Реферати українською » Транспорт » Організація маршрутних автобусних перевезень пасажірів на прікладі ВАТ "Атасс-Боріспіль"


Реферат Організація маршрутних автобусних перевезень пасажірів на прікладі ВАТ "Атасс-Боріспіль"

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>Вміст

 

>Вступ

>РОЗДІЛ 1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКАОБ'ЄКТУДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Характеристика ВАТ «>Атасс-Бориспіль»

1.2 Характеристикаавтобуснихмаршрутів №754 та №5

1.3Аналіз стануорганізаціїперевезеньпасажирів тапропозиціїщодо йогоудосконалення

1.4Висновки порозділу 1

>РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ,ФОРМУВАННЯТРАНСПОРТНИХТЕХНОЛОГІЙ

2.1Аналізрезультатівобстеженняпасажиропотоків

2.1.1Коефіцієнтинерівномірностіобсягуперевезень

2.1.2Коефіцієнтнерівномірностіобсягуперевезень за днями тижня

2.2Нормуванняшвидкостей руху

2.3Визначення йформуваннянеобхідноїкількостітранспортнихзасобів

2.4Розробкаматематичноїмоделі дляаналізутягово-швидкісних таексплуатаційно-технологічнихвластивостейавтобусів

2.4.1РозрахунокпоказникарезультативностітехнологічноговпливуАТЗ прирозгоніТВр(s) дляпершоїпередачі

2.5Визначеннярежимів роботитранспортнихзасобів

2.6Обґрунтуваннятехніко-експлуатаційнихпоказниківвикористаннятранспортнихзасобів тарозрахунокпоказниківвиробничоїпрограми

2.6.1Розрахунокпоказниківвиробничоїпрограми

2.6.2Продуктивність автобуса

2.6.3Загальнамісткість автобуса

2.6.4Розрахуноксередніхзначеньтехніко-експлуатаційнихпоказників

2.7Висновки порозділу 2

>РОЗДІЛ 3.ОРГАНІЗАЦІЯ ІУПРАВЛІННЯПЕРЕВЕЗЕННЯМИПАСАЖИРІВ

3.1Розклади рухутранспортнихзасобів

3.2Організація роботиводіїв

3.3Організація державного контролю зароботою автотранспорту

3.4Організаціядиспетчерськогоуправління рухомтранспортнихзасобів

3.5 Заходьщодо забезпечення культури таякостіобслуговування

3.5.1 Для забезпечення культуриобслуговуванняпасажирів в АПпропонуєнаступні заходь

3.5.2 Для забезпечення безпекидорожнього рухупропоную3.5.2 Заходьзізбереженняпаливо-мастильнихматеріалів тадотриманняенергозберігаючихтехнологій

3.5.3 Заходьщодо забезпеченняекологічної безпеки

3.6Висновки дорозділу 3

>РОЗДІЛ 4.ЕКОНОМІЧНАЕФЕКТИВНІСТЬПРОЄКТНИХРІШЕНЬ

4.1Виробничапрограма ізексплуатаціїтранспортнихзасобів

4.2Собівартістьперевезень

4.2.1Розрахунокпогодинноїзаробітної плати

4.2.2 Фонддодатковоїзаробітної плати

4.2.3Відрахування насоціальні заходь

4.2.4Паливомастильніматеряли

4.2.5Витрати наавтомобільнішини

4.2.6Амортизаційнівідрахування наповневідновленнятранспортнихзасобів

4.2.7Накладнівитрати

4.2.8Обов’язковестрахування

4.3Фінансово-економічніпоказники

4.3.1Балансовийприбуток

4.3.2Відрахування до державного бюджету

4.3.3Чистийприбуток

4.3.4Рентабельністьперевезень

4.4Економічнаефективність

4.4.1Показникиефективностівикористанняосновнихзасобів

4.4.2Показникиефективностівикористання роботи

4.5Висновки до запланованих 4

>РОЗДІЛ 5.ОХОРОНАПРАЦІ

5.1Проведенняінструктажу

5.2 Начальник відділенняохорони роботи

5.3Інженер ізохорони роботи

>РОЗДІЛ 6.ЦИВІЛЬНАОБОРОНА

6.1Організаціяцивільної оборони наоб'єктахгосподарськоїдіяльності

6.2Сили тазасобиЦивільної оборони

організація маршрут автобусперевезенняпасажир


>Вступ

 

>Автомобільний транспортзаймає в Україніпровіднемісце надекономіці, але й й всоціальній сфері, ізогляду на йогоприроднепризначення:вінєєдиним виглядом транспортуякийдоставляєпасажирів тавантажі йможефункціонуватинезалежно відіншихвидів транспорту. Уціломупровізніспроможності автотранспортуповноюміроюповиннівідповідатипотребам народногогосподарства й населення тасприятирозвиткуекономіки країни.

>Пасажирськийавтомобільний транспортце один ізосновних йнайбільшрозповсюдженихвидівпасажирського транспортунашої країни.Він широкообслуговуєтранспортніпотребиміського тасільського населення,забезпечуємасові таіндивідуальніперевезенняпасажирів паркомавтобусів йлегковихавтомобілів,якийщорокузростає.

>Серед всіхвидівпасажирського транспортуперевагумаєавтобусний транспорт,якийєнайбільшмасовим.Задовольняючипотреби населення уперевезеннях,автобусний транспортвпливає нарівеньпродуктивності роботи тапобутовогообслуговування,розвиток культури йдозвілля. Узв’язку ізцим йудосконаленняміських,приміськихпасажирськихперевезеньмаєважливесоціальнезначення.Незадовільнефункціонування транспортусуттєвовідображається наекономіці країни,тобто нароботіпідприємств,установ,магазинів,шкіл, атакожжиттігромадян.Сьогодні потреба населення вперевезенняхзадовольняється неповністю:великівитрати годинипасажирів напереміщення,необхіднепідвищеннякомфортностіпоїздок йрозв’язанняпершочергових проблемтехнічного татехнологічного забезпеченняприміського транспорту. Часочікування,вартістьпроїзду,викликаютьнарікання умешканців міст тасіл.Автобусний транспортзабезпечує понад 63%загальногообсягуперевезень всіхвидівпасажирського транспорту.Пасажирообігскладаєблизько 68%загальногопасажирообігу.Пасажирськіперевезеннявиконуються автобусамизагальногокористування йвідомчоїприналежності.

>Вирішеннябагатьохтранспортнихзавданьзалежить відефективностіавтобусноїмережі,аджесукупністьмаршрутівпасажирськихперевезень натранспортніймережіпов’язанатериторіально й вчасі.Створенняматеріальноїмережі чивдосконаленнядіючоїявляє собою одну ізважливих негараздів уорганізаціїпасажирськихперевезень бо відрівняїїформуваннязначноюміроюзалежитьефективністьвикористаннятранспортнихзасобів таякість транспортногообслуговування.

>Основніположеннярозвиткупасажирськихперевезеньвикладені вКонцепціїрозвитку транспортного комплексу України. НапідставіКонцепціїрозробляютьсярегіональніпрограмирозвиткуавтомобільного транспортузагальногокористування

>Основнимизавданнямирегіональнихпрограмрозвиткуавтомобільного транспортузагальногокористуванняєобґрунтовані тазапланованіпоказники
>якості транспортногообслуговування, безпекиперевезень населення навизначенийперіод та заходьщодо їхніреалізація ізурахуванням умівсоціально-економічногорозвитку України.

>АктуальністьКонцепціїзумовленанеобхідністюдодержаннявідповіднихтермінів тапропозиційрозвитку національноїтранспортноїсистеми,захистуекономічнихінтересів України тазаконнихінтересівпідприємств транспорту таспоживачівтранспортноїпродукції, забезпеченнярівних умів длярозвиткугосподарськоїдіяльностіпідприємств транспорту,створення умів длябезпечногофункціонування транспорту,обмеженнямонополізму тарозвиткуКонцепції.

Концепціюґрунтується навизначенніпріоритетногорозвиткупасажирськихперевезень,державнійпідтримціцієїгалузі, атакож забезпеченню державногоуправліннядіяльністюцієїсфери, щоздійснюється шляхомпроведення тареалізаціїекономічної (>податкової,фінансово-кредитної,тарифної,інвестиційної) тасоціальної політики,включаючинаданнядотацій напасажирськіперевезення.


>РОЗДІЛ 1. >ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКАОБ'ЄКТУДОСЛІДЖЕННЯ

 

1.1 Характеристика ВАТ «>Атасс-Бориспіль»

>Відкритеакціонернетовариство «>АвтотранспортнаакціонернаспівдружністьСлавутич-Бориспіль» (ВАТ «>Атасс-Бориспіль»)єправонаступником прав тазобов’язаньколишнього державного підприємства «>БориспільськеАТП-13212»,розташоване у м.Бориспіль, взаймаєземельнуділянкузагальноюплощею 6.1 га. З 1956 рокупідприємство було бпершимперевізникомавіапасажирів намаршруті «>Аеропорт м.Бориспіль – пл.Перемоги м.Київ».

>Станом на 01.01.10 рокупідприємствомає всвоїйвласності 210одиницьавтотранспортнихзасобів, із які 185одиниці –єавтобуси тамікроавтобуси дляобслуговуванняміських,приміських таміжміськихавтобуснихмаршрутів. Цепереважноавтобуси марок: Вольво,Ікару-260,Ікару-256,ЛАЗ-695,ГАЗ-2705,Богдан-А091,Богдан-А092,Івеко-2005626, Мерседес.

>Головнимзавданням автотранспортного підприємстваєзадоволення потреб населення вавтотранспортнихпослугах,виконання державногозамовленняперевезень,раціональневикористанняавтотранспортнихзасобів, забезпечення безпеки таякостіперевезеньпасажирів.

>Очолюєакціонернетовариство Головаправління,якийздійснюєкерівництво нимвідповідноСтатуту.

>Керівником підприємстває директор,якийявляєтьсяюридичновідповідальноюособою завиконанняплановихпоказників йдотриманняфінансовоїдисципліни.

Директорупідпорядкованібезпосередньокерівники служб:експлуатації,технічної безпеки, атакожкерівники всіхфункціональнихвідділів:кадрів,постачання,планово-економічного йбухгалтерії.

>Підприємствомаєсучаснувиробничу базу,ремонтнівідділення,допоміжніслужби.Ремонтна зона, депроводятьсяпрофілактичні,діагностичні таремонтні роботитранспортнихзасобів, укомплектована всімнеобхіднимустаткуванням.

Предметом йметоюдіяльності підприємстває:

-повнезадоволення потреб населення вперевезеннях;

-виконанняперевезенняпасажирів на 24міських, 7приміських, 2міжміських, 10таксомоторних маршрутах;

-використанняпрогресивних форм йметодіворганізаціїпроцесуперевезень,впровадженняновітніхтехнологій;

- збільшенняпродуктивності роботи тазниженнясобівартостіперевезень.

Напідприємстві працює 719працівники, із які 49 –керуючі персоналом;323-водії, 147 –ремонтніробітники таобслуговуючий персонал;

100 –кондуктори-касири.

>Перевезенняпасажирівздійснюється за договором ізрайонними тамісцевими органами влади.Згідно договору тапостановиКабміну,обласнадержавнаадміністрація,місцевіоргани владиповиннівідшкодовуватипідприємствукошти заперевезенняпільговихкатегорійпасажирів, але йперерахування непокриваютьповністювитрати: так і невраховуєтьсяперевезенняпенсіонерів,інвалідівзагальногозахворювання таінші.

Недивлячись наскладніумови роботи підприємства вринковихумовахгосподарювання,керівництво таколективнаполегливопрацюючи,успішно завершили 2010рік.

>Виконанняперевезень зарікхарактеризується такимипоказниками:

>Таблиця 1.1 –Аналіз роботи ВАТ «>Атасс-Бориспіль» за2010р.:

>Показники >Значення
>Виробнича база
>Кількість автомашин накінецьперіоду, од. 63
>Місткість (>загальна),пас/м-ць 2028
>Коефіцієнтвипуску парку 0,80
>Техніко-експлуатаційніпоказники
>Тривалістьробочого дня, рік 10,8
>Коефіцієнтвикористанняпробігу 0,972
>Середнявідстаньпоїздкипасажира, км 16,8
>Коефіцієнтвикористаннямісткості 0,540
>Середньодобовийпробіг, км 318
>Виробничапрограма
>Перевезенопасажирів,тис.чол 4576,6
>Виконанопас.км,тис.пас.км 76886,9
>Загальнийпробіг,тис.км 4955,7
>Пробіг ізпасажирами,тис.км 4859,2

>Невиконанняпоказниківрегулярності рухупояснюєтьсяамортизованимитранспортнимизасобами,важкимфінансовим станом підприємства черезнадмірновеликіціни напальне,експлуатаційніматеріали,запаснічастини танедотриманнядоходів черезперевезеннявеликоїкількостіпільговихкатегорійпасажирів.

>Підприємствоє насьогоднішній деньзбитковим.

1.2 Характеристикаавтобуснихмаршрутів №754 та №5

>Перевезенняпасажирів автобусамизагальногокористуванняздійснюється помаршрутніймережі, котраскладається ізавтобуснихмаршрутів.Заданий удипломномупроектіавтобуснийприміський маршрут №754 з.Іванків –Київ АС «>Видубичі», буввідкритий 18грудня 2005 року.Перевізникомвиступає ВАТ «>Автотранспортнаакціонернаспівдружність «>Славутич-Бориспіль», якузареєстроване заадресою 08362,Київська область,Бориспільський район,с.Старе,вул.Заводська,буд. 1 АТПзнаходиться вм.Бориспіль повул.. Горького, 53. Намаршрутіпрацюють дваавтобуси марокІкарус, Богдан,Івеко.

>Довжинанульовихпробігів від АТП дос.Іванків в прямому йзворотномунапрямкахскладає по 11 км.

Зпочаткового пунктуперший автобусвідправляється про 6 рік. 30хвилин. Шляхпрямування за маршрутом проходити: з.Іванків,трасоюКиїв-Харків через м.Бориспіль до м. Києва (АС «>Видубичі»).

>Довжина маршруту у прямому йзворотномунапрямкахстановить 40,8 км. Часрейсу у прямому йзворотномунапрямках по 57хвилин.

Часзакінчення роботи 20 год. Навсійпротяжності маршрутуасфальтнепокриття І та IIкатегорії. Повсійдовжині маршрутувстановленівідповіднідорожні знаки.

Намаршрутіє 1нерегульованийзалізничнийпереїзд,якийзнаходиться вм.Бориспіль повул. Київський Шлях.

>Швидкості руху намаршруті:технічна – 50км/год;сполучення – 40,2км/год;експлуатаційна – 36км/год.

>Автобуснийприміський маршрут №5м.Бориспіль –с.Кийлів, буввідкритий 24грудня 1991 року.

Намаршруті працює 4автобуси марок ЛАЗ,Ікарус, Богдан,Івеко.

Допочатковоїзупинки автобуспрямує з АТП повул.Польовій,Коцюбинського.Довжинанульовихпобігів в прямому йзворотньомунапрямкахскладає по 2,5 км.

Зпочаткового пунктуперший автобусвідправляється про 5 рік. 05хвилин. Шляхпрямування за маршрутом проходити:м.Бориспіль через селаГлибоке таВороньків.

>Довжина маршруту у прямому йзворотномунапрямкахстановить 25 км. Часрейсу у прямому йзворотномунапрямкахскладає по 45хвилин.

Часзакінчення роботи про 21 рік. 32хвилини. Навсійпротяжності маршрутуасфальтнепокриття І та IIкатегорії. Повсійдовжині маршрутувстановленівідповіднідорожні знаки.

>Швидкості руху намаршруті:технічна – 44км/год;сполучення – 36км/год;експлуатаційна – 33км/год.


1.3Аналіз стануорганізаціїперевезеньпасажирів тапропозиціїщодо йогоудосконалення

 

>Головнимпоказникомякостіперевезенняє:комфортабельністьпоїздки, годину доставкипасажирів та безпекаперевезень.

>Вивчивши тапроаналізувавшиорганізаціюперевізногопроцесупасажирів наавтобуснихприміських маршрутах №754 та №5, можнаконстатувати проіснування рядунедоліків,серед якінайважливішимиє:

-невідповідністьтранспортнихзасобів видуперевезень тавимогампасажирів,щодо забезпеченняякості транспортногообслуговування (>використовуютьсяавтобусиІвеко та ЛАЗ);

-застарілеобладнаннявиробничо-технічноїбази підприємства недаєможливостіякіснодіагностуватитранспортнізасоби;

-відсутністьдостатньоїкількостізапаснихчастин длясвоєчасного таякісного ремонтуавтомобілів негативновпливає накоефіцієнттехнічноїготовності;

-значнедублюваннямаршрутівмаршрутними таксомоторамиіншихперевізників;

-відсутністьналежного контролю із боціорганівДАІ закультуроюповедінкиучасниківдорожнього руху, що особливостосуєтьсяперевізниківприватноїформивласності, котрі систематичностворюютьаварійніситуації припід’їзд дозупинок.

Намаршруті №754 усистемідиспетчерськогоуправління рухомавтобусівіснуютьнедоліки,невідповідністьосновнимзавданнямдиспетчерськогоуправління, асаме:

- нездійснюєтьсяналежний контролю надсвоєчаснимвипускомавтобусів налінію;

- нездійснюєтьсяналежний контролю надрегулярністю рухуавтобусів намаршруті

- неконтролюєтьсянаповненняавтобусів врізніперіоди доби

- нерегулюється рухавтобусів припорушеннірозкладу.

>Удосконаленняорганізаціїперевезень можнадосягти зарахунок:

-вибору типу автобусараціональноїмісткості,раціональногорозподілуавтобусів по маршрутах,відповідноданимпасажиропотоків вгодини „>пік” та „>міжпікові”години,виборудоцільногоінтервалу руху;

-постійногозбиранняінформації про величину та характер
>пасажиропотоків ізвикористаннямраціональнихметодів;

-обстеження,аналізу характерузмінипасажиропотоків;

-розрахунокенергозберігаючихтехнологій;

-нормуванняшвидкостей руху;

-обґрунтованоговибору та оптимальногорозміщеннязупинок;

-вибірраціональнихрежимів роботиводіїв;

-посилення контролю засанітарним станомавтобусів;

-вдосконаленнятехнологіїпроведенняремонтнихробіт,проведенняремонтнихробітвночі та вперіодденноговідстоюавтобусів;

-підвищення культуриобслуговування;

-впровадженняпередовихтехнологій уперевізний процес;.

-постійного контролю за станомдорожньогопокриття,прийняттямір длянегайногопроведенняремонтнихробіт.

1.4Висновки порозділу 1

Упершійчастинідипломної роботирозглянутотеоретичніаспекти роботипасажирського транспорту та транспорту вцілому тазокрема автопарку.Наведена коротка характеристика ВАТ «>Атасс-Бориспіль»,розглянутоособливості тавидипасажирського транспорту, атакожвизначенонедоліки ворганізаціїприміськихперевезень.Такожпроаналізованоосновні засадиефективностідіяльності підприємства танаведені напрямищодо покращання тапідвищенняефективностіприміськихперевезеньпасажирів наприкладі ВАТ «>Атасс-Бориспіль».


>РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ,ФОРМУВАННЯТРАНСПОРТНИХТЕХНОЛОГІЙ

 

2.1Аналізрезультатівобстеженняпасажиропотоків

 

Для характеристики потреб населення вперевезеннях,систематичногоаналізу умівперевезеньпасажирів, розробки тавведенняраціональноїсистемиорганізації рухуавтобусів на маршрутахнеобхідно матірдані пропасажиропотоки.

>Пасажиропотікхарактеризуєнавантаженнятранспортноїмережіміста за напрямами руху вкожнийперіод години.Пасажиропотокихарактеризуютьсяпотужністю.Дані пропотужністьпасажиропотоківвикористовуються длявиборуавтобусівнеобхідноїмісткості тавизначеннянеобхідноїкількостіавтобусів, щозабезпечували браціональнуефективність їхньоговикористання тависокийрівеньобслуговуванняпасажирів.

>Пасажиропотокизмінюються засвоєюструктурою вчасі й впросторі, за своїмспрямуванням йінтенсивністюзростання,утворюючивідповідністійкі спади загодинами доби, днями тижня й сезонами року.

Уданіймагістерськийроботіпасажиропотоки булиобстеженітабличним методом.Результатиобстеженнязведені втаблицю 2.1.

>Таблиця 2.1 –Пасажирообмінзупиночнихпунктів,пасажиропотоки,пасажирообіг намаршруті №754.

>Прямийнапрямок >Зворотнійнапрямок

>Назвазупин-

Кі

>Дов-жинапере-гону >Кількістьпасажирів >Транспортна робота,пас.км

>Назвазупин-

кі

>Дов-жинапере-гону >Кількістьпасажирів >Транспортна робота,пас.км
>Зайш-ло >Вийш-ло >Прої-хало >Зайш-ло >Вийш-ло >Прої-хало
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
>Іванків 641 >Київ АСВидубичі 83
>Бориспіль,вул.Каховська 7 57 19 641 4487

>Київст.м.

>Харківська

8,1 476 83 672,3
>Бориспіль АС 3,1 46 84 679 2104,9

>Київст.м.

>Бориспіль-ська

2,7 144 559 1509,3
Гора 6,5 60 41 641 4166,5 >Проліски 7,0 36 79 703 4921
>Чубинське 1,8 38 27 660 1188 >Щасливе 1,4 22 103 660 924
>Мал.Олек-сандрівка 1,6 25 59 671 1073,6 >Мал.Олек-сандрівка 1,6 45 16 579 926,4
>Щасливе 1,6 64 28 637 1019,2 >Чубинське 1,6 18 87 608 972,3
>Проліски 1,4 82 34 673 942,2 Гора 1,8 24 62 539 970,3

>Київст.м.

>Бориспіль-ська

7,0 351 721 5047 >Бориспіль АС 6,5 166 50 501 3256,5

>Київст.м.

>Харківська

2,7 308 370 999 >Бориспіль,вул.Каховська 3,1 41 617 1912,7
>Київ АСВидубичі 8,1 62 62 502,2 >Іванків 7,0 658 658 4606
>Всього 40,8 1013 1013 5755 21530 >Всього 40,8 1055 1055 5507 20671

Заданимитаблиці 2.1визначаємо:Добовийобсягперевезень:

>Q>доб = >Qін + >Q>зв , (2.1)


>Q>доб = 1013+1055 = 2068 пас.

де >Qін –обсягперевезень у прямому напрямі, пас;

>Q>зв –обсягперевезень узворотному напрямі, пас.

2.1.1Коефіцієнтинерівномірностіобсягуперевезень

>Таблиця 2.2 –Обсягперевезень загодинами доби намаршруті №754

>Години доби >Кількістьпасажирів
1 2
6-7 85
7-8 170
8-9 222
9-10 172
10-11 149
11-12 114
12-13 120
13-14 126
14-15 130
15-16 145
16-17 163
17-18 201
18-19 171
19-20 100
>Всього 2068

Заданимитаблиці 2.2визначаємо:

>Q>max>г.д = 222 пас.

Час роботи маршруту:

Т>р.м =t>р.к -t>р.п , (2.2)

 

Т>р.м = 20-6 = 14рік.

де >t>р.к – годинузакінчення роботи маршруту, рік;

>t>р.п – годину початку роботи маршруту, рік.

Час роботи автобуса намаршруті:

Тм’ = Т>р.м -tпро , (2.3)

Тм’= 14 - 2 = 12рік.

де >tпро – годину наобіднюперерву, рік.

>Середньогодиннийобсягперевезень:

 , (2.4)

 .

>Очікуванийобсягперевезень

>Q>річ =Q>доб • Др , (2.5)

>Q>річ 2068 • 365 = 754820 пас .

де Др = 365днів –календарнийперіод роботи.

>Коефіцієнтнерівномірностіобсягуперевезень загодинами доби:

 , (2.6)

>Коефіцієнтнерівномірностіобсягуперевезень замісяцями року

>Обсягперевезень закожниймісяць:


 , (2.7)

 

>Аналогічнопроводиморозрахунокобсягівперевезень заіншімісяці року.Данізаносимо втаблицю 2.3.

>Таблиця 2.3 –Обсягперевезень замісяцями року

>Місяць року >QМіс.Пас >Відсоток
1 2 3
>Січень 50120 6,64
>Лютий 47252 6,26
>Березень 56687 7,51
>Квітень 63631 8,43
>Травень 68236 9,04
>Червень 72538 9,61
>Липень 75105 9,95
>Серпень 84540 11,2
Вересень 76237 10,1
Жовтень 64009 8,48
>Листопад 47856 6,34
>Грудень 48610 6,44
>Всього 754821 100

Заданимитаблиці 2.4визначаємо:

>Середньомісячнийобсягперевезень:

 , (2.8)

>Коефіцієнтнерівномірності замісяцями року:


 , (2.9)

 

2.1.2Коефіцієнтнерівномірностіобсягуперевезень за днями тижня

>Тижневийобсягперевезень:

>Q>тиж = 7 • >Q>доб , (2.10)

>Q>тиж = 7 • 2068 = 14476 пас.

>Обсягперевезень протягом дня:

 , (2.11)

>Аналогічнопроводиморозрахунки заіншідні тижня.Данірозрахунківзаносимо дотаблицю 2.4.

>Таблиця 2.4 –Обсягперевезень за днями тижня

День тижня >Qдоб., пас >Відсоток
1 2 3
>Понеділок 1996 13,79
>Вівторок 1739 12,01
Середа 1708 11,80
Четвергу 1794 12,39
>П’ятниця 2463 17,02
>Субота 2665 18,41
>Неділя 2111 14,58
>Всього 14476 100

Заданимитаблиці 2.4визначаємо:

>Коефіцієнтнерівномірностіперевезень за днями тижня:

 , (2.12)

 

Напідставітаблиці 2.1визначаємо:

>Пасажиропотокиміжзупинками у прямому напрямі:

>Q1-2ін = 641 пас, (2.13)

>Q2-3ін = 641 + 57 - 19 = 679 пас.

>Пасажиропотокиміжзупинками узворотному напрямі:

 

>Q11-10>зв = 83пас. (2.14)

>Q10-9>зв = 83 + 476 - 0 = 559пас.

>Загальнийпасажиропотік за маршрутом в прямому напрямі:

>Qін = >Q1-2ін+ >Q2-3ін + . . . +Q10-11ін = 5755пас. (2.15)

 >Загальнийпасажиропотік за маршрутом узворотному напрямі:

>Q>зв = >Q11-10>зв+ >Q10-9>зв + . . . + >Q2-1>зв = 5507пас. (2.16)

>Загальнийпасажиропотік за маршрутом :

>Q = >Qін + >Q>зв = 5755+5507 = 11262пас. (2.17)


>Максимальнийпасажиропотік за напрямами руху:

>Q>mохін = 721пас.

>Q>mох>зв =>703пас.

>Середнійпасажиропотікміж за напрямами руху:

 (2.18)

 (2.19)

 

де а –кількістьзупинок.

>Коефіцієнтнерівномірностіпасажиропотоку заділянками маршруту :

 (2.20)

 

 (2.21)

>Коефіціентнерівномірностіпасажиропотоку за напрямами руху:

 (2.22)


де >Q>mохсірий –середнійпасажиропотік в напрямку ізбільшимпасажиро потоком пас;

>Q>m>іnсірий –середнійпасажиропотік у напрямку ізменшимпасажиро потоком, пас.

>Пасажирообіг наділянках маршруту в прямому,зворотномунапрямках:

Р1-2ін= >Q1-2ін • lперекл1-2 ін, (2.23)

Р1-2ін= 641 • 7 = 4487>пас.км .

Р11-10>зв= >Q11-10>зв • lперекл11-10 >зв , (2.24)

Р11-10>зв= 83 • 8,1 = 672,3>пас.км.

де >Q1-2ін,Q11-10>зв –пасажиропотік перегону, пас;

lперекл1-2 ін , lперекл11-10 >зв –довжина перегону, км.

>Пасажирообіг за напрямами маршруту:

Рін = Р1-2ін+ Р2-3ін + . . . + Р11-10ін = 21530 >пас.км . (2.25)

Р>зв = Р11-10>зв+ Р10-9>зв + . . . + Р1-2>зв= 20671пас.км . (2.26)

>Загальнийдобовийпасажирообіг за маршрутом:

Р>доб = Рін + Р>зв , (2.27)

Р>доб = 21530+ 20671 = 42201пас.км.

>Середнядовжинапоїздки одногопасажира :

 , (2.28)


>Коефіцієнтзмінностіпасажирів:

 , (2.29)

>Очікуванийрічнийпасажирообіг :

Р>річ = >Q>річlсірийп , (2.30)

Р>річ = 754820 • 20,4 = 15398328>пас.км.

>Середнядовжина перегону:

 (2.31)

>Такадовжина перегону характернаприміського маршруту.

>Аналогічнірозрахункивиконуємо маршрутом №5.

Заданимитаблиць 2.2, 2.3, 2.4будуємодіаграмизміниобсягуперевезень, котрі представленеаркуші №2графічногорозділу.

 

2.2Нормуванняшвидкостей руху

>Швидкість руху - один ізважливихпоказників роботиавтомобільного транспорту,якийбезпосередньовпливає назатрати години напоїздку,продуктивність роботи,ефективністьвикористанняавтобусів, але в безпечуперевезень.

>Нормуванняшвидкостіпроводятьпрацівники відділенняексплуатації привідкритті автобусного маршруту,заміні типу транспортногозасобу,зміни умів руху,траси маршруту,скаргахводіїв нанеможливістьдотриманнявстановлених норм.

>Норми години навиконаннярейсувикористовують яквихіднідані прирозподіліавтобусів по маршрутах;складаннірозкладів;організаціїшвидкісного йекспресногорежимів руху.

Часрейсу автобуса в прямому йзворотномунапрямках:

>tрін = >tрухін + >t>пр.зін + >t>к.він , (2.32)

>tрін= 44 + 6 + 7 = 57>хв.

>tр>зв =tрух>зв + >t>пр.з>зв + >t>к.взв , (2.33)

>tр>зв= 44 + 6 + 7 = 57>хв.

де >tрухін,tрух>зв – годину руху,хв.;

>t>пр.зін,t>пр.ззв – годину напроміжнізупинки,хв.;

>t>к.впр,t>к.в>зв – годину накінцевийвідстій,хв.

Часоберту:

>tпро = >tрін+ >tр>зв , (2.34)

>tпро = 57+57 = 114>хв.

>Середнятехнічнашвидкість:

 (2.35)


>Середняшвидкістьсполучення:

 (2.36)

>Середняексплуатаційнашвидкість:

 (2.37)

 

2.3Визначення йформуваннянеобхідноїкількостітранспортнихзасобів

>Потребу втранспортнихзасобахвизначаютьвиходячи знеобхідностінаправлення накожний маршруттакоїкількостіавтобусівпевноїмісткості, Яка бзабезпечиламінімальніексплуатаційнівитратиперевізника заумовизадоволенняпасажиопотоку іздотриманнямнормативнихвимогщодоякості транспортногообслуговування.

Привиборіавтобусівнеобхідноїмісткості дляпевного маршрутунеобхідновраховуватимаксимальнийпасажиропотік, атакожумову, що нанайбільшзавантаженомуперегоніприміського маршрутукількістьпасажирів вавтобусі не виннаперевищуватисоціального нормативу (згідно ізяким всалоні автобуса на одному квадратномуметріввільноїплощіпідлоги неможеперевозитися понадтрьохпасажирів).Цьому нормативувідповідаєкоефіцієнтвикористаннямісткості 0,4-0,6залежно віднерівномірностіпасажиропотоків задовжиною маршруту.

Дляобґрунтуваннявиборутієї чиіншоїмоделі автобуса для роботи наприміськомумаршруті,необхіднорозраховувати годинуперебуванняавтобусів внаряді;погодиннудохідну ставку;погодиннівитрати покожному автобусу;рентабельність. Запоказникамирентабельностіпотрібновибрати автобус,якийдоцільновикористати для роботи намаршруті.

На данийприміських маршрутахпасажиропотік невеликий й для йогозадоволеннядоцільновикористовуватиавтобусизагальноюмісткістю до 80 місць. Цеавтобуси марки Богдан А-144, БогданА091 та РусланА103,01.

Заданими ВАТ АТП «>АТАСС-Бориспіль» автобус РусланА103,01маєменшіпогодиннівитрати, атакожкращідинамічні характеристики, томувіддамоперевагуйому. На маршрутахпрацюютьавтобуси марки БогданА091.Приблизнакількістьрейсів:

 (2.38)

>Проведеморозрахунокнеобхідноїкількостітранспортнихзасобівприкладі Богдан А-091Найбільшадобовапродуктивність одного автобуса:

 (2.39)

>Приблизнаексплуатаційнакількістьавтобусів:

 (2.40)


 

>Приблизнийінтервал рухуавтобусів:

 (2.41)

>Максимальнийдобовийобсягперевезень заумовиповноговикористаннямісткості автобуса :

>Qмах =  • Ае , (2.42)

>Qмах= 1080 • 3 = 3240пас.

>Коефіцієнтвикористаннямісткості автобуса:

 (2.43)

>Данізведемо втаблицю 2.5

>показник Богдан А-144 БогданА091 РусланА103,01
 1 2 3 4

 

1080 1920 1440

3 1 2

38 114 57
>Qмах 3240 1920 2880

0,64 1,08 0,72

2.4Розробкаматематичноїмоделі дляаналізутягово-швидкісних та  >експлуатаційно-технологічнихвластивостейавтобусів

 

>Рис. 2.1 - Богдан А-144Рис 2.2 – РусланА-103,01Рис 2.3 - БогданА091

>Таблиця2.6-Порівняльнатехнічна характеристикаавтобусів:

>Параметри автобуса >Значення
БогданА091 Богдан А-144 РусланА-103,01

>Габаритнірозміри, див:

>довжина

ширина

>висота

7205

2370

2740

9880

2500

2960

8650

2550

 2930

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація