Реферати українською » Таможенная система » Митні платежі в РФ і перспективи їх вдосконалення


Реферат Митні платежі в РФ і перспективи їх вдосконалення

Страница 1 из 8 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫТАМОЖЕННОГООБЛОЖЕНИЯ У РФ

1.1 Загальна характеристика митних платежів до РФ

1.2 Характеристика основних чинників, регулюючих систему обчислення митних платежів

1.3 Значимість визначення митної вартості для обчислення митних платежів

2. СУЧАСНЕ СТАН СИСТЕМИТАМОЖЕННЫХПЛАТЕЖЕЙ У РФ

2.1 Роль митних платежів до формуванні федерального бюджету та взагалі забезпеченні економічної безпеки держави

2.2 Аналіз ефективності надання пільг зі сплати митних платежів з прикладу Омській митниці

3.МЕРОПРИЯТИЯ ПОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМИТАМОЖЕННЫХПЛАТЕЖЕЙ У РФ

3.1 Проблеми визначення величини митних платежів

3.2 Надання пільг зі сплати митних платежів

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ

>ПРИЛОЖЕНИЯ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Митні платежі є важливим регулятором участі у системі зовнішньоекономічних зв'язків. Вони багато чому визначають місце країни у міжнародний поділ праці і забезпечують значну частину доходів держави.

Досвід розвинених країн свідчить у тому, що ефективну систему митних платежів є важливий чинник економічного розвитку та необхідною умовою існування сильного держави. Роль митних платежів до їх економіці значно трансформувалася. Фіскальний пріоритет митних платежів змінюється акцентом на регулюючу і захисну функції, навіщо використовуютьсявисокодифференцированние тарифи, побудовані на принципі ескалації.

Принципово інша ситуація у Росії. Існуючі протистояння між необхідністю формування доходів держави й потребами економічного розвитку є результатом те, що досі не розроблена наукова концепція місця та ролі митних платежів до системі економічних відносин, у тому застосуванні відсутня системність, не розставлено потрібні акценти щодо величини мит та підвищення рівня їх диференціації. Найбільший обсяг доходів у Росії приносить вивізне мито, якої оподатковуються сировинні товари.

>Несовершенний механізм обчислення та сплати митних платежів – слідство їх неадекватною сучасних реалій роль економіці. Це завдає додатковий збитки вітчизняним товаровиробникам, чиї товари стають неконкурентоспроможними, і законослухняним імпортерам.

Вищевикладене можна з'ясувати, як актуальність дослідження теми даної дипломної роботи.

Обрана автором тема нині поки що недостатньо розроблена, хоча проблеми економічної ролі митних платежів перебувають у фокусі уваги низки наукових досліджень про.

Особливо слід зазначити роботиХ.А.Андриашина,В.Г.Драганова, А.В.Бризгалина,О.Ю.Бакаевой,О.А.Стрижовой, М.Є.Верстовой, О.Н.Козирина, А.А. Журавльова, та інших.

Дослідники розкривають окремі складові призначення, видів митних платежів, механізму їх стягування. Проте наявні наукові доробки у сфері дуже суперечливі не дають належної аргументації до ухвалення обгрунтованих державних рішень. Ідеться передусім дослідження сутності митних платежів, їх значення держави, шляхів підвищення ефективності їх обчислення та сплати.

Метою дипломного дослідження вивчення системи нарахування та сплати митних платежів, визначення їхній ролі у формуванні бюджету, виявлення негараздів у системі митного оподаткування й розробка заходів із вдосконаленню нарахування та сплати митних платежів.

Для розкриття теми дослідження визначено такі основні завдання: визначити сутнісні характеристики митних платежів, чинники, що впливають їх літочислення сплату; проаналізувати порядок надання пільг щодо митним платежах; оцінити сучасний стан митних платежів до системі економічних відносин; виявити проблеми митних платежів, оцінювати наслідки для економіки; розробити пропозиції з удосконалення сплати митних платежів.

Об'єктом дослідження є митні платежів до сучасної системі економічних відносин.

Предметом дослідження послужили призначення та роль митних платежів до системі економічних відносин, діючі норми законодавства, регулюючі нарахування митних платежів і сукупність які впливають них чинників.

>Теоретико-методологической основою праці є праці вітчизняних і зарубіжних провідних вчених, котрі розкривають різні аспекти стягування митних платежів. Інформаційна база дослідження включає у собі міжнародні правові акти, федеральне законодавство, нормативні акти з питань діяльності митної служби, статистичні дані і аналітичні матеріали Міністерства економічного розвитку Росії, Федеральною митною служби Російської Федерації.

Структура роботи відбиває порядок дослідження та рішення поставлених завдань. Дипломна робота складається з запровадження, трьох глав, семи параграфів, укладання, списку яка у процесі написання роботи, літератури та додатків.


1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫТАМОЖЕННОГООБЛОЖЕНИЯ У РФ

1.1 Загальна характеристика митних платежів до РФ

Державного бюджету кожної країни, зазвичай, полягає в податкових і митних платежах. Митні платежі є кошти, стягнуті митні органи з осіб, що у процесі переміщення товарів і транспортних коштів через митний кордон РФ. Сплата платежів одна із основних умов операцій, що з зовнішньої торгівлею.

Митні платежі стягуються з юридичних, фізичних осіб, ні з індивідуальних підприємців. Обличчям, відповідальних сплату мит, податків, є декларант. Якщо декларування виробляється митним брокером (представником), якого є відповідальних сплату мит, податків. Нерідко відповідальними за сплату мит, податків є власник складу тимчасового зберігання, власник митного складу, перевізник, особи, у яких покладено обов'язок щодо виконання митногорежима[1].

При несплаті мит, податків, зокрема. при неправильному їх обчисленні і (чи) невчасної сплаті, перед митні органи несе обличчя, відповідальне за сплату мит, податків.

Види митних платежів визначено Митним кодексом РФ, відповідно до яким до них належить: ввізне і вивізне мита, податку додану вартість стягуваний під час ввезення товарів на митну територію Російської Федерації, акцизи, митні збори за митне оформлення, митні збори за митне супровід; митні збори за зберігання (п. 1 ст. 318 ТК РФ) [2].

Звісно ж, що митним платежах ставляться такі категорії обов'язкових внесків: мито, податок, збір, плата. Таке розмаїття обов'язкових платежів йде з нормами податкового законодавства, яке використовує дві категорії – «податок» і «збір». Виняток мита у складі федеральних податків і зборів не сприяло завершення наукової суперечки про його фінансово-правової сутності. У цьому А.В.Бризгалин вважає, терміни «податок», «збір», «мито» є синонімами, які вживання пояснюється лише усталеноїпрактикой[3].

У переліку митних платежів об'єднані обов'язкових платежів, які різняться як у юридичній природі, і за змістом. Серед митних платежів є податки (ПДВ, акцизи) та обов'язкові платежі неподаткового характеру (мито, митні збори).

Інститут митних платежів тісно пов'язані з поняттям митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельної діяльності. Зазвичай що з застосуванням митного тарифу (мит). Законодавець прямо відносить ввізне і вивізне мито до заходам митно-тарифного регулювання.

Контроль за сплатою митних платежів при переміщенні товарів через митний кордон РФ здійснюють митніоргани[4]. Необхідність контроль над дотриманням митного законодавства у частині сплати і стягування митних платежів також зумовлює впровадження і системи управління ризиками у цій галузі. Метою системи управління ризиками є створення сучасної системи митного адміністрування, які забезпечують здійснення ефективного митного контролю запобігання порушень митного законодавства Російської Федерації мають сталого характеру; що з ухилянням від мит, податків у значних розмірах; котрі підривають конкурентоспроможність вітчизняних товаровиробників; які зачіпають інші важливі інтересів держави, забезпечення дотримання які покладено на митніоргани[5].

Умови виникнення зобов'язань зі сплати мит визначаються національним законодавством. У ст. 319 ТК РФ визначено мить виникнення обов'язки зі сплати митних платежів, і навіть час припинення такий обов'язки.

При переміщенні товарів через митний кордон обов'язок зі сплати мит виникає:

1) під час ввезення товарів - з перетину митного кордону;

2) під час вивезення товарів - з моменту подання митної декларації чи скоєння дій, безпосередньо вкладених у вивезення товарів із території РФ.

Мита не сплачуються у разі, тоді як відповідність до ТК РФ чи інші законодавчими актами товари а також митами, або, коли щодо товарів надано умовне повне звільнення від сплати мит - у дії такого звільнення за дотримання умов, у зв'язку з якими надано таке звільнення.

Об'єктом оподаткування митами є товари, переміщувані через митний кордон, а точніше - їх митна вартість будівництва і (чи)количество[6].

Терміни, встановлені для сплати митних платежів, різняться залежно від скоєних з товарами операцій. При ввезенні товарів на митну територію Російської Федерації мита, податки би мало бути сплачено пізніше дня подачі митної декларації. Якщо митна декларація не подано у призначений термін, то терміни сплати митних платежів обчислюються від часу закінчення терміну подачі митної декларації (ст. 329 ТК РФ). При випуску товарів до подачі митної декларації мита, податки повинні прагнути бути сплачено пізніше 15 днів із дня пред'явлення товарів у митний орган на місці їх прибуття на митну територію Російської Федерації чи, якщо декларування товарів виробляється над місці їхнього прибуття на митну територію Російської Федерації, пізніше 15 днів із дня завершення внутрішнього митного транзиту. При попередньому декларування ввезених товарів мита, податки би мало бути сплачено пізніше дня випуску таких товарів.

При вивезенні товарів мита сплачуються пізніше дня подачі митної декларації, якщо інше встановлено ТК РФ. При зміні митного режиму митні платежі мали бути зацікавленими сплачено пізніше дня, встановленого ТК РФ завершення дії змінюваного митного режиму. При порушенні вимог, і умов митних процедур, які у відповідність до ТК РФ тягнуть обов'язок сплати митних платежів, терміном сплати митних платежів вважається день скоєння відповідного порушення. Якщо такий день не встановлено, терміном сплати митних платежів вважається день початку дії відповідною митною процедури. Допускається і дострокова сплата митних платежів.

У ст. 331 ТК РФ визначено порядок сплати митних платежів. Відповідно до цій статті мита, податки сплачуються з цього приводу Федеральногоказначейства[7]. Що стосується переміщення товарів через митний кордон для власного користування, мита, податки сплачуються фізичними особами, у касу митного органу чи рахунок Федерального казначейства як сукупного митного платежу (сплата як загального обсягу мит, податків без поділу на складові мита, податки) або за єдиним ставками мит, податків (п. 2. ст. 287 ТК РФ).

У ст. 4 Закону «Про митномутарифе»[8] наводиться класифікація ставок мит. По способу визначення (тобто. встановленого кількісного параметра до розрахунку підлягає сплаті суми мита) ставки діляться на адвалорні, специфічні і комбіновані.

Ставка адвалорних мит встановлюється у відсотках митної вартості оподатковуваних товарів.Адвалорние мита більш зручні для регулювання імпорту товарів, ціни на всі які вирізняються високою рухливістю.Адвалорние ставки використовують як в імпортному тарифі, і при оподаткуванні вивізними митами.

Специфічні мита стягують з ваги, обсягу, штуки товару. Специфічними митами є мита, нараховані у встановленому розмірі за одиницю оподатковуваних товарів. Отже, розміри специфічних мит не залежить від товарних цін.

У світовій митно-тарифній практиці щодо окремих тарифним позиціям вказується і адвалорна, і специфічна ставка мита. Залежно від які у митний тариф спеціальних вказівок стягуються чи обидві мита одночасно, чи та, що дає найбільшу величину мита. Ставки, поєднують адвалорний і специфічний види митного оподаткування, називаються комбінованими.

За характером зовнішньоторговельної операції мита поділяються на ввізні (імпортні), вивізні (експортні) і транзитні. Імпортна мито має найбільш стала вельми поширеною у світі, а експортна зустрічається нечасто.Транзитную мито майже всюди ліквідують міжнародні договори, проте вони можуть вживатись і як економічного тиску певністрани[9].

Для визначення розміру мита чимале значення має митна вартість товару. Правильне визначення митної вартості є гарантією реалізації конституційного принципу однакового і справедливого оподаткування. Розмір митної вартості залежить від компонентів, які підлягають включенню до структури митної вартості, і методу їїопределения.[10]

Вибір ставки увізного мита залежить також від країни походження товарів. Відомості про країні походження заявляються при декларування товарів митним органам.

З метою захисту економічних інтересів Російської Федерації до ввезених на митну територію Російської Федерації товарам відповідно до законодавством Російської Федерації про спеціальні захисні, антидемпінгових і компенсаційні заходи можуть тимчасово застосовуватися особливі мита: 1) спеціальна мито; 2) антидемпінгове мито; 3) компенсаційна мито.

Дані види мит запроваджуються лише після розслідування, проведеного з встановлення наявності зрослого імпорту на митну територію Росії і близько обумовленого цим серйозної школи галузі російської економіки чи загрози заподіяння серйозної школи галузі російської економіки, соціальній та цілях встановлення наявності демпінгового імпорту чи субсидованого імпорту і обумовленого цим матеріальних збитків галузі російської економіки, загрози заподіяння матеріальних збитків галузі російської економіки або істотне уповільнення створення галузі російської економіки.

Повноваження з проведення розслідування покладено на Мінекономрозвитку Росії. Порядок проведення розслідування і введення даних видів мит визначено Федеральним законом від 8 грудня 2003 р. №165-ФЗ «Про спеціальні захисні, антидемпінгових і компенсаційні заходи під час імпортутоваров»[11]. Спеціальні захисні, антидемпінгові і компенсаційні мита стягуються митні органи незалежно від стягування ввізних мит.

Антидемпінгова мито - застосовується під час введення заходи для протидіїдемпинговому імпорту.

>Компенсационная мито - мито, яка використовується під час введення компенсаційної міри і стягується митні органи Російської Федерації незалежно від стягування увізного мита.Компенсационная міра - міра з нейтралізації впливу специфічної субсидії іноземної держави (союзу інших держав) на галузь російської економіки, застосовуваний у вирішенні Уряди Російської Федерації з допомогою введення компенсаційної мита, зокрема попередньої компенсаційної мита, або схвалення зобов'язань, прийнятих уповноваженим органомсубсидирующего іноземної держави (союзу інших держав) чи експортером.

Спеціальна мито - мито, яка використовується під час введення спеціальним захисним міри і стягується митні органи Російської Федерації незалежно від стягування увізного мита. Спеціальна захисна міра - міра з обмеження зрослого імпорту на митну територію Російської Федерації, яка використовується у вирішенні Уряди Російської Федерації з допомогою введення імпортної квоти або спеціального мита, зокрема попередньої спеціальноїпошлини.[12]

Причому у цілому ставки мит є єдиними. Це означає, що, по-перше, ставки єдині на митної території Російської Федерації, а по-друге, не підлягають зміни залежно від осіб,перемещающих товари через російську митний кордон, видів операцій та інших чинників. Проте допускаються винятки з закріпленого правила. Йдеться тарифних пільги (тарифних преференції). Серед різновидів тарифних пільг, встановлених в ст. 34 Закону РФ «Про митний тариф», - зниження ставки мита і безмитне ввезення.

Тарифні преференції – це пільги по митному тарифу під час здійснення торговельних відносин за

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація