Реферати українською » Транспорт » Розробка дільніці ТЕХНІЧНОГО обслуговування та ремонту ходової Частина Mitsubishi Lancer


Реферат Розробка дільніці ТЕХНІЧНОГО обслуговування та ремонту ходової Частина Mitsubishi Lancer

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти України

>Вінницькийтехнічний коледж

>КУРСОВ>ИЙ ПРОЕКТ

Здисципліни

>Будова йексплуатаціяавтомобілів татракторів

>РОЗРОБКАДІЛЬНИЦІТЕХНІЧНОГООБСЛУГОВУВАННЯ ТАРЕМОНТУХОДОВОЇЧАСТИНИ >MITSUBISHI >LANCER

М.Вінниця 2011


Тема:Розробкадільницітехнічногообслуговування та ремонтуходовоїчастиниMITSUBISHILANCER4-DOORSEDANTYPECK з1996г.в.

>Данийкурсовий проектявляє собоюдобіркуматеріалу походовійчастиніавтомобіляMITSUBISHILANCER. Уроботірозглянутоголовніаспектибудови, ТЕ,методивідновленняходовоїчастини, атакожохоронунавколишньогосередовища. Уроботівикористаноматеріалипершоджерел,певнанауково –технічналітература.

>Робота був написана припроведеніконсультації ізпрацівниками СТО:автослюсарями, учителем тощо.

>Матеріали в курсовомупроектіподані згідно плану, щодопомагає оперативновідшукувати тих запитання, котріцікавлять.Робота написана російською мовою,міститьшістьрозділів:вступ,висновок, тадодатки.Написаннякурсової роботивідповідаєдидактично-методологічнимвимогамщодонаписання вданомувипадку –курсової роботи.


>Theme:Development ofarea oftechnical service andrepair ofworkingpart theMITSUBISHILANCER4-DOORSEDANTYPECKwith1996y.v.

>VTK 2011.

Thegivencourseprojectrepresentsbyitself theselection ofmaterial onworkingpart ofcarMITSUBISHILANCER.Inwork themainaspects ofstructureareconsidered,,methods ofrenewal ofworkingpart, andalsoguard ofenvironment.Inwork thematerials oforiginalsourcesareused,certainscientifically –technicalliterature.

>Workwaswrittenat theconductedconsultationswithworkers theONEHUNDRED:byavtoslesaryami,teacher andotherslike that.

>Materials in acourseprojectaregiven inobedience to aplan, thathelpsoperatively tosearchforthosequestionswhichinterest.Workiswrittenwith Ukrainian,containssixsections:entry,conclusion, andadditions.Writing oftermpaperanswers thedidactic-methodologicalrequirements inrelation towriting inthiscase –termpaper.


>ЗМІСТ

>Анотація

>Перелікскорочень

>Передмова

1АНАЛІЗНАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇІНФОРМАЦІЇ

1.1Види такласифікація

1.2Будова та принцип дії

1.3Схеми

2ОСНОВНАЧАСТИНА

2.1 Характеристикаоб’єктупроектування

2.2Розрахуноквиробничоїпрограми ТЕрухомого складу АТП

2.3Розрахуноквиробничоїпрограми по ТЕ вкількісномувираженні

2.4Розрахуноквиробничоїпрограми ТЕ в трудовомувираженні

2.5Розділтрудомісткостей ТЕ по видахробіт

2.6Розрахунокчисельностіробітників

2.7Вибіробладнання

3ТЕХНІЧНЕОБСЛУГОВУВАННЯ

4ВАРТІСТЬКОМПЛЕКТУЮЧИХ

5ОХОРОНАПРАЦІ

>Висновок

>Література

>Додатки


>ПЕРЕЛІКСКОРОЧЕНЬ

РС - >рухомий склад;

ТЕ - >технічнеобслуговування;

ПР -поточний ремонт;

>КР -капітальний ремонт;

ЗІ -сезоннеобслуговування;

>ЩТО -щоденнетехнічнеобслуговування;

 - >списочнакількістьавтомобілів;

 -середньодобовийпробіг;

 -дні роботи врікавтомобілів й зон ТЕ й ПР;

-коефіцієнтикорегуванняперіодичності йтрудомісткості ТЕ й ПР;

 -результуючікоефіцієнтикорегуваннявідповідноперіодичності ТЕ,пробігу доКР, години простою в ТЕ,трудомісткості ТЕ,трудомісткості ПР;

 -нормативнізначенняперіодичності йтрудомісткостіобслуговувань;

 -фактичнізначенняперіодичності йтрудомісткостіобслуговувань;

 -кількістьобслуговувань зарік й задобу;

 -коефіцієнтитехнічноїготовності йвипускуавтомобілів;

 - фондробочого години явочного й штатногопрацівників;

 -річнийоб’ємобслуговувань.


>ВСТУП

Заостанні сто роківбудоваавтомобіляпринципово незмінилася.Він, як йраніше,має колеса, кузов,чотиритактнийдвигунвнутрішньогозгоряння,трансмісію,механізмикерування тощо.Проте усівузли,агрегати,механізми ісистемиавтомобілядісталиколосальнийрозвиток йістотноускладнилися.Завдяки цьомурізкозрослишвидкості,підвищилисяпотужність,економічність,комфортабельністьавтомобілів,поліпшивсяїхній дизайн.Крім того,розширилася номенклатуразастосовуваних деталей йзбільшиласяїхнякількість.Сучасніавтомобілімаютьелементиавтоматизації, абільшістьіноземних —обладнуютьсякомп'ютерами.

Томувивченняавтомобілів набазіоднієї чикількох моделей неможедатиуявлення пробудову і роботу всіхіснуючихавтомобілів.Абипідготуватиспеціаліста ізексплуатації ітехнічногообслуговуванняавтомобілів протягом години,відведенийнавчальноюпрограмою,необхіднопояснитисутність окремихпроцесів йявищ, щозабезпечують роботуавтомобіля,викластипринципи, на які смердотіґрунтуються, але вційпідставіроз'яснитибудовумеханізмів, якіреалізуютьзазначеніпроцеси.

Узапропонованій курсовомупроекті описанабудова й принцип діїсистемиживленняавтомобіляMITSUBISHILANCER.Викладенотакожоснови йогоексплуатації,технічногообслуговування та ремонту, данодеякіпрактичнірекомендації.Крім тогомайбутніводіїможутьдізнатись про правилатехнічної безпеки й заходь ізохоронинавколишньогосередовища.

>Звісно, у курсовомупроектіміститьсяповнівідомості, що дообслуговуваннясистемиживленняMITSUBISHILANCER йдаєтьсязмога правильнозрозумітибудову та принцип діїходовоїчастини.

>Курсовий проектпризначений длястудентівпрофесійно -технічнихзакладівосвіти котріоволодіваютьпрофесіямиводіїв йспеціалістів ізобслуговування і ремонтуавтомобілів, атакожможе статі впригодіробітникамавтотранспортнихпідприємств йвласникамавтомобілів.

1АНАЛІЗНАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇІНФОРМАЦІЇ

>автомобіль Mitsubishiбудоваексплуатація

>Мабутьжодний ізсучаснихпромисловихвиробівдовготривалоговикористання непов’язує тактіснорізноманітнісфериекономіки тасоціального життясуспільства якавтомобіль особливолегковий. У йоговиробництві таексплуатації воснащенізапаснимичастинами, тощозадіяні багато численні підприємства ,службинайрізноманітнішихгалузей народногогосподарства.Можливо лишеуявляти, котрісуттєвівкладеннякапіталупередбачаються вавтомобільну тапов’язані із неюгалузі.Особисте автодопомагаєвирішеннюбагатьох проблем, таких, як:підвищеннярівня життя ,зайнятість населення,розвиток малого тасередньогобізнесу,підсобнихгосподарств,організаціювідпочинку. Аякщооцінити всепевнимсинтетичнимпоказником, то можна говорити про великийвиграш години ,якийзавдякиавтомобілюотримуєлюдство та сус-пільство вцілому длярозвитку духовного таінтелектуального життя.Потрібнотакожвраховувати й ті якої рольвідіграєавтомобіль в всіхкраїнах світу , як товармасовогопопиту врозвиткутоварно-грошовихвідносин.

>Ходовачастинаподіляється натакіосновніскладові: рама,підвіска,вісь, колеса.Рама –цеосновнийнесучийелементвантажногоавтомобіля. Нанеївстановлюють йзакріплюютьдвигун,агрегатишасі,кабіну і кузовавтомобіля.Рамасприймаєнавантаження відмасиавтомобіля, атакожнавантаження, щовиникають под годину руху. Законструкцією рамебувають:лонжероні, щоскладаються із двохпоздовжніх балок (>лонжеронів),з’єднаних поперечками;хребтові, котріскладаються ізоднієїпоздовжньої балки із поперечками. Навантажнихавтомобіляхнайпоширенішілонжероні раме. Налегковихавтомобілях за раму правити кузов, каркасякогостановитьжорсткузварнуконструкцію,підсиленузовнішнімиоблицювальними панелями.Загальнажорсткість кузовадосягаєтьсявідповіднимз’єднаннясталевих панелейоблицювання, в котрінаформовуютьпідсилювальну арматуру увиглядірізнихтонкостіннихпрофілів.Підвіскаавтомобілязабезпечуєпружнийзв’язок раме чи кузова із мостами і колесами,пом’якшуєудари, щосприймаються ними, атакожпоштовхи под годинуїзди понерівностях дороги.Пружнівластивостіпідвіскизумовленізастосуваннямпружногоелемента.Роботапідвіскиґрунтується наперетворенніенергії удару вразінаїзду колеса нанерівність дороги впереміщенняпружногоелементапідвіски,внаслідок чого сила удару, щопередається на кузов,зменшується іпідвищуєтьсяплавність ходуавтомобіля. За характеромвзаємодіїколіс й кузова под годину рухуавтомобіля усіпідвіскиподіляють на:залежні;незалежні.


де: а - >залежнапідвіска, б –незалежнапідвіска.

Малюнок 1.1 -Спрощенісхемипідвісокавтомобіля.

>Залежнапідвіска (Малюнок1.1а)забезпечуєжорсткийзв’язокміжлівим й правимо колесом, урезультаті чогопереміщення одного із нихпоперечнійплощиніпередаєтьсяіншому іспричинюєнахил кузова.Незалежна (Малюнок1.1б)підвіскахарактеризуєтьсявідсутністюжорсткогозв’язкуміж колесами одного мосту.Кожне колесопідвішено до кузованезалежно відіншого колеса. Урезультаті принаїзді одним колесом нанерівності дорогиколивання його непередаютьсяіншому колесу,зменшуєтьсянахил кузова іпідвищується вціломустійкістьавтомобіля под годину руху. Колесазабезпечуютьбезпосереднійзв’язокавтомобіля іздорогою,беруть доля встворенні ізмінінапряму його руху,передаютьнавантаження від вагиавтомобіля дорогу.Залежно відпризначення колесаавтомобіляподіляють на:ведучі;керовані;комбіновані (>ведучі ікеровані);підтримувальні.Ведучі колесаперетворюютькрутний момент, щопередається відтрансмісії, на силу тяги,завдякичомузабезпечуєтьсяпоступальний рухавтомобіля.Керовані колесасприймають черезпідвіскуштовхальнізусилля від кузова і задопомогоюрульовогокеруваннязадаютьнапрям руху.Комбіновані колесавиконуютьфункціїведучих йкерованихколісводночас.Підтримувальні колесастворюють опорукочення длязадньоїчастини кузова чи рамеавтомобіля,перетворюючиштовхальнізусилля накоченняколіс.Залежно відконструкції обода та йогоз’єднання ізматочиною усі колесаподіляють на:дискові; бездискові.Дискові колесавстановлюють на всіхлегковихавтомобілях йбільшостівантажних, а бездискові – навеликовантажнихавтомобілях МАЗ таКамАЗ.[3]

Малюнок 1.2 -ЗовнішнійвиглядMITSUBISHILANCER.

>Усіавтомобілі марки „MITSUBISHI ”відносяться доавтомобілівсереднього класу.Автомобілі цого класує одними ізнайпоширеніших вусьому світі, йвстиглизавоювативеликупопулярність й в Україні.MITSUBISHIмає великийавтомобільнийряд:,,COLT”, ,,>LANCER”, ,,>GALANT”,, , ,,>CARISMA”, ,,>SPACESTARE”, ,,>SPACEVAGON”, ,,>GRANDIS”, ,,>OUTLANDER”, ,,>PADZHERO”, ,,>L200” йsportcar ,,>MITSUBISHILANCEREVOLUTION VIII”.ЗовнішнійвиглядавтомобіляMITSUBISHILANCERзображений на малюнку 1.2.

Комфортавтомобілязалежить відбагатьохфакторів, але йосновнимсаме вкомфортієудосконалення тагарна роботаходовоїчастиниавтомобіля.ХодовучастинуавтомобіляMITSUBISHILANCERскладається ізпередньоїнезалежноїпідвіскиважельно-телескопічна, такзвану ,,>підвіскаМак-ферсон”.Напрямляю чого прилаштуюскладається ізколиваючоїтелескопічноїгідравлічноїамортизаторноїстійки йважеляпідвіски тазадньоїпідвіски –незалежноїпідвіски наздвоєнихпоперечних йпоздовжніхважелях.Амортизаториобладнуютьдвійноюгідравлічноюроботою.Підвіскаавтомобілязабезпечуєпружнийзв'язок раме чи кузова із мостами і колесами,пом’якшуєудари, щосприймаються ними, атакожпоштовхи под годинуїзди понерівностях дороги.

>Розрізняютьжорстку, підлозіжорстку там’якупідвіски.Жорсткапідвіскавикористовується наавтомобілях ізмалоюшвидкістю 3-4км/год, підлозіжорстка нагусінічних трактори ,м’яку - наавтомобілях ,локомотивах та на тракторидеякихтипів. Узалежності відпружного прилаштуюпідвіскибувають:ресорні,пружинні,торсійні тапневматичні.Автомобільніпідвіскирозподіляютьтакож назалежні танезалежні. Узалежноїпідвіскивертикальнеположення колесапередаєтьсяіншому колесу. Узалежноїпідвіски такоговзаємозв’язку неіснує.

>Підвісказнижує тарівномірнорозподіляєдинамічненавантаження наопорніелементи,забезпечуєплавністьїзди,стійкість,підвищуєтяговівластивостіавтомобіля.

НаавтомобіляхMITSUBISHILANCER та їхньогомодифікаціяхвстановлюютьнезалежнупідвіску.Їїособливостібудова та принцип дії якщорозглянуто вподальшихрозділахданоїкурсовоїроботи.[1]


1.1Види такласифікаціяходовихчастин

>Підвіскапередніхколісавтомобіля.MITSUBISHILANCERнезалежна,ричажно-телескопічна, так названа,підвіскаМак-ферсон”.Направляюче пристрійскладається ізгойдаючоготелескопічно-гідравлічноїамортизаторноїстійки йважеляпідвіски.Пружного прилаштуюпредставляє собою вітуциліндричну пружину, установленої нателескопічнійгойдаючійстійці. Рольдемпферного прибудуйвиповняєгідравлічнийтелескопічний амортизатор. Звитимициліндричними пружинами ізтелескопічнимигідравлічними амортизаторамидвохсторонньої діїгасінняколивань кузова напружнихелементахпідвіски; оснащенастабілізаторомпоперечноїстійкостіавтомобіля тадвома буферамистискання, котріобмежують рухпідвіски.Штампованіверхні танижні тягипідвіскишарнірнопов’язані ізкованоюповоротноюцапфою. Двашаровихшарнірапоміщені в корпусу таприкріплені до тяги болтами та гайками. Задопомогоюгумометалевихшарнірів,вісі,болтів тагайокнижнійважільпідвіскиз’єднанопоперечиноюпередньоїпідвіски, Якакріпиться напродольних болтах (>лонжеронах) кузова.Верхніважелі задопомогоюаналогічнихгумометалевихшарнірів тавісіз’єднані ізнесучоючастиною кузова.Торсійнийстабілізатор поперечногоутримання (>стійкості)зменшуєбоковийнахил кузова наповороті тазнижуєпоперечнерозгойдування кузоваз'єднаний із кузовом танижнімиважелем задопомогоюкронштейнів, котріохоплюютьгумові подушки та штангистабілізатора.Кожнийгідравлічний амортизаторрозміщений ізсерединипружини, внижнійчастинімає подушку длякріплення донижньоговажеля, а й уверхній –шток ізрізьбовимкінцем длякріплення до кузова.Ступицяпереднього колесаобертається на двохконічнихроликовихпідшипниках,розміщених нацапфі.

>Підвіска задніхколісєнезалежна наз’єднанихпоперечних йпоздовжніхважелях.Амортизаториволодіютьдвійноюгідравлічноюдією.Складається із двохциліндричнихвитих пружин ізтелескопічним амортизатором >двохстороньої дії,чотирьохпродольних таоднієїпоперечної штанги, двохбуферівстискання.Витіпружини ізгумовимиізолюючимикільцямизверху тапластмасовими із низувпираютьсяверхнімкінцем на кузов, анижні – на чашки,приварені до кузова задопомогоюконічнихгумових втулок,розпірнихсталевих втулок,болтів шайб тагайок.Амортизаторизадньоїпідвіскивстановлені надпружині йкріплятьсязверху та низу йкріпляться задопомогоюконічнихгумових втулок.Прикріплені до підлозі кузова, буфераслужать дляполегшенняударів котріможутьвиникати внаслідок руху понерівностям.

>Підвіскапередніх та задніхколісавтомобіля –з’єднуючачастинаміж його кузовом тадорогою.Вона винназабезпечуватипевнийрівень комфорту,керування ,прохідноїможливості та безпеки рухуавтомобіля. При цьому матірмінімальнувласнумасу ,високуміцність тадовговічність,розташовувати вдоволітісномупросторі вспеціальнопризначених длянеїмісцях кузова.Навітьцей,неповнийперелік такихпротирічнихвимог. На всецейдуть рокта роботиконструкторів тавиробників. Звищенаведеногостаєзрозумілим, що змінухоча б одного параметрапевної характеристики тапараметрів чиконструкціїхоча б одногоелементапідвіскиобов’язковопотягнезміни характеристики тапараметріввсьогоавтомобіля, причомузавждинаслідкицихзмін можнапередбачити.

>Середнайбільш частозустрічаючихвипадків –посиленняпружиннихвластивостейпідвіска, впершучергузадньої.Власники авто йдуть сьогодні наце ізєдиноюметою, у томущобавтомобіль можна було б понаднавантажити.Найчастіше вавтомобілях марки Москвичдобавляютьдатковіресорнілисти, до тогочисліMITSUBISHIPADZHEROгумовістержнізовніпружини, чи болеесильніпружини відмоделіMITSUBISHILANCEREVOLUTION VIII. Алі всецемаєпевнінедоліки тапереваги.

>По-першенедолікомє великасобівартістьцієїпідвіски котра шлях уремонті.

>Перевагавтому, щоцяпідвісканадаєбільшоїкерованості тастійкостіавтомобілю.

>По-другезмінення характеристикпружнихелементів впоєднаннізістаримидемпферуючимивластивостямиамортизаторів,безумовно негативновідбивається наплавності рухуавтомобіля тазначнопогіршує йоговластивість таздатністьрухатисьпрямолінійно. Колесазадньоївісі при такомузмінюваннічастіше будутьпідстрибувати тавідриватися від дороги нанерівностях.

Неменшпопулярне уавтомобілістіврішення –встановлення болеетовстихгумових прокладок подпружини при їхніпросіданні. Це можнаоцінити якдопустиме,оскількиперерозподілопорнихреакційміжпередньою йзадньоюпідвіскою в цьомувипадкуневелике, аотже змінувластивостейкерованості,гальмівноїдинаміки, перерозподіленняходівпідвіскималозамітні. Однак, такаміраможе бути рекомендованалише яктимчасова, до моментупридбання тавстановлення новихштатних пружин.Існуєще одна річ –психологічний.Вінпроявляється до того,щобспробуватиперевантажитиавтомобіль тім самимусугубити шкоду для кузова та шин.

>Існуєіншакатегоріяавтомобілістів – тих, котрінамагаютьсянадатисвоємуавтомобілю спортивноговигляду. Тутзустрічаєтьсяще один прикладзмінюванняконструкції, котра негативновпливає на ті характеристикиавтомобіля.Найбільш спортивного шармупридаютьавтомобілюширокі колеса із легкого сплаву,спеціальнерульове колесо малогодіаметру,додатковіспойлери.Фірмені колеса ізалюмінієвих чимагнієвихсплавів.Досвідвиготовленняуширенихколіс іздекількохстандартнихпоказує, щоотриматиексплуатаційні таміцніснівластивостінавіть вумовахекспериментальноговиробництва, завдання із легких.Підвищенебуттяколіс в всіх площинах,прискоренийзнос шин, змінуповедінкиавтомобіля, великавірогідністьдеформації та поломкиколіс, таможливетертя шин продеталі кузова приповних ходахпідвіски. Аліцеще в усіх. Придеяких видахуширення колеса, проходитизміщення йоговнутрішньоїчастини – розеткивідноснозовнішньої – обода, щопризводить допосиленнязавантаженостіступічноговідшивника тапередчасноговиходу його із ладу. Узв’язку ізцимзбільшується плечі обкатування. Зякимпов’язанінавантаження нарульовомуколесі тастабілізаціякерованихколіс.Останнє –необхідністьсогласуванняширини ободу колеса тарозмірності шин.Вартопам’ятати, що для самих трояндпоширених шин нашихавтомобіліврозмірності175R14 усі заводірекомендують колеса ізободами не понад 5дюймів.

Зусьоговищенаведеного можназробитипевнийвисновок: не вартоудосконалюватисвійавтомобіль способами, котрі несхваленіфахівцями, боцеможедатизовсімінший результат, щопризведе до болеечастішоговитрачаннякоштів на: ремонт таобслуговуванняавтомобіля тапідвищать безпечу життяводія тапасажирів.[4]

1.2Будова та принцип діїходовоїчастини >MITSUBISHI >LANCER

>Підвіскаскладається ізнаправляючого прилаштую,пружних йгасячихелементів (Малюнок 1.3).Направляючийпристрійпідвіскивизначаєпереміщенняколісщодо кузова, атакожпередаєсили ймоменти відколіс на кузов. Донаправляючого прилаштуювідносятьсянижнійважіль 22підвіски йтелескопічнастійка 9,з'єднаніміж собоюповоротним кулаком 13.Телескопічнастійкадодаткововиконуєфункціїгасящогоелемента. Донаправляючого прилаштуювідноситьсятакож штангастабілізаторапоперечноїстійкості, щовиконуєодночасно й рольрозтяжкиважеляпідвіски.Нижнійважіль 22підвіски відкованийзісталі.Вінкріпиться до кронштейна 28 кузова болтом ізгайкою йпружинноюшайбою. Уголівкуважеля, через якої проходити болткріплення,запресованийрезинометалічнийшарнір, щоскладається ізгумової 31 йметалевої 32 втулок. Прихитанніважелявідбуваєтьсяпружнадеформаціягумової чопи.Провертання втулок 31 й 32відносно один одного чирезинометалічногошарніра наголівціважеля йщодо болтакріплення недопускається. Длястабілізаціїважеляпідвіскивін ізоднієїсторонирозпираєтьсярозтяжкою 29, а ізіншоюштангою 25стабілізаторапоперечноїстійкості.Розтяжказ'єднується ізважелем після двохрезинометалічнихшарніри,запресованих в відчиниважеля.Гумова втулка 44шарніразапресованаміждвомаметалевимивтулками, йобидвашарніризатиснуті вотворіважелясамоконтрящеюсягайкоюміждвома шайбами 42.Іншийкінецьрозтяжкиз'єднується із кронштейном 30, щокріпиться до кузоватрьома болтами. Укронштейнірозтяжкизапресованийрезинометалічнийшарнір, щоскладається ізгумової 41 йметалевої 40 втулок.Шарнірзажимається нарозтяжцісамоконтрящеюсягайкоюміж шайбами 42. Пообидвабокирозтяжкивстановленірегулювальнішайби 23,якимирегулюєтьсяподовжній кутнахилуосі повороту. Нарозтяжці ізоднієїсторонивиконаний шестигранник, ізіншоїлиски под ключ дляутриманнярозтяжки приповоротігайокрозтяжки.Штанга 25стабілізаторапоперечноїстійкостіз'єднується ізважелемпідвіски задопомогоюкороткоїстійки 24, щомаєдвіголівки. Унижнюголівкузапресованийрезино-металічнийшарнір, черезякий проходити болткріпленнястійки доважеляпідвіски. Уіншуголівкузапресованагумова втулка, через якої проходитикінець штангистабілізатора.Середня (>торсіонна)частинаїїкріпиться долонжеронів кузовадвома кронштейнами 27, у якірозташовані подушки 26.Отвори в кронштейнах подболтикріпленнявиконаніовальними, щополегшує установку штанги наавтомобіль.Зовнішнійкінецьважеляпідвіскиз'єднується черезшаровийшарнір 21 ізповоротним кулаком 13.Палецьшарніра заходити уконічнийотвірважеля йкріпитьсясамоконтрящеюсягайкою.Шаровийшарнірскладається ізнероз'ємного корпусу 45, уякомузалитийспеціальноюсмолоюпідшипник 46,виготовлений ізнизькофрикційноїтефлоновоїтканини.Вінохоплюєшаровуголівкупальця 47.Внутрішняпорожнинашарнірагерметизуєтьсязахиснимармованимчохлом 48. Призборцішарніра вчохолзакладаєтьсязмащенняШРБ-4,розраховане всетермінслужбишарніра заумовизбереженнягерметичностічохла. Корпусшарніракріпитьсязнизу болтами до поворотногокуркуля 13.Верхнячастина поворотного кулакакріпиться до кронштейна 12телескопічноїстійкидвома болтами.Верхній болт 11маєексцентриковий пасок йлиску, на якоївстановлюєтьсяексцентрикова шайба 10.Обоєексцентрикавпираються ввідбортовкущік кронштейна, ациліндричначастина болта проходити через відчини кронштейна й поворотного кулака.Такекріпленнязабезпечуєпереміщення поворотногокуркулящодо кронштейнастійки приповоротіверхнього болта.Цим самимрегулюєтьсярозвалпередніхколіс. Упорожнині поворотного кулачкавстановлюєтьсядворяднийкульковийпідшипник 20закритого типу із ">вічним"змащенням.Вінфіксується в поворотному кулакудвомастопорнимикільцями 16. Напідшипникуобертаєтьсяматочинапереднього колеса, що задопомогоюшліцз'єднується ізхвостовиком 18 корпусушарніра приводу колеса.Кріпитьсяматочинагайкою, подякоювстановлюєтьсязавзята шайба.Зовніпорожнинаматочинизакриваєтьсяковпаком 17.Всерединіпорожнина кулаказахищена відзабрудненнябрудовідображуючимикільцями,одне із якіприварено до корпусушарніра, аінше до поворотного кулака. Зарахунокперекриттякілецьутворитьсялабіринтовеущільнення. Доприливів кулакакріпиться болтамизахисний кожух 14гальмового диска 15. Дискз'єднується ізматочиноюдвомаустановочними штифтами 19.Телескопічнагідравлічнастійка 9верхньоючастиноюз'єднуєтьсяеластично із кузовом, анижньої ізповоротнимкуркулем. Нателескопічнійстійцівстановлено: пружина 5,пенополіуретановий буфер 3 ходистиску йверхня опора 1 узборі із болтамикріплення.Пружинавстановлюєтьсяміжверхньої 2 йнижньої 6опорними чашками.Нижня чашка приварена достійкипідвіски,верхнякріпиться разом ізопорою 1 наштокустійки.Буфер 3установлюється наштоку взборі іззахисним кожухом, щоохороняє шток відмеханічнихушкоджень.Верхня опора 1забезпечуєеластичнийзв'язокстійки із кузовом йєоднієї ізточок,щодоякоївідбувається поворотосі колеса. Опертяскладається іззовнішнього 34 йвнутрішнього 35корпусів,міжякимизатиснутазносостійкагума 37. Увнутрішній корпус опоризапресованийзавзятийшариковийпідшипник 36.Верхня опора взборі ізобмежником 38кріпиться наштокусамоконтрящеюсягайкою.

де: 1-Верхня опорателескопічноїстійки; 2-Верхняопорна чашкапружинипідвіски; 3-Буфер ходустиску взборі іззахисним кожухом; 4- Опертя буферастиску; 5-Пружинапідвіски; 6-Нижняопорна чашкапружинипідвіски; 7-Шаровийшарніркермової тяги; 8-Поворотнийважіль; 9-Телескопічнастійка; 10-Ексцентрикова шайба; 11-Регулювальний болт; 12-Кронштейнстійки; 13-Поворотний кулачок; 14-Захисний кожух диска; 15- Дискгальмовогомеханізму; 16-Стопорнікільця; 17- Ковпакматочини; 18-Шліцевий гомілка корпусузовнішньогошарніра приводу колеса; 19-Направляючий штифт; 20-Підшипникматочини колеса; 21-Шаровийшарнірважеляпідвіски; 22-Важільпідвіски; 23-Регулювальнішайби; 24-Стійкастабілізаторапоперечноїстійкості; 25.Штангастабілізаторапоперечноїстійкості; 26-Подушка штангистабілізатора; 27-Кронштейнкріплення штангистабілізатора; 28-Кронштейн кузова длякріпленняважеляпідвіски; 29-Розтяжкаважеляпідвіски; 30-Кронштейнкріпленнярозтяжки; 31-Гумова втулкашарніраважеляпідвіски; 32-Розпірна втулкашарніраважеляпідвіски; 33-Штокстійки; 34-Зовнішній корпусверхньої опористійки; 35-Внутрішній корпусверхньої опористійки; 36-Підшипникверхньої опори; 37-Гумовийелементверхньої опори; 38-Обмежник ходуверхньої опористійки; 39-Захиснийковпакверхньої опористійки; 40-Втулкапередньогошарнірарозтяжки; 41-Подушкапередньогошарнірарозтяжки; 42-Шайби; 43-Шарнірстійкистабілізатора; 44-Заднійшарніррозтяжки; 45- Корпус кульовогошарніра; 46-Підшипник кульовогошарніра; 47-Шаровийпалець; 48-Захиснийчохолкульовогопальця.

Малюнок 1.3 -Передняпідвіска >MITSUBISHILANCER

1.2.1Стійкапередньоїпідвіски

>Телескопічнагідравлічнастійка (малюнок 1.4)єосновнимвузломпередньоїпідвіски.Вонасполучає всобігрупу деталей, самі із яківиконуютьфункціїнаправляючого прилаштуюпідвіски, аіншіелемента, що гасити. Допершоїгрупи деталейвідносяться корпусстійки йдеталіїїкріплення до кузова й поворотного кулачка, додругийгідравлічний амортизатор,вмонтований устійку. Корпусстійки 31виготовлений з сурми, донижньоїчастиниякоїприварене дно, а й уверхнійчастинінарізаневнутрішнєрізьблення для гайки 26.Зовні до корпусустійкиприварений: внизу - кронштейн дляз'єднання ізповоротним кулачком, усереднійчастиніопорна чашка 29пружинипідвіски йповоротнийважіль 35,з'єднаний ізтягоюкермового приводу. Ущоках кронштейнавиконані дві відчини, із нихверхніовальні подрегулювальний болт. Укорпусістійкивстановленийциліндр 32, унижнючастинуякогозапресований клапан 34стиску.Його корпуспідгорнутий до дна корпусустійки.Клапанстискускладається із корпусу 1,трьох пласкихдисків 2 й 3,тарілки 4,пружини 5 йобойми 6. Уцентрі корпусувиконанегніздо ізфаскою, доякогопритискаютьсяпружиною 5 диски клапана йтарілка 4.Іншимкінцем пружинаупирається до обойми 6,напресовану напосадковий пасок корпусу клапана. Для проходурідини із корпусустійки вциліндр й тому внижнійчастині корпусувиконаніциліндрична проточка йчотиривертикальнихпази.Такі жпазиє і уверхнійчастині корпусу клапанастиску. Диски 2клапанистискуплоскі, поцентрімаютьотвору для проходурідини. У центральномуотворі диска 3є тривирізи длядроселюваннярідини прималійшвидкостіпереміщенняштока.Цей дискназиваєтьсядросельним. Утарілки 4 унижнійцентральнійчастинімаєтьсяциліндричнийвиступ, щоперекриваєцентральнийотвірдисків 2 й 3, але й незакриваєдроселюючівирізи. Узібраномуклапаніміжтарілкою 4 й диском 3утвориться зазор для проходурідини. Зцієюметою втарілцівиконановісімнаскрізнихотворів. Обоймамаєвідбортовку йциліндричний пасок, наякийнасаджуєтьсяциліндр.Цим самимзабезпечуєтьсягерметичністьміж клапаномстиску йциліндром 32. Наштампованійповерхніобоймивиконанішістьбічних й одногоцентральнеотвору для проходурідини.

Уциліндрівстановлений шток 28 узборі із поршнем 33, наякомузмонтованіпропускний клапан й клапанвіддачі.Поршеньмаєдванадцятьвертикальнихклапанів,розташованих на двохрадіусах.Чотириканали,розташовані по великомурадіусі,закриваютьсятарілкою 15 пропускного клапана, щопіджимається доканалівпружиною 16.Іншіклапаниперекриваютьсязнизу пакетом з двохдисків клапанавіддачі.Верхній диск 12дросельний,має тривирізи позовнішньомудіаметрі.Наступний диск плаский.Обидва дискипіджимаються до поршня 13пружиною 8 черезопорнутарілку 9.Поршень узборі із клапанамикріпиться наштокугайкою 7, щоконтритьсярозкернюваннямштока в двохмісцях. Длязапобіганнядисків клапанавіддачі відушкоджень примонтажі йстабілізації роботи клапанаміж дисками йгайкоювстановлена шайба 10.


де: 1- Корпус клапанастиску; 2- Диски клапанастиску; 3-Дросельний диск клапанастисків; 4-Тарілка клапанастисків;5-Пружина клапанастиску; 6- Обойма клапанастиску; 7-Гайка клапанавіддачі; 8-Пружина клапанавіддачі; 9-Тарілка клапанавіддачі; 10-Шайба гайки; 11- Диск клапанавіддачі; 12-Дросельний диск клапанавіддачі; 13-Поршень; 14-Кільце поршня; 15-Тарілка пропускного клапана; 16-Пружина пропускного клапана; 17-Плунжер;18-Пружинаплунжера; 19-Направляюча втулкаштока ізфторопластовим кулею; 20- Обойманаправляючої чопиштока; 21-Ущільнювальнекільце корпусустійки; 22-Сальникштока; 23- Обойма сальника; 24- Прокладказахисногокільцяштока; 25-Захиснекільцештока; 26-Гайка корпусустійки; 27- Опертя буферастиску; 28-Шток; 29- Чашкапружинипідвіски; 30-Обмежувальна втулкаштока; 31- Корпусстійки; 32-Циліндр; 33-Поршень узборі із клапаномвіддачі йпропускним клапаном; 34-Клапанстиску взборі; 35-Поворотнийважіль; І Схема роботигідравлічноїстійки;ІІХідстиску; IIIХідвіддачі.

Малюнок 1.4 -СтійкапередньоїпідвіскиMITSUBISHILANCER

>Поршеньущільнюється вциліндрікільцем ізнаповненогофторопласта, зарахунок чогорізкозбільшуєтьсязносостійкість парі:циліндр поршень. Наштокунапресована, апотім приваренаобмежувальна втулка 30, що,впираючись у плунжер 17гідравлічного буферавіддачі,обмежуєхідвіддачі.Гідравлічний буфервіддачіскладається ізплунжера 17 йпружини 18, поддієюякої плунжеропускається вниз до упора увиступциліндра.Міжштоком йплунжероммається зазор, черезякийповідомляютьсяпорожнини надплунжером й под ним.Міжверхньоючастиноюплунжера йциліндроммаєтьсякалібрований зазор длядроселюваннярідини, коли втулка 30перекриває ізторця зазорміжштоком йплунжером.Міжіншоючастиноюплунжера йциліндромєзначний зазор зарахунок збільшеннядіаметрациліндра взонінижньої йсередньоїчастиниплунжера (принижнімположенніплунжера). Рухштока вциліндрінаправляєтьсярозрізноювтулкою 19 зфторопластовоювставкою.Втулка 19запресована внапрямну обойму 20. Уканаліобоймивстановленазливальна трубка, щоз’єднуєверхнюпорожнинуобойми ізкільцевоюпроточкою корпусутелескопічноїстійки. Поційтрубцізливаєтьсярідина, щопройшла через зазорміжштоком йнаправляючоювтулкою,щоб не було бспінюваннярідини через контакт ізповітрям. Обойма взборі ізнаправляючоювтулкоюнапресовуєтьсяциліндричнимпояскам нациліндр. Обойма вкорпусістійкиущільнюєтьсягумовимкільцем 21.Слідом заобоймоюнаправляючої чопи вкорпусістійкивстановлюютьсясамопідтискний сальник 22 каркасного типу ізобоймою 23, прокладка 24 йзахиснекільце 25штока.Всідеталі,встановлені до корпусустійки,піджимаютьсягайкою 26. При цьомудеталіущільненнявибираютьзазориміж деталями,забезпечуючигерметичністьстійки.Сальник 22армованийметалевим каркасом,внаслідок чогодосягаєтьсянеобхідна йоготвердість.Всередині сальникамаються дваробочі крайки,прилягаючі доповерхніштока.Піджимоднієї із крайокзабезпечуєтьсяпружиною,іншої зарахунокпружностігуми сальника. Тому сальникназиваєтьсясамопідтискним.Вінвстановлений уметалевійобоймі 23.Металокерамічнекільцезахищаєробочуповерхнюштока відзабруднення. На корпусстійкинапресована опора 27, у якої приходістискуупирається буфер ходустиску. Уверхнійчастиніштокамаєтьсярізьблення для гайкикріпленняверхньої опористійкі йвиконанілиски под ключ дляутримання відпровертанняштока приобертанні гайки. [1]

1.2.2Задняпідвіска

Наавтомобілівстановленаторсіонно-важільнапідвіска задніхколіс (малюнок 1.5).Направляючимпристроємпідвіскиє дваподовжніхважелі 2,з'єднанихміж собоюпружнимз'єднувачем 19. Боз'єднувачзначнозміщенийуперед відосіколіс, тосвоїхкінематичнихвластивостяхпідвіскавідповідаєнезалежнійпідвісці наподовжніхважелях.Незалежність ходу шкірного колеса зарахунокскручуванняпідсилювача, щомаєU-образнийперетин, щомаєвеликутвердість навигин ймалої - накрутіння.Подовжніважелі 2виконані із сурми.Вониприварені доз'єднувача 19 черезпідсилювачіважелів йутворять разом зз'єднувачемєдину балку,шарнірнопідвішену черезкронштейни 3 до кузова.Коженважільпідвіскипопередумає втулку, у якоїзапресованийрезинометалічнийшарнір 32, щоскладається ізгумової 4 йметалевої 5 втулок. Черезрозпірну втулку 5 проходити болт 6, щоз'єднуєважільпідвіскизіштампованим кронштейном 3, щокріпиться до кронштейна


де: 1-Маточиназаднього колеса; 2-Важільзадньоїпідвіски; 3-Кронштейнкріпленьважеляпідвіски; 4-Гумова втулкашарніраважеля; 5-Розпірна втулкашарніраважеля; 6.Болткріпленняважелязадньоїпідвіски; 7-Кронштейн кузова; 8-Опорна шайбакріпленняштока амортизатора; 9-Верхня опорапружинипідвіски; 10-Розпірна втулка; 11-Ізолююча прокладкапружинипідвіски; 12.Пружиназадньоїпідвіски; 13-Подушкикріпленняштока амортизатора; 14-Буфер ходустиску; 15-Шток амортизатора; 16-Захисний кожух амортизатора; 17-Нижняопорна чашкапружинипідвіски; 18-Амортизатор; 19-З'єднувачважелів; 20-Вісьматочини; 21- Ковпак; 22-Гайкакріпленняматочини колеса; 23.Ущільнювальнекільце; 24.Шайбапідшипника; 25-Підшипникматочини; 26- Щитгальма; 27-Стопорнекільце; 28-Брудовідображувач; 29-Фланецьважеляпідвіски; 30-Втулка амортизатора; 31-Кронштейнважеля ізвушком длякріплення амортизатора; 32-Резинометалічнийшарнірважеляпідвіски;

Малюнок 1.5 -ЗадняпідвіскаMITSUBISHILANCER


7 кузоваприварними болтами із гайками й шайбами. На болткріпленняважелянавертаєтьсясамоконтрящаяся гайка. Дозадньоїчастиниважелівприваренікронштейни 31 ізвушками длякріпленняамортизаторів йфланцями 29 длякріплення болтамиосі 20маточинизаднього колеса й щитагальмовогомеханізмузаднього колеса.Пружніелементипідвіскискладаються із пружин 12

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація