Реферати українською » Таможенная система » Місце митних органів у системі галузей національної економіки РФ


Реферат Місце митних органів у системі галузей національної економіки РФ

уповільнювати його. Позитивне вплив на стан національної економіки та її ефективність зовнішньоекономічні зв'язку надають за тих умов, що вони стимулюють розвиток експортного виробництва й експорту наукомісткої продукції і на продукції, одержуваної з урахуванням застосування передових технологій глибокої переробки, забезпечують імпорт продукції, яка потрібна на структурно-технологічної перебудови країни, і навіть першочергове задоволення життєво важливих потреб країни та її населення, не включають імпорт екологічно небезпечних, шкідливих здоров'ю людей товарів, морально застарілої техніки, продукції, що підривала найморальніші якості суспільства. Міркування державної доцільності у випадках повинні превалювати над комерційними інтересами окремих суб'єктів ЗЕД.

Система мит покликана всіляко сприяти цілям і національним завданням ЗЕД. У цьому можливі такі ситуації, коли система мит, здавалося б, по окремим критеріям відповідає інтересам країни, але з іншим критеріям суперечить їм і шкодить, а цілому надає негативний вплив на соціально-економічний стан суспільства.

Політика держави має спрямувати отримання максимального сукупного доходу ЗЕД і зажадав від національного виробництва.

Така політика припускає можливість скорочення доходів державної скарбниці від від ЗЕД, якщо зниження мит чи його скасування визначені товари та сприяє зростанню доходів національної економіки та сукупного доходу суспільства. Але вона не передбачає і можливість зростання ввізного мита визначені товари обмеження обмеження доступу російський ринок, коли цей імпорт підриває власне виробництво завдає шкоди екології, моральному й фізичного здоров'ю населення.

Орієнтація для підвищення ефективності економіки і сукупного доходу суспільства, на охорону морального і здоров'я населення та поліпшення її екологічного стану як у головний критерій оцінки ефективності системи ввізних мит вимагає високого рівня якісного аналізу та застосування складного математичного апарату під час вирішення практичних питань, які виникають за перегляді ввізного мита на конкретні товари. Цими засобами ще озброєні наші державні органи, вирішальні ці проблеми. Найчастіше практично використовуються більш приватні критерії оцінки ефективності зміни мит деякі товари.

Як зазначених критеріїв практично найчастіше використовуються доходи держави й національні внутрішні ціни. Ефективність системи ввізного мита і заходів із їх зміни визначаються у тій, якою мірою впливають на динаміку вітчизняних відповідні галузі, доходів державного бюджету від зовнішньої торгівлі, і динаміку внутрішніх цін.

Зміна ввізного мита б'є по стані внутрішнього виробництва, оскільки мита регулюють імпорт товарів. Зниження мит посилює тиск іноземних конкурентів на вітчизняне виробництво, витісняє вітчизняних виробників з внутрішнього ринку. Але з тим вона служить потужним чинником, що спонукає вітчизняних товаровиробників підвищувати ефективність яких і конкурентоспроможність свого виробництва, знижувати витрати виробництва та покращувати якість випущених товарів. Суперечливість наслідків зміни мит очевидна. Проблема у цьому, щоб за їх перегляді знайшли оптимальне рішення, яке, з одного боку, підтримувало на належному рівні стан конкуренції на ринку, спонукаючи вітчизняних товаровиробників удосконалювати виробництво, покращувати якість і знижувати витрати, з другого – не призводило б до витіснення вітчизняних товаровиробників з внутрішнього ринку.

З вступом Росії до ВОТ подальше зниження імпортні мита диктуватиметься вимогами цієї організації. Але це зниження доцільно здійснювати поетапно, даючи вітчизняним виробникам можливість поступово адаптуватися до нижчим ввізним мита і більше жорстокої конкуренції з боку іноземних фірм. Разом про те мусить бути виключена можливість консервації технічною відсталістю та організаційної відсталості вітчизняних.

Такий підхід необхідно дотримуватися й у випадках, коли виникла потреба тимчасового підвищення ввізного мита певні товари за захистом вітчизняних товаровиробників. Не можна дозволяти здобуття права цей захист стала. Доцільно у разі підвищення митних ввізного мита підкреслювати тимчасовість цього заходу й указувати терміни дії підвищених мит.

Перегляд мит змінює доходи держави від ЗЕД. Фіскальна оцінка перегляду мит неминуча: держава має заздалегідь знати, як зміна ввізного мита з його доходи. На жаль, фіскальний підхід найчастіше грає на вирішальній ролі в оцінці якості роботи митних органів, що ні виправдано. Митні органи визначають повноту зборів мит, ПДВ і акцизу, але не рівень їхнього ставок. Зниження ставок мит може перекривати втрати бюджету з допомогою зростання зовнішньоторговельного обороту, оскільки це зростання регулюється складним комплексом внутрішніх та зовнішніх чинників, які залежить від якості роботи митних органів.

>Ввозние мита впливають до рівня і надасть динаміки національних цін. Поширена думка, що справжній рівень мит надає пряме впливом геть рівень національних цін, що ними є прямий пропорційне узалежнення – зниження мит призводить до зниження внутрішніх цін, а підвищення його – до зростання цін.

Насправді між митами та ціни існують дуже складний зв'язку й кількісні залежності.

По-перше, ввізні мита є тим елементом ціни, який є базою до розрахунку інших елементів ціни – акцизу, ПДВ, оптово-збутових і видача торговельних націнок. Ці елементи ціни змінюються, зазвичай, прямо пропорційно зміни ставок ввізного мита. Однак під впливом попиту й пропозиції пропорції між зміною мит і зміною цих елементів ціни можна порушувати: за сприятливого продавцям співвідношенні між попитом й пропозицією зростання цін може зростання мит; при перевищенні пропозиції над попитом зростання внутрішніх цін то, можливо мінімальним і забезпечувати зростання залежать від мит елементів ціни пропорційно зростанню мит. Отже, пряма залежність між зміною мит і управління внутрішніх цін, безсумнівно, існує, але він який завжди набуває форми прямий пропорційності.

По-друге, ввізні мита впливають на обсяги імпорту і національної виробництва, на баланс попиту й пропозиції. Це вплив залежить від низки чинників та приймає складні форми, може бути зумовлено специфікою виробництва та реалізації товарів.

Наприклад, деякі товари можуть здійснюватися країни, і потребу них забезпечено лише з допомогою імпорту. Рівень мит та його зміна впливають на розміри імпорту і, на баланс попиту й пропозиції. Але у більшості випадків імпортований товар виробляється ще й національними підприємствах у країні. Мита впливають на попит подвійно: вони регулюють масштаби ввезення та водночас впливають на динаміку внутрішнього виробництва. Оцінюючи впливу ввізного мита на внутрішні ціни треба брати до уваги обидва цих чинники.

По-третє, рівень мит впливає на динаміку внутрішніх витрат виробництва товарів. Динаміка ввізного мита впливає обсяг внутрішнього виробництва, визначаючи цим вплив ефекту масштабу виробництва (одиничного, дрібно-, середньо-, крупносерійного чи масового) на динаміку внутрішніх витрат. Цей чинник має виключно важливого значення в оцінці впливу мит на стан внутрішнього виробництва та ефективність, яких зрештою залежать національні витрати й ціни.

Зміна ввізного мита і - оцінка їх впливів на внутрішні ціни не укладаються у рамки простих перерахунків їх елементів з допомогою елементарного математичного апарату,описивающего зв'язок між двома величинами, які у прямий пропорційної залежності. Як зазначалося, визначення впливу ввізного мита на внутрішні ціни вимагає вищого рівня якісного аналізу цих залежностей і більше складного математичного апарату їхнього кількісної оцінки.

Вплив ввізного мита на внутрішні ціни визначається як загальним рівнем цих мит, а й їхніоптимальностью: система мит має сприяти розвитку та підвищенню конкурентоздатності та ефективності внутрішньої економіки, що й має забезпечити найсприятливіші для національної економіки та споживачів країни внутрішні ціни. Рівень і динаміка внутрішніх цін визначатимуться станом і ефективністю національної економіки. Рівень мит можна розглядати як один із чинників, сприяють досягнення цієї ефективності. Оцінка впливу мит повинна перевірятися не шляхом визначення їхніх впливу окремі елементи внутрішньої ціни, хоча такий метод оцінки як наближений і дуже орієнтований зовсім на виключається, - а шляхом оцінки мит на стан внутрішньої економіки та її ефективність, що визначає, зрештою, рівень внутрішніх цін. Для таких розрахунків можна буде застосувати методи оптимального планування, тривалий час і успішно розроблялися нашій країні і було необгрунтовано забуті за переходу до ринкових реформ. /4/

2.2 Принципи і психологічні чинники оптимального розміщення митних органів

Елементом як зовнішньої, і внутрішньої політики держави є митна політика, що є комплекс політико-правових, економічних, організаційних та інших заходів державного регулювання зовнішньої торгівлі, і навіть заходів для захисту національної та рішенню її фіскальнихзадач./1/

Митна політику держави сприяє розширенню економічних зв'язків, збільшення обсягу зовнішньоторговельних операцій, розвитку міжнародного туризму й інших форм, тобто. усе те, що це чи інакше опосередковується у діяльності митних органів держави. Митна політика реалізується у вигляді розумного поєднання політики протекціонізму, спрямованої право на захист вітчизняного виробника від іноземної конкуренції, та політики та політикифритридерства (вільної торгівлі), спрямованої розширення зовнішньоторговельного обороту країни й підвищення рівня міжнародного поділу праці.

У ситуації митна політика покликана забезпечити «тонку» надстройку всього механізму експорту й імпорту всіх рівнях управління, націлити його за інтереси вітчизняних, не порушуючи правил, визнаних світовим співтовариством. Митне справа – розмах митних органів, здійснюють митну політику. Найважливішими елементами організації митного справи є вибір оптимальної структури митної служби й варіанта розміщення її органів біля країни. Митна служба будується і функціонує, як одна система митних органів Російської Федерації. /2/

Відповідно до про станФТС РФ, Служба зобов'язана забезпечити не більше своєї компетенції єдність митної терені Росії, проти неї створювати, реорганізовувати і нездатності ліквідувати регіональні митні управління і митниці, митні лабораторії, обчислювальні центри, бази матеріально-технічного постачання, поліграфічні,строительно-експлуатационние й інші підприємства міста і організації, діяльність яких сприяє рішенню завдань митних органів РФ.

Територіальне розміщення продуктивних сил визначається способом виробництва. Кожній соціально-економічної формації відповідають специфічні принципи розміщення й своя система територіальної організації громадського виробництва.

Розміщення митних організацій територією країни складає основі засад, що відбивають як вимоги об'єктивних економічних законів, і політики держави – зовнішньої, військової, екологічної, санітарної тощо. п.

Найважливішим принципом розміщення митного справи є планомірне розміщення митних організацій, що забезпечує досягнення найвищої народногосподарської ефективності загалом, тобто ефективне використання природних, трудових, фінансових та інших ресурсів всіх республік і основи економічних районів Росії.

Щоб реалізувати названі розміщення митних організацій практично, доцільно враховувати разом всієї системи природних, економічних, соціально-історичних,санитарно-екологических, організаційних й інших чинників.

Група економічних чинників включає: суспільну потребу в митних послугах і можливість задоволення з урахуванням наявних митних організацій; працю; можливості науково-технічного прогресу і будівництва.

До природним чинникам ставляться властивості території: географічне розташування, клімат, рельєф, цінність земель тощо. п.

Найважливішим із соціально-історичних чинників вважається рівень розвитку на районі невиробничій сфери.

Нині близько 90 відсотків% митного оформлення товарів виготовляють внутрішніх митницях. Знаходячись у місцях розташування відправників і одержувачів товарів, митниці можуть ефективніше проводити митного контролю, взаємодіяти з податковими та правоохоронних органів, виконувати завдання валютного контролю. У митниці існують спеціальні підрозділи, які проводять перевірку зовнішньоекономічної діяльності одержувачів і відправників товарів. Процес оформлення вантажу вимагатиме часу: іноді потрібні додаткові документи, експертиза тощо. якщо ці завдання вирішувати безпосередньо за українсько-словацьким кордоном, що його пропускну здатність зводитиметься до мінімуму, оскільки прикордонна митниця не має таким запасом часу й тими можливостями, які має внутрішня митниця.

Здійснення завдань, як валютний контроль, де потрібно тісна взаємодія із місцевими відділеннями уповноважених банків та необхідні перевірки із виходом підприємства-учасники зовнішньоекономічної діяльності, було практично неможливо.

Сукупність перетинів поміж підприємствами одного району - учасниками ЗЕД і обслуговуючими їх митницями постає як єдина система технологічних, виробничих, економічних відносин. Чим тісніше і триваліша ці зв'язку, тим паче закономірний і стабільний їх ефект.

Щоб найуспішніше і високому рівні проводити політику митного оформлення товарів, ввезених завезеними на територію Російської Федерації і вивезених з Росії, за місцем розташування суб'єктів господарювання – підприємств, здійснюють зовнішньоекономічні зв'язку,ФТС Росії було створено у країні митниці, і митні пости, максимально наближені до великим індустріальним центрам Росії. Це забезпечило свої позитивні результати, оскільки підвищилася ефективність митного контролю таразгрузились прикордонні пункти пропуску.

Критерієм економічну ефективність розміщення митних організацій є збільшення продуктивність праці, тобто зниження сумарних витрат як упредметненого праці, і живого праці працівників. Таке зниження може статися під час виборів найоптимальнішого варіанта розміщення створюваної митниці.

Ефективність змін - у розміщення митного справи виражається системою якісних і кількісних показників. До якісними показниками належить сприяння митного справи зростанню економічного потенціалу Росії.

Найважливішим показником ефективності розміщення митного справи має бути зниження витрат за митне обслуговування учасників ЗЕД і транспортування товарів.

Оптимальним варіантом розміщення акцій і розвитку митного справи є така варіант будівництва нових, розширення, модернізації чи ліквідації діючих митних організацій, щоб у протягом заданого періоду часу виконується цільова функція митної системи, та її значення сягає оптимальнихпараметров./8/

2.3 Зовнішньоекономічні зв'язкуОренбуржья і стратегічні напрями зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішньоекономічна політика,приобретающая під час корінних державних перетворень особливо важливе значення, залежить від багатьох чинників: економічних та соціальних теорій, зовнішньополітичної доцільності, індустріального розвитку та т. буд. але яка вона була,таможенно - тарифне законодавство завжди є основним її провідником та організаційним інструментом.

Для об'єктивного аналізу стану зовнішньої економіки, тенденцій митного законодавства дуже важливо застосувати принцип історизму. Це повною мірою належить до проблем державного регулювання зовнішньої торгівлі, географічної спрямованості зовнішньоекономічної політики, аспектам регіоналізації.

У Оренбурзької митниці більш як250-летняя історія. У найперші роки Оренбург вже було форпостом російської торгівлі сході, поповнював державну скарбницювзимаемими з купців митами.

Час не змінило головного пріоритету у діяльності митної служби. Стягування мит й забезпечення їхніх надходження у федеральний бюджет повному обсязі, було, є і у майбутньому основної завданням митних органів.

Зона діяльності Оренбурзької митниці включає 27

Схожі реферати:

Навігація