Реферати українською » Таможенная система » Порядок проходження служби в Митний органах


Реферат Порядок проходження служби в Митний органах

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
задорученусправу.Існує тривидиатестації –первинна,періодична тапозачергова.

>Первиннійатестаціїпідлягають особини,зарахованівперше на посадимитноїслужби,якимипередбачаєтьсяприсвоєнняспеціальнихзвань.Вона проводитися нераніше ніж після двохмісяці й непізніше ніж черезшістьмісяців послезарахування на посаду перед допуском досамостійноговиконанняслужбовихобов’язків таприсвоєннямпервинногоспеціальногозвання.

>Періодичнаатестація проводитися одного разу втричі рокта.Ційатестаціїпідлягаютьпосадові особини, щообіймають посади одного року, атакож тих, котрівнаслідокорганізаційнихзмінобіймають посади менше одного року,якщо їхньогопосадовіобов’язкисуттєво незмінилися.

Жінками, щоперебувають увідпустці повагітності,пологах й догляду задитиною,проходятьперіодичнуатестацію нераніше ніж черезрік послевиходу на роботу.Особи,призначені на посаду навизначенийтермін, йвагітніжінкипроходятьперіодичнуатестацію завласнимбажанням. Таким чином мище разпересвідчуємось узахищеностіжіноктрудовимзаконодавством.

>Позачерговаатестація проводитися зарішеннямкерівникамитного органу,спеціалізованоїмитноїустанови,організації вразідопущеннясуттєвихнедоліків уроботі,порушенняурочистогозобов’язанняпосадової особинимитноїслужби.Особливостіпроведенняатестаціїпосадовихосіб, щопризначаються на посади Президентом України (>дійснийдержавнийрадник тарадникимитноїслужби 1,2,3 рангу),визначаютьсявідповіднимидержавними органами.

Дляорганізації тапроведенняатестації вДержмитслужбіутворюєтьсяВищаатестаційнакомісія, урегіональнихмитницях,митницях,спеціалізованихмитнихустановах таорганізаціях –атестаційнікомісії.Керівникмитного органу,спеціалізованоїмитноїустанови,організаціїможезалучати до роботи ватестаційнійкомісіїнезалежнихекспертів.

>Під годинуатестаціїоцінюютьсярезультати роботи,ділові тапрофесійніякості,виявленіпосадовими особами привиконанніслужбовихобов’язків,передбаченихпосадовимиінструкціями,затвердженимикерівникамимитнихорганів,спеціалізованихмитнихустанов йорганізацій.

>Атестаційнакомісіязабезпечуєоб’єктивнийрозглядпрофесійноїдіяльностіпосадової особини, щоатестується,зокрема ізвиконанняпокладених нанеїслужбовихобов’язків, атакождотриманняурочистогозобов’язанняпосадової особини,принциповийпідхід припідготовцірекомендаційщодоподальшоговикористаннядосвіду й знаньцієїпосадової особини вдіяльностімитноїслужби.

>Термін йграфікпроведенняатестаціїзатверджуються наказоммитного органу,спеціалізованоїмитноїустанови,організації тадоводяться довідомапосадовихосіб, щоатестуються, непізніше ніж замісяць допроведенняатестації.

Накожнупосадову особу, щопідлягаєатестації,складаєтьсяслужбова характеристика йатестаційний лист.

>Післяпроведенняприймаєтьсярішення провідповідність чиневідповідністьпосаді. Уразі,якщо особа невідповідаєзайманійпосаді,їїможе бути переведено наіншу посаду чизвільнено ізмитного органу. [10]

 

2.3.4 Порядокносінняформеногоодягу

>Щеоднієюособливістюпроходженняслужби вмитних органахєобов’язковістьносінняформеногоодягу ізвідповідними знакамирозрізнення.КрімМитного кодексу,це запитаннярегулюєтьсяположенням «Прозатвердженнязразківформеногоодягупосадовихосібмитноїслужби України, їхньогоопису, норм забезпечення йтермінівексплуатації».Власне,змістпостановивипливає ізїїназви, але й скажу, що впостанові детально описаноякиммає бутиформенийодягпрацівниківмитнихорганів.Присутнянавітьдиференціаціяодягузалежно від посади.Ще вданому нормативно-правовомуактівказанотермінносіннярізнихчастинформеногоодягу.

>Форменийодяг носитися усуворійвідповідності до правилносінняформеногоодягупрацівникамимитнихорганів України.Всіпредметиформеногоодягуповиннівідповідативстановленомуопису, бутиретельнопідігнані йзнаходитись убездоганномустані.Форменийодягвстановлюється:парадний,повсякденний таробочий. Кожна ізцих формодягу на свійчергуділиться налітню йзимову.Перехід налітню чизимову формуодягу проводитися згідно наказуначальниківмитниць,митнихустанов таорганізацій.Зразкиформеногоодягу,норми забезпечення ним та рядки йогоексплуатаціїзатверджуютьсяКабінетом міністрів України, а правиланосіння –Державноюмитноюслужбою України.Форменийодягвидається на основі.

>Працівникимитноїслужби Україниносятьформенийодягвстановленогозразкавідповідно довиконуваної роботи,визначених обовязків та згідно ізприсвоєнимизваннями. Уціляхдодержанняєдиногозовнішньоговиглядупрацівників (взалежності відпогодних умів), формуодягувстановлює начальникмитниці (>спеціалізованоїмитноїустанови таорганізації).

>Забороняєтьсяносінняпредметівформеногоодягу,взуття,знаківрозрізнення тафурнітуриневстановленогозразка.Працівникимитнихорганів України, котріухиляються відносінняформеногоодягу, чи систематичнопорушують правила йогоносіння,притягаються додисциплінарноївідповідальності.

>Останнім годиноюпостала проблемавидачіформеногоодягу. Так,виникає запитання, чизобов’язаніпрацівникимитнихорганівдотримуватись правилносінняформеногоодягу,якщоДМСУ невиконуєзобов’язаньщодо йоговидачі, й рядкивикористання,зазначені вПостанова КМУ №1988,закінчились. Вочевидь,це запитаннязалишаєтьсяриторичним. [8,14]


>Висновок

На мою думку, Незважаючи нашироке колопитань, яку ямаврозглянути у межахцієї тими, язмігдостатньо широкорозглянути тадослідити їхнього. Усі ж,зрозуміло, щодеякіпроблеми, котрі як й прямо, то йпобічнопов’язані із порядкомпроходженняслужби,потребуютьдоопрацювання.Наприклад,цестосується запитаннязаконодавчоговизначеннякатегорійосіб, щопрацюють вмитних органах.

>Інша проблема –дублювання норм внормативно-правових актахспеціальної йзагальної дії. Це й проблема того, що немає нормативно-правового акту,який бі прямозазначав, щопрацівникмитного органуєдержавнимслужбовцем.Ніде неєчітковизначеним йправовий статус курсанта.

>Гостроюзалишається й проблема забезпеченняформенимодягом, про якої ящойнозгадував.Звичайно,єваріантивирішенняцих проблем, але йціваріантиздебільшогоносятьдоктринальний характер.Можливо, колися якщоприйнято закон України» Промитну службу України»,якийзмінитьситуацію. Хоча, на даний момент болеереальноювиглядаєситуаціявнесеннязміндомитного кодексу (>щоправда,наскільки мені відомо,зміни дорозділу пропрацівниківмитнихорганівще не буливнесені).

>Насамкінець яхотів бісказати, що купаправових норм, щопов’язані ізтемоюмоєї роботи,прочитаних тапроаналізованих мною, невиконується.Прикладомможуть бутихоча б тих ж правиланосінняформеногоодягу. На мою думку, причина цого –відсутністьчіткихсанкцій.


Списоквикористаноїлітератури

1.Конституція України // ВВР, 1996, №30, ст. 141;

2.Господарський кодекс України // ВВР, 2003, №18, №19–20, №21–22, ст. 144;

3. Кодекс законів пропрацю України // ВВР, 1971, №50, ст. 375;

4.Митний кодекс України // ВВР, 2002, №38–39, ст. 298;

5. Закон України «Проборотьбу ізкорупцією» // ВВР, 1995, №34, ст. 266;

6. Закон України від 16грудня 1993 р. «Продержавну службу» // ВВР, 1993, №52, ст. 490;

7. Закон України «ПроДисциплінарний статутмитноїслужби України», ВВР, 2005, №42, ст. 467;

8.Постанова КМУ «Прозатвердженнязразківформеногоодягупосадовихосібмитноїслужби України, їхніопису, норм забезпечення йтермінівексплуатації» від 26грудня 2002 р. №1988;

9.Постанова КМУ «Прозатвердження Порядкупроведення конкурсу назаміщеннявакантних посаддержавнихслужбовців» від 15 лютого 2002 р. №169;

10.Постанова КМУ «Прозатвердження Порядкупроведенняатестаціїпосадовихосібмитноїслужби» від 25грудня 2002 р. №1984;

11.Постанова КМУ «ПрозатвердженняПоложення проспеціальнізванняпрацівників йкурсантівнавчальнихзакладівмитноїслужби» від 16червня 2003 р. №900;

12.Постанова КМУ «ПрозатвердженняПоложення про порядок йумовипроходженняслужби вмитних органах України» від 9 лютого 1993 р. №97;

13. НаказДМСУ «Прозатвердженняположень провідомчізаохочувальнівідзнаки «Золотазірка «За заслуги», «Зазвитягу», «>Відмінниймитник», «Засприяннямитним органам» таописів перед тим» №337 від 27.04.2006;

14. НаказДМСУ» Прозатвердження правилносіння справжньогоодягу особамимитноїслужби України, курсантамимитнихзакладівосвіти від 10.09.2003. №602;

15.Положення проформування кадрового резерву для державноїслужби,затвердженепостановою КМУ від 28 лютого 2001 р. №199;

16. Програму кадрового забезпечення,затверджена Указом Президента України від 10 листопаду 1995 р. №1035;

17. Концепціюротаціїкадрів па окремих посадахдержавнихслужбовців.затверджена Розпорядженням КМУ від 18березня 2002 р. №>144-р;

18.Коментар домитногокодексу/за ред.Каленського, М.М., ПашкоП.В. –К.:2003;

19.Крисько М.Державнінагороди,громадські тавідомчіознаки-високаоцінкадосягненьмитноїслужби України //Митниця – 2006 – №8;

20. Мироненка А. Порядокпроходженняслужби вмитних органах України // Митнапараллель-2003 – №21;

21.Митне правоУкраїни/зазаг.редакцієюЧенцоваВ.В.-К.:Істина, 2007;

22. Ткаченко Н.В.Кар’єра вмитних органах //Митна справа – 2002 – №4;

23. ЩербинаВ.І.Питання правового статусупрацівниківмитнихорганів України //Митна справа. – 2000. – №4;

24. ЩербинаВ.І.,Будикіна У.Проблеми правовогорегулюванняпроходженняслужби вмитнихорганах-Митна справа – 1999 – №5.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація