Реферати українською » Транспорт » Гальмівна система ВАЗ-2107


Реферат Гальмівна система ВАЗ-2107

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ВінницькийТехнічнийКоледж2003р.

>Гальмівна система ВАЗ-2107

>РезніченкоІванМиколайович


>ПЕРЕДМОВА

>гальмівна системанесправність ремонт

Уційроботіописується принципдіі,будова >гальмівноїсистеми ВАЗ-2107.

Атакожописуєтьсягальмівна система нарізнихподібнихавтомобілях тависвічені упорівнянні,основніпереваги танедорліки. Тутописується суть окремихпроцесівосновиексплуатації ТЕ та ремонтуданоісистеми, заходь ізохоронинавколишньогосередовища.Основнідані деможливополагодити чипридбатизапаснічастини доданоїсистеми заціною таназвою виробника.Поряд із іншимипідпроиемствами великий внесок у збільшеннявиробництваавтомобілів вноситизбудований за роктавосьмой-девятоіпятирічок наберезіКуйбишевськоговодосховищаВолжськийавтомобІшльний заводшуіуш50-річчяСРСР-найбільший вЕвроепізаводський комплекс. У1975р, ізконвеєра автозаводу сталивиходитиновіпятимісніавтомобілі ВАЗ-2107.Вонивідповідаютьвимогам правилЕвропейськоіекономічноікомісії ООН йГОСТів, побезпеці болееекономічні,даютьменшунегативнудію нанавколишнєсередовище. ВАЗ-2107вібрав внайкраще відранішевипущених ">Жигулів".Двохконтурнагальмівна система, регулятортиску всистемі задніхгальм,автоматичнарегуліровказазорівміжгальмівними колодками, дискам барабанамипідвищуютьефективністьгальмування.

>Гальмівна системапотрібна наавтомобілі длязниження йогошвидкості,зупинки іутримування намісті.


1.  >ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕОБГРУНТУВАННЯ

>Гальмівнімеханізми ВАЗ-2107 йУАЗ-457подібні приводом.

>Відрізняються: вавтомобіля УАЗ-452гальмівна система задніх йпередніхколісколодкова, а ВАЗ-2107передні-дискові азадніколодкові.Колодкові на свійчергувідрізняютьсякріпленням колодок.

>Порівняння наводьгідравлічної тамеханічноїсистеми. У моментнатискання на педальгальма поршень головногоциліндратисне нарідину, котраперетікає доколіснихгальмовихмеханізмів. Ос-кількирідина практично нестискається, топеретікаючи трубами догальмовихмеханізмів, вонпередаєзусиллянатискання.Гальмовімеханізмиперетворюютьцезусилля наопіробертаннюколіс, йвідбуваєтьсягальмування.Якщо педальгальмавідпустити,рідинаперетече тому до головногогальмовогоциліндра, і колесорозгальмуються.Гідровакуумнийпідсилювач йполегшуєкеруваннягальмовоюсистемою,оскількистворюєдодатковезусилля, щопередається нагальмовімеханізмиколіс.

Малюнок 2. Схемагальмовоїсистеми1-гідровакуумнийпідсилювач;2-гальмовімеханізми;3-трубопроводи;4-педальгальма;5-головнийгальмовийциліндр.


Дляпідвищеннянадійностігальмових системавтомобілів уприводізастовуютьрізніпристрої, котрідаютьзмогузберегтипрацездатністьсистеми вразіїїчастковоївідмови. Так, наавтомобіліГАЗ-24 “ Волга “застосовуютьроздільник,якийавтоматичновимикаєнесправнучастинугальмового приводу в останній моментвиникненнявідмови под годинугальмування.

Тутрозглянуто принцип діїгальмовоїсистемигідравлічним приводом.Якщожорсткі тяги чиметалевітроси –механічним.

>Гальмову систему ізгідравлічним приводомзастосовують на всіхлегкових йдеякихвантажнихавтомобілях.Щоб підвищитинадійністьгальмовоїсистеми, налегковихавтомобілях ВАЗ, АЗЛК, ЗАЗзастосовуютьдвоконтурнийгідравлічний привід,якийскладається із двохнезалежнихприводів, щодіють від одного головногогальмовогоциліндра нагальмовімеханізмиокремопередніх й задніхколіс.

>Висновок:гальмова системапотрібна наавтомобілі длязниження йогошвидкості,зупинки іутримування намисці.

 

2.БУДОВА ТА ПРИНЦИПДІЇ

>Гальмова системаавтомобіля за своїмпризначенням йвиконуванимфункціямрозділяється наробочу йстояночну.Робочагальмова системазабезпечуєрегулюванняшвидкостіавтомобіля й йогозупинку ізнеобхідноюефективністю,стояночна дляутриманняавтомобілянерухомимвідносно дороги.Останньою в основномукористуються дляутриманняавтомобіля, щостоїть, але йїї можназастосовувати й якаварійну привиході із ладуробочоїгальмовоїсистеми.Робочагальмова системаскладається ізчотирьохгальмівнихмеханізмів йгідравлічного приводу.Гальмовімеханізмизмонтованібезпосередньо в колесахавтомобіля.Гальмовиймеханізмпереднього колесадисковий,відкритий, щозабезпечує його доброохолодження йвнаслідок цого более ефективногогальмування при частомукористуваннігальмами, коли віднагрівання колодокможезменшитисякоефіцієнттертяїхніх накладок.Гальмовиймеханізмскладається зсупорта 12 малюнок 2 узборі ізробочимициліндрами,гальмового диска 18, двохгальмівних колодок 16,сполучнихпальців 8 йтрубопроводів.

>Супортвідлитий ізвисокоміцногочавуна.Вінкріпиться до кронштейна 11двома болтами 9, щофіксуютьсявідгинанням до межіболтівштопорних пластин.Кронштейн у своючергукріпиться дофланця поворотного кулака 10 разом ззахисним кожухом 13 йповоротнимважелем. Усупортівиконанийрадіусний паз длярозміщеннягальмового диска й двапоперечнихпази, у якірозташованігальмові колодки. Уприпливахсупортає двавікна ізнаправляючими пазами, у якіустановлені двапротилежнихколіснихциліндри 17.Точнерозташуванняциліндрівщодосупортазабезпечуєтьсяпружиннимифіксаторами 4. Приустановціциліндра в пазсупортафіксатор поддієюпружини заходити успеціальнийбічний пазсупорта. Корпусробочогоциліндравідлитий ізалюмінієвого сплаву. Уциліндрірозташованийсталевийпорожній поршень 3, щоущільнюєтьсяпружним

>гумовимкільцем 6.Вонорозташовано вканавціциліндра й служити задляущільнення зазору, але й й для Повернення поршня увихіднеположення прирозгальмовуванні.Порожнинациліндразахищена відзабрудненнягумовимковпачком 7.

Малюнок -2Гальмовиймеханізмпереднього колеса

1 - штуцер; 2 -сполучна трубкаробочихциліндрів; 3,4 - поршень йфіксаторколісногоциліндра; 5 - накладкагальмової колодки; 6 -ущільнювальнекільце; 7 -пилозахиснийковпачок; 8 -пальцікріплення колодок; 9 - болткріпленнясупорта до кронштейна; 10 -поворотний кулак; 11 - кронштейнкріпленнясупорта; 12 -супорт; 13 ->захисний кожух; 14 -шплінт; 15 -притискна пружина колодок; 16 —гальмові колодки; 17 —коліснийциліндр; 18 —гальмовий диск; 19 —захисний кожух.

>Робочіпорожниниобохциліндрівз'єднаніміж собоютрубкою 2. Узовнішнійциліндрвгвинчений штуцер дляпрокачування приводупередніхгальм, увнутрішній — штуцер шланга дляпідведеннярідини.Поршні 3упираються вгальмові колодки 16, на котрінаклепаніфрикційні накладки 5.Колодкивстановлені напальцях 8, щоутримуються відосьовогозсувушплінтами 14, а чи не було бвібрацій колодок напальцях,застосовуютьсяпружини 15, щопритискають колодки допальців.Гальмовий диск 18фіксується вматочині колесадвомаустановочними штифтами.Частина йогоробочоїповерхнірозташованаміж накладкамигальмівних колодок.Поверхнятертя дискаобробляється ізвеликоіоточністю, щозбільшуєтермінслужби деталейгальма. Пригальмуванніпоршні подтискомрідинивисуваються ізколіснихциліндрів йпідгортають колодки догальмового диска. Напередніх колесахстворюєтьсягальмовий момент. Прирусіпоршнізахоплюють за собоюущільнювальнікільця 6, що при цьомускручуються.

 

Малюнок -3Гальмовиймеханізмзаднього колеса.

1 -коліснийциліндр; 2, 7 -стяжніпружини колодок; 3 - накладка колодки; 4 - щитгальма; 5 -внутрішня пластина; 6 -оболонказаднього троса; 8, 16 -передня йзаднягальмові колодки; 9 -опорна пластина колодок; 10 - клепки; 11 -масловідбивач; 12 -направляючіпластини колодок; 13 - тросстояночногогальма; 14, 15 - пружина й наконечник троса; 17опорнастійка колодки; 18 —важіль ручного приводу колодок; 19 —гумові подушки; 20 —розпірна планка колодок; 21 —палець

Прирозгальмовуванні, колитиск уприводіпередніхгальмпадає,поршні зарахунокпружноїдеформаціїкілець 6всуваються тому вциліндри. При цьому накладки 5гальмівних колодок будутьзнаходитися в легкомустиканні із диском 18. Призносі накладок, коли зазор угальмовомумеханізмізбільшується, уприводістворюєтьсябільшийтискрідини,поршні 3прослизаютьщодокілець 6 йзаймаютьновеположення вциліндрах, щозабезпечуєоптимальний зазорміж диском й колодками.Гальмовиймеханізмзаднього колесабарабанний.Вінзмонтований на опорномушиті 4 малюнок 3, щокріпиться болтами дофланця балкизаднього мосту. Донижньоїчастини щитадвома заклепками 10кріпиться пакет пластин, із які пластина 9єопорною длягальмівних колодок 8 й 16, апластини 12обмежуютьосьовепереміщеннянижньоїчастини колодок.Внутрішнявигнута пластинаобмежуєпереміщення троса 13убік щита. Уверхнійчастині щита 4кріпитьсядвома болтамиколіснийциліндр.Зовні врізьбові відчини корпусуукручений штуцер 11 малюнок 4 дляпрокачування приводу задніхгальм й штуцер трубкипідведеннярідини вциліндр.

Пообидвабоки вциліндрзапресовані дварозрізнихопорнихкільця 9 узборі із деталямипоршнів 4, щозабезпечуютьавтоматичнерегулювання зазоруміж колодками й барабаном.Зусиллязапресовування цоговузла не менше 35кгс.Проріз Наупорнихкілецьспрямованенагору ізвідхиленням відвертикалі невище 30°, щозабезпечує болееповневидаленняповітря ізробочогоциліндра припрокачуваннігальм, бо при цьомуположеннікільця нестворюєтьсяопірвиходуповітря через штуцер 11.

У поршень 4вгвинченийупорнийгвинт 10 до упора врозрізнийсухар 8.Голівкагвинта припереміщенні поршняупирається увнутрішній блокнот завзятоїкільця,чимобмежуєтьсяхід поршня.Між сухарем йопорноючашкою 6 встановлено пружина 7, щопідгортаєущільнювач 5 доторцевоїповерхні поршня й додзеркалациліндра.Поршень узборі із деталямиавтоматичного прилаштуювільнопереміщаєтьсящодо завзятоїкільця на 1,4-1,6 мм.

Малюнок -4. Схемагальмовоїсистеми

1 — дискгальма; 2 — педальгальма; 3 —вакуумнийпідсилювач; 4 —головнийциліндргідроприводугальм; 5 —трубопровід контуру приводупередніхгальм; 6 —захисний кожухпередньогогальма; 7—супортпередньогогальма; 8 —вакуумнийтрубопровід; 9— бачок головногоциліндра; 10 — кнопкаважеля приводустояиочногогальма; 11 —важіль приводустоянковогогальма; 12 — потягзасувкиважеля; 13 —засувкаважеля; 14 — кронштейнважеля приводустоянковогогальма; 15 —поворотнийважіль; 16 —трубопровід контуру приводу задніхгальм; 17 —задній наконечникоболонки троса; 18 —коліснийциліндрзадньогогальма; 19 — регулятортиску; 20 —важіль приводу регуляторатиску; 21— колодкагальма; 22 —важіль ручного приводу колодок; 23 — потягважеля приводу регуляторатиску; 24 — кронштейнкріпленняпереднього наконечникаоболонки троса; 25 —задній трос; 26 — контргайка; 27 —регулювальна гайка; 28 — втулка; 29 —напрямназаднього троса; ЗО —напрямний ролик; 31 —передній трос; 32 — упорвмикачаконтрольноїлампистояночиогогальма; 33 —вимикачстоп-сигналу

>Гідравлічнийпривідгальмівнихмеханізмівколісдвоконтурний.Роздільнийпривідпередніх й задніхгальмпідвищує безпека рухуавтомобіля. Привідмовленні одного ізконтурівіншоїзабезпечуєдостатнюефективністьгальмування.

>Гідравлічнийпривідмістить усобігальмову педаль 2 малюнок 4,вакуумнийпідсилювач 3, бачок 9,головнийциліндр 4, регулятортиску 19 задніхгальм,колісніциліндригальмівнихмеханізмів йтрубопроводи.

Малюнок- 5. Регулятортискугальм (унеробочомуположенні)

А —порожнина нормальноготиску; У —порожнинарегульованоготиску; Р —зусилля,переданеважелем 1 приводу регуляторатиску; 1 —важіль приводу регуляторатиску; 2 —ущільнювальнекільце; 3 —розпірна втулка; 4 — корпус регулятора; 5 — прокладка; 6 —кришка; 7 —гумовийущільнювач; 8 —тарілкапружини; 9 — пружина поршня; 10 — поршень

Регулятортиску включень упривід задніхгальм длязниженнятиску в цьомуконтурі призменшеннінавантаження назадній міст,щоб недопуститиюза задніхколіс.Вінкріпитьсядвома болтами ізпружинними шайбами до кронштейна кузова.Причому одинотвір укронштейнівиконаноовальним, щодозволяєрегулюватиположення регуляторатиску. Удію регулятортиску наводитисяторсійнимважелем, щокріпиться до кузоваобоймою черезгумовуопорну втулку.Довге плечіважеля приводу регуляторатискуз'єднуєтьсяшарнірно через тягу ізбалкоюзаднього мосту, а короткій нозі плечі проходити черезотвіросі й заходити увирізнижньоїчастини поршня 10 малюнок. 5 регуляторатиску. Це плечіпередає на поршеньколивальний рух балкизаднього мосту.

У корпус регулятора лещатаукрученіштуцери двохтрубопроводів:нижнього — дляпідведеннярідини від головногоциліндрагідроприводугальм,верхнього — дляподачірідини доколіснихциліндрів задніхгальм.Поршень регуляторатиску навиході із корпусуущільненийкільцем,розташованим уметалевійобоймі. Цекільцепідгортається донижньоїчастини корпусупружиною .Верхнійкінецьпружиниупирається втарілку, щоплаває, й черезнеї взаплічка поршня.Пружинапрагнепіджати поршень до упору його в пробку, щоукручена до корпусу регуляторатиску.Під пробкувстановленаущільнювальна прокладка.Втулкавільнокладети наголівку поршня.Вонаобмежуєпідйомущільнювачанагору доголівки поршня.

Колі вгідравлічномуприводігальм немаєтиску, то поршень 10 поддієюпружини йторсійноговажеляпіднятийнагору до упору в пробку. Томупорожнини корпусу, щознаходяться надголовкою поршня й под нею,вільноповідомляються.

Цевідкриваєвільнийпрохідрідини доколіснихциліндрів задніхгальм.

Пригальмуваннігальмовий момент, щостворився, на колесахперерозподіляєнавантаження повісяхавтомобіля: напереднювісьнавантаженнязбільшується, назадню —зменшується. Це приводити допідняття задка кузова,тобтовідстаньміжбалкоюзаднього мосту й кузовомзбільшується. При цьому короткій нозі плечіважеля .опускається, й поршень регуляторатиску подтискомрідинипочинаєопускатися,стискаючи пружину. У моментповногогальмуваннявідбуваєтьсямаксимальнепереміщеннянавантаження іззадньоївісі напередню йнайбільшийпідйом задка кузова.Зчепленняведучихколіс іздорогоюпогіршується, атискторсійноговажеля напоршензменшується.Унаслідокбільшоїплощіторця голівки поршня сила відтискурідиниопускає поршеньуниз дозіткнення голівки ізущільнювачем . Подалінадходженнярідини доколіснихциліндрів задніхгальмприпиняється,тобтогальмовий момент на задніх колесах незбільшується, Незважаючи насильненатискання на педальгальма. Томузадні колесаавтомобіля неблокуються й невідбувається заметавтомобіля.Стояночнагальмова система.Гальмовімеханізми задніхколісмають не лишегідравлічний, але й ймеханічнийручний привід.Важіль ручного приводу колодокшарнірно пальцемз'єднується іззадньоюколодкоюгальмовогомеханізму.Сполучнийпалецьфіксуєтьсяшплінтом.Ребразадньої колодки йважеляупираються в пазрозпірної планки . У пазіншогокінця планки заходити ребропередньої колодки . Нанижнійкінецьважелянадівається наконечникзаднього троса.Іншийкінець цого тросаз'єднується ізважелем ручного приводу колодокіншогогальмовогомеханізму.Середнячастина троса проходити через пазнаправляючоїустановленої нарізьбовому наконечникупереднього троса . Длязахисту відушкодженьобидвігалузі тросаукладені вбагатошаровуоболонку здротовогообплетення йпластмасових трубок. Накінці тросанадітіпружини, щосприяютьповерненню троса увихіднеположення прирозгальмовуванні.Троскріпиться до щитагальмазаднім наконечником.

>Передній наконечник троса входити угніздо кронштейна наднищі кузова.

>Передній трос своїм наконечникомз'єднаний із однимкінцемповоротноїпружини,іншийкінецьякоїприєднаний до кронштейна днища кузова. Іншийкінецьпереднього тросакріпиться напальці поворотноговажеля , щосидить на одному валу ізважелемстояночногогальма.Обидваважелізмонтовані накронштейні ймаютьнероз'ємнез'єднання із валиком. До кронштейнакріпиться заклепкамизубцюватий сектор, узачепленні ізякийзнаходитьсязасувка , щосидитьвільно наосі.Засувкакерується через тягукнопкою.Усіцідеталізібрані впорожниніважеля. Длявимиканняконтрольноїлампистояночногогальма наважеліє упор , щодіє на штоквимикача.Передній троснаправляєтьсяпластмасовим роликом ЗО.Натягтросіврегулюєтьсягайкою , щофіксуєтьсяконтргайкою.

Припереміщенніважелястояночногогальманагорутросинатягаються йповертають напальцяхважелі ручногокерування колодками.Розпірні планкипритискаютьпередні колодки добарабанів.Подальший поворотважелів напальцяхприпиняється.Потім смердотіпочинаютьповертатисящодоточок контакту ізрозпірними планками й короткимиплічмипритискаютьзадні колодки добарабанів. Привключенністояночногогальма собачкавільноперескакує по зубах сектора доповногопритиснення колодок добарабанів й в цьомуположенніфіксуютьважіль,зачіпаючись за зуб сектора. Длявимиканнягальматребанатиснути на кнопку,щобпідняти собачку іопуститиважіль.

 

3.ТЕХНІЧНЕОБСЛУГОВУВАННЯГАЛЬМ

>Післяперших 2000-3000 кмпробігуперевіртегерметичністьгідроприводугальм,регулювання приводугальм йстояночногогальма, принеобхідностівідрегулюйте їхні.

Черезкожні 10000 кмпробігуперевірте стан накладокпередніхгальм й принеобхідностізамініть їхнього;перевіртерівеньгальмовоїрідини йгерметичність приводугальм.

Черезкожні 10000 км (>починаючи із 30000 кмпробігу)перевірте стангальмівнихшлангів, принеобхідностізамініть їхніновими.

Черезкожні 20000 кмпробігуперевіртерегулювання приводугальм йстояночногогальма, принеобхідностівідрегулюйте їхнього;перевірте стан колодок задніхгальм,ефективність роботигальмівнихмеханізмів задніхколіс.

Черезкожні 30000 кмпробігуперевірте стан йпрацездатність регуляторатиску й вакуумногопідсилювача.

>Перевіркагерметичності й станутрубопроводів. Дляпопередженняраптовоговідмовленнягальмовоїсистемиретельноперевірте стан всіхтрубопроводів:

•металевітрубопроводи неповинні матірвм'ятин,тріщин йповинні бутирозташованіудалині відгострихкраїв, щоможуть їхніпошкодити;

•гнучкі шланги неповинністикатися ізмінеральними мастилами чимастилами,

щорозчиняютьгуму;сильнимнатисканням на педальгальмаперевірте, чи нез'являться на шлангахздуття, щосвідчать проїхнюнепридатність; шлангизамінітьновими ізпоявою ниминаскрізнихтріщин назовнішнійоболонці;

•усіскобикріпленнятрубопроводівповинні бути доброзатягнуті,ослабленнякріплень приводити довібрації, щовикликає поломки;

>Якщоєсумніви впридатностітієї чиіншоїдеталі,замінітьїї.

>Регулюваннястояночногогальма.Відповідно дозаводськихтехнічних умівавтомобіль виненутримуватисястояночнимгальмом наухилі 30% припереміщенніважеля не більше, ніж начотири-п'ятьзубцівхрапового прилаштую. Принедотриманніцихвимогвідрегулюйте його внаступному порядку:піднімітьзаднючастинуавтомобіля так,щоб колеса моглиобертатися, йвідпустітьважіль украйнєнижнєположення;

•піднімітьзаднючастинуавтомобіля так,щоб колеса моглиобертатись, йвідпустітьважіль украйнєнижнєположення;

•послабте контргайку 26 див. малюнок. 6 натяжної прилаштую й,загортаючи гайку 27натягніть трос так,щобзадні колеса булизагальмовані іззусиллям, приякому поворотколіс рукою був бінеможливий;

•відвертаючирегулювальну гайку,установітьхідважеля стосовно Сектора начотири-п'ятьзубів йзатягніть контргайку.

>Виконавшикількагальмувань,переконаєтеся, щохідважеля незмінився, а колесаобертаютьсявільно, безприхоплений принижньомуположенніважеля.

>Регулювання приводугальм.Вільнийхідпедалігальма принепрацюючомудвигуні виненскладати 3-5 мм.Цю величинуодержують,регулюючиположеннявимикачастоп-сигналу.Якщовимикачстоп-сигналучерезмірнонаближений допедалі, то ми неповертаєтьсяцілком увихіднеположення, клапан,притискаючи до корпусу,роз'єднуєпорожнини А і Б, йвідбуваєтьсянеповнерозгальмовуванняколіс привідпущенійпедалі.

>Положеннявимикачастоп-сигналурегулюютьпереміщенням його,попередньопослабивши гайку, щостопоритьвимикач.Установітьвимикач так,щоб його буферзлегкадотикався упорупедалі, авільнийхідпедалігальмадорівнював 3-5 мм. Позакінченнірегулюваннязатягніть гайку, щофіксуєположеннявимикачастоп-сигналу.

>Зупинивши педальгальма є таке,пустітьдвигун. Присправному вакуумномупідсилювачі педальгальма после пускудвигуна винна ">піти вперед".Якщо педаль не ">йде вперед",перевіртекріплення наконечника, стан йкріпленняфланця , шланга до наконечника й штуцеравпускної сурмидвигуна, боослаблення чикріпленняушкодження деталейрізкознижуєрозрідження впорожнині А іефективність роботипідсилювача.

Увипадкумимовільногогальмуванняавтомобіляперевірте припрацюючомудвигунівакуумнийпідсилювач нагерметичністьспочатку привідпущеної, апотім принатиснутійпедалігальма. ">Присмоктування"захисногоковпачка дохвостовика корпусу клапана йшипінняпідсмоктуваногоповітрявказують нанедостатнюгерметичністьпідсилювача.

>Навіть привідсутності ">присмоктування"захисногоковпачкарекомендуєтьсяперевірити станущільнювача 18, для чого:

•акуратнозніміть, апотімзруште ізвідбортуванняотвору накришцізахиснийковпачок ;

• припрацюючомудвигуні покачайте в поперечному напрямівиступаючий мова корпусу клапану іззусиллям 3-4кгс: при цьому не винне бутичутно характерногошипінняповітря, що проходитиусерединупідсилювача черезущільнювач 18кришки.

Принегерметичності вакуумногопідсилювача від4 >єднайтештовхач 14 відпедалігальма,знімітьзахиснийковпачок 12 йзакладете 5 ммастила ">ЦИАТИМ-221"міжущільнювачем йвідбортуваннямкришки й корпусу клапана,потімперевірте станповітряногофільтра 15, принеобхідностізаміните його і встановіть намісцезахиснийковпачок.Якщо не вдастьсяусунутипідсмоктуванняповітря,замінітьвакуумнийпідсилювач.

>Перевіркапрацездатності регуляторатиску.Установітьавтомобіль напідйомник чи наоглядову канаву іочистіть регулятортиску йзахиснийчохол відбруду.Обережнознімітьзахиснийчохол,видалітьзалишкимастила іочистітьз'єднанняторсіон-поршня.Натисніть на педальгальма (ззусиллям 70-80кгс) йспостерігайте завиступаючоючастиною поршня регуляторатиску.Якщо поршеньпереміщаєтьсящодо корпусу регуляторатиску на 0,5-0,9 мм,закручуючи при цьомуторсійнийважіль, то регулятортискупрацездатний.Повторітьнатискання на педаль,щобцілкомпереконатися впрацездатності регуляторатиску.

>Якщо принатисканні на педаль поршеньзалишаєтьсянерухомим, щовказує накорозію корпусу й поршня, тозамініть регулятортискуПереконавшись впрацездатності регуляторатиску і увідсутностітечігальмовоїрідини,покрийте тонким кулеюмастилаДТ-1вісь йвиступаючучастину поршня,закладіть 5-6 рмастила вгумовийчохол йустановітьчохол намісце

>Нагнітаючиструміньстиснутогоповітря черезвпускнийотвір длягальмовоїрідини,виштовхнітьпоршні 1 зциліндрів насупорті 4 йвиймітьущільнювальнікільця 3 зциліндрів.

>Зборкупередньогогальмапроводіть впослідовності,зворотнійрозбиранню.Ущільнювальнікільця,поршні йдзеркалоциліндрів призборцізмащуйтегальмівноюрідиною.Після установкивідновітьрівеньгальмовоїрідини йпрокачайте системугідроприводу.

>Перевірка деталей

>Уважноперевірте усідеталі,промивши їхньогопопередньотеплою водою ізмиючимзасобом йвисушивши потокомстиснутогоповітря.

>Якщо приперевірці напоршні чидзеркаліциліндравиявленослідизносу чизаїдань,замінітьциліндр вкомплекті ізновим поршнем.

>Примітка. У всіхвипадках, коли поршеньвиймають зциліндрасупорта,рекомендуєтьсязамінятиущільнювальнекільце в канавкахциліндра йпилозахиснийковпачок, щонеобхідно длязадовільної роботисистеми.

>Перевіркабиттягальмового диску

>Перевіртеосьовевиттягальмового диску, незнімаючи його ізавтомобіля.Найбільшдопустимебиття поіндикатору - 0,15 мм;якщобиття понад,проточіть диск,використовуючи оправлення 67.7141.9500,потімпрошліфуйте його, але йостаточнатовщина диска не винна бути менше 9,5 мм.


Малюнок 7 -Перевіркаосьовогобиттягальмового диску

1 —магнітнапідставка; 2 -індикатор; 3 -гальмовий диск

Припошкодженні чидужеглибоких ризики, атакож призношенніперевищуючому 0,5 мм набік,замініть дискновим.

>Примітка.Мінятигальмовий дискнеобхідно лише разом ізматочинпідшипниківпереднього колеса, так як йогоостаточнаобробка проводитисязборі ізматочиною.

>Замінагальмівних колодок

>Колодкизаміняйтеновими,якщотовщина накладокзменшилась до

1,5 мм. Длязаміни колодокзнімітьшплінти йпальці із пружинами,потімвийміть колодки йпружини .

>Обережно,щоб непошкодитипилезахисніковпачки й не допустирозприскуваннярідини з бачкагідроприводу,утопітьпоршнівсерединіциліндрів.Поставтенові колодки ізновими накладками йустановіть намісцепальці,пружини йшплінти.З'єднайтештекернез'єднанняпроводівсигналізаторазносу накладокгальмівних колодок.


Малюнок 8-Гальмовий барабанзадньогогальма

1 -болтикріплення барабану допівосі; 2 -різьбові відчини для установкиболтів 1 признятті барабана

Малюнок 9-Коліснийциліндр

1 - упор колодки; 2 -захиснийковпачок; 3 - корпусциліндра; 4 - поршень; 5 -ущільнювач; 6 ->опорна чашка; 7 - пружина; 8 —сухарі; 9 -упорнекільце; 10 —упорнийгвинт; 11 - штуцер; А ->прорізь на завзятійкільці

>Заднігальма

>Гальмовиймеханізмзаднього колеса барабанного типу, ізсамоустановлювальними колодками.Гальмівні колодки із накладками,коліснийциліндр йіншідеталізмонтовані нагальмовомущиті,якийкріпиться дофланця балкизаднього мосту.

>Регулювання зазоруміж колодками й барабаномзабезпечуєтьсяавтоматично ,задопомогою прилаштую,розташованого вколісномуциліндрі.Розрізнеупорнекільцевстановлене напоршніміжбуртиком завзятоїгвинта йдвома сухарями із зазором 1,25-1,65 мм.Упорнікільцявстановлені вциліндрі ізнатягом,забезпечуючимзусиллязсувукілець подзеркалуциліндра не менше 35кгс, щоперевищуєзусилля напоршні відстяжних пружингальмівних колодок. При оптимальномузазоріміж колодками й барабаном пригальмуванні колодкирозсовуються довибору зазору 1,25-1,65 ммміжбуртикомгвинта йбуртиком завзятоїкільця.Вказаний зазорзабезпечуєхід колодок длястворення максимальногогальмового моменту. Призносі накладок зазор 1,25-1,65 ммвибирається пригальмуванніповністю, блокнот на завзятійгвинтіприжимається добуртикакільця,внаслідок чогоупорнекільцездвигаєтьсяслідом за поршнем на величинузносу. Зприпиненнямгальмування,зусиллямстяжних пружинпоршніздвигаються до упорусухарів вбуртикиупорнихкілець. Такпідтримуєтьсяоптимальний зазор вгальмовомумеханізмі.

>Зняття йрозбирання

>Піднімітьзаднючастинуавтомобіля йзніміть колесо.

>Приміть заходь, котрі недопускаютьвитіканнярідини з бачка.

>Знімітьгальмовий барабан,відвернувшикріпильніболти.

>Вставтеціболти втехнологічні відчини йзавертайте довідділення барабана.Від'єднайте відважеля ручного приводу колодок наконечник 15 тросу,знімітьшплінт,натисніть напалець йзнімітьважіль.Від'єднайтеплоскогубцямиверхню йнижнюстяжніпружини.Повернувши чашкиопорнихстійок,зніміть їхні разомзістійками, пружинами йнижніми чашками;зніміть колодки й планку.Від'єднайте відколісногоциліндру трубкупідводугальмовоїрідини йзаглушітьвхідні відчинициліндра й трубки.Знімітьколіснийциліндр. Призамінігальмового щитазнімітьпіввісь, яквказано вглаві ">Задній міст", йвід'єднайте трос приводустояночногогальма,вивернувши дваболтикріплення догальмового щита. призапресовуванні поршня вциліндрнеобхідновитримуватирозміри 4,5-4,8 мм й 67 мм (максимально) длявільної посадкигальмового барабана; передустановкою деталей до корпусуциліндразмажте їхньогорясногальмовоюрідиною.

>Післязборкиперевіртепереміщення шкірного поршня вкопусіциліндра.Вониповинні легкопереміщатися вмежах 1,25-1,65 мм.Останнімиустановіть намісцезахисніковпачки.

>Перевірка деталей

>Колісніциліндри.Перевірте чистотуробочихповерхоньциліндра,поршнів йупорнихкілець.Поверхніповинні бутиповністю гладенькими, безшорсткостей,щоб невідбувалосявитокурідини йпередчасногозносуущільнювачів йпоршнів.Дефекти надзеркаліциліндраусуньтепритиркою чишліфовкою. Однак збільшеннявнутрішньогодіаметруциліндру недопускається.

>Перевірте стан завзятоїгвинта,пружини,опорної чашка йсухарів . Принеобхідностізамінітьпошкодженідеталіновими.

>Замінітьущільнювачіновими.Перевірте станзахиснихковпачків й принеобхідностізамініть їхнього.

>Колодки.Уважноперевірте, чи немає на колодкипошкоджень чидеформацій.

>Перевіртепружністьстяжних пружин якверхніх, то йнижніх; принеобхідностізамініть їхніновими.

>Зборка й установка

>Установіть йзакріпітьколіснийциліндр нагальмовомущиті,приєднайте донього трубкупідводугальмовоїрідини йзатягніть докінця гайку штуцера.

>Приєднайте до колодкиважіль ручного приводу колодок йустановітьгальмівні колодки ізрозпірноюпланкою,потімпоставтестійки із пружинами йнижніми чашками,поставтеверхні чашки йзафіксуйте їхні настійках поворотом у той чиіншу бік.Переконайтесь, щокінці колодок правильнорозташувались вгніздах упорів напоршняхколісногоциліндра й нащитігальма.Установітьстяжніпружини колодок.Приєднайте доважеля наконечникзаднього тросу.

>Установітьгальмовий барабан,попередньозмазавшипосадочний пасокпівосіграфітовоюзмазкою чизмазкоюЛСЦ-15 йзатягніть докінцяболтикріплення барабана.

>Якщо прирозбираннізнімавсяколіснийциліндр,видалітьповітря з контуру приводу задніхгальм.

>Розбирання йзборкаколіснихциліндрів

>Знімітьзахисніковпачки,потімвипресуйте з корпусуциліндрупоршні взборі із деталямиприладуавтоматичногорегулювання зазоруміжгальмівними колодками й барабаном.

>Установіть поршень взборі ізавтоматичнимприладом наспеціальнепристрій так,щобвиступиприладуохоплювалиголівку завзятоїгвинта.Спеціальноювикруткою,повертаючи поршень,вивернітьупорнийгвинт 3 з поршня.Зніміть ізгвинтаущільнювач ізопорноючашкою йсухарі .Роз'єднайтеупорнекільце йупорнийгвинт.

>Зборкуавтоматичногоприладу длярегулювання зазоруміж колодками й барабаном й самогоколісногоциліндрупроводіть взворотнійпослідовності ізурахуваннямнаступного:

>упорнігвинтипоршнівзавертайте моментом 3,9-6,9Н-м (0,4-0,7

>кгс/см).Прорізь накільцях винна бути спрямована вертикально

>уверх;відхилення відвертикалідопускається не понад 30°.Такерозташуванняпрорізізабезпечує болееповневидаленняповітря з приводугальмовогомеханізму колеса припрокачуваннігальма;

дляпопередньогостисканняупорнихкілецьпоршні

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація