Реферати українською » Технология » Якість продукції машинобудуванні


Реферат Якість продукції машинобудуванні

Оглавление.


Запровадження 3

Теоретичні основи управління 5

Умови управління продукції 5

Технологія і якість машинобудівної продукції. 8

Точність обробки виробів на машинобудуванні й методи її досягнення . Основні похибки при механічної опрацюванні та складанні. 8

Визначення похибок обробки методом математичної статистики 10

Визначення похибок у процесі обробки 11

Якість обробки заготовок на верстатах із програмною управлінням 13

Системи автоматичного управління точністю обробки деталей. 13

Особливості інструменту та інструментальної оснастки для верстатів з ЧПУ та певного типу “Обрабатывающий центр“ 14

Якість обробки заготовок на агрегатних і спеціальних верстатах 17

Особливості використання агрегатних і спеціальних верстатів. 17

Можливі дефекти опрацьованих зовнішніх циліндричних і торцевих поверхонь на токарних верстатах. 17

Можливі дефекти опрацьованих канавок на токарних верстатах. 19

Забезпечення якості обробки під час свердління 19

Сверление отворів з паралельними осями 19

Сверление бічних отворів 19

Можливі дефекти просвердлених отворів. 20

Конструктивні особливості ріжучого, допоміжного інструменту та пристосування. 21

Способи напрями інструмента 21

Допоміжний інструмент закріплення осьового інструмента. 22

Цельный і комбінований ріжучий інструмент. 22

Точність обробки при многошпиндельном свердлінні 23

Нарезание різьби 23

Оснастка і інструмент для растачивания отворів 24

Точність обробки на агрегатно-расточных верстатах 26

Забезпечення якості виробів при автоматизованому складальному виробництві 28

Особливості механізації і автоматизації складальних робіт. 28

Автоматизація складання малогабаритних виробів 29

Політика якості, проведена на ВАТ “Інструмент” 30

Функції управління 30

Політика на області якості 30

Організація контролю системи управлния, якістю праці та продукції. 31

У технічних і функціональних відділах. 32

Відділ матеріально-технічного постачання. 33

Організація контролю виконання. 34

Контроль за чистотою і культурою виробництва. 34

Контроль вимірювальних коштів 35

Організація робіт з якості 35

Контроль якості 37

Основи організації технічного контролю за якістю. 39

Організація контролю виконання. 40

Розробка заходів 40

Умови застосування системи управління праці та продукції. 41

Список літератури 43


Запровадження


Якість продукції (включаючи новизну, технічний рівень, відсутність дефектів у виконанні, надійність в експлуатації) одна із найважливіших коштів конкурентної боротьби, завоювання й утримання позицій над ринком. Тому фірми надають особливого увагу забезпечення високої якості продукції, встановлюючи контроль усім стадіях виробничого процесу, починаючи з контролю за якістю використовуваних сировини й матеріалів і до визначенням відповідності випущеного продукту технічними характеристиками і параметрами у процесі її випробувань, а й у експлуатації, а складних видів устаткування – з наданням певного гарантійного терміну після установки устаткування підприємстві замовника. Тому управління якістю продукції стала основною частиною виробничого процесу спрямоване й не так на виявлення дефектів чи шлюбу готової продукції, скільки на перевірку якості вироби у його виготовлення.

Системою управління праці та продукції передбачається:

а) виконання контрольних операцій, насамперед виконавцем (робочим, майстром, конструктором, технологом тощо.);

б) проведення систематичної праці для підприємства, спрямованої усунення недоліків, які впливають якість продукції, і навіть для підвищення культури та організації производства4

в) виховання в кожного виконавця комуністичного ставлення до праці і первісність почуттів відповідальності з якості виконуваних робіт.

Систему керування якістю праці та продукції розмірковує так, що з найважливіших показників виробництва є якість своєї продукції, тому матеріальне й моральний стимулювання виконавців роботи за підвищення якості продукції проводиться у разі разом із стимулюванням у виконанні госпрозрахункових показників.

Нині економіки спостерігається тенденція, коли він такий показник як якість грає з провідних ролей під управлінням виробництвом продукції та її наступного руху. У найрозвиненіших країнах управління якістю для підприємства притягує особливу увагу всіх підрозділів, які впливають на якість своєї продукції чи наданої послуги. Для кращого взаємодії і, отже, ще ефективного результату на підприємствах розробляються різні підходи до управління якістю.Теоретичні основи управління

Умови управління продукції


Відомо, що використання основних принципів теорії управління можливо, за деяких вихідних умов. Такими основними умовами є:

Наявність програм поведінки керованого об'єкта чи поставлене, запланований рівень параметрів його зі стану;

Нестійкість об'єкта стосовно програмі і заданим параметрами, тобто об'єкт повинен ухиляться від заданої програми чи планових значень параметра;

Наявність засобів і коштів на виявлення й виміру відхилення об'єкта від заданої програми чи значень параметрів;

Наявність можливості впливу на керований об'єкт із метою усунення виникаючих відхилень.

Механізм управління, відповідно до загальної теорії управління, така, як він представлений на рисунке1.

Розглядаючи вихідні умови можливого докладання основних засад спільної теорії управління і схему механізму управління до організації робіт з якості, буде великою відповідальністю за об'єктивність скласти схему механізму управління продукції. Але спочатку кілька попередніх міркувань про характер якості продукції як об'єкт управління.Умовні позначення: пряма зв'язок

зворотний

Малюнок 1. Механізм управління організацією робіт з якості.

Програми якості з впровадження значень показників можуть входити складовою в усі можливі державні плани і програми, плани проектно-конструкторських організацій, виробничих об'єднань підприємств, договірні зобов'язання. Показники якості обумовлюються в угодах на товарних біржах і інших формах руху товарів.

Вимоги до якості встановлюють і фіксуються в нормативних і номативно-технических документах: державних, галузевих, фірмових стандартах, технічних умовах продукції, в технічних завданнях навчити проектування чи модернізацію виробів, в кресленнях, технологічних картах і теологічних регламентах, в картах контролю і т. п. Перелік цей неважко продовжити.

З сказаного стає зрозуміло, перше умова з теорії управління у випадку з якістю задовольняється.

Звернімося до другого умові. Тут розглянемо кілька ситуацій. Насамперед відзначимо те, що відхилення якості продукції з заданих параметрів відбувається, зазвичай, у бік і має загальні та окремі прояви.

До загальних належить моральний знос, фізичну й моральне старіння продукції, тобто втрата початкових властивостей при експлуатації та збереженні.

Нестійкість, мінливість якості продукції проявляється у двох загальних тенденціях фізичного й моральної старіння. Трапляються звані приватні відхилення якості від встановлених вимог. Вони надзвичайно різноманітні і обумовлені не економічної та програмах технічної природою, а умовами зовнішнього характеру: порушеннями правив і умов експлуатації, помилками розроблювачів і виготовлювачів, порушеннями виробничої дисципліни, дефектами устаткування з допомогою якого виготовляється і використовується продукція, тощо. буд.

Нестійкість якості, обумовлена приватними відхиленнями заданих параметрів, має випадковий. Час їхнього появи можна лише з часткою ймовірності.

Є ще одного чинника, які впливають на нестійкість оцінок якості – це нестійкість і мінливість потреб. Параметри продукції можуть суворо відповідати нормативної та програмах технічної документації, але змінюються вимоги споживачів і якість при незмінних параметрах погіршується чи втрачається зовсім.

Можна констатувати, і що якість продукції перебуває у постійному русі. Отже, якість визначає собою хронічно хитливий об'єкт. Це об'єктивність, з якою має справу.

Отже, якість задовольняє й другому умові загальної теорії управління.

У практичній діяльності люди відстежують процес втрати властивостей якості, вимірюють і оцінюють ці зміни. Щоб уповільнити процес фізичного старіння, встановлюються сприятливі експлуатаційні режими й умови зберігання, використовуються різні профілактичних заходів з технічного обслуговування та поточному ремонту. Якщо погіршення якості переходить межі допустимих значень , проводиться перегляд.

Отже, третього й четвертому умовам загальної теорії управління якість також задовольняє.

При організації раціональної й ефективної роботи з якості, незалежно від її масштабів, форм і методів здійснення, люди завжди діяли, діють діятимуть приблизно на таку схему:

Визначення потреби і вироблення вимог до якості продукції (план, програма якості);

Осучаснення вихідному матеріалу необхідних властивостей (виконання плану, програми якості);

Перевірка відповідності отриманого якості пред'явленим вимогам (виявлення відхилень) чи констатація відповідностей;

Вплив усунення відхилень отриманого якості від заданого (зворотний).

За такої погляді на послідовність дій зі якості можна знайти явище, має надзвичайно важливе значення для філософії робіт з якості. Це наявність єдності і органічного поєднання прямих і зворотного зв'язку переважають у всіх діях людей , пов'язані зі створенням та використанням (споживанням) продукції.

Технологія і якість машинобудівної продукції.


Точність обробки виробів на машинобудуванні й методи її досягнення . Основні похибки при механічної опрацюванні та складанні.


Якість продукції - це сукупність її властивостей, які обумовлюють придатність задовольняти певні потреби у відповідність до її призначенням.

Властивості вироби і рівень відповідності аналогічним властивостями вироби певного функціонального призначення характеризують його технічний рівень.

У інженерній практиці використовують поняття абсолютний і відносний технічний рівень. Поняття абсолютний технічний рівень служить для кількісної характеристики корисного властивості вироби. Абсолютний технічний рівень характеризує якість вироби з погляду його технічних можливостей.

Поняття відносного технічного рівня використовується для порівняльної оцінки абсолютного технічного рівня вироби . З різною бази, можна було одержати на одне й того вироби різне значення його відносного рівня.

Високе якість вироби за його виготовленні забезпечується такими виробничими чинниками, як якість устаткування й інструмента, фізико-хімічні і механічні властивості матеріалів і заготовок, досконалість технологічного прогресу, і навіть якість обробітку грунту і контролю.

Якість отриманої після обробки деталі характеризується точністю обробки. Від, наскільки саме буде витриманий величину і форма деталі при обробці, залежить правильність поєднання деталей в виробі як наслідок, надійність вироби загалом. Оскільки забезпечити обсолютное відповідність геометричних розмірів деталі після обробки потрібним значенням неможливо, вводять допуски на можливі відхилення. Допуски приймаються залежно та умовами роботи деталі в виробі. Допуск на похибка обробки дозволяє виконувати розміри сопрягаемых деталей в заздалегідь встановлених межах. Похибка обробки- це відхилення отриманого розміру деталі від заданого.

Похибка обробки є наслідком усунення однієї чи кількох елементів технологічної системи під впливом тих чи інших чинників.

Технологическую систему характеризують такі основні похибки :

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Керамзит
  1.Введение: Керамзит є легкий пористий матеріал ячеистого будівлі як гравію, рідше як щебеню,
 • Реферат на тему: Кераміка, зварювання
  Глава 6. ТЕХНОЛОГІЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРОВ. Загальні відомості. Кераміка - це певним чином
 • Реферат на тему: Керамічні глазурі
  ГЛАЗУРИ Глазури за складом є стеклообразные силікати, рас плавляющиеся на глинистому черепку шаром
 • Реферат на тему: Кинематический аналіз механізму транспортування тканини
  Кинематический аналіз механізму верхньої та нижньої рейок швейної машини 131-42+3 класу. Реферат
 • Реферат на тему: Зубчатые передачі
  року міністерство освіти Російської Федерації Тюменский державний нафтогазовий університет Інститут

Навігація