Реферат Митна служба України

вцілому як для центрального органувиконавчої владизіспеціальним статусом:реалізація,тобтовтілення в життя,митної політики держави – «>системипринципів танапрямківдіяльності держави у сфері забезпеченнясвоїхекономічнихінтересів таекономічної безпеки» (ст. 2 МК). Увідповідності дозавдань, котріпокладені намитніоргани, смердотівиконуютьскладні табагатоманітніфункції, асаме:захисна (>економічна),фіскальна,правоохоронна,статистична.

>Також у МКвизначеномісце та роль усистемімитноїслужби центральногоапаратуДержавноїмитноїслужби України.Згідно із п. 15 ст. 106Конституції України Президент Україниутворює,реорганізовує таліквідовує заподаннямПрем’єр-міністра Україниміністерства таіншіцентральніорганивиконавчої влади,діючи вмежахкоштів,передбачених уДержавномубюджеті наутримання центральнихорганіввиконавчої влади. Структуру центральногоапаратуДержмитслужбизатверджує головаДержмитслужби.

У з статтею 14 МКвизначеніповноваженнярегіональнихмитниць, заподіяння, що нимипокладені таособливості їхньогостворення,реорганізації таліквідації.Також у МКвизначеніособливостіорганізації тадіяльностімитнихпостів,спеціалізованихмитнихустанов таорганізацій (>Академіямитноїслужби України, Київський центрпідвищеннякваліфікації,Хмельницький центрпідвищеннякваліфікації,Центральнамитналабораторія,Кінологічний центр,Інформаційно-аналітичнеуправління,Господарсько-експлуатаційнеуправління,Центральне бюроаналізуризиків та аудиту).

>Також у МКрозкриваютьсяособливостімитноїекспертизи таїї схема вДержавніймитнійслужбі України.

У з статтею 20 МКвизначеніособливостіорганізаційноїструктуримитноїварти, порядокорганізаціїїї роботи таосновні заподіяння, асаме:виявлення,попередження таприпиненняконтрабанди тапорушеннямитних правил позамісцемрозташуванняпунктів пропуску черездержавний кордон чи позамісцем й годиноюмитногооформлення чипровадженняпідготовчихдій до такихпорушень уприкордонних районах запогодженням ізДержкомкордоном;здійснення контролю запроходженням,охорона тасупроводженняпідакцизнихтоварів таіншихпредметів, у томучислітранзитних, щопереміщуються черезмитнутериторію України.

>Такожвизначеніфункціїмитноїварти:організовує таздійснюєспеціальні заходьщодозапобігання незаконномупереміщенню черезмитний кордон та поза пунктами пропуску черездержавний кордонтоварів таіншихпредметів йтранспортнихзасобів;відповідно довимогчинногозаконодавстваздійснюєадміністративнезатриманняосіб, котрінебезпідставнопідозрюються вконтрабанді чипорушеннімитних правил, проводитивідповіднедокументуванняїхньоїпротиправноїдіяльності.

У з статтею 24 МКзазначеніособливостіфінансування,матеріально-технічного забезпечення тарозвиткуінфраструктуримитноїслужби України.

У з статтею 26 МКвизначеніособливостівзаємовідносинмитнихорганів,спеціалізованихмитнихустанов таорганізацій та їхньогопосадовихосіб ізіншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, атакожпідприємствами тагромадянами.Митніорганивзаємодіють ізіншим органамивиконавчої влади тасприяютьїм увиконанніпокладених нимизавдань.

>Обмінстатистичної таіншого родуінформаціїміжмитними органами,спеціалізованимимитнимиустановами таорганізаціями ізіншимидержавними органамиздійснюється у порядку,визначеномувідповіднимизаконодавчими актами, щорегулюють діяльністьцихорганів.

>Взаємодіяміжмитними,правоохоронними органами та органамиохорони державного кордонуздійснюється вінтересахреалізації державної політики у сферіборотьбизізлочинністю,профілактикизлочинів таіншихправопорушень,виявлення,припинення тарозслідуваннязлочинів, забезпеченнягромадського порядку тагромадської безпеки, атакожудосконаленняправовоїбазиборотьбизізлочинністю.

>Також у МКзазначеніособливостіорганізації таздійсненнямитного контролю;митногооформлення;переміщення та пропускутоварів черезмитний кордон України;особливості пропуску таоподаткуваннятоварів, щопереміщуються черезмитний кордон України;особливостіпідготовки,перепідготовки тапідвищеннякваліфікаціїпрацівниківмитноїслужби України й т.д. [2]

– вартозазначити, щозначнакількістьпитаньстосовномитноїдіяльності бувврегульована законами України. Так, 5 лютого 1992 р.Верховна Рада Україниприйняла Закон України «ПроЄдиниймитний тариф»,якийвизначив порядокформування тазастосуванняєдиногомитного тарифу України приввезенні наїїмитнутериторію тавивезенні заїїмежітоварів таіншихпредметів ізметоюобкладання їхнімитом.Відповідно до цого ЗаконуКабінет міністрів Українирозробив й Декретом від 11 января 1993 р. затвердившиЄдиниймитний тариф України.Взагаліслідзазначити, що до названого Закону вносилосядуже багатозмін.Врешті-рештцеспричинилоприйняттяВерховноюРадою України 5 апреля 2001 р. нового Закону України «ПроМитний тариф України», але й йвін неєстабільним,адже донього протягом години, що минувши із моменту йогоприйняття, поруч законів України (№1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, №17–18, ст. 250 №1624 – від 18.03.2004, ВВР, 2004, №26, ст. 360 №2505 – від 25.03.2005, ВВР, 2005, №17, №18–19, ст. 267 №139 – від 14.09.2006, ВВР, 2006, №43, ст. 419) вжевнесенізміни. СтавкиЄдиногомитного тарифу Україниєєдиними для всіхсуб’єктівзовнішньоекономічноїдіяльності,незалежно від формвласності,організаціїгосподарськоїдіяльності ітериторіальногорозміщення, завиняткомвипадків,передбачених законами України таїїміжнародними договорами.Єдиниймитний тариф Українибазується наміжнародно-визначених нормах йрозвивається в напрямкумаксимальноївідповідностізагальноприйнятим усвітовійпрактиці принципам й правиламмитної справ. Закон України «Промитнусправу в Україні» [4].Цей Законвідповідно в Українувизначаєправовіосновиорганізаціїмитної справ в Україні,орієнтованої наформуванняспільногоринковогопростору ймитнихсоюзів ізіншими державами. Закон України «Прозовнішньоекономічну діяльність» [5]. У цьомузаконі зовнішньоекономічної діяльностіпотрактована як діяльністьсуб’єктівгосподарськоїдіяльності країни тавідповіднихіноземнихсуб’єктів,заснована навзаємовигіднихвідносинахміж ними. зовнішньоекономічної діяльностіпередбачена як на територї України, то й заїї межами.Також даний законзакріплюєпринципи,якимикеруються укра-їнські таіноземнісуб’єктигосподарськоїдіяльності приздійсненнізовнішньоекономічноїдіяльності. Закон України «Про порядокввезення (>пересилання) в Україну,митногооформлення іоподаткуванняособистих промов,товарів татранспортнихзасобів, щоввозяться (>пересилаються)громадянами намитнутериторію України» [6].Цей Законвстановлює порядокмитногооформлення іоподаткуванняособистих промов,товарів,транспортнихзасобів та окремихномернихвузлів перед тим, щоввозяться (>пересилаються) всупроводжуваному інесупроводжуваномубагажі,вантажних,експрес – таміжнароднихпоштовихвідправленнях намитнутериторію України й належатигромадянам. Закон України «Прозагальні засадистворення йфункціонуванняспеціальних (>вільних)економічних зон» [7].Цей Законвизначає порядокстворення йліквідації тамеханізмфункціонуванняспеціальних (>вільних)економічних зон на територї України,загальніправові йекономічніоснови їхнього статусу, атакожзагальні правиларегулюваннявідносинсуб’єктівекономічноїдіяльностіцих зон ізмісцевими радами народнихдепутатів, органами державноївиконавчої влади таіншими органами. Закон України «Провивезення,ввезення та Поверненнякультурнихцінностей» від 21вересня 1999 р. [8].Цей Законрегулюєвідносини,пов’язані ізвивезенням,ввезенням таповерненнямкультурнихцінностей, йспрямований наохорону національноїкультурної спадщини тарозвитокміжнародногоспівробітництва України у сфері культури.Такожтакізаконирегулюють діяльністьмитноїслужби «Прогуманітарнудопомогу» [9], «Прооперації іздавальницькоюсировиною узовнішньоекономічнихвідносинах» від 7жовтня 2001 р. [10].Вони належати до законівдругоїгрупи.

2.2Інші НПА, котрірегулюють діяльністьмитнихорганів

>Здійснюючирегулюваннямитної справКабінет міністрів Українивидаєпостанови ірозпорядження,якимизатверджуєрізні правила.Прикладом такихпостановпершоїгрупиєпостановиКабінету міністрів України від 18 июля 2007 р. №940 «ПрозатвердженняПоложення проДержавнумитну службу України» [17], від 9 лютого 1993 р. №97 «ПрозатвердженняПоложення про порядок йумовипроходженняслужби вмитних органах» [18], від 16червня 2003 р. №900 «ПрозатвердженняПоложення проспеціальнізванняпрацівників йкурсантівнавчальнихзакладівмитноїслужби» [19] таінші,пов’язані зздійсненняммитними органамисвоїхповноважень. Додругоїгрупи такихурядовихактівналежить,наприклад,постанова КМ України від 17грудня 2003 р. №1958 «Промитний контроль тамитнеоформлення природного газу,нафти,нафтопродуктів,етилену йаміаку, щопереміщуються черезмитний кордон Українитрубопровідним транспортом» [20],постанова КМ України від 24грудня 2003 р. №1989 «>Питання пропуску черездержавний кордонавтомобільних,водних,залізничних таповітрянихтранспортнихзасобівперевізників йтоварів, щопереміщуються ними» [21],Постанова КМ України від 25грудня 2002 р. №1952 «Прозатвердженняперелікуплатнихпослуг, щоможутьнадаватисямитними органами» [22],постанова КМ України від 12грудня 2002 р. «Про порядокведенняспеціальноїмитної статистики» [23] тощо.

>Суттєвийвплив науправліннямитноюсправоюмає Президент України,який із листопаду 1996 р.курируєДержмитслужбу України.Укази Президента Українимаютьвирішальнезначення привизначенніструктури, штатногорозпису,чисельності, атакожпризначенні на посадивищогокерівництвамитноїінфраструктури.Наприклад, указ президента «ПродержавнуМитну службу України»визначаєорганізаційну структурумитноїсистеми,основні заподіянняДержмитслужбитакі, як захистекономічнихінтересів, контролю наддодержанням умівзаконодавства,удосконаленнямитного контролю,митногооформлення й т.д. [12].Також діяльністьмитноїслужбирегулюютьтакіукази Президента як: «Про заходьщодопідвищенняефективностідіяльностімитноїслужби України» [13], «Провведення у складПредставництва України приЄвропейськихСпівтовариствах (>ЄвропейськомуСоюзі)представникаДержмитслужби України» [15], «Проприєднання України доМіжнародноїконвенції провзаємнуадміністративнудопомогу увідверненні,розслідуванні таприпиненніпорушеньмитногозаконодавства тадодатків І, II, III, V, VI, VII, VIII донеї» від 23травня 2000 р. [16]. як правило, глава держависвоїми указамизатверджуєнормативніакти, щомають длямитнихорганівстатусний характер,визначають їхньогоповноваження тощо.

>Значнемісце врегулюванніпитаньмитної справпосідаютьнаказиДержмитслужби України,положення, правила,інструкції, удеякихвипадках –методичнірекомендації,вказівки,розпорядження,інформаційнілисти, котрі вонвидає. Такими актамиврегульовано порядокведенняоблікусуб’єктівзовнішньоекономічноїдіяльності вмитних органах; порядок транзитузовнішньоторговельнихвантажівзалізничним транспортом; порядокдекларуванняіноземноївалюти тощо.Наприклад,накази: «Прозатвердження Правилмитного контролю тамитногооформленнятранспортнихзасобів, щопереміщуютьсягромадянами черезмитний кордон України» від 17 листопаду 2005 р. [24], «Промісцяприбуття автотранспорту» від 21 листопаду 2005 р. [25], «Прозатвердження Порядкуздійснення контролю задоставкою вмитниціпризначенняпереміщуваних черезмитний кордон Українитоварів окремихвидів» від 13жовтня 2005 р. [26], наказДержавноїмитноїслужби України від 29.01.08 «Простворення новихмитниць йзміну зондіяльностідеякихмитниць» [27].Саменормивідомчихактівскладаютьпереважнубільшість норм, котрібезпосередньорегулюють діяльністьмитноїслужби України.

>ТакожважливемісцепосідаютьспільнінаказиДержмитслужби таіншихдержавнихорганів,якимирегулюютьсяважливіаспекти їхнівзаємодії тарозмежуванняфункцій,зокрема:спільний наказДержмитслужби України таАдміністраціїДержавноїприкордонноїслужби України від 1червня 2005 р. «Прозатвердження Порядкудій уразівиявлення органами (>підрозділами)Державноїприкордонноїслужби Українипорушеньзаконодавства іпорушеннясправ,провадження в яківіднесено докомпетенціїмитнихорганів» [28],спільний наказДержмитслужби таДержавноїподатковоїадміністрації України «Прозатвердження Порядкувзаємодіїмитних йподатковихорганів приздійсненні державного контролю заекспортом окремихвидівтоварівсуб’єктамизовнішньоекономічноїдіяльності» від 12 июля 2004 р. [29], ізурахуваннямспільногоНаказуДержавноїмитноїслужби України таДержавноїподатковоїадміністрації України №289/221 від 06.04.2007 р. тощо.Специфіка такихнормативнихактівполягає до того, що смердоті,по-перше,приймаються ізметоювиконаннявласнихзавдань тафункцій,сприянняреалізаціїзавдань тафункційіншихорганіввиконавчої влади,спрощеннямеханізмуреалізаціїзацікавленими особамисвоїх прав тазаконнихінтересів чи ж для забезпеченнявиконаннязобов’язань України заміжнародними договорами;по-друге,маютьміжвідомчий характер,тобтоєобов’язковими дляіншихорганіввиконавчої влади,органівгосподарськогоуправління і контролю, атакожпідприємств,установ йорганізацій, що не належати досфериуправліннямитнихорганів; по третє,визначаютьпринципи,форми та напрямивзаємодіїмитнихорганів ізіншими органамивиконавчої влади, атакож їхнього права йобов’язки.

2.3Нормотворча діяльністьмитнихорганів

>Нинігостровідчувається потреба врозробцімеханізмуефективногозастосування закону та його дії насоціальніпроцеси, надемократизаціюукраїнськогосуспільства. Одним зважливихправовихзасобівмеханізмуреалізації законувиступаєнормотворча діяльність, щоздійснюєтьсядержавними органами,зокремамитноюслужбою.

>Дослідженнюнормотворчості вмитнійслужбіприділялиувагу усвоїхпрацяхтаківчені, як В.М. Гаращук,Є.В.Додін,В.Т.Комзюк, С.В.Ківалов,Б.А.Кормич, В.Б. Кухаренка,О.С. Круглов, М. В. Кокорєв, А.В. Мазур,В.Я.Настюк,В.Є.Новіков, Д.В. Приймаченко, Авт. Шульга таінші.

>Нормотворча діяльністьмитноїслужби України –це форма йзмісторганізаціїдіяльностівідповідноїсистеми.Вонаполягає надзаповненні прогалин правовогорегулювання, щовиникають урезультатінедостатньоїреалізаціїправотворчоїспроможності.Така діяльністьґрунтуєтьсянасамперед насвідомомустворенніправомочним органомможливості более детальногорегулюваннядіяльності упевній сфері.Нормотворча діяльністьмає забезпечити:

a)юридичнезакріпленняіснуючих угалузідіяльності івідносин та їхніправоверегулювання;

б)формування новихвидівдіяльності івідносин,відсутніх употочний момент, але йбажаних чи необходимих ізпоглядувиконанняперспективнихзавдань;

в)ліквідацію «>розривів» удіяльності чиситуації тавідносин, щовіджили тагальмуютьрозвиток нових,прогресивнихтенденцій.

>Такі заподіяннядосягаютьсяроботою в двохосновнихнапрямках:

а)адміністративно-правова організаціязовнішньоїдіяльності, Якапередбачаєюридичнезакріпленняцілей,завдань,компетенції,функцій,організаційноїструктури всіхланокданоїсистеми;

б)адміністративно-правова організаціявнутрішньоїдіяльності всистемі,управліннякожноюланкою ізнормативнимвизначенням форм,методів таприйомівнайбільшефективноїдіяльностісистеми.

>Усюнормативну базу,якоюкеруєтьсямитна служба, можнаумовноподілити назовнішню, котрастворюється формально за межамисистемимитноїслужби (>Конституція,закони тапостановиВерховної Заради,укази йрозпорядження Президента України,постанови ірозпорядженняКабінету міністрів України), але й достворенняякоїмитна служба частомаєпряме ставлення,безпосередньорозробляючи чиберучи доля врозробціпроектів тихий чиіншихнормативнихактів, йвнутрішню,тобтовідомчу,нормативно-правову базу,якійналежитьзначнемісце.

>Нормотворчістьявляє собоюправову формупевноїчастиниадміністративно-правовоїдіяльностімитноїслужби, котравідбувається вмежахїїкомпетенції, наоснові і навиконання законів тапідзаконнихактів,їїосновнепризначенняполягає устворенніправовоїосновиуправління,тобтоправових норм, котрівстановлюють,змінюють чискасовуютьвидидіяльності таправовівідносини, щовизначаютьзмістадміністративно-правовоїдіяльності інадаютьїмзагальнообов’язковоїсили.

Нарівні державноїмитноїслужбизадлявпорядкування нормативногомасиву,тобтоприведеннянормативно-правовихактів увідповідність дочинногозаконодавства,скасуваннязастарілихактів,усунення їхньогомножинності, атакождеталізаціїпроцедуриподанняактівДержмитслужби надержавнуреєстрацію, 8 июля 2003 р. наказомДМСУ було б введено вдію «>Методичнірекомендації про порядокпідготовки,подання надержавнуреєстрацію,скасування,обліку тазберіганнянормативно-правовихактівмитнихорганів України», девизначено:організацію роботи над проектом нормативного акта;загальнівимоги доскладання проекту нормативного акта;підготовку проекту наказу (>розпорядчого документа);оформленнядодатків донормативнихактів;мовні татермінологічністандарти;подання нормативного акта надержавнуреєстрацію,скасуваннярішення про йогодержавнуреєстрацію;приведеннянормативно-правовихактів увідповідність дозаконодавстваЄвропейського Союзу;підтримання в контрольномустанінормативнихактів,організацію їхньогообліку тазберігання. [30]

>НаказомДержавноїмитноїслужби України від 04.09.2002 р.затверджено «Регламентплануваннянормотворчоїдіяльності,підготовки ірозглядуправовихактів, щорозробляють чиузгоджуютьсяДержавноюмитноюслужбою України», дерегламентовано: 1)плануваннянормотворчоїдіяльності; 2) порядокпідготовки тарозглядупроектівнаказівДержавноїмитноїслужби України; 3) порядокпідготовки таподанняпроектівактівКабінету міністрів України; 4) порядокпідготовки йвнесенняпроектівактів Президента України; 5) порядокпідготовки йвнесенняпроектів законів України. [31]

>НаказомДержавноїмитноїслужби України від 04.09.2002 р.затверджено «Порядок розробкапідрозділамиДержавноїмитноїслужби Українипроектів законів України,постановВерховної Заради України,указів йрозпоряджень Президента України,постанов йрозпорядженьКабінету міністрів України,передбачених Планомнормопроектувальної роботиДержмитслужби,визначенихдорученнями Президента України,Кабінету міністрів України,ГоловиДержмитслужби»,якийміститьтехнологію їхньогопідготовки йприйняття. [32]

>НаказомДержавноїмитноїслужби України від 10.09.2004 р.затверджено «>Положення про долясуб’єктівгромадськогообговорення упідготовчійроботіщодоприйняттянормативно-правовихактів ізпитаньмитної справ», девстановленоформи та порядокпідготовчої роботисуб’єктівгромадськогообговореннястосовно розробкапроектіврегуляторнихактів ізпитаньмитної справ. [33]

Усистемімитноїслужбинормотворчістьслідрозглядати як систему й процес (>правотворчатехніка)створення,систематизації,реєстрації,видання,зміни йскасуваннявідомчихнормативнихактів привідповідному їхньоготехнологічному та правовому забезпеченню.

Донормотворчоїдіяльностіслідтакожзараховуватитаке: розробкапідрозділамиДержавноїмитноїслужби Українипроектів законів України,постановВерховної Заради України,указів йрозпоряджень Президента України,постанов йрозпорядженьКабінету міністрів України;опрацюванняпроектівнормативно-правовихактів, щонадходять вустановленому порядку відзацікавленихорганів державної влади на згоди доДержмитслужби.

Системаюридичноїслужбиконтролює таорганізовуєнормотворчу діяльність умитнійслужбі, донеївходять:Юридичний департамент,юридичніслужбирегіональноїмитниці,митниці,спеціалізованоїмитноїустанови,організації.

>Основніфункціїюридичних службрегіональноїмитниці,митниці,спеціалізованоїмитноїустанови,організаціїщодо забезпеченнянормотворчоїдіяльностіподані черезтакіобов’язки.

1.Перевірятивідповідністьзаконодавствупроектівактів нормативного тарозпорядчого характеру, щоподаються напідпискерівниковімитного органу, йвізувати їхнього после згодикерівникамизацікавленихпідрозділів.Видання такихактів безвізування їхньогопроектівкерівникомюридичноїслужби недопускаються.

>Пропозиціїюридичноїслужбищодопроведення увідповідність дозаконодавствапроектівактів нормативного тарозпорядчого характеру, щовидаютьсямитним органом,обов’язкові длярозглядукерівником цого органу.

2.Готувати разом ізіншимиструктурнимипідрозділамипропозиції проскасування чивнесеннязмін довиданихмитним органомактів нормативного тарозпорядчого характеру, котрівтратилиактуальність чисуперечатьвимогамзаконодавства.

3.Визначатинеобхідністьподаннянормативно-правовихактівмитного органу надержавнуреєстрацію довідповідногоуправлінняюстиції.

4.Забезпечуватиоблік йзберіганняактівзаконодавства тавідомчихнормативно-правовихактів, атакожактів нормативного йрозпорядчого характеру,виданихмитним органом, підгримувати їхні у контрольномустані. [42, з. 127]

>Держмитслужба Українимаєпоказникищодоздійсненнянормотворчості зарік:

1)розробляєблизько 65постанов КМУ;

2)розробляє таподає до урядублизько 15законопроектів;

3)видаєблизько 900наказівДМСУ (із нихреєструєтьсяМіністерствомюстиціїблизько 60);

4)постійнобере доля вопрацюванніпроектів законів України,постановКабінету міністрів України, щонадходять вустановленому порядку відзацікавленихорганів державної влади на згоди доДержмитслужби;

5)забезпечуєпідготовкуінформаційних тааналітичнихматеріалів доучастіпредставниківДержмитслужби взасіданняхВерховної Заради України таїїкомітетів,збирання таузагальненняінформації про станпроходження уВерховній раді Українипроектівзаконодавчихактів,розробленихДержмитслужбою,розгляддепутатськихзапитів йзвернень;

6)продовжує роботу в напряміадаптаціїнаціональногомитногозаконодавства дозаконодавстваЄвропейського Союзу;

7) проводитианалізнормативно-правовоїбази,котрарегулює запитаннямитної справ, за результатамианалізу вноситипропозиціїщодовдосконаленнязаконодавства;

8)здійснюєперегляднормативно-правовихактівДержмитслужби, до якінеобхідно внестизміни,визнати такими, щовтратиличинність, чивідкликати.

>Відефективностінормотворчості вДМСУзалежитьправозастосування,здійснення неюосновнихфункцій таефективністьуправління вмитнійслужбі.

>Системнийпідхід увиконанні законів таіншихактівзабезпечуєсуворупогодженість їхньогоміж собою іорієнтацію навиконаннязагальнихполітичних,господарських йсоціально-культурнихзавдань. [42, з. 119–127]

Отже,правові,економічні таорганізаційніосновимитної справвизначено вКонституції, законах України (>серед нихособливемісценалежить МК – комплексному закону в сферімитної справ),нормативних актах Президента України іКабінету міністрів України, актахДержавноїмитноїслужби України таінших центральнихорганіввиконавчої влади.Виключно законами Українивизначаються засадимитної справ.

МКстановить основумитногозаконодавства України. За своїм характеромвінєкомплексним законом, щорегулюєрізноманітнівідносини, котрізачіпаютьрізнігалузі права –адміністративне,цивільне,фінансове, кримінальне та, увизначенійчастині,міжнародне.

>Джереламимитного праваєтакожзакони,основнимзмістом якієсамемитні запитання, таіншізакони, в якімістятьсянормимитного права.Сюди належатиЗакони України «ПроЄдиниймитний тариф»; «Промитнусправу в Україні»; «Прозовнішньоекономічну діяльність»; Закон України «Про порядокввезення (>пересилання) в Україну,митногооформлення іоподаткуванняособистих промов,товарів татранспортнихзасобів, щоввозяться (>пересилаються)громадянами намитнутериторію України»; «Прозагальні засадистворення йфункціонуванняспеціальних (>вільних)економічних зон»; «Провивезення,ввезення та Поверненнякультурнихцінностей».

>Оперативнерегулюваннямитнихвідносинзабезпечуютьукази Президента іпостановиКабінету міністрів України.Кабінет міністрів України яквищийдержавний орган усистеміорганіввиконавчої владиорганізовуєвтіленнямитної політики вконкретніорганізаційні заходь. яквизначено в ст. 116Конституції України,Кабінет міністрівзабезпечуєздійсненнямитної справ.Цяуправлінська діяльністьвідбувається вмежахповноваженьКабінету міністрів та,зокрема,передбачає:встановленнярозмірівмитнихзборів й плати замитніпроцедури;координаціюдіяльності Міністрів,державнихкомітетівДержмитслужби ізпитаньмитної справ;проведенняпереговорів таукладанняміжнароднихдоговорів України ізмитнихпитань.

>Важливемісце всистемідержавнихорганів, щомають ставлення доуправліннямитноюсправою,посідаєДержавнамитна служба України. Усистемімитноїслужбинормотворчістьрозглядається як процесстворення,систематизації,реєстрації,видання,зміни таскасуваннявідомчихнормативнихактів привідповідному їхньоготехнологічному та правовому забезпеченню.


3.Особливостіфункціонуваннямитноїслужби в Україні

3.1 ХарактеристикадіяльностіЛьвівськоїмитниці

Українськамитницясьогодні якніколи,набираєриси одного ззначимихатрибутівдержавності інезалежності країни,забезпечуєформуванняекономічногосуверенітету держави.Особливуактуальністьнабувають заподіяння,визначені Президентом іУрядом України передДержавноюмитноюслужбою. Це –максимальнесприяннярозвиткузовнішньоторговельнихвідносин, захиствнутрішньогоринку івітчизняноготоваровиробника,протидія нелегальномупереміщеннютоварів черезмитний кордон України і,звичайно,фіскальнафункція, котразабезпечуєнаповненняДержавного бюджету України.

ІсторіяЛьвівськоїмитниці Ведесвій вухо відсередини 14-гостоліття. Друганародженнямитницідатоване 1946 фатальністю. 25травня 1946 року наказом №199 Народногокомісаріатузовнішньоїторгівлі СРСР приЛьвівськомуаеропорту було бвідкритомитний посадузі штатом 9працівників.Очолювавколектив тодіД.І.Поліщук (1946–1958). 19червня 1951 року наказомміністразовнішньоїторгівлі СРСРЛьвівськиймитний посаду бувреформований умитницю ІІІ класу. 15 июля 1988 року згідно із наказом ГоловногоуправлінняДержмитконтролю при раді міністрів СРСР №141Львівськіймитниці було бнадано статусрегіональної.Їйпідпорядковувалисямитниці ймитні пості на територїЗакарпатської,Львівської,Івано-Франківської,Тернопільської,Рівненської,Хмельницької областей.

>ПісляпроголошенняНезалежності України рольЛьвівськоїмитниці узахистіекономічнихінтересіврегіонузросла.Стрімкорозвиваєтьсяїїінфраструктура. Дляперенесенняоперацій ізмитногооформленняекспортно-імпортнихвантажів умісцярозташуванняюридичнихосіб було бствореномитні пості «Стрий», «>Дрогобич» тощо. Примитниціорганізованокурсимитнихброкерів. Львівскамитницяпершою в Україніпочалаобслуговуваннямитноголіцензійного складу. 1994 року уЛьвові було бствореноЗахіднетериторіальнемитнеуправління,якомупідпорядковувалисямитниціЛьвівської,Тернопільської,Волинської,Рівненської областей.Митнеуправліннячималозробило для розбудовідержавнихкордонів,підготовкикадрів,зміцненнятрудовихколективівмитнихпідрозділів.

Улистопаді 1996 р. системумитнихорганів було бреорганізовано –створеноДержавнумитну службу України таїїоргани:регіональнімитниці,митниці,спеціалізованімитніустанови таорганізації. НабазіЛьвівськоїмитниці йЗахідноготериторіальногомитногоуправліннязапрацювалаЗахіднарегіональнамитниця,якійпідпорядковувалисямитниціЛьвівської,Волинської,Рівненської,Тернопільської областей. Зметоюоптимізаціїдіяльностімитнихорганіввпродовжнаступних роківмитницязазналащекількареорганізацій. З 1травня 2008 рокуїїзоноюдіяльностівизначеноЛьвівську область. Насьогодні тутдіютьтакімитні пості: «>Краковець», «>Рава-Руська», «>Мостиська», «>Смільниця», «>Новояворівськ», «Сокалі», «>Дрогобич», «Броді», «>Львів-аеропорт», «Стрий» (у складякоговходять двасекторимитногооформлення – «>Леоні» і «>Жидачів»), атакожсамостійнівідділимитногооформлення, котріздійснюютьмитний контроль таоформляютьопераціїсуб’єктів зовнішньоекономічної діяльності,несупроводжуваний багаж,транспортнізасоби,придбанігромадянами дляіндивідуальногокористування, йміжнародніпоштовівідправлення.Вагомихрезультатівмитницядосяглазавдякидедаліактивнішій співпрацю ізсуб’єктамизовнішньоекономічноїдіяльності,представниками малогобізнесу,громадськістю,впровадженню комплексузаходів,спрямованих навдосконаленнятехнологій таспрощеннямитних процедур, оптимальномузадіяннюосновнихважелівмитно-тарифногорегулювання,поліпшеннюорганізації роботизісправляннямитнихплатежів.

>КерівництвоЛьвівськоїмитницібереактивну доля вроботіМіжурядовоїкоординаційної заради ізпитаньміжрегіональногоспівробітництваПольщі та України.Спеціальностворенакомісія працює надрозбудовоюпунктів пропуску наспільнійділянці державного кордону вумовахпідготовки дочемпіонату світу із футболу «>Євро-2012».

>Львівськумитницю можнаназвати «>кузнеюкадрів» длямитноїсистеми України, вонбереже йпримножує найкращітрадиції. Активно працює в цьому напрямкульвівськевідділення спілкиветеранівмитноїслужби, якуочолюєколишній начальникмитниці У.Самойлюк.Іншікерівникимитницірізних роківпрацюють нанайвищих посадах умитнійслужбі України. В частности свого годиниДержмитком Україниочолював А. Колос,який теперє головою спілкиветеранівмитноїслужби.

>Керівництво:

Начальникмитниці – ТимошенкоВікторАнатолійович;

перший заступник начальникамитниці –ДворакЮрійМиколайович;

перший заступник начальникамитниці –Сподарик ЯрославаЛуківна;

Заступник начальникамитниці – ЖукВікторАндрійович;

Заступник начальникамитниці – Криворучко МиколаВасильович;

Заступник начальникамитниці – Лось Вадим Петрович.

>ЗоноюдіяльностіЛьвівськоїмитницівизначеноЛьвівську область.

>Митні постіЛьвівськоїмитниці: «>Львів-аеропорт», «Стрий», «>Дрогобич», «Броді», «>Новояворівськ», «Сокалі», «>Рава-Руська», «>Мостиська», «>Краковець», «>Смільниця».

>Спеціалізація:

–митний контроль, перепустку тамитнеоформленнятоварів йпредметів, щопереміщуються черезмитний кордон України,юридичних тафізичнихосіб, котріпереміщуютьсяавтомобільним транспортом;

–митний контроль, перепустку тамитнеоформленнятоварів тапредметів, щопереміщуються черезмитний кордон України,юридичних тафізичнихосіб, котріпереміщуютьсязалізничним транспортом;

–митний контроль ймитнеоформленнятоварів татранспортнихзасобів, щопереміщуютьсясуб’єктамизовнішньоекономічноїдіяльності черезмитний кордон України;

–митний контроль тамитнеоформленняміжнароднихпоштовихвідправлень,зокреманедержавнихоператорівзв’язку;

–митний контроль тамитнеоформленнятоварів й промовгромадян, котріпереміщуються напостійнемісцепроживання,митнеоформленнягуманітарноїдопомоги;

–митний контроль тамитнеоформленнятранспортнихзасобівфізичних таюридичнихосіб;

–митний контроль тамитнеоформленняповітряних суденміжнародногосполучення. [50]

У 2009році взонідіяльностіЛьвівськоїмитниці (Львівска обл.) було бакредитовано 3 412учасниківзовнішньоїекономічноїдіяльності. З нихпрацювало 3280суб’єктів.Завдякиїм у 2009році в Українуперераховано 2636,9 млн. грн.митнихплатежів. Львівскамитницящоденно оформляла всередньому 649вантажнихмитнихдекларацій, 486одиницьтранспортнихзасобів та понад 7 тис. тоннвантажів. 12сумліннихпідприємств,акредитованих уЛьвівськіймитниці, внесено до «>білих» чи «>зелених»списків,тобто, смердотіотрималипевніпреференції под годинупроходженнямитних процедур. НавиконаннярішеньколегіїДержмитслужби станборотьби ізконтрабандою тапорушеннямимитних правил був подособливим контролем. Так, було бзапроваджено 220адміністративнихсправ на суму 6 млн. 213 тис. грн.Загальнавартістьтоварів, котрі реальновилучалися,становила 1 млн. 253 тис. грн.Митницярозглянула 152 справ пропорушеннямитних правил (>ПМП),накладеноштрафів на суму 174 тис. грн, із які 96 тис. грн.стягнуто.

>Також бувпідписаний Меморандум пронаміриміжЛьвівськоюмитницею таГромадською радою приЛьвівськіймитниціщодо співпрацю ізметоюкоординаціїзаходів,пов’язаних ззабезпеченнямпроведенняконсультацій ізгромадськістю ізпитаньформування тареалізації державної політики вгалузімитної справ.Підписання цого документанадасть новогоімпульсу співпрацюгромадськості ізмитницею.

>Такожспільнимизусиллямивдалосязначноактивізувати тапоглибитиспівпрацю ізбізнесом: із одного боці, було бреалізовано системуспрощень длясумліннихпідприємств (такзванібілі тазелені списки), а ізіншого –активізованоспівпрацю ізГромадською радою. В частностивідбувалисьспільнізасіданнямитниці йГромадської заради.Окрім того,представникибізнесу й влади активнопрацювали у напрямкувнесеннязмін донормативно-правовоїбазимитниці. Так,зокрема вМеморандумійдеться про ті, що «ізметоюкращогоознайомлення ізорганізацією тафункціонуванняммитноїслужби Українисторонивживатимутьвідповіднихзаходів,використовуватимутьрізноманітніформи співпрацю тасприятимуть:

-поширеннюконтактівміжмитними органами,обмінувідповіднимифахівцями, консультантами таекспертами;

–проведеннюспільнихконференцій,семінарів таіншихзаходів, до тогочислі заучастівикладачів,фахівців йконсультантів;

–створеннюспільних груп заучастіекспертів длявирішенняконкретнихзавдань;

–обмінунауковою,методичноюлітературою,інформаційнимиматеріаламищодо проблем у сферімитногозаконодавства;

–висвітленню роботи вЗМІ.

>Митна службалишеконтролюєправильністьнарахування іповнотунадходженнязасобів уДержавний бюджет, аплатежі реальноперераховуютьпідприємці приоформленніекспортно-імпортнихоперацій. Томупершочергове заподіяннямитниці –створити для всіхсуб’єктівзовнішньоекономічноїдіяльностіумови, при які смердоті будуть матірможливістьзбільшуватиобсягитоварообігу і, якнаслідок, будутьзабезпечувати збільшеннянадходжень удержавнускарбницю. Дляпошукушляхіввзаєморозуміння,підвищенняефективного,плідногоспівробітництвапредставниківбізнесу імитниці, Львівскамитниця проводитирегулярнізустрічі зсуб’єктамизовнішньоекономічноїдіяльності.Процесмитного контролю імитногооформленнятоварівпередбачаєпостійнувзаємодіюмитниці зправоохоронними іконтролюючими органами. Тому взустрічахберуть доляпредставникиЛьвівськоїобласної державноїадміністрації,правоохороннихорганів (>обласноїпрокуратури,Служби безпеки, МВС йподатковоїадміністраціїобласті), атакожконтролюючихорганів.Під годинуцихзустрічейобговорюються запитаннящодопроведеннямитницею форм йметодівмитного контролю імитногооформленнятоварів,окреслюютьсяпроблемисуб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, котрівиникають приздійсненнімитних процедур.

>Такожслідзазначити про роботузізверненнямигромадян у 2009році.Робота ззверненнямигромадян уЛьвівськіймитниціспрямована на забезпеченнягромадянами їхніконституційного права назвернення,створенняналежних умів дляреалізації цого прававідповідно в

Схожі реферати:

Навігація