Реферати українською » Технология » Екологічні проблеми на харчових виробництвах


Реферат Екологічні проблеми на харчових виробництвах

Страница 1 из 3 | Следующая страница

року міністерство освіти Російської Федерації

Дальневосточная Державна Академія

Економіки і обласного Управління

кафедра хімії,

біохімії і прикладної екології

Реферат на задану тему:

Екологічні проблеми на харчових виробництвах

Виконала: Лаврова Ю.О.

                      441-С

Перевірила: Полагина М. В.


Владивосток

2002


Зміст:

 

введение…………………………………………………………………….3

1. Проблеми безпеки харчових продуктов………………………...4

1.1Обеспече ние безпеки продуктів харчування……………………. 4

1.2 Негативне вплив предприятий…………………………….7

харчової промышлен ности на об'єкти довкілля

1.3 Збереження отходов………………………………………………………7

2. Высокоэффективные процеси жиропереработки - рішення

екологічних проблем отрасли……………………………………….….9

3. Утилізація відходів харчових виробництв і

охорона оточуючої среды………………………………………………..11

4. Система забезпечення безпеки харчових производств………....13

Заключение…………………………………………………………………17

Список литературы………………………………………………………...18


Запровадження

На всіх стадіях свого розвитку чоловік був тісно пов'язані з довкіллям. Але відтоді як з'явилося высокоиндустриальное суспільство, небезпечне втручання у природу різко посилилося, розширився обсяг цього втручання, вона стала різноманітніше і він загрожує перспектива стати глобальною небезпекою для людства. Витрата невозобновимых видів сировини підвищується, дедалі більше оранки вибуває з економіки, бо в них будуються міста Київ і заводи. Людині доводиться використовувати всі більше втручатися у господарство біосфери - тієї частини нашої планети, у якій існує життя. Біосфера Землі нині піддається наростаючому антропогенному впливу. У цьому можна виокремити декілька найістотніших процесів, кожній із яких немає покращує екологічну ситуацію тощо планети.

Найбільш масштабним і великим є хімічне забруднення довкілля невластивими їй речовинами хімічної природи. У тому числі – газоподібні і аерозольні забруднювачі промислово-побутового походження. Прогресує й нагромадження вуглекислого газу атмосфері. Подальший розвиток цього процесу посилюватиме небажану тенденцію у бік підвищення середньорічний температури планети. Тривожить у екологів і забруднення Світового океану нафтою та нафтопродуктами, досягла вже 1/5 його загальної поверхні. Нафтова забруднення таких розмірів може викликати значні порушення газо- і водообміну між гидросферой і атмосферою. Немає сумнівів і значення хімічного забруднення пестицидами та її підвищена кислотність, яка веде до розпаду екосистеми. У цілому нині, все розглянуті чинники, яких можна приписати забруднюючий ефект, надають помітне впливом геть процеси, які у біосфері.

У багатьох країнах ведеться пошук найбільш економічних і високоефективних способів очищення стічних вод мовби та інших забруднювачів довкілля (води, грунту, повітря). У це поєднання класичних методів очищення з цією новою методою, з допомогою мікроорганізмів.

Нині значною мірою пе ресмотрены раніше сформовані підходи до виробництва і якістю випущеної харчова продукція. Важливо, що з етапу збільшення ви пуску продукції задоволення зростаючих потреб людини ми переходимо етапу уве личения якості своєї продукції при все зростаючих вимоги до екологічної суто ті виробничих процесів. Впроваджуються еф фективные технологічні процеси, разраба тываются принципово нові підходи до орга низации безвідхідних чи малоотходных енерго- і ресурсозберігаючих технологій.

1.   Проблеми безпеки продуктів харчування

 

1.1Обеспече ние безпеки продуктів харчування

 

Харчування - одне з найважливіших чинників свя зи людини із зовнішнього середовищем. Обеспече ние безпеки продовольчого сировини й продуктів харчування - одна з головних направ лений, визначальних здоров'я населення Криму і зі зберігання його генофонду.

З продуктами харчування у організм людини надходить 40-50 % шкідливі речовини, із жовтою водою 20-40 %.

Інтенсивне розвиток сільського господарства і промисловості викликало загострення шкідливих в людини викидів в навколишнє середовище жид ких і газоподібних технічних відхід. У на що стоїть час у сільське господарство использу ют сотні різних пестицидів хімічного і біологічного походження. Чимало їх ми потрапляють у продовольча сировина, та був й у продуктів харчування. Отже, добивши шись збільшення кількості продовольства, ми значно програли у його ролі.

За даними частина Національної академії наук США 90 % фунгіцидів, 60 % гербіцидів і 30 % інсектицидів здатні провокувати рако шиї захворювання. З 400 пестицидів, использу емых у світовій сільське господарство, 262 явля ются по-різному мутагенними.

Академія наук США представило правитель ству доповідь, у якому рекомендували не суб сидировать господарство, використовують хімічні засіб захисту, і підтримувати ті проекти, що сприяють розвитку екологічно безпечного сільського господарства. Такі проекти пов'язані насамперед із створенням але вых технологій обробітку грунту.

Результати обстеження нашій країні сви детельствуют про рівні забруднення продуктів токсичними хімічними зі єднаннями, біологічними агентами і мікроорганізмами, що пов'язано переважно з техногенним забрудненням оточуючої, середовища, з низькою агротехнічної культурою і наруше нием агрохімічних технологій.

Харчові продукти мають здатність акку мулировать із довкілля все екологи чески шкідливі речовини і концентрують в багато.

З довколишньої середовища 70 % отрут потрапляє до організму людини з їжею рослинного й тваринного походження. З 1986 р. рівень радіонуклідів продукти харчування зріс у 5-20 раз проти 60-ми роками. Останні 5 років забруднення продуктів нітратами і продуктами їх розпаду зросла у 5 раз.

Навіть якби дотриманні всіх норм внесення з грунт пестицидів ми гарантовані від отримання неякісних продуктів, позаяк у культури потрапляють як залишкові кількості препаратів, а й продукти їх метаболітів, які мають вищої концентрацією і токсичністю. У плодах і овочах забруднення нітратами перевищує добову дозу до 8 раз. До 10 % проб продуктів харчування містять важкі метали і половина їх - в дозах перевищують ГДК. За окремими виглядом продуктів цей показник ще вищий. Так було в 52 % досліджених зразків вершкового олію містилися токсичні речовини (мідь, залізо, цинк свинець та інших.) вище ГДК.

У південних районах європейській частині Росії а різних зернових культурах ГДК афлотоксинов, виділених мікроорганізмами, превыша лисій в 20-70 раз. Зміст афлотоксинов в яблучних выжимках в 1,5-2 разу перевищує ГДК, а за її зберіганні збільшується в 3 разу.

Погіршення якості тваринницького і рослинного сировини екологічними причин змінює технологічні характеристики сировини для переробних галузей. У результаті різко знижується вихід готової продукції, збільшуються відходи сировини, зменшуються сро кі зберігання. Так, за останні роки снизи лисій цукристість цукрових буряків, оліїстість соняшнику, крахмалистость картофе ля, зміст білка і жиру в молоці, содер жание сухих речовин, у овочах. З іншого боку, внаслідок екологічних впливів, змінюють генетику, багато плодові дерева і овочевим культурам починають продукувати свої плоди й клуб ні неправильної форми, які підлягають механізованої мийці і чистці, тривалого зберігання. До 50 % виробленого картоплі відповідає стандарту.

Через високого змісту шкідливі речовини, яких спіткало заготавливаемое молоко з окружа ющей середовища, від 20 до 50 % його непридатне для продуктів дитячого харчування.

Кажучи про безпеку продуктів, необхідна за першу чергу порушувати питання про екологічно чистому сировину їхнього производ ства. Ця проблема слід вирішувати ще як у госу дарственном рівні, і у регіонах.

Донедавна обмеження з содер жанию шкідливі речовини пред'являлися лише у кінцевому продукту - харчових продуктів - і поширювалися сировини, із якого вони виробляються. Необхідно докорінно змінити підхід до сертифікації сельскохозяй ственной продукції. Це глобальне завдання і рішення зажадає значного часу. Нині проводиться робота Госстан дартом же Росії та сертифікаційним центром ЭкрНИВА зі створення сертифікації фермерс ких господарств та інших підприємств з урахуванням при нятых у світовій екологічному сільському хозяй стве правив і процедур.

Моніторинг, чи систему постійних наблю дений за чистотою і низькому рівні забруднення продовольчого сировини й продуктів харчування чужорідними речовинами, потребує створення нормативної й методичною бази, підготовки висококваліфікованих кадрів фахівців-аналітиків.

Однією з кроків із рішенню нормативної бази з'явився єдиний документ Госсанэпиднадзо ра і Держстандарту (1989 р.) «Медико-биологичес киє вимоги, і санітарних норм якість продовольчого сировини й продуктів харчування».

Госсанэпиднадзором розроблено методи виявлення, ідентифікації і кількісного визначення хімічних контаминатов.

Разом про те доведеться ще більше робота з розробки нормативно-технічної до кументации сировини і продукцію, приведення їх у відповідність до міжнародних вимогами безпеки, створенню системи стандар тов, що регламентують методи і засоби контролю показників безпеки. Цю роботу проводить департамент із питань продовольства Мин-сельхозпрода РФ.

Екологічно безпечні продуктів харчування - це продукція, отримана з екологічно без небезпечного сировини за технологіями, виключає утворення й накопичення продукти пітний циально небезпечні здоров'я химичес ких і біологічних речовин й відповідальна медично-біологічним вимогам, і санітарних норм якості продуктового сировини й пі щевых продуктів. Безпека харчових продук тов гарантується встановленням і соблюдени їм регламентируемого рівня змісту лю бых забруднювачів. Центральне ланка системи забезпечення безпеки продуктів харчування - організація контролю та моніторингу право їх забрудненням.

Цілі моніторингу:

- визначення вихідного рівня забруднене ности продуктів харчування токсикантами і изуче ние варіантності цих рівнів у часі;

- означення й підтвердження эффективнос ти заходів щодо зниження рівня загрязне ния продуктів харчування чужорідними речовинами;

- забезпечення постійного контролю ступеня забруднення харчова продукція, не допускаючи перевищення встановлених ГДК.

Удосконалення форм системи відомчого (сільськогосподарського і промышлен ного), державного, громадського контро ля якості та безпеки сировини й продуктів харчування, їх сертифікація дозволять підвищити якість продуктів харчування, наблизивши їх науковий рівень до вимог світових рівнів.

Один з напрямів діяльності з созда нию безпечних продуктів - разработ ка нових наукомістких технологій виробництва здорових продуктів.

1.2 Негативне вплив підприємств харчової промышлен ности на об'єкти довкілля

 

За рівнем інтенсивності негативного впливу підприємств харчової промышлен ности на об'єкти довкілля перше місце посідають водні ресурси.

По витраті води на одиницю своєї продукції харчова промисловість займає одне з перших місць серед галузей народно го господарства. Високий рівень споживання зумовлює великий обсяг освіти стічних вод мовби на підприємствах, цьому вони име ют високий рівень забрудненості буряків та поставши ляют небезпеку обману довкілля. Скидання стічних вод мовби в водойми швидко виснажує запа сы кисню, що викликає загибель мешканців цих водойм.

На підприємствах цукрової, крахмало-паточной, консервної, виноробної галузей основного обсягу стічні води утворюється під час гид-ротранспортировке і мийці сировини. Для стічні води цих галузей характерний високий показу тель змісту зважених органічних ве ществ. Цей осад у надувалася протягом багатьох років накап ливается в відстійниках і полях фільтрації, що зумовлює переповненню карт полів фільтрації і потрапляння стічних вод мовби у відчинені водойми. Рівень БПК (біологічної потреб ности в кисні) коштує від 5,3 тис. мг Про2/л у цукровій промисловості, до 1,4 тис. мг Про2/л в консервної. Рівень ГПК (хімічної потреби у кисні), тис. мг 02/л, в са харной промисловості становить 7,5, в крахмало-паточном виробництві - 2,9, в пивоварстві - 1,2.

Найбільш шкідливі речовини, які у атмосферу від підприємств харчової промышлен ности, - органічна пил, двоокис вуглецю, бензин та інші вуглеводні, викиди від сжи гания палива. Проблема охорони атмосферно го повітря для переробні підприємства також актуальна.

Склад стічних вод мовби дозволяє використовувати їх для зрошення сільськогосподарських культур, що вирішує завдання очищення підвищення плодо родію грунту. Разом про те той процес дорогий, складний й не дуже ефективний (очис тка стічних вод мовби становить 35-90 %).

Радикальне розв'язання проблеми - использо вание безстічних виробництв. Цей новий напрям - основне у "вдосконаленні водного хозяй ство підприємств.

1.3 Збереження відходів

Збереження відходів у природному вигляді віз можна без втрат надходжень у протягом 2-3 днів. При тривалому зберіганні вона втрачає свої живильні властивості, закисают, загнивают, забраживают, забруднюючи довкілля.

До малоиспользуемым нині відходів ставляться: фільтраційний осад (дефекат) у цукровій промисловості, последрожже-вая і послеспиртовая барда в спиртової відросли, картопляний сік в крохмальному производ стве, тютюнова пил, і навіть вуглекислий газ бродіння і вторинний газ бродіння в спирто виття і пивоварної галузях.

Щороку з які виникають у цукровій галузі понад 2 млн. т дефеката використовується лише 70 %. Для одного заводу потужністю переробіт кі буряків 3 тис. тонн на добу потрібно скла дирования дефеката до 5 га землі. З 5 тис. т картопляного соку використовується лише до 20 %. Вуглекислий газ бродіння в спиртової відросли використовується на 20 %, інше викидає ся у повітря, посилюючи парниковий ефект.

Екологічний вдосконалення производ ства передбачає економію споживаних ресурсів довкілля та скорочення маси відходів, які у ній. І те й інше досягається шляхом упровадження малоотходных тих нологий, створення систем безвідходного произ водства, виведення з експлуатації ЧАЕС застарілих основних фондів, надають негативне віз дію на довкілля.

основні напрями наукових досліджень про щодо проблеми безпеки продуктів харчування:

- забезпечення виробництва високоякісного і екологічно безпечного продо вольственного сировини;

- вдосконалення існують і разра ботка нових, зокрема безвідхідних і эколо гически чистих технологій продуктів харчування;

- вдосконалення існують і созда ние нових видів упаковок для продуктів харчування; публікація повної інформації про споживчих даних продукту, його виробника, вимог щодо безпечного зверненню, вклю чаю транспортування, користування та утилізацію, про також даних про виробниках і свій ствах упаковки, зокрема про її екологічності;

- забезпечення медико-біологічної і гиги енической оцінки продуктів харчування техноло гий їх отримання.

Повітря і вода як складові чинники довкілля чинять негативний дей ствие утримання шкідливих речовин у продук тах харчування за її виробництві. Кількість у яких свинцю, кадмію, ртуті, сірчистих речовин, диоксидов у багатьох районах Росії превыша ет кілька десятків і в сотні разів ГДК.

При очищенні води та повітря необхідно навчай тывать, що доже мікродози шкідливі речовини, які у продуктів харчування, разом можуть бути небезпечні в продукті, оскільки найчастіше дію одного отрути посилюється іншим.

Як вирощування екологічно безпечного продовольчого сировини, і виробництво безпечних продуктів вимагає доповни

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація