Реферати українською » Таможенная система » Інформаційна політика Митний органів та роль юридичних підрозділів у її забезпеченні


Реферат Інформаційна політика Митний органів та роль юридичних підрозділів у її забезпеченні

органамиіншихкраїн вмежахміжнароднихугод.

4.Веденнямитної статистики шляхоморганізаціїзбору,формування,узагальнення та поширенняданихмитної статистикизовнішньоїторгівлі України.

5.Забезпеченняінформаційноївзаємодіїмитноїслужби України ізправоохоронними органами таіншими органами державної влади України вмежахдвосторонніхугод чиспільнихнаказів прообмінінформацією тощо.

УсистемімитнихорганівдієУправліняінформаційного забезпечення тамитноїмтатистики, діяльністьякогорегулюється наказомДМСУ „ПрозатвердженняПоложення проУправлінняінформаційного забезпечення тамитної статистики”.

>Управлінняєспеціалізованоюмитноюустановою, що входити досистемиорганівДМСУ,контролює танесе відповідальність зафункціонуванняЄАІС таведеннямитної статистики увідповідності ізповноваженнями,делегованимиспеціальноуповноваженимцентральним органомвиконавчої влади вгалузімитної справ.

>Управління, як йРегіональнаінформаційнамитниця,безпосередньопідпорядковується одному ззаступниківГоловиСлужби, щокуруєнапрямок роботи,пов’язаний іздіяльністюУправління.

>Основні заподіянняУправліннясаме вгалузіінформаційної політики:

1.Інформаційне забезпечення таведеннямитної статистикиДМСУ.

2.УправлінняфункціонуваннямЄАІС уцілому таїїскладовихчастин.

3.Забезпеченнярозвитку імодернізаціїЄАІС,інформаційного,технічного,телекомунікаційного,програмного тастатистичного забезпеченняфункціонуванняДМСУ.

4.Організаційне забезпеченнязавданькеруваннясистемоюзахистуінформації вавтоматизованих системах.

5.ІнформаційнавзаємодіяДМСУ ізіншими органами державної влади України вмежахдвосторонніхугод,протоколів доцихугод чиспільнихнаказів.

6.Розробленняінформаційної,програмної,методичної таматеріальноїбази длявпровадженняавтоматизованихекспертнихмитних систем.

7.Моніторингдіяльностімитнихорганів угалузіінформаційного тастатистичного забезпеченнядіяльностіДМСУ тадоведення йогорезультатів докерівництваДМСУ дляможливості оперативногоприйняттяуправлінськихрішень тощо.

>Відповідно до запланованих 4Митного кодексу України допринципівмитногорегулювання, подякимирозуміютьсяосновні ідеї, котріпронизують всюмитну систему йєвизначаючими приздійсненнімитної політики України -відноситься принципгласності йпрозорості.Цей принципмає наувазівідвертість йдоступністьінформації для широкого колагромадськості проосновнінапрямидіяльностімитнихорганів України як пореалізаціїмитної політики, то й поздійсненнюмитної справ (>митніорганиінформуютьгромадськість про своюслужбову діяльність й проїїнаслідки).Відповідно довказаноговище, аформування вукраїнськомусуспільстві позитивногоіміджумитноїслужбинашої держави йроботі ізнаціональнимизасобамимасовоїінформації длястворенняінформаційно -пропагандистського забезпеченняфункціонуваннямитноїслужби - на початку 2002 року вструктурі ЦентральногоапаратуДМСУ бувстворена (якокремийпідрозділ) през - служба.

>Прес -службою регулярно готуютьінформаційніповідомлення йпрес-релізищодонайважливішихподій вмитних органах, котріподаються впровідніінформаційні агентства, нателебачення, радіо, вперіодичнівидання. Длясистематичного регулярногоосвітленняактуальнихпитаньдіяльностімитнихорганівПрес - службазатверджуєорієнтовний планвиступів взасобахмасовоїінформаціїкерівного складуДМСУ напевнийчасовийперіод. Доосвітлення тим,вказаних в моїх планах,Прес -службоюзалучаютьсяжурналістипровіднихзасобівмасовоїінформації, апідготовленіпечатніматеріаливиступівфахівців центральногоапаратуДМСУпублікуються врейтинговихзагальноукраїнськихпечатнихвиданнях.

>Особливостівисвітлення взасобахмасовоїінформації роботимитнихоргаінвзводитьсянасамперед до такихаспектів:

- організаціяефективної співпрацю ізпечатнимимас-медіа;

-підготовка йпроведенняпрес-конференцій, „>круглихстолів”,брифінгів;

-підготовкапрес-релізів;

-проведення фото- йвідеозйомки тощо [11; 55].

Уподальшому (у 2005році)Прес - службаДМСУ бувреорганізована уВідділ ізпитаньвзаємодії ззасобамимасовоїінформації йзв'язкам ізгромадськістюДержавноїмитноїслужби України, діяльністьякогорегламентуєтьсяНаказомДМСУ „ПрозатвердженняПоложення проВідділ ізпитаньвзаємодії ззасобамимасовоїінформації тазв’язків ізгромадськістю (>Прес-службу)Державноїмитноїслужби України”. ЦеПоложеннявизначаєправовий статусВідділу ізпитаньвзаємодії ззасобамимасовоїінформації тазв’язків ізгромадськістю (>Прес-служби)ДМСУ, асаме йогокомпетенцію (права, заподіяння,функції), йорганізаційну структуру.ВідділєструктурнимпідрозділомДМСУ ібезпосередньопідпорядкований заступникуГоловиСлужби,якийкурує його роботу.

>Основнимизавданнями відділення ізпитаньвзаємодії ззасобамимасовоїінформації тазв’язків ізгромадськістює:

1.Забезпеченнявисвітлення взасобахмасовоїінформаціїдіяльностіДМСУ.

2.Запобіганняспробамспотворити взасобахмасовоїінформаціїофіційнупозиціюДМСУ.

3.Координація та контроль роботи, що проводитисямитними органами ззасобамимасовоїінформації.

4.Інформаційне забезпеченнядіяльностікерівництваДМСУ тощо.

>Такожважливоювіхою,направленою на забезпеченняреалізаціїінформаційної політикимитнихорганів таучастігромадськості уформуванні йреалізації державної політики у сферімитної справ, ставши наказ "ПростворенняГромадської заради приДержмитслужбі України"ДМСУ та наказДМСУ „>Положення проГромадську раду приДержавніймитнійслужбі України”.Цінакази, посуті, далиможливістьпідприємцям,громадянам йпредставникамгромадськихоб'єднаньбратибезпосередню доля врозробціДМСУнормативнихдокументів,зрівнюючи тім самим "правилагри" двохсторін (>митнихорганів йсуб'єктівзовнішньоекономічноїдіяльності)процесумитних процедур.

Громадська рада приДМСУєконсультативно-дорадчим органом,створеним ізметоюздійсненнякоординаціїзаходів,пов'язаних ззабезпеченнямпроведенняконсультацій ізгромадськістю ізпитаньформування йреалізації державної політики угалузімитної справ.

>Положення проГромадську радупередбачалопроведенняДМСУконсультацій ізгромадськістю. Це,перш на,попереднєпублічнеобговоренняпроектівнормативно-правовихактів, щорозробляютьсяфахівцямиДМСУ.Діяльністьсуспільної заради приДМСУсприяланалагодженню системногодіалогу,підвищеннюякостіпідготовки йухваленнярішень помитнійсправі,створеннюпрозорішої йефективнішоїнормативноїбази у сферімитної справ.

>Основнимизавданнями Заради приДМСУє:

-сприянняреалізаціїгромадянамиконституційного права на доля вуправліннідержавнимисправами;

-координація роботигромадських радий прирегіональнихмитницях,митницях;

-наданняметодологічноїдопомогигромадськимрадам примитницях ізпитань,пов'язаних ізорганізацієюпроведенняконсультацій ізгромадськістю тавиробленням за їхнього результатамиузгодженихпропозиційщодоформування тареалізаціїмитної політики тощо.

 Склад Заради приДМСУформується ізделегованихпредставниківгромадських радий примитницях, атакожгромадськихорганізацій,асоціацій таюридичнихосіб (далі - організація).Члени Заради приДМСУздійснюють свою діяльність нагромадських засідках.

Длявисвітленнядіяльності Заради бувстворений сайтmyto.org.ua.

Алі як бі неназиваласяструктурнаодиницяДМСУ повзаємодії ззасобамимасовоїінформації,їїправовий статус незазнавістотнихзмін -освітленнядіяльностімитнихорганів,вивченнягромадської думи профункціонуванняДМСУ,оперативнереагування напублікації й заяви взасобахмасовоїінформації, котрінедостовірновисвітлюють діяльністьмитноїслужби України.

 

2.3Основнінапрями роботиінформаційних службмитнихорганів України

>Середосновнихнапрямківдіяльностіінформаційних служб вгалузімитної справивши уцілому можнавиділититакі:

а й у сферівзаємодії ізелектроннимизасобамимасовоїінформації (>ЗМІ):

-підготовка йвипуск нателебаченні і радіо передач,відеосюжетів промитну службу;випусктелепрограми "Зелений коридор";

-наповненняінформацією промитні правила,тарифи,прес-релізи й новини WEB - серверуДМСУ вмережіІнтернет;

б) угалузівзаємодії іздрукованимиЗМІ:

-аналіззапитівЗМІ,відповіді на запитаннястосовномитних формальностей у газетах й журналах;

-виданнявідомчогоінформаційно-аналітичного журналу ">Митниця";

в)організаційно-методичні заходь:

-проведенняпрес-конференцій (>консультацій);

-тиражуваннядрукованихвидань зсимволікоюмитноїслужби;

-підготовка тавиданнянауково-документальноїсерії книжок ">Митна служба:історія тасучасність".

р) вгалузівзаємодії ізгромадянами:

-інформування таконсультування ізпитаньмитної справ;

- роботазізверненнямигромадян.

буд)також можнавиділити дванапрями роботи, котрістосуютьсяобігуінформації вмитних органах Українивзагалі:

-моніторингінформації;

-ведення статистики.

Дваостаннінапрямиєдужеважливими уфункціонуванніінформаційноїсистемимитнихорганів, тому нимидоцільнозупинитисьдетальніше.

>Поінформованість шкірного громадянина промитніформальності, про правилапереміщення черезмитний кордон Україницінностей,валюти,транспортнихзасобів таінших промов длявласних потреб,єзапорукоюзапобіганняпорушеннямцих правил. Ззростаннямрівняінформованостігромадян прочинні вдержавімитні правилазменшуютьсявипадкизаведеннясправ пропорушеннямитних правил,пов'язаних ізприховуванням відмитного контролю йнедекларуванням (якусним, то йписьмовим)громадянамипредметів тацінностей (>зокрема,незначних торбвалюти),зменшуєтьсярівеньнапруженості под годинумитного контролю,незадоволеннягромадяндіяльністюмитнихорганів, що вціломусприяєзміцненнюекономічної безпеки України.Актуальністьзазначеноїпроблемизумовлюєнеобхідністьактивноїдіяльностіуповноважених тихмитнихорганів,спрямованої напопуляризаціюмитних правилсередгромадян.

У ст. 30Митного кодексу Українизазначено, щомитніорганизобов'язаніінформуватизаінтересованихосіб промитні правила,норми таумовипереміщеннятоварів йтранспортнихзасобів черезмитний кордон України.

>Інформуваннязацікавленихосіб промитні правила,норми таумовипереміщеннятоварів йтранспортнихзасобів черезмитний кордон України можнаумовноподілити надвікатегорії:

1) >Попереднєінформування -інформування до початкуздійсненнязовнішньоекономічноїоперації, чи доперетинумитного кордону.Попереднєінформуванняздійснюєтьсяуповноваженимипідрозділамимитниць замісцемакредитаціїсуб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, чи замісцемпроживаннязацікавленої особини.Митніорганиінформуютьгромадськість прозміни умитномузаконодавстві та про правилапереміщеннятоварів йтранспортнихзасобів черезмитний кордон України череззасобимасовоїінформації. Для цогопідрозділи (особини),відповідальні зазв'язкизіЗМІ,спільно ізіншимипідрозділамимитнихорганів,готуютьпрес-релізи дляЗМІ, атакожорганізовуютьпроведенняпрес-конференцій,брифінгів,семінарів тощо.

2) >Оперативнеінформування —інформування упроцесіздійсненнязовнішньоекономічноїоперації, чи упроцесіперетинумитного кордону.Оперативнеінформуванняздійснюєтьсябезпосередньо замісцемпроведеннямитного контролю тамитногооформлення.Основнимзасобом оперативногоінформуваннязацікавленихосіб промитні правила,норми таумовипереміщеннятоварів йтранспортнихзасобів черезмитний кордон України,єдрукованаінформація,розміщена наінформаційних стендах умитних органах [10; 55].

>Митніорганиінформуютьзаінтересованихосіб промитні правила,норми таумовипереміщеннятоварів йтранспортнихзасобів черезмитний кордон України шляхом:

-опублікуванняїї вофіційнихдрукованихвиданнях чипоширенняінформаційними службамивідповіднихдержавнихорганів йорганізацій;

-опублікуванняїї вдрукованихзасобахмасовоїінформації чипублічногооголошення черезаудіо- тааудіовізуальнізасобимасовоїінформації;

-безпосередньогодоведенняїї дозаінтересованихосіб (>усно,письмово чи віншийспосіб);

-наданняможливостіознайомлення ізархівнимиматеріалами;

-оголошенняїї под годинупублічнихвиступів посадовців.

 >Інформація, щонадаєтьсяпосадовими особамимитнихорганів уписьмовому чиусномувигляді, виннаміститипосилання начиннінормативнідокументи.

>Стаття 31Митного кодексу Українирегламентує, щоінформація пронормативно-правовіакти ізпитаньмитної справ (>назва акта, йогоосновніположення,інформація проопублікування) безоплатнонадаєтьсямитними органамизаінтересованим особам за їхньогозапитами.Правоваінформаціящодоосновнихположеньзаконодавства України ізпитаньмитної справрозміщуються длязагальногоознайомлення вмісцяхрозташуваннямитнихорганів.ДжереламиправовоїінформаціїєКонституція України,іншізаконодавчі йпідзаконнінормативніправовіакти,міжнародні домов та догоди,норми йпринципиміжнародного права, атакожненормативніправовіакти,повідомленнязасобівмасовоїінформації,публічнівиступи,іншіджерелаінформації ізправовихпитань[4; 90].

>Також,відповідно до ст. 32Митного кодексу Українимитніоргани,спеціалізованімитніустанови таорганізаціїможутьнадаватизаінтересованим особам, у томучислі наплатнійоснові,консультації ізпитаньмитної справ, атакожтекстиопублікованихнормативно-правовихактів ззазначенихпитань.

Право наінформаціюохороняється законом. Державагарантує усімучасникамінформаційнихвідносинрівні права йможливості доступу доінформації.Ніхто неможеобмежувати права особини увиборі форм йджерелодержанняінформації, завиняткомвипадків,передбачених законом.Порушеннязаконодавства України проінформаціютягне за собоюдисциплінарну,цивільно-правову,адміністративну чикримінальну відповідальність згідно іззаконодавством України, про щозазначено у ст. 33Митного кодексу України.

>Стаття 32 закону України „Проінформацію”регулює запитанняінформаційногозапитущодо доступу доофіційнихдокументів йзапитщодонаданняписьмової чиусноїінформації

В частности подінформаційнимзапитомщодо доступу доофіційнихдокументіврозумієтьсязвернення ізвимогою пронаданняможливостіознайомлення ізофіційними документами.Громадянинмає правозвернутися додержавнихорганів йвимагатинаданнябудь-якогоофіційного документа,незалежно від того,стосуєтьсяцей документ йогоособисто чи ані.

>Підзапитомщодонаданняписьмової чиусноїінформаціїрозумієтьсязвернення ізвимогоюнадатиписьмову чи заснуінформацію про діяльністьорганівзаконодавчої,виконавчої тасудової влади України, їхніпосадовихосіб із окремихпитань.Громадяни України,державніоргани,організації йоб’єднаннягромадянподаютьзапитвідповідному органузаконодавчої,виконавчої тасудової влади, йогопосадовим особам.Организаконодавчої,виконавчої тасудової влади України, їхньогопосадові особинизобов’язанінадаватиінформацію, щостосується їхньогодіяльності,письмово,усно, телефоном чивикористовуючипублічнівиступисвоїхпосадовихосіб. Уразінадходженняписьмовогозапиту відзацікавленихосібщодомитних правил, процедур тощоуповноважений начальникоммитного органупідрозділготуєвідповідь, Яка виннаміститиповнийперелікчиннихнормативнихдокументів, щорегулюють запитання,порушені узапиті, атакожінформацію проосновніположення тадатиопублікуванняцихдокументів.Крім того,митніорганипроводятьрегулярнийаналізотриманихзапитів,розміщують насвоїхінформаційних стендахдовідки ізпитань тарозміщують насвоїхінформаційних стендахдовідки ізпитань, котрінайчастішефігурують узапитах.

>ПідпостійноюувагоюкерівництваДМСУзавждиперебуває роботазізверненнямигромадян.Забезпеченийжорсткий контролю наддотриманнямвстановленихзаконодавствомвимогщодо цого виду роботимитнихорганів. Правогромадян України назвернення доорганів державної влади, місцевого самоврядування,об’єднаньгромадян,підприємств,установ,організаційнезалежно від формвласності,засобівмасовоїінформації,посадовихосібвідповідно до їхньогофункціональнихобов’язків ззауваженнями,скаргами тапропозиціями, щостосуються їхньогостатутноїдіяльності,заявою чиклопотаннямщодореалізаціїсвоїхсоціально-економічних,політичних таособистих прав йзаконнихінтересів таскаргою про їхніпорушеннязакріплено ч.1 ст.1 закону України „Прозверненнягромадян”. Навиконання цого закону уДМСУвиданий наказ „Про роботузізверненнямигромадян”, уякомувизначено, щорозглядписьмовихзвернень іособистийприйомгромадянєважливоюділянкою роботиДержмитслужби України,іншихмитнихорганів,спецiалiзованихмитнихустанов іорганiзацiй ,засобомотриманняiнформацiї пронедоліки вдiяльностiцихорганів, формамизміцнення ірозширеннязв’язківiз широкимиверствами населення,дійовимзасобомрозвитку іудосконаленнямитної справ в Україні.

>Зверненнягромадян, щонадходять домитнихорганів,підлягаютьобов'язковомукласифiкуванню за видами, асаме: наiнформацiйнiзапити,пропозицiї, заяви іскарги.

>Рішення, дії (>бездiяльнiсть) у сферіуправлінськоїдiяльностiмитнихорганiвможуть бутиоскаржені,якщо:

- порушене права ізаконніінтереси чисвободи громадянина;

-створеноперешкодиреалiзацiїгромадянином його прав ізаконнихiнтересiв чи свобод;

- незаконнопокладено на громадянинаякі-небудьобов'язки чи його незаконнопритягнуто довiдповiдальностi.

>Наказомвизначені правиларозглядузверненьгромадян,особистого прийомугромадян,узагальнення,аналізписьмових іуснихзверненьгромадян та забезпечення контролю за їхньогорозглядом,висвітлення взасобахмасовоїiнформацiї роботизiзверненнямигромадян.Керівникимитнихорганів і їхніструктурнихпiдроздiлiв прирозглядізверненьгромадянзобов’язанідотримуватися такого порядкурозгляду,який бізабезпечувавнайбільшоб'єктивне таякісне їхньоговирішення.Рішення,якiприймаються зазверненнями,мають бутимотивованими іґрунтуватися на нормахчинногозаконодавства.

Навідомчому WEB –сайтіпостійнорозміщуютьсязвіти пороботізізверненнямигромадян,щомісяцяздійснюєтьсямоніторингефективності роботимитнихорганівзізверненнямигромадян. На шкода станом на 22березня 2008 рокурозміщенаінформаціялише за 2007рік, томупрослідкуватитенденціюзверненьгромадян за 3місяці 2008 рокунеможливо.Протягом 2007 року домитнихорганівнадійшло на 27,5%письмовихзвернень менше, ніжпротягом 2006 року (2007рік – 1676звернень, 2006рік –2 310). З них 812 – доДМСУ, 794 – доіншихмитнихорганів, 70 – доАкадеміїмитноїслужби України,тобтовідбулосяпоступовезменшеннякількостізверненьгромадян доДержавноїДМСУ ймитнихорганів.

Уціломузменшеннякількостізверненьгромадянпояснюєтьсяналагодженоюроботою тавдосконаленнямїїметодів у напрямку забезпеченняконституційних правгромадян назвернення, асамероз’яснювальноюроботою інаданнямконсультацій ізмитної справбезпосередньопрацівникамиструктурнихпідрозділівДМСУ таіншихмитнихорганів,співпрацею іззасобамимасовоїінформації іпроведення „>телефоннихгарячихліній”,функціонуванням „телефонудовіри”.

Ос-кількизначна й все болеезростаючачастинанеобхідноїінформаціїстосовнодіяльностімитнихорганівпороджуєтьсясуб'єктамидіяльності, щоздійснюютьвідкритуінформаційну діяльність йциркулює увідкритих компонентахінформаційногопростору,інформаційніслужбимитнихорганів Україниповинніздійснювати їхні постійнамоніторинг, ізметоюузагальнення тааналізуусієїінформації.

>Моніторинг >засобівмасовоїінформації (>ЗМІ) -відстеженняповідомленьЗМІ,відповіднозаданої тематики.Моніторингвикористовується дляаналізусформованогоЗМІ «портрета»організації,оцінкисуспільного резонансутієї чиіншої дії тощо.

як правило,моніторингЗМІвключаєнаступніфази:

1.Спостереження по низкупотенційнихджерел (телеканал,радіостанція,періодичнедрукарськевидання й т. п.);

2.Збереженнязнайденогоматеріалу;

3.Фільтрація йкатегоризація;

4. Передачазібраногоматеріалу дляподальшогоаналізу.

Уразівикористанняінформаційнихматеріалівзасобівмасовоїінформації примоніторингудоцільновідстежуватинаступніоб'єкти :

>1.Одиниціінформаційногопростору, щогенеруютьінформацію: уЗМІ -редакції,лідеригромадської думи (політики,лідериекономіки,представникикультурноїеліти йін.);експерти (>інтерпретатори) -спеціалісти, що активно йпрофесіональнопрацюють ізінформацією, відчиїхкоментарівзалежать характер й формаінформаційнихпотоків (>радники,політологи,економісти,соціологи) йін.

>2.Каналикомунікацій:формованіЗМІ (>печатні,електронні йіншіносії),зокремаспеціалізованіпрофесійнівидання,Інтернет.

>Такакількістьоб'єктівмоніторингувимагаєретельноїфіксації йкласифікаціїпараметрівджерелінформації приформуванні накористьспоживачівінформаціїматеріалів,перш на, для адекватноговіддзеркаленняпоточноїситуації. Для цогонеобхідноуказуватиточніпосилання наджерело,звідки здобутоінформація -найменування йіншінеобхідніреквізитисуб'єктаінформаційноїдіяльності -наприклад,ЗМІ (газета, журнал,інформаційне агентство,WЕВ - сайт),зокрема номервипуску,сторінку,Інтернет - адресою,державнуприналежність й т. п.; датупублікаціїінформації чи датуїївиявлення вінформаційномупросторі;посилання нааналогічнуінформацію тощо.

>Доцільнотакожскладати (уелектронномувигляді)підбірки (>архів)інформаційнихзведень,зокрема ізвикористанням базданих й системінформаційногопошуку позапитах. Ценеобхідно дляреконструкції (>аналітичним шляхом)змін вдіяльності структур, щоєсуб'єктамисуспільно-політичних,економічних йіншихвідносин, котріактуалізують своїінтереси вінформаційномупросторі,зокремавикористовуючи вцихціляхзасоби йсистемимасовогоінформування.

>Виконанняцихвимогдаєінформаційним службамможливістьстежити задинамікоюзмін характеру йінтенсивностіінформаційнихповідомленьрізнихсуб'єктівінформаційноїдіяльностівідноснопевної тими. [2;212]

Наступного дняфахівці, щоготують йпоширюютьматеріали помоніторингупевноїситуації,проблеми чисферидіяльності,повиннівраховувати, що їхньогоінформаційно-аналітичніматеріалироблятьістотнийвплив наухваленнярішень. Тому примоніторингуінформаційногопросторунеобхідноперевірятиматеріали наактуальність,достовірність йповноту,приводитивичерпний списокджерелінформації, атакожобмежуватисязваженимиоцінками прианалітичнійобробціінформації длядосягненнянеобхідноїоб'єктивностіаналізу

З результатамимоніторингуЗМІ вмитних органах можнаознайомитись навідомчомусайті увкладці „>Прес-Центр –ЗМІ проДержмитслужбу”. На шкодапереважноміститьсяінформація промоніторинг ізмережіІнтернет, анаявнаінформація із центральнихдрукованихвидань поданолише увиглядістислогопереказуповідомлень впресі.

>Інформація за результатамидіяльностімитнихорганів Українинеобхідна дляформування >митної статистики,інформаційно-аналітичноїдіяльності,здійсненняефективного контролю задоставкоювантажів умитниціпризначення, запереміщеннямтоварів таіншихпредметівміжмитницями України, оперативногореагування уразівиникненняускладнень чинепередбаченихситуацій под годину такогопереміщення тощо [14; 31] .

З 1993 рокумитніоргани Українирозпочалиформуваннябазисвідчень таведеннямитної статистики.

>Післязборувідомостей дляформуваннявідомчої статистики,здійснюється їхньогоузагальнення таподальшийаналіз ізметоювизначенняосновнихтенденцій,змінипоказників ізприв’язкою їхнього дозмін умитному тазагальнодержавномузаконодавстві. Напідставі такогоаналізуотриманихсвідченьстворюютьсяінформаційно-аналітичнідовідки запевнийперіод, котріілюструютьсядіаграмами тасупроводжуютьсятаблицями, щомістятьосновніпоказники роботимитнихорганів.Наприклад, одним зосновнихпоказників роботимитницьєкількістьоформленихвантажнихмитнихдекларацій.Цейпоказникрізнобічнодосліджується ізрізнихточокзору,наприклад,напрямипереміщеннявантажів –експорт,імпорт чи транзитпереважає націймитниці законкретнийпроміжок години.

>Аналітичну роботупроводятьмитніоргани нарівнімитниць, котріаналізують діяльністьсвоєїмитниці таподаютьсвідченнямитниці,якій смердотіпідпорядковані.Інформація дляведеннямитної статистикивикористовуєтьсяпереважно уелектронномувигляді.Митнаелектроннаінформаціякласифікується заступенемконфіденційності, правиламиїївикористання,збереження та поширення, атакожвідповідальністюосіб, котрімають право доступу донеї под годинуобробки тавикористання вмитнійустанові.Цякласифікаціярозповсюджується набудь-якуінформацію, якоїобробляєЄАІСДМСУ.

>ПостановаКабінету міністрів України „ПрозатвердженняІнструкції про порядокобліку,зберігання йвикористаннядокументів,справ,видань таіншихматеріальнихносіївінформації, котрімістятьконфіденційнуінформацію, щоєвласністю держави”визначаєобов'язковий для всіх центральнихорганіввиконавчої влади порядокобліку,зберігання,використання тазнищеннядокументів,справ,видань,магнітних таіншихматеріальнихносіївінформації, котрімістятьконфіденційнуінформацію, щоєвласністю держави.Перелікиконфіденційноїінформації, щоєвласністю держави йякійнадається грифобмеження доступу "Дляслужбовогокористування",розробляються йвводяться вдіюцентральними органамивиконавчої влади, в якіутворюються чи уволодінні,користуванні чирозпорядженні якіперебуваютьцівідомості. Уразіпотреби надержавнихпідприємствах, вустановах йорганізаціях ізурахуваннямособливостейїхньоїдіяльностірозробляються та запогодженням ізміністерством,іншимцентральним органомвиконавчої влади, досфериуправлінняякого смердоті належати,вводяться вдіюперелікиконкретнихвидівдокументів увідповідній сферідіяльності.

Контроль занерозголошеннямвідомостей, щомістяться у документах із грифом "Дляслужбовогокористування",здійснюєтьсярежимно-секретнимипідрозділамиорганізацій.

>Співробітникиорганізацій, котріпрацюють із документами із грифом "Дляслужбовогокористування", вобов'язковому порядкупідлягаютьознайомленню подрозписку зцією тавідповіднимивідомчимиінструкціями,їмзабороняєтьсяповідомлятиусно чиписьмовобудь-комувідомості, щомістяться уцих документах,якщоце невикликанослужбовоюпотребою.Інструкцієювизначається порядокобігу:облік,прийняття,реєстрації,передачі.Документи із грифом "Дляслужбовогокористування"повиннізберігатися услужбовихприміщеннях йбібліотеках ушафах (>сховищах), котрінадійнозамикаються таопечатуються. Профактивтратидокументів із грифом "Дляслужбовогокористування" чирозголошеннявідомостей, щомістяться у яких,терміново доводитися довідомакерівникаорганізації,керівників режимно-секретногопідрозділу таканцелярії.

>ДжереломмитноїінформаціїєвласнаінформаціяДМСУ, Якавиробляється врезультатібезпосередньоїдіяльностімитнихорганів, асаме:

-змістмитнихдокументів (>декларації,відомості тощо);

-внутрішняінформаціямитнихорганів (>накази,нормативнідокументи, правила тощо).

>Додатковомитнаінформаціяможенадходити відіншихміністерств йвідомств, відучасниківзовнішньоекономічноїдіяльності та ізіншихджерел.

>Інформація, здобуто ізрізнихджерел,підлягаєобробці задопомогоюзасобівелектронно-обчислювальноїтехнікимитнихорганів.

 

2.4 Рольюридичнихпідрозділів уреалізаціїінформаційної політикимитнихорганів України

 

>Діяльністьюридичнихпідрозділівмитнихорганів пореалізаціїінформаційної політикимитнихорганів УкраїнирегулюєтьсяПостановоюКабінету міністрів України „ПроЗагальнеположення проюридичну службуміністерства,іншого центрального органувиконавчої влади, державного підприємства,установи,організації” таНаказомДМСУ „ПрозатвердженняПоложення проюридичну службурегіональноїмитниці,митниці,спеціалізованоїмитноїустанови,організації”.

УПостановівказано, що уміністерстві,іншому центральномуорганівиконавчої влади, на державномупідприємстві, вустанові,організаціїзалежно відобсягу, характеру таскладностіправової роботиутворюється, як правило, вформісамостійного структурногопідрозділу -юридичнеуправління (>відділ, сектор, бюро, група тощо) чи вводитися посаду юрисконсультавідповідноїкатегорії (далі -юридична служба).Основнимзавданнямюридичноїслужбивизначена організаціяправової роботи,спрямованої направильнезастосування,неухильнедодержання тазапобіганняневиконаннювимогактівзаконодавства,іншихнормативнихдокументівміністерством,підприємством, атакож їхнікерівниками тапрацівниками под годинувиконанняпокладених нимизавдань йфункціональних обовязків.

>Діяльністьюридичноїслужби по всіхнапрямках роботипов’язананасамперед ізотриманнямінформації, яквнутрішньої то йзовнішньої (>наприклад,одержання відпосадовихосібмитного органудовідок,розрахунків,іншіматеріалів, необходимих длявиконанняпокладених наюридичну службузавдань), атакож ізпередачеюінформаціїіншимструктурнимпідрозділам, особам,організаціям тощо (>наприклад,інформуваннякерівникамитного органу провипадкипокладенняіншимипосадовими особами наюридичну службузавдань, непередбаченихПоложенням).Тобтолише послеобробкипевноїінформаціїюридичніслужбиможутьвиконувати своїобов’язки:

1.Організовувати тазабезпечуватиправильнезастосуваннязаконодавства вслужбовій,господарській йсоціальній сферахдіяльностімитного органу.Консультуватикерівництвомитного органу ізправовихпитань.

2.Перевірятивідповідністьзаконодавствупроектівактів нормативного тарозпорядчого характеру, щоподаються напідпискерівниковімитного органу, йвізувати їхні после згодикерівникамизаінтересованихпідрозділів.

3.Готувати разом ізіншимиструктурнимипідрозділамипропозиції проскасування чивнесеннязмін довиданихмитним органомактів нормативного тарозпорядчого характеру, котрівтратилиактуальність чисуперечатьвимогамзаконодавства.

5.Забезпечуватиоблік йзберіганняактівзаконодавства тавідомчихнормативно-правовихактів, атакожактів нормативного тарозпорядчого характеру,виданихмитним органом, підгримувати їхнього у контрольномустані.

6.Даватиправовуоцінку проектамгосподарськихдоговорів (>контрактів), щоукладаютьсямитним органом,брати доля в їхньогоукладенні таконтролі за їхньоговиконанням.

7.Організовуватипретензійну і вестипозовну роботу.Представляти вустановленомузаконодавством порядкуінтересимитного органу всудових таінших органах под годинурозглядуправовихпитань йспорів.

8.Аналізуватирезультати інаслідкирозглядупретензій,позовів йсудовихсправ, практикуукладення тавиконаннядоговорів (>контрактів). Занаслідкамианалізуподаватикерівництвумитного органупропозиціїщодовдосконалення правового забезпеченняслужбової тагосподарськоїдіяльностімитного органу.

10.Сприятизахистутрудових правпрацівниківмитного органу,брати доля впідготовці таукладенніколективного договору,консультувативиборніоргани трудового колективу ізправовихпитань, щостосуються їхньогодіяльності тощо.

>Відповідно доНаказуДМСУ „ПроРозподілструктурнихпідрозділівДержмитслужби,відповідальних заведенняWEB-сервера”,Управлінняправової роботивідповідальне затакі рубрики:Нормативно-правові засадидіяльності,Нормативно-правовідокументи,Конфіскат (рубрика)-спільно ізУправліннямфінансів табухгалтерськогообліку.

>Юридичніслужбиповиннізабезпечуватисвоєчасноюправовоюінформацієюпідрозділи таосіб, котрі цогопотребують длявиконаннясвоєїпрофесійноїдіяльності, атакожзацікавленихгромадян, підприємства,установи,організації.

>Юридичніслужбитакожздійснюютьпредставництво у судах посправам про захистчесті,гідностіпрацівників таділовоїрепутаціїмитнихорганів та їхніпрацівників. Цетакожпов’язано ізобігомпевноїінформації.Стаття 7Цивільного кодексу Українизакріплює декларація про честь,гідність таділовурепутацію, атакожвстановлює, що громадянин чи організаціямають правовимагати в судіспростуваннявідомостей, що невідповідаютьдійсності чивикладені неправдиво,порочатьїхню честь,гідність чиділовурепутацію чизавдаютьшкодиїхнімінтересам. Длязадоволення цого правапотрібніпевніумовизахистучесті тагідності, асаме:відомостіповинніпорочити честь тагідність, невідповідатидійсності та набутипоширення. Удіяльностімитнихорганівпереважнозустрічаються кликни прооскарженнявідомостей, котрістосуютьсяпрофесійноїдіяльності,звинувачень увчиненніпротиправнихдій.Підпоширеннямвідомостей, котріпорочать честь,гідність таділовурепутаціюслідрозумітиповідомлення їхнього широкому паліосіб,кільком чихоча боднійособі.Справиюридичнихосібведуть їхніоргани, щодіють умежахповноважень,наданихїм законом, статутом чиположенням, чи їхніпредставники. Черезпредставниківздійснюють своїповноваження вцивільномупроцесіоргани державної влади, до тогочислі ймитніоргани, котріпредставляють усудіюридичніслужби,органи місцевого самоврядування,профспілки, підприємства,установи,організації та їхніоб'єднання яксуб'єктизахисту прав таохоронюванихінтересівіншихосіб,державних йгромадськихінтересів.

Таким чином,представництвомитнихорганів вцивільномупроцесі посправам про захистчесті,гідності таділовоїрепутації—цепроцесуальна діяльністьюридичного відділення,спрямована на захист прав таохоронюваних закономінтересів особини, котрабере доля всправі,державних йгромадськихінтересів, атакожсприяннясудові увсебічному,повному йоб'єктивномуз'ясуванніобставин справ, впостановленні законного йобґрунтованогорішення.Процесуальнийпредставникдіє вцивільномупроцесі відімені й вінтересахіншої особини вмежахнаданих неюповноважень.

Отже, можназробитивисновок, що всистемімитнихорганів Українидієсучаснаінформаційнамережа, котраздатна забезпечитиінформаційніпотребимитнихорганів України тагромадян. Умитних органахфункціонуютьпідрозділи,покликаніздійснюватиінформаційну діяльність поотриманню,накопиченню,збереженню таобробціінформації, котравикористовуєтьсямитними органами упроцесіреалізаціїмитної політики, атакожнеобхідноїгромадянам,організаціям,підприємствам,установам таіншимдержавним органам при їхнівзаємодії ізмитними органами. У томучислі,ефективноздійснюютьінформаційну діяльність та діяльність позахисту правмитнихорганів та їхніпрацівників.

 


>Висновок

>Інформаціяєнайважливішимзасобоморганізаціїполітичного,економічного, духовного тасоціального життясуспільства,організаціїфункціонуваннясистемиорганів державної влади.Інформаційніресурсиєнеобхідноюумовоюефективноїдіяльностімитнихорганів, акількість йякістьінформаційнихресурсів, їхніактуальність йзначимість,ступіньвикористаннястаєвизначальним чинникомрівнярозвитку таефективностідіяльностісистемимитнихорганів.

Отже,виходячи із цого,інформаційнуполітику можнарозглядати якзасібдосягненняпоставленихцілей:суб'єктиінформаційної політикиздатні задопомогоюінформаціївпливати насвідомість,психіку людей, їхньогоповедінку й діяльність.Інформаційна політикамитнихорганів України –цеособлива сферажиттєдіяльності,пов’язана ізвідтворенням йрозповсюдженнямінформації, щозадовольняєпотребимитнихорганів йсуспільства, йспрямована на забезпечення їхніфункціонування тавзаємодіїміж ними.

>Визначення,правове йорганізаційнезакріпленнянапрямівінформаційної політикимитнихорганів винневипливати ізоб’єктивних законіврозвиткуінформаційноїсфери та державноїуправлінськоїдіяльності.Інформаційна політикамитнихорганівмаєстворюватиумови дляреалізаціїможливостеймитнихорганіввільнонадавати,отримувати йвикористовуватиінформацію длявирішення такихважливихзавдань, якформуванняінформаційногопросторумитнихорганів України,включення його доінформаційногопростору країни на засідках забезпеченняінформаційногосуверенітету таінформаційної безпеки.

Таким чином,головноюметоюінформаційної політикимитнихорганів Українистосовноінформаційнихресурсівєстворення необходимих умів таправових йорганізаційнихмеханізмівформування,розвитку й забезпеченняефективноговикористанняінформації вдіяльностімитноїсистеми.


Списоквикористаноїлітератури

1.Васютіна У.Особливостіінформаційної політики України насучасномуетапі //Вибори тадемократія. – 2004. - № 1. – З. 50-57.

2. Інформаційна політика: Підручник/ Підобщ. ред. В.Д. Попова. – М.: Видавництво РАГС, - 2003. – 463 з., 3000 прим.

3.Кірєєва Про.Формуванняінформаційної політики України – шлях доінтеграції усвітовеспівтовариство //Вісник Національноїакадемії державногоуправління. - 2005. – №1. – З. 364 – 373.

4.Коментар доМитного кодексу України / За ред..П.В. Пашко, М.М.Каленського. – До.:Юстиніан, 2004. – 736 з. – (>серія „>Митна справа в Україні”).

5.КормичБ.А.Інформаційнийчинник державногоуправління //Митна справа. – 2003. - № 5. – З. 80-84.

6.Корнєва Т.Правоверегулюванняінформації якелемента державногоуправління вмитних органах України //Інформаційне право. - 2004.- № 10. – З. 65-68.

7. Копилов В.В. Інформаційне право: Підручник. 2-ге вид., перераб. ідоп. – М.:Юристъ, 2003. – 512 з.

8. Новосад Про.Інформаційне забезпеченняуправлінськоїдіяльності умитних органах //Митниця.- 2004. - № 1.- З. 20-23.

9.Олійник Про.Державнаінформаційна політика таінформаційна безпека України:політики-правовіаспекти // Право України. – 2005.- № 5. – З. 108-111.

10. Основимитної справ в Україні:Навч.посібник / За ред.П.В. Пашко. –До.: Знання, 2004. -732 з.- (>Митна справа в Україні).

11.Тодощак О.В. Діяльність Державною митною служби України з взаємодії з американською громадськістю //Митна справа. – 2005.- № 6.-С.55-60.

12.Тютюн Про.Відверто про телефондовіри вДержмитслужбі України //Митниця. - 2007.- № 2.- З. 12-15.

13.Чичановський А.А.Державнаінформаційна політика,інформаційнийпростір, свобода слова //ВісникКиївськогонаціональногоуніверситету ім.. Т.Г.Шевченка. - 2002. –>Вип. 10.- З. 44 – 45.

14.Шатіло В.А.СучаснаінформаційнамережаДержавноїмитноїслужби України //Митна справа. - 2002.- № 5.-С.31-35.

15. Яременко Про.Інформаційна сфера в Україні якоб’єкт правовогорегулювання //Інформаційне право. – 2006. - № 1. – З. 80-83.

16.Конституція України від 28червня 1996 р. №954к/96-ВР //ВідомостіВерховної Заради , 1996, N 30, ст. 141

17.Митний кодекс України від 11.07.2002 р. №92-IV//ВідомостіВерховної Заради ,2002, № 38-39,

Схожі реферати:

Навігація