Реферати українською » Транспорт » Система охолодження ЗІЛ 130


Реферат Система охолодження ЗІЛ 130

Страница 1 из 2 | Следующая страница

СистемаохолодженняЗІЛ – 130


>Вступ

Укнизіпристрій новоговантажногоавтомобіляЗІЛ-130,приведеніматеріали іздосвіду йогоексплуатації іописаніпроцеситехнічногообслуговуванняосновнихвузлів йагрегатівавтомобіля.Створенняконструкції іосвоєннявиробництва новихвантажнихавтомобілівсімействаЗІЛ-130, щопринципововідрізняються,єсерйозноютрудовоюперемогоюколективівМосковськогоавтомобільного заводуімені І.А.Лихачова йчисленнихзаводівприлади, щопоставляє,агрегати,матеріали,заготівлі іустаткування длявиробництваавтомобілів.Московський автозаводімені І.А.Лихачовапершийсередавтомобільнихзаводів країни приступивши домасовоговипускуавтомобілів ізмогутнімикарбюраторними 8-місячногоциліндровимидворяднимидвигунами. У зв'язку із великим запасомпотужностідвигунависокоефективневикористанняавтомобілівЗІЛ-130 й йогомодифікаціїдосягаєтьсянасамперед привикористанні із нимипричепів йнапівпричепів.Новіможливостіодержаннявисокихексплуатаційнихпоказниківвиникають привикористаннідовгобазногоавтомобіля

>ЗІЛ –130М.АвтомобіліЗІЛ – 130маютьвисокудовговічність йнадійність. Урезультатіподальшогоудосконалюванняконструкціїавтомобілів,застосування новихматеріалів йновоїтехнологіївиробництва в 1966році заводповинний забезпечитипробіг докапітального ремонту 200тисячкілометрів.Можливістьодержаннявисокихексплуатаційнихпоказників узначніймірізалежить віддосконалості знаньконструкціїавтомобілівпрацівникамиексплуатації, чидотримання правилтехнічногообслуговування йпідготовкитехнічних службавтогосподарств до прийому новихавтомобілів.Варто матір наувазі, щовисокаефективністьвикористання,довговічність йнадійність вексплуатаціїавтомобілів,ЗІЛ – 130гарантованих лише заумовизастосуванняпередбачених заводомвисокоякіснихпалив ймастильнихматеріалів.

>АвтомобільЗІЛ – 130володієзначно болеевисокимидинамічнимиякостями.Зовнішня характеристикадвигунаЗІЛ – 130складає 41кгн.ВисокімогутніпоказникидвигунаЗІЛ – 130отримані зарахунок збільшенняступенястиску.Максимальнашвидкість, якоїрозвиваєцілкомзавантаженийавтомобіль нагоризонтальній,прямій йрівнійавтомобільнійдорозі із повторюємопокриттямскладає 80 – 85км/годину.


1.Техніко-економічнеобґрунтування

Температураохолоджувальноїрідини, щоміститься вголовціциліндрів,маєстановити 80…90 про З.Такийтемпературний режимнайвигідніший,забезпечуєнормальну роботудвигуна і не винензмінюватисязалежно відтемпературинавколишньогоповітря танавантаженнядвигуна.

Уавтомобільнихдвигунахзастосовуютьтакісистемиохолодження: >рідинну (>здебільшого); >повітряну (>рідше).

>Рідиннісистемиохолодженнябувають:відкриті;закриті.Відкрита системаохолодженнябезпосередньосполучається ізнавколишнімсередовищем, азакрита, щозастосовується всучаснихдвигунах, –періодично, черезспеціальніклапани вкришцірадіатора чирозширювального бачка. Узакритійсистеміпідвищується температуракипіннярідини, і вона меншевипаровується.Крім тогоциркуляціярідинипримусова. Уякостіохолоджувальноїрідинивикористовують антифриз (>воднірозчиниетиленгликолю).

Дляповітряних систем характернабезпосередня передачатеплоти у повітря.Потрібнаінтенсивністьохолодженнядосягається задопомогоюохолоджувальних ребер 10, вентилятора 2 та рефлектора 9. Система проста забудовою та вексплуатації,забезпечуєшвидкепрогріваннядвигуна после запуску,має малумасу.Недолікомсистемиє великапотужність, щовитрачається на привід вентилятора;шумність роботи;нерівномірністьвідведеннятеплоти повисотіциліндра.

2.Будова та принцип дії

 

Системаохолодженняпризначена дляпримусовоговідводу від деталейзайвоїтеплоти йпередачіїїнавколишньомуповітрю. Урезультаті цогостворюєтьсявизначенийтемпературний режим, приякомудвигун неперегрівається й непереохолоджується,тобторобочий циклпротікає нормально. НадвигуниЗИЛ-130прийнятарідинна системаохолодженнязакритого типу ізграничноюциркуляцієюохолодноїрідини від водяного насоса.Найвигіднішийтепловий режим роботидвигунастворюється притемпературіохолодноїрідини 80 -95градусівЦельсія йзабезпечуєтьсясистемоюохолодженнядвигуна (малюнок 2.1).Охолоднарідина до системиохолодженнядвигуназаливається через горловинуверхнього бакарадіатора 1, щозакриваєтьсяпробкою.Повнаємністьсистемиохолодженнядвигуна ізопалювальним йпусковимпідігрівником 29 л., а без них 26 л.Випускохолодноїрідининеобхіднообов'язковоздійснювати через трикрани, (малюнок 2.2). Двазливнихкрани 1однієї сорочкиохолодженнявстановлені на правому йлівому лавах блокуциліндрів й одинзливний кран 3радіаторавстановлений навідвідному патрубкурадіатора.Привід доканалівдистанційний, йогоздійснюютьспеціальнимитягами.Розглянемопристрійосновнихприладівсистемиохолодження,двигуна.

>1-радіатор;2-водяний насос;3-компресор;4-перепускний шланг;5-термостат;6-кранобігрівача;7-підвідна трубка;8-відвідна трубка;9-радіаторобігрівача;10-датчикпокажчикатемпературиохолодноїрідини;11-дозувальна вставка;12-зливний кран;13-рукоятказливного крану;14-зливний кран патрубкарадіатора.

Малюнок 2.1 – СхемасистемиохолодженняЗІЛ-130


>1-зливний кран;2-рукоюдка приводузливнихкранів;3-зливний кран патрубкарадіатора;4-рукоюдка приводузливного крану патрубкарадіатора

Малюнок 2.2 – Схемадистанційногокеруваннязливними кранами

 

Принцип дії

Системаохолодження винна бутицілкомзаповненаохолодноюрідиною.Якщорідини недістає 5–7% відємностісистеми,можеприпинитисяїїциркуляція, що принизьких температурах приводити доутворення, а за температур доперегрівудвигуна. Для контролю температурного станусистеми всорочціохолодженнявпускного трубопроводувстановлений датчикпокажчикатемпературиохолодноїрідини.Охолоднарідина ізрадіаторанадходить понижньому патрубку докисянчу ізрозпірноюпружиною уводяний насос ізякого по двохпатрубках йнадходить у праву йліву сорочкиохолодження блокуциліндрів. Усорочціохолодженнярідинапіднімаєтьсянагору й по каналах, що проходити увипускнихклапанів,надходить у сорочкуохолодженняголівокциліндрів, із якігарячарідина проходити у сорочкувпускного трубопроводу йнагріває його,забезпечуючикращіумовисумішоутворення.Далірідина проходитикрізь клапан термостата (малюнок 2.3) й повипускному патрубку й його шлангуповертається врадіатор, денагрітарідинаохолоджується.


>а-термостат взакритомуположенні;б-термостат ввідкритомуположенні;1-балон термостата;2-активнамаса (>церезин); 3 - мембрана;4-направляюща втулка;5-шток;6-поворотна пружина; 7- заслінка термостата;8-патрубок;9-коромислозаслінки;10-корпус термостата;11-буфер;12-обойма;13-впускнийгазопровід

Малюнок 2.3 – Схема роботи термостата

>Радіатор йжалюзі

НаавтомобіліЗІЛ-130встановлюютьтрубчасто-стрічковийзмійковийрадіатор, зтрьома рядами трубок йгерметичноюпробкою (малюнок 2.4). НаавтомобіліЗІЛ-130,призначених дляекспортнихмодифікацій.Герметична пробкарадіаторамає дваклапани: –випускний; –впускний.

>1-паровідвідна трубка;2-горловинарадіатора;3-кришка пробки; 4,8-прокладкивпускного йперепускногоклапанів; 5 – пружина; 6,7-випускний таперепускний клапан;

Малюнок 2.4 –Пробкарадіатора


>Випускний клапанвідкривається привнутрішньомунадлишковомутиску одинкгс/см2., щозабезпечуєпідвищеннятемпературикипінняохолодноїрідини до 119 град.Цельсія. Увипадкукипінняохолодноїрідини врадіаторі длявідводу паріназовні вгорловиніверхнього бочкарадіаторавстановленапаровідвідна трубка. Приохолодженнірідини вгерметичнійсистеміз'являєтьсярозрідження, щоможепризвести дозминаннябачків й трубокрадіатора. Длясигналізації прозакипанняохолодноїрідини уверхньому бачкурадіаторавстановленийелектричнийімпульсний датчикконтрольноїлампиаварійноїтемператури 115 град.Цельсія.

>Температурузакипаючоїрідини врадіаторірегулюютьпластинчато-довідниковимижалюзями,керуванняякимиздійснюється ізкабіниавтомобіля,рукояткою троса. Приповоротіважеляпереміщають тягу приводужалюзіуздовжрадіатора йповертаютьпластинижалюзірадіатора.Жалюзірадіатораможуть бутивстановлені вбудь-якімпроміжномуположенні. Улітню поружалюзіповинні бутицілкомвідкриті.Радіатормаєеластичнупідвіску нагумових подушках йз'єднаний зсистемоюохолодженнядвигуна задопомогоюгумовихшлангів. Длязапобіганнянижнього шланга відзминання (>погіршуючогоциркуляціюохолодноїрідини)усерединіньоговстановленарозпірна пружина. Зметоюконцентрації й збільшенняшвидкості потокуповітря,засмоктуваного вентилятором, нарадіатор із боцідвигунавстановлюють кожух ізотворомтрохибільшим, ніжпростір,займаний лопатями вентилятора.

>Водяний насос

>Охолоднарідина всистеміохолодження виннапрокачуватися до 10разів у 1хвилину. Для забезпеченняциркуляціїрідини до системиохолодженнядвигунаЗІЛ-130 включеньукріплений напередньомуторці блокудвигунаЗІЛ-130відцентровийводяний насос (малюнок 2.5) ізоднобічнимпідведеннямрідини. Вал приводу водяного насосавстановлений учавунномукорпусі на двохкульковихпідшипникахміжякимизнаходитьсярозпірна втулка.

Назовнішньомукінці валу нашпонці йрозрізнійконуснійсталевійвтулці встановленоматочина вентилятора, щоутримується відосьовихзсувівкорончастоюгайкоюзішплінтом. Цекріпленнязабезпечуєможливостінадійногопідтягуванняматочини вентилятора нарозрізнійконуснійвтулці. Навнутрішньомукінці валу налисціпосадженакрильчатка водяногозсуву болтом.Крильчаткарозміщається валюмінієвомукорпусі водяного насоса.Розтруби корпусудвома болтамикожнийкріпляться до блокудвигуна.Охолоднарідинанадходить у центркрильчатки насоса відрадіатора по патрубку, й далі відкрильчаткиподається под напором 1,4–2,6кгс/см2 черезрозтруби у праву йлівугрупициліндрівдвигуна.

Длязапобіганнявимиваннязмащенняохолоднюрідиноюміж корпусом йкрильчаткоювстановленийсаморухливий сальник зграфітизованоюгартованоюшайбою передмалимпідшипником (із боцікрильчатки)маєтьсяводоскидач, анижнійчастині корпусузнаходитьсяконтрольний канал, черезякийвиливаєтьсяпросочувальна через сальникрідина. Увипадкитечірідини через каналпотрібнозамінити сальник,однак ані вякомувипадки не можнаглушити канал,обмотувати корпусізоляційноюстрічкою іін. Такихдійрідина, щопросочується,почненадходити до корпусу, тавимиє ізпідшипниківзмащення.

>1-корпуспідшипника;2-пробка;3-оливниця; 4 – прокладка;5-корпус насоса;6-крильчатка насоса;7-сальник;8-ущільнююча шайба;9-відбивач; 10,12 –підшипники ізущільнювачами; 11 –розпірна втулка;13-вал водяного насоса;14-болт;15-маточинашківа вентилятора;16-вентилятор;17-шків;18-пас приводу вентилятора;19-пас приводу насосагідропідсилювача;20-пас приводукомпресора.

Малюнок2.5-Водяний насос

3.Технічнеобслуговування

 

>ЩТО Прищоденномутехнічномуобслуговуванніперевіряютьгерметичність всіхз’єднаньсистемиохолодження тарівеньохолоджувальноїрідини. Принеобхідностіпідтиканняусувають, арідинудоливають донорми.

>ТО-1 Припершомутехнічномуобслуговуваннівиконують роботиЩТО тазмащуютьпідшипники водяного насоса й вентиляторазмаскою1–13с чиЯНЗ-2.

>ТО-2 При іншому >технічномуобслуговуванні та через 6000 кмпробігувиконують роботиТО-1 йкрім тогозакріплюютьрадіатор, вентилятор,водяний насос,перевіряють й принеобхідностірегулюютьнатягременів приводу водяного насоса й вентилятора,перевіряють стан пробок йповерхнірадіаторів й принеобхідностіпромиваютьструною води,перевіряютьдіюсистемиотоплення,жалюзі йзмащують їхньогошарнірніз’єднані йпривідзмазкоюУС-1 (>прес-салідол)

 

4.Охорона роботи

 

>Загальнівимоги поохороні роботи

1.Відкриваючи пробкурадіатора приперегрівідвигуна,потрібнопам’ятати, щоможливевикидання парі ізгорловинирадіатора, таберегти відопіків особі й руки.

2.Етиленгліколювінизькозамирзаючірідинитоксичні. Припопаданні їхнього нашкірупотрібновитертицемісце тавимититеплою водою із милому.

3.Забороняєтьсяпрогріватидвигун взакритомуприміщенні ізпоганоювентиляцією.

4.Під годину роботи пусковогопідігрівачаводій не виненвідлучатись відавтомобіля. Увипадкупояви дмитрика чи вогню навихлопі привстановленомурежимі роботипідігрівачапотрібновідключитипідігрівач йакумуляторнібатереї, а после цогоприступити доусуненнянесправності.

>Охоронанавколишньогосередовища

сучасний транспортзробивдоступними длялюдини іколосальнішвидкості, івіддаленікуточкипланети.Водночасвінспричинив й багатонегативнихявищ. Звідпрацьованими газами у повітрявикидаютьсясотнімільйонів тонншкідливихречовинщорічно. У всіх великихмістах України автотранспортєосновнимджереломзабрудненняповітря (70…90%загальногозабруднення).Автомобіль – один зголовнихчинників шумовогозабруднення. Урезультатіпогіршуєтьсяздоров'я людей,отруюютьсяґрунти іводоймища,потерпаєрослинний йтваринний світло. Отже, із одного боці,автомобільполегшуєлюдині життя, а ізіншого –отруюєїї у прямомурозумінні цого слова.

>Визначено, що одинавтомобільщорічнопоглинає ізатмосфери понад 4 ткисню,викидаючи ізвідпрацьованими газамиприблизно 800 кг оксидувуглецю,близько 40 кгоксидів азоту тамайже 200 кгрізнихвуглеводнів.Забрудненнянавколишньогосередовищатоксичними компонентамивідпрацьованихгазівпризводить до великихекономічнихвтрат.

>Головна причиназабрудненняповітряполягає внеповному інерівномірномузгорянніпалива.Всього 15% йоговитрачається на рухавтомобіля, 80% – «>летить навітер».

>Багатошкідливихречовинутворюється под годину роботидвигуна на неодруженому ходу тагальмуваннядвигуном, колидросельназаслінказакрита і система холостого ходу карбюраторадаєдужезбагаченусуміш, й черезнедостатню подачуповітря вциліндри воназгоряєповільно і не дуже докінця. У цьомуразізменшитивикидшкідливихречовин ізвідпрацьованими газами можнарегулюваннямсистеми холостого ходу.

>Карбюраторирегулюють так,щоб причасткових (>малих йсередніх)навантаженняхдвигунпрацював назбідненихсумішах, ацезнижуєвитратупалива ізабезпечуєповнішезгоряння його. Однак й в цьомуразіможливеутвореннятоксичнихречовин черезнедостатньорівномірнийрозподілпальноїсуміші вциліндрах (>неоднаковадовжинавпускнихпатрубків шкірногоциліндра,різнашорсткістьїхніхвнутрішніхповерхонь тощо).

>Рівномірногорозподілупальноїсуміші вциліндрах можнадосягти,якщозамінити карбюраторсистемоювпорскування бензинові у зону передвпускним клапаном задопомогою насоса ізелектроннимкеруванням. Однак карбюратордешевший йпростіший, ніжіснуючівпорскувальніпристрої, томутривають роботи із йоговдосконалення.Дужеперспективнийнапрямок –оснащеннякарбюраторівелектронними системамикерування.

>Токсичніпродуктинеповногозгорянняпалива можнанейтралізувати увипускномутрубопроводідвигунадопалюванням їхні чивведеннямокиснювальнихкаталізаторів.Найпростішийспосібдопалювання –подаваннядодатковогоповітря увипускну трубу до зонивипускного клапана, де температурагазівдужевисока.Під годинузмішуваннявідпрацьованихгазів зцимповітрямнезгорілівуглеводнівзаємодіють ізкиснем,відбуваєтьсяокиснення їхні,утворюютьсянешкідливівуглекислий газ й парі води.

>Окисненнянезгорілихкомпонентіввідпрацьованихгазіввідбуваєтьсяповніше вприсутностівідповідногокаталізатора,вміщеного увипускнийтрубопровід, чи успеціальних реакторах длябезкаталiтичногодопалювання, котрістановлять доброізольовану камерудостатньогооб'єму длязатримання вній надеякий годинувідпрацьованихгазів, вкотру насосомподаєтьсясвіжеповітря.

Удосконалішихкаталітичнихдопалювачахвідпрацьованігазиспочатку (>перша камера)обробляютьсякаталізатором,якийвідновлюєоксиди азоту,потім (друга камера) смердотізмішуються із чистимоповітрям, щоподається насосом, іобробляютьсяокиснювальнимкаталізатором длядопалювання ЗІ та ЗnМ>m (>третя камера).

>Найкращікаталізатори –благородні метали (платина,паладій таінші), атакожоксидиміді, сплавнікелю тощо, їхнього тонким кулеюнаносять наповерхнюкерамічних гранул,якимизаповнюютьсякамеридопалювачів.

>Коженавтомобілістзнає,що-вилити весь бензинзі шланга в бак практичнонеможливо:трохиобов'язкововихлюпується на грішну землю. Аякщоврахуватикількістьавтомобілів, то станізрозуміло, щоцю проблемупотрібновирішувати:наприклад,створюватизаправніавтоматиновоїконструкції, котрі давали бзмогу непролити на грішну землю жадноїкраплі бензину.

Длязменшенняшкідливоговпливуавтомобільного транспортувантажнітранспортні потокислідвиносити замежіміста.Цювимогузафіксовано вчиннихбудівельних нормах й правилах.

Через нестачугаражівтисячііндивідуальнихавтомобілівзберігаються навідкритихмайданчиках, йїхніволодаріпровадять ремонт йтехнічнеобслуговуваннявласними силами безурахуваннянаслідків дляекології.Наприклад, частоавтомобілімиють наберезі озера чи ставка.Навітьмінімальнакількістьпалива,оливи таіншихспеціальнихрідин, щопотрапили уводоймище,можедужепогіршити стан води.

>Ефективнийспосібзахистуводоймищ відшкідливихвикидівавтомобілів –зведенняспоруд дляочищеннязливових вод, наавтозаправнихстанціях.Великезначеннямаєочищеннястоків, котріутворюються под годинумиття машин наавтотранспортнихпідприємствах. Длялісів йзеленихмасивів особливонебезпечнийдіоксидсірки, щоруйнуєхлорофіл. Встановлено, щорослиничутливінавіть додужемалихконцентраційSО2 уповітрі.

>Хлористісполуки, щозастосовуються длявидаленняснігу ільоду іздорожніхпокриттів,шкідливовпливають назеленінасадження яквнаслідок прямого контакту, то й черезґрунт.Цейвплив можназвести домінімуму,влаштувавшиводовідведення.

>Нагальна проблема –боротьба із шумом умістах.Акустична характеристика транспортного потокувизначаєтьсяпоказникомшумностіавтомобілів. Заданимидосліджень, через шум великімістахтривалість життялюдинискорочується на 8… 12 років.

Один знапрямівборотьби із шумом – розробка ідотриманнядержавнихстандартів назасобипересування.Рівень транспортного галасуістотнозалежить й відпрокладання дороги.

>Існуютьтакожтехнологічнізасобизменшеннярівня галасу.Застосовуючиглушник галасу навпуску чиефективний (ізпогляду акустики)повітроочисник, можназнизитирівень галасу, щостворюєтьсядвигуном, на 10…12дБА.Глушникзалежно відконструкціїзнижуєрівень галасу на 8…16дБА.

>Рівень галасу, щостворюється колесамиавтомобіля,залежить від малюнка протектора (>шини із гладеньким протекторомзнижують шум) та типу шин.

>Рівень галасуістотнозалежить від типу кузова іконструкціїпідвісокдвигуна та кузова.

5.Питання менеджменту та маркетингу

 

>Таблиця4-ціни надеталі

Коддеталі

>Назвадеталі

>Ціна в грн

>1103L >Ремінькомпресора 8.5
120–1303017 Прокладка корпусу термостата 0.85
130–1307009 >Водяний насос 205
130–1307023 Вал водяного насоса 6
130–1307246 Прокладкакрильчатки водяного насоса 1.5
130–1308010–0 Вентилятор 36
130–1309010 Кожух вентилятора 68
130–1310210 >Тросжалюзі 12
>131Н-1302010 >Рамкапідвіскирадіатора 46
>130–1301010Л >Радіатор 3-хрядний (>Ліхославль) 522
>130–1301010Ш >Радіатор 3-хрядний (>Шадринськ) 528
130–1303010 >Відвідний патрубок (>верхній) 9.35
130–1303025 >Відвідний патрубок (>нижній) 8.5
130–1303030 >Відвідний патрубок водяного насоса 6
130–1304010 >Кришкарадіатора 8
130–1305010 >Зливний кран блоку 20

6. Ремонт таметодивідновлення

>Таблиця 6 –несправностісистемиохолодження йметодиусунення

>Несправності

>Методиусунення

>Перегріваннядвигуна >Почистити віднакипу термостат чизамінити.Затягнутихомутиз’єднанняпатрубків.Замінити сальники.Долитинеобхіднук-тьрідини.
>Переохолодженнядвигуна >Замінити термостат.Змаститижалюзі.Надітивтеплювальнийчохол
>Нещільність вз’єднанняхпатрубків >Затягнутихомутиз’єднанняпатрубків.
>Недостатняк-тьохолоджувальноїрідини. >Затягнутихомутиз’єднанняпатрубків.Замінити сальники.Долитинеобхіднук-тьрідини.
>Пробуксовування паса вентилятора. >Натягнути пас.
>Неправильна робота термостата. >Почистити віднакипу термостат чизамінити.
>Жалюзізаїдає. >Змастити привід.
 

>Регулюваннянатягупасових передач

Призамаслюванніприводнихпасів (рис. 6.1) тапослаблення їхньогонатягуможлива пробуксовування.Замасленні пасинеобхіднопротертиганчіркою,злегказмоченою вбензині.Регулюваннянатягу паса приводу вентилятора й генераторавиконують поворотом генератора на йогоопорі, после чого генераторзакріпляютькулісою. Принатисканні із силою на чотирикгс прогин пасапосерединіміжшківами генератора і вентилятора винен бути 8–14 мм.Регулюваннянатягу паса насосагидропідсилювачарульовогокеруваннявиконуютьпересуванням кронштейна із насосом.Вимоги понатяжінню паса приводукомпресорарегулюютьроздвиганням половинок йогошківа.


1-шківколінчастого валу; 2 –шків генератора; 3 –шківкомпресора; 4 –шків водяного насоса; 5 –шків насмокчугідропідсилювача.

Малюнок 6.1 – схеманатягупасів

>Промивка >системи

При сезонномуобслуговуванні та нерідшечим через 30000 – 40000 км.пробігуавтомобілянеобхідно ізціллювидаленнянакипу,промивати системуохолодженнядвигуна. Колівідкладеннянакипунезначне,промивкусистемирекомендуютьпроводитисильноюструмом водиподаваємою внаправленні,зворотномунормальнійциркуляції. При цьомурадіатор й сорочкуохолодженнядвигуна признятомутермостатіпромиваютьокремо. Колівідкладеннянакипувеликі йнакипміцний (ввипадку роботи нажорсткійводі)застосовуютьхімічніспособи очищення.Ціспособи очищеннянаправлені назнищеннянерозчинних солейнакипу задопомогоюрізнихрозчинів. Складдеякихрозчинів,застосовуємих длявидаленнянакипу вдвигунах з головкамициліндрів ізалюмінієвихсплавів.

Припромивцірозчиномтринатрійфосфата йогопротягом 2 – 3днів роботиавтомобіля черезкожні 12 часівдоливають до системиохолодження йрадіаторроздільно,промиваючи водою. Припромивцірозчинами хромовогоангідриду ікальцинованоїсоди їхньогозаливають до системи й попроходженню годинивказаного втаблиці 6пускають йпрогріваютьдвигун намалихобертах холостого ходупротягом 10 –20хвилин доводячирозчин докипіння.Після цогорозчин припрацюючомудвигунізливають йодночасно системупромивають водою.

>Таблиця 6.1 – Складрозчинів,застосовуємих длявидаленнянакипу

Складрозчину

>Кількість на 10літрів води

Час, потрібен длявидаленнянакипу

>Насиченийрозчинутринатрийфосфату (100 р. на 1літр води)

50 – 100 див. куб.

2 – 3 дня
0,2 –процентнийрозчин хромовогоангідриду 20 р. 8 – 10 часів

>Сумішскладена із:

>Кальцинованоїсоди

хром піка

>розчинингібірованоїсоляноїкислоти

1000–1200 р.

20 30 р.

0,5 – 0,6 л

10 –12 й понад

10 – 12 й понад

1 – 2 й понад

Припромивцірозчиномингибрированоїсоляноїкислоти,спочаткудвигунретельнопромивають водою (>протягом 10 – 15хвилин).Потімзаливаютьрозчин,пускаютьдвигун танагріваютьрозчин дотемператури невище 60 – 70 град.Цельсія, после 10хвилин роботидвигунарозчинзливають, а системуретельно (до запланованих 4разів)промивають водою припрацюючомудвигуні.Тривалістьпершої йдругоїпромивок по 5хвилин, апослідуючі по 10 – 15хвилин. Притретійпромивці накожнийлітр водидодають 5грамбезводноїсоди і п'ятиграм хром піка.

>Радіатортрьохряднийтрубчастий.

Трубкирадіаторавиготовленні ізтопкана Л – 90.Охолоджувальна стрічка (>змійка)також як йохолоджувальніпластинирадіаторавиготовленні ізмідіМ3.Радіатор разом ізжалюзями та кожухом вентиляторазакріплений задопомогоюболтів вспеціальнійрамці, Якакріпитьсяцентральним болтом допоперечини рамеавтомобіля черезгумові подушки.Верхнікінці рамки,замкнутістяжкоюпідсилювачаобліцовкирадіатора,слугуютьпередньоюопороюоперінняавтомобілявмикаяобліцовкурадіатора. Вода ізполостірадіаторазливається через кран, вентильякогопідводиться задопомогою рукоятки. Длярозбираннярадіаторапотрібноспочаткувід’єднатимаслянийрадіатор. Для цогопотрібно:

1.відкрутитиболтикріпленнякрімпідвіскирідинногорадіатора;

2.знятимаслянийрадіатор взборі із кронштейнами.

Длявід’єднанняшлангів від трубокпотрібнозвільнити задопомогоюотворівзтяжнігвинти ізнятигумові шланги. Длязняттякронштейнів із олійногорадіатора,потрібновідкрутити гайку,витягнутиболти ізняти два кронштейна з олійногорадіатора.

Для демонтажу рамкипідвіскирадіаторапотрібновідкрутитиболтикріпленняправої йлівоїпластинирадіатора тавід’єднатирадіатор від рамкипідвіски.Потімвідкрутитиболтикріплення кожуха вентилятора, доправої талівої пластинрадіатора,витягнутиболти,від’єднати кожухрадіатора тазняти розпірку рамкирадіатора. Длязняттяжалюзіпотрібновідвернутиболтикріпленняжалюзі до пластинрадіатора,витягнутиболти тавід’єднатижалюзі відрадіатора.

Передзборкоюнеобхіднорадіаторпочистити відбруду йпромитизвичайноюводопровідною водою. Воду под напоромпотрібнонаправити нанижній патрубокрадіатора у тому,щоб вонавиливалась черезверхній патрубок.Пробкарадіатора винна бутизакрита.Промивку можназакінчити после того, якзливаєма вода станічистою.Відчищений іпромитийрадіаторнеобхіднопровірити нагерметичністьповітрям подтиском 0,15МПа (1,5кгс/см. кв.)розмістивши його вводянійванні.Зборкувузліврадіаторапроводять взворотнійпослідовності.

Ремонт водяного насоса


>Таблиця 6.2 – Ремонт водяного насосаавтомобіляЗІЛ-130

№виконуванихробіт >Найменування та складробіт >Прилади,інструменти,приспособлення, модель, тип. >Технічнівимоги.
1. >Встановітьводяний насос взборі влещата ізакріпіть >Верстакслюсарний,лещата
2. >Відкрутіть гайкиМ8кріплення корпусупідшипників водяного насоса,знімітьпружинишайби, корпус водяного насоса, прокладку іпокладіть корпус настіл длядефектовки. Голівказмінна 14 мм, коловорот,стіл длядефектовки деталей.
3. >Відкрутіть болткріпленнякрильчатки,зніміть шайбу,крильчатку й покластиїї настіл. >Знімач длязняттякрильчатки, ключгайковий 19 мм,стелаж для деталей івузлів.
4. >Закріпитикінець валу влещата,відкрутіть гайку М 14кріпленняшківа,зніміть шайбу йматочинушківа,конусну втулку,упорнекільцепередньогопідшипника й шпонку,положіть усідеталі на верстак. >Верстатслюсарний, лещата, губкизапобіжні,пасатижі, ключгайковий 22 мм,знімач длязняттяступіци йшківа, зубилослюсарне, молоток.
5. >Встановіть корпуспідшипників водяного насоса на през,впресуйтевалік разом ізпідшипниками йположіть настіл длядефектовки. >Пресгідравлічниймоделі2153-М2,стіл длядефектовки деталей. >Впресовувати валикзістороникріпленнякрильчатки.
6. >Зніміть із валу водяного насосапереднійпідшипник,розкисну втулку,заднійпідшипник,водоскидач,пружиннекільце,положіть усідеталі наверстат. >Оправка длявипресовкипідшипників, молоток,викрутка,верстатслюсарний, лещата.
7. >Закріпітькрильчатку в лещата,зніміть ізкрильчатки обойму,упорну гайку,ущільнювач йположіть усідеталі наверстат. >Верстатслюсарний, лещата.
8. >Промийтедеталі водяного насоса. Ванна длямийки деталей.
9. >Провірте стан деталей водяного насосавідповіднокартоюдефектовки та принеобхідностізамінітьдеталі. >Стіл длядефектовки деталей, альтанка із бруском, верстатнастільно-свердлильниймоделі2И112.

Ризики тазадирки наповерхностіприляганняущільнюючоїшайби недопускаються.Торецьповерхностіприляганняущільнюючоїшайби винен

бути пласким.

>Шліфуванняторцядопускається дорозміра не понад 19,2 мм.Усуненнярисок йовальностівиконується шляхомшліфуванняповерхностіприляганняущільнюючоїшайбиобрізним бруском наоправі.

10. >Встановіть до корпусукрильчаткиущільнювач,упорну шайбу,змащенуграфітноюзмазкою тазакріпіть обойму. >Верстатслюсарний, бочок ізграфітноюзмазкою,викрутка, молоток. >Застосовуватиграфітнузмазку УС з А ГОСТ 3333–55.
11. >Закріпітькінець валу в лещата,надіньте на валпослідовнопружиннекільце,водскидач,заднійпідшипник,розпірну втулку іпідшипникпередній. >Тиски, губкизапобіжні.
12. >Заповніть корпуспідшипників водяного насосаконсистентноюзмазкою. Банкузізмазкою 1–13 >Застосовуватизмазку 1–13жирову ГОСТ 1631–61.
13. >Встановіть корпуспідшипників водяного насоса на през. >Пресгідравлічниймоделі2153-М2
14. >Запресуйте вал ізпідшипником до корпусупідшипників водяного насоса. >Пресгідравлічниймоделі2153-М2 сердечник.
15. >Встановите корпуспідшипників водяного насоса в лещата ізакріпітькінець валу. >Тиски, губкизапобіжні. >Закріпитикінець валупотрібнозістороникріпленнякрильчатки.
16. >Встановите до корпусупідшипниківупорнекільцепередньогопідшипника,вставте шпонку вшпоночний паз валу,надіньтеконусну втулкушківа на вал, встановітьматочинушківа на втулку,наверніть на вал шайбу,наверніть тазатягніть гайку М14Х1,5,кріпленняшківа ізапеленгуйте гайку. >Пасатижі, молоток, ключгайковий 22 мм.
17. >Встановить корпуспідшипників на през йнапресуйтекрильчатку на вал >Пресгідравлічниймоделі2153-М2
18. >Надіньте на болт шайбу,притримуючи гайку М14Х1,5ключем,виконайте затяжку болтакріпленнякрильчатки. Ключгайковий 22 мм, голівказмінна 19 мм, ключдинамометричний. Момент затяжки болтакріпленнякрильчатки 1,5 – 1,7кг/см.
19. >Затягнітьпосадочнімісця корпусупідшипників і корпуси водяного насоса под прокладку,встановіть прокладкузмазануущільнюючоюпастою.
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація