, деграничний продуктдорівнював бітій жвеличині.Становище,якогопрацівникинабувають послезвільнення, як правило, мало їхнівлаштовує, особливо,якщо нова роботапов'язана ізнеобхідністюзмінимісцяпроживання йспеціальності.Зазвичайзвільненіпрацівники несутьзначніматеріальнівитрати впроцесіпошукунової роботи. Отже,витрати,пов'язані ізнеобхідністюпереміщеннявиробничихресурсів,такожмаютьбратись доуваги прирозрахунку чистогоефекту відзмінирівня тарифу.

>Впливструктурнихвитрат начистийнаціональнийзбиток від тарифузалежить,насамперед, від того, вводитисяновиймитний тариф чискасовується.Скасуванняімпортногомита,безумовно,призведе дозвільненняпрацівників ізгалузей, щоконкурують ізімпортом, вприкладі — ізелектронної.Працівникицієїгалузі будуть матірматеріальнізбитки до тихийпір, доки незнайдутьсобінової роботи.Підприємці йвласникиакційелектронноїпромисловостітакож несутьвтратикапіталувнаслідок болеевисокоїконкурентоспроможностіімпорту.Збиток, нанесеньелектроннійпромисловостізняттям тарифу,єреальнимзниженнямсуспільногодобробуту.Навіть,якщоплатникиподатків черезДержавний бюджет йзможутьполегшитизниженнядоходів велектроннійпромисловості,втрати усе ж такизалишаться, цого разу увиглядіподатковоготягаря.

Вочевидь, щорозмірцихвтратнеобхідновирахувати звиграшу,отриманогосуспільством урезультатіскасування тарифу.

>Сучаснідослідження довели, що вдеякихвипадкахструктурнівитратиможутьповністюнейтралізуватипозитивнийефект відзняття тарифу.

>Водночас,врахуванняструктурнихвитрат незумовлюєзниженнянаціональногозбитку відвведення нового тарифу.Новий тариф наімпортнітелевізори непризведе дозвільненняпрацівників.

>Навпаки,електроннапромисловістьрозширитьвипускпродукції йзбільшитькількістьзайнятих. У цьомуразіструктурнівтратиматимутьіншігалузіекономіки.Однією із нихєекспортневиробництво, яку врезультатіможескоротитися. Причин цогодекілька.

>По-перше,новийімпортний тарифзумовитьзростанняобмінного курсу національноївалюти йпризведе доскороченняекспорту.

>По-друге,введення нового тарифуможеспровокуватиіноземні держави довжиттявідповіднихпротекціоністськихзаходів,спрямованихпротинаціональногоекспорту, щоможепризвести довтратиробочих місць йдоходів векспортнихгалузях.

Таким чином, ізурахуваннямструктурнихвитрат величинаоцінкинаціональногозбитку відвведення нового тарифумаєзбільшитися.

>Врахування всіх «>нюансів» приобрахуваннінаціональногозбитку відтарифів таіншихторговельнихбар'єрів — одна ізактуальних проблемдослідників.Деякі «>нюанси»маютьдискусійний характер —важкооцінитинаціональнізбиткикількісно, але й,безсумнівно,ця проблемаможе бутирозв'язанакоригуванням задопомогоюзапропонованихвище поправок.


Схожі реферати:

Навігація