Реферати українською » Таможенная система » Аналіз інформаційного забезпечення управління митною діяльністю


Реферат Аналіз інформаційного забезпечення управління митною діяльністю

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

РОСІЙСЬКА МИТНА АКАДЕМІЯ

Кафедра управління

>КУРСОВАЯ РОБОТА

По дисципліни «Митний менеджмент»

На тему: «Аналіз інформаційного забезпечення управління митної діяльністю»

Москва 2009


>ОГЛАВЛЕНИЕ

Запровадження

Глава 1. Інформаційне забезпечення управління організацією

1.1 Поняття інформаційного забезпечення управління організацією

1.2 Схема інформаційного забезпечення управління у організації

Глава 2. Інформаційне забезпечення управління у митних органах

2.1 Систему керування в митних органах. Особливості функціонування митних органів у системі органів структурі державної влади

2.2 Етапи розбудови Інформаційного забезпечення управління у митних органах

2.3 Загальна схема інформаційного забезпечення управління у митних органах

Глава 3. Автоматизація управління та розвитку інформаційних митних технологій

3.1 Органи, здійснюють розробку та впровадження інформаційних митних технологій. Специфіка роботи

3.2 Напрями вдосконалення застосуванняинформациионних технологій у митному справі

3.3 Проблеми впровадження інформаційних митних технологій

Укладання

Список використаних джерел


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У складних умовах існування сучасних організацій, коли значної ролі для ефективного функціонування організації грає стратегія його розвитку, зростає роль інформації та пришвидшується темп прийняття рішень. Розвиток техніки наводить ускладнення процесів виробництва, прискоренню процесу прийняття управлінські рішення. Прогрес економіки сьогодні багато чому визначається передовими інформаційними технологіями. У найрозвиненіших країнах, перехідних від індустріального до інформаційного суспільства, стрімкий розвиток інформаційних технологій проявляється у посиленні інформаційного забезпечення у економіці й управлінні і голову постійної диверсифікації інформаційного сектора.

Серед багатьох чинників, здатних знизити ризики та збільшити ефективність організації, особливо вирізняється інформаційний чинник. Невипадково його виділяють як чинник виробництва разом із чинниками праці, землі і капіталу. УХХIв. «інформація» разом із «часом», «простором», «енергією» стають основної характеристикою описи будь-якого явища реально спостережуваного світу. Знання, дані, в експертних оцінках – усе це близькі поняття, які уособлюють різні боку інформації. Управління у сучасних умовах був із інформацією.

Отже, актуальність обраної мною теми курсової роботи пов'язана з тим, що зменшує ступінь невизначеності та неповноту знань, дозволяє приймати обгрунтовані управлінські рішення. У межах системи митних органів, яка перебуває на стадії модернізації, даних про сучасний стан системи та прогноз у майбутнє збільшує можливість прийняття правильного управлінського рішення.

Метою курсової роботи є підставою аналіз інформаційного забезпечення управління у митних органах. Мета досягається через ряд завдань, саме:

1. Визначення загального понять інформаційному забезпеченні управління;

2. Визначення особливостей управління у митних органах;

3. Характеристика процесу автоматизації управління у митних органах.


 

>1.Информационное забезпечення управління організацією

 

>1.1Понятие інформаційного забезпечення управління організацією

Підприємницький успіх у значною мірою залежить від наявності необхідною і достатньої інформації про стан контрольованих процесів, швидкості її перетворення на директиви, плани, нові проекти та дії. Під час вивчення зв'язку управління та інформації з'являються такі поняття, як інформаційні системи, автоматизовані системи управління, системи управління базами даних, і т.д.

Інформація - із ключових ресурсів, якого неможлива ефективної діяльності. Інформація (латів.informatio - роз'яснення, виклад) - це дані про осіб, предметах, фактах, подіях, явищах і процесах незалежно від форми їх представлення [1]. Теоретично управління доцільно застосовувати визначення інформації, як сукупність відомостей про зміни,совершающихся у системі й навколишньої її середовищі, яка зменшує ступінь невизначеності наших знанняконк-ретном об'єкті, це обмін даними (даними) для людей,че-ловеком і автоматом, автоматом і автоматом. Інформація використовують як ресурс виспівати службових функцій, і навіть якслу-жебних комунікацій, оскільки такі здійснюються у процесі передачі різних відомостей. Головне, що є предметом, засіб і продукт управлінської праці. Справді цінної є лише ту інформацію, яка зменшує невизначеність у конкретної управлінської ситуації [2].

Насправді подає собою необхідність органів управління матимемо вдосталь чітке уявлення:

1. про події у суспільстві, економіці, політиці, соціальної сфери змінах, тенденціях їх розвитку;

2. у тому, якою етапі свого розвитку перебуває організація та наскільки він і реалізована нею стратегія відповідають тенденціям і цілям соціально-економічного розвитку суспільства;

3. наскільки що у організації підходи до управління відповідають вимогам гармонійного взаємодії діловими партнерами, традиціям, культурі управлінських взаємин, як всередині, і за її межами;

4. у тому, яка стратегія має бути вироблена в організацію, щоб забезпечити її стійке функціонування, задоволення життєвих і соціальних потреб персоналу.

>Управленческую інформацію класифікують різноманітні ознаками:

1. джерелам виникнення:

1.1. первинна;

1.2. похідна (проміжна, командна, звітна);

2. способу фіксації:

2.1. усна;

2.2. документована;

3. напрямку руху:

3.1. яка входить;

3.2. що виходить;

4. стабільності:

4.1. змінна;

4.2.условно-постоянная;

5. приналежність до сферам роботи і функцій Управління:

5.1. конструкторська;

5.2. технологічна;

5.3. фінансова;

5.4. бухгалтерська;

5.5.планово-економическая;

5.6.оперативно-производственная.

Інформаційні ресурси управління є деякі дані, дані, оформлені таким образам, щоб забезпечувати зручність прийняття рішень у сфері цільової діяльності. Потреба інформації різних суб'єктів і ланок управління неоднакова й передусім тими завданнями, які вирішує у процесі управління той чи інший суб'єкт, той чи інший керівник, працівник управлінського апарату. Вона також залежить:

1. від масштабу й важливості прийнятих рішень (ніж масштабніше й важливіше вирішення, то більша за обсягом та різноманітна за змістом інформація необхідна щодо його підготовки й ухвалення);

2. кількості й правничого характеру керованих, регульованих параметрів;

3. кількості варіантів можливого гніву й поведінки керованого об'єкта;

4. від розміру й розмаїття збурюючих керовану систему внутрішніх та зовнішніх впливів, кількості і забезпечення якості показників, характеризуючих результати функціонування даної системи.

Інформаційні технології, які мають широким інформаційним простором, є систему «людина-машина», що складається з спеціально навчених і підготовлених покупців, безліч техніко-технологічної бази. Система інформаційного забезпечення є ширше поняття. Це насамперед система «>человек-машина-сеть-машина-человек». Інакше кажучи, це, з одного боку, людина – користувач системи, з іншого – сукупність інформаційних потоків і ієрархій, комунікаційної системи з збору, переробки й передачі інформацію про об'єкті з допомогою інформаційних технологій, і з третю сторону – цесуммарность методів і коштів за розміщення та молодіжні організації інформації [6]. Інформаційне забезпечення призначено відбиття інформації, що характеризує стан керованого об'єкту і що є підвалинами прийняття рішень. Інформаційне забезпечення включає сукупність єдиної системи показників:

1) потоків інформації - варіантів організації документообігу;

2) систем класифікації і кодування інформації;

3) уніфіковану систему документації

4) різні інформаційні масиви (файли), які у машині й на машинних носіях і мають різну ступінь організації.

Інформаційне забезпечення управління – це зв'язок інформації з системами управління підприємством, і управлінським процесом загалом. Систему керування нині представляє з себе систему управління такими об'єктами, як процеси, діяльність й персонал.Процессний підхід до управління розглядає управлінський процес як послідовну реалізацію основних функцій управління: планування, організація та контроль. На мал.1 представлена приблизна схема взаємодії джерел інформації та управлінського процесу.

На схемою великими помаранчевими стрілками виділено управлінський процес. Стосовно середовищі організації джерела бувають внутрішні (на схемою –ВИ1,ВИ2,ВИ3,ВИ4,ВИ5) і його зовнішні (на схемою –ВнИ1,ВнИ2). Зовнішні джерела, приміром, можуть передавати інформацію про стан довкілля, а внутрішні – про організацію чи оброблені інформацію про зовнішнього середовища. Помаранчеві стрілки показує собі напрямок руху інформації. На мал.1 інформація джерелаВнИ1 передаєтьсяВИ1, що здійснює її обробку та передачу органу, який займається плануванням. Контур взаємодії внутрішніх джерел інформації (відділів організації) показаний синіми стрілками.Взаи-модействие між внутрішніми джерелами інформації необов'язково носить опосередкований характер.

На схемою видно, що джерела інформації для реалізації певної функцій управління різні. На різних стадіях управлінського процесу необхідна певна інформація, має характерні риси:

1. на стадії планування інформація повинна містити даних про цілях організації, її ресурсах, зовнішнього середовища, про відомі методах і інструментах планування, можливих джерелах інформації, стратегічних альтернативи тощо.;

2. на стадії організації – про типах організаційних структур, каналах зв'язку, поділі повноважень, ступеня централізації управління тощо.;

3. на стадії контролю – про плани контролю, стандартах, показниках результативності, допустимих відхиленнях, характеристиках ефективного контролю та т.д.

Загальні вимоги до управлінської інформації можна сформулювати так [2]:

1. надійність (і достовірність);

2. своєчасність;

3. адресність;

4. можливість багаторазового використання.

Дотримання всіх розглянутих вище вимог до інформації стимулюватиме суб'єкт (керівництво організації) і об'єкт (працівник)уп-равления. Основні позитивні результати об'єднують у таблиці 1.

Таблиця 1.

Вплив якості інформації на суб'єкта і об'єкта управління

>пп Суб'єкт Об'єкт
11. Підвищення ефективності управління безпосередньо залежить від повноти і своєчасності отримання Вчасно доставлена виконавцю інформація одна із головних умов успішного виконання функцій й ефективного досягнення поставленої мети
22. Підвищення конкурентоспроможності організації («Хто має інформації, той володіє світом») Підвищення відповідальності за невиконання доручення за умов достатності інформації
33.  >Ускоряется реакція зміни умов ринку
44. Спрощення прискорення процесу виконання функцій

Розглянувши вплив інформації на управлінський процес, доцільно можливість перейти до проблемам інформаційно забезпечення управління. На сьогодні варто виокремити такі:

1. діяльність його компанії загалом, і навіть її підрозділів, і працівників немає повного об'єктивного інформаційного відображення;

2. неможливо дізнатися історію питання: хто ініціатор, які були вихідні документи і змістовні підстави, чому і ким було прийнято конкретні рішення;

3. важко потрібні документи і навіть отримати відомостей про наявності;

4. неможливо витягти адекватну запиту інформацію з документів, у яких вона міститься;

5. документи "рухаються" повільно; невідома стадія, де перебуває процес; важливі папери губляться;

6. з'являються дублюючі чи суперечливі документи;

7. доручення про підготовку документів виконуються з порушенням за встановлені строки, у випадках взагалі виконуються;

8. іноді функція інформаційного забезпечення слабко інтегрована до системи управління;

9. недостатнє обробки інформації, зрадлива трактування «потрібної» і «непотрібної» інформації.

Цей перелік було б продовжувати. Зрозуміло, проте, що спеціальних технологій обліку, реєстрації, збереження і мобілізації інформаційних ресурсів, накопичені досвід минулого і знання ні використані повною мірою на вирішення насущних завдань управління. Вважаємо важливим виділити в інформаційну функцію як одне з найважливіших. У межах даної функції управлінню необхідно визначити схему інформаційного забезпечення управління, створити необхідну інфраструктуру, забезпечити належний контроль котра надходить і оброблюваної інформації.

 

1.2 Схема інформаційного забезпечення управління

Прямо система інформаційного забезпечення управління залежить від Відділу інформаційного забезпечення. На рис. 2 представлена функціональна схема роботи Відділу інформаційного забезпечення. Співробітники Відділу інформаційного забезпечення здійснюють функції ідентифікації, експертизі, архівуванню даних, надходили з внутрішніх джерел постачання та від внутрішніх користувачів.

Оброблена інформація надходить до зовнішніх користувачам і зовнішніх джерелам, у разі до і апарату управління. Так само важливою функцією Відділу є складання регулярних і разових звітів за результатами управління документообігом.

Загальний порядок руху інформацією організації можна так:

Після реєстрації документ поміщається тимчасово чи постійний архів. Тимчасовий архів створюється для документів, план роботи із якими остаточно невизначений. Копії документів з тимчасового архіву переміщаються до адресата згідно з планом маршрутизації і виконання. Копіювання, розмноження і доставку документів адресата виконують експедитори. Внутрішні документи та його проекти, підлягають узгодженню чи використанню, реєструються як і, як і його зовнішні.

Штатна кількість працівників відділу інформаційного забезпечення визначається обсягом робіт, який, своєю чергою, залежить від технології обробітку грунту і інтенсивності потоку документів.


 

>2.Информационное забезпечення управління у митних органах

 

>2.1Система управління у митних органах

Систему керування в митних органах має низку особливостей, які залежать від міри управління (Таблиця 2). Система митних органів – складна, неоднорідна система державні органи, що характеризується, з одного боку, високим рівнем централізації, з іншого – забудькуватістю митних органів в різних регіонах Росії. Численні митні органи, як відомо, відрізняються різними рівнями матеріального, технічного, кадровому забезпеченню.

Таблиця 2.

Особливості управління в різних рівнях управління у митних органах

Рівень управління Особливості
Вищий (рівеньФТС іРТУ)

1. Високий рівень соціально-політичної відповідальності;

2. Довгострокове планування;

3.Включенность митних органів до системи державні органи;

4. Використанняпроцессного підходи до управлінню.

Середній (рівень митниць і управління митним посадою)

1. Функціонування у межах понад заданих кордонів (компетенція визначаєтьсяФТС);

2.ПодотчетностьФТС іРТУ.

Нижчий (обличчя, яка набирає рішення – митний інспектор)

1. Прийняття рішення щодо конкретного учасника ЗЕД у суворо певних тимчасових межах;

2. Низька ступінь впливу вищі рівні управління;

3. Відчуття реального впливу управлінські рішення вищих рівнів управління;

4. Використання ситуаційного підходи до управлінню.


Інформація кожному рівні управління митних органів має низку особливостей:

1. Для найвищого рівня важлива оцінка експертів, прогнози у майбутнє (залежно яких будуються плани довгострокову перспективу), необхідні даних про існуючих системах оформленнях, контролю переміщення, засобах приховування товарів хороших і т.п., інформацію про реалізації раніше введеного плану, про досягнення і невдачах;

2. Середньому ланки інформація повинна містити інформацію про необхідних нововведення, то наказах, про реалізацію планів, про ситуацію на підлеглих тощо.;

3. Митний інспектор приймає рішення виходячи з власної бачення проблеми, у суворо певних межах. Йому необхідна інформацію про поточної операції (товарі і транспортному засобі, які відбуваються що цей час митне оформлення чи піддаються митномуосмотру/досмотру). Вона має знаннями про процедурах, які, про нововведення, про особливості тієї чи іншої заходи й т.п.

>2.2Этапи розбудови Інформаційного забезпечення управління у митних органах

Інформаційно - технічне забезпечення розвивалося поетапно під час автоматизації процесів митної роботи і процесів підготовки рішень.

Процес автоматизації розпочався наприкінці 80-х. Саме на цей час у митні органи почали надходити перші персональні ЕОМ, складатися перші групи спеціалістів у галузі програмного забезпечення і коштів обчислювальної техніки. У 1991 року роботи з автоматизації очолює знову створений Головний науково-інформаційний обчислювальний центрФТС Росії, відразу

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація