Реферати українською » Транспорт » Технічне обслуговування системи жівлення двигуна автомобіля ЗИЛ-130


Реферат Технічне обслуговування системи жівлення двигуна автомобіля ЗИЛ-130

Страница 1 из 2 | Следующая страница

 

>ТЕХНІЧНЕОБСЛУГОВУВАННЯСИСТЕМИЖИВЛЕННЯАВТОМОБІЛЯЗИЛ-130

 


1.Будова й принцип діїсистемиживленнядвигунаавтомобіляЗИЛ-130

Системаживленнякарбюраторногодвигунаслугує дляочищенняпалива іповітря,приготуванняпальноїсуміші,подаванняїї вциліндри тавидалянняпродуктівзгоряння.

Досистемиживленнякарбюраторнихдвигуніввходять: карбюратор;паливний бак;фільтри дляочищенняпалива іповітря;паливопідкачувальний насос;впускний йвипускнийтрубопроводи;глушник.

1.1КарбюраторК-88А.

>КарбюраторК-88А. НавосьмициліндровомудвигуніавтомобіляЗИЛ-130 встановлено карбюраторК-88А (рис. 1.1.), щомаєдвізмішувальнікамери,кожна із які живитичотирициліндри.Поплавцева камера,її корпус 18 ізповітряноюзаслінкою 16,економайзер йприскорювальний насос –спільнідеталі дляобох камер карбюратора.

>Поплавцева камерасполучається каналом 6 звхіднимпатрубком карбюратора, надякимрозташованоповітрянийфільтр. Цезапобігаєзбагаченнюпальноїсуміші (вразізабрудненняповітряногофільтра)внаслідок збільшення перепадурозріджень удифузорах йпоплавцевійкамері.Такіпоплавцевікамериназиваютьсябалансованими.

Узмішувальнійкамерівстановленомалий 10 й великий 11дифузори.Двомадифузорамидосягаєтьсяпідвищенняшвидкостіповітря в маломудифузорі при порівняноневеликомузагальномуопоріпотоковіповітря.

>Компенсація складусуміші вкарбюраторіК-88Аздійснюєтьсяпневматичнимгальмуваннямпалива.

>Дросельнізаслінки 30обохзмішувальних камер,жорсткозакріплені наоднійосі,відкриваютьсяодночасно.

>Під годину пуску іпрогрівання холодногодвигуназакриваютьповітрянузаслінку 16.Водночас задопомогоюважелів й тяг, котріз'єднуютьповітрянузаслінку із валикомдросельнихзаслінок,трохивідкриваютьсядросельнізаслінки 30. Узмішувальних камерахстворюєтьсявеликерозрідження. Урезультатіподаватимуться великакількістьпалива ізкільцевихщілинмалихдифузорів 10 таемульсія ізотворів 32 і 33системи холостого ходу [2].

>Рис. 1.1.

Схема карбюратораК-88А:

 

1 –головний жиклер; 2 –поплавець; 3 – корпуспоплавцевоїкамери;

4 –голчастий клапан; 5 –сітчастийфільтр; 6 – каналбалансуванняпоплавцевоїкамери; 7 – жиклер холостого ходу; 8 –повітряний жиклерголовноїдозувальноїсистеми; 9 –розпилювачголовноїдозувальноїсистеми; 10 –малийдифузор;

11 – великийдифузор; 12 –нагнітальний клапан; 13 –порожнистийгвинт;

14 –отвіррозпилювачаприскорювального насоса; 15 –отвір уповітрянійзаслінці; 16 –повітряназаслінка; 17 –запобіжний клапан; 18 – корпуспоплавцевоїкамери; 19 –кульковий клапанекономайзера; 20 –штовхач клапанаекономайзера; 21 – шток клапанаекономайзера; 22 – планка; 23 – шток поршняприскорювального насоса; 24 – потяг; 25 – поршень; 26 –зворотний клапан;

27 –серга; 28 –важільдросельнихзаслінок; 29 – жиклерповноїпотужності;

30 –дросельнізаслінки; 31 –гвинтирегулювання холостого ходу;

32, 33 –відповіднорегульованийкруглий йнерегульованийпрямокутний відчинисистеми холостого ходу; 34 – корпусзмішувальних камер.

 Уразінесвоєчасноговідкриттяповітряноїзаслінки послепершихспалахівробочоїсуміші вциліндрахдвигунаповітря, щонадходитькрізьзапобіжний клапан 17отвір 75 уповітрянійзаслінці, недопущеннянадмірногозбагаченнясуміші.

Намалійчастотіобертанняколінчастого валу (режим холостого ходу)дросельнізаслінки 30прикриті, томушвидкістьповітря ірозрідження вдифузорах 10невеликі, іпаливо невитікатиме 3їхніхкільцевихщілин. Задросельнимизаслінкамистворюєтьсявеликерозрідження, щопередаєтьсякрізь відчини 32 вемульсійніканали, а із них дожиклерів 7системи холостого ходу. Приньомупаливо ізпоплавцевоїкамеринадходитькрізьголовніжиклери 1 дожиклерів холостого ходу.

>Повітря, щонадходитькрізьверхні відчинижиклерівсистеми холостого ходу,перемішується ізпаливом.Утворенаемульсіярухаєтьсяемульсійними каналами ікрізь відчини 32виходить у задросельнийпростіробохзмішувальних камер. Колідросельнізаслінкивідкриті,крізь відчини 33підсмоктуватиметьсяповітря, щополіпшитьемульгуванняпалива. Умірувідкриваннядросельнихзаслінокзростатимезрідженнябіляотворів 33, й із нихтакожнадходитимеемульсія, щозабезпечитьплавнийперехід від роботидвигуна ізмалоючастотоюобертанняколінчастого валу до роботи поднавантаженням.

>Перехід від холостого ходу домалих йсередніхнавантаженьздійснюєтьсязбільшеннямвідкриттядросельнихзаслінок. Система холостого ходу плавнозменшує подачуемульсії. Уцей годинузростаютьшвидкість рухуповітря ірозрідження вдифузорах, аотже,починаєпрацюватиголовнийдозувальнийпристрій.Паливо ізпоплавцевоїкамеринадходитькрізьголовніжиклери / йжиклери 29повноїпотужності,змішується ізповітрям, щопотрапляєкрізьповітряніжиклери 8, й увиглядіемульсіївиходитькрізькільцевіщілинималихдифузорів.Повітря, щонадходить урозпилювачі 9крізьповітряніжиклери 8 йжиклери 7системи холостого ходу,сповільнюєпідвищеннярозрідженнябіляголовнихжиклерів 1 йжиклерів 29повноїпотужності.Завдяки цьомугальмуєтьсявитіканняпалива ізголовнихжиклерів, йпальнасумішзбіднюватиметься допотрібного складу [3].

Уразіповногонавантаженнядвигуназбагаченнясумішізабезпечуєтьсяекономайзером. як лишедросельнізаслінки 30майжеповністювідкриються, шток 21натисне наштовхач 20 йвідкриєкульковий клапанекономайзера 19.Завдяки цьомузбільшитьсяприпливпалива дожиклерів 29повноїпотужності,сумішзбагатиться, ідвигунрозвинеповнупотужність.

Уразірізкоговідкриттядросельнихзасліноккороткочаснезбагаченнясуміші,

>потрібне дляшвидкогорозганянняавтомобіля,забезпечуєтьсяприскорювальним насосом.РізкевідкриванняДросельнихзасліноксупроводжуєтьсяшвидкимпереміщеннямунизважеля 28,серги 27 й тяги 24, азаразом й планки 22, котра через пружинуШвидковідпускає шток 23 із поршнем 25.Тиск под поршнемзростає,зворотний клапан 26закривається, івідкриваєтьсянагнітальний клапан 12.Паливо подтиском проходитикрізьотвірпорожнистогогвинта 13, а й увигляді тонкихструменіввпорскуєтьсякрізь відчини 14 узмішувальнікамери.Нагнітальний клапан 12 недаєповітрюнадходити вколодязьприскорювального насоса под годинушвидкогопіднімання поршня 25 насоса, апаливу –підсмоктуватися ізколодязяприскорювального насоса взмішувальнікамери привеликійчастотіобертанняколінчастого валу іпостійномуположеннідросельнихзаслінок.

Передачазусилля від планки 22 на поршень 25прискорювального насоса через пружинупотрібна для затяжноговпорскуванняпалива ізахисту деталей под годинурізкоговідкриваннядросельнихзаслінок [2].


1.2Паливний бак

>Паливо наавтомобілізберігається в одному чидекількохпаливних баках.Кожен баквиготовленийштампуванням ізосвинцьованоїсталі із двох половинок,з'єднанихміж собоюзварюванням.Усередині бакамаються перегородки ізотворами длязапобіганняшвидкого перетіканняпалива ізоднієїпорожнини бака віншу, колиавтомобільрізкозмінюєнапрямок руху, чигальмуєрухається напідйом.Крім того, перегородкипідвищуютьжорсткість бака.

Уверхнійполовині бакавстановлюєтьсяпаливозаливна горловина, щозакриваєтьсякришкою ізущільнювальноюпрокладкою йдвома клапанами.Клапаннавантаженийсильноюпружиною йзапобігаєвитокупарівпалива, особливо у спекотний годину року, коли бензинінтенсивновипаровується,чимдосягаєтьсязначнаекономіяпалива. Однак припідвищеннітиску вбаці более 0,1 – 0,18Мпа клапанвідкривається йвипускає парі бензинові у атмосферу,запобігаючи пошкодженню (>розрив) бака. Так якпаливо прироботідвигуна завісься годинувитрачається, тобаціможестворитисярозрідження, йпаливоперестаненадходити допаливного насмокчу.Щоб цого невідбулося, укришцівстановлений клапанрозрідження,навантаженийслабкоюпружиною. Тому коли вбацітискнижче атмосферного (0,016 – 0,034Мпа), клапанвідкривається йпропускає в бакповітря,підтримуючи вньомуатмосфернийтиск.

>Забираєтьсяпаливо із бака трубопроводом через кран трубки зсітчастимфільтруючимелементом. Кранфланцемкріпиться наверхнійчастині бака. Для контролюрівняпалива вбацімаєтьсяелектричний датчик ізпоплавцем, що дротомз'єднаний ізпокажчиком,установленим на щиткуприладівавтомобіля.Кріпитьсяпаливний бак хомутами нараміавтомобіля.Паливний баквиконуютьтакоїємності,щобавтомобільмігпроїхати на одномузаправленні 300 – 600 км [3].


1.3Фільтри дляочищенняпалива

>Фільтр-відстійник (рис. 1.2. а) дляпопередньої (>грубої) чисткипалива відчасток более 0,05 мм йвстановлюєтьсяавтомобілях ЗІЛміжпаливним баком й насосом.Вінскладається із корпусу 4, доякого черезущільнювальну прокладку болтом 5кріпитьсясклянка-відстійник 11. Усклянці напустотіломустрижні установленьфільтруючийелемент 7,набраний ізлатунних чиалюмінієвих пластин 9 настійці 10 йпружиною 2піджимається до корпусу 4 черезущільнювальну прокладку. Накожнійпластинівидавленівиступивисотою 0,05 мм йпросвердлені відчини 8 для проходупалива.Завдякивиступамміж пластинамиутворятьсящілини,крізь котрі проходитипаливо,домішкизатримуються й разом із водоюопускаються вниз усклянку-відстійник,звідкиперіодичновиддаляються.Паливопідводиться поштуцері 6 й, очистивши, поотворах 8 проходити у корпус йштуцером 3відводяться впаливний насос [4].

>Фільтр тонкогоочищення для залишковогоочищенняпалива віддрібнихдомішок й води.Встановлюєтьсяміжпаливним насосом й карбюратором.Вінскладається (рис. 1.2. б) із корпусу 12 ізпаливопідвідним йвідвіднимштуцерами йвушком, длякріплення надвигуні.Знизу до корпусу черезущільнювальнубензостійку прокладкускобою 16 йсмушковоюгайкою 17кріпитьсясклянка-відстійник 13,усерединіякоївстановленийкерамічний чилатуннийсітчастийфільтруючийелемент 14 зпружиною 15.


>Рис. 1.2.

>Фільтригрубої (а) йтонкої (б) очищенняпалива.

 


>Паливо подтиском,створюванимпаливним насосом, попаливопроводупідводиться до корпусуфільтра іопускається всклянку-відстійник, девідокремлюються вода ііншідомішки.Далі воно та проходитикрізь порифільтруючогоелемента, остаточноочищується й трубопроводомпотрапляє впоплавцеву камеру.

>Паливніфільтри, насос, бак, карбюратор герметичноз'єднуютьсяміж собоюпаливопроводами,виготовленими ізміді,латуні чи стали.Сталевіпаливопроводимаютьантикорозійнепокриття із олова,свинцю чиміді. Умісцяхвигинувстановлюютьбензостійкі шланги.

>Повітрянийфільтр дляочищенняповітря, щонадходить у карбюратор йпіддон картера, адвигуніавтомобіля ЗІЛкомпресор, щозначнопідвищуєтермін йогослужби. Надвигунахавтомобілів ЗІЛ,встановлюютьінерційно-масляні (>контактні)фільтри ізподвійнимочищеннямповітря. [3].

>Повітрянийфільтрінерційно-масляного типуВМ-16двигунаавтомобіляЗИЛ-130 (рис 1.3., а)складається із корпусу 1, унижнючастинуякого залитаолія дозаданогорівня –таке ж, що і упіддоні картера. Уцентрі корпусувстановленийповітряний патрубок 10 зтримачем 8 йсмушковоюгайкою 7 длякріпленнякришкифільтра. Надоливоюзнаходитьсявідбивач 2, а з нього –фільтруючийелемент 3 зкришкою 4,набраний ізкапронових чиметалевих ниток,змоченихоливою. Обоймафільтруючогоелементакріпиться вкорпусі із зазором для проходуповітря дооливноїванни.Кришкагумовимперехіднимпатрубком 5 ізрозширювальноюпружиною 6з'єднується ізповітряним каналом 12, доякогоповітрянадходить череззабірники 11. Уканалівстановленазаслінка 13,керуванняякоювиведене вкабінуводія. Призакритійзаслінцінепрогрітеповітрянадходить уприйомний патрубок череззабірники (рис. 1.3. б), а привідкритій –з-підкапотногопростору (рис. 1.3., в), де воно тапідігрівається відзіткнення ізнагрітимичастинамидвигуна, щополіпшуєсумішоутворення вкарбюраторі.

>Рис. 1.3.

 >Повітрянийфільтр (а),надходженняповітря іззовнішньогосередовища (б),з-під капота (в)

 


Сутьочищенняповітряполягає до того, що воно танаправляється домасляноїванни,вдаряється про оливу, ізньоговипадаютьвеликічастки пилку, волокна (>першаступіньочищення). При цьомуповітрязахоплюєчасткиолії,змінюєнапрямок руху й проходити уфільтруючийелемент, дестикається ізвологими нитками, остаточноочищується (другаступіньочищення) й по патрубку 10надходить у карбюратор.Частинаповітря попаливопроводу 9надходить укомпресор йпіддон картера.

>Частки пилку,затриманіфільтруючимелементом,стікають разом ізоливою до корпусуфільтра. Тому воливнійванніфільтра прироботі вкурнихумовах оливузаміняютьщодня, авзимку,навесні й увологуосінь – припершомутехнічномуобслуговуванні [5].

У сухомуповітряномуфільтріфільтруючийелементвиготовленийзіспеціального пористогопаперу увидігофрованоїстрічки,укладеної вметалевийперфорований каркас,встановлений укорпусі напенопластовихпрокладках. Прироботідвигунаповітря проходити через порипаперу,очищається йнадходить у карбюратор.Фільтруючийелементзаміняютьновим через 10 – 12 тис. км пробігу.Під година закурнихумовах йогозаміняютьчастіше.Крім того,періодичновиймаютьфільтруючийелемент йструшують його від пилку,очищаючи при цьому й корпусфільтра

1.4Паливопідкачувальний насос

>Паливопідкачувальний насоспризначається дляподаванняпалива із бака впоплавцеву камеру карбюратора.Найбільшпоширеніпаливопідкачувальнінасосидіафрагмового типу (рис. 1.4.).Після того, якексцентрикрозподільного валудвигунанатиснув назовнішнійкінецьважеля 1 насоса,діафрагма 5штоком 3відтягується вниз. Упорожнині наддіафрагмоюстворюєтьсярозрідження, поддієюякоговідкриваютьсявпускніклапани 6.Паливо із бака,пройшовшикрізьсітчастийфільтр 7,заповнюєпорожнину наддіафрагмою [4].

Колівиступексцентрика сходити зважеля 7, пружина 10повертаєостанній увихіднеположення.Водночасдіафрагма 5 поддієюпружини 4прогинається вгору.Підтискомпалива, щонадійшло впорожнину наддіафрагмою,закриваютьсявпускніклапани івідкриваєтьсявипускний 9.Паливо із насосанадходить упоплавцеву камеру карбюратора.Під годинузаповнюванняпоплавцевоїкамерипаливомдіафрагма насосазалишається внижньомуположенні, аважіль 1переміщується поштоку 3вхолосту.Паливо до карбюратора ненадходить.Щобзаповнитипоплавцеву камеру карбюратора, колидвигун не працює,требанатиснути наважіль 2 ручногопідкачування,зв'язаний здіафрагмою насоса.

>Діафрагму 5виготовляють злакотканини чипрогумованоїтканини,клапани – ізбензооливостійкоїгуми, аїхніпружини – із бронзовогодроту.

>Паливопідкачувальний насосБ-10, щовстановлюється надвигунахЗИЛ-130,має тривпускних й тривипускнихклапани.Зусилля відексцентрикарозподільного валудвигуна доважеля приводупаливного насосапередаєтьсяштангою [3].

>Рис. 1.4.

>Паливопідкачувальний насосдіафрагмового типу:

1 –важіль приводу; 2 –важіль ручногопідкачування; 3 – шток; 4 – пружина;

5 –діафрагма; 6, 9 –відповідновпускний йвипускнийклапани; 7 –фільтр;

8 –кришка насоса; 10 – пружинаважеля

 1.5Впускний йвипускнийтрубопроводи

>ВпускнийтрубопровіддвигунаавтомобіляЗИЛ-130являє собоюкришкуміжциліндровогопростору,відлитий ізалюмінієвого сплаву. Укришцівиконаніканали дляпідведенняпальноїсуміші доциліндрів йфланець для установки карбюратора. Каналіомиваютьсяохолодноюрідиною, щосприяєпідігріваннюпальноїсуміші,запобіганнюутворенняплівки навнутрішнійповерхнівпускного трубопроводу вхолодний годину року.Охолоднарідинавідводяться черезфланець, уякомувстановлений термостат. Накришцівиконанийфланець длякріпленняоливозаливноїгорловини й штуцервентиляції картера.

 

1.6Глушник

>Глушник длязменшення галасувипускувідпрацьованихгазів, йгасіннятліючихчастоксажі.Вінскладається (рис. 1.5) ізциліндричного корпусу 3,усерединіякоговстановлені перегородки 4, щоутворюютьрозширювальнікамери. Газі, щовідробили,підводяться повипускних трубах 1 йпопадають уперфоровані сурми 2, дезмінюютьнапрямок йшвидкість руху,завдякичомузменшується шумвипуску.Тліючічасткисажітруться простінки труб й,втрачаючиенергію, гаснути. Газі, щовідробили,відводяться потрубі 5 у повітря [4].


2.ТехнічнеобслуговуваннясистемиживленнядвигунаавтомобіляЗИЛ-130

2.1Основнінесправності

>Технічнеобслуговуваннясистемиживленнякарбюраторнихдвигунів.Основнінесправностіпроявляються, як правило, впорушенні роботидозувальних систем карбюратора,внаслідок чоговінприготовляєзанадтобагату чибіднусуміш, под годинузгорянняякоїдвигун нерозвиваєповноїпотужності,перевитрачає бензин йвикидає ізвідпрацьованими газами багатотоксичних (>шкідливих)речовин.

>Ознака сильногопорушеннядозуваннясуміші карбюратором – роботадвигуна ізрізкими ударами («>стрільба»): в карбюратор – уразіперезбідненнясуміші, вглушник – уразіперезбагачення.Ознакою роботидвигуна наперезбідненійсумішієтакож йогоперегрівання. Уразі сильногоперезбагаченнясумішівідпрацьованігазинабувають темногокольору [4].

>Поширена причинанесправності карбюратора –встановленняжиклерівневідповідноїпропускноїспроможності.

>Причининерезбагаченнясуміші:

­  >високийрівеньпалива впоплавцевійкамері;

­  >викручування івипаданняжиклерів;

­  >засмоленняповітрянихжиклерів;

­  >негерметичність клапанаекономайзера іпорушеннярегулювання його приводу;

­  >неповневідкриванняповітряноїзаслінки.

>Причиниперезбідненнясуміші:

­  >зменшенняподачі бензину;

­  >підсмоктуванняповітря вмісцяхкріплення карбюратора тавпускного трубопроводу до головокциліндрів;

­  мала подача бензинові у карбюратор;

­  >пошкодженнядіафрагмипідкачувального насоса чинещільнеприлягання йогоклапанів;

­  >нещільнекріпленняпаливопроводів доштуцерів;

­  >низькийрівень бензинові упоплавцевійкамері;

­  >заїданняповітряного клапана впробці бензобака;

­  >засміченняпаливопроводів йфільтрів.

>Надмірнезбагаченнясумішіспричинюєприскоренеспрацьовуванняциліндро-поршневоїгрупи.Особливо шкодітидвигунупоганеочищенняповітряповітрянимфільтром [4].

 

2.2Роботи щовиконуються при ТЕ

>ЩТО

 
>Поглибленедіагностування карбюратораздійснюють набезмоторнійустановціНИИАТ-489М, котрадаєзмогуперевірити, чизабезпечуєвін потрібен складсуміші.

>ТО-1

 
>Оглянути системуживлення,пересвідчившись, що непідтікає бензин. Уразіексплуатаціїавтомобіля на дорогах з великоюзапиленістюповітряочиститиповітрянийфільтр.Перевіритирівень бензинові убаці і,якщотреба,заправити його.

>ТО-2

 
>Перевірити стан всіхприладівсистемиживлення,герметичністьїхніхз'єднань,усунутивиявлені несправності.

>Перевірити:кріпленняприладів йагрегатівсистеми доавтомобіля (>двигуна), атакожїхніх деталейміж собою;правильність роботи приводудроселя (>повнотувідкривання ізакривання) та приводуповітряноїзаслінки.Виконатипотрібніпрофілактичні роботи ізпаливним йповітрянимфільтрами.Перевірити задопомогою манометра чиприладуНИИАТ (модель527Б) роботубензонасоса, незнімаючи його іздвигуна,рівеньпалива в поплавцевійкамері,легкість пуску та роботудвигуна. Уразіпотребивідрегулювати карбюратор нарежимі холостого ходу,контролюючивміст оксидувуглецю увідпрацьованих газах.

>Обслуговуванняповітряногофільтраполягає взамініоливи воливнійванні,промиванніфільтрувальногоелемента таперевірцікріплення його додвигуна.Фільтрувальнийелементтребапромити,потімзанурити вчисту оливу,вийняти,датистектиоливі іпоставити намісце. Корпусфільтраслідстаранноочиститизсередини відбруду,оливи тавідстою. У ваннуфільтразалити оливу длядвигуна (>свіжу чивідпрацьовану).

Зпаливногофільтрагрубої очищенняслідперіодичнозливати відстійбруду і води тапромиватифільтрувальнийелемент убензині чиацетоні ізнаступнимпродуваннямстисненимповітрям.Розбиратифільтрувальнийелемент нерекомендується.

Для доступу дофільтрувальногоелементафільтратонкої очищеннятребавідкрутитигайку-баранець йзнятивідстійник разом зфільтрувальнимелементом.Відстійникслідочистити відбруду іосадків,Фільтрувальнийелементпромити, апотімпродутистисненимповітрям.

>Розбиратикарбюраторислідобережно,щоб непошкодити прокладки ідеталі.Жиклери,клапани,голки таканалитребапромити в чистомугасі чинеетильованомубензині.Роботувиконують посаді ізвідсмоктуваннямповітря чи увитяжнійшафі.ПромившиЖиклери іканали вкорпусі карбюратора, їхньогослідпродутистисненимповітрям.

Дляпрочищенняжиклерів,каналів таотворів не можназастосовуватижорсткийдріт чиякі-небудьметалевіпредмети. Недопускаєтьсяпродуватистисненимповітрямскладений карбюраторкрізь штуцер, щопідводить бензин, йбалансувальнийотвір,оскількицепризводить допошкодженняпоплавця.

>Щобочиститидеталі карбюратора від смол, їхньогослід накількахвилинпокласти врозчинник (ацетон, бензол), апотімстаранно протертичистоюганчіркою,змоченою врозчиннику.

>Якщо назапірнійголціпоплавцевоїкамери карбюратораєущільнювальна шайба, то ми нерекомендуєтьсязніматиїї ізголки. Дляпромиванняслідзастосовуватилише бензин чи затухав.

>Рівень бензинові упоплавцевійкамеріперевіряють,установившиавтомобіль нагоризонтальнійплощадці івимкнувшидвигун.

УкарбюраторіК-88А (>автомобільЗИЛ-130)требавикрутити пробку внижнійчастиніколодязяекономайзера івкрутитизамістьнеїперехідник згумовим шлангом йскляноютрубкою.Розташувавши трубку вертикально,важелем ручногопідкачуванняпаливного насосанагнітати бензин упоплавцеву камеру.Рівень бензину надплощиноюрозняттяверхньої тасередньоїчастин карбюраторамаєстановити 18…19 мм.

Уразіпотребирегулюютьрівень бензинупідгинаннямважелькапоплавця чизміноюкількості прокладок под корпусомголчастого клапана карбюратора [4].

 


3.Асортиментбензинів

У нашій странетоварнимавтомобільним бензином служитисумішбензинівпрямої перегонки такрекінгу, доякоїдодаютьвисокооктановікомпоненти ірізноманітні присадки. За ГОСТ 2084–77випускаютьчотири маркибензинів:А-72,

А-76, АІ-93 та АІ-98.Крім цого, згідно ізтехнічнимиумовамивиробляютьбензини АІ-92, АІ-95 таАИ-96 (АІ –бензини ізоктановим числом задослідницьким методом, А – замоторним методом).

З 1998 р. введено вдіюТУУ 00149943.501–98, згідно ізякими в Українівиробляютьсябензини ізпідвищеноютемпературоюкінцякипіння (>гк. до = 215 °З) А-80, А-92, А-95,А-96 та А-98 (новаіндексація).Якість їхнізовсімнезначноюміроювідрізняється відякостібензинів, щовипускаються за ГОСТ 2084–77.

>Усібензини,крім АІ-98,бувають двохвидів –літні тазимові.Літнібензинивикористовують із 1 апреля до 1жовтня, азимові – із 1жовтня до 1 апреля. Уперехіднийперіоддопускаєтьсязмішуваннязимових йлітніхсортів.

>Бензини марок А-76 (А-80)готуютьзмішуваннямвідповіднихфракційкаталітичногокрекінгу ізбензиновимифракціями, котріотримуютьіншими способами (>наприклад,каталітичнимреформінгом) іздодаванням 15…30%фракційпрямої перегонки.

Бензин А-76містить не более як 0,24%тетраетилсвинцю.Виготовляючибензини АІ-93, АІ-98 та АІ-95,використовуютьбензиновіфракціїкаталітичногокрекінгу іреформінгу такомпоненти,синтезовані ізвуглеводневихгазів.

Бензин АІ-93випускають ветильованому танеетильованомуваріантах.Вмісттетраетилсвинцю уньомуобмежений 0,5%. Бензин АІ-98виготовляють наосновінеетильованоговаріанта АІ-93 іздодаваннямтетраетилсвинцю не более як 0,5%.

>Фізико-хімічніпоказникибензинів заТУУ 00149943.501–98наведені в табл. 1.

 

>Таблиця 1.Нормативніпоказникибензинів А-80, А-92, А-95 таА-96

>Показники >Значенняпоказників

>Густина,кг/мЗ, при /= 20 °З

Ненормується;визначенняобов'язкове
>Детонаційнастійкість:
>мінімальнеоктанове число за 80 (А-80); 92 (А-92);
>дослідницьким методом 95 (А-95); 96 (>А-96)
тісаме, замоторним методом 76 (А-80); 82,5 (А-92); 85 (А-95, А- 96)
>Фракційний склад:
>мінімальна температура початку 30
перегонки, °З
максимальна температура, °З, заякої 75
>переганяється 10% бензину
тісаме, 50% бензину 120
тісаме, 90% бензину 190
максимальна температуракінця 215
>кипіння, °З
>максимальнийзалишок уколбі, % 1,5
>максимальнівтрати, % 4
>Максимальнийтискнасиченої парі 79,9
бензину,кПа
>Максимальнакислотність, мг 3

>КОН на 100 дивЗ бензину

>Максимальнаконцентраціяфактичних
смол, мг на 100смЗ бензину:
намісцівиробництва 5
намісціспоживання 10
>Мінімальнийіндукційнийперіод 600
бензину намісцівиробництва,хв.
>Максимальнамасовачасткасірки, % 0,05
>Максимальнамасовачастка 0,001
>меркаптановоїсірки, %
>Випробування наміднійпластинці >Витримує
>Показники >Значенняпоказників
>Наявністьводорозчинних кислот йлугів Не винне бути
>Наявністьмеханічнихдомішок й води Тісаме
>Забарвлення >Безбарвний чиблідо-жовте
>Максимальнаконцентраціясвинцю, л

на 1 дм3 бензину:

>Етильованого 0,05
Неетильованого 0,013
>Сумарнийвмістароматичних Ненормується;визначення
>вуглеводнів, % >обов'язкове
>Максимальнамасовачасткабензолу, % 5

>АвтомобільнібензинимаютьвідповідативимогамТУУ 00149943.501–98 йвиготовлятися затехнологічноюдокументацією,затвердженою вустановленому порядку.

>Продукція, щопройшласертифікацію, винна матірсертифікатвідповідності й (чи) знаквідповідності за ДСТУ 2296–93.

>ВиробникгарантуєвідповідністьякостібензиніввимогамТУУ 00149943.501–98 тадотриманнявимог дотранспортування йзберігання.

>Гарантійнийтермінзберіганнябензинів – 3 рокта від днявиготовлення. Позакінченнігарантійноготермінузберіганнябензинимають бутиперевіреніспоживачем навідповідність їхньоговимогамТУУ 00149943.501–98.

>Розробник йвиробникбензинів не несутьвідповідальності занаслідки їхньогозастосування,якщобензинивикористовувались не було запрямимпризначенням бездотриманнявстановлених заводомпопереджень чи за умів, непередбаченихТУУ 00149943.501–98.

Упромисловорозвиненихкраїнах (країниЄвропи, США,Японія таін.)застосовують двавидибензинів – «>Преміум» ізоктановим числом задослідницьким методом (>ОЧД) 97…98 й «>Регуляр» ізОЧД 90…94.Рішенням зарадикраїнЄвропейськоїекономічноїспівдружності з перспективизатверджено Єдинийнеетильований бензин «>Преміум» ізОЧД 95.Октанове число бензину «>Регуляр»може бути 91…92.

УкраїнахЄЕСчастка бензину «>Преміум»становить 78%, а бензину «>Регуляр» – 22%. До 1990 р. усібензини були, як правило,етильовані звмістомсвинцю 0,15…0,4 г/л (в Україні йкраїнах СНР -0,14…0,37г./л).


>Переліквикористаноїлітератури

1. АвтомобіліВАЗ-2105. Посібник із ремонту, експлуатації і технічного обслуговування: М.: Третій Рим,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація